Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

2 Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13 Anden professionel...17 Yderligere bemærkninger fra de adspurgte...20 Konklusion...21

3 Forord Dette er en rapport over brugertilfredsheden af byggesagsbehandlingen. Udgangspunktet for undersøgelsen er ansøgere, der har søgt en tilladelse eller anmeldt et byggeri i Assens Kommune sidste halvår Spørgeskemaet er sendt elektronisk til 164 ansøgere hvoraf ca. halvdelen svarede. For at få fyldestgørende datagrundlag for en enkelt gruppe ansøgere, er disse kontaktet telefonisk. Undersøgelsens overordnede formål var at afdække tilfredsheden med byggesagsbehandlingen. Derudover var formålet at kortlægge mere specifikt, hvad der er vigtigt for ansøgerne og hvad de betegner som god service. Endeligt arbejdes der i afdelingen med personprofiler. Øvelsen går på at matche byggesagsbehandler med ansøger, for at sikre god kommunikation. En del af spørgeskemaet skal derfor hjælpe til optimering af denne proces. Generelt var flertallet tilfreds med byggesagsbehandlingen, herunder kommunikationen med sagsbehandleren og sagsbehandlingstiden. I denne rapport ses på tilfredsheden med byggesagsbehandlingen, og ikke direkte på arbejdet med personprofilerne. Generelt var ansøgerne tilfredse med byggesagsbehandlingen, herunder vejledningen samt kommunikationen med byggesagsbehandleren. Der er dog grupper af ansøgere, hvor vi kan forbedre vores service. Indledning Byggesagsbehandling og sagsbehandlingstiden er emner der vedrører mange interessenter, og altid er et fokusområde for både erhvervslivet, borgere og bosætningspolitikken i Assens Kommune. På grund af den store interesse og behov for god service, har byggesagsafdelingen behov for at lære vores kunder bedre at kende, og lære hvad de synes er god service. Resultater og diskussion Resultaterne gennemgås først generelt for alle adspurgte. Herefter grupperes ansøgerne, således at tendenser kan undersøges nærmere. Spørgeskemaet er delt op i praktiske og tekniske spørgsmål.

4 Overordnet tilfredshed Helt generelt var over 80 % af de adspurgte tilfredse med sagsbehandlingen. Jeg var overordnet tilfreds med sagsbehandlingen Overordnet tilfredshed praktiske spørgsmål Der er generel tilfredshed med at finde ansøgningsskema på hjemmesiden; der er flere veje ind direkte fra forsiden på kommunens hjemmeside, så det er nemmere at finde ansøgningen. Flertallet fandt det også let at finde vejledning på hjemmesiden, men der ses en tendens til, at der er forskel på, hvad borgere mener, er vejledning og hvad sagsbehandlerne som myndighed mener, er vejledning. De vejledninger der findes på hjemmesiden blev vurderet til at være forståelige, dog fandt de rådgivende ingeniører og arkitekter ikke dette relevant. Håndværkerne er knap så tilfredse, og dette forhold undersøges senere. Der ses en tendens til at de private og gruppen anden professionel har svært ved at finde ud af, hvad en byggeansøgning skal indeholde. Dette undersøges nærmere i resultatgennemgangen for de to grupper. De øvrige adspurgte havde let ved at finde ud af, hvad en ansøgning skulle indeholde. Det var let at finde ansøgningsskemaet på hjemmesiden

5 Der var generelt stor tilfredshed med byggesagsbehandlernes tilgængelighed og flertallet mente, de fik den nødvendige vejledning. Her skiller gruppen af håndværksmestre/entreprenører og anden professionel sig dog ud, men vigtigheden i korrekt vejledning er der enighed om. Det kan konkluderes, at det er vigtigt, at den personlige vejledning bibeholdes. Båden den skriftlige og den mundtlige kommunikation fra sagsbehandlerne var der tilfredshed med, og der var tillid til, at sagsbehandlingen foregik fagligt korrekt. I forhold til sagsbehandlingstiden var de rådgivende ingeniører og arkitekter mest tilfredse, mens håndværksmestre/entreprenører og anden professionel var mere kritiske. I gennemgangen senere af de to grupper ses på sammenhængen mellem sagsbehandlingstiden og andelen af fyldestgørende ansøgninger. Sagsbehandlingstiden var acceptabel Overordnet tilfredshed tekniske spørgsmål Der er generelt tilfredshed med de svar, ansøgerne har fået på deres tekniske spørgsmål, de eneste utilfredse var de private ansøgere. Det er utilfredshed med manglende vejledning på de områder, der ikke skal byggesagsbehandles i forbindelse med garager, carport, enfamiliehuse og lignende. Der skal derfor arbejdes på kommunikationen og formidlingen til de private ansøgere af denne begrænsning. Forholdet undersøges nærmere under gennemgangen af de private ansøgere.

6 Jeg fik tilfredsstillende svar på mine tekniske spørgsmål Hvad drejede dine tekniske spørgsmål sig om? Private ansøgere Indledning Der er ingen besvarelser fra aldersgruppen årige. Der er meget få private ansøgere, der har en lang videregående uddannelse. Flertallet generelt for alle aldersgrupper har en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse.

7 Hvad er dit uddannelsesniveau? Der er ingen førstegangsansøgere blandt gruppen af 65+ årige. Typen af byggeriet ansøgt af de årige er fordelt ligeligt mellem simple konstruktioner, omog tilbygning af bolig og andet. Af de tre grupper 35-44, og årige søger over halvdelen om simple konstruktioner, mens gruppen af 65+ har søgt om alle typer byggeri. Generel tilfredshed Helt overordnet var over 85 % af de adspurgte tilfredse med sagsbehandlingen, dog med enkelte utilfredse. Særligt en tredjedel af den 65+ årige var lidt utilfredse med sagsbehandlingen. Jeg var overordnet tilfreds med sagsbehandlingen

8 Praktiske spørgsmål Generelt skulle knap halvdelen af ansøgerne sende supplerende oplysninger ind til deres byggeansøgning, dog var det kun 1/3 af grupperne årige og 65+ der skulle sende supplerende oplysninger ind. Der er derfor forbedringspotentiale, særligt for grupperne årige og årige for at få bedre ansøgninger frem. Det vil både give mindre tidsforbrug på den enkelte sag for sagsbehandleren, men også en følelse af kortere sagsbehandlingstid for ansøger, da tidsrummet fra første indsendelse til afgørelse er kortere. Skulle du indsende supplerende materiale, efter du havde sendt din ansøgning? Over halvdelen af ansøgerne søgte digitalt enten via eller selvbetjening på hjemmesiden. Den selvbetjeningsløsning, der var til rådighed på daværende tidspunkt, var en løsning udarbejdet i samarbejde med Dafolo, og altså inden Byg og Miljø blev sat i drift. Det er dog bemærkelsesværdigt, at halvdelen af gruppen årige afleverede personligt. Kommunikationen om at vi er en digital kommune har altså ikke helt ramt denne gruppe, hvor flertallet har en erhvervsuddannelse. Der er en stærk tendens til at flertallet af ansøgerne var i kontakt med sagsbehandlerne i forløbet, særligt de årige og årige hvor op mod 90 % var i kontakt med sagsbehandlerne mindst en gang. Dette sammenholdt med at der var stor tilfredshed i tilgængeligheden hos sagsbehandlerne viser, at det er et forhold denne gruppe vægter i definitionen af god service. Med så mange, der er i kontakt med sagsbehandlerne bør det også undersøges nærmere, om der er sagsgange, der kan optimeres og ændres, for at opnå en eventuel tidsbesparelse.

9 Var du i kontakt med sagsbehandlerne i forløbet? Flertallet havde let ved at finde ansøgningsskemaet på hjemmesiden, dog ikke halvdelen af de 4554 årige. Denne gruppe havde heller ikke let ved at finde vejledningen på hjemmesiden, som flertallet af ansøgerne ellers havde. Generelt fandt ansøgerne vejledningen på hjemmesiden forståelig, dog var kun 1/3 af gruppen årige tilfredse. Den digitale adgang til ansøgningsskema og vejledning vægtes tungt hos ansøgerne, dog mener 1/3 af 65+ årige, at det er mindre vigtigt. Kommunikationen med de årige samt årige, som tilsammen udgør en større del af de private ansøgere, i forhold til hjemmeside og digital ansøgning skal undersøges nærmere, herunder opbygning af hjemmeside, samt hvad de definerer som god vejledning. Det var let at finde ansøgningsskemaet på hjemmesiden

10 Det var let at finde vejledningen på hjemmesiden Der er stor tilfredshed med byggesagsbehandlernes tilgængelighed, hvor alle aldersgrupperne fandt det let at komme i kontakt med sagsbehandleren. Det er også et forhold som ansøgerne finder vigtigt. Ligeledes er der stor tilfredshed med vejledningen fra sagsbehandlerne, hvilket også er særdeles vigtigt for ansøgerne. Over 80 % synes, den skriftlige kommunikation fra sagsbehandlerne var forståelig, dog skiller en 1/3 af de 65+ årige sig ud ved ikke at finde den skriftelige kommunikation forståelig. Den samme gruppe af 65+ årige var fuldstændig enige i at vejledning på hjemmesiden var forståelig. Det kan vise en tendens til forbedringspotentiale i den skriftlige kommunikation til denne målgruppe. Den skriftlige kommunikation fra sagsbehandlerne var forståelig

11 Vejledningen på hjemmesiden var forståelig De yngre ansøgere årige har stor fokus på forståelige vejledning og skriftlig kommunikation. I den samme gruppe var der 25 % der ikke mente, sagsbehandleren var imødekommende. Ved gennemgang af den ene besvarelse, der udgør de 25 %, fremgår det, at det var utilfredshed med sagsbehandlingen i en anden afdeling i kommunen. Generelt har ansøgerne tiltro til, at sagsbehandlingen foregik fagligt korrekt, særligt de årige, og et stort flertal finder dette forhold vigtigt. 79 % fandt sagsbehandlingstiden acceptabel, dog var en tredjedel af de 65+ årige ikke helt tilfredse med sagsbehandlingstiden. Forholdet er vigtigt for alle adspurgte. Definitionen af sagsbehandlingstid kan have indflydelse på tilfredsheden, da 2/3 af den 65+ skulle sende supplerende oplysninger ind til ansøgningen, og det dermed tager længere tid fra ansøgningen sendes, til der kan træffes en afgørelse. Det vurderes, at der kan opnås større tilfredshed med sagsbehandlingstiden, hvis antallet af ansøgninger, der er fuldt belyste ved første indsendelse kan stige. Det er dog vores opfattelse, at ansøgere ikke altid skelner mellem de forskellige myndigheder, en sag kan kræve tilladelse fra. Sagsbehandlingstiden for en byggesag, der kræver tilladelse eller dispensation fra en anden myndighed i kommunen, er generelt betydelig længere end selve tiden til byggesagsbehandlingen. For ansøgeren vil den samlede sagsbehandlingstiden derfor føles lang, fordi den skal forbi flere myndighedsområder.

12 Sagsbehandlingstiden var acceptabel Samlet set vil godt 60 % helst kontaktes skriftligt af sagsbehandlerne, dog foretrækker flertallet af de årige telefonisk henvendelse. Spørgsmålet er formuleret meget generelt, og der skelnes ikke mellem kommunikation i de forskellige faser af en byggesag. Der kan måske opnås mere præcise svar, hvis man kigger detaljeret på hvilke ting, ansøgeren foretrækker skriftligt og mundligt, eksempelvis afklaring af konkrete spørgsmål versus en byggetilladelse. Tekniske spørgsmål De 65+årige var ikke tilfredse med svar på deres tekniske spørgsmål, men det fremgår også, at denne gruppe havde flest spørgsmål om kapitel 3 og 7 i BR 10, og altså forhold som ikke byggesagsbehandles i den type sager, private primært søger. Der skal arbejdes med kommunikationen af dette forhold, og overvejes om der skal være øget fokus på at vejlede denne gruppe til at finde svar på deres tekniske spørgsmål. Jeg fik tilfredsstillende svar på mine tekniske spørgsmål

13 De årige og årige var forholdsvis tilfredse med svarene på deres tekniske spørgsmål, men disse handlede også udelukkende om de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Hvad drejede dine tekniske spørgsmål sig om? Rådigvende ingeniør/arkitekt Indledning Den professionelle ansøger, såsom rådgivende arkitekter og ingeniører, er byggeteknisk stærke og kender lovgivningen på området. Generel tilfredshed Deres indtryk af byggesagsbehandlingen er i store træk tilfredsstillende på alle punkter. Jeg var overordnet tilfreds med sagsbehandlingen

14 Praktiske spørgsmål Flertallet søger enten via mail eller digital selvbetjening på hjemmesiden. De er typisk i kontakt med byggesagsbehandlerne på et tidspunkt i forløbet, og finder byggesagsbehandlerne tilgængelige. Under halvdelen skulle sende supplerende oplysninger ind, og der var stor tilfredshed med sagsbehandlingstiden. Tekniske spørgsmål Det er ikke alle, der havde tekniske spørgsmål, men dem der havde, synes de fik tilfredsstillende svar. Spørgsmålene var primært om de bebyggelsesregulerende bestemmelser samt brandforhold. Entreprenører/håndværksmestre Indledning Gruppen af entreprenører/håndværksmestre er forholdsvis lille, og derfor har vi ringet til nogle entreprenører/håndværksmestre, som jævnligt søger i Assens Kommune, men som ikke i første omgang var udtaget til undersøgelsen. Desuden er der ringet til få af de udtagne entreprenører/håndværksmestre, som ikke havde svaret, for at udfylde spørgeskemaet telefonisk. Dette for at opnå tilstrækkeligt datagrundlag for denne gruppe. Det skal dog bemærkes, at de seneste år, er antallet af ansøgninger fra entreprenører/håndværksmestre faldet. Nogle entreprenørvirksomheder har telefonisk oplyst, at de har en arkitekt/ingeniør til at søge på deres vegne, for at sikre, at ansøgningen bliver fyldestgørende. Gruppen har typisk en mellemlang videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og flertallet er mellem 35 og 44 år. Hvad er dit uddannelsesniveau?

15 Denne gruppe søger om alle typer byggeri, dog primært udhusbebyggelse, nyopførsel af enfamiliehuse samt til og ombygning af enfamiliehuse, og alle har søgt om mere end en type byggeri. Flertallet fremsendte ansøgningen pr. mail eller via selvbetjening på hjemmesiden, og godt halvdelen var i kontakt med sagsbehandleren. Generel tilfredshed 18 % var ikke helt tilfreds overordnet med sagsbehandlingen, og her skiller gruppen sig ud fra de øvrige, hvor tilfredsheden var større. Jeg var overordnet tilfreds med sagsbehandlingen Praktiske spørgsmål De synes, det er let at finde ansøgningsskema, vejledningen på hjemmesiden, og hvilke oplysninger der skal indsendes, og vejledningen er forståelig, dog var der 18 % der fandt vejledningen på hjemmesiden mindre forståelig. De 18 % skiller sig ud fra den generelle opfattelse for alle adspurgte, men vurderes at være så lille en del, at det er acceptabelt. Vejledningen er lavet til en meget bred gruppe af modtagere. Vejledningen på hjemmesiden var forståelig Det er meget vigtigt for dem at finde ud af hvilke oplysninger der skal fremsendes.

16 Langt hovedparten skulle sende supplerende oplysninger ind til ansøgningen og alle fik tilladelse. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der var tilfredshed med vejledningen og hjemmeside, men at de alligevel ikke fremsendte fyldestgørende ansøgninger. Skulle du indsende supplerende materiale, efter du havde sendt din ansøgning? En tredjedel var lidt utilfredse med sagsbehandlingstiden, men alle finder dette forhold vigtigt. Undersøgelsen viser ikke, om sagsbehandlingstiden regnes fra første indsendelse, da denne gruppe jo ofte skal sende supplerende oplysninger ind. Den viser heller ikke, om det er sagsbehandlingstiden i byggesagsafdelingen eller anden myndighed der har trukket tiden. Sagsbehandlingstiden var acceptabel Der er et stort udviklingspotentiale i at sikre, at denne gruppe får fremsendt fyldestgørende ansøgninger. Det vil både betyde tidsbesparelse for sagsbehandlerne, samt bedre service og kortere sagsbehandlingstid for ansøgerne. Særligt den kortere sagsbehandlingstid vægter denne gruppe ansøgere højt. Ved bedre kommunikation med denne gruppe vedr. en fyldestgørende ansøgning vil det måske også hindre udviklingen i at de hyrer en rådgiver til byggeansøgningen, og ikke selv forestår denne del af processen.

17 De synes, det var let at komme i kontakt med sagsbehandlerne, og et stort flertal fik den nødvendige vejledning af sagsbehandlerne, og disse forhold er meget vigtige. 100 % synes den skriftlige kommunikation fra sagsbehandlerne var forståelig, og alle der havde mundtlig kontakt med sagsbehandlerne fandt denne forståelig. Den skriftlige kommunikation fra sagsbehandlerne var forståelig Den mundtlige kommunikation fra sagsbehandlerne var forståelig Der er fuld tillid til at sagsbehandlingen foregik fagligt korrekt. Et lille flertal vil helst kontaktes skriftligt, mens 36 % gerne vil kontaktes telefonisk. Det kan være, at de adspurgte her tænker på afklaring af spørgsmål i forbindelse med selve sagsbehandlingen, og ikke nødvendigvis tænker på eksempelvis en telefonisk byggetilladelse. Det er et forhold, der kan undersøges nærmere eventuelt via uddybende telefoninterview. Tekniske spørgsmål Gruppen var tilfreds med svarene på de tekniske spørgsmål, hvor flertallet havde spørgsmål til kapitel 2, de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Mange havde dog også spørgsmål til de øvrige kapitler, undtaget de tekniske installationer. I forhold til de private, var der kun meget få, der havde spørgsmål til energibestemmelserne.

18 Anden professionel Indledning Denne type ansøger er en meget blandet skare, både hvad angår alder og uddannelsesniveau. Denne kategori dækker f.eks. legepladsfirmaer, foreninger og skoler/institutioner, det er derfor også meget forskellige byggerier, der er blevet søgt om. Der er en overvægt i denne gruppe der gerne vil kontaktes telefonisk i stedet for skriftligt. Det er en meget blandet skare, og det kan derfor blive svært at målrette noget bestemt til denne målgruppe. Generel tilfredshed Generelt kan man sige, at der var 75 % der var tilfredse og 25 % der var utilfredse. Jeg var overordnet tilfreds med sagsbehandlingen Praktiske spørgsmål Omtrent halvdelen skulle indsende supplerende materiale, hvilket vil sige, at bruttosagsbehandlingstid blevet forlænget, fordi vi ikke har haft en fyldestgørende ansøgning fra starten. 75 % afleverede ansøgningen digitalt, enten via selvbetjeningen på hjemmesiden eller på mail. Der er en tendens til, at de synes både vejledning og ansøgningsskema var svær at finde på hjemmesiden. Af dem der fandt vejledningen var der en større del der syntes, den var vanskelig at forstå, ligeledes var det vanskeligt for dem at finde ud af hvilke oplysninger de skulle sende ind.

19 Det var let at finde vejledningen på hjemmesiden Det var let at finde ansøgningsskemaet på hjemmesiden 75 % havde kontakt til en sagsbehandler under ansøgningsforløbet, men kun lige over halvdelen synes de fik den nødvendige vejledning ved kontakten. Her er altså et betydeligt forbedringspotentiale, og det skal overvejes om det skal undersøges nærmere, hvad god vejledning for denne gruppe er. Jeg fik den nødvendige vejledning af sagsbehandlerne

20 Derimod er de tilfredse med både den skriftlige og mundtlige kommunikation fra sagsbehandlerne, og de synes sagsbehandlerne var imødekommende. Der er en lille del af ansøgerne der var utilfredse. Ca. 80 % havde tiltro til at sagsbehandlingen foregik fagligt korrekt. Ca. 70 % synes, at sagsbehandlingstiden var acceptabel. Sagsbehandlingstiden var acceptabel Tekniske spørgsmål Flertallet fik tilfredsstillende svar på deres tekniske spørgsmål, og bemærkelsesværdigt var der 38 % der ikke havde tekniske spørgsmål. Spørgsmålene gik primært på de bebyggelsesregulerende bestemmelser, bygningens indretning og brandforhold. Yderligere bemærkninger fra de adspurgte Der er i spørgeskemaet lavet mulighed for, at de adspurgte kunne komme med yderligere bemærkninger. Dette felt er interessant læsning og ansøgerne har brugt det til at fremføre forhold som er gældende netop for deres sag og deres oplevelse af processen. Bemærkningerne er forsøgt grupperet efter fire overordnede kategorier, dog dækker nogle bemærkninger over flere kategorier. De fire kategorier er; tilfredse, kommunikation, it-mæssige udfordringer samt forhold reguleret af anden myndighed. De samlede bemærkninger kan ses som bilag.

21 Tilfredse En større del af de tilfredse ansøgere havde bemærkninger om god kommunikation og vejledning fra sagsbehandlerne. Ligeledes er der bemærkninger om hurtig sagsbehandlingstid. Kommunikation Ud fra karakteren af bemærkningerne vurderes det, at disse primært kommer fra ansøgere, der ikke har professionelt kendskab til byggeansøgningsprocessen, altså private, foreninger o. lign. Der er en tendens til, at de bemærkninger, der kan kategoriseres under udfordringer med kommunikationen, vedrører vores vejledning særligt på hjemmesiden. Flertallet af disse bemærkninger har dog fundet en løsning via samtale direkte med en sagsbehandler. Der skal derfor fortsat være fokus på, at sagsbehandlerne kan tilgås telefonisk eller personligt. It-mæssige udfordringer Der er flere bemærkninger om It, der ikke virker. Om det er systemet eller brugeren er svært at kortlægge ud fra bemærkningerne. Når en ansøger har kontaktet sagsbehandlerne med et konkret problem, er det altid blevet undersøgt, hvad der er galt, system eller brugerfejl. Der skal i forbindelse med øget digitalisering af byggeansøgninger, som følge af Bølge 3, fortsat være øget fokus på, at borgerguiderne i borgerservice kan hjælpe og vejlede. Anden myndighed Nogle bemærkninger går på sagsbehandling i andre myndighedsområder i kommunen. Disse behandles ikke nærmere her. Konklusion De spørgsmål vi som udgangspunkt satte os for at besvare, var ansøgernes generelle tilfredshed. Vi kan konkludere, at der overordnet er en stor tilfredshed med byggesagsbehandlingen i Assens Kommune. Ligeledes er der tilfredshed med kommunikationen med sagsbehandlerne og sagsbehandlingstiden. Der er meget fokus på øget digitalisering, også på byggesagsområdet. Digitaliseringen giver ansøgerne mulighed for, på et vist niveau, at kommunikere med sagsbehandlerne, når ansøgeren har tid, men det er ikke den direkte personlige betjening. Undersøgelsen viser os, at vi skal holde fokus på, at der er grupper af ansøgere, der har et stort behov for den personlige vejledning. Det er særligt private ansøgere, entreprenører/håndværksmestre samt den meget brede gruppe af anden professionel ansøger. Selvom det forventes, at ansøgerne kan betjene sig selv, vil der fortsat være behov for, at vi vejleder.

22 Det er dog også vigtigt, stadig at have fokus på servicering af de professionelle rådgivende arkitekter og ingeniører, således at deres generelle store tilfredshed bibeholdes. Denne gruppe stiller også stadig større krav til professionalisme og højt fagligt niveau i byggesagsbehandlingen, og det skal vi være klar til at tilbyde. Undersøgelsen viser også klart et stort behov for at rådgive og vejlede ansøgerne til at fremsende mere fyldestgørende ansøgninger i første fremsendelse, både for den tidsbesparelse sagsbehandleren opnår, men særligt for at afkorte bruttosagsbehandlingstiden. Netop fokus på sagsbehandlingstid og kortere servicemål er også en del af den byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark, regeringen offentliggjorde først i november En del af undersøgelsen var også at måle, hvor vigtige de forskellige forhold var for de adspurgte, og altså om det vi inden undersøgelsen vurderede, var god byggesagsbehandling, også svarede til målgruppens definition af god byggesagsbehandling. Der er kun meget få differentieringer i vigtigheden, hvor de adspurgte generelt finder forholdene vigtige. Det må heraf kunne konkluderes, at de forhold vi lægger vægt på i sagsbehandlingen, generelt også har stor betydning for ansøgerne. Vi har altså fået nogle konkrete ting, der skal arbejdes med. Nogle tiltag er allerede indført, herunder den nye selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som ansøgerne har taget rigtig godt i mod. Som en del af den videre analyse af data fra brugerundersøgelsen, skal vi via vores bruger- og personprofiler præcisere grupperingen af vores ansøgere, således, at vores vejledning og kommunikation kan forbedres inden næste brugertilfredshedsundersøgelse.

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer:

Sammendrag af rapporterne indkommet i perioden fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 er illustreret i nedenstående diagrammer: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 8. marts -7- Status på evalueringsprojekt i byggesager marts Teknik og Miljøforvaltningen igangsatte pr.. januar en tilfredshedsundersøgelse med henblik

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Velkommen. til. Solrød Kommune

Velkommen. til. Solrød Kommune Velkommen til Solrød Kommune Velkommen til Solrød Kommune Byrådets vision: Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. En velfungerende kommune: - Med orden i økonomien

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Byggesager parcelhuse Sammenfatningsrapport

Byggesager parcelhuse Sammenfatningsrapport Byggesager parcelhuse Sammenfatningsrapport Friday, August 22, 2014 Hvor tilfreds er du med det samlede sagsforløb? Svarprocent: 10 (N=23)Spørgsmålstype: Vælg en Meget tilfreds 14 61% Noget tilfreds 5

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Byggesager. Målsatte sagsbehandlingstider i Center for Byg & Miljø. Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering

Byggesager. Målsatte sagsbehandlingstider i Center for Byg & Miljø. Ledelsesinformation Lejre Kommune / kvartalsrapportering Målsatte sagsbehandlingstider i Center for Byg & Miljø Udvalget for Teknik og Miljø, vedtog i december 2014, nye servicemål for Center for Byg & Miljø. Disse servicemål bestod både af generelle kvalitative

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011. Vejle Misbrugscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 16. dec. 2010 og 7. jan. 2011 på Vejle Misbrugscenter Udført af Lisbeth Pedersen og Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling

Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Afstemning af kvalitet på tværs - vidensdeling Vi vil gerne over en årrække udvikle fagområdet i retning af bedre og mere ensartede arbejdsmetoder og afgørelser. Mere ensartethed i sagsbehandlingen kan

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder Alex Andersen Smedagervej 39 6392 Bolderslev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 12-02-2016 Sagsnr.: 07/49477 Dokumentnr.: 24 Ejendom: 14451 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.:

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Min Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre

Min Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre Min Digitale Byggesag Disposition Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre 1 30/04/2012 Hvad er MDB? 1 MDB er en web baseret IT løsning,

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN Sorø Kommune Byrådet Sorø Kommune - Politik for mødet med borgeren. Indledning og formålsbeskrivelse God servicering af borgerne handler om Mødet med borgeren

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Byggesager parcelhuse Sammenfatningsrapport

Byggesager parcelhuse Sammenfatningsrapport Byggesager parcelhuse Sammenfatningsrapport Tuesday, February 26, 2013 Hvor tilfreds er du med det samlede sagsforløb? Svarprocent: 10 (N=7)Spørgsmålstype: Vælg en Meget tilfreds 2 29% Noget tilfreds 1

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Kommunerne går glip af millionbesparelse

Kommunerne går glip af millionbesparelse Forsidehenvisning: Kommunerne går glip af millionbesparelse - erhvervslivet betaler 5 Danske kommuner mangler effektive selvbetjeningsløsninger. Det koster hvert år et beløb svarende til 1.300 pædagoger,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til brugerundersøgelsen 2. Rammerne for undersøgelsen 2.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer 2.2 Uddeling af spørgeskemaer og indtastning af resultater 3. Statistiske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

BYGGE LOVS DAGE 2014

BYGGE LOVS DAGE 2014 BYGGE LOVS DAGE 2014 INDBYDELSE TIL BYGGELOVSDAGE 2014 Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO indbyder i samarbejde med Energistyrelsen herved ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Eksempel på indberetning af byggesag i Byg og Miljø

Eksempel på indberetning af byggesag i Byg og Miljø Eksempel på indberetning af byggesag i Byg og Miljø Ved gennemgang af Byg og Miljø tages der udgangspunkt i en ansøgning om opførelse af garage på 33 m². Du åbner Byg og Miljø ved at skrive www.bygogmiljø.dk.

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Fremtidens Byggesagsbehandling

Fremtidens Byggesagsbehandling Fremtidens Byggesagsbehandling Kompetent og Ubureaukratisk Hvordan? Regeringens lovforslag om certificering betyder følgende: Teknisk sagsbehandling skal ikke længere foretages af kommunerne, men skal

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE HARTMANNS NEWPLACEMENT FRA OUTPLACEMENT TIL NEWPLACEMENT Organisatoriske nedskæringer, omstrukturering og tilpasning betyder ofte, at en større gruppe medarbejdere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere