LexicoNordica. Jette Pedersen og Tine Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LexicoNordica. Jette Pedersen og Tine Pedersen"

Transkript

1 LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jette Pedersen og Tine Pedersen Jens Axelsen Dansk-Engelsk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk. Jens Axelsen EN RØD KLASSIKER. Dansk-Engelsk Ordbog København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk. Kilde: LexicoNordica 3, 1996, s URL: LexicoNordica og forfatterne Betingelser for brug af denne artikel Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: Citatet skal være i overensstemmelse med god skik Der må kun citeres i det omfang, som betinges af formålet Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. Søgbarhed Artiklerne i de ældre LexicoNordica (1-16) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for optical character recognition og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % pålidelig.

2 287 Jette Pedersen, i samarbejde med Tine Pedersen Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1995, DKK 220,-. Jens Axelsen: EN RØD KLASSIKER. Dansk-Engelsk Ordbog København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Dansk-Engelsk Ordbog i Gyldendals røde ordbogsserie er den 10. i rækken i ordbogens 150-årige historie. Bortset fra omslaget, som er det velkendte røde, slidstærke, synes den foreliggende udgave ikke at have meget til fælles med sine ni forgængere. Dels er denne udgave væsentligt tykkere, dels er der tale om et nyt layout, idet ordbogen fx fremstår med en relativt større, behageligt letlæselig skrift og en opdeling af artiklerne i polysemiindeks, hvor overskueligheden yderligere understøttes af, at hvert nyt betydningsnummer indleder en ny linie. Sidst men ikke mindst er der sket en ændring af konceptet, som snarere end på tidligere udgaver leder tanken hen på Dansk-Engelsk Undervisning, som udkom i serien Gyldendals Røde Undervisningsordbøger i Dansk-Engelsk Ordbog fås også i en elektronisk udgave, som ikke er modtaget til anmeldelse. Dansk-Engelsk Ordbog (i det følgende DEO) har fire byggedele i forteksten: Forord, Vejledende bemærkninger, Tegn og forkortelser samt Anvendt litteratur, men ingen indholdsfortegnelse. Listen over anvendt litteratur, der er opdelt i ordbøger, idiomatik og synonymik, skal fremhæves som et efterfølgelsesværdigt initiativ, ikke alene set fra et kollegialt syngspunkt, men også af hensyn til brugerne, som hermed gives en mulighed for at bedømme ordbogens baggrund og oplysninger. Efter forteksten følger den dansk-engelske lemmaliste med et omfang på godt sider. Bagteksten indeholder en fortegnelse over uregelmæssige engelske verber. På omslagets indersider findes et kort over UK henholdsvis USA og Canada. I fortekstens vejledende bemærkninger beskrives DEO's intendeede brugere og brugsfunktioner som følger: "Ordbogen er tænkt som en aktiv ordbog for danske, men af hensyn til udenlandske brugere er der angivet grammatiske oplysninger til de danske opslagsord." I EN RØD KLASSIKER, som er udgivet i anledning af 150-års jubilæet og forfattet af ordbogsredaktøren, beskrives og afgrænses en aktiv over for henholdsvis en passiv og en biskopal ordbog som følger: En aktiv ordbog hjælper en til at udtrykke sig på det fremmede sprog. For eksempel vil en aktiv dansk-engelsk ordbog have oplysninger om de LexicoNordica

3 288 engelske oversættelser, om deres bøjning og brug, til oplysning for danskere, mens den ikke behøver oplyse om de danske opslagsords køn og bøjning, for det ved danskerne i forvejen. [...] Omvendt vil en passiv dansk-engelsk ordbog have oplysninger om de danske ords køn og bøjning, til brug for englændere eller andre udlændinge. [...] En biskopal ordbog [...] prøver at forene de to funktioner. (p. 144). I henhold til denne forståelse må der dog snarere være tale om en biskopal ordbog, men en yderligere diskussion af spørgsmålet hæmmes af den manglende præcisering af DEO's målgruppe, ikke mindst de forudsete brugerforudsætninger, samt oplysning om konkrete brugsfunktioner, herunder hvilke problemtyper ordbogen skal medvirke til at løse, jvf. gennemgangen nedenfor. Bilingvale danske ordbogsudgivelser udmærker sig traditionelt ikke ved deres udførlige brugervejledninger. Således heller ikke DEO. Der skal ikke her plæderes for de meget lange og ofte temmelig uoverskuelige vejledninger, som fx kendes fra flere monolingvale engelske ordbøger, og som brugeren erfaringsmæssigt alligevel sjældent tager sig den fornødne tid til at sætte sig ind i. Hvad der savnes, er en redegørelse, i form af konkrete skematiske fremstillinger, for den strukturelle opbygning af de enkelte ordbogsartikler, herunder hvilke oplysningstyper der kan findes i hvilke artikelkomponenter. En væsentlig fordel ved sådanne skematiske fremstillinger er, at man umiddelbart får et præcist indtryk af, hvordan en konkret ordbogsartikel er opbygget. Det er derfor ikke nødvendigt at slå op i ordbogens ordliste(r) for at se de konkrete ordbogsartikler. En anden fordel er, at en sådan konkret skematisk fremstilling klart illustrerer de grafiske midler, der anvendes i ordbogsartiklerne. Denne fremgangsmåde ved præsentationen af artikelstrukturer er både pladsbesparende og en praktisk måde, hvorpå man i letforståelig form kan præsentere ofte indviklede strukturelle sammenhænge. Dette betyder dog ikke, at konkrete skematiske fremstillinger kan stå alene. De skal [...] ledsages af en forklarende tekst. (Nielsen 1994:181). Kommenterede konkrete ordbogsartikler som en del af brugervejledningen findes fx i Cobuild: Guide to the Dictionary Entries, Longman Language Activator: Explanatory page og ALD: Key to Entries og kan anbefales som eksempler til efterfølgelse. DEO er med sine lemmata absolut at betegne som en maksimerende ordbog. Foruden at være baseret på tidligere udgivelser og de i litteraturlisten anførte opslagsværker er lemmabestanden i henhold til forordet et resultat af avis- og litteraturlæsning, radiolytning og TVkigning. Herudover har redaktøren haft adgang til Den Danske Ordbogs

4 millioner ord store danske tekstkorpus. DEO lemmatiserer såvel leksemer som grammatiske ord, herunder uregelmæssige former af substantiver, verber og adjektiver, fx køer, skreg, skreget og større, størst, samt nogle få orddele, fx langsomt-, stor- og store- og videre-. DEO behandler først og fremmest ord, som traditionelt tilordnes almensproget, men herudover tages der i forkortelseslisten højde for en række fagområder som arkitektur, arkæologi, astronomi, biologi, botanik, datalogi, elektricitet, forsikringsvæsen, fotografering, kemi, landbrug, lægevidenskab, meteorologi, søfart m.v., i alt 46. Måske med undtagelse af heraldik, forekommer udvalget af fagområder hensigtsmæssigt i en almen sprogordbog, idet de alle typiske kan indgå i eller have en direkte relation til dagliglivets foreteelser, og dermed kan siges at tilhøre fællesmængden mellem almensprog og fagsprog. Den indbyrdes afgrænsning af de forskellige fagområder kan undertiden forekomme noget diffus. Hvad er fx relationen, eller vel rettere ikkerelationen, mellem religion og bibelsk? Mellem parlamentsvæsen og politik? Eller anatomi og lægevidenskab? Og hvorledes skal brugeren forholde sig til markeringen fagl. = fagligt sprog, jvf. fx spiserør (anat.) gullet; (fagl.) oesophagus hvor relationen mellem fagl. på den ene side og fagområdeangivelsen anatomi på den anden forekommer uklar. Måske er fagl. en stilmarkør? I givet fald burde markeringen være kontrasteret til en anden stilmarkør, fx T, som i henhold til forteksten betegner "uformelt sprog; uformelt skriftsprog og daglig tale". I betragtning af det store antal check-opslag, jeg har foretaget, må det siges at være overraskende få gange, jeg er gået forgæves. Blandt de, som sagt meget få, ord, der ikke har kunnet slås op, er apartheid, personnummerbevis, pædagogmedhjælper, svinehund (den indre svinehund), stilren og skriveblokering. Sidstnævnte lykkedes det dog at finde under det mig bekendt ikke nær så hyppigt anvendte skriveangst. Stikprøveopslag viser, at DEO følger fint med udviklingen i sproget/samfundet, jvf. fx betalingshospital, billigbillet, delebarn, deleforældre, dørspion, dørtelefon, elastikspring, kropsbevidst, kropsnær, overtræne og samspilsramt, som alle er med. Bortset fra flerordsforbindelser er alle danske lemmata ledsaget af en grammatisk angivelse, herunder oplysning om ordklassetilhørsforhold, uregelmæssig fleksion og, for substantivernes vedkommende, køn og pluralis ubestemt form, uanset om sidstnævnte er regelmæssig eller uregelmæssig. Ordbogen må således anses for et velegnet hjælpemiddel i forbindelse med dansk tekstproduktion.

5 290 Efter den grammatiske angivelse til det danske lemma følger den engelske ækvivalent hhv de engelske ækvivalenter. I henhold til EN RØD KLASSIKER (p. 121) har det været et mål ikke at anføre mere end to, allerhøjst tre, ækvivalenter til et lemma uden betydningsdifferentierende oplysninger eller en stilistisk markering. Af sidstnævnte er der forudset seks, fordelt med tre under umarkeret, neutral sprogbrug (uformelt sprog, slang, vulgært/tabuord) og tre over (formelt sprog, litterært sprog og poetisk sprog). Såvel absolut som relativt forekommer seks stilmarkører at være i overkanten, sammenlign fx ALD, som kan nøjes med tre: formel, uformel og tabu. Samtidig må det betegnes som uhensigtsmæssigt, at markeringen litt. har den dobbelte funktion af såvel stilmarkør som fagområdeangivelse. Ovennævnte princip med en øvre grænse for antallet af ukommenterede ækvivalentangivelser er medvirkende til, at ordbogen i mindre grad end det har været tilfældet med tidligere udgaver forudsætter den samtidige brug af en monolingval L2-ordbog. Anmelderen er p.t. revisor på en monolingval dansk betydningsordbog, der bl.a. er konciperet med en opdeling af de enkelte ordbogsartikler i delbetydninger, alle ledsaget af en definition. Sammen med en række andre kilder har jeg gennem de seneste to måneder løbende gjort brug af DEO som empirisk basis for denne opdeling. I første omgang udelukkende med henblik på nærværende anmeldelse, men efterhånden i stigende grad fordi DEO har vist sig at være en fortræffelig hjælp til at foretage den nævnte betydningsdifferentiering. Der er talrige eksempler på DEO's grundighed på dette område, her er valgt opdelingen under lemmaet episode. I Gyldendals Fremmedordbog listes følgende synonymer til episode: sidehandling, indskud, mindre optrin, enkeltstående hændelse, mens den svenske Nationalencyklopedins Ordbok giver følgende forklaring under episod: (tillfällig och relativt obetydlig) händelse. I Vinterberg & Bodelsen Dansk-Engelsk Ordbog, som i parentes bemærket koster DKK 1.200,-, eller 5 6 gange så meget som DEO, behandles episode sådan her: episode en, -r incident, //; (sammenstød, polit. etc.) incident (fx frontier i.s). Sammenlign hertil DEO: episode sb. (en, -r) 1. (optrin) incident; (større) scene (fx a dramatic, painful incidient (scene);

6 (led i begivenhedsrække) episode (fx the love affair was only an episode in his life); 3. (del af tv-serie) episode (fx the fifth episode of the series); 4. (politisk, militær) incident (fx a frontier incident). I sammenligning med de øvrige kilder er der for DEO's vedkommende tale om en velkommenteret betydningsdifferentiering, som ikke blot begrænser sig til den opdeling og de ledsagende bemærkninger, der kan være behov for af hensyn til de forskellige engelske oversættelsesmuligheder, jvf. incident, som går igen i både betydningsnummer 1. og 4., hhv episode, som optræder i såvel 2. som 3. Hertil kommer, at ingen af de øvrige tre kilder har taget højde for delbetydning 3. Samtidig er alle delbetydninger ledsaget af illustrative eksempler på engelsk, som, ud over at virke yderligere anskueliggørende, medvirker til at reducere behovet for supplerende opslag i fx learners' dictionaries. Såvidt det kan bedømmes, er DEO særdeles pålidelig i sit valg af ækvivalenter. Det er således kun lykkedes at finde et par enkelte, lidt skæve forslag. Eksempelvis kan computer control for datastyring ikke verificeres, men derimod data management, jvf. fx Dictionary of Information Technology. Grammatiske oplysninger til de engelske ækvivalenter må siges at være svagheden ved DEO. Til forskel fra hvad der gjorde sig gældende for uregelmæssig komparation af danske adjektiver som lemmata, gives der ingen oplysning om uregelmæssig komparation af adjektivale ækvivalenter. Til verbale ækvivalenter gives der hverken eksplicit oplysning om valens eller, endnu mere overraskende, om uregelmæssig fleksion (igen til forskel fra verbale lemmata) ikke engang i form af et leksikografisk symbol som en asteriks el. lign., der kunne fungere som en implicit henvisning til bagtekstens fleksionsliste, jvf. følgende eksempel: spise 2 vb. (spiste, spist) 1. eat (fx bread, meat; there was nothing to eat); (om måltid, ret, især) have (fx breakfast, dinner, lunch, an egg, chicken);... Denne relative prioritering af L1 og L2 når det drejer sig om grammatiske angivelser giver anledning til undren, ikke mindst på baggrund af at DEO i henhold til sin egen fortekst er "tænkt som en

7 292 aktiv ordbog for danske", jvf. ovenfor. En mulig forklaring kan være en generel overvurdering af de danske ordbogsbrugernes grammatiske forudsætningsniveau. Eksempelvis insisterer mere end en tredjedel af de studerende på en af landets højere læreanstalter efter godt 2 1/2 års videregående engelskstudier eksempelvis stadig på at bøje verberne grind og cast svagt. Om spørgsmålet vedrørende brugerforudsætninger hedder det i EN RØD KLASSIKER: Kun i Gyldendals Dansk-Engelsk Undervisning, der er beregnet for mindre trænede ordbogsbrugere og mindre avancerede undervisningstrin, gives der direkte syntaktiske oplysninger i ordbogsteksten, i lighed med hvad der findes i de ensprogede engelske "learner dictionaries": uregelmæssige verber er mærket med *, utællelige substantiver som 'advice, information' har "utæl." efter sig, 'enjoy, avoid' har "+-ing", og i andre tilfælde gives der en forklaring i parentes, fx efter 'inform': (NB inform skal have hensynsled med foran that-bisætning...). (p. 146). Der er for de nævnte eksempler tale om leksemspecifikke fænomener, hvorfor de bør gøres til genstand for leksikografisk behandling i de relevante ordbogsartikler, jvf. nedenstående citat fra EN RØD KLASSIKER p. 146, hvor kun regelmæssigheder i L2 forudsattes indarbejdet i en ordbogsgrammatik. Man undrer sig over, hvor brugeren da skal finde oplysning om uregelmæssigheder? Det skal understreges, at jeg med leksikografisk behandling mener eksplicit leksikografisk behandling. Såfremt en ordbog skal medvirke til korrekt L2 tekstproduktion og oversættelse, kan det altså ikke anses for tilstrækkeligt at eksemplificere "syntaktiske ejendommeligheder ved oversættelserne ved udtryk i foden" (fortekstens Vejledende bemærkninger). Det er at stille for store krav til brugeren, herunder ikke mindst til hans gætteevne, at antage, at han er i stand til at udlede en grammatisk regel ud fra et eksempel på en syntaktisk ejendommelighed. I det hele taget er det behæftet med stor usikkerhed at slutte fra specifikt eksempel til generel regel, mens det omvendte ikke er tilfældet. Om fordelingsstrukturen af grammatiske angivelser hedder det i EN RØD KLASSIKER (p. 146): "Det bedste ville nok være at indkorporere (= inkorporere) en grammatik som har de punkter der forudsættes bekendt ved brug af ordbogen, fx regelmæssig flertal af substantiver på -(e)s og regelmæssig bøjning af verber med -(e)d." Eksemplerne (-(e)s og -(e)d) viser, at der er tale om L2. Denne indfaldsvinkel er i overensstemmelse med de metaleksikografiske rekommendationer i henhold til hvilke det regelmæssige beskrives centralt i en ordbogsgrammatik, mens oplysning om uregelmæssigheder gives decentralt i artiklerne til de pågældende lemmata. Der har, stadig ifølge

8 293 EN RØD KLASSIKER, været flere gode grunde til ikke at indarbejde en selvstændig ordbogsgrammatik i DEO, herunder den helt udslaggivende, at grammatikker, i modsætning til ordbøger, ikke må medbringes ved visse eksaminer. Hvor L2 er så godt dækket ind såvel undervisningsmæssigt som i form af tilgængelige grammatikker på alle niveauer, som det må siges at være tilfældet med engelsk, savnes der ikke en selvstændig ordbogsgrammatik. En sådan komponent er især indikeret i forbindelse med ordbøger til mere eksotiske sprog, således fx til Malagasy Alema, samt hvor særlige differensgrammatiske problemer gør sig gældende, jvf. Pedersen (1995). Sidst i ordbogsartiklen, i det der som sagt benævnes artiklens fod, findes for ordbogen som helhed i alt ca "udtryk og vendinger" (EN RØD KLASSIKER, p. 156). I denne artikelkomponent gives oplysninger om ordforbindelser til lemmata, jvf. fx under verbet gøre, hvor der efter de forskellige delbetydninger gives en række kollokationer med gøre ledsaget af den engelske oversættelse, i alt ca. en spalte. Herefter følger to spalter med en række præpositioner og adverbier, som gøre kan optræde sammen med, igen ledsaget af de engelske oversættelsesækvivalenter. Andre lemmata, især verber, tager endnu mere plads op, fx gå, der strækker sig over 9 1/2 spalte. Der er her tale om en mikrostrukturel komponent, der bidrager til DEO's værdi som et særdeles værdifuldt hjælpemiddel i forbindelse med L1 L2 oversættelse og L2 tekstproduktion på alle niveauer. Min datter, Tine Pedersen, spinder ende: Jeg går i 2G, nysproglig linie, og har brugt DEO i to måneder. Der er to områder, hvor jeg synes, ordbogen kan blive bedre, nemlig dels omkring udtale og dels med hensyn til grammatiske oplysninger. Jeg vil prøve at forklare hvorfor. DEO giver ingen oplysninger om udtale og man er derfor nødt til at slå op i andre ordbøger, når man skal forberede noget til mundtligt gennemgang på klassen. Jeg har aldrig lært lydskrift, men man udvikler efterhånden en ret god fornemmelse for, hvordan et ord skal udtales, selv om man ikke har set det før. Det sværeste er at vide, hvor trykket skal lægges. Det ville derfor være godt, hvis ordbogen indeholdt trykangivelser, også fordi man husker et nyt ord bedre, når man ved, hvordan det udtales. Jeg har især brugt ordbogen ved oversættelse fra dansk til engelsk og i forbindelse med de essays og personbeskrivelser, vi selv skal formulere ud fra et forlæg, som regel en novelle. Her støder man tit på grammatiske problemer, fx om et substantiv er tælleligt eller utælleligt, eller man kan blive usikker på, hvordan et bestemt verbum skal

9 294 konstrueres, fx succeed. Slår man op i DEO under lykkes, får man følgende oplysninger: lykkes vb. succeed (fx the plan succeeded); be a success (fx the experiment was a success); be successful (fx his attempt was successful); T come off (fx the plan (the experiment) did not come off); det lykkedes ham at gøre det he succeeded in doing it; (med besvær) he managed to do it;... I Cobuild er problemet beskrevet meget tydeligere: succeed If you succeed in doing something, you manage to do it. We have already succeeded in working out ground rules with the Department of Defense... Ud over at man her får oplysning om, hvordan man på engelsk konstruerer lykkes nogen at gøre noget allerede i forklaringen plus i det efterfølgende eksempel, gives der følgende oplysning i marginen: V in -ing/n I DEO skal man ikke bare et godt stykke længere ned i artiklen, før man støder på succeed in + -ing, men det, at konstruktionen ikke er beskrevet eller forklaret, men bare optræder i et eksempel, betyder faktisk, at man skal kende til problemet på forhånd og være opmærksom på det for at få udbytte af eksemplet. Og hvis man gør det og er det, slår man vel slet ikke op i en ordbog. Bortset fra spørgsmålet om udtale og grammatik har jeg været meget tilfreds med DEO, som er behagelig i brug og enkel og nem at slå op i. Man kan næsten altid finde det ord eller den vending, man slår op, på det sted, hvor man slår op. Litteratur

10 295 ALD = Advanced Learner's Dictionary of Current English. London: Oxford University Press Cobuild = Collins Cobuild English Language Dictionary. London: HarperCollins Publishers Collins English Dictionary. Glasgow: Harper Collins Publishers Dansk-Engelsk Undervisning. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Dictionary of Information Technology. Middlesex: Peter Collin Publishing Gyldendals Fremmedordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Longman Language Activator. Essex: Longman Group UK Limited Malagasy Alema. Antananarivo: Leximal Nationalencyklopediens Ordbok. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB Nielsen, Sandro 1994: Ordbogens Byggedele. I: Henning Bergenholtz/ Sven Tarp (red.): Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger problemer og løsningsforslag. Herning: Systime, Pedersen, Jette 1995: Grammatiske oplysninger i tekniske fagordbøger. I: LexicoNordica 2, Vinterberg & Bodelsen Dansk-Engelsk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1991.

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16

Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16 LexicoNordica Titel: Forfatter: Nogle bemærkninger til Henning Bergenholtz: Hurtig og sikker tilgang til informationer om ordforbindelser i LexicoNordica 16 Christian Becker-Christensen Kilde: LexicoNordica

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Termer og normer på vestgrønlandsk Carl Christian Olsen Sprog i Norden, 1998, s. 94-98 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språkråd

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat DET GODE I Jette Hyldegård Lektor, ph.d. på Danmarks Biblioteksskole med undervisning og forskning inden for området Informatlonsinteraktion og informationsarkitektur. www.db.dk/jh Navigotionsapparatet

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Sprog i Norden. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188

Sprog i Norden. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn. Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188 Sprog i Norden Titel: Forfatter: Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Grønlands stednavnenævn Carl Chr. Olsen Kilde: Sprog i Norden, 2008, s. 185-188 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Sociolingvistisk studiekreds 15. marts 2005.

Sociolingvistisk studiekreds 15. marts 2005. Sociolingvistisk studiekreds 15. marts 2005. MIN - 7 sprogsamfund - 2001?-2006? - 5 delprojekter (nogle med egne delprojekter) o A finder at der er de forventede forskelle, men at de er mindre i år 2000

Læs mere

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept Jette Pedersen 267 Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept I det følgende gives en præsentation af nogle centrale aspekter af ovennævnte

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Det danske sprogs stilling i grænselandet Knud Fanø Sprog i Norden, 1986, s. 69-73 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Læs mere

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Når borger og kommune mødes digitalt Anja Flebbe Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive 2014

Læs mere

Ny Forskning i Grammatik

Ny Forskning i Grammatik Ny Forskning i Grammatik Titel: Forfatter: Kilde: URL: Sætningsled Argumenter vs modifikatorer Finn Sørensen P. Durst-Andersen og J. Nørgård-Sørensen (red.). Ny Forskning i Grammatik 2, 1995, s. 41-47

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Samarbejde mellem modersmålslærerforeningerne i Norden Lise Ettrup og Inger Madsen Sprog i Norden, 1979, s. 91-96 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Nogle ord om lovgivning og færøsk sprog Jóhan Hendrik W. Poulsen Sprog i Norden, 1981, s. 29-33 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Hans Hüttel 27. oktober 2004 Mathematics, you see, is not a spectator sport. To understand mathematics means to be able to do mathematics.

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Årsrapport Standardiseringsgruppen

Årsrapport Standardiseringsgruppen Årsrapport Standardiseringsgruppen Pressen Fællesindkøb 2011 Forord Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb har til formål at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark.

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus.

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Artiklens titel (punkt 14 fed)

Artiklens titel (punkt 14 fed) Artiklens titel (punkt 14 fed) Forfatternavn(e) (punkt 12 kursiv) Summary in English (punkt 10,5; indryk 0,5 højre og venstre) nfl2015 1. Overskrift 1 (punkt 13 fed) Brødtekst uden indryk (punkt 11) 1.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

LexicoNordica. Herbert Svenkerud og Helge Parnemann Cappelens Tysk-Norsk og Norsk-Tysk Ordbok. Oslo: J.W. Cappelen.

LexicoNordica. Herbert Svenkerud og Helge Parnemann Cappelens Tysk-Norsk og Norsk-Tysk Ordbok. Oslo: J.W. Cappelen. LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Jens Erik Mogensen Herbert Svenkerud og Helge Parnemann. 1992. Cappelens Tysk-Norsk og Norsk-Tysk Ordbok. Oslo: J.W. Cappelen. Kilde: LexicoNordica 1, 1994, s. 277-280

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2015/2016 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Merkantil Spansk C Dorte Rathcke Holm Eux2a15-2spaC Oversigt

Læs mere

Sprog i Norden. Titel: Status for grønlandsk. Forfatter: Mimi Karlsen. Kilde: Sprog i Norden, 2012, s. 1-5 [i hæftet: s.

Sprog i Norden. Titel: Status for grønlandsk. Forfatter: Mimi Karlsen. Kilde: Sprog i Norden, 2012, s. 1-5 [i hæftet: s. Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Status for grønlandsk Mimi Karlsen Sprog i Norden, 2012, s. 1-5 [i hæftet: s. 9-14] http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Dansk Sprognævn

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Ordbogssamarbejde i Norden

Ordbogssamarbejde i Norden Tema: Lyst og mod til det nordiske i dansk Af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ordbogssamarbejde i Norden En forudsætning for bedre sprogforståelse i Norden

Læs mere

Modalverbernes infinitiv

Modalverbernes infinitiv Modalverbernes infinitiv eller Det er nødvendigt [å] kan ordentlig dansk Af Michael Herslund Selv om formanden og resten af Sprognævnet formodentlig uden videre kan skrive under på indholdet af denne artikels

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Bemærkninger til Loránd-Levente Pálfi og Johnny Lindholms artikel Et nyt leksikon om nordisk mytologi

Bemærkninger til Loránd-Levente Pálfi og Johnny Lindholms artikel Et nyt leksikon om nordisk mytologi LexicoNordica Titel: Forfatter: Bemærkninger til Loránd-Levente Pálfi og Johnny Lindholms artikel Et nyt leksikon om nordisk mytologi Finn Stefánsson Kilde: LexicoNordica 13, 2006, s. 341-346 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011 Læsning og skrivning - i matematik Roskilde d. 9.11.2011 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på post-it, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign med

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever.

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Digitale værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag. Inkluder ordblinde og tosprogede elever med læse- og skrivestøtte. Differentier

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

Giv eleverne førerkasketten på. Om udvikling af gode faglige læsevaner

Giv eleverne førerkasketten på. Om udvikling af gode faglige læsevaner Giv eleverne førerkasketten på Om udvikling af gode faglige læsevaner Odense Lærerforening, efterår 2011 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Det glade budskab! Læsning

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning ~ Uden for tema En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning Af Jørgen Schack, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og medlem af Opgavekommissionen for Dansk - Læsning og Retskrivning.

Læs mere

LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Morten Pilegaard Wörterbücher der Medizin. Beiträge zur Fachlexikographie. Tübingen: Lexicographica, 1994. Kilde: LexicoNordica 2, 1995, s. 261-264 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

LexicoNordica. Kollokationelle og syntaktiske angivelser i en teknisk oversættelses- og produktionsordbog for fremmedsprogsbrugere

LexicoNordica. Kollokationelle og syntaktiske angivelser i en teknisk oversættelses- og produktionsordbog for fremmedsprogsbrugere LexicoNordica Titel: Forfatter: Kollokationelle og syntaktiske angivelser i en teknisk oversættelses- og produktionsordbog for fremmedsprogsbrugere Jette Pedersen Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s. 53-66

Læs mere

Omfavn dine negative tanker og bliv et gladere menneske. Chris MacDonald. Guide: sider

Omfavn dine negative tanker og bliv et gladere menneske. Chris MacDonald. Guide: sider Foto: Iris MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Chris MacDonald Guide: Omfavn dine negative tanker og bliv et gladere menneske Guide: Sådan bruger du de negative tanker positivt

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

redaksjonelt redaksjonelt

redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt 373 lexiconordica 2011 374 redaksjonelt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: 258817 Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere