Den ny serviceydelse fjerner samtidig en barriere for brug af digitale bygningsmodeller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ny serviceydelse fjerner samtidig en barriere for brug af digitale bygningsmodeller."

Transkript

1 Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed Aktivitetsplan nr.: 3 Resume DBI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse baseret på digitale værktøjer og ekspertsystemer, der gør det nemt for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder at projektere brandsikkerhed og at indarbejde krav til brandsikkerhed i digitale bygningsinformationsmodeller (BIM). Formålet er at bidrage til at øge byggeriets produktivitet og digitalisering, hvilket er i fokus for såvel virksomheder som organisationer og myndigheder. I dag er de projekterende virksomheder ofte nødt til at inddrage dyr og tidskrævende ekstern ekspertviden. Serviceydelsen kan desuden erstatte en stor del af de omstændelige, manuelle arbejdsgange ved projektering af brandsikring. Den ny serviceydelse fjerner samtidig en barriere for brug af digitale bygningsmodeller. Den vil ud over at styrke konkurrenceevnen hos de projekterende virksomheder også understøtte produktiviteten både i de udførende byggevirksomheder og hos de offentlige myndigheder via lettere sagsgange ved myndighedsgodkendelse af byggeri. Derudover vil den nye serviceydelse lette og understøtte arbejdet med brandprojektering i forbindelse med øget anvendelse af bæredygtige byggevarer samt mere avancerede materialer, konstruktioner og arkitektur. Serviceydelsen har tre målsætninger 1 : Digitalisering af præskriptive regler og andre tekniske forskrifter. Aktiv brug af præskriptive regler og tekniske forskrifter i BIM. Projektering i BIM af bygningers kritiske zoner ved brand. Udvikling af den ny serviceydelse forudsætter omfattende erfaring med brandprojektering, brandkrav og brandtekniske beregninger, som er kernekompetencer på DBI i kombination med de datalogiske kompetencer, som findes hos DBI s samarbejdspartnere. Som GTS-institut er det en oplagt opgave for DBI at påtage sig udviklingen af sådanne værktøjer og efterfølgende at stille dem til rådighed for danske virksomheder. 1) Målgruppe og behov Målgruppen Den primære målgruppe er arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniører, som designer og projekterer byggeri. Målgruppen repræsenterer ca. 22 % af omsætningen i byggeriet og spiller dermed en fremtrædende rolle 1 Baggrundsrapport: Automation of fire safety engineering in the context of building and renovation projects, Bilag 4.F 1

2 for byggeriets samlede produktivitet. Målgruppen omfatter ca. 900 virksomheder 2 med gennemsnitlig ca. 60 byggesager årligt 3. Hovedparten af målgruppen er små eller mindre arkitekt- og ingeniørvirksomheder med fra ganske få til et par hundrede ansatte. Målgruppen efterspørger nem adgang til viden om brandsikkerhed, som kan inddrages tidligt i projekteringsprocessen og som kan anvendes direkte i den digitale design- og projekteringsproces. Kommunale byggemyndigheder er en sekundær målgruppe, der vil få gavn af branddokumentation af ensartet og høj kvalitet. Dette kan også bidrage til større ensartethed i byggesagsbehandlingen på tværs af kommunerne, hvilket i høj grad efterspørges i byggeriet, jf. kommentarerne på bedreinnovation.dk. 4 Integration af brandsikkerhed i bygningsinformationsmodel (BIM) Byggeriet har en produktionsværdi på ca. 75 mia. kr. om året 5, og omkostningerne ved brandsikring af en bygning beløber sig til ca. 3 % af de samlede byggeomkostninger 6. Dvs. at omkostningerne til brandsikring løber op i ca. 2,25 mia. kr. Heraf estimeres produktionsværdien af projekteringen af brandsikkerhed til ca. 500 mio. kr. Produktiviteten i arkitektvirksomhederne og hos de rådgivende ingeniører er kun vokset langsomt i de senere år (med 0,1 % per år 7 ). En af årsagerne skal søges i, at byggeriet ikke har været dygtige nok til at udnytte de produktivitetspotentialer it og digitalisering har medført. Men brug af digitale værktøjer er nu i betydelig vækst i målgruppen. De senere år er karakteriseret af et paradigmeskifte til 3D-visualisering og virkelighedstro bygningsinformationsmodeller (BIM), som anvendes gennem hele byggeprocessen. Disse værktøjer fører til øget produktivitet i byggeriet, hvilket er efterspurgt af bygherrer, organisationer og samfundet. Dette underbygges af Dansk Byggeris strategi for digital udvikling 8, ligesom behovet var fremtrædende i den tidligere regerings Byggepolitiske strategi. Endelig vil Statens igangværende digitale kortlægning af al offentligt byggeri i Danmark få gavn af et standardiseret værktøj til brandmæssig vurdering af det 2 Virksomheder med 5+ ansatte med følgende NACE-koder: , , , , , , , , , , , , , , , , , Årligt påbegyndte byggesager indenfor etagebyggeri (boliger), erhvervsbyggeri og offentligt byggeri (Statistikbanken.dk) Fire_safety_.pdf?nodeid=792162&vernum= politik/temaer/erhverv+og+%c3%b8konomi/virksomhedernes+vilk%c3%a5r/ikt+anvendelse 2

3 eksisterende byggeri. Som en konsekvens af den omfattende digitalisering efterspørger målgruppen, at også projektering af brandsikkerheden integreres i de digitale redskaber byggeriet anvender i dag fx Revit. Fastslå en bygnings brandsikkerhed på mere objektive kriterier Brandsikkerhed ses af målgruppen som et komplekst område, der ofte giver anledning til tvivl om hvilke løsninger, der er anvendelige og mest hensigtsmæssige. Målgruppen oplever endvidere at der kan være forskellige myndighedskrav til det samme byggeprojekt i to forskellige kommuner. Målgruppen efterspørger derfor et værktøj, der kan fastslå en bygnings brandsikkerhed på mere objektive og gennemsigtige kriterier, og forbedre samspillet med myndighederne. Bedre beslutningsgrundlag for valg af løsninger Tilsvarende efterspørger målgruppen muligheden for hurtigt at efterprøve forskellige løsninger og i yderste konsekvens forskellige materialevalg, så der opnås et styrket beslutningsgrundlag for valg af løsninger. Dialog med målgruppen Målgruppens behov for teknologisk service er identificeret gennem dialog med arkitekter, rådgivere, entreprenører, forsikringsselskaber, kommuner og beredskaber. Parallelt har DBI haft en dialog med DI Byg, Danske Ark og Dansk Byggeri. Idéen har herudover været genstand for evaluering på Bedreinnovation 9. Ud over dette har vi anvendt rapporten Analyse af den danske byggesektor fra Energistyrelsen i 2013 til vurdering af markedsstørrelse og potentialer. 2) Den nye teknologiske serviceydelse. DBI vil udvikle og udbyde unikke digitale værktøjer og ekspertsystemer, der tilbyder arkitekt- og ingeniørvirksomheder state-of-the-art beslutningsstøtte til arbejdet med at sikre overholdelse af brandkrav til boliger, erhvervs- og offentligt byggeri. Virksomhederne skal nemt og enkelt selv kunne projektere brandsikringen som et alternativ til dyr, ekstern ekspertviden. Den ny serviceydelse har tre målsætninger: Digitalt værktøj med præskriptive regler og tekniske forskrifter De præskriptive regler og andre tekniske forskrifter for brandsikring er i dag samlet i håndbøger. Disse skal oversættes til logiske beslutningsregler og transformeres til et digitalt værktøj. Integration af digitalt værktøj i BIM Det digitale værktøj integreres i BIM, så det kan anvendes til at projektere 9 3

4 og evaluere brandsikkerheden. Projektering af bygningers kritiske zoner ved brand skal kunne håndteres i BIM De præskriptive regler dækker som udgangspunkt alene traditionelt dansk byggeri. Fx kræver store åbne arealer (atrier) i bygningen og særegne bygningskonstruktioner brandteknisk analyse og dokumentation for at opnå godkendelse hos myndighederne. Banebrydende serviceydelse Den teknologiske serviceydelse muliggør en nytænkning af brandrådgivningen i Danmark, idet der opstår nye muligheder for at tilbyde avanceret brandteknisk viden i en langt mere tilgængelig form end hidtil. De teknologiske serviceydelser skaber således en helt ny mulighed for at indarbejde krav til brandsikkerhed i BIM og dermed gøre digitaliseringen mere komplet. Det vil være af stor værdi for både arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, som bliver i stand til selv at varetage en større del af brandprojekteringen selv. Serviceydelsen medfører, at brandkrav til byggeriet nemmere kan indarbejdes i skitsefasen af arkitekten modsat i dag, hvor det involvere en ekstern rådgiver. Således kan opgaven med at projektere forenkles for både standardiseret byggeri og for byggeri med behov for funktionsbaserede løsningsmodeller. De nye værktøjer og ekspertsystemer skaber også mulighed for at gøre forskningen i avancerede modeller for brandudvikling kommercielt tilgængelig som teknologisk serviceydelse 10. Det betyder, at den projekteringsansvarlige allerede tidligt i projekteringen automatisk kan få udpeget forhold og kritiske zoner, hvor brandkravene ikke er overholdt, eller som kræver særskilt dokumentation. Risici De pågældende teknologier er ikke tidligere anvendt på brandrådgivning heller ikke internationalt. Der er især stor teknologisk risiko forbundet med ydelse 3). Efterspørgsel og tidshorisont Byggebranchen arbejder allerede med projektering i BIM. Så brandsikkerhedsmoduler, der kan tilkobles BIM og delvist erstatte eksterne rådgivere, vil være efterspurgte for at opnå det fulde potentiale af den digitaliserede projektering. Tidshorisonten for udrulningen af de teknologiske serviceydelser er inden for indeværende resultatkontraktperiode. 10 Baggrundsdokument: Digital fire safety engineering, Bilag 4.G 4

5 3) Aktiviteter De nye teknologiske serviceydelser udvikles i tre arbejdspakker. Arbejdspakke 1: Digitalisering af de præskriptive regler og andre tekniske forskrifter Arbejdspakken skal gøre komplicerede regler let tilgængelige. Målet er at udvikle et online værktøj der kan dokumentere, at et projekteret byggeri overholder de præskriptive regler og andre tekniske forskrifter. Værktøjet skal desuden identificere kritiske zoner, som kræver funktionsbaserede analyser og yderligere dokumentation. Arbejdspakke 2: Integration af digitalt værktøj i BIM Arbejdspakken skal videreudvikle de digitaliserede, præskriptive regler fra Arbejdspakke 1 til et værktøj, som tillader indarbejdelse af brandsikkert design i projekteringen af konkrete byggerier i BIM. Resultatet bliver et værktøj, hvor brugerne kan få svar på, hvorvidt et design lever op til gældende krav til brandsikkerhed. Arbejdspakke 3: Opbygning af et ekspertsystem via kortlægning af viden og erfaringer fra brandteknisk rådgivning Målet er at udvikle et lærende ekspertsystem, hvor den feedback, som brugeren af systemet giver tilbage ved valg eller fravalg af en given løsning, indarbejdes i systemet ved maskinlæring. Arbejdspakken omfatter en kobling af DBI s erfaringer fra brandsikring i bygningers kritiske zoner med mulige løsninger, der lever op til kravene til brandsikkerhed. Hertil kommer integration af ekspertsystemet med BIM, så brugerne automatisk bliver præsenteret for én eller flere løsninger, der overholder kravene til brandsikkerhed. Parallelt vil DBI hjemtage forskningsmidler fra EU, så vi på længere sigt kan tilbyde risikoanalyser og brandtekniske beregninger (CFD-analyser) af brandudvikling i en given bygningsmasse helt fra skitseplanet til den færdigt projekterede bygningsmodel. CFD-analyser er modelberegninger af udviklingen af ild, røg, varme og trykpåvirkninger ved brand. CFDmodellen kan også omfatte scenarier til brug for evakuering af en given bygning (EVAC models). 4) Vidensamarbejde og -hjemtagning Brandvidenskab DBI har et mangeårigt samarbejde med Lund universitet (Sverige), som bl.a. er førende inden for CFD-modellering og metoder til risikoanalyse (Fire Safety Engineering). Samarbejdet styrkes i denne aktivitetsplan i form af fælles publikationer og udvekslingsophold. I forbindelse med den ny serviceydelse forventes dette samarbejde udmøntet i en fælles ansøgning til HORIZON 2020, som bl.a. sikrer den videnskabelige forankring af projektet. Idéen til projektet er skitseret i Bilag 4.H og bygger på et Proof of Concept, som DBI har lavet i samarbejde med en ph.d.-studerende fra DTU Byg. Lund universitet er desuden forbindelsesled til andre udenlandske universiteter som fx BRE Centre for Fire Safety Engineering, University of 5

6 Edinburgh. Her er et stærkt miljø i forhold til risikoanalyse og CFD, men vigtigst har centret særlige kompetencer i forhold til uddannelse af ingeniører og teknikere i overgangen til Fire Safety Engineering. På den hjemlige front har DBI et tæt, mangeårigt samarbejde med DTU Byg om forskning, kandidatuddannelser og testfaciliteter. DTU Byg har sæde i både Brand- og Sikringsteknisk Forum og Fagudvalg Brand for at sikre et stærkt fagligt fundament for DBI s aktiviteter. Datalogi DBI har brug for kompetencer inden for ekspertsystemer, optimering af hardware og beregninger samt BIM for at udvikle den nye teknologiske serviceydelse. DBI vil bygge videre på sit samarbejde med DTU Compute i forhold til udvikling af ekspertsystemer samt øget hastighed af beregninger i simuleringsmoduler. DBI forventer at etablere samarbejder med en række udenlandske universiteter omkring BIM. Technical University Darmstadt (Tyskland) samt Georgia Institute of Technology (USA) har særlige kompetencer inden for udvidelsesprogrammer til BIM og besidder state-of-the art viden i forhold til mulighederne i BIM. National Chiao Tung University (Taiwan) har som de første i verden eksperimenteret med at koble BIM med FSE, CFD- og evakueringsdynamikker, hvilket aktivitetsplanen vil bygge videre på. Videnoverførsel fra andre brancher Der vil i løbet af projektet blive indhentet erfaringer fra andre brancher med erfaring i automatisering af rådgivningsydelser samt i opbygning i brug af ekspertsystemer, fx forsikring, finans, pension og sygehuse. Dette vil ske i samarbejde med virksomheder, der udvikler BIM-software og ekspertsystemer, fx Hugin Expert, Intellix Designer, Autodesk eller Tacton. 5) Inddragelse og videnspredning DBI vil lægge op til et styrket samarbejde med virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder til udvikling og formidling af resultaterne fra aktivitetsplanen. Det forventes, at op mod 900 virksomheder samt kommunale byggesagsbehandlere får del i den nye viden. Målgruppen af virksomheder er eksisterende kunder hos DBI, hvilket giver mulighed for en tæt inddragelse i projektet i forhold til at afdække behov samt teste markedspotentiale og prototyper i direkte kontakt. De mere generelle konsekvenser af aktivitetsplanen håndteres i Brand- og Sikringsteknisk Forum samt Fagudvalg Brand, hvor alle interesser er repræsenterede, herunder Dansk Industri, Dansk Byggeri, Beredskabsstyrelsen og kommunerne. Aktivitetsplanen har én fagligt ansvarlig, som koordinerer og følger op på videnindsamling og forankring på tværs af alle aktiviteter. 6

7 Følgegruppe Der nedsættes en ekstern følgegruppe med ca. 7 repræsentanter fra arkitektfirmaer, Dansk Byggeri, Bygherreforeningen samt de kommunale byggesagsbehandlere. Følgegruppen skal bidrage med markedsindsigt, så de teknologiske serviceydelser passer til markedets behov. Derudover skal følgegruppen bidrage til, at videnspredningen kvalificeres og målrettes efter målgruppens behov. Følgegruppen mødes to til tre gange om året. Fokusgrupper DBI vil gennemføre en række fokusgruppeinterviews og workshops blandt kommende brugere af serviceydelserne i løbet af projektperioden. Her afdækkes behov og funktionskrav, ligesom der senere i projektet kan gennemføres prototypetests med udgangspunkt i kundernes byggeprojekter. Elektronisk formidling DBI etablerer kanaler på sociale medier til at informere om aktiviteterne. Hertil kommer formidling via DBI s E-news, hvor information deles bredt med mere end abonnenter. Konferencer mv. DBI vil formidle projektresultater ved at deltage i konferencer. Bl.a. de internationale konferencer International Conference and Exhibition on Fire Science and Engineering (Interflam) eller International Conference on Performance Based Codes and Fire Safety Design Methods, der har fokus på performance baseret design til brandsikkerhed. Det er målsætningen at præsentere 1-2 conference papers per år i perioden om projektets fremskridt. Artikler DBI vil udarbejde fire artikler i form af artikler til fagmedier, videnskabelige artikler og publikationer. Artiklerne baseres på forskning fra samarbejdet med Lund universitet, DTU Byg og DTU Compute samt DBI s resultater. Endelig vil DBI løbende informere om aktiviteterne via magasinet Brand & Sikring. 6) Sammenhæng med institutstrategi Intern formidling Viden dokumenteres og deles via DBI s intranet samt interne seminarer. DBI s kommende strategi har stor vægt på at skabe konkret kundeværdi forankret i forskningsbaseret viden, som bliver understøttet af effektive processer. Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed understøtter strategien på følgende områder: Vores strategiske projekt: Automatisering af projektering af brandsikkerhed 7

8 Den faglige domæneviden suppleres med de nyeste metoder inden for machine learning, og vores samarbejde med DTU Byg udvides med samarbejde med DTU compute. Vores mål om ph.d.ere i organisationen, for at styrke den erfaringsbaserede viden med målrettet forskning. Vores kunder i byggeriet digitaliserer, og vi må følge med for at tilbyde tidssvarende ydelser. Bygger ovenpå DBI s massive investeringer i administrative og kundevendte IT platforme. 7) Milepæle år 1 Aktivitetsplanens milepæle og aktiviteter er nøjere beskrevet i Bilag 4.C Vidensamarbejde, -hjemtagning- og kompetenceopbygning WP1: Den interne styregruppe har godkendt indstilling om strategisk valg af softwareplatform til videnkortlægning og digitalisering af præskriptive regler mm. Milepælen er kritisk, da platformen er en forudsætning for hele aktivitetsplanens idé. WP1: DBI og Lund universitet har indgået aftale om og igangsat en HORIZON 2020 eller Eurostars ansøgning inden for CFD. WP2: Styregruppen har godkendt en rapport, der kortlægger eksisterende, relevante BIM-moduler og anbefaler en strategi for, hvordan regelstrukturen og BIM-modulet kombineres. WP2: Styregruppen er blevet præsenteret for en algoritme der automatisk tjekker output fra BIM-moduler. Milepælen er kritisk, da algoritmen er kritisk for at automatisere tjek af brandkrav. Udvikling af teknologisk service WP1: Styregruppen er blevet præsenteret for software til at generere rapporter om brandsikkerhed med udgangspunkt i præskriptive regler mm., og første kunde har evalueret produktet. Milepælen er kritisk, da den er forudsætning for at omdanne viden til nye serviceydelser. Inddragelse og videnspredning WP0: Den eksterne følgegruppe på ca. 7 medlemmer er etableret og har holdt 3 møder. Milepælen er kritisk, da det ofte er en udfordring for især smv er at afsætte tid til denne type aktiviteter. WP0: Der er gennemført første runde fokusgruppemøder for WP1 3. WP1: DBI har præsenteret ét conference paper eller poster og fået én faglig artikel om projektets udvikling godkendt til peer review. Milepæle år 2 Andet WP0: Styregruppen har godkendt projektbeskrivelse, milepælsplan samt kommunikationsplan for projektet. Vidensamarbejde, -hjemtagning- og kompetenceopbygning WP3: Projektets følgegruppe har drøftet en rapport med principper for og kortlægning af områder og eksempler, hvor ekspertviden inden for brandrådgivning med fordel kan kortlægges og regelsættes med henblik på forbedring af services i WP1 og WP2. 8

9 WP3: Styregruppen er blevet præsenteret for en kommenteret kontekstbeskrivelse for brandscenarier, som dækkes af DBIs håndbøger samt BIM-modulerne. Milepælen er kritisk, da den udgør forudsætningen for en korrekt validering af brandkrav i BIM. Udvikling af teknologisk service WP2: Styregruppen har godkendt en rapport med dokumentation af drift, vedligeholdelse samt opdatering af softwareydelsen, og produktet er lanceret for mindst 1 kunde. Milepæle år 3 Inddragelse og videnspredning WP0: Der er gennemført anden runde fokusgruppemøder for WP1 3. WP1: DBI har præsenteret ét conference paper eller poster og fået én faglig artikel om projektets udvikling godkendt til peer review. WP3: Styregruppen er blevet præsenteret for en rapport med en komplet oversigt over erfaringsbaserede løsninger, der kan implementeres i service udviklet i WP1. Milepælen er kritisk, da den er meget kompleks og skal sikre at flest mulig brandscenarier er med i serviceydelsen. Vidensamarbejde, -hjemtagning- og kompetenceopbygning WP2: Projektets følgegruppe er blevet præsenteret for posters udarbejdet til 2 internationale konferencer om projektet. Udvikling af teknologisk service WP3: Projektets følgegruppe er blevet præsenteret for en endelig testrapport i forhold til metoder og kriterier før kommerciel lancering af serviceydelsen. Første kunde har købt ydelser genereret af programmet. WP3: Projektets følgegruppe er blevet præsenteret for en betaversion af det endelige program og første kunde har købt ydelser genereret af programmet. Milepælen er kritisk, da følgegruppens evaluering er nødvendig for, at DBI udvikler en relevant serviceydelse. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Inddragelse og videnspredning WP1: DBI har præsenteret ét conference paper eller poster og fået én faglig artikel om projektets udvikling godkendt til peer review. Nemmere projektering af brandsikkerhed 9

Resumé. 1) Målgruppe og behov

Resumé. 1) Målgruppe og behov Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Brandteknisk PrototypeLab for nye byggevarer Aktivitetsplan nr.: 2 Resumé 1) Målgruppe og behov DBI vil udvikle en

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI 2013-2014 Kultur- og Fritidsforvaltningen Tekst: Lars Høier, (A&U) Grafi k: Marianne Rich-Byberg (P&B), Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V Indledning er en professionel indkøbsorganisation, der anvender

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Bygherreforeningens Kvalitets- og Procesudvalg lagde på dette medlemsmøde op til debat om bygherrens rolle og kompetencer og

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology

FLOWcenter Danmark. Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer. Indlæg på seminar om: - Lars Poder, FORCE Technology Indlæg på seminar om: Små, mindre og µflow og de særlige udfordringer 17. marts 2010 hos FORCE Technology, Brøndby FLOWcenter Danmark - Lars Poder, FORCE Technology www.force.dk www.teknologisk.dk RTI-midler

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark?

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2013 Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? Erhvervspolitisk konsulent Henrik Keinicke Dansk Metals

Læs mere

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV

BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV BUSINESS AS UNUSUAL OPKVALIFICERING HOS BYGHERREN NÅR BIM ER ET KRAV TEKST KØBENHAVNS EJENDOMME Dansk Industri Byggevare KØBENHAVNS EJENDOMME Forvalter Københavns Kommunes ejendomsportefølje 3000 bygninger

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ideen: DBI ønsker at fastholde en infrastruktur på brandteknik 1, som støtter op om, og er på forkant med forretningsudviklingen i erhvervslivet.

Ideen: DBI ønsker at fastholde en infrastruktur på brandteknik 1, som støtter op om, og er på forkant med forretningsudviklingen i erhvervslivet. Skema til beskrivelser af infrastrukturaktiviteter Aktivitetsområde (navn): Brandteknisk innovationsstøtte Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsområde

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund forflytningskultur i Aarhus Kommune 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Maj Morgenstjerne E-mail: majmo@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav

Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hvornår kan man anvende zone-modellering og hvornår skal der bruges CFD til brandsimulering i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav Erhvervsforsker, Civilingeniør

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Oplæg Sajet Mahmudovski, projektleder, ingeniør Mette Carstad, chefkonsulent, arkitekt. Københavns Unive Amager, Arkitema Københavns Universitet KUA Universitets-

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

I MT Højgaard gennemfører vi projektet virtuelt før vi gør det i praksis.

I MT Højgaard gennemfører vi projektet virtuelt før vi gør det i praksis. 1 I MT Højgaard gennemfører vi projektet virtuelt før vi gør det i praksis. FRA 2D TIL 6D MED VDC 2 Traditionelt Design med 2D Idéer omsættes til design i 2D, som kan omdannes til 3D i hovedet Idé 2D plantegning

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere