Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole"

Transkript

1 Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Maj 2013

2 Indhold 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbyders fremtidige aftaler Opgavens omfang Udbudsbetingelser Udbudsform Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Formkrav Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Konsortier Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsafgivelse Tilbudsdisposition Kravspecifikation Kontrakt... 13

3 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering og opsætning af legeplads til Ejstrupholm skole (herefter benævnt Udbyder) i det omfang, der er beskrevet nedenfor. 1.2 Udbyders fremtidige aftaler Aftale forudsættes indgået med én virksomhed. Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakt er underskrevet af begge parter. 1.3 Opgavens omfang Udbuddet omfatter legepladsudstyr. Indkøbet vedrører konkret nedenstående dele. Udbuddet omfatter endvidere en forpligtelse til i samarbejde med udbyder og dennes øvrige kontraktparter på projektet at udføre det nødvendige jordarbejde i forbindelse med opstilling af de enkelte dele af legepladsen. Med jordarbejde menes planering og bundopbygning i stabilgrus. Legepladsen omfatter følgende dele: - Forhindringsbane - Amfiscene - Løbebane - Parkourstativ - Legehuse - Sandkasse - Talblæksprutte/tabelgople - Multibane - Klatretårn I vedhæftede situationsplan jf. bilag 3 fremgår placeringen af de enkelte elementer af legepladsen. Placeringen af elementerne ligger overordnet fast, men der er plads til, at tilbudsgiver kan foretage egne justeringer med henblik på at opnå optimale udnyttelse og samspil mellem legepladsens elementer. I forbindelse med kontraktafklaring vil der endvidere kunne foretages mindre justeringer. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som en offentlig annoncering i henhold til Tilbudslovens 15 a, stk. 1 nr. 1. (lov nr. 338 af 18. maj 2005 med senere ændringer af lov nr. 572 af 6. juni 2007) 2.2 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.3 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen er udbyder uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af udbyder. Der ydes således ikke betaling for deltagelse i udbudsforretningen.

4 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Ole Rye Christensen pr. senest mandag d. 3. juni 2013 klokken Spørgsmål indkommet efter fristen vil udelukkende blive besvaret i det omfang, det er muligt for udbyder. Spørgsmål vil under ingen omstændigheder blive besvaret indenfor de sidste seks dage før tilbudsfristen. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form (løbende) blive offentliggjort på udbyders hjemmeside Tilbudsfrist Tilbuddet skal fremsendes til Ejstrupholm Skole Att. Ole Rye Christensen Grønningen Ejstrupholm senest torsdag d. 13. juni 2013 klokken Tilbuddet skal være mærket med emnet: Tilbud: Legeplads(Tilbudsgivers navn). Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem samt indeholder de korrekte bilag. 2.6 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes i et fysisk eksemplar og et elektronisk eksemplar. Den elektroniske kopi skal fremsendes på USB (ikke cd-rom, dvd eller ) i hhv. Word og Excel format. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det elektroniske og det fysiske tilbud har det fysiske tilbud forrang. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. 2.7 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil d. 13.december Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. 2.9 Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under afsnittet vedr. udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til ordregiver.

5 Tilbudsbesvarelsen skal vedlægges en konsortieerklæring. Det skal af bilaget fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. De deltagende virksomheder skriver i samme forbindelse under på en erklæring om solidarisk hæftelse Udbyders forbehold Der tages forbehold for kommunalbestyrelsernes fortsatte bevilling til det pågældende område Tilbudsgivers forbehold Der må ikke tages forbehold til udbudsmaterialet. Tages der alligevel forbehold vil tilbuddet blive forkastet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Tilbudsgivers personlige forhold: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular jf. bilag 2 skal anvendes. Økonomisk og finansiel kapacitet: Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital for regnskabsåret Er virksomheden nystartet, skal det på et realistisk grundlag fremgå af budgettet, hvilken omsætning og overskud der forventes i Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv soliditetsgrad for regnskabsåret Er virksomheden nystartet, skal det på et realistisk grundlag fremgå af budgettet, hvilken omsætning og overskud der forventes i Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet i henhold til ovenstående krav vedr. egenkapital og soliditetsgrad. Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Der skal leveres minimum tre positive referencer Tildelingskriterium Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det bedste tilbud på baggrund af følgende kriterier: Underkriterier Vægtning i procent Økonomi: 50 % Æstetik 50 % Vurderes ud fra udbyders faglige skøn jf. følgende:

6 Der gives point i forhold til opfyldelsen af nedenstående ønsker til legepladsens funktionalitet. - Generelle ønsker Der ønskes sammenhæng mellem legepladsens elementer samt fuld udnyttelse af den specificerede plads. Herunder ensartet farvevalg og materialevalg dog under hensyntagen til konkrete krav til materialer. Der ønskes en legeplads, der temamæssigt passer til skolens arkitektur, herunder den gamle skole samt den nye fløj. Der ønskes en legeplads, der tilsikrer anvendelsesmuligheder i både fritid og undervisning. Herunder vil det være positivt med dele, der konkret kan anvendes i undervisningssammenhæng ud over hovedformålet leg. - Forhindringsbanen Det er et ønske, at forhindringsbanen kan stimulere alle kroppens store muskler. Det er et ønske, at der tilsikres en glidende overgang mellem de enkelte elementer. Det er et ønske, at forhindringsbanen kan udfordre brugernes balanceevner. Det er et ønske, at banen kan udfordre alle aldersgrupper fysisk og engagerende. - Amfiscene Det er et ønske, at der er samspil mellem amfiscenen, terrænet og øvrige redskaber. Det er et ønske, at flisebelægningen fremstår som en integreret løsning med de øvrige elementer i legepladsen samt omgivelserne i øvrigt. - Løbebane Der ønskes en løbebane, der er integreret med legepladsens øvrige elementer i henhold til situationsplan. Det er et ønske, at der sikres en naturlig overgang mellem niveauerne på legearealet. - Parkourstativ Det er et ønske, at parkourstativet stimulerer alle kroppens store muskler. Det er et ønske, at der tilsikres en glidende overgang mellem de enkelte elementer i stativet. Det er et ønske, at parkourstativet kan udfordre alle aldersgrupper fysisk og engagerende. Det er et ønske, at flest mulige elever kan være engageret på samme tid.

7 - Legehuse Der ønskes en høj detaljeringsgrad i henhold til fysisk udsmykning (ikke farver). Legehus i spånplader eller lignende vil få bundkarakter hvorimod legehuse udformet håndværksmæssigt i eksempelvis en på to træplanker vil prioriteres højere. Der ønskes et legehus, der tilsikrer flest muligt anvendelsesmuligheder for børn i indskolingen. Der ønskes et legehus, der visuelt fremstår som en integreret del af den øvrige legeplads. - Sandkasse Der ønskes en sandkasse, der i udformning fremstår som en integreret del af den øvrige legeplads. - Talgople/Talblæksprutte Det er et ønske, at talgoplen har anvendelsesmuligheder for flest mulige aldersgrupper. Det er et ønske at talgoplen fremstår som en integreret del af den øvrige legeplads. - Multibane Det er et ønske, at multibanen fremstår som en integreret del af legepladsen i forhold til den allerede eksisterende multibane. Der ønskes en integreret løsning af håndboldmål og basketmål. Det er et ønske, at det øvrige areal på området kan benyttes til f.eks. moon cars. Det er et ønske, at der er flest mulige fleksible anvendelsesmuligheder, f.eks. boldspil på tværs. - Klatretårn Det er et ønske, at der foreligger anvendelsesmuligheder for alle skolens aldersgrupper. Det er et ønske, at flest mulige elever kan benytte klatretårnet på samme tid Tilbudsafgivelse Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudslisten (bilag 1). Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbudslisten skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold omkring opsætning af et færdigt legepladsprodukt skal være indregnet i tilbuddet. Sammen med den udfyldte tilbudsliste, skal tilbudsgiver levere en oversigt med placering af de enkelte elementer i forhold til tilbudsgivers konkrete tilbudsbesvarelse ledsaget af en beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver vil opfylde ønskerne til legepladsen jf. tildelingskriteriet æstetik. Endvidere skal tilbuddet

8 omfatte billeder af de tilbudte legeredskaber. Oversigt, beskrivelse og billeder danner grundlag for vurdering i relation til kriteriet æstetik. Tilbuddet skal vedlægges udtømmende oplistning af de materialer de enkelte legeredskaber er udført i. Herunder skal tilbudsgiver vedlægge dokumentation for de sikkerhedsgodkendelser og certificeringer af de enkelte tilbudte legeredskaber. 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bør tilbudsdispositionen følges. Således bør alle punkter i tilbudsdispositionen besvares (ellers risikerer tilbuddet at være ukonditionsmæssigt). 1. Indledning Generel beskrivelse af tilbuddets indhold. 2. Udvælgelseskriterier Tro og love erklæring ved anvendelse af fortrykt formular, jf. bilag 2. Dokumentation for positiv egenkapital i regnskabsåret For nystartede tilbudsgivere budget med angivelse af forventet omsætning og overskud i Dokumentation for positiv soliditetsgrad i regnskabsåret For nystartede tilbudsgivere budget med angivelse af forventet omsætning og overskud i o Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet i henhold til ovenstående krav vedr. egenkapital og soliditetsgrad. Referenceliste 3. Tilbud Udfyldt tilbudsliste, bilag 1. Illustrering(oversigt) af legeplads Illustrering/billeder af enkelte redskaber Materialeindhold Certificering Beskrivelse af den tilbudte løsning i relation til opfyldelse af ønsker jf. tildelingskriteriet æstetik. 4. Bilag (eventuelle) Eventuel konsortieerklæring

9 4. Kravspecifikation I det følgende fremgår kommunens krav til leverancen. Generelle krav til legepladsen Alle inspektions- montage, - installations, - og vedligeholdelsesvejledninger SKAL være udformet på dansk. Dokumentation på godkendelse af hvert enkelt produkt omfattet af aftalen skal afleveres i forbindelse med afgivelse af tilbud til den enkelte institution/ordregiver. Alle tilbudte produkter skal være udført i henhold til betingelserne i DS/EN , DS/EN 1177, DS/EN Alle produkter samt faldunderlag skal, i det omfang produkterne er omfattet af DS/EN 1176 og øvrige nævnte standarder, være udstyret med et certifikat efter Dansk Standard, TÜV eller Teknologisk Institut eller dermed ligestillede akkrediterede certificeringsorganisation, og således være certificerede i henhold til kravene i standarden DS/EN 1176 og i relevant omfang ligeledes DS/EN For sammensatte kombinationsprodukter (eks. forhindringsbane ), er det en forudsætning, at hvert enkelt enkeltstående produkt er certificeret jf. ovenstående Alle produkter i stål skal være udformet i et stålmateriale som er rustfrit som minimum i galvaniseret stål. Der skal foreligge en dansksproget drifts- og vedligeholdelsesvejledning til alle legeredskaber. Opsætning af alle tilbudte produkter, underlag herunder faldunderlag, skal følge Bygningsreglementets bestemmelser og krav vedr. sagsbehandling. Det er leverandørens ansvar, at sikre bygge- og ibrugtagningstilladelse. Dokumentation for begge skal afleveres til institutionen. Alle hjørner skal være udformet som forstærkede hjørner. Helstøbte gummiflader og måtter skal have integrerede drænkanaler for bortdræning af overfladevand. Helstøbte gummiflader og måtter skal være udformet således at der sikres minimal vedligeholdelse. Garanti Der stilles krav om 10 års totalgaranti. I garantiperioden har tilbudsgiver ansvar for udbedring uden beregning af skader jf. bemærkninger fra den årlige inspektion af legepladsredskaberne. Herunder sikre at legepladsen i hele garantiperioden lever op til anbefalingerne jf. inspektionen. Garanti omfatter alle skader, der følger af slitage, konstruktionsfejl m.v. (ikke udtømmende) Garanti omfatter ikke skader forvoldt af hærværk. Leverandør bærer ansvaret for, at alle skruer, beslag, bjælker, stolper og lignende er fremstillet i et vejrbestandigt materiale i henhold til garanti. Materialerne skal være vedligeholdelsesfri. Krav til levering Legepladsen skal leveres og opstilles i løbet af juni-juli måned Fra påbegyndelse af arbejdet til arbejdspladsen er færdigopstillet og fuldt funktionsdygtig må der maksimalt gå to uger. Legepladsen skal være opstillet og godkendt senest 1/

10 Krav til materialer Hvor andet ikke udtrykkeligt fremgår, gælder følgende krav til materialer/produkter. Legeredskabernes bærende dele skal være udført i Rubinia eller tilsvarende stærk træsort. Alt andet træ, der monteres på legepladsen, f.eks. platforme og sidebeklædninger samt andre redskabsdele, skal være høvlet og fremstillet af en stærk træsort med høj levetid, Douglas eller tilsvarende. Alle kanter skal være afrundede. Klatrenet, rebstiger og knudetov skal være Taifun. Alt træ skal inden aflevering olieres med transparent giftfri og vandfri træbeskyttelse. Krav til de enkelte elementer Tilbudsgivers tilbud skal leve op til samtlige ovenstående generelle krav. Dernæst skal tilbudsgivers løsning leve op til de specifikke krav til de enkelte elementer. For alle elementer gælder det, at eventuelt jordarbejde m.v. er inkluderet i tilbudsprisen. Forhindringsbane (Se bilag 3) (ca meter) Forhindringsbanen skal indeholde/leve op til følgende punkter. - 4 x balancebomme udarbejdet i træ (Robiniatræ eller tilsvarende kvalitet). - 1 x snurrebom i rustfrit/galvaniseret stål. - 1x klatrenet (ca. 2,5 meter). - 1x hængebro (ca. 10-meter). - 1x kravlerør (beton / plast eller glasfiber) ca. 3 meter. - 30x stubbe i forskellige højder og tykkelser. - 1 x stativ til armgang udarbejdet i hhv. træstolper (Robiniatræ eller tilsvarende kvalitet) samt rustfrit / galvaniseret stål. - 5 faget kolbøttestativ med 1 stang. - Gummiunderlag på forhindringsbane inkl. bundopbygning af stabilgrus. Amfiscene - Amfiscenen skal indeholde / leve op til følgende punkter stk. betonplinte 100x50x50 - Sejloverdækning, ca. 5x5 meter med stolper i træ (Robiniatræ eller tilsvarende kvalitet.) Solsejl skal være forsynet med oplysninger om evt. Arsen - og kviksølvforbindelser til desinfektion og konservering jf. Bekendtgørelse nr af 17/12/1997 om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål. Solsejl skal være lysægte med en ægthed på minimum 6, i forhold til udendørs eksponering jf. DS/EN ISO 105-B03:1997. Solsejl skal være farveægte med en lysægthed på min. 5, jf. standard DS/EN ISO 105-B01:2000 og/eller DS/EN ISO 105-B02/A1:2002. Solsejl skal være modstandsdygtigt overfor belastning forårsaget af vand jf. DS/EN 1933:1999, jf. også krav om garantiperiode. Solsejl skal være min. 90 % vandafvisende jf. DS/EN 12224:2000 Solsejl skal være produceret i et materiale, der gør det slidstærkt og velegnet til det danske vejr. Vinden skal kunne passere igennem solsejl, hvilket mindsker belastningen på fastgørelserne.

11 Såfremt solsejl, leveres med ringe i hjørnerne til brug for montering, skal disse være fremstillet som min. I galvaniseret stål. - Flisebelægning 5x5 meter på bund af stabilgrus og sand (tilbudsgiver vælger fliser under hensyntagen til garantiperiode / kvalitetskrav / æstetik.) Løbebane Løbebanen skal indeholde / leve op til følgende punkter. - Gummiløbebane på stabilgrus. Længde ca. 200 m. Bredde ca. 2 meter - Der skal gives tilbud ud fra en forudsætning om 200 m. løbebane i gummi. OBS. Der skal i tilbudslisten oplyses særskilte priser pr. m2. løbebane i hhv. gummi og asfalt samt hvor meget af tilbudsprisen den tilbudte løbebane udgør. Efter indgåelse af kontrakt fastlægges nærmere hvorledes løbebanen skal udformes. Herunder længde og bredde samt hvorvidt løbebanen skal udformes i asfalt eller gummi. Parkourstativ i rustfrit / galvaniseret stål. Stativet skal indeholde / leve op til følgende punkter. - Område ca. 5x5 meter. - Gummiunderlag på stabilgrus - Højde op til 2,5 meter. - Tilbudsgiver udarbejder forslag til udformning af stativet. - Der gøres opmærksom på, at antal anvendelsesmuligheder indgår i vægtning (klatre, kravle, balance, hoppe m.v.). Der er op til tilbudsgiver at beskrive anvendelsesmulighederne. Legehuse (2 stk.) Legehusene skal indeholde / leve op til følgende punkter. - ca. 5 m2. inkl. bænke og veranda - Skal udformes i træ (robinia eller tilsvarende kvalitet) Sandkasse Sandkassen skal indeholde / leve op til følgende punkter. - Omkransning af træ (Robinia eller tilsvarende kvalitet) - Sandkasse skal være ca. 60 m cm sand i sandkasse. - Bunden skal være udformet af fiberdug eller tilsvarende kvalitet Talgople/talblæksprutte Talgoplen skal indeholde / leve op til følgende punkter. - 1 stk. gople med 50 felter med tal - Felter ca. 40 cm i diameter Multibane Multibanen skal indeholde / leve op til følgende punkter. - Banen skal placeres ved siden af eksisterende multibane jf. tegning - ca. 20 x 13 m. vandfaste bander med alukant, galvaniserede stolper - Eksisterende underlag skal anvendes

12 - Skal være inkl. 2 stk. hærværkssikrede galvaniserede stål-håndboldmål inkl. net - Skal være inkl. 2 stk hærværkssikrede galvaniserede basketkurve inkl. net - Skal være inkl. opstregning af bane Klatretårn Klatretårnet skal indeholde / leve op til følgende punkter. - Areal på ca m2. - Højde på ca. 7 meter - 4 stk. gynger i ca. 2,5 m. højde (tov skal være sikret mod overskæring m.v.) - 4 klatrenet som når op til gyngerne - 4 forbindelsesnet mellem gyngerne - Stolper i robiniatræ eller tilsvarende kvalitet. - Der skal afgives tilbud ud fra en forudsætning om gummibelægning med bundopbygning. OBS. Der ønskes særskilt oplyst prisdifference såfremt der anvendes faldunderlag i faldsand frem for gummibelægning med bundopbygning. Ved kontraktafklaring fastlægges hvorvidt der anvendes faldsand eller gummibelægning. Gummibelægning på gammel p-plads Der ønskes opbygning som godkendt faldunderlag. Ca. 250 m2.

13 5. Kontrakt Nærværende rammekontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af Ikast-Brande Kommune i tilfælde af kontraktindgåelse. Kontrakt vedr. levering af legeplads 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Ikast-Brande Kommune (i det følgende kaldet kommunen) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med tilbudslovens 15 a. (lov nr. 338 af 18. maj 2005 med senere ændringer af lov nr. 572 af 6. juni 2007) Kontrakten beskriver Kommunens og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: Kontrakt mellem Kontrakthaver og Kommunen Spørgsmål og svar samt rettelsesblade Udbudsmateriale med bilag af august 2012 Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer anført i referat fra afholdt afklarende møde Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 3 Kontraktens omfang Levering af legeplads til den i 1 nævnte Kommune. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra tidspunktet hvor begge parter har underskrevet kontrakten og er uopsigelig for begge parter indtil leverancen er udført, jf. dog 10 vedr. garanti.

14 5 Levering og leveringsbetingelser Levering og opsætning af legepladsen skal ske i løbet af maj til juni måned Selve opsætningen af legepladsen skal fra påbegyndelse af arbejdet være udført indenfor 14 dage og senest 1/ være opsat og godkendt. Ved eventuelle fejlleverancer skal returnering af varen ske uden omkostninger for kunden. 6 Priser Prisen jf. tilbudsgivers tilbud ligger fast i hele kontraktperioden. 7 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement- Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Yderligere oplysninger om NemHandel kan findes på eller Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. - Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: - EAN-lokationsnummer på den enhed hos Kommunen, som skal modtage fakturaen - Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer - Rekvirent - Varebetegnelse og kvantum - Fakturabeløb - Evt. cpr-nummer på modtager - Kontrakthavers CVR-nummer. Kommunen er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 8 Betaling Kommunens betalingsbetingelser er 30 kalenderdage fra dato for modtagelse af korrekt elektronisk faktura. Afsendelse af betalingen fra Kommunen på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling. Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsfrister, anvendes disse. 9 Offentlige påbud

15 Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 17 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 10 Garanti og reklamation De jf. kontrakten leverede produkter er omfattet af 10 års totalgaranti. I garantiperioden har tilbudsgiver ansvar for udbedring uden beregning af skader jf. bemærkninger fra den årlige inspektion af legepladsredskaberne. Herunder sikre at legepladsen i hele garantiperioden lever op til anbefalingerne jf. inspektionen. Garanti omfatter alle skader, der følger af slitage, konstruktionsfejl m.v. (ikke udtømmende). Garanti omfatter ikke skader forvoldt af hærværk. Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om handelskøb. I henhold til købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler to år. Konstaterer Kommunen mangler ved varen, kan denne kræve, at Kontrakthaver afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for Kontrakthaver. Undlader Kontrakthaver på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er Kommunen berettiget til at lade manglen afhjælpe for Kontrakthavers regning. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 11 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 12 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Kontrakthaver er i kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækning på ,- DKK. Kontrakthaver skal senest 10 arbejdsdage efter indgåelse af nærværende aftale godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen. 13 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

16 I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed, eller områder Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Kommunen kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 14 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Kommunen dette samt underrette Kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Såfremt Kontrakthaver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, forbeholder kommunen sig ret til at kræve en bod på 5 % af den samlede kontraktsum. 15 Misligholdelsesbeføjelser Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Kommunen til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Manglende påberåbelse af en misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere at påberåbe en lignende misligholdelse. 16 Opsigelse af kontrakt Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa-Kommissionen, eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres, er Kommunen berettiget til med 2 måneders varsel at opsige kontrakten for fremtiden. Kommunens ret til at opsige Kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes.

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere