Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 3. Bestyrelsens forslag til finansiering af asfaltering af Hvedevængets P-pladser 4. Jan Bodeholts forslag om nyvalg af kanaler 5. Eventuelt På generalforsamlingen var 33 huse repræsenteret ved personlig fremmøde og andre 10 huse var repræsenteret ved fuldmagt. Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og oplyste, at bestyrelsen, børneudvalget og antenneudvalget har haft et travlt forår med masser af mødeaktivitet på flere niveauer. Heldigvis har arbejdet resulteret i, at Hvedevænget i dag kan afholde ekstraordinær generalforsamling så vi nåede det lige før sommerferien - og det er vi glade for. Bestyrelsen og udvalgene vil orientere om status for arbejdet under de enkelte punkter på dagsordenen, men først skal vi have valgt en dirigent, og her foreslår bestyrelsen Anders Kopping. Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Anders Kopping nr. 68 som dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Anders valgt. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at ekstraordinær generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Ad 2 Orientering om vedligeholdelse af sydlig legeplads Formanden oplyste, at bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i marts måned orienterede om det forestående arbejde omkring Hvedevængets legepladser, idet de to gamle legepladser var nedslidte. Målet var, sammen med børneudvalget, at lave en plan, der skulle sikre, nye, spændende og sikkerhedsmæssigt forsvarlige legepladser i Hvedevænget mange år frem i tiden. Da vi gik i gang med arbejdet havde vi et håb om, at vi allerede i dag kunne fremlægge en overordnet plan vi kaldte det en legepladsreform hvor alle Hvedevængets fællesarealer var i spil. Men det skulle vise sig, at det var en for stor en mundfuld at klare på 3 måneder. Vi har i stedet igangsat en tiltrængt vedligeholdelse af den sydlige legeplads, der fortsat skal være legeplads for Hvedevængets yngste. Vedligeholdelsen holder sig indenfor det vedtagne budget. 1

2 Dirigenten gav ordet til Anders nr. 20, som via overhead skitserede kommende forbedringer på sydlig legeplads: 1 gyngestativ med babygynge Sandkasse på 3x3 m Legehus Rutschebane (lidt mindre end i månelandskabet) 1 vippe bil Underlaget på hele legepladsen vil være sand. Nr. 64 ønskede prisen oplyst på alle herlighederne. Anders nr. 20 oplyste at prisen er kr Nr. 64 forespurgte, om der var indhentet alternative tilbud. Anders nr. 20 oplyste, at der var entreret med én entreprenør, og at diverse undersøgelser bl.a. på nettet havde vist, at det indhentede tilbud var billigst, idet der bl.a. var ydet yderligere rabat på leveringen. Nr. 64 henviste til, at produkterne skal være institutions kvalitet, og nævnte et firma KOPLA. Dette blev bekræftet af Anders nr nævnte, at samlekvaliteten på legeredskaber i månelandskabet er dårlig, bl.a. er skuer knækket og skruer på rutschebanen stikker op. Dirigenten foreslog, at Børneudvalget gennemgår bestående legepladser for fejl og mangler. Nr. 51 spurgte om der kunne gøres noget ved de hunde og katte, som forretter nødtørft i sandet ved og omkring legepladserne. Hertil var svaret nej! Ad 3 Bestyrelsens forslag til finansiering af asfaltering af Hvedevængets P-pladser Formanden oplyste: Bestyrelsen orienterede ved generalforsamlingen i marts om tilstanden af asfaltbelægningen på Hvedevængets parkeringspladser. Dels orienterede vi om den udbedring af de revneskader, der blev foretaget sidste år på de to parkeringspladser, og her skal bestyrelsen for god ordens skyld oplyse, at revnefræsningen er vurderet korrekt udført, og at det er en nødvendig reparation, som skal gennemføres uanset tidspunktet for pålægning af nyt slidlag. Og dels orienterede vi om, at asfaltbelægningen var blevet vurderet af kommunens asfaltekspert. Det var på det tidspunkt vurderet, at asfalten kunne holde et par år endnu. Og det ville passe os rigtig godt i forhold til den opsparing, vi havde igangsat i Men sådan skulle det ikke være. Alle hvedeboere har ved selvsyn kunne konstatere, at asfalten det sidste år og ikke mindst sidste vinter er blevet yderligere nedslidt. 2

3 Da kommunens asfaltekspert i slutningen af marts måned i år igen besigtigede vores P-pladser var han da heller ikke i tvivl om, at tiden var inde til at få lagt et nyt asfaltslidlag. Bestyrelsen sagde derfor ja tak til kommunens tilbud om at deltage i deres asfaltudbud, hvor 5 asfaltentreprenører har deltaget og givet pris på arbejdet. Processen er forløbet således, at vi har været i dialog med kommunen om de tekniske løsninger, og så har de ellers udført alt det praktiske arbejde kvit og frit. Den 4. juni fik vi besked fra kommunen, at udbudsrunden var afsluttet og vi fik en pris at forholde os til. Umiddelbart efter indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling. Den endelige pris på afstribning af P-pladserne har vi først modtaget i dag. Asfalteringen vil blive udført i løbet af sommeren. Helge vil gennemgå bestyrelsens forslag om finansiering. Dirigenten gav ordet til kassereren, der foreslog finansiering ved at låne af Hvedevængets formue (kr , som efterfølgende indeholdes i budget 2010) incl. opsparing til asfaltering (kr fra tidligere år, og kr indeholdt i budget 2009). Afstribning af parkeringsbåse m.v. er indeholdt i tilbuddet. Nr. 64 uddybede sit udsendte notat: Åbent brev til bestyrelsen og grundejere i Hvedevænget Vedr. bestyrelsens forslag til finansiering af asfaltering af Hvedevængets p-pladser. Pkt. 3. På den ekstraordinære generalforsamling vil jeg fremsætte ændringsforslag til dette punkt. Når det drejer sig om en investering til ca. kr , havde jeg forventet et detaljeret og specificeret tilbud, som jeg burde have modtaget 1 uge inden generalforsamlingen. Det er ikke en korrekt måde bestyrelsen håndterer dette på. Bestyrelsen har den fejlagtige opfattelse, at man modtager rådgivning og konsulentbistand af Fredensborg Kommune, ved at være med i deres asfaltudbud. Man får på den måde eet tilbud på at asfaltarbejde, og dette skal naturligvis vurderes af en rådgiver. Det er muligvis et udmærket tilbud, men det skal granskes nøje og der skal indhentes et alternativt tilbud fra en anden asfaltentreprenør. Jeg kan jo se hvor galt det gik med revnefræsningen sidste år, en fejlinvestering på kr fuldstændig unødvendigt, specielt når der nu i år planlægges en ny asfaltering på p-pladserne. Ja vi kunne helt have undgået at skulle låne af Hvedevængets formue. Ændringsforslag til punkt 3. Der skal foreligge 2 tilbud på asfaltering af p-pladserne i Hvedevænget. Disse tilbud fra 2 asfaltfirmaer skal være sammenlignelige og specificerede, der skal være tale om fastpristilbud. Udfaldskravet er 2,5cm slidlag type AB 6t granit med lyst tilslag, brønde og riste hæves, afmærkning af p-båse med termoplast samt gul afmærkning ved enkelte felter. Tilbuddene skal vurderes af en rådgiver med teknisk viden om asfaltarbejde. Ovenstående er en forudsætning for at kunne tage stilling til en investering i nyt slidlag på p-pladserne i Hvedevænget. Jeg ser frem til at vi kan få en god drøftelse på generalforsamlingen, det er med den gode hensigt, at vi kan få udført den helt rigtige løsning på vore p-pladser, og det vil jeg gerne bidrage til med min viden på området. 3

4 Nr. 64 mente ikke at grundejerforeningen kunne være sikker på, at tilbuddet er det billigste, og derfor kan grundejerforeningen ikke nøjes med dette ene tilbud. Fastpristilbud skal derfor indhentes fra yderligere en entreprenør. Afstribning skal være termoplast, som skal brændes på. Tilbuddet skal vurderes af en teknisk rådgiver, som har forstand på arbejdet. Formanden svarede, at der ikke var noget nyt for bestyrelsen i 64 s oplæg. Henviste til en asfaltekspert, som bl.a. havde nævnt, at revnefræsningen var gennemført korrekt også i relation til ny asfaltering i år. Termoplast-brænding af p-båse m.v. var indeholdt i det modtagne tilbud. Nr. 34 spurgte, om der var taget hensyn til forsænkninger omkring brønde. Hertil svarede formanden, at det var der incl. nye riste. Nr. 50 nævnte, at nogle brønde med rist, var fulde af sand. Nr. 64 mente, at man ikke fik teknisk rådgivning fra Fredensborg Kommune. Dirigenten konkluderede her, at bestyrelsen læner sig op af Fredensborg Kommune, og roste bestyrelsen for godt arbejde. Nr. 64 ville have at vide, hvem grundejerforeningen entrerede med.. Formanden svarede, at det var Fredensborg Kommune (firmaet hedder Munk), som tillige har tilsynspligten. Nr. 75 ville vide, hvilken sikkerhed grundejerforeningen havde, hvis firmaet gik konkurs. Nr. 48 ville vide, om grundejerforeningen havde sikret sig, at firmaet havde autorisation til at udføre asfaltarbejde. Formanden svarede, at der bliver asfalteret med samme asfalt, som på kommunens øvrige parkeringspladser. I relation til autorisation var formanden fortrøstningsfuld, idet vi entrerer med Fredensborg Kommune og ikke med firmaet/entreprenøren. Nr. 64 efterlyste atter engang tilbuddet fra Fredensborg Kommune. Formanden nævnte, at bestyrelsen allerede i 2006 havde overvejelser om renovering af p-pladserne. I den forbindelse var 3 firmaer blevet kontaktet for afgivelse af tilbud. 2 firmaer svarede/afgav tilbud, tilbud som matcher prisen på det nuværende tilbud fra Fredensborg Kommune. Dirigenten henviste til 64 s forslag og bestyrelsens tilbud, og ønskede en afstemning. Nr. 38 ville vide, om der kan stemmes om disse forslag/tilbud, idet han mente, at der var valgt en bestyrelse til at tage sig af opgaven. Hertil svarede dirigenten, at det kunne der, idet 64 s forslag betragtes som ændringsforslag til bestyrelsens forslag. Ved afstemningen blev afgivet i alt 86 stemmer: For 64 s forslag blev afgivet i alt 13 stemmer For bestyrelsens tilbud blev afgivet i alt 71 stemmer. 4

5 Der mangler 2 stemmer i afstemningen, men dette ændrer ikke på resultatet. Dirigenten efterlyste tidspunkt for asfaltering, og formanden svarede, at dette vil ske i løbet af sommeren, og formentlig strække sig over 4 dage. Bestyrelsen vil underrette grundejerne i god tid, inden arbejdet igangsættes, således parkeringspladserne kan friholdes for parkering, mens arbejdet udføres. Ad 4 Jan Bodenholts forslag om nyvalg af Tv-kanaler Nr. 75 fra Antenneudvalget fremlagde følgende: Lad os først pointere, der sker intet med vores signal 1. november 2009, når det gamle analoge tv-signal slukkes. Vi har for længe siden foretaget de ændringer som skal til. Alt vil være, som det er i dag. For de som har investeret i nye fjernsyn med digital modtager, eller blot en digital tuner, er must carry kanaler i digitalt signal tilgængelige i det enkelte hus i DVB-T. Vi har i antenneudvalget set på Hvedevængets muligheder, for at få samtlige programmers digitale Tv-signal helt ud i det enkelte hus. Vi har undersøgt: You see, TDC Home TRIO og Boxter, og der er ingen af de 3 leverandører, der kan levere Tv til den pris, vi betaler for Tv i dag. Boxter er det nærmeste pt. Men her er der også uafklarede spørgsmål, som vi ikke forventer klarhed over i løbet af Medens vi venter på klarhed og gennemskuelighed i de forskellige løsningsmodeller, sætter vi Jan Bodenholts forslag, om afstemning af programudvalg i det fælles antenneanlæg, til afstemning. Ud over must carry programmerne DR1, DR2 og TV2 er 16 programmer på valg. Antenneudvalget arbejder videre og følger med i, hvad der sker med løsningsmodeller for digitale signaler ud i det enkelte hus. Nr. 20 efterlyste programmer for alle aldersgrupper. Dirigenten gennemførte herefter en afstemning af Jan Bodenholts forslag, som blev vedtaget med stor majoritet. Nr. 75 nævnte, at der var stor spredning af priserne på nye Tv kanaler. Ved afstemning vil priserne på de kanaler hvorom der stemmes blive oplyst. Nr. 13 nævnte, at ved skift af kanaler er der typisk 3-6 måneders opsigelse på gamle kanaler, hvortil kommer tid med etablering af evt. nye kanaler. Ingen kanaler bliver billigere. Ad 5 Eventuelt Nr. 13 nævnte, at mange Tv-installationer incl. kabler i egne hjem kan være for gamle resp. dårlige. Hareskov Electric er gerne behjælpelig med udbedring efter henvendelse til firmaet. Nr. 48 efterlyste container (hæk klipning), og bestyrelsen regner med en sådan omkring 1. juli. Nr. 25 efterlyste tømning af affaldssække på de grønne områder. I dag tømmes på må og få. 5

6 Nr. 24 er ansat i et containerfirma, og kan skaffe gode tilbud på leje af sådanne. Utilfreds med katte cirkulerer i folks haver og også indendørs. Nr. 38 var også utilfreds med alle de løse katte i området. Dirigenten kunne kun opfordre til, at folk ikke lader deres husdyr løbe løse rundt i bebyggelsen! Nr. 48 var utilfreds med at håndværkere og beboere kører i bil på stisystemet, og efterlyste ny opfordring fra bestyrelsen, om ikke at gøre dette. Nr. 64 nævnte, at stisystemets fliser ikke var dimensioneret til biler og lastbiler. Trækvogn udlånes af bestyrelsen! Nr. 69 var utilfreds ved fremmødet på fællesdage, hvor kun et lille fåtal af beboerne deltager. Formanden nævnte, at bestyrelsen vil se på en løsning for de beboere, som ikke deltager i fællesdage. Da der ikke var flere spørgsmål/indlæg konstaterede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet kl Hanne Rasmussen Anders Kopping Ole Nørgaard Formand dirigent referent 6

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere