Version: Annoncering. Sikkerhedseftersyn af legepladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version:03022015. Annoncering. Sikkerhedseftersyn af legepladser"

Transkript

1 Version: Annoncering Sikkerhedseftersyn af legepladser 1

2 1. Generelt I henhold til lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Slagelse kommune udbyder sikkerhedseftersyn af legepladser. Der er tale om den anbefalede, årlige hovedinspektion og de kvartalsvise eftersyn af legepladser og redskaber, ifølge de gældende standarder DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997, DS/EN 1176/2008 serien og DS 1500 serien. Standarderne anvendes i forhold til de på mærkningerne registrerede fremstillingsår eller de oplyste opførelsestidspunkter. Målet er, at alle legeredskaber i kommunen kan komme til at leve op til ovennævnte bestemmelser 2. Beskrivelse af ydelsen/kravspecifikation Aftaleperioden vil være fra den til Med mulighed for forlængelse af aftalen i 12 måneder. Legepladsinspektionen består af en uvildig besigtigelse og inspektion af legepladser, faldunderlag og/eller enkeltstående legepladsredskaber på virksomheder/enheder i kommunen, samt de offentlige legepladser i kommunen. Legepladsinspektionen skal undersøge det generelle sikkerhedsniveau på legepladsen, og skal kunne danne grundlag for en efterfølgende renovering af legepladsen. Inspektionen skal sikre, at alle forhold vedrørende sikkerhed på legepladsen er overholdt. Inspektionen skal foretages i henhold til de enhver tid gældende standarder på området (pt. standarder DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997, DS/EN 1176/2008 serien og DS 1500 serien), og omfatte kontrol af vejrets indvirkning, fx i forhold til råd eller tæring af træ samt eventuelle ændringer i redskabernes sikkerhedsniveau som følge af reparationer eller nye elementer. Inspektionen skal endvidere foretages ud fra, at man i Danmark ikke har forskellige sikkerhedsstandarder til børn hhv. under og over 36 måneder. Inspektøren skal efter endt inspektion give en mundtlig rapportering til virksomheden/enheden af de fejl/mangler, som skal rettes. Herefter udarbejdes en sikkerhedsrapport med oplysning om fejl og mangler med billeddokumentation og henvisning til, hvilke standarder, der eventuelt ikke er overholdt. Rapporten fremsendes elektronisk til virksomheder/enheden. Rapporten fremsendes elektronisk senest 14 dage efter sidste inspektion er foretaget. I starten af en hovedinspektionsrapport skal der være et sammendrag, der hurtigt giver et overblik over det væsentligste i rapporten: 2

3 Sammendrag: Små/ingen fejl Reparation kan vente Skal snarest repareres Bemærkninger Fsv angår de offentlige legepladser skal der efter endt inspektion ikke gives en mundtlig rapport. Der skal tages hensyn til årstidernes betydning for arbejdet, dvs at inspektionerne bør afspejle at foråret er særlig velegnet, og at der ikke bør udføres inspektioner, når der er frost i jorden. På grund af sommerferie bør der i videst muligt omfang ikke udføres inspektioner i juli måned, ligesom skoleferier bør undgås. Hovedinspektionerne skal udarbejdes i rapportskabelon udleveret til certificerede legepladsinspektører af Teknologisk Institut. Med fejl og mangler menes fx konstruktionsfejl, produktionsfejl, monteringsfejl, placeringsfejl, fejl opstået pga. manglende vedligeholdelse. Listen er ikke udtømmende. Eftersynet skal gennemføres på hverdage mellem 8.00 og Hvor der er flere legepladser på samme adresse, betragtes disse som én legeplads. I Slagelse kommune er der pt.34 offentlige legepladser, jfr. bilag 3. Sidste udarbejdede driftsinspektionsrapporter kan rekvireres på mail samt yderligere ca. 64 legepladser på daginstitutioner/skoler/klubber/sfo/ handicapinstitutioner, jfr. bilag 4. ( Der findes ikke driftsinspektionsrapporter for disse legepladser). Delaftale 1 vil omfatte 34 offentlige legepladser der skal have 1 hovedeftersyn og 3 kvartalseftersyn samt delaftale 2, der omfatter ca. 64 daginstitutioner/skoler/klubber/sfo er/handicapinstitutioners legepladser, der skal have 1 hovedeftersyn, en del af disse skal også have 3 kvartalseftersyn. Der skal også være mulighed for at en del af de selvejende institutioner kan tiltræde aftalen. Antallet skal kunne reguleres i op- som nedadgående retning i takt med, at disse oprettes eller nedlægges. Prisen skal selvfølgelig reguleres i overensstemmelse med evt. ændringer. Fsv angår de ca.64 legepladser på daginstitutioner/skoler/klubber/sfo er/ handicapinstitutioner, vil der være en del af disse, der ikke kommer på aftalen fra startdato, idet nuværende indgåede aftaler skal respekteres. 3. Delaftaler. Der kan afgives tilbud på følgende delaftaler: 3

4 Delaftale 1: 34 offentlige legepladser (Bilag 3) Delaftale 2: Ca. 64 legepladser på daginstitutioner/skoler/klubber/sfo er/handicapinstitutioner. (Bilag 4) (excl. evt. selvejende institutioner) Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på begge delaftaler. 4. Inspektører Inspektørerne skal være uddannet legepladsinspektører fra et godkendt dansk uddannelsessted. Tilbudsgivers inspektører må ikke være ansat i de firmaer, som er leverandører af legepladser og legepladsredskaber til Slagelse kommune. Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet angive dokumentation for inspektørernes referencer, dvs. erfaring, uddannelse m.m. 5. Kvalitet Tilbudsgiver skal garantere, at samtlige ydelser leveret ifølge denne aftale er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser og øvrige myndighedskrav, og at der fastholdes et ensartet kvalitetsniveau i hele perioden. 6. Ansvar og forsikring Kommunen har det overordnede ansvar for sikkerheden på legepladserne i kommunen, og for at legepladsen er i forsvarlig stand. Virksomheden/Institutionen/enheden har ansvaret for, at de fejl og mangler, som er angivet i sikkerhedsrapporten bliver udbedret. Tilbudsgiver har ansvaret for, at inspektionen foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sikkerhedsstandarder og lovgivning på området jfr. generelt i dette materiale. Tilbudsgiver har endvidere et rådgiveransvar i forhold til sikkerhedsrapporten og udbedring af fejl og mangler, og kan således blive draget til ansvar for mangelfuld rådgivning. Hvis der ved inspektionen findes så alvorlige fejl og mangler, at det anbefales ikke at bruge legepladsen før disse er udbedret, har institutionen/enheden ansvaret for, at dette efterleves. 7. Fakturaer Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. og BEK nr. 206 af 11. marts Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL) Følgende oplysninger skal fremgå af fakturaen: EAN-lokationsnummer på den enhed i Slagelse kommune, som skal modtage fakturaen 4

5 Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos udbyder, som skal modtage fakturaen Rekvirent Oplysning af legeplads med adresse Fakturabeløb Leverandørens CVR-nummer. Slagelse kommune betaler ikke fakturagebyr. Slagelse kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 8. Betaling Vedr. delaftale 1: Der fremsendes en samlet faktura for så vidt angår de offentlige legepladser, efter hver inspektionsrunde. Delaftale 2: Der fremsendes faktura til rekvirenten på skoler, virksomheder, handicapinstitutioner m.m., når en legeplads er gennemgået. Betalingsbetingelser for begge delaftaler: 30 dage netto fra leverandørens afsendelse af korrekt og fyldestgørende faktura 9. Kontakt Det er virksomheden/enheden der tager kontakt til inspektøren/kontrakthaver. Ved kontakt til inspektøren/kontrakthaver, må der ikke gå mere end 5 arbejdsdage før en inspektør har kontaktet institutionen og aftalt en dag for inspektion. Inspektionen skal udføres hurtigst muligt, og inden for rimelig tid efter virksomheden/institutionen har taget kontakt. Overtrædelse af dette betragtes som en misligholdelse af aftalen. 10. Priser Priserne skal oplyses i danske kroner, nettopriser ekskl. moms, og være faste i 3 år fra kontraktperiodens start. De tilbudte priser skal omfatte alt arbejde i forbindelse med selve legepladsinspektionen, udarbejdelse af sikkerhedsrapport, rådgivning samt kørsel til og fra bestemmelsesstedet. Der ydes dermed ikke betaling for kørsel, kilometerpenge, broafgift eller for udarbejdelse af sikkerhedsrapporten, listen er ikke udtømmende. Alle øvrige forhold skal indregnes i de tilbudte priser. 5

6 Delaftale 1: Der ønskes oplyst en pris for førstegangs/hovedeftersyn og 3 kvartalseftersyn for: 1. Samtlige 34 off. legepladser kr. pr. år. (jfr. vedlagte oversigt over offentlige legepladser se bilag 3) Delaftale 2: Der ønskes oplyst en enhedspris for førstegangs/hovedeftersyn for: 2. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution kr. pr. år. (excl. evt. selvejende institutioner) Der ønskes oplyst en enhedspris for 3 kvartalseftersyn for: 3. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution kr. pr. år. (excl. evt. selvejende institutioner) Opgaven vil blive givet til den/de leverandør der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet Tro og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveres har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. (Bilag 1) Referenceliste over de betydeligste leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkt, firmanavn og evt. kontaktperson i det pågældende firma skal vedlægges Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der skal udføre opgaven skal vedlægges. CV er på mindst 1 medarbejder (som vil blive tilknyttet opgaven som primær arbejdskraft) skal vedlægges 11. Prisregulering Priserne er faste til og med Herefter kan de reguleres én gang i forbindelse med en evt. aftaleforlængelse. Priserne reguleres i henhold til nettoprisindekset. Udgangspunktet for reguleringen er indekset fra januar december Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendte efter, at aftalen er indgået, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af aftalen omfattende produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på Leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisregulering skal meddelelse Slagelse kommune senest 30 dage før ikrafttræden. 6

7 Meddelelse sendes til Slagelse kommune, Indkøbskontoret, 4200 Slagelse på mail: 12. Statistik Leverandøren skal på foranledning af Slagelse kommune kunne fremsende omsætningsstatistk over kommunens indkøb. Opgørelsen vil blive fremsendt ca. 1 gang årligt og skal indeholde følgende: Samlet omsætning på aftalen for Slagelse kommune Omsætning fordelt på rekvirent. 13. Tildelingskreterier 1. Pris: Service: 30 Delkriterium 1: Pris Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. det nedenstående. Tilbuddet skal afgives i danske kr. excl. moms, men inkl. eventuelle afgifter herunder miljøafgifter. Tilbud skal afgives ved udfyldning af relevante felter på tilbudslisten (bilag 2). Udbyder ønsker tilbudt priser jfr. pkt. 10. Priserne skal omfatte alt arbejde i forbindelse med selve legepladsinspektionen, udarbejdelse af sikkerhedsrapport, rådgivning samt kørsel til og fra bestemmelsesstedet. Der ydes dermed ikke betaling for kørsel, kilometerpenge, broafgift eller for udarbejdelse af sikkerhedsrapporten, listen er ikke udtømmende. Alle øvrige forhold skal indregnes i den tilbudte enhedspris. De på tilbudslisten oplyste priser vil blive vurderet ud fra oplyst vægtning. Delkreterium 2: Service Tilbudsgiver skal redegøre for mulighederne for faglig information vedrørende ydelsen, workshops, temadage, inspirationsmøder, kurser, virksomhedsbesøg og produktnyheder til kontaktpersonerne i udbyders enheder og institutioner. Herunder omfattet informationsmateriale til institutionerne/enhederne. Eventuelle udgifter herfor, som ikke er indregnet i tilbudspriserne, skal tydeligt fremgå af tilbudsmaterialet Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes denne gennemgår og inspicerer en legeplads, legepladsredskaber og faldunderlag. Det vil sige, hvilke tests foretages, hvordan gribes inspektionen an, hvorledes inddrages brugeren i inspektionen mm. Der skal vedlægge et eksempel på en tidligere sikkerhedsrapport på hhv hovedeftersyn og kvartalseftersyn 7

8 Omfanget og implementeringen af kontakt mellem Slagelse Kommune og tilbudsgivers inspektør(er) skal angives og indregnes i tilbuddet, og oversigt over tilbudsgivers kontaktpersoner og deres kvalifikationer skal vedlægges. Samlet vurdering Aftalen vil blive tildelt den/de tilbudsgivere, hvis tilbud samlet set, jf. ovenstående, vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige. 14. Skriftlige spørgsmål Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende denne annonce udbud skal være skriftlige og rettes til Slagelse kommune, Bent Rønsgaard, på med emnet: Spørgsmål legepladsinspektion. Senest den kl Kopi af samtlige spørgsmål og de afgivne svar herpå, vil kunne findes på slagelsekommune.dk, under kommunale udbud, hurtigst muligt og i anonym form efter ovenstående dato og indtil den Efter indgået kontrakt påbegyndes kommunikationen mellem Slagelse kommune og de(n) valgte leverandører. 15. Tilbudsfrist Sidste frist for modtagelse af tilbud er: kl Tilbuddet skal afgives i underskrevet stand i 2 eksemplarer. Tilbuddet skal være i en lukket kuvert, hvorpå der foruden adressen er påført: "Tilbud på legepladsinspektion - må ikke åbnes af poståbningen". Tilbud skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Slagelse kommune Indkøbskontoret Rådhuspladsen 11, Slagelse Att. Bent Rønsgaard Tilbud, der modtages efter den fastsatte frist, vil ikke blive taget i betragtning. 16. Tidsplan: Offentliggørelse af annonceringen på Slagelse kommunes hjemmeside og Udbud.dk den Sidste frist for modtagelse af spørgsmål den , kl Sidste frist for udsendelse svar på spørgsmål den Sidste frist for modtagelse af tilbud den , kl Valg af leverandør forventes at ske i uge 13/14 Kontraktstart den

9 Sæt kryds Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love,. erklærer undertegnede tilbudsgiver 1. Virksomhedens navn: 2. Adresse: 3. Postnummer, by: 4. CVR-nr..på tro og love at 5. Virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 6. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld er under kr. 7. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr kr. Denne gæld specificeres i Felt 8 & 9 8. Kreditor nr. 1 a. Gæld til (navn og adresse på kreditor) b. Gældens størrelse (inkl. påløbne renter og omkostninger): c. Sæt kryds hvis der er indgået aftale med kreditor om afvikling af gælden. d. Sæt kryds hvis denne afviklingsordning overholdes. Kr. 9. Kreditor nr. 2 a. Gæld til (navn og adresse på kreditor) b. Gældens størrelse (inkl. påløbne renter og omkostninger): c. Sæt kryds hvis der er indgået aftale med kreditor om afvikling af gælden? d. Sæt kryds hvis denne afviklingsordning overholdes. Kr. Dato og underskrift Slagelse Kommune må ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt, forfalden gæld, der overstiger kr., til det offentlige medmindre: tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. tilbudsgiver i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at denne har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 9

10 Bilag 2 Tilbudsliste Delaftale 1: 1. Offentlige legepladser: Samtlige 34 offentlige legepladser Excl. moms. (jfr. vedlagte oversigt over off. legepladser se bilag 3) kr. pr. år. Delaftale 2: 2. Daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution: Der ønskes oplyst en enhedspris for førstegangs/hovedeftersyn for: a. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution: kr. pr. år. Excl. moms. (excl. evt. selvejende institutioner) Der ønskes oplyst en enhedspris for 3 kvartalseftersyn for: b. Enhedspris daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitution: kr. pr. år. Excl. moms. (excl. evt. selvejende institutioner) 10

11 Bilag 3 Liste over offentlige legepladser januar 2015 delaftale 1 Lovsøanlægget Lystskoven Violparken Norstien Enghaveparken Hylleåsen Altanparken Lystanlægget, Soldatermarken Elmelunden Vandtårnslodden Vesthallen Østparken Kirkevænget Asgårdsvej Lystskoven Birkemoseparken Boeslundehallen Danseoasen Græsvænget Guldagergård Naturrastepladsen Storebælt Skaterbanen Lystskoven Skælskør Eggeslevmagle Fodsporet Fodsporet Fodsporet Slagelse Lille Kongsmark Motionsoasen Kjærsvej, 4220 Korsør Korsør Lystskov, 4220 Korsør Mælkevejen, 4220 Korsør Dæmningen, 4220 Korsør Enghavevej, 4241 Vemmelev Lindevej, 4230 Skælskør Flakkebjerg Hovedgade, 4200 Slagelse Canadavej, 4200 Slagelse Parkvej, 4200 Slagelse Kastanievej, 4200 Slagelse Tubavej, 4200 Slagelse Haydensvej, 4200 Slagelse Skjoldsvej, 4200 Slagelse Sverigesvej, 4200 Slagelse Rønnesholm, Sønderup, 4200 Slagelse Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Havrebjerg, 4200 Slagelse Skælskør Motionsbane, 4230 Skælskør 4220 Korsør Boeslunde 4220 Korsør 4220 Korsør 4230 Skælskør 4220 Korsør 4220 Korsør Legeplads ved vandrehjem, 4230 Skælskør Sorø Landevej 4261 Dalmose Sdr. Bjerge Ved Banehegnet, 4200 Slagelse Jellingvej 3, 4261 Dalmose Ved Gulspurvevej 1, 4200 Slagelse Ved Slagelse Bibliotek, 4200 Slagelse Sportspladsen i Bisserup 11

12 Bilag 4 Oversigt over Daginstitution/klub/sfo/skole/handicapinstitutionslegepladser delaftale 2 (Der kan være flere legepladser på samme adresse) Daginst., klubber m.m. Adresse Dagtilbud Vemmelev Akaciegården Akacievej 8, 4241 Vemmelev Dagtilbud Vemmelev - Vejsgården, Vejsgårdparken 4, 4241 Vemmelev Dagtilbud Vemmelev - Nygården Borgergade 153B, 4241 Vemmelev Boeslunde Børnehus Hovstien 36, 4242 Boeslunde Kirkeskovens Børnehave Næstved Landevej 626, 4243 Rude Børnehaven Sputnik Østervej 38, 4243 Rude Børnehuset Smørblomsten Jens Baggesensgade 12, 4220 Korsør Børnegården Kildebakken Kildebakken 7, 4220 Korsør Børnehuset Kloden Egernsundvej 8, 4220 Korsør Børnehuset v/storebæltsvej Storebæltsvej 5, 4220 Korsør Dagplejen Gæstehuset, Skovvej 99, 4220 Korsør Mariehønen Grevensgade 6, 4220 Korsør Stillinge Børnehave Stillingevej 50, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Børnehuset Nord Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse Byskovgård Byskovalle 37 & 39, 4200 Slagelse Slagelse Børneasyl Fredensgade 1, 4200 Slagelse Børnehaven Benediktevej Benediktevej 1,4200 Slagelse Børnegården Slagelse Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse Antvorskov Børnegård Anholtvej Slagelse Skovbrynet Kirkerupvej 18 Sørby, 4200 Slagelse Vestermose Børnehave Hallelevvej 30 B, 4200 Slagelse Skovbørnehuset Valmuevej 27, 4200 Slagelse Dagplejen, Gæstehuset Sverigesvej 18, 4200 Slagelse Børnehaven Møllegården Rødtjørnevej 2, 4200 Slagelse Dagtilbud Skanderborgvej Skanderborgvej 9,4200 Slagelse Sct. Mikkels Børnehave Akacievej 2, 4200 Slagelse Elevhjemmet Heimdal Pilagervej 31, 4200 Slagelse Børnehaven Søbjerg gård Gorms vej 20, 4200 Slagelse Trestensgården Hesselbyvej 29, 4230 Skælskør Hesselgården Sorøvej 74, 4230 Skælskør Fritidsklubben Oliemøllen Park Allé 4, 4230 Skælskør Rumlepotten Parkvej 13, 4230 Skælskør Børnehuset Møllebakken Møllebakken 3, 4230 Skælskør Landbørnehaven Mariehønen Næstved Landevej 145, 4230 Skælskør Sørby Børnehave Hvilebjergvej 6, Sørby, 4200 Slagelse Fritidscentret Birkelunden Baldersvej 18, 4200 Slagelse Dagtilbud Oasen Vemmeløsevej 32, 4261 Dalmose Børnehaven/Vuggestue Humlebien Blomstervænget 4, 4261 Dalmose Center for Aflastning Anne-Marievej 5, 4200 Slagelse Fritidscentret Sydbyen Fejøvej 1A, 4200 Slagelse Børnehaven Østervang Jordbærvej 2, 4200 Slagelse Børnehuset Marievang Roarsvej 16-18, 4200 Slagelse Autismecenter Vestsjælland 1 Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse

13 Børnehaven Lilleskov Lilleskovvej 3, 4220 Korsør Børnehuset ved Noret Nor Alleen 4, 4220 Korsør Naturbørnehaven Troldebo Skovvej 122B, 4220 Korsør Børnehaven Strandvejen Strandvej 18, 4220 Korsør SFO Guldminen Skolevej 8, 4230 Skælskør SFO Kirkeskoven Næstved Landevej 626, 4243 Rude SKOLER Adresse Tlf.nr. Storebæltsskolen Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør Tårnborg Skole Tjærebyvej 1, 4220 Korsør Broskolen Birkemosevej 11, 4220 Korsør Antvorskov skole Sejerøvej 1, 4200 Slagelse Søndermarksskolen Byskov Allé 41,4200 Slagelse Hashøjskolen Brovej 1, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Havrebjerg Heldagsskole Krænkerupvej 54, Havrebjerg, 4200 Slagelse Bjælden under Havrebjergs skole Skovsøvej 12, 4200 Slagelse Nymarkskolen Østre Allé 67-69, 4200 Slagelse Skælskør Skole Gammelgade 10, 4230 Skælskør Eggeslevmagle skole Skolevej 8, 4230 Skælskør Vemmelev Skole og SFO Skolevej 2, 4241 Vemmelev Dalmose skole Blomstervænget 5, 4261 Dalmose Stillinge skole Bildsøvej 80, 4200 Slagelse Marievangsskolen (først fra 2017) Holmstrupvej 7, 4200 Slagelse

14 Bilag 5. Tilbudsdisposition 1. Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. 2. Disposition af tilbuddet Ved udarbejdelse af tilbuddet bedes nedenstående disposition fulgt. Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Det bedes fremgå at tilbuddet vedstås i 90 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. Tilbudsgiverens personlige forhold: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som bilag 1 og skal benyttes og medsendes. Referenceliste over de betydeligste hovedeftersyn, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkt, firmanavn og evt. kontaktperson i det pågældende firma skal medsendes. Udfyldt tilbudsliste (bilag 2) skal medsendes Følgende skal vedlægges/indarbejdes i tilbuddet, jf. afsnit 10 og 13: Tilbudsgiver skal redegøre for mulighederne for faglig information vedrørende ydelsen, workshops, temadage, inspirationsmøder, kurser, virksomhedsbesøg og produktnyheder til kontaktpersonerne i udbyders enheder og institutioner. Herunder omfattet informationsmateriale til institutionerne/enhederne. Eventuelle udgifter herfor, som ikke er indregnet i tilbudspriserne, skal tydeligt fremgå af tilbudsmaterialet Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes denne gennemgår og inspicerer en legeplads, legepladsredskaber og faldunderlag. Det vil sige, hvilke tests foretages, hvordan gribes inspektionen an, hvorledes inddrages brugeren i inspektionen mm. Der skal vedlægge et eksempel på en tidligere sikkerhedsrapport på hhv. hovedeftersyn og kvartalseftersyn Omfanget og implementeringen af kontakt mellem Slagelse Kommune og tilbudsgivers inspektør(er) skal angives og indregnes i tilbuddet, og oversigt over tilbudsgivers kontaktpersoner og deres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer skal vedlægges. 14

15 Referenceliste over de betydeligste leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af tidspunkt, firmanavn og evt. kontaktperson i det pågældende firma skal vedlægges Der skal vedlægge et eksempel på en tidligere sikkerhedsrapport på hhv. hovedeftersyn og kvartalseftersyn i samme kvalitet og omfang, som opgaven vil blive løst i. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for de personer, der skal udføre opgaven skal vedlægges. CV er på mindst 1 medarbejder (som vil blive tilknyttet opgaven som primær arbejdskraft) skal vedlægges 15

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY. Kommunaldirektør

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY. Kommunaldirektør EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY Kommunaldirektør 5798007387150 Kommunaldirektøren Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007364106 Beredskab Slagelse Landevej 3 4220 Korsør HR og Udvikling

Læs mere

EAN-nummer Institution/afdeling Adresse Postnr. og by

EAN-nummer Institution/afdeling Adresse Postnr. og by Slagelse Kommune 26.5.2015 EAN-nummer Institution/afdeling Adresse Postnr. og by 5798007365240 Administrativt Fællesskab Skovvej 99, 2. 4220 Korsør 5798007362973 Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør 5798007340490

Læs mere

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY

EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY EAN Nummer INSTITUTION/AFDELING ADRESSE POSTNR OG BY 5790000367061 Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007387150 Kommunaldirektøren Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse 5798007364106 Beredskab

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af indkøb vedr. cutter

Annoncering af indkøb vedr. cutter Annoncering af indkøb vedr. cutter I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a-d annonceres

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Københavns Kommune. Annoncering af. Sikkerhedsgennemgang af 85 legepladser

Københavns Kommune. Annoncering af. Sikkerhedsgennemgang af 85 legepladser Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Annoncering af Sikkerhedsgennemgang af 85 legepladser Udbudsmateriale af den 31.08.2012 1. Indledning Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Center

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbud indkøb af gummihjulslæsser

Udbud indkøb af gummihjulslæsser Udbud indkøb af gummihjulslæsser Esbjerg Kommune udbyder i offentligt nationalt udbud i henhold til tilbudsloven, indkøb af gummihjulslæsser. Udbuddet er offentligt annonceret. 1. Opgaven: Opgaven består

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune Notat Den 15. juni 2012 Udbuddet omfatter udførelse af alle mindre spjældopgaver over en dags varighed samt mindre ombygnings- og vedligeholdelses opgaver. Opgaver under en dags varighed er ikke omfattet

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse udbyder herved udførelse af grøn

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Sammen med tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring om gæld til det offentlige. Tro- og love-erklæring er vedlagt som bilag 1.

Sammen med tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring om gæld til det offentlige. Tro- og love-erklæring er vedlagt som bilag 1. 1 Indledning Næstved Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på vaskemaskiner og tørretumblere til henholdsvis husholdningsbrug og professionelt brug på to adresser i

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Annoncering af indkøb vedr. hobby- og formningsartikler

Annoncering af indkøb vedr. hobby- og formningsartikler I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a-d annonceres følgende: Beskrivelse af opgaven

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Teknik og Miljø Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Årsberetning 2013 til DN Klimakommuneaftale Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende optik til personer med medicinsk-optisk definerede varige øjenlidelser Gældende fra den 1. november 2012 Prislisten

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere