Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm"

Transkript

1 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj Dato: Sagsnr: Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf Center for Teknik Team Byg Tlf Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm Legepladsen placeres centralt på kolonihaveforeningen Hørsholm Haveforenings ejendom Mortenstrupvej 70. Placeringen er markeret med rød udfyldt cirkel på nedenstående kortudsnit. horsholm.dk Åbningstider Mandag-fredag 9-13 Torsdag også /4

2 Ansøgning Team Miljø har den 9. juli 2015 modtaget en ansøgning om etablering af en legeplads til brug for haveforeningens medlemmer. Ansøgningsmateriale er vedlagt som bilag. Dato: Sagsnr: Regelgrundlag Ejendommen er beliggende i landzone og det ansøgte forudsætter, at der meddeles landzonetilladelse jf. planlovens 1 35, stk. 1. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men er i kommuneplanen omfattet af rammenummer 1.R4 Kolonihaver. Områdets anvendelse er udlagt til Grønne områder. Endvidere er lyst servitut d om anvendelse som kolonihave m.v. Afgørelse Hørsholm kommune meddeler hermed landzonetilladelse, jf. planlovens 35, stk. 1, til at der etableres en legeplads som ansøgt. Naboorientering Afgørelsen er truffet uden forudgående naboorientering, jfr. Planlovens 35, stk. 5, idet legepladsen skønnes at være af underordnet betydning for naboerne. Begrundelse for afgørelse Det er afgørende betydning for Team Bygs vurdering, at der er tale om en legeplads i begrænset størrelse placeret centralt på kolonihaveforeningens ejendom, hvor den ikke er synlig i forhold til de øvrige omgivelser. Legepladsen har således ingen indflydelse på de landskabelige værdier eller naturinteresser udenfor kolonihaveområdet eller den omkringliggende fredning. Udnyttelse af tilladelsen Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen regnes 4 uger fra datoen fra tilladelsen er offentliggjort. Landzonetilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den Hørsholm Kommune vil orientere dig, hvis der bliver klaget over afgørelsen, og klagen vil jf. planlovens 60, stk. 4, have opsættende virkning, med mindre Natur og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Får klagen ikke opsættende virkning vil du blive orienteret herom. 1 Lov nr. 937 af 24/ , Lov om planlægning (Planloven) 2/4

3 Tilladelsen bortfalder jf. planlovens 56, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Dato: Sagsnr: Klage Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål. Klagevejledning findes sidst i dokumentet Eventuelle spørgsmål til afgørelsen Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Team Byg. Bilag Ansøgningsmateriale til landzonetilladelsen Klagevejledning Du kan klage over denne afgørelse. Det kan ligeledes enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klage over afgørelsen sker efter reglerne i planlovens 58 jf. 60. Der gøres opmærksom på, at rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hørsholm Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning Hørsholm kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget i Klageportalen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 3/4

4 Hørsholm Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give meddelelse herom via Klageportalen. Dato: Sagsnr: Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Venlig hilsen Bent Andersen Byggesagsbehandler 4/4

5 Ansvarlig myndighed Hørsholm Kommune Indsendt af Andreas Schmidt Vangede Bygade 46 1 tv 2820 Gentofte Telefon Indsendt: :06 Ansøgningsnr.: byg Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Øvrig bebyggelse Projekt: Sagens sted: Klassifikation: Usserød By, Hørsholm 142a Usserød By, Hørsholm 142a KLnr: P19 B Aktiviteter Indretning af legeplads, motions- og sportsredskaber Sted(er) Sagens sted: Usserød By, Hørsholm 142a Ansøgere Andreas Schmidt Vangede Bygade 46 1 tv 2820 Gentofte Telefon: Kontaktoplysninger på ejeren Formularfelt Navn Vejnavn Udfyldt værdi Hørsholm Haveforening Mortenstrupvej Husnummer 70 Etage Dørbetegnelse Postnummer 2970 By Hørsholm Telefon Side 1 ud af 5

6 Evt. CVR-nr Samlet oversigt over bilag i indsendelsen Bilag med versionskode Billede fantasiland_junior.jpg SHA1:BB9E81126F45A42EA810FA4E2CCE94E567FAB88E Brev Byg og bolig brev.docx SHA1:00D031C210ADD F65C4DEB14589EF6E Certificering af Ludus Om Ludus.pdf SHA1:2DD37254CB3C6921C6FFD41427B5EE457BD566BD Fantasiland 1 img_1.jpg SHA1:9818C68294E5615CC8A9B9C679D48920DA18F71E Fuldmagt Skærmbillede kl png SHA1:08802D5E15F741096F1C8F9C72DB6003FCB87500 Legeplads Fantasiland junior og fugleredegyngestativ.docx SHA1:41AD17076E0B02E28BBA4EC2D58C255236E2C80E Legeplads 1 legeplads.png SHA1:03B225CCD81AD1AE65717B7DA45AC258286F2A5E Materialer Materialer ludus.pdf SHA1:65062D97F51464B2CB93CC25C2B4AD66BC7B4E0F Montering Opsætning.pdf SHA1:161EF9A81BCB50253DB404D9038A516AEE527B00 Placering på grund Tegning til byggetilladelse.docx SHA1:707EDF695B666A62F04BD17419C EFB748 Planlgt opførelse Planlagt opførelse.docx SHA1:DDEF6BEDE1457A2589A56CE892F0FE56614C1F1F Refereret fra Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Planlagt arbejde Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Fuldmagt Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Skitse af bygninger/konstruktioner Legeplads Indretning af ubebyggede arealer Situationsplan Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri Oversigt over dokumentation pr. fase Det var i ansøgningsøjeblikket ikke muligt at bestemme alle dokumentationskrav. Der kan blive tilføjet yderligere dokumentationskrav på et senere tidspunkt Som del af ansøgningen Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes. Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation x x Kontaktoplysninger på ejeren x x x Planlagt arbejde x x x Fuldmagt x BBR-oplysninger om teknisk anlæg x x x Indretning af ubebyggede arealer x x x Situationsplan x x x Skitse af bygninger/konstruktioner x x x Legeplads Tinglyste deklarationer Side 2 ud af 5

7 x x Landzonetilladelse x x Håndtering af jord x x Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og/eller museumsloven x x Vælg matrikel(er) Før arbejdet igangsættes Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation x x x Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri Når arbejdet udføres Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation x Dokumentationer iht. Byggetilladelsen Efter endt arbejde Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation x x Færdigmelding af byggearbejdet Tegninger som udført Planlagt arbejde Redegørelse: Bilag Brev Fil Byg og bolig brev.docx Fuldmagt Underskrift: Redegørelse: Bilag Fuldmagt Fil Skærmbillede kl png Indretning af ubebyggede arealer Redegørelse: Bilag Placering på grund Fil Tegning til byggetilladelse.docx Situationsplan Redegørelse: Bilag Fil Side 3 ud af 5

8 Placering på grund Tegning til byggetilladelse.docx Skitse af bygninger/konstruktioner Redegørelse: Bilag Billede Legeplads 1 Certificering af Ludus Legeplads Materialer Montering Fantasiland 1 Fil fantasiland_junior.jpg legeplads.png Om Ludus.pdf Fantasiland junior og fugleredegyngestativ.docx Materialer ludus.pdf Opsætning.pdf img_1.jpg Legeplads Redegørelse: Bilag Billede Legeplads 1 Certificering af Ludus Legeplads Materialer Montering Fantasiland 1 Fil fantasiland_junior.jpg legeplads.png Om Ludus.pdf Fantasiland junior og fugleredegyngestativ.docx Materialer ludus.pdf Opsætning.pdf img_1.jpg Landzonetilladelse Markeret ikke relevant: Håndtering af jord Orientering Bygherre eller det firma, der skal flytte jorden, er ansvarlig for at jorden kommer det rigtige sted hen. Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og/eller museumsloven Orientering Det planlagte arbejde overlapper med beskyttet natur. Indhent tilladelse fra kommunen. Når tilladelsen foreligger, skal du vedhæfte den nedenfor. Beskyttet natur kan fx være søer, enge, skove eller arealer, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelse. Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående Vælg matrikel(er) Valgte matrikler Usserød By, Hørsholm 142a Side 4 ud af 5

9 Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri Redegørelse: Bilag Planlgt opførelse Fil Planlagt opførelse.docx Tidligere indsendelser Der er ingen tidligere versioner Side 5 ud af 5

10 Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Hørsholm Kommune Indsendt af Andreas Schmidt Vangede Bygade 46 1 tv 2820 Gentofte Telefon Indsendt: :06 Ansøgningsnr.: byg Øvrig bebyggelse Projekt: Usserød By, Hørsholm 142a Konfliktsøgninger Gruppe Søgning Resultat Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Ingen konflikt Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, forslag Ingen konflikt Lokal- og kommuneplaner Temalokalplaner, vedtagne Ingen konflikt Lokal- og kommuneplaner Temalokalplaner, forslag Ingen konflikt Lokal- og kommuneplaner Landzone Konflikt fundet Lokal- og kommuneplaner Varmeplaner Ingen konflikt Lokal- og kommuneplaner Spildevandsplaner Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Beskyttede sten- og jorddiger Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjer Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Åbeskyttelseslinjer Konflikt fundet Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Råstofområder Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Drikkevandsinteresser, seneste viden Konflikt fundet Bygge- og beskyttelseslinjer Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste viden Ingen konflikt Bygge- og beskyttelseslinjer Strandbeskyttelseslinjen Ingen konflikt Fredning Fredede bygninger Ingen konflikt Fredning Fredede områder Konflikt fundet Fredning Fredede områder, forslag Ingen konflikt Side 1 ud af 8

11 Fredning Beskyttede naturtyper Konflikt fundet Fredning Beskyttede vandløb Ingen konflikt Fredning EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000) Ingen konflikt Fredning EF-habitatområder (Natura 2000) Ingen konflikt Fredning Ramsarområder (Natura 2000) Ingen konflikt Fredning Natur- og vildtreservater Ingen konflikt Fredning Fredede fortidsminder, 2 m Kunne ikke bestemmes Fredning Fredede fortidsminder, beskyttelselinje Kunne ikke bestemmes Fredning Klitfredning Ingen konflikt Fredning Fredskov Ingen konflikt Fredning Bevaringsværdige bygninger Ingen konflikt Forurening Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening Ingen konflikt Forurening Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2), jordforurening Ingen konflikt Fundne konflikter Side 2 ud af 8

12 Kommuneplan Gruppe: Lokal- og kommuneplaner Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m Mark og eng v. St. Svenstrup og Mortenstrup Kolonihaver Copyrights Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste Forbehold Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Signaturforklaring? Matrikel Side 3 ud af 8

13 Landzone Gruppe: Lokal- og kommuneplaner Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m Copyrights Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste Forbehold Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Signaturforklaring? Matrikel Side 4 ud af 8

14 Åbeskyttelseslinjer Gruppe: Bygge- og beskyttelseslinjer Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m Copyrights Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste Forbehold Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Signaturforklaring? Matrikel Side 5 ud af 8

15 Drikkevandsinteresser, seneste viden Gruppe: Bygge- og beskyttelseslinjer Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m Copyrights Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste Forbehold Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Signaturforklaring? Matrikel Side 6 ud af 8

16 Fredede områder Gruppe: Fredning Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m Copyrights Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste Forbehold Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Signaturforklaring? Matrikel Side 7 ud af 8

17 Beskyttede naturtyper Gruppe: Fredning Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m Copyrights Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste Forbehold Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Signaturforklaring? Matrikel Side 8 ud af 8

18

19 Til Rette Vedkommende hos byg og bolig. Undertegnede søger hermed, på vegne af Hørsholm Haveforening Mortenstrupvej 70, om tilladelse til at opføre legeplads på fællesområdet i haveforeningen. Området er et stort grusområde beliggende på hjørnet ved hvedevej og Rugvej. Området har før været benyttet til et stort legeanlæg, men grundet vind, vejr, og sikkerhedsmæssige årsager er dette for år tilbage blevet pillet ned. Da området er offentligt, og da vi er vidende om, at flere institutioner samt dagplejere benytter området, er der selvfølgelig kun udvalgt materialer, og faldgrus med den nødvendige certificering, i henhold til de retningslinjer som sik.dk har udstukket. Vi har valgt et legesystem fra et anerkendt dansk firma, som besidder omfattende viden om opførsel af legepladser, både til offentligt brug men også til private. Firmaet producere selv systemet, og de står også for monteringen således, at vi sikre os den bliver udført korrekt. Det er også i samarbejde med dette firma, at placeringen af legepladsen er valgt. Vi har vedlagt plantegning med mål over det legeanlæg som vi ønsker, at opføre, samt luft foto hvor vi har placeret plantegningen på, for at give den bedste fornemmelse af placeringen. Der ligger faldgrus på området nu, og dette er godkendt til legeplads. Planen er dog, at når monteringen er færdig bliver området rammet af med lærketræs underlagskanter på alle 4 sider, dette sker for at sikre at faldunderlaget bliver i området ved legepladsen, og der påfyldes et yderligere lag faldgrus DS/EN 1177 certificeret. Efter opførelsen, sørger Ludus, som er det firma der står for opførelsen, for at legepladsen godkendes af en certificeret legepladsinspektør for, at sikre at forholdende kan godkendes. Vi håber at i på baggrund af ovenstående oplysninger kan godkende vores ansøgning om byggetilladelse således, at vi hurtigst muligt kan komme i gang med opførelsen. Jeg har vedhæftet fuldmagt fra bestyrelsen, samt diverse tegninger og billeder af legepladsen. De Bedste Hilsner Hørsholm Haveforening Mortenstrupvej 70 Cvr: ATT: Andreas Schmidt. Tlf:

20

21 Velkommen til Ludus legeredskaber Alle legepladser med faldhøjder på over 60 cm. har certifikat på at de overholder DS/EN Certifikaterne er vedlagt produktarkene, og følger altid med i tilbudet, og den gratis logbog du får når du har handlet ved Ludus. Ludus anvender materialer som ingen andre, vores stolper er lavet i 100 % genbrugsplast uden pvc, de rådner aldrig og skal ikke males. Med andre ord så skal du kun købe dem en gang. Pladerne er compact laminat plader som aldrig rådner, uanset hvor mange ridser og skrammer de får. På steder hvor der er stort slid f.eks. trapper, gulve og opgange bruger vi hårdttræ som naturligvis er FSC certificeret. Den anden træsort vi bruger er sibirisk lærketræ. Begge træsorter har et stort naturligt indhold af olie, så ingen imprægnering er nødvendigt. Alle vores glidebaner leveres i El-poleret rustfrit stål.

22

23

24 Plantegning Fantasiland og fugleredegynge 13,8 m 8m

25

26 TOTALT vedligeholdelsesfri stolper Ludus legeredskaber har stolper som er udført i komprimeret genbrugsplast (PVC-FRI) og derfor ikke kræver nogen vedligeholdelse. Det er således slut med at skulle holde specielt øje med råd omkring jordoverfladen eller stolpene generelt Vedligeholdelsesfri plader Ludus legeredskaber har også vedligeholdelsesfri plader. Vore "stenplader" plader er udført i massivt compact laminat eller grønne PE500 der ikke kræver vedligeholdelse. Ingen problemerne med plader der rådner eller maling der skaller af. Ludus plader skal blot vaskes af. Lærketræ Ludus legeredskaber bruger miljøvenligt sibirisk lærketræ, hvis naturlige olieindhold udgør naturens egen træbeskyttelse. Slut med træ, der er trykimprægneret med kemikalier. Inden levering har vi sørget for en miljøvenlig overfladebehandling. Bankirai Ludus legeredskaber bruger det slidstærke Bankirai træ på trappetrin, gangbroer og andre udsatte steder. Med en årlig miljøvenlig overfladebehandling kan vi garantere 15 års holdbarhed. Alt tovværk med stålindlæg Som standard. Meget slidstærkt og sikret mod hærværk.

27

28 Opsætning Hos Ludus bruger vi kun professionelle fastansatte folk til at montere De er alle bekendt med DS/EN 1176:08 legepladserne. Hvis der under opsætningen opstår tvivl eller lign. ringer vores montører til vores interne DS-certificerede legepladsinspektør der kan bistå med rådgivning. Alle opsatte legepladser bliver efterfølgende tjekket af vores legeplads inspektør.

29

30 Til Rette Vedkommende hos byg og bolig. Undertegnede søger hermed, på vegne af Hørsholm Haveforening Mortenstrupvej 70, om tilladelse til at opføre legeplads på fællesområdet i haveforeningen. Hvis tilladelsen gives, påtænker vi at begynde opførelsen i uge 32, dette vil tage en enkelt dag, og skal herefter godkendes af inspektøren. De Bedste Hilsner Hørsholm Haveforening Mortenstrupvej 70 Cvr: ATT: Andreas Schmidt. Tlf:

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere