_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "_fd=r=^lp= ^êê~åö êw="

Transkript

1 = rçëíéçéäëéëëìééäéãéåí= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= lääáö~íáçåëä å=ommqlommv=ìçëíéçí=á=éìêç=ãéç=ëáââéêüéç=á=^^^j ê~íéçé=çääáö~íáçåéê N =çö=å~ääjçéíáçå=é =íç=ìåçéêäáööéåçé= ~âíáéáåçéâëi=éå=âìêî=~ñ=~âíáéáåçéâëi=éå=î~äìí~=çö=éå=âìêî=~ñ= áåçìëíêáãéí~ääéê= Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS 5 Vækst Index % 17/ Fondskode: DK ^êê~åö êw= _f=^ëëéí=j~å~öéãéåí=cçåçëã ÖäÉêëÉäëâ~Ä=^Lp= J=Éå=ÇÉä=~Ñ=_~åâfåîÉëí=dêìééÉå= 1 Credit Linked Notes, der på udstedelsesdagen vil have en Standard & Poor's rating AAA eller en tilsvarende rating fra Moody's Investor Services Inc. eller Fitch Ratings Ltd.. 2 Franko kurtage. 1

2 Dette udstedelsessupplement (herefter benævnt "Udstedelsessupplementet") danner grundlag for noteringen af de på forsiden omtalte obligationer (herefter benævnt "Obligationerne"), der udstedes af BIG 5 A/S (herefter benævnt "Selskabet"), på Københavns Fondsbørs A/S på den i Udstedelsessupplementet anførte første noteringsdag. Beslutning om udbud og børsnotering af Obligationsserien er truffet af Selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 23. september Udstedelsessupplementet supplerer programdokumentation af 28. oktober 2004 gældende for Selskabets obligationsudstedelser (herefter benævnt "Programdokumentationen"). Udstedelsessupplementet skal læses i sammenhæng med Programdokumentationen, og de to dokumenter udgør tilsammen prospektet for Obligationerne. Ord og begreber med stort begyndelsesbogstav, som fremgår af definitionslisten i Programdokumentationen har i nærværende Udstedelsessupplement den i definitionslisten angivne betydning. Andre ord og begreber med stort begyndelsesbogstav, som ikke er egennavne, har den betydning, som angives i forbindelse med, at ordet eller begrebet optræder første gang. Ingen er bemyndiget til på vegne af Selskabet at give oplysninger i forbindelse med udstedelsen og salget af Obligationerne bortset fra, hvad der er indeholdt i Udstedelsessupplementet. Det må ikke lægges til grund eller antages, at oplysninger, som ikke er indeholdt i Udstedelsessupplementet, er godkendt af eller afgivet på vegne af Selskabet eller BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter benævnt "BIAM"). BIAM erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden af Udstedelsessupplementet angivne salgskurs, med fradrag af den til BIAM tilkommende tegningsprovision og øvrige omkostninger med henblik på videresalg til den angivne salgskurs. BIAM arrangerer udstedelsen og har desuden bistået Selskabet med finansiel rådgivning. Udstedelsessupplementet er ikke en opfordring til at købe Obligationerne alene på baggrund af Udstedelsessupplementets oplysninger. Købere opfordres til at gøre sig bekendt med Programdokumentationen samt søge supplerende individuel rådgivning. Udlevering af Udstedelsessupplementet og udbuddet af Obligationerne er i visse lande begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af Udstedelsessupplementet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. Udstedelsessupplementet må ikke anvendes som (eller i forbindelse med) et tilbud eller en opfordring til nogen, hvor et sådant tilbud eller opfordring er ulovlig i henhold til gældende lovgivning. Obligationerne er ikke og vil ikke blive registreret under the U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer. Udstedelsessupplementet må ikke udleveres til personer i Storbritannien og Nordirland, bortset fra personer omfattet af Section 19 (1) i The Financial Services and Markets Act Udstedelsen er baseret på en portefølje af AAA-ratede børsnoterede Credit Linked Notes samt en Option på de i Udstedelsessupplementet beskrevne aktieindeks, valuta og industrimetaller. Obligationerne udstedes uden personlig hæftelse for Selskabet, som nærmere beskrevet i Programdokumentationen, hvortil der henvises. Københavns Fondsbørs A/S har ved skrivelse af 28. oktober 2004 meddelt: Den fremsendte Programdokumentation samt Udstedelsessupplement opfylder tilsammen efter Fondsbørsens opfattelse Fondsrådets bekendtgørelse nr. 330 af 23. april 1996 om kravene til det prospekt, der skal offentliggøres, inden værdipapirerne kan optages til officiel notering på en fondsbørs samt afsnit 2 i del IV om prospektkrav og udbudsbetingelser ved obligationers optagelse til notering på Københavns Fondsbørs A/S. Fondsbørsen har alene lagt oplysningerne i Programdokumentationen og Udstedelsessupplementet til grund for sin vurdering og har således ikke påtaget sig noget ansvar for eventuelle fejl og mangler. 2=

3 bêâä êáåöéê= ^åëî~ê=ñçê=mêçöê~ãççâìãéåí~íáçå=çö=rçëíéçéäëéëëìééäéãéåí== Udstedelsessupplementet og Programdokumentationen er udarbejdet af BIAM på vegne af BIG 5 A/S. Vi erklærer herved, at oplysningerne i Udstedelsessupplementet og Programdokumentationen os bekendt er rigtige, og at de nævnte dokumenter os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Programdokumentationen og Udstedelsessupplementet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget. København, den 27. oktober 2004 BIG 5 A/S Ib Mardahl-Hansen Per B. Hansen Karsten Havkrog Pedersen Bestyrelsesformand Direktør og bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem ^êê~åö êéåë=éêâä êáåö== = I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvning af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Udstedelsessupplementet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. BIAM påtager sig intet ansvar eller hæftelse for BIG 5 A/S' kreditværdighed eller opfyldelse af dets forpligtelser over for Obligationsejerne, og eventuelle tvister mellem BIG 5 A/S og Obligationsejerne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er BIAM uvedkommende. København, den 27. oktober 2004 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Niels B. Thuesen Adm. direktør Bjarne Thorup Direktør 3

4 lääáö~íáçåëîáäâ ê= rçëíéçéäëéå= BIG 5 A/S udsteder obligationslån i den på forsiden nævnte serie (herefter benævnt "Obligationsserien" eller "PLUS Vækst"). Obligationerne vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag den 30. november Den endelige størrelse af obligationsudstedelsen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og Obligationsserien vil herefter være lukket for yderligere udstedelse. Der er hverken fastsat et endeligt maksimum eller minimum 3 for udstedelsen, men BIAM forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen i PLUS Vækst bliver mindre end nominelt EUR samt. Såfremt tegningsordrerne for PLUS Vækst overstiger nominelt EUR forbeholder BIAM sig ret til at foretage reduktion og tildele Obligationer efter BIAMs eget skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af Obligationerne. Udstedelsen vil blive aflyst, hvis der ikke opnås en Deltagelsesgrad på min. 350 % (se nærmere afsnittet "Option"). Deltagelsesgraden opgøres på baggrund af markedssituationen den 25. november 2004 (herefter benævnt "Pricingdag"). Endvidere vil udstedelsen blive aflyst, såfremt Selskabet ikke senest ved tegningsperiodens udløb den 23. november 2004 opnår tilladelse fra Københavns Selskabsbeskatning til at anvende teoretisk markedskurs ved opgørelsen af Selskabets skattepligtige indkomst, jf. kursgevinstlovens 25, stk. 2. Selskabet har fremsendt ansøgning til Københavns Selskabsbeskatning om den nævnte tilladelse, og forventer at tilladelsen meddeles inden tegningsperiodens udløb. páââéêüéçë~âíáîéê= PLUS Vækst udstedes med sikkerhed i følgende aktiver: a) Børsnoterede obligationer (herefter benævnt "Sikkerhedsobligation"), der består af et nominelt beløb i euro svarende til den nominelle hovedstol på PLUS Vækst, og som udstedes den 30. november 2004: Fondskode: Udsteder: Obligationstype: Udsteders hjemland: Børsnotering: Afvikling: Valuta: Standard & Poor's rating pr. 30/11-04 XS Xelo Public Limited Company Inkonverterbar obligation af typen Credit Linked Note Irland Irland Euroclear EUR AAA fra Standard & Poor's, Moody's Investor Services Inc. eller Fitch Ratings Ltd. Kupon: 1,45 % p.a. i perioden 13/9-04 til 12/ ,2 % p.a. i perioden 13/12-08 til 16/12-09 Termin: 13/12, 13/3, 13/6 og 13/9 (dog 16/12-09) Første termin: 13/12-04 Sidste termin: 16/ Dog vil udstedelsen i henhold til gældende regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S ikke kunne finde sted, medmindre der udstedes obligationer for et nominelt beløb, som mindst svarer til DKK 10 mio. Svarer modtagne tegningsordrer ikke til det nævnte beløb, vil udstedelsen således blive aflyst. 4=

5 Rentekonvention: Et år med 12 måneder á 30 dage (dvs. 30/360). Sikkerhedsobligationerne udstedes af Xelo Public Limited Company (herefter benævnt "Xelo"), som er et selskab hjemmehørende i Irland på adressen West Block Building, IFSC, Dublin 1, Irland. Selskabet er stiftet den 11. oktober 2002 i henhold til the Companies Acts of Ireland og har registreringsnummer Xelo er et såkaldt "Special Purpose Vehicle", som udsteder obligationer (Credit Linked Notes), hvis afkast er afhængigt af forskellige finansielle aktiver, og hvor ejeren af de pågældende obligationer alene kan søge fyldestgørelse for krav i henhold til obligationen i særlige aktiver, der er stillet til sikkerhed for den pågældende obligationsudstedelse (såkaldt "limited recourse"). Sikkerhedsobligationerne udstedes i henhold til et program på de vilkår, der fremgår af "Programme Memorandum" og "Pricing Supplement". De nævnte dokumenter kan rekvireres hos BI Holding A/S. Arrangør for Xelo' udstedelse af obligationer er Barclays Bank, England. Aktiekapitalen i Xelo er overdraget til en trust til fordel for velgørende formål. De af Xelo udstedte Sikkerhedsobligationers ejeres interesser (det vil sige Selskabets) varetages af en trustee. Trustee opgaven varetages af Mourant & Co. Trustees Ltd. For en nærmere gennemgang af trustee's opgaver, beføjelser og forpligtelser, henvises til ovennævnte "Programme Memorandum" og "Pricing Supplement". b) En Option, der er beskrevet nedenfor under "Option", samt den til Optionen hørende sikkerhedskonto/- depot. c) Afkastkonto, hvorpå indgår renter og eventuelle afdrag af Sikkerhedsobligationen, og som er registreret som afkastkonto for Sikkerhedsobligationen. Løbende renter frigives til Selskabet medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse af obligationsvilkårene. Sikkerheden omfatter tillige afkast af samtlige ovennævnte aktiver, eksempelvis vedhængende renter af Sikkerhedsobligationen og den i pkt. c nævnte afkastkonto. oéöáëíêéêáåöi=çãë ííéäáöüéç=çö=ñçêêéåíåáåö= Obligationerne udstedes gennem Værdipapircentralen (VP) i stykstørrelse af EUR Ved udstedelse af et nominelt beløb på EUR vil der således blive udstedt stk. Obligationerne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i Obligationernes omsættelighed. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Som Obligationsejere betragtes de til enhver tid i VP registrerede indehavere af Obligationerne. Obligationerne forrentes ikke. lêçáå ê=áåçñêáéäëé=çö=êéåíéäéí~äáåöéê= Terminsdagen for Obligationerne er den 17. december 2009, hvor betalinger til Obligationsejerne sker ved overførsel til de i VP registrerede konti. 5

6 Såfremt Terminsdagen falder på en dag, hvor banker ikke er åbne for betalinger i Danmark, udskydes betalingen til den næstfølgende bankdag uden rentekorrektion. Selskabets betalingsforpligtelse er opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for VP med henblik på overførsel til de i VP registrerede konti. Obligationerne indfries til minimum kurs 100 på Terminsdagen 4, idet indfrielseskursen i øvrigt opgøres af Selskabet på baggrund af beregninger udført af Beregningsagenten, som vil være identisk med Optionsmodparten, som det højeste af enten kurs 100 eller denne kurs forholdsmæssigt tillagt et eventuelt afkast af Optionen, jf. afsnittet "Option". léíáçå= Obligationerne udstedes med sikkerhed i en Option i euro, hvis afkast er bestemt af udviklingen i følgende underliggende ligevægtede indeks, valuta og industrimetaller (herefter hver for sig benævnt "Indeks"): Indeks Bloomberg kode Vægt 1 CECE Traded Index EUR CECEEUR 1/5 2 Industrimetaller kurv Se nedenfor 1/5 3 Polske zloty per euro PLNEUR 1/5 4 Nikkei 225 NKY 1/5 5 Fjernøsten kurv Se nedenfor 1/5 Kurven af industrimetaller er sammensat som følger: Industrimetaller kurv Bloomberg kode Vægt i kurv 1 Aluminium JHA 1/5 2 Kobber HGA 1/5 3 Bly LLA 1/5 4 Nikkel LNA 1/5 5 Zink LXA 1/5 Kurven af fjernøstlige aktier er sammensat som følger: Indeks Bloomberg kode Vægt i kurv 1 Korea Stock Exchange KOSPI2 1/3 2 FTSE Xinhua China 25 Index FXTID 1/3 3 Singapore Int Monetary SGY 1/3 Exchange MSCI Singapore Cash Free Index De nævnte Indeks er nærmere beskrevet nedenfor. Optionen løber fra den 2. december 2004 til den 4 handelsdag i december På baggrund af Optionen udbetales et beløb i 2009 til Selskabet baseret på formelen gengivet nedenfor. 4 Se afsnittet "Risikofaktorer". 6=

7 léíáçåëäéí~äáåö=çö=ã äéééêáççéê== Optionsbetalingsdagen er den 16. december Hvis den 16. december 2009 ikke er en bankdag, forfalder betalingen førstkommende bankdag herefter. Optionsbetalingen er baseret på hvert enkelt af de underliggende Indeks' afkast i en af fem måleperioder (herefter samlet benævnt "Måleperioder" og hver for sig benævnt en "Måleperiode"). Hver Måleperiode løber fra den første observationsdag i 2004 (herefter benævnt "Startobservationsdagen") til den 4. handelsdag i december måned i henholdsvis årene 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 (herefter hver for sig benævnt "Observationsdagen" og samlet benævnt "Observationsdagene"). For CECE Traded Index EUR er Observationsdagen dog den 7. handelsdag i december måned i årene 2005, 2006, 2007, 2008 og Det vil sige, at Måleperioderne er af varierende længde. For hvert indeks fastlægges en indeksværdi pr. Startobservationsdagen som gennemsnittet af den officielle lukkekurs for det pågældende Indeks den 2., 3. og 6. december For CECE Traded EUR fastlægges indeksværdien dog som gennemsnittet af den officielle lukkekurs for det pågældende Indeks den 2., 3., 6., 7., 8. og 9. december Indeksværdierne pr. Observationsdagene beregnes som et simpelt gennemsnit af de officielle lukkekurser for det pågældende Indeks på den pågældende Observationsdag samt de to umiddelbart foregående handelsdage. For CECE Traded Index EUR beregnes Indeksværdierne pr. Observationsdagene dog som et simpelt gennemsnit af de officielle lukkekurser på den pågældende Observationsdag samt de fem umiddelbart foregående handelsdage. Herefter beregnes indeksudviklingen for hvert Indeks som den relative ændring i det pågældende Indeks fra Startobservationsdagen til værdien målt eller beregnet på Observationsdagen (herefter benævnt "Indeksudviklingen"). Optionsbetalingen bliver beregnet som en procentdel af hovedstolen på Obligationerne multipliceret med Deltagelsesgraden (jf. nedenfor) multipliceret med det største af nul eller den gennemsnitlige bedste indeksudvikling i de fem Måleperioder. Den gennemsnitlige bedste indeksudvikling kan højest fastsættes til 20 % (herefter benævnt "Afkastloft"). Metoden, der anvendes til beregning af den gennemsnitlige bedste indeksudvikling, er som angivet nedenfor. For første Måleperiode fastsættes den bedste indeksudvikling (herefter benævnt "Bedste indeksudvikling"), som den Indeksudvikling blandt de fem Indeks beregnet på Observationsdagen i 2005, der indebærer den største stigning eller det mindste fald (såfremt samtlige indeks er faldet i Måleperioden). Det Indeks, der har den Bedste indeksudvikling, indgår herefter ikke mere som et underliggende indeks. Efterfølgende udvikling i dette Indeks vil således ikke indgå i beregningen af Bedste indeksudvikling i de efterfølgende Måleperioder. For anden Måleperiode fastsættes den Bedste indeksudvikling, som den Indeksudvikling blandt de fire resterende Indeks beregnet på Observationsdagen i 2006, der indebærer den største stigning eller det mindste fald (såfremt samtlige Indeks er faldet i Måleperioden). Det indeks, der har den Bedste indeksudvikling, indgår herefter ikke mere som et underliggende Indeks. Efterfølgende udvikling i dette Indeks vil således ikke indgå i beregningen af Bedste indeksudvikling i de efterfølgende Måleperioder. For tredje Måleperiode fastsættes den Bedste indeksudvikling, som den Indeksudvikling blandt de tre resterende indeks beregnet på Observationsdagen i 2007, der indebærer den største stigning eller det mindste fald (såfremt samtlige indeks er faldet i Måleperioden). Det Indeks, der har den Bedste indeksudvikling, indgår herefter ikke mere som et underliggende Indeks. Efterfølgende udvikling i dette Indeks vil således ikke indgå i beregningen af Bedste indeksudvikling i de efterfølgende Måleperioder. For fjerde Måleperiode fastsættes den Bedste indeksudvikling, som den Indeksudvikling blandt de to resterende Indeks beregnet på Observationsdagen i 2008, der indebærer den største stigning eller det mindste 7

8 fald (såfremt begge indeks er faldet i Måleperioden). Det Indeks, der har den Bedste indeksudvikling, indgår herefter ikke mere som et underliggende Indeks. Efterfølgende udvikling i dette Indeks vil således ikke indgå i beregningen af Bedste indeksudvikling i den sidste Måleperiode. I femte og sidste Måleperiode fastsættes Bedste indeksudvikling som Indeksudviklingen i det resterende Indeks beregnet på Observationsdagen i Optionsbetalingen beregnes herefter som Deltagelsesgraden gange et simpelt gennemsnit af de 5 Bedste indeksudviklinger. Dog kan det nævnte gennemsnit ifølge Optionsaftalegrundlaget højest fastsættes til 20 % (herefter benævnt "Afkastloft"). Optionsbetalingen kan således udtrykkes ved følgende formel: Hovedstol * max 0%; D * 1/ 5 * 5 i= 1 BI hvor, D = Deltagelsesgrad BI = Bedste indeksudvikling og hvor, 1/ 5* 5 i= 1 BI højest kan fastsættes til 20 % (Afkastloft). Optionen deltager i gennemsnittet af de Bedste indeksudviklinger med en forventet Deltagelsesgrad på 400 % %. Den 20. oktober 2004 var Deltagelsesgraden ca. 445 %. Den endelige Deltagelsesgrad opgøres på baggrund af markedssituationen den 25. november 2004 (Pricingdag). En positiv værdi af Optionen vil blive betalt til Selskabets pantsatte Afkastkonti af Optionsmodparten den 16. december léíáçåë~ñí~äéöêìåçä~ö= Optionsvilkårene fremgår af aftalegrundlaget for Optionen. Optionsaftalegrundlaget består af en ISDA Master Agreement og en Schedule to ISDA Master Agreement samt henvisning til ISDA definitioner, ligesom der indgås en Confirmation. Optionsaftalegrundlaget kan indeholde konditioner om, at Optionsmodparten foretager helt eller delvis sikkerhedsstillelse for Optionens markedsværdi. Optionsaftalegrundlaget indgår som en integreret del af nærværende Udstedelsessupplement. Optionen er således undergivet de i Optionsaftalegrundlaget indeholdte rettigheder og forpligtelser for Optionsmodparten og Selskabet. Bemærk særligt, at Optionsaftalegrundlaget indeholder regler for fastlæggelse af Start- og Slutobservationsdage samt øvrige Observationsdage, i tilfælde hvor de ovenfor nævnte dage må ændres på grund af markedsforstyrrelser eller lignende forhold, der bevirker, at en indeksværdi ikke kan fastlægges på den pågældende dag. Optionsaftalegrundlaget kan rekvireres hos Selskabets Administrator. léíáçåëãççé~êí Optionsmodparterne vælges på Pricingdagen, ved forespørgsel hos minimum to mulige optionsmodparter, som den mulige optionsmodpart, der kan tilbyde de bedste vilkår. 8=

9 Optionsmodparten skal være et kreditinstitut eller være garanteret af et kreditinstitut underlagt offentligt tilsyn i et zone A-land (jf. definitionen i Solvensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 6. december 2002). Optionsmodparten eller kreditinstituttet, der er garant for optionsmodparten, skal have en langsigtet kreditvurdering (long term credit rating) på min. A rating fra Standard & Poor's eller tilsvarende rating fra enten Moody's Investor Services eller Fitch Ratings. _ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=ìåÇÉêäáÖÖÉåÇÉ=áåÇÉâë R = CECE Traded Index EUR CECE Traded Index EUR omfatter selskaber, der indgår i Hungarian Traded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) og Polish Traded Index (PTX). Indekset omfatter dermed p.t. de 27 største selskaber i Ungarn, Tjekkiet og Polen målt på markedskapitalisering. Indekset måles i EUR og er først beregnet og offentliggjort den 4. januar 1999 med en startværdi på 746,46. Den 25. oktober 2004 havde indekset en værdi på 1.292,97. Indekset beregnes af Wiener Börse AG. Yderligere oplysning om indekset og dets sammensætning kan ses på følgende internetadresse: Figuren viser indeksets historiske udvikling: CECE Traded Index EUR Kilde: BankInvest på baggrund af data fra Bloomberg CECEEUR indeks 5 Bemærk at ingen af de virksomheder eller fondsbørser (herefter benævnt "Indekssponsorer"), som står bag de nævnte Indeks har medvirket ved udarbejdelsen af nærværende Udstedelsessupplement, eller har i øvrigt medvirket ved udstedelsen eller markedsføringen af Obligationerne. En Indekssponsor kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for det pågældende indeks' udvikling eller for Obligationernes kursudvikling. En Indekssponsor kan endvidere ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl i udregningen af det pågældende Indeks eller for fejl i forbindelse med offentliggørelsen af Indeksets værdi. De nævnte Indeks og de til Indeksene knyttede navne er registrerede varemærker. 9

10 Industrimetal-kurv De 5 metaller, der ingår i Industrimetal-kurven: Aluminium, kobber, Bly, Nikkel og Zink, måles ud fra den officielle pris (Cash price), der stilles pr. ton af hvert enkelt metal på London Metal Exchange. Yderligere om priser på metallerne kan ses på følgende internetadresse: Følgende fem figurer viser den historiske udvikling i metalpriserne i 2004: Aluminium Kilde: BankInvest på baggrund af data fra London Metal Exchange Aluminium 10=

11 Kobber Kilde: BankInvest på baggrund af data fra London Metal Exchange Kobber Nikkel Kilde: BankInvest på baggrund af data fra London Metal Exchange Nikkel 11

12 Bly Kilde: BankInvest på baggrund af data fra London Metal Exchange Bly Zink Kilde: BankInvest på baggrund af data fra London Metal Exchange Zink 12=

13 Polsk zloty per euro (Bloomberg kode: PLNEUR) Der er tale om en "lang" position i zloty kombineret med en "kort" position i euro. Indeksværdien bestemmes ud fra prisen på spot markedet. Hermed menes det globale spot marked (global spot foreign exchange market). Figuren viser den historiske udvikling i kursen på zloty i forhold til euro: Polske Zloty per Euro 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Kilde: BankInvest på baggrund af data fra Bloomberg PLNEUR 13

14 Nikkei 225 Nikkei 225 er et prisvægtet indeks på de 225 japanske aktier noteret i First Section af Tokyo Stock Exchange. Nikkei 225 måles i japanske yen og er først beregnet og offentliggjort den 16. maj 1949 med en startværdi på 176,21 yen. Den 25. oktober 2004 havde indekset en værdi på ,88. Indekset beregnes af Nihon Keizai Shimbun Inc.Yderligere oplysninger om indekset og dets sammensætning kan ses på følgende internetadresse: Figuren viser indeksets historiske udvikling: NIKKEI Kilde: BankInvest på baggrund af data fra Bloomberg NIKKEI =

15 Fjernøsten kurv: Korea Stock Price Index 200 (KOSPI2) omfatter de 200 største selskaber på Korean Stock Exchange målt på markedskapitalisering. KOSPI2 udgør ca. 93 % af totalmarkedet på Korean Stock Exchange. Indekset blev først beregnet og offentliggjort den 3. januar 1990 med en startværdi på 100,00. Den 25. oktober 2004 havde indekset en værdi på 104,60. Indekset beregnes af Korea Stock Exchange. Yderligere oplysninger om indekset og dets sammensætning kan ses på følgende internetadresse: Figuren viser indeksets historiske udvikling: Korea Stock Exchange Kilde: BankInvest på baggrund af data fra Bloomberg KOSPI2 Index 15

16 FTSE Xinhua China 25 er et indeks, der er udviklet til at måle afkastet på den del af det kinesiske aktiemarked, som er åbent for udenlandske investorer og har pr. 25. oktober medlemmer. Indekset er sammensat og justeres kvartalsvis efter flere regler, hvilket blandt andet betyder, at der er grænser for, hvor meget en enkelt aktie kan vægte i indekset. Indekset åbnede den 10. august 2001 med en indeksværdi på 4.890,61 og havde den 25. oktober 2005 en værdi på 7.594,53. Indekset beregnes af FTSE International. Yderligere oplysninger om indekset og dets sammensætning kan ses på følgende internetadresse: Figuren viser indeksets historiske udvikling: FTSE China 25 Index Kilde: BankInvest på baggrund af data fra Bloomberg FTSE China 25 Index 16=

17 Singapore Int Monetary Exchange MSCI Singapore Cash Free Index omfatter selskaber, der er børsnoteret på Singapore Stock Exchange. Indekset blev først beregnet og offentliggjort den 4. august 1995 med en startværdi på 299,96. Den 25. oktober 2004 havde indekset en værdi på 234,24. Indekset beregnes af Morgan Stanley Capital International. Yderligere oplysninger om indekset og dets sammensætning kan ses på følgende internetadresse: Figuren viser indeksets historiske udvikling: SGY Index Kilde: BankInvest på baggrund af data fra Bloomberg SGY Index mçíéåíáéäí=~ñâ~ëí= Flere af de anvendte indeks har ikke 5 års historiske værdier for indeksafkast. En gentagelse af historiske afkast kan naturligvis ikke forventes. Men afkaststrukturen kan illustreres ved følgende eksempel: Bemærk, at der ved beregningen af udviklingen i Indeks kan indgå negativt afkast, hvis et Indeks opnår en lavere værdi på en Observationsdag end Startværdien. Nedenstående tabel viser det potentielle afkast for investor ved en Deltagelsesgrad på 430 %. De viste Afkast siden Startobservationsdagen er ikke udtryk for konkrete afkastforventninger for de enkelte Indeks og anvendes alene som eksempler. Eksempel 1: Bedste indeksudvikling bliver fastsat, som det fremgår af følgende skema: Måleperiode Indeks med Bedste indeksudvikling Afkast siden Startobservationsdag 1 CECE Traded Index EUR 35% 17

18 2 Fjernøsten kurv 35% 3 Industrimetaller kurv 25% 4 Polske zloty per euro 25% 5 Nikkei 225-5% Gennemsnitlig indeksstigning 115%/5= 23%, der nedrundes til 20% pga. Afkastloft Med en Deltagelsesgrad på 430 % ville der, forudsat at der ikke sker reduktion af hovedstolen på Sikkerhedsobligationerne, være følgende afkast på PLUS Vækst: Indfrielseskurs: 186,00 Afkast p.a.: 11,08 % Bemærk at eksemplet illustrerer, at Bedste indeksudvikling i en eller flere Måleperioder kan være negativ. Der kan således indgå negative værdier i beregningen af den gennemsnitlige Bedste indeksudvikling. Eksempel 2: Hvis udviklingen i de fem Indeks i Obligationernes løbetid er som i følgende teoretiske eksempel: Måleperiode Indeks med Bedste indeksudvikling Afkast siden Startobservationsdag 1 CECE Traded Index EUR 25 % 2 Fjernøsten kurv -25 % 3 Industrimetaller kurv -5 % 4 Polske zloty per euro 10 % 5 Nikkei % Gennemsnitlig indeksstigning -5 % vil Optionen ikke udbetale noget beløb, hvorfor der under forudsætning af, at der ikke sker reduktion af hovedstolen på Sikkerhedsobligationerne vil være følgende afkast på PLUS Vækst: Indfrielseskurs: 100,00 Afkast p.a.: - 1,89 % 18=

19 oáëáâçñ~âíçêéê= ^Ñâ~ëíêáëáâç= Såfremt Optionen ikke giver et afkast, vil dette medføre, at ejerne af Obligationerne alene indløses med kurs 100 ved udløb. Da tegningskursen er 110 vil en indfrielse til Minimumskursen betyde, at investeringen har været tabsgivende. hêéçáíêáëáâç= Obligationsejerne kan alene gøre krav gældende mod de aktiver, der er pantsat til sikkerhed for Obligationsserien. Obligationerne udstedes således uden personlig hæftelse for Selskabet. Selskabets evne til rettidigt at indfri Obligationerne til den aftalte kurs afhænger derfor af, om Selskabet rettidigt modtager betaling på de aktiver (Sikkerhedsaktiver), der ligger til sikkerhed for Obligationerne. Selskabets betaling af Minimumskursen for Obligationerne er således betinget af fulde betalinger på Sikkerhedsobligationerne. Den fulde betaling på Sikkerhedsobligationerne er betinget af risici knyttet til de obligationer og andre aktiver 6, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, samt risici knyttet til de af Sikkerhedsobligationernes udsteder udstedte Credit Default Swaps på en referenceportefølje som beskrevet i Programdokumentationen afsnit "Sikkerhedsaktiver". Således vil et eventuelt tab på Sikkerhedsobligationerne medføre et tilsvarende tab på Obligationerne (når der bortses fra en eventuel gevinst på Optionen), som det fremgår af følgende afsnit: q~ä=~ñ=üçîéçëíçä=é =páââéêüéçëçääáö~íáçåéê= Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på Referenceporteføljen ud over Subordination Amount, modregnes i hovedstolen på de udestående Sikkerhedsobligationer (Credit Linked Notes). Subordination Amount fastsættes af rating bureauet og forventes at være ca. 7 %. Hvis den tabsrisiko, der eksisterer i form af risikoen for konkurs, akkord, betalingsmisligholdelse mv., skulle opstå for en eller flere af virksomhederne i Referenceporteføljen, vil det ofte ikke være det fulde beløb, der er tabt, idet der i opgørelsen af tabet modregnes en eventuel markedsværdi af krav på den pågældende virksomhed. Referenceporteføljen består af ca. 100 referenceobligationer; hovedsageligt erhvervsobligationer med god kreditvurdering (investment grade). Dog kan op til 20 % af referenceporteføljen udgøres af emerging markets statsobligationer 7 som eksempelvis Brasilien og Rusland. Den gennemsnitlige rating af virksomhederne og statsobligationerne forventes at være tæt på Baa2 på det tidspunkt, hvor Sikkerhedsobligationerne udstedes, hvilket er samme dag som Obligationerne udstedes. Historisk 8 har obligationer med en rating på Baa2 i en statisk portefølje haft en tabsrisiko (default rate) på 2,19 % over en 5-årig periode. Den gennemsnitlige realiserede værdi (recovery rate) har i den forbindelse for 6 AAA-ratede obligationer. Disse obligationer ligger til primær sikkerhed for Credit Default Swap'en, således at eventuelt tab på denne dækkes af de nævnte obligationer, hvilket betyder, at Sikkerhedsobligationerne i et sådant tilfælde vil blive indfriet til mindre end kurs pari. 7 Obligationer udstedt af stater, hvor renten er højere end i Vesteuropa og USA. Det vil sige primært lande i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika. 8 Kilde: Moody's Investors Service, Default & Recovery Rates of Corporate Bond Issuers, New York, January 2004 side 26 "exhibit"

20 obligationer med en rating på Baa udgjort ca. 40 %, hvorved tabet har udgjort ca. 60 %. Såfremt tabet fastsættes til 60 % kan det faktiske tab dermed beregnes til 2,19 % * 60 % = 1,32 %. Selskabet har i hele Sikkerhedsobligationens løbetid mulighed for at udskifte (substitution rights) op til 30 af referenceobligationerne i referenceporteføljen. Formålet hermed er at minimere kreditrisikoen i tilfælde af forventning om default på en eller flere virksomheder i referenceporteføljen. Da Sikkerhedsobligationerne først belastes af tab, når disse overstiger Subordination Amount, vil der, såfremt Subordination Amount fastsættes til ca.7 % med en referenceportefølje bestående af 84% investment grade erhvervsobligationer og 16 % emerging markets statsobligationer, ville der således skulle konstateres mere end 5 gange så store tab, som det ovenfor beregnede, der er opgjort i forhold til det historiske defaults på statiske porteføljer, førend tab vil belaste Sikkerhedsobligationerne. Sammenhængen mellem default rate og recovery rate på Referenceporteføljen og værdien af Sikkerhedsobligationerne afhænger af de aktuelle markedsvilkår på tidspunktet for opgørelsen af et evt. tab. Bemærk, at den nominelle værdi af Referenceporteføljen er ca. 10 gange så stor som den nominelle værdi af Sikkerhedsobligationerne. Det betyder, at et tab i Referenceporteføljen kan betyde et tab af hovedstol på Sikkerhedsobligationerne, som er forholdsmæssigt større, hvilket kan illustreres således: Tab i % af hovedstol på Sikkerhedsobligation Recovery rate: 0% 20% 40% 60% 80% Tab i % på Referenceporte -følje Tab i % af hovedstol på Sikkerheds obligation 0,87% ,74% ,61% ,48% ,35% ,22% ,09% ,96% ,83% Reduceres ,70% Reduceres ,57% 100 Reduceres ,43% 100 Reduceres ,30% 100 Reduceres ,17% Reduceres ,04% Reduceres ,91% Reduceres ,78% Reduceres ,65% ,52% ,39% ,26% Reduceres - 19,13% Reduceres - 20,00% Reduceres - 20,87% Reduceres - 21,74% Reduceres - 22,61% Reduceres - 23,48% ,35% ,22% ,09% =

21 26,96% ,83% ,70% ,57% ,43% ,30% ,17% ,04% ,91% ,78% ,65% ,52% Reduceres 37,39% Reduceres 38,26% Reduceres 39,13% Reduceres 40,00% ,87% ,74% ,61% ,48% ,35% ,22% ,09% ,96% Kommentarer til tabellen: Historisk gennemsnitlig konkursrate (2,19 %) for Baa2 virksomhedsobligationer samt recovery rate (ca.40 %). (Kilde: "Moody's Default & Recovery Rates of Corporate bond Issuer January 2004" side 26 "Exhibit" 31 samt side 15, "Exhibit" 19). For akkumuleret 5-års periode med konkurser tillagt værst tænkelige (0 %) recovery rate. Faktisk default rate er 5,27 %. (Kilde: "Moody's Default & Recovery Rates of Corporate bond Issuer January 2004" side 32 "Exhibit" 32) Eventuelt tab, der måtte opstå som følge af tab på de underliggende aktiver (se fodnote 6) modregnes i hovedstolen på Sikkerhedsobligationerne. hêéçáíêáëáâç=çéíáçåëãççé~êí= Afkast ud over betaling af minimumshovedstolen på Obligationerne er betinget af, at Optionsmodparten foretager tilstrækkelig og rettidig betaling. Kriterier for valg af Optionsmodpart er beskrevet i afsnittet "Optionsmodpart". hêéçáíêáëáâç=aééçíä~åâ= I forbindelse med Udstedelsesdagen, Terminsdagen og Indfrielsesdage kan Selskabet have betydelige indeståender på Afkastkontoen, hvorfor der også knytter sig en risiko hertil. s~äìí~âìêëêáëáâç= Da Obligationerne udstedes og indfries i euro risikerer en investor, at det ved udløb udbetalte beløb i euro, hvis den danske krone styrkes i forhold til euroen i Obligationernes løbetid, svarer til færre danske kroner, end et tilsvarende beløb ville gøre på tidspunktet for Obligationernes udstedelse. 21

22 gìêáçáëâ=êáëáâç= I den portefølje af værdipapirer, der ligger til sikkerhed for Sikkerhedsobligationerne, indgår værdipapirer udstedt på baggrund af andre sikkerhedsaktiver, herunder fordringer. Selskabet har ikke påset den juridiske struktur af disse værdipapirer, men henholdt sig til den stedfundne rating af disse værdipapirer. hìêëêáëáâç=îéç=ñ êíáçáö=áåçñêáéäëé= I tilfælde af en Obligationsejers førtidige indfrielse af Obligationerne er der risiko for kurstab for den pågældende som følge af, at en forholdsmæssig andel af Optionen og Sikkerhedsobligationer realiseres. oé~äáë~íáçåëêáëáâç= I tilfælde af væsentlig betalingsmisligholdelse fra Selskabets side er Obligationsejernes Repræsentant forpligtet til at opsige Obligationerne til indfrielse, se nærmere afsnittet "Misligholdelse/betalingsrækkefølge ved realisation" i Programdokumentationen. Såfremt Obligationsejernes Repræsentant som følge heraf ser sig nødsaget til at realisere Sikkerhedsobligationer og Optioner er der risiko for, at nettoprovenuet ved realisation af aktiverne ikke kan dække Obligationsejernes fulde krav. Obligationsejerne er underlagt bestemmelserne i Repræsentationsaftalen, og Obligationsejernes panthaverbeføjelser kan alene udøves af Obligationsejernes Repræsentant, som beskrevet i Programdokumentationen. = pâ~ííéã ëëáöé=ñçêüçäç= Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler ikke omtales, ligesom der ikke tages højde for personlige skatteforhold. Afsnittet beskriver BIAM's opfattelse af gældende danske skatteregler pr. 27. oktober 2004, og omfatter alene investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Andre investorer eller investorer, der er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere egne professionelle rådgivere. Obligationsserien klassificeres skattemæssigt som sortstemplet, idet den ikke lever op til mindsterentekravet. méêëçåéêi=ñêáé=ãáçäéê= Ved investering i Obligationerne beskattes en eventuel kursgevinst inkl. indekstillæg. Gevinst, herunder indekstillæg beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst. Eventuelt kurstab kan normalt fratrækkes i anden kapitalindkomst. péäëâ~äéê= Ved investering i Obligationerne bliver selskaber beskattet af kursgevinst inkl. eventuelt indekstillæg, og selskabet har fradrag for kurstab. Gevinst og tab indgår normalt i den skattepligtige indkomst ved realisation. 22=

23 fåîéëíéêáåö=ñçê=ééåëáçåëãáçäéê= Investering i Obligationerne kan foretages for pensionsmidler, f.eks. i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15 %. Eventuelt tab modregnes i andet pensionsafkast. Maksimalt 20 % af midlerne i en kapital- eller ratepensionsordning må være placeret i obligationer udstedt af Selskabet, dog altid op til DKK i sáêâëçãüéçëëâ~ííéçêçåáåöéå== Midler i en virksomhedsskatteordning må ikke investeres i Obligationerne. _ êåéçéëé~êáåö= Kursgevinster på Obligationerne beskattes ikke. Eventuelt kurstab er ikke fradragsberettiget. Maksimalt 20 % af midlerne i en børneopsparingsordning må være placeret i obligationer udstedt af Selskabet, dog altid op til DKK i = léäóëåáåöéê=çã=íéöåáåö=ãîk qéöåáåö== BIAMs videresalg af Obligationerne foregår ved tegning i perioden fra den 8. november november 2004 kl ved et af de nedenfor angivne salgssteder. Tegningsperioden kan afsluttes tidligere end ovenfor anført, såfremt der er tegnet for nominelt EUR , dog tidligst første tegningsdag kl I tilfælde af, at tegningsperioden afsluttes tidligere end den 23. november 2004, vil første noteringsdag, Udstedelsesdagen, Pricingdagen samt dagen for registrering af Obligationerne i VP ikke blive ændret. ^ÑîáâäáåÖ= Salg i henhold til tegningen afvikles med valør den 30. november I øvrigt sker afregning af Obligationerne normalt med 3 børsdages afvikling mod registrering i Værdipapircentralen. Registrering i Værdipapircentralen sker mod betaling. p~äöëëíéçéê= Obligationerne kan tegnes følgende steder: 23

24 Amagerbanken, Bonusbanken, Den jyske Sparekasse, DiBa, Djurslands Bank, Dronninglund Sparekasse, Durup Sparekasse, Fionia Bank, Forstædernes Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Gjerlev-Enslev Sparekasse, Hadsten Bank, Hals Sparekasse, Hvb Bank, Hvidbjerg Bank, Kreditbanken, Lokalbanken i Nordsjælland, Lollands Bank, Lunde-Kvong Andelskasse, Morsø Bank, Møns Bank, Nordfyns Bank, Nordjyske Bank, Nørresundby Bank, Ringkøbing Bank, Ringkjøbing Landbobank, Roskilde Bank, Salling Bank, Skjern Bank, Skælskør Bank, Snedsted-Nørhå Sparekasse, Spar Nord Bank, Sparekassen Farsø, Sparekassen Himmerland, Sparekassen Hobro, Sparekassen Hvetbo, Sparekassen Sjælland, Sparekassen Thy, Thyholm Sparekasse, Totalbanken, Vestfyns Bank, Vestjysk Bank, Vinderup Bank, Vistoft Sparekasse, Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vordingborg Bank, Østjydsk Bank. = ÕîêáÖÉ=çÄäáÖ~íáçåëîáäâ ê=çö=çéäóëåáåöéê ^ÇÖ~åÖ=íáä=Ñ êíáçáö=áåçñêáéäëé= En Obligationsejer, der i henhold til VP's registreringer er ejer af Obligationer i Obligationsserien med en nominel hovedstol på minimum EUR kan ved at benytte den i vedlagte bilag 2 angivne blanket med et varsel på 15 bankdage til en af følgende dage (i det følgende kaldet en "Indfrielsesdag") 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december, dog tidligst 1. juni 2005, forlange EUR eller et større nominelt beløb deleligt med EUR af Obligationsserien førtidsindfriet. Det er endvidere en forudsætning for førtidig indfrielse, at de Obligationer, der ønskes indfriet (minimum nominelt EUR ), samtidig deponeres i Amagerbanken A/S til fordel for Selskabet. Indfrielseskursen opgøres af Selskabet ved at dette 9 bankdage før Indfrielsesdagen anmoder Optionsmodparten om en pris på tilbagesalg af en forholdsmæssig del af den relevante Option med valør bankdagen før Indfrielsesdagen, og tilsvarende indhenter en pris på Sikkerhedsobligationerne ved at indhente realisationstilbud fra minimum to banker/fondsmæglere/børsmæglere, valør én bankdag før Indfrielsesdagen, og lægge den bedst opnåede handelspris til grund for indfrielseskursen. Under forudsætning af, at der kan opnås den minimumspris, som Obligationsejeren har anført på blanketten, jf. bilag 2, indgås aftale om tilbagesalg/nedskrivning af den forholdsmæssige andel af Optionen og Sikkerhedsobligationerne, som Obligationsejerens obligationer er knyttet til. Indfrielseskursen på Obligationerne fremkommer herefter som realisationsværdien eksklusive vedhængende rente på Sikkerhedsobligationer tillagt en eventuel tilbagekøbsværdi af Optionen og fratrukket et administrationsgebyr på op til 1 % af den nominelle værdi af de indfriede Obligationer. Indfrielsesbeløbet indsættes på Indfrielsesdagen på den af Obligationsejeren nærmere angivne bankkonto i et dansk pengeinstitut. lãâçëíåáåöéê=îéç=ìçëíéçéäëéå= Selskabet har indgået aftale med BIAM om at arrangere udstedelsen. Det indgår i aftalen, at BIAM afholder alle omkostninger, der er forbundet med forberedelsen og gennemførelsen af udstedelsen, og at BIAM med henblik på videresalg erhverver alle Obligationerne på udstedelsesdagen til den på forsiden angivne 24=

25 salgskurs med fradrag af den BIAM tilkomne tegningsprovision, der for Obligationerne svarer til ca. 0,46 % p.a. De estimerede årlige omkostninger, der afholdes af BIAM, og som derfor er indeholdt i de ovenstående 0,46 % p.a., i forbindelse med en udstedelse på EUR er anslået som følger, idet de endelige omkostninger ikke er kendt ved Prospektets underskrift den 27. oktober 2004: Tegningsprovision til tegningsstederne: ca. 0,2 % p.a. af den faktiske nominelle udstedelsessum. Garantitegning, markedsføringsføringsudgifter og produktudvikling; herunder indgår blandt andet annoncering, brochure, indirekte salgsaktiviteter og undervisning cirka 0,22 % p.a. af den faktiske nominelle udstedelsessum. Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs A/S samt registrering i Værdipapircentralen: ca. 0,002 % p.a. beregnet ved en udstedelse på nominelt EUR Licensomkostninger til de anvendte aktieindeks: ca.0,03 % p.a. ^åîéåçéäëé=~ñ=éêçîéåì= Selskabets provenu kan ikke opgøres før den 23. november Ved en udstedelse af et obligationslån stort nominelt EUR anslås provenuet til at udgøre EUR Provenuet anvendes i al væsentlighed til betaling af købesummen for de angivne Sikkerhedsobligationer og Optionen. jéççéäéäëéê= Meddelelser til Obligationsejerne anses for at være kommet frem, når de er afgivet gennem Københavns Fondsbørs A/S efter de gældende regler herom. léäóëåáåöéê=çã=ãéçîáêâéåçé=îéç=ìçëíéçéäëéå= rçëíéçéêw= BIG 5 A/S CVR-nr Østergade København K ^êê~åö ê=çö=ñáå~åëáéä=ê ÇÖáîÉêW= BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade København Ø ^Çãáåáëíê~íçêW= BI Holding A/S Sundkrogsgade København Ø lääáö~íáçåëéàéêåéë=oééê ëéåí~åí=çö=çééçíä~åâw= Amagerbanken A/S Amagerbrogade København S 25

26 lääáö~íáçåëìçëíéçéåçé=áåëíáíìíw= Amagerbanken A/S Amagerbrogade København S Det Obligationsudstedende institut er tillige ansvarlig for beregning og udbetaling af Obligationernes hovedstol. oéîáëçêéêw= Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Andersens Boulevard København V KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Alle Frederiksberg gìêáçáëâ=ê ÇÖáîÉêW= Eversheds Advokataktieselskab Østergade København K _áä~öw= Følgende dokumenter indgår som en integreret del af nærværende Udstedelsessupplement: Optionsaftalegrundlaget (forventes først at foreligge i udkast efter 20. november 2004 Repræsentationsaftale mellem Selskabet og Amagerbanken Programme memorandum for Sikkerhedsobligationerne Supplement for Sikkerhedsobligationerne (forventes først at foreligge i udkast efter 20. november 2004) De nævnte bilag kan rekvireres hos Selskabets administrator, BI Holding A/S. 26=

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Programdokumentation BIG 4 A/S 20. april 2004 For selskabets obligationslån udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer og øvrige finansielle aktiver Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Udstedelsessupplement BIG 4 A/S 20. april 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-optioner på fem underliggende aktieindeks Serie Rentesats

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

BIG 1 A/S. Arrangør:

BIG 1 A/S. Arrangør: Udstedelsessupplement BIG 1 A/S 14. april 2005 Obligationslån 2005/2010 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på fem underliggende aktieindeks Serie Rentesats

Læs mere

BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002

BIG 1 A/S. Arrangør: BIG 1 A/S. Prospekt. 2. september 2002 BIG 1 A/S Prospekt BIG 1 A/S 2. september 2002 Obligationslån 2002/2007 med sikkerhed i danske realkreditobligationer 1 og call-option på indekskurv med 4 aktieindeks Serie Rentesats p.a. Udløbs Dato Salgskurs

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = mêçöê~ãççâìãéåí~íáçå= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= cçê=ëéäëâ~äéíë=çääáö~íáçåëä å=ìçëíéçí=ãéç=ëáââéêüéç=á= î êçáé~éáêéê=çö= îêáöé=ñáå~åëáéääé=~âíáîéê= ^êê~åö êw= _f=^ëëéí=j~å~öéãéåí=cçåçëã ÖäÉêëÉäëâ~Ä=^Lp=

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

BIG 5 A/S. Arrangør:

BIG 5 A/S. Arrangør: Resumé BIG 5 A/S 8. marts 2006 Obligationslån 2006/2013 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAAratede obligationer 1 og derivat på råvarer Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs 2 PLUS Råvarer 2013

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen Prospekt BIG 2 A/S 30. juli 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i norske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på indeks baseret på fonden O'Connor Global Fundamental Long-Short

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

BIG 6 A/S. Årsrapport 2005

BIG 6 A/S. Årsrapport 2005 BIG 6 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen Statsautoriseret

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw=

_fd=r=^lp= ^êê~åö êw= = rçëíéçéäëéëëìééäéãéåí= _fd=r=^lp= OUK=çâíçÄÉê=OMMQ= lääáö~íáçåëä å=ommqlommv=ìçëíéçí=á=éìêç=ãéç=ëáââéêüéç=á=^^^j ê~íéçé=çääáö~íáçåéê N =çö=å~ääjçéíáçå=é =Éí=ìåÇÉêäáÖÖÉåÇÉ= ~âíáéáåçéâë= Serie Rentesats

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening 21 juni 2006 Advokat og Solicitor Catherine Tholstrup og Advokat Helene Møllmann WWW.PLESNER.COM Hvorfor er investorbeskyttelse ved erhvervsobligationer

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb Dette nummer af beskriver diverse begivenheder i PLUS-obligationerne. Derudover kan du se en oversigt over førtidige indfrielser foretaget siden seneste nummer af samt en overordnet status på alle PLUSobligationer

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

BIG 5 A/S. Årsrapport 2005

BIG 5 A/S. Årsrapport 2005 BIG 5 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen Statsautoriseret

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder)

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5 og 6 I dette fuldstændige beslutningsforslag

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

BIG 4 A/S. Årsrapport 2005

BIG 4 A/S. Årsrapport 2005 BIG 4 A/S Årsrapport 2005 Selskabsoplysninger Indhold Bestyrelse Direktion Revision Ib Mardahl-Hansen, formand Per Bang Hansen Karsten Havkrog Pedersen Per Bang Hansen, direktør KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere