Version: Annoncering. Sikkerhedseftersyn af legepladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version:03022015. Annoncering. Sikkerhedseftersyn af legepladser"

Transkript

1 Version: Annoncering Sikkerhedseftersyn af legepladser 1

2 1. Generelt I henhold til lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Slagelse kommune udbyder sikkerhedseftersyn af legepladser. Der er tale om den anbefalede, årlige hovedinspektion og de kvartalsvise eftersyn af legepladser og redskaber, ifølge de gældende standarder DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997, DS/EN 1176/2008 serien og DS 1500 serien. Standarderne anvendes i forhold til de på mærkningerne registrerede fremstillingsår eller de oplyste opførelsestidspunkter. Målet er, at alle legeredskaber i kommunen kan komme til at leve op til ovennævnte bestemmelser 2. Beskrivelse af ydelsen/kravspecifikation Aftaleperioden vil være fra den til Med mulighed for forlængelse af aftalen i 12 måneder. Legepladsinspektionen består af en uvildig besigtigelse og inspektion af legepladser, faldunderlag og/eller enkeltstående legepladsredskaber på virksomheder/enheder i kommunen, samt de offentlige legepladser i kommunen. Legepladsinspektionen skal undersøge det generelle sikkerhedsniveau på legepladsen, og skal kunne danne grundlag for en efterfølgende renovering af legepladsen. Inspektionen skal sikre, at alle forhold vedrørende sikkerhed på legepladsen er overholdt. Inspektionen skal foretages i henhold til de enhver tid gældende standarder på området (pt. standarder DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997, DS/EN 1176/2008 serien og DS 1500 serien), og omfatte kontrol af vejrets indvirkning, fx i forhold til råd eller tæring af træ samt eventuelle ændringer i redskabernes sikkerhedsniveau som følge af reparationer eller nye elementer. Inspektionen skal endvidere foretages ud fra, at man i Danmark ikke har forskellige sikkerhedsstandarder til børn hhv. under og over 36 måneder. Inspektøren skal efter endt inspektion give en mundtlig rapportering til virksomheden/enheden af de fejl/mangler, som skal rettes. Herefter udarbejdes en sikkerhedsrapport med oplysning om fejl og mangler med billeddokumentation og henvisning til, hvilke standarder, der eventuelt ikke er overholdt. Rapporten fremsendes elektronisk til virksomheder/enheden. Rapporten fremsendes elektronisk senest 14 dage efter sidste inspektion er foretaget. I starten af en hovedinspektionsrapport skal der være et sammendrag, der hurtigt giver et overblik over det væsentligste i rapporten: 2

3 Sammendrag: Små/ingen fejl Reparation kan vente Skal snarest repareres Bemærkninger Fsv angår de offentlige legepladser skal der efter endt inspektion ikke gives en mundtlig rapport. Der skal tages hensyn til årstidernes betydning for arbejdet, dvs at inspektionerne bør afspejle at foråret er særlig velegnet, og at der ikke bør udføres inspektioner, når der er frost i jorden. På grund af sommerferie bør der i videst muligt omfang ikke udføres inspektioner i juli måned, ligesom skoleferier bør undgås. Hovedinspektionerne skal udarbejdes i rapportskabelon udleveret til certificerede legepladsinspektører af Teknologisk Institut. Med fejl og mangler menes fx konstruktionsfejl, produktionsfejl, monteringsfejl, placeringsfejl, fejl opstået pga. manglende vedligeholdelse. Listen er ikke udtømmende. Eftersynet skal gennemføres på hverdage mellem 8.00 og Hvor der er flere legepladser på samme adresse, betragtes disse som én legeplads. I Slagelse kommune er der pt.34 offentlige legepladser, jfr. bilag 3. Sidste udarbejdede driftsinspektionsrapporter kan rekvireres på mail samt yderligere ca. 64 legepladser på daginstitutioner/skoler/klubber/sfo/ handicapinstitutioner, jfr. bilag 4. ( Der findes ikke driftsinspektionsrapporter for disse legepladser). Delaftale 1 vil omfatte 34 offentlige legepladser der skal have 1 hovedeftersyn og 3 kvartalseftersyn samt delaftale 2, der omfatter ca. 64 daginstitutioner/skoler/klubber/sfo er/handicapinstitutioners legepladser, der skal have 1 hovedeftersyn, en del af disse skal også have 3 kvartalseftersyn. Der skal også være mulighed for at en del af de selvejende institutioner kan tiltræde aftalen. Antallet skal kunne reguleres i op- som nedadgående retning i takt med, at disse oprettes eller nedlægges. Prisen skal selvfølgelig reguleres i overensstemmelse med evt. ændringer. Fsv angår de ca.64 legepladser på daginstitutioner/skoler/klubber/sfo er/ handicapinstitutioner, vil der være en del af disse, der ikke kommer på aftalen fra startdato, idet nuværende indgåede aftaler skal respekteres. 3. Delaftaler. Der kan afgives tilbud på følgende delaftaler: 3

4 Delaftale 1: 34 offentlige legepladser (Bilag 3) Delaftale 2: Ca. 64 legepladser på daginstitutioner/skoler/klubber/sfo er/handicapinstitutioner. (Bilag 4) (excl. evt. selvejende institutioner) Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på begge delaftaler. 4. Inspektører Inspektørerne skal være uddannet legepladsinspektører fra et godkendt dansk uddannelsessted. Tilbudsgivers inspektører må ikke være ansat i de firmaer, som er leverandører af legepladser og legepladsredskaber til Slagelse kommune. Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet angive dokumentation for inspektørernes referencer, dvs. erfaring, uddannelse m.m. 5. Kvalitet Tilbudsgiver skal garantere, at samtlige ydelser leveret ifølge denne aftale er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser og øvrige myndighedskrav, og at der fastholdes et ensartet kvalitetsniveau i hele perioden. 6. Ansvar og forsikring Kommunen har det overordnede ansvar for sikkerheden på legepladserne i kommunen, og for at legepladsen er i forsvarlig stand. Virksomheden/Institutionen/enheden har ansvaret for, at de fejl og mangler, som er angivet i sikkerhedsrapporten bliver udbedret. Tilbudsgiver har ansvaret for, at inspektionen foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sikkerhedsstandarder og lovgivning på området jfr. generelt i dette materiale. Tilbudsgiver har endvidere et rådgiveransvar i forhold til sikkerhedsrapporten og udbedring af fejl og mangler, og kan således blive draget til ansvar for mangelfuld rådgivning. Hvis der ved inspektionen findes så alvorlige fejl og mangler, at det anbefales ikke at bruge legepladsen før disse er udbedret, har institutionen/enheden ansvaret for, at dette efterleves. 7. Fakturaer Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. og BEK nr. 206 af 11. marts Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL) Følgende oplysninger skal fremgå af fakturaen: EAN-lokationsnummer på den enhed i Slagelse kommune, som skal modtage fakturaen 4

5 Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos udbyder, som skal modtage fakturaen Rekvirent Oplysning af legeplads med adresse Fakturabeløb Leverandørens CVR-nummer. Slagelse kommune betaler ikke fakturagebyr. Slagelse kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 8. Betaling Vedr. delaftale 1: Der fremsendes en samlet faktura for så vidt angår de offentlige legepladser, efter hver inspektionsrunde. Delaftale 2: Der fremsendes faktura til rekvirenten på skoler, virksomheder, handicapinstitutioner m.m., når en legeplads er gennemgået. Betalingsbetingelser for begge delaftaler: 30 dage netto fra leverandørens afsendelse af korrekt og fyldestgørende faktura 9. Kontakt Det er virksomheden/enheden der tager kontakt til inspektøren/kontrakthaver. Ved kontakt til inspektøren/kontrakthaver, må der ikke gå mere end 5 arbejdsdage før en inspektør har kontaktet institutionen og aftalt en dag for inspektion. Inspektionen skal udføres hurtigst muligt, og inden for rimelig tid efter virksomheden/institutionen har taget kontakt. Overtrædelse af dette betragtes som en misligholdelse af aftalen. 10. Priser Priserne skal oplyses i danske kroner, nettopriser ekskl. moms, og være faste i 3 år fra kontraktperiodens start. De tilbudte priser skal omfatte alt arbejde i forbindelse med selve legepladsinspektionen, udarbejdelse af sikkerhedsrapport, rådgivning samt kørsel til og fra bestemmelsesstedet. Der ydes dermed ikke betaling for kørsel, kilometerpenge, broafgift eller for udarbejdelse af sikkerhedsrapporten, listen er ikke udtømmende. Alle øvrige forhold skal indregnes i de tilbudte priser. 5

6 Delaftale 1: Der ønskes oplyst en pris for førstegangs/hovedeftersyn og 3 kvartalseftersyn for: 1. Samtlige 34 off. legepladser kr. pr. år. (jfr. vedlagte oversigt over offentlige legepladser se bilag 3) Delaftale 2: Der ønskes oplyst en enhedspris for førstegangs/hovedeftersyn for: 2. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution kr. pr. år. (excl. evt. selvejende institutioner) Der ønskes oplyst en enhedspris for 3 kvartalseftersyn for: 3. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution kr. pr. år. (excl. evt. selvejende institutioner) Opgaven vil blive givet til den/de leverandør der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet Tro og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveres har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. (Bilag 1) Referenceliste over de betydeligste leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkt, firmanavn og evt. kontaktperson i det pågældende firma skal vedlægges Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der skal udføre opgaven skal vedlægges. CV er på mindst 1 medarbejder (som vil blive tilknyttet opgaven som primær arbejdskraft) skal vedlægges 11. Prisregulering Priserne er faste til og med Herefter kan de reguleres én gang i forbindelse med en evt. aftaleforlængelse. Priserne reguleres i henhold til nettoprisindekset. Udgangspunktet for reguleringen er indekset fra januar december Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendte efter, at aftalen er indgået, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af aftalen omfattende produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på Leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisregulering skal meddelelse Slagelse kommune senest 30 dage før ikrafttræden. 6

7 Meddelelse sendes til Slagelse kommune, Indkøbskontoret, 4200 Slagelse på mail: 12. Statistik Leverandøren skal på foranledning af Slagelse kommune kunne fremsende omsætningsstatistk over kommunens indkøb. Opgørelsen vil blive fremsendt ca. 1 gang årligt og skal indeholde følgende: Samlet omsætning på aftalen for Slagelse kommune Omsætning fordelt på rekvirent. 13. Tildelingskreterier 1. Pris: Service: 30 Delkriterium 1: Pris Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. det nedenstående. Tilbuddet skal afgives i danske kr. excl. moms, men inkl. eventuelle afgifter herunder miljøafgifter. Tilbud skal afgives ved udfyldning af relevante felter på tilbudslisten (bilag 2). Udbyder ønsker tilbudt priser jfr. pkt. 10. Priserne skal omfatte alt arbejde i forbindelse med selve legepladsinspektionen, udarbejdelse af sikkerhedsrapport, rådgivning samt kørsel til og fra bestemmelsesstedet. Der ydes dermed ikke betaling for kørsel, kilometerpenge, broafgift eller for udarbejdelse af sikkerhedsrapporten, listen er ikke udtømmende. Alle øvrige forhold skal indregnes i den tilbudte enhedspris. De på tilbudslisten oplyste priser vil blive vurderet ud fra oplyst vægtning. Delkreterium 2: Service Tilbudsgiver skal redegøre for mulighederne for faglig information vedrørende ydelsen, workshops, temadage, inspirationsmøder, kurser, virksomhedsbesøg og produktnyheder til kontaktpersonerne i udbyders enheder og institutioner. Herunder omfattet informationsmateriale til institutionerne/enhederne. Eventuelle udgifter herfor, som ikke er indregnet i tilbudspriserne, skal tydeligt fremgå af tilbudsmaterialet Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes denne gennemgår og inspicerer en legeplads, legepladsredskaber og faldunderlag. Det vil sige, hvilke tests foretages, hvordan gribes inspektionen an, hvorledes inddrages brugeren i inspektionen mm. Der skal vedlægge et eksempel på en tidligere sikkerhedsrapport på hhv hovedeftersyn og kvartalseftersyn 7

8 Omfanget og implementeringen af kontakt mellem Slagelse Kommune og tilbudsgivers inspektør(er) skal angives og indregnes i tilbuddet, og oversigt over tilbudsgivers kontaktpersoner og deres kvalifikationer skal vedlægges. Samlet vurdering Aftalen vil blive tildelt den/de tilbudsgivere, hvis tilbud samlet set, jf. ovenstående, vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige. 14. Skriftlige spørgsmål Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende denne annonce udbud skal være skriftlige og rettes til Slagelse kommune, Bent Rønsgaard, på med emnet: Spørgsmål legepladsinspektion. Senest den kl Kopi af samtlige spørgsmål og de afgivne svar herpå, vil kunne findes på slagelsekommune.dk, under kommunale udbud, hurtigst muligt og i anonym form efter ovenstående dato og indtil den Efter indgået kontrakt påbegyndes kommunikationen mellem Slagelse kommune og de(n) valgte leverandører. 15. Tilbudsfrist Sidste frist for modtagelse af tilbud er: kl Tilbuddet skal afgives i underskrevet stand i 2 eksemplarer. Tilbuddet skal være i en lukket kuvert, hvorpå der foruden adressen er påført: "Tilbud på legepladsinspektion - må ikke åbnes af poståbningen". Tilbud skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Slagelse kommune Indkøbskontoret Rådhuspladsen 11, Slagelse Att. Bent Rønsgaard Tilbud, der modtages efter den fastsatte frist, vil ikke blive taget i betragtning. 16. Tidsplan: Offentliggørelse af annonceringen på Slagelse kommunes hjemmeside og Udbud.dk den Sidste frist for modtagelse af spørgsmål den , kl Sidste frist for udsendelse svar på spørgsmål den Sidste frist for modtagelse af tilbud den , kl Valg af leverandør forventes at ske i uge 13/14 Kontraktstart den

9 Sæt kryds Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love,. erklærer undertegnede tilbudsgiver 1. Virksomhedens navn: 2. Adresse: 3. Postnummer, by: 4. CVR-nr..på tro og love at 5. Virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 6. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld er under kr. 7. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr kr. Denne gæld specificeres i Felt 8 & 9 8. Kreditor nr. 1 a. Gæld til (navn og adresse på kreditor) b. Gældens størrelse (inkl. påløbne renter og omkostninger): c. Sæt kryds hvis der er indgået aftale med kreditor om afvikling af gælden. d. Sæt kryds hvis denne afviklingsordning overholdes. Kr. 9. Kreditor nr. 2 a. Gæld til (navn og adresse på kreditor) b. Gældens størrelse (inkl. påløbne renter og omkostninger): c. Sæt kryds hvis der er indgået aftale med kreditor om afvikling af gælden? d. Sæt kryds hvis denne afviklingsordning overholdes. Kr. Dato og underskrift Slagelse Kommune må ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt, forfalden gæld, der overstiger kr., til det offentlige medmindre: tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. tilbudsgiver i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at denne har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 9

10 Bilag 2 Tilbudsliste Delaftale 1: 1. Offentlige legepladser: Samtlige 34 offentlige legepladser Excl. moms. (jfr. vedlagte oversigt over off. legepladser se bilag 3) kr. pr. år. Delaftale 2: 2. Daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution: Der ønskes oplyst en enhedspris for førstegangs/hovedeftersyn for: a. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution: kr. pr. år. Excl. moms. (excl. evt. selvejende institutioner) Der ønskes oplyst en enhedspris for 3 kvartalseftersyn for: b. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution: kr. pr. år. Excl. moms. (excl. evt. selvejende institutioner) 10

11 Bilag 3 Liste over offentlige legepladser januar 2015 delaftale 1 Lovsøanlægget Lystskoven Violparken Norstien Enghaveparken Hylleåsen Altanparken Lystanlægget, Soldatermarken Elmelunden Vandtårnslodden Vesthallen Østparken Kirkevænget Asgårdsvej Lystskoven Birkemoseparken Boeslundehallen Danseoasen Græsvænget Guldagergård Naturrastepladsen Storebælt Skaterbanen Lystskoven Skælskør Eggeslevmagle Fodsporet Fodsporet Fodsporet Slagelse Lille Kongsmark Motionsoasen Kjærsvej, 4220 Korsør Korsør Lystskov, 4220 Korsør Mælkevejen, 4220 Korsør Dæmningen, 4220 Korsør Enghavevej, 4241 Vemmelev Lindevej, 4230 Skælskør Flakkebjerg Hovedgade, 4200 Slagelse Canadavej, 4200 Slagelse Parkvej, 4200 Slagelse Kastanievej, 4200 Slagelse Tubavej, 4200 Slagelse Haydensvej, 4200 Slagelse Skjoldsvej, 4200 Slagelse Sverigesvej, 4200 Slagelse Rønnesholm, Sønderup, 4200 Slagelse Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Havrebjerg, 4200 Slagelse Skælskør Motionsbane, 4230 Skælskør 4220 Korsør Boeslunde 4220 Korsør 4220 Korsør 4230 Skælskør 4220 Korsør 4220 Korsør Legeplads ved vandrehjem, 4230 Skælskør Sorø Landevej 4261 Dalmose Sdr. Bjerge Ved Banehegnet, 4200 Slagelse Jellingvej 3, 4261 Dalmose Ved Gulspurvevej 1, 4200 Slagelse Ved Slagelse Bibliotek, 4200 Slagelse Sportspladsen i Bisserup 11

12 Bilag 4 Oversigt over Daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitutionslegepladser delaftale 2 (Der kan være flere legepladser på samme adresse) Daginst., klubber m.m. Adresse Dagtilbud Vemmelev Akaciegården Akacievej 8, 4241 Vemmelev Dagtilbud Vemmelev - Vejsgården, Vejsgårdparken 4, 4241 Vemmelev Dagtilbud Vemmelev - Nygården Borgergade 153B, 4241 Vemmelev Boeslunde Børnehus Hovstien 36, 4242 Boeslunde Kirkeskovens Børnehave Næstved Landevej 626, 4243 Rude Børnehaven Sputnik Østervej 38, 4243 Rude Børnehuset Smørblomsten Jens Baggesensgade 12, 4220 Korsør Børnegården Kildebakken Kildebakken 7, 4220 Korsør Børnehuset Kloden Egernsundvej 8, 4220 Korsør Børnehuset v/storebæltsvej Storebæltsvej 5, 4220 Korsør Dagplejen Gæstehuset, Skovvej 99, 4220 Korsør Mariehønen Grevensgade 6, 4220 Korsør Stillinge Børnehave Stillingevej 50, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Børnehuset Nord Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse Byskovgård Byskovalle 37 & 39, 4200 Slagelse Slagelse Børneasyl Fredensgade 1, 4200 Slagelse Børnehaven Benediktevej Benediktevej 1,4200 Slagelse Børnegården Slagelse Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse Antvorskov Børnegård Anholtvej Slagelse Skovbrynet Kirkerupvej 18 Sørby, 4200 Slagelse Vestermose Børnehave Hallelevvej 30 B, 4200 Slagelse Skovbørnehuset Valmuevej 27, 4200 Slagelse Dagplejen, Gæstehuset Sverigesvej 18, 4200 Slagelse Børnehaven Møllegården Rødtjørnevej 2, 4200 Slagelse Dagtilbud Skanderborgvej Skanderborgvej 9,4200 Slagelse Sct. Mikkels Børnehave Akacievej 2, 4200 Slagelse Elevhjemmet Heimdal Pilagervej 31, 4200 Slagelse Børnehaven Søbjerg gård Gorms vej 20, 4200 Slagelse Trestensgården Hesselbyvej 29, 4230 Skælskør Hesselgården Sorøvej 74, 4230 Skælskør Fritidsklubben Oliemøllen Park Allé 4, 4230 Skælskør Rumlepotten Parkvej 13, 4230 Skælskør Børnehuset Møllebakken Møllebakken 3, 4230 Skælskør Landbørnehaven Mariehønen Næstved Landevej 145, 4230 Skælskør Sørby Børnehave Hvilebjergvej 6, Sørby, 4200 Slagelse Fritidscentret Birkelunden Baldersvej 18, 4200 Slagelse Dagtilbud Oasen Vemmeløsevej 32, 4261 Dalmose Børnehaven/Vuggestue Humlebien Blomstervænget 4, 4261 Dalmose Center for Aflastning Anne-Marievej 5, 4200 Slagelse Fritidscentret Sydbyen Fejøvej 1A, 4200 Slagelse Børnehaven Østervang Jordbærvej 2, 4200 Slagelse Børnehuset Marievang Roarsvej 16-18, 4200 Slagelse Autismecenter Vestsjælland 1 Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse

13 Børnehaven Lilleskov Lilleskovvej 3, 4220 Korsør Børnehuset ved Noret Nor Alleen 4, 4220 Korsør Naturbørnehaven Troldebo Skovvej 122B, 4220 Korsør Børnehaven Strandvejen Strandvej 18, 4220 Korsør SFO Guldminen Skolevej 8, 4230 Skælskør SFO Kirkeskoven Næstved Landevej 626, 4243 Rude SKOLER Adresse Tlf.nr. Storebæltsskolen Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør Tårnborg Skole Tjærebyvej 1, 4220 Korsør Broskolen Birkemosevej 11, 4220 Korsør Antvorskov skole Sejerøvej 1, 4200 Slagelse Søndermarksskolen Byskov Allé 41,4200 Slagelse Hashøjskolen Brovej 1, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Havrebjerg Heldagsskole Krænkerupvej 54, Havrebjerg, 4200 Slagelse Bjælden under Havrebjergs skole Skovsøvej 12, 4200 Slagelse Nymarkskolen Østre Allé 67-69, 4200 Slagelse Skælskør Skole Gammelgade 10, 4230 Skælskør Eggeslevmagle skole Skolevej 8, 4230 Skælskør Vemmelev Skole og SFO Skolevej 2, 4241 Vemmelev Dalmose skole Blomstervænget 5, 4261 Dalmose Stillinge skole Bildsøvej 80, 4200 Slagelse Marievangsskolen (først fra 2017) Holmstrupvej 7, 4200 Slagelse

14 Bilag 5. Tilbudsdisposition 1. Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. 2. Disposition af tilbuddet Ved udarbejdelse af tilbuddet bedes nedenstående disposition fulgt. Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det bedes fremgå at tilbuddet vedstås i 90 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. Tilbudsgiverens personlige forhold: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 1 og skal benyttes og medsendes. Referenceliste over de betydeligste hovedeftersyn, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkt, firmanavn og evt. kontaktperson i det pågældende firma skal medsendes. Udfyldt tilbudsliste (bilag 2) skal medsendes Følgende skal vedlægges/indarbejdes i tilbuddet, jf. afsnit 10 og 13: Tilbudsgiver skal redegøre for mulighederne for faglig information vedrørende ydelsen, workshops, temadage, inspirationsmøder, kurser, virksomhedsbesøg og produktnyheder til kontaktpersonerne i udbyders enheder og institutioner. Herunder omfattet informationsmateriale til institutionerne/enhederne. Eventuelle udgifter herfor, som ikke er indregnet i tilbudspriserne, skal tydeligt fremgå af tilbudsmaterialet Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes denne gennemgår og inspicerer en legeplads, legepladsredskaber og faldunderlag. Det vil sige, hvilke tests foretages, hvordan gribes inspektionen an, hvorledes inddrages brugeren i inspektionen mm. Der skal vedlægge et eksempel på en tidligere sikkerhedsrapport på hhv. hovedeftersyn og kvartalseftersyn Omfanget og implementeringen af kontakt mellem Slagelse Kommune og tilbudsgivers inspektør(er) skal angives og indregnes i tilbuddet, og oversigt over tilbudsgivers kontaktpersoner og deres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer skal vedlægges. 14

15 Referenceliste over de betydeligste leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkt, firmanavn og evt. kontaktperson i det pågældende firma skal vedlægges Der skal vedlægge et eksempel på en tidligere sikkerhedsrapport på hhv. hovedeftersyn og kvartalseftersyn i samme kvalitet og omfang, som opgaven vil blive løst i. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der skal udføre opgaven skal vedlægges. CV er på mindst 1 medarbejder (som vil blive tilknyttet opgaven som primær arbejdskraft) skal vedlægges 15

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere