Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborgcentret - træningsafsnit"

Transkript

1 Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : Udarbejdet : Gitte Reng Andreassen Kontrolleret : Sune Nygaard R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT Kort om bygningsafsnittet Grundlag for den brandtekniske dokumentation Brandtekniske dokumenter og tegninger 5 2 STRATEGI FOR BRANDSIKRINGEN 5 3 BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Afvigelser fra Eksempelsamlingen 6 4 BYGNINGENS ANVENDELSE OG PERSONBELASTNING Bygningens anvendelse og personbelastning Personbelastning og anvendelseskategorier 11 5 FLUGTVEJSFORHOLD Flugtvejenes indretning Personfordeling Varslingszoner 13 6 PASSIVE BRANDSIKRINGSTILTAG Indvendige overflader på væg, loft og gulv Inddeling i brandmæssige enheder Brandsektioner Brandceller Gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele 15 7 KONSTRUKTIVE FORHOLD 16 8 AKTIVE BRANDSIKRINGSTILTAG ABA-anlæg Varslingsanlæg ABDL anlæg 17 R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

3 Side Flugtvejs- og panikbelysning Automatisk brandventilation Slangevinder og andet håndslukningsmateriel 18 9 REDNINGSBEREDSKABETS INDSATSMULIGHEDER Tilkørselsforhold Indtrængningsveje Stigrør Røgudluftning DRIFT KONTROL OG VEDLIGEHOLD Overnatning LITTERATURHENVISNING 21 Bilag A Personfordeling på flugtveje Bilag B Personforbelastning fordelt på bygningsafsnit Ændringslog Rev 1. ændringer anført med blåskrift. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

4 Side 4 1 GENERELT 1.1 Kort om bygningsafsnittet En del af Frederiksborgcentret ombygges i 2014 og herefter udgør det centrets træningsafsnit. Nærværende brandtekniske redegørelse beskriver brandsikring af træningsafsnittet, som den etableres ved afslutningen af ombygningen i Træningsafsnittet indeholder fitness/træningslokaler for Hillerød Fysioterapi og Træningscenter, center for kampsport, bordtennis, Levuk (center for handicap idræt), et større disponibelt område indrettet til forsamlingslokale samt administrationslokaler. Foyeren er i åben forbindelse over to plan. Administrations og foyerbygningen er sammenbygget med hal-afsnit, der er dog etableret brandsektionsadskillelse, og åben forbindelse mellem de to bygningsafsnit er forsynet med brandskydeport. Det samlede etageareal udgør ca m 2 fordelt på 3 etager plus kælder. Billede 1 viser luftfoto af Frederiksborgcentret. Rødt rektangel viser træningsafsnit inklusive foyer. Adresse: Milnersvej Hillerød Bygherre Bruger Brandrådgiver FrederiksborgCentret A/S Hillerød Fitness og Træning samt Bygherre Grontmij A/S R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

5 Side Grundlag for den brandtekniske dokumentation Ombygningen i 2014 udføres iht. BR10, /1/. Den samlede brandsikkerhed vurderes på grundlag nugældende anvisningerne, herunder anvisningerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012 (EBB2012), /2/. I tilknytning til Haludvidelse i 2006, blev der udarbejdet brandteknisk dokumentation for brandventilation, brandmæssigt ubeskyttet stålkonstruktion og evakuering, denne er fortsat gældende. 1.3 Brandtekniske dokumenter og tegninger Denne brandtekniske redegørelse skal ses i sammenhæng med arkitektens planer; tegning nr , brandplan stuen tegning nr , brandplan 1.sal tegning nr , brandplan kælder tegning nr , brandplan indskudt etage alle dateret september Rev. 1 omhandler indretning af klasselokaler til Levuk på 1.sal, opdateret brandplan for 1.sal vedlagt. 2 STRATEGI FOR BRANDSIKRINGEN Brandstrategien for træningsafsnittet baseres på anvisningerne i EBB, /2/. Med udgangspunkt i denne fås et passende sikkerhedsniveau for personsikkerhed (personer med ophold i bygningen og redningsberedskabet) samt værdisikring. Denne brandtekniske redegørelse er gældende i bygningens levetid. Ændrer bygningen anvendelse/karakter skal brandstrategien ændres tilsvarende. Bygherre er ansvarlig for, at aktive og passive brandtekniske tiltag vedligeholdes, samt at brandstrategien opdateres i forbindelse med ændringer på bygningen. 3 BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Brandsikringen i bygningen er i 2006 dokumenteret ved brandteknisk dimensionering for områderne Foyer, Bordtennis, Udstillingshal og Kampsport. Følgende er eftervist: Evakueringsforhold for 190 personer på 1.sal i foyer Brandventilationen er dimensioneret således at evakuering kan forløbe før der opstår kritiske forhold som følge af røglagshøjden Varmestrålingen fra røggaslaget er vurderet i forhold til personsikkerhed Røggastemperaturen er fastlagt og godtgør at man kunne anvende ubeskyttede stålkonstruktioner Ved ombygning af Udstillingshallen i 2014, blev hallen del i to plan og opdelt i mindre lokaler. Personbelastningen for området blev reduceret, brandventilation fjernet og bærende stålkonstruktion forsynet med brandbeskyttelse. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

6 Side 6 Ombygningen i denne brandsektion vurderes dermed ikke at påvirke øvrige dele af centret i negativ retning, og den brandtekniske dokumentation herfor er fortsat gældende. 3.1 Afvigelser fra Eksempelsamlingen Nr. Emne Afvigelse Kompensation/bemærkning/præcisering 1 Brandsektionsstørrelse Brandsektionsareal Forsamling på første sal ca m 2 På første sal overskrides brandsektionsstørrelsen(etagearealet) marginalt (ca. 87 m 2 ) da gangbroen på niveau 1½ medregnes til det samlede etageareal. I det gangbroen ikke rummer brandbelastning og ligger i sin egen brandcelle vurderes det, at brandsektionens størrelse fortsat kan håndteres af redningsberedskabet. 2 Brandsektionsstørrelse 3 Brandmæssig adskillelse i adm. 4 Brandmæssig adskillelse mod behandlerrum 5 Brandmæssig adskillelse mod holdtræningsrum 6 Redningsåbninger 7 Flugtvejstrapper Brandsektionsareal Fysioterapi ca m 2 Glaspartier i adskillelse mellem opholdsrum og gang i administration 1.sal udføres brandmæssigt uklassificerede Glaspartier i adskillelse mellem gangområde og behandlerrum udføres brandmæssigt uklassificeret. Glaspartier i adskillelse mellem gangområde og hold-træningslokaler udføres brandmæssigt uklassificeret i stueetagen. Enkelte rum beregnet for personophold indrettes uden redningsåbning Spindeltrapper Brandsektionens størrelse vurderes forsvarlig, da området er dækket af ABA og varslingsanlæg. Ved brand i området vurderes at denne detekteres i initialfasen og beredskabet alarmeres således at en indsats kan iværksættes mens branden er af en størrelse så den stadig kan håndteres. Området er forsynet med ABA og varsling, hvorfor en tidlig opdagelse af en begyndelse brand sikres, og hurtig varsling sikrer, at personer kan bringe sig i sikkerhed. Samtidig er glasparti med til at sikre visuel kontakt til omgivelserne. Området er forsynet med ABA og varsling, hvorfor en tidlig opdagelse af en begyndelse brand sikres, og hurtig varsling sikrer at personer kan bringe sig i sikkerhed. Samtidig er glasparti med til at sikre visuel kontakt til omgivelserne. Hold-træningsrum indrettes som brandceller, udsyn til gangområde sikrer, at man kan orientere sig. Hold-træningsrum indrettet for op til 40 personer forsynes tillige med en sekundær flugtvejsmulighed, således man ikke kan fanges i en brandcelle. Risiko for brandsmitte til gangområde via uklassificeret glasparti vurderes minimal inden for evakueringstiden, idet ABA og varsling vil sikre en tidlig varsling. Beredskabet vil hurtigt komme til stedet og en brands udvikling vil dermed kun få begrænset udvikling, som kan håndteres af redningsberedskabet. Mindre rum med udsyn og udgang til flugtvej kan indrettes uden redningsåbning. Omklædningsrum indrettes uden redningsåbninger. Rum til højst 50 personer sikres med to flugtvejsudgange i stedet for redningsåbninger. Nævnte situationer vurderes forsvarlige, idet område er dækket af ABA-anlæg og varsling. Spindeltrapper er ikke egnede i flugtveje beregnet for mange personer, men de indgår i den oprindelige bygnings indretning og godkendelse. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

7 Side 7 8 Flugtveje Flugtveje i åben forbindelse i 2 plan ved gangbro langs kampsport Gangbroen indrettes i sin egen brandcelle, som er i to etager. Området er dækket af ABA-anlæg og varsling og alle områder som gangbroen betjener har adgang til andre flugtveje end gangbroen. 9 Flugtvej til sikkert sted 10 Personbelastning 11 Døre i flugtveje 12 Bredde af flugtvejsdøre fra D ABA-anlæg 14 ABA-anlæg 15 Varslingsanlæg Flugtvej via nabobrandcelle indgår Ved max personbelastning i kampsport og bordtennis, kan der ikke sikres 10 mm fri flugtvejsbredde pr. person. Flugtvejsdøre til mere end 150 personer mindre end 1,20 m i fri bredde 2 mindre døre installeres i stedet for en bred. ABA-anlæg afbryder musikanlæg. Sammenkobling af brandsikringsanlæg Varslingsanlæg med både talevarsling og optisk alarmgiver. Pga. bygningens dybde og opdeling i mindre enheder, vurderes det forsvarligt at basere flugtvejssikkerheden på sekundær flugtvej til anden brandmæssig enhed, som er nabobrandcelle, hvorfra der er direkte adgang direkte til det fri. Dermed sikres flugtvej i modstående retninger og man kan sikre, at man ikke fanges i en brandcelle. Vurdering af scenarier med max personbelastning er udført se bilag. På dette grundlag vurderes det forsvarligt at afholde arrangement i enten bordtennis eller i kampsport, men ikke med max belastning samtidigt, og ej heller samtidigt med max belastning i foyer. Almindelige døre med en fri bredde på 0,8-1,0 m er ikke egnede i flugtveje beregnet for mange personer jf. EBB2012, men de indgår i den oprindelige bygnings indretning og godkendelse. Disse døre benyttes fortsat og der foretages en overordnet vurdering af personbelastning og forsvarlig indretning. I forsamlingsområde på 1. sal installeres 2 døre med frit åbningsmål på 0,9 m hver i stedet for en dør med frit åbningsmål på 1,8 m. EBBs funktionskrav vurderes opfyldt. ABA-anlægget indrettes således at dette ved detektering af brandkendetegn standser musikanlæg. Indtil videre er dette kun udført i det område, der tidligere rummede Hal 3, dvs. holdtræningsrum i stueplan. Pga. ombygning og tilbygning opfylder ABA-anlægget ikke DBI retningslinie 006 om sammenbyggede brandsikringsanlæg. Hillerød Kommune stiller derfor krav om at der udføres en fuld funktionstest (udvidet inspektion) af anlægget og de komponenter dette styrer. Testen skal udføres af et akkrediteret firma som DBI eller RMG inspektion og skal dokumenteres ved deres inspektionsrapport. Den udvidede inspektion skal foretages årligt. Varslingsanlæg indrettes med akustisk signal og i områder med musik eller støj installeres også optisk alarmgiver som skal være synlige fra alle steder i rummet. Dette efter DBI retningslinie 024, Varslingsanlæg. Tabel 1: Oversigt over afvigelser fra Eksempelsamlingen 4 BYGNINGENS ANVENDELSE OG PERSONBELASTNING 4.1 Bygningens anvendelse og personbelastning Der er følgende funktioner på etagerne: R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

8 Side 8 Kælderplan: Publikumstoiletter Personaleomklædning Depot/teknikrum Gangområde og trappe til stueplan Stue: Foyer inkl. café Mindre forsamlingslokale (max 175 personer) Hillerød Fysioterapi, behandlingsrum og holdtræningsrum Stort træningslokale Omklædningsrum Levuk, handicapidræt 1. sal: Administration Bordtennis inkl. mindre opholdsrum Omklædning og tidligere Fitness, ny anvendelse afventes Kampsport inkl. omklædning Boksning Forsamlingslokale Levuk undervisningslokaler Indskudt etage/ plan 1 ½: Møde/tilhørerrum for kampsport Fordelingsgang i åben forbindelse med tilsvarende gang på 1.sal. Figur 0 kælderplan Farverne angiver forskellige brandsektioner. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

9 Side 9 Figur 1 Stueplan Farverne angiver forskellige brandsektioner. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

10 Side 10 Figur 2 viser 1. sal foyer. Farverne angiver forskellige brandsektioner. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

11 Side 11 Figur 3 viser plan 1½ 4.2 Personbelastning og anvendelseskategorier Af skemaet herunder fremgår personbelastningen i de forskellige områder. Størstedelen af bygningen benyttes til dagophold for mange personer, som ikke nødvendigvis har kendskab til flugtvejene men er i stand ved egen hjælp at sig i sikkerhed og henføres til anvendelseskategori 3. Levuk er er selvstændigt afsnit som indrettes til dagophold for handikappede, og dette afsnit henføres til anvendelseskategori 6. Gangarealer og omklædningsrum bidrager ikke til øget personbelastning. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

12 Side 12 Område Anvendelseskategori Personbelastning (normalt) Personbelastning (maksimalt) Areal i m 2 Kælder - toilet og omklædning Kælder depot/teknik Stueplan foyer + balkon på 1.sal Stueplan forsamlingslokale i tilknytning til foyer Stueplan fysioterapi og træning Stueplan holdtræningsafsnit inkl. omklædning Levuk sal administration 3 (1) sal bordtennis sal forsamlingslokale sal Levuk undervisning sal tidl. fitness/hold sal kampsport 1 x x 20 3 x 50 = sal boksning ½.sal møde/tilhørerrum til kampsportsrum 3 20 pr. rum Tabel 2: Personbelastning og anvendelseskategorier 5 FLUGTVEJSFORHOLD 5.1 Flugtvejenes indretning 20 pr. rum, og ikke samtidig med max. i kampsport Areal medregnet i brandsektionen på 1.sal Flugtvejene skal jf. EBB2012 indrettes til det antal personer, som skal anvende disse og der påregnes min. 10 mm fri flugtvejsbredde pr. person. Gangbredder udføres med fri bredde på mindst 1,30 m. Døre i flugtveje beregnet for mere end 150 personer skal have en fri bredde på min. 1,2 m. Det punkt opfyldes ikke for Frederiksborgcentrets oprindelige planløsning, og der rettes kun op på dette punkt i forbindelse med ombygning. Se også afvigelse pkt. 7 og 11. På første sal i forsamlingsområde D2.03 er 2 døre placeret tæt ved siden af hinanden med et frit åbningsmål på ca. 900 mm hver og funktionskravet anses som opfyldt. Spindeltrapper er ikke egnede i flugtveje beregnet for mange personer, men de indgår i den oprindelige bygnings indretning og godkendelse. Ny trappeløsning skal vurderes nærmere, når et område ombygges. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

13 Side 13 Udvendig trappe på vestgavl fra gang på 1.sal ændres til ligeløbstrappe, og døren ud øges til fri bredde 1,2 m. Langs Levuks nye klasselokaler på 1.sal etableres udvendig gangbro, som sikrer flugtvej via spindeltrappe til terræn. Døre placeret i flugtvej beregnet for mere end 50 personer bør åbne i flugtretningen. Dette er ikke opfyldt i områder, hvor rum er gensidige flugtvej for hinanden. Specielt gælder det for døre mod gang langs bordtennis på 1.sal, at disse i enkelte situationer har modgående åbningsretning. Hvor der anvendes to-fløjede døre skal disse være indrettet med selvlukkende paskvilbeslag jf. EBB 2.4/2/ I flugtveje er der ikke mere end 25 m til udgang (udgang kan være til nabobrandsektion, som anses som sikkert sted i forhold til brandramt område) og i brandceller er der intet sted, hvor afstanden til udgang eller udgang til flugtvej er mere end 25 m. Levuk stueplan og 1.sal henføres til anv. kat. 6, og flugtveje herfra sikres i facader direkte til det fri eller via udvendig trappe og denne enhed er uden sammenhæng med resten af bygningen. 5.2 Personfordeling Personfordeling til flugtveje er belyst ved håndberegning, se bilag A. Overordnet vurderes personbelastningerne forsvarlige med de nuværende flugtveje. På grund af lidt snævre flugtveje, er der dog begrænsning på samtidighed i max personbelastning: Max. i foyer må kun ske samtidig med normal belastning i alle øvrige lokaler. Max. i bordtennis må kun ske samtidig med normal belastning i kampsport og foyer. Max. i kampsport må kun ske samtidig med normal belastning i bordtennis og foyer. Max. i forsamlingslokale på 1.sal må kun ske samtidigt med normal belastning i kampsport og foyer. Illustration af makismal og normal personfordeling på bygningsafsnit og rum i stueplan, 1. sal og indskudt etage er vedlagt i bilag B. 5.3 Varslingszoner Evakueringsstrategien bygger på zonevis varsling. En evakueringszone består af en eller flere brandsektioner og angivet i nedenstående tabel. Zone Område 1 Kælder, toilet og omklædning Stue: foyer + forsamlingslokale 1.sal: balkon, administration og bordtennis 2 Stue: Fysioterapi, træning samt holdtræningsafsnit inkl. omklædning 1. sal: Tidl. Fitness/hold 3 1. sal: Forsamlingsområde (tidl. Udstilling) + Levuk undervisning 4 Stue: Levuk 5 1. sal: Kampsport + 1½ sal: møde/tilhørerrum til kampsportsrum Tabel 3 angiver varslingszoner. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

14 Side 14 Da der benyttes evakuering til sikkert sted, som i nogen situationer er nabobrandsektion, som er et andet varslingsafsnit, er ABA-anlæg og varsling opbygget således: Ved aktivering af 1. ABA-detektor i en varslingszone varsling i pågældende varslingszone. Uanset om der aktiveres flere ABA-detektorer indenfor samme zone, udvides varslingsområde ikke. Såfremt 2. ABA-detektor er placeret i en anden varslingszone varsling i pågældende varslingszone også. 6 PASSIVE BRANDSIKRINGSTILTAG 6.1 Indvendige overflader på væg, loft og gulv Krav til indvendige overflader er angivet i skemaet herunder: Område Krav Vægoverflader Alle K1 10 B-s1,d0 (klasse 1) Loftoverflader Alle K1 10 B-s1,d0 (klasse 1) Gulvoverflader Alle DFl-s1(klasse G) Tabel 4: Indvendige overflader 6.2 Inddeling i brandmæssige enheder Brandsektioner Bygningsafsnittet opdeles i brandsektion, se brandplaner. Generelt respekteres en maksimal brandsektionsstørrelse på 1000 m 2. Dog er Fysioterapi-sektionen i stueetagen ca m 2, hvilket vurderes forsvarligt idet området er inddelt i en del brandceller, og de store træningsrum har lav brandbelastning. Brandsektionen med forsamlingslokale på 1. sal har et etageareal på ca m 2 hvoraf ca. 220 m 2 udgøres af flugtvejsgang, som er uden brandbelastning og afgrænset i egen brandcelle, og hermed vurderes et forsvarligt sikkerhedsniveau opretholdt. Til belysning af brandmæssig opdeling er medtaget et snit ca. ved modullinje 25: Figur 4 viser snit i bygningen med brandmæssige opdeling. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

15 Side 15 Brandsektionsadskillelser udføres som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0. Brandsektionsvægge afsluttes med brandkamserstatning mod tag. Enten som båret ensidig brandkamserstatning i en udstrækning på 1 m langs brandsektionsvæggen bygningsdel klasse REI 60, eller 1 m på begge sider med bygningsdel klasse EI 60. Omkring trapperum afsluttes brandsektionsvægge i tæt forbindelse med yderste tagdækning Brandceller Brandceller udføres som bygningsdel klasse EI 60. Flugtvejsgange langs kampsport på 1. etage og etage 1½ indrettes i en brandcelle i 2 etager, som er større end 150 m 2. Dæk mellem etage 1 og etage 1½ har ikke adskillende funktion, men er alene klassificeret som R 60. Gangen er uden brandbelastende indretning og tillige forsynet med ABA-anlæg og varsling, dermed vurderes dette forsvarligt. I fysioterapi udføres behandlerrum med brandmæssigt uklassificeret adskillelse delvist i glas. Der er udsyn fra rummene, de er indrettet til få personer og flugtvejsforholdene understøttes af ABA og varsling, hvorfor brandcelleadskillelsen ikke vurderes nødvendig for at opretholde sikkerhedsniveauet. I stueetage udføres hold-rum med brandmæssigt uklassificeret adskillelse delvist i glas. Rummene har adgang til andre flugtveje og understøttes af ABA og varsling, hvorfor brandcelleadskillelsen ikke vurderes nødvendig for at opretholde sikkerhedsniveauet Gennembrydninger i brandadskillende bygningsdele Brandtætning af gennembrydninger for installationer Gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele skal udføres iht. Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætninger, /16/. Døre, lemme og porte i brandadskillende bygningsdele Se brandplaner for brandmæssige klassificeringer. Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal fremad brandsikres iht. gældende udgave af DS 428, 4. udgave, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg /18/. Hvor der benyttes brand- og røgspjæld skal disse være prøvet iht. DS/EN og klassificeret iht. DS/EN /19/, kap R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

16 Side 16 7 KONSTRUKTIVE FORHOLD Højde fra terræn til dæk i øverste etage er ca. 6 m. Krav til bærende konstruktioner: Konstruktionselement Krav Bemærkninger Bærende og stabiliserede konstruktioner R 60 A2-s1,d0 generelt Adskillende dæk REI 60 A2-s1,d0 Bærende konstruktioner i bygningens øverste etage R 30 I områder med brandventilation, er bærende stålkonstruktionen dokumenteret tilstrækkelig uden brandbeskyttende beklædning Gangbroer R(EI) 60 A2-s1,d0 Flugtvejstrapper R 30 A2-s1,d0 Interne trapper D-s2,d0 Trapper i det fri D-s2,d0 Udføres uden vejrligsinddækning. Tabel 5 angiver bæreevnekrav til konstruktioner 8 AKTIVE BRANDSIKRINGSTILTAG Bygningen sikres via en kombination af passiv og aktive sikringstiltag. 8.1 ABA-anlæg Bygningsafsnittet forsynes med fuldt dækkende automatisk brandalarmanlæg (ABAanlæg). Det samlede ABA overvågede område er ca m 2. Jf. DBI retningslinje 232 pkt må samme transmissionsudstyr kun overvåge et område på højst m 2. Da det overvågede område i vid udstrækning består af store og overskuelige rum, vurderes det forsvarligt med denne mindre overskridelse. ABA-anlægget benyttes til at aktivere videre aktive tiltag: - Alarmoverførelse til redningsberedskab - Varsling i brandramt varslingszone - Automatisk brandventilation i brandramt brandsektion (foyer/balkon, bordtennis og kampsport) - Lydanlæg i brandramt rum afbrydes - Åbne ledhejseporte i sluse - Døre i brandramt lokal område på ABDL-anlæg lukkes ABA-anlægget er udført iht. tidligere versioner af DBI Forskrift/retningslinie 232 Automatiske brandalarmeringsanlæg, fremover skal gældende version heraf samt DBI retningslinie følges. Ombygning af den gamle Hal 3, udført i 2014 følger DBI retningslinie 232, 2009/11/. Øvrige områder en ikke ændret og kravet om brandbestandige kabler efter IEC /22/ fraviges i disse områder, herunder føringer fra tidligere udstillingshal, idet der ikke er ændret på installationen, som er udført efter Forskrift 232 samt forskrift R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

17 Side 17 DBI retningslinie 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg /9/ efterkommes ikke, da dette ikke var et krav ved anlæggets installation. For at sikre forsvarligt sikkerhedsniveau kræves, at der årligt udføres en udvidet inspektion af ABA-anlægget med funktionstest af de komponenter anlægget styrer. Den udvidede inspektion skal udføres af et akkrediteret firma som DBI eller RMG inspektion. Inspektionen skal dække hele bygningsafsnittet. 8.2 Varslingsanlæg Bygningsafsnittet er forsynet med tale-varslingsanlæg, som aktiveres automatisk via ABA-anlæg. Varslingen zone opdeles, se tabel i afsnit 5.3. I rum hvor der er høj musik eller larm installeres yderligere en optisk alarmgiver som supplement til det akustiske signal. Den optiske signalgiver skal være tydeligt skiltet Brandalarm. Varslingsanlægget udføres fremadrettet efter DBI retningslinie 024, Varslingsanlæg /12/. 8.3 ABDL anlæg På branddøre som i det daglige ønskes fastholdt i åbenstående stilling monteres automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg). Omfang fremgår af brandplaner. ABDL anlæggene aktiveres på signal fra ABA-anlægget, men kun lokalt. ABDL anlæggene udføres efter DBI retningslinie 231, Automatiske branddørlukningsanlæg /10/. 8.4 Flugtvejs- og panikbelysning Flugtvejs- og panikbelysning udføres i fælles flugtveje og forsamlingslokaler efter DBI vejleding 34, Sikkerhedsbelysning /17/. 8.5 Automatisk brandventilation I dokumentation for bygningens brandsikkerhed indgår automatisk brandventilation (ABV-anlæg) i følgende områder: Rum/område Naturlig ventilation i tag (geometrisk åbningsareal) Erstatningsluft (geometrisk åbningsareal) Foyer 4 m 2 4 m 2 Administration 2 m 2 Mekanisk indblæs m 3 /h Bordtennis 9 m 2 9 m 2 Kampsport 4 m 2 4 m 2 Tabel 6 angiver krav til ABV ABV aktiveres automatisk på signal fra ABA-anlæg ved brand i området. Endvidere er der mulighed for manuel aktivering ved tryk placeret ved indgang til område. ABV-anlæg er udført iht. DBI Vejledning 27, Brandventilation, udgivet i R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

18 Side 18 Opdatering og ændringer på anlæg skal ske iht. gældende DBI retningslinje 27 for Brandventilation. 8.6 Slangevinder og andet håndslukningsmateriel Placeringen af slangevinder skal ske under hensyntagen til inventar, maskiner mv. Der installeres slangevinde i alle områder, således der i et vilkårligt punkt maksimalt er 25 m til en slangevinde. Placeres fortrinsvis ved udgange. Slangevinderne udføres iht. Brandteknisk vejledning nr. 15, Vandfyldte slangevinder /13/. Supplerende håndslukningsudstyr er placeret i køkken, teknikrum og større el tavlerum - i øvrigt iht. aftale med redningsberedskabet. 9 REDNINGSBEREDSKABETS INDSATSMULIGHEDER 9.1 Tilkørselsforhold Der er kørevej/brandvej langs foyer og administrationsbygning, og langs modstående gavl af bygningen. 9.2 Indtrængningsveje 9.3 Stigrør Generelt kan alle flugtvejsdøre anvendes som redningsberedskabets indtrængningsveje. Der er max. 40 m fra kørevej til enhver adgangsdør. Trapper forsynes med durchsicht med en fri bredde på min. 200 mm og der installeres ikke stigrør. 9.4 Røgudluftning Generelt røgudluftes lokalerne via vinduer og døre til det fri. I rum med brandventilation, kan dette tillige benyttes til røgudluftning. De indeliggende holdrum i stueplan F1.35 og F1.36 er forsynet med røgudsugningsanlæg, kapacitet til luftskifte på ca. 6 gange/time. Det skal sikres at anlægget er funktionsdygtigt efter en brand jf. Eksempelsamlingens anvisninger afsnit Ved at placere anlægget i teknikrum på tag, altså udenfor den brandsektion, som det skal betjene, vurderes det forsvarligt at udføre anlæg uden særlige brandkrav til ventilator. Strømforsyning hertil skal ligeledes sikres ført udenom den brandsektion det skal betjene, eller med brandsikret kabling. Samme princip for signalkabler. Betjening af røgudluftningsanlægget placeres ved ABA central, mærkes tydeligt. Trapperum røgudluftes via røglem i tagfladen med et geometrisk åbningsareal på 1 m 2. Oplukket aktiveres ved tryk placeret på indgangsetagen. Oplukket skal vær funktionsdueligt efter en brand. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

19 Side DRIFT KONTROL OG VEDLIGEHOLD Der foreligger DKV-plan som skal følges. Der udføres fyraftensgennemgang, hvor vagten går igennem bygningen og sikrer at der er lukket og aflåst. I samme forbindelse lukkes alle døre og porte som er parkeret på ABDL. Dermed sikres daglig kontrol af ABDL funktion. Endvidere skal foreligge godkendte pladsfordelingsplaner for anvendelse til konkrete arrangementer. Driftsjournal føres forud for hver af disse særlige arrangementer Overnatning Der kan indrettes midlertidig overnatning i nogle af lokalerne efter forud godkendt belægningsplan. De generelle regler for anmeldelse findes på Beredskabets hjemmeside: Blanket for anmeldelse findes i DKV plan. Gode flugtvejsforhold er afgørende og det er konkret vurderet forsvarligt i denne bygning, at benytte lokaler på 1.sal, forudsat at de har flugtvej direkte til udvendig trappe. Dvs. kampsportslokaler og boksning kan benyttes til overnatning til højst 20 personer pr. rum. Der anvendes alene lokaler med flugtvejsmulighed direkte til det fri, og personbelastningen vurderes alene på omfang af flugtveje direkte til det fri, men selvfølgelig skal alle øvrige indre flugtvej tillige være tilgængelige. Sovepladser skal placeres således der er frie gangarealer til flugtveje. Når der arrangeres til mere end 150 overnattende i bygningen, skal der etableres vågen runderende vagt. Den maksimale personbelastning på 1.sal vurderes til max. 300 fordelt på de små lokaler. Max. 150 personer i bordtennislokalet og max. 250 personer i forsamlingslokalet, som er sikret 3 uafhængige udgange til udvendige trapper. Se fordeling på nedenstående figur. R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

20 Side 20 Figur 6 angiver fordeling og max personbelastning ved midlertidig overnatning på 1. sal R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

21 Side LITTERATURHENVISNING /1/ Bygningsreglementet 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen /2/ Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Energistyrelsen 2012 /3/ Driftsmæssige forskrifter for m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, Beredskabsstyrelsen, 2008 /4/ Retningslinie 001, Automatiske brandsikringsanlæg, DBI, 2013 /5/ Retningslinie 002, Automatiske brandsikringsanlæg, DBI, 2013 /6/ Retningslinie 003, Automatiske brandsikringsanlæg, DBI, 2013 /7/ Retningslinie 004, Automatiske brandsikringsanlæg, DBI, 2009 /8/ DBI retningslinie 005, Automatiske brandsikringsanlæg, DBI, 2008 /9/ DBI retningslinie 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg, DBI, 2010 /10/ Retningslinie 231, Automatiske branddørlukningsanlæg, DBI, 2010 /11/ Retningslinie 232, Automatiske brandalarmanlæg, DBI, 2009 /12/ DBI retningslinie 24, Varslingsanlæg, DBI, 2011 /13/ Brandteknisk vejledning 15, Vandfyldte slangevinder, DBI, 2002 /14/ Brandteknisk vejledning 26, Branddøre og brandporte, DBI, 1990 /15/ DBI retningslinie 27, Brandventilationsanlæg, DBI, 2012 /16/ Brandteknisk vejledning 31, Brandtætninger, DBI 2005 /17/ DBI vejledning 34, Sikkerhedsbelysning, DBI, 2013 /18/ DS 428 DS 428, 4. udgave september 2012, "Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg" /19/ DS/EN Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 3: Klassifikation ud fra resultater opnået ved brandmodstandsprøvning af produkter og elementer anvendt i installationer: brandmodstandsdygtige kanaler og brandspjæld /20/ DS/EN Lydudstyr til nødsituationsformål /21/ IEC Test for electric cables under fire conditions R:\Projects\GLO\16\ \06_Output\Rev1.docx

22 Bilag A 1 PERSONFORDELING PÅ FLUGTVEJE Der er defineret 4 forskellige scenarier for fordelingen af personer i bygningen. Disse 4 scenarier er beskrevet i det følgende. Fordelingen af personer på de forskellige flugtveje i de forskellige scenarier er vist på de efterfølgende tegninger. Derudover er personfordelinger i kælder og på den indskudte etage vist disse antages mere eller mindre uafhængige af scenarierne. 1.1 Fuld belastning i foyeren Dette scenarie viser situationen med fuld belastning i foyeren. Dermed er der tilsammen 1500 personer i foyer og på balkon, mens der også er fyldt i administrationen på 1. sal. De øvrige lokaler er belastet som i normaltilstanden, jf. beskrivelsen af personbelastningen. 1.2 Fuld belastning i bordtennishal Her er der fuld belastning i bordtennishallen og i administrationen. De øvrige lokaler er belastet som i normaltilstanden. I dette scenarie ses det, at trappen fra foyeren til balkonen er hårdt belastet. Det vurderes dog, at det ikke vil være et problem, da personerne vil ankomme til trappen på forskellige tidspunkter. En eventuel kø vil ikke være et problem, da der fra balkonen er let adgang til andre brandsektioner, hvor der vil være sikkert i tilfælde af brand i foyeren. I tilfælde af brand i en anden brandsektion, vil foyeren være sikker, og dermed vil en eventuel kø heller ikke her være et problem. 1.3 Fuld belastning i kampsportslokaler Her er der arrangement i kampsportslokalerne, hvorfor der i tre af disse lokaler er 50 personer, mens det sidste er fyldt med 150 personer. Administrationen på 1. sal er belastet med 50 personer. De øvrige lokaler er belastet som i normaltilstanden. 1.4 Fuldbelastning i fitnessrum og forsamlingslokale på 1. sal Her er der fuld belastning i alle fitness rum på stueetagen og 1. sal, mens der ligeledes er fuldt i forsamlingslokalet på 1. sal med 430 personer samt max belastning i Levuk undervisning med 50 personer. De øvrige lokaler er belastet som i normaltilstanden. Grontmij A/S

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag 1.4 Fitness, stue ### Personinput fra anden etage ### ### Antal personer i rum/område Juli 2015 Antal personer i flugtvej

33 Bilag B

34 SIGNATUR XX Max personbelastning i afsnit YY Max personbelastning pr. rum NN Normal personbelastning Frederiksborgcentret, træningsafsnit Personbelastning Stueplan juli 2015

35 (heraf 50 i Levuk) (50) 25 SIGNATUR XX Max personbelastning i afsnit YY Max personbelastning pr. rum NN Normal personbelastning Frederiksborgcentret, træningsafsnit Personbelastning 1. sal juli 2015

36 SIGNATUR XX Max personbelastning i afsnit YY Max personbelastning pr. rum NN Normal personbelastning Frederiksborgcentret, træningsafsnit Personbelastning Indskudt etage juli 2015

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

IDRÆTSCENTER VEST, RANDERS KOMMUNE TIL OG OMBYGNING

IDRÆTSCENTER VEST, RANDERS KOMMUNE TIL OG OMBYGNING IDRÆTSCENTER VEST, RANDERS KOMMUNE TIL OG OMBYGNING Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 15.08.2019 Sagsnr. : 19.04.076 Udarbejdet af :

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Dato : 1. november 2017 Version: : 4A Projektnummer : RE31659003 Projektadresse : Helsingør Stadion Helsingør Udarbejdet af : Mikael

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse REVISION A 06.04.2018 Revision : A Revisionsdato : 06.04.2018 Dato : 30.10.2017

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING 2017 Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.09.2017 Sagsnr. : 17.06.134 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg

Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Bilag 9 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med garageanlæg Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 01-02-2019 Bilag 9 til

Læs mere

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Version:

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv.

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Side 1 af 85 Version: 06-12-2018 Bilag 3 til Bygningsreglementets

Læs mere

Bilag 5: Bygningsafsnit med undervisningslokaler mv.

Bilag 5: Bygningsafsnit med undervisningslokaler mv. Bilag 5 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med undervisningslokaler mv. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018

Læs mere

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer Version: 25-02-2019 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 2.1.0 Generelt... 2 2.1.1 Strategi for evakuering... 3 2.2.0 Tiltag til at gøre opmærksom

Læs mere

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger Præ-accepterede løsninger Kontorbygninger Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle kontorbygninger Delvejledning: Kontorbygninger 1 INTRODUKTION / FORORD...

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

HOBROVEJ 24 UDVIDELSE

HOBROVEJ 24 UDVIDELSE FORBEREDELSESSKOLEN RANDERS HOBROVEJ 24 UDVIDELSE Brandteknisk redegørelse Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.04.2019 Sagsnr. : 17.09.173

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Indhold. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Brandsikkerhed i plejeboliger mv. Spørgeskemaundersøgelse, resultater

Indhold. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Brandsikkerhed i plejeboliger mv. Spørgeskemaundersøgelse, resultater 18. marts 2019 Notat Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Brandsikkerhed i plejeboliger mv. Spørgeskemaundersøgelse, resultater Projekt nr.: 10403180 Indhold Udarbejdet af FBS Kontrolleret af KDTH/CHA Godkendt

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm.

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Præ-accepterede løsninger For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Side 2 af 85 Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri for forsamlingslokaler,

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

BRANDSIKRING AF BYGGERI

BRANDSIKRING AF BYGGERI RESUME Brandsikkerhed er vigtigt, men hvordan kan vi øge fokus på brandsikkerheden i nye og ældre bygninger? Og hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand? Martin Bach Kofoed Gummesen Bygningskonstruktør

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73 Præ-accepterede løsninger Bygninger i anvendelseskategori 6 Side 1 af 73 Version: 25-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle bygninger i anvendelseskategori 6 Delvejledning:

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation Danny Eriksen Vejlederen: Anders Mølgaard VIA University College, Campus Horsens 29/11 2010 TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26

RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 RENOVERING OG OMBYGINNG AF AFDELING 2 UFFESVEJ 20 TIL 26 ARBEJDS OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE BRANDSTRATEGI RAPPORT Totalrådgiver/ingeniør Ingeniør ne Sivlandvænget 27B 5260 Odense S T +45 7518 0111 www.ingenior-ne.dk.dk

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger Midlertidige overnatninger Sikkerhedsbestemmelser for midlertidige overnatninger. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Ansøgning 3 Flugtveje / redningsåbninger

Læs mere

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner

Brandklasse. BR18 vejledning om indplacering i. Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner BR18 vejledning om indplacering i Brandklasse Udarbejdet i samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner Til såvel intern som ekstern anvendelse (efter den enkelte kommunes ønske og skøn) Version 1.0, versionsdato

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade 3 8900 Randers C Brandteknisk redegørelse 2. udgave September 2018 Udgivelsesdato : September 2018 Vores reference : 15044.03 Udarbejdet af : Søren Christian

Læs mere

Hybel A/S ENFAMILIEHUS BRANDTEKNISK REDEGØRELSE

Hybel A/S ENFAMILIEHUS BRANDTEKNISK REDEGØRELSE Hybel A/S ENFAMILIEHUS BRANDTEKNISK REDEGØRELSE ENFAMILIEHUS 2 HYBEL A/S ENFAMILIEHUS RØNSLEV ApS Søndergade 26, 1., 8700 Horsens CVR 30596285 tlf. 22198700 info@ronslev.dk PROJEKTTITEL: PROJEKTUNDERTITEL:

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018

Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch. Lynge Hus, gennemgang den 10. december 2018 Dan Smed Per Bo Austin Hans Dyrby Kloch Falck Assistance Nordic A/S Brand - DK Meterbuen 14-16 2740 Skovlunde CVR 38049372 : +45 7011 3344 WWW.FALCKTEKNIK.DK : + 45 24 65 20 33 Mail : gerner.nielsen@falck.dk

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Flugtvejs og pladsfordelingsplaner

Flugtvejs og pladsfordelingsplaner Flugtvejs og pladsfordelingsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af flugtvejs og pladsfordelingsplaner. Midtjysk Brand & Redning 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Målestoksforhold 3 Indhold

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri Præ-accepterede løsninger Etageboligbyggeri Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt etageboligbyggeri Delvejledning: Etageboligbyggeri 1 INTRODUKTION / FORORD... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79 Præ-accepterede løsninger Undervisningsbygninger Side 1 af 79 Version: 04-06-2018 Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle undervisningsbygninger Delvejledning: Undervisningsbygninger

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere