Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet"

Transkript

1 Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS RESULTATER BØNNERUP HAVN 3 FREMGANGSMÅDE 4 HAVNEPROFIL BØNNERUP HAVN 5 Værdikæder De fire kendetegn ERHVERVSPROFILER 8 HOVEDTABEL OPLANDSANALYSE BØNNERUP HAVN 10 BILAG: TABELMATERIALE BØNNERUP HAVN 11 1

3 Indledning Norddjurs kommune har i efteråret 2007 gennemført en oplandsanalyse af Bønnerup Havn. Analysen er udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting. Analysen afdækker Bønnerup Havns økonomiske betydning for lokalsamfundet og oplandet. I oplandsanalysen betragtes Bønnerup Havn som et sammenhængende hele, der består af en række selvstændige økonomiske virksomheder og enheder. Havnen er dermed kernen i en erhvervsklynge, der indeholder en række økonomiske værdikæder og faglige kompetencer. Oplandsanalysen giver et økonomisk øjebliksbillede af havnens situation samt en vurdering af Bønnerup Havns betydning for oplandet. Dertil kommer en vurdering af havnens profil og styrkepositioner. Resumé Den gennemførte analyse viser, at Bønnerup Havn er centrum for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i og omkring Bønnerup by samt den nordlige del af Norddjurs Kommune. Bønnerup Havn er rammen om en erhvervsklynge, hvor specielt to værdikæder spiller en stor rolle. Den ene værdikæde er samlet omkring fiskeriet, og den anden omkring turisme/lystbåde. Disse to værdikæder er essentielle for værdidannelsen på havnen. Erhvervsklyngen Bønnerup Havn er grundlag for næsten 120 arbejdspladser. Indkomstgrundlaget fra klyngen svarer til 1,1 pct. af beskatningsgrundlaget i Norddjurs Kommune og mere end fem procent af beskatningsgrundlaget i den gamle Nørre Djurs Kommune. Erhvervsklyngen indeholder en værdikæde der er samlet om fiskeri og de tilknyttede erhverv. Landingerne af tunger spiller for den værdikæde en afgørende rolle. Bønnerup Havn har desuden en fordelagtig placering i forhold til fiskeriet i Kattegat. Turisme og lystbådehavnen spiller også en betydelig rolle for klyngens udvikling og udgør den anden værdikæde i Bønnerup Havn. Det må forventes, at denne værdikæde vil få større betydning for erhvervsklyngen i fremtiden. Bønnerup Havn er som erhvervsklynge baseret på primært to værdikæder (fiskeri og turisme). De to værdikæder er tæt knyttede og udgør i stigende grad hinandens forudsætninger. Denne situation aktualiserer behovet for udviklingen af en ny eller flere nye værdikæder, der kan skabe bæredygtighed og balance mellem nye forretningsmuligheder på havnen og de eksisterende værdikæder. 2

4 Oplandsanalysens resultater Bønnerup Havn Den økonomiske del af oplandsanalysen viser at erhvervsklyngen omkring Bønnerup Havn samlet set danner grundlag for mere end 105 personers beskæftigelse direkte og indirekte. Dertil kommer den afledte beskæftigelse, som disse arbejdspladser giver i lokalområdet. Den samlede bruttoeffekt i forhold til beskæftigelsen omkring Bønnerup Havn erhvervsklynge (direkte, indirekte og induceret) kan opgøres til næsten 120 personer/arbejdspladser. Tabel 1: Bønnerup Havn, beskæftigelse, Antal personer, Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte Indirekte Inducerede Total Oplandsanalysen viser også, at den samlede omsætning eller produktionsværdi i erhvervsklyngen omkring Bønnerup Havn kan opgøres til mere end 120 mio. kr. Tabel 2: Bønnerup Havn, produktionsværdi, Mio. Kr., Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers Forbrug Total Direkte 75,2 75,2 Indirekte 35,2 35,2 Inducerede 10,7 10,7 Total 110,4 10,7 121,2 Oplandsanalysen viser, at erhvervsklyngen omkring Bønnerup Havn har en direkte og indirekte indkomstskabelse på næsten 50 mio. kr. og at den inducerede værdi af havnens aktiviteter kan opgøres til 4,9 mio. kr. Sammenlagt er det en indkomstskabelse på 54,6 mio. kr. i Tabel 3: Bønnerup Havn, indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) Mio. Kr., Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 37,1 37,1 Indirekte 12,6 12,6 Inducerede 4,9 4,9 Total 49,7 4,9 54,6 3

5 Oplandsanalysen viser, at de afledte skatter fra Bønnerup Havn kan opgøres til 15,5 mio. kr. i 2006, svarende til 5,1 pct. af den gamle Nørre Djurs kommunes beskatningsgrundlag, og svarende til ca. 1,1 pct. af det samlede indkomstbeskatningsgrundlag i den nuværende Norddjurs kommune. Tabel 4: Bønner Havn, beregnede skatter, Mio. Kr., 2006 Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 10,2 10,2 Indirekte 3,7 3,7 Inducerede 1,6 1,6 Total 13,9 1,6 15,5 Bønnerup Havns samlede produktionsværdi, betragtet som erhvervsklynge kunne i 2006, opgøres til 121 mio. kr. Sammenholdes antallet af ansatte personer på havnen kan omsætningen pr. ansat opgøres til lidt over 1 million kr. pr. person. Fremgangsmåde Oplandsanalysen for Bønnerup Havn indeholder tre elementer: Desk-research vedrørende Bønnerup Havn og det fiskeri, der udøves fra havnen. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske analyse af Bønnerup Havns betydning for oplandet. De økonomiske beregninger i analysen er foretaget af Syddansk Universitet og Gemba Seafood Consulting Interviewrunde blandt udvalgte virksomheder med henblik på identifikation af Bønnerup Havns styrkepositioner og profil ud fra forskellige interessenters virke i havnen. Desuden danner interviewene grundlag for udvælgelsen af 4 erhvervsvirksomheder, som i særlig grad er med til at tegne havnens profil. I løbet af undersøgelsesperioden er der sendt spørgeskemaer ud til 60 virksomheder med tilknytning til havnen, og mere end 50 virksomheder har besvaret. Derudover er der i september måned gennemført interviews med 10 repræsentanter fra virksomheder, der har væsentlig betydning for den nuværende situation på Bønnerup Havn. Den høje svarprocent styrker i høj grad validiteten af oplandsanalysens resultat. 4

6 Havneprofil Bønnerup Havn Værdikæder Fiskeri udgør kernen i erhvervslivet på Bønnerup Havn og hovedparten af de økonomiske aktiviteter på havnen er tilknyttet fiskeriet. Det tætte samspil mellem et aktivt fiskerierhverv og en aktiv aftagerside samt de tilknyttede serviceerhverv skaber forudsætningerne for havnens væsentligste værdikæde: fiskeri handel service havn Bønnerup Fiskeriforening har desuden gennem tiden spillet en betydelig rolle for udviklingen og driften af havnen og dermed har en stærk lokal opbakning også medvirket til at skabe grundlaget for fiskeriværdikæden. Den anden essentielle værdikæde på havnen er opbygget omkring: turisme lystbåde lystbådehavn havn En relativ ny værdikæde, som de sidste år har fået større betydning for havnens liv og udvikling. De to værdikæder er sammenflettede og tilsammen danner de rygraden i den erhvervsklynge, der i dag er opbygget omkring Bønnerup Havn. Vekselvirkningen mellem de to værdikæder er i dag samlet set havnens stærkeste styrkeposition og udgør det udgangspunkt, som i et samarbejde med andre interessenter såsom kommunen eller private operatører kan være en attraktiv base for den videre udvikling af Erhvervsklyngen omkring Bønnerup Havn. Figur 1: Hovedelementer i Erhvervsklynge Bønnerup Havn. Fiskeri Vindmøller Handel Lystbådehavn Bønnerup Havn Service Lystbåde Turisme 5

7 De fire kendetegn I forbindelse med oplandsanalysen har GEMBA Seafood Consulting gennemført en række interviews med repræsentanter for de virksomheder, der har betydning for Bønnerup Havn. Formålet med de gennemførte interview er at give et signalement af Bønnerup Havn kendetegn. Dette afspejler også klyngens profil og styrker. På baggrund af interviewene kan specielt fire kendetegn ved Bønnerup Havn fremhæves: Placering Bønnerup Havn har som fiskerihavn en unik geografisk placering i forhold til fiskeriet i Kattegat. Udover fiskeri i Kattegat udføres der også fiskeri i Skagerrak og den vestlige del af Østersøen fra Bønnerup Havn. Det vurderes, at Bønnerup Havns position i kraft af sin geografiske placering er blevet styrket gennem de sidste år på grund af ændringer i fiskerimønstre. Placeringen som lystbådehavn er også optimal, idet Bønnerup Havn har en god beliggenhed i forhold til lystsejlads fra Grenå, Randers, Ebeltoft og Århus. Fiskeri, afsætning og service Fiskeriet fra Bønnerup Havn er præget af et stort fiskeri efter tunger både blandt de hjemhørende fartøjer og de udefrakommende fartøjer. Tunge er den økonomisk afgørende fiskeart, der landes i Bønnerup Havn, men også rødspætter, jomfruhummer og torsk landes i et betydeligt omfang. Værdien af det samlede tungefiskeriet udgjorde i 2006 ca. 16,6 mio. kr. svarende til ca. 60 pct. af de samlede landinger til havnen. I 2006 landede udefrakommende fartøjer tunger for mere end 8 mio. kr. svarende til ca. 30 pct. i værdi af de samlede landinger til havnen. Bønnerup Havn står dermed relativt stærkt på tungefiskeriet. Blandt de hjemhørende fartøjer er der tillige en stærk tradition for at samle landingerne i Bønnerup Havn. Fra flere sider blev der givet udtryk for at god service overfor udefrakommende fartøjer er en styrke ved Bønnerup Havn, som er med til at tiltrække og fastholde landinger til havnen. På Bønnerup Havn foregår der ikke nogen forarbejdning af fisk. Opkøb og afsætningen fra fiskeriet er koncentreret omkring to virksomheder på havnen, der også virker som underleverandør til andre virksomheder og større grossister på markedet. Desuden har Bønnerup Havn en række virksomheder, der kan levere service indenfor fiskeri. Derved eksisterer der en struktur, der gør det muligt at opretholde et højt serviceniveau på havnen overfor fiskeriet. 6

8 Udvikling og lokalt sammenhold Bønnerup Havn har siden etableringen i 1937 været præget af et stærkt sammenhold blandt brugerne af havnen. Havnens udvikling har i høj grad bygget på frivillig arbejdskraft og initiativer taget fra lokal side. Det har løbende dannet en sammenhængskraft mellem brugerne af havnen. I dag udgør denne sammenhængskraft en central styrke i erhvervsklyngen. Denne pionerånd er også anvendt i forhold til etableringen og udviklingen af den nye værdikæde omkring lystbåde og turisme, som har fundet sted i et tæt samarbejde mellem havnens brugere. En kontrolleret og lokal udvikling af turismeværdikæden ses derfor som en styrkeposition med udviklingspotentiale for alle parter på havnen. Lystbåde, turisme og vindmøller Kombinationen af aktiv fiskerihavn og lystbådehavn virker som en magnet i forhold til turisme. I løbet af de seneste år har turismen fået en væsentlig betydning for livet på havnen. Turisme udgør i dag, sammen med lystbådehavnen, en anden og ny værdikæde, der underbygger og medvirker til at opretholde det økonomiske liv på havnen. Derudover udgør den etablerede vindmøllepark på molerne en økonomisk aktivitet, som helt konkret skaber energi til et opland svarende til el-forbruget hos husstande, og dermed er et udpræget synligt eksempel på koblingen mellem havn, by og land. Figur 2: Facilitetsoversigt over havnen Som det fremgår af lystbådehavnens facilitetsliste over havnen præsenteres havn og lystbådehavn som et hele med de eksisterende faciliteter. 7

9 Erhvervsprofiler Erhvervsfiskeriet spiller selvfølgelig en afgørende rolle for havens udvikling og økonomi. I dag er mere end 35 erhvervsfiskerfartøjer hjemhørende i Bønnerup og antallet af hjemhørende erhvervsfiskere er 52. I forbindelse med den gennemførte oplandsanalyse er der udvalgt fire eksempler på erhvervsprofiler på havnen i Bønnerup. Nedenfor er der en kort præsentation af de fire virksomheder. Formålet med dette er at give en identifikation af det erhvervsliv der i dag findes på havnen. K/S Bønnerup Møllepark I 1997 stod Nørredjurs Kommune, Bønnerup Fiskeriforening, Bønnerup Havn og flere lokale initiativtagere bag etableringen af vindmølleparken på havnen. I dag består parken af i alt syv vindmøller placeret på havnens moler. I de første mange år blev en af møllerne drevet af Bønnerup Fiskeriforening. I 2006 blev denne ligesom alle de øvrige vindmøller i havnen overdraget til K/S Bønnerup Møllepark der er en del af en større vedvarende energiproduktionsvirksomhed under Ecopartner ApS. Vindmøllerne medvirker til at sikre mole- og kajanlæg på havnen. Vindmølleparken har i dag også en funktion som symbol og vartegn for havnen. Vindmøllerne leverer energi svarende til elforbruget mere end husstande svarende til ca. halvdelen af husstandene i tidligere Nørre Djurs Kommune. Kilde: Ecopartner ApS Vindmølleparken på havnen virker i dag som et væsentligt vartegn for havnen og eksemplificerer koblingen mellem havn og land. Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri ApS Kilde: Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri ApS er Bønnerup Havns største servicevirksomhed og ledes i dag af skibsbygger Michael Brøgger som har drevet virksomheden siden Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri kan i dag tage skibe på op til 70 GT. og udfører alle former for vedligeholdelse og reparationer. Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri løser også en lang række andre opgaver såsom bygning af prototyper og maskiner i mindre serier, tilpasset kundernes særlige behov. Bønnerup Strand Skibs- og Baadebyggeri er en af de centrale virksomheder i den servicekæden der eksisterer omkring havnen. 8

10 Bønnerup Lystbådehavn er i dag en del Bønnerup Havns struktur. Specielt i sommerhalvåret er lystbådehavnen en væsentlig del af det liv der foregår omkring Bønnerup Havn. Bønnerup lystbådehavn på Norddjursland, der blev indviet i 1999, ligger i et bassin for sig selv vest for fiskerihavnen, men har fælles indsejling med fiskerihavnen. Lystbådehavnen modtager hvert år mere end lystfartøjer og udgør dermed et aktivt område en stor del af året. Molerne yder god beskyttelse i dårligt vejr. Havnen råder over 260 pladser fordelt på 4 flydebroer med hækpæle samt 3 faste broer med fortøjning langskibs. I spidsbelastningsperioder anviser lystbådehavnen pladser i fiskerihavnen. Lystbådehavnen er indenfor de givne rammer fuldt udbygget. Kilde: Kilde: Bønnerup Havn har en afsætningsstruktur der opbygget omkring handel og leverance af fersk konsumfisk. Udover de to virksomheder på Bønnerup Havn aftager også Thorfisk i Grenå leverancer af fisk fra havnen. Afsætningsstrukturen af fisk fra havnen er dermed udbygget gennem flere aftagerkanaler. Bønnerup Fisk blev etableret i 1987 og er i dag den største opkøber af fisk på Bønnerup Havn. Virksomheden har i alt 8 ansatte, hvoraf 2 personer er beskæftiget i Grenå. Virksomheden opkøber primært fisk fra Bønnerup, men opkøber også fisk på andre auktioner såsom Grenå. Bønnerup Fisk afsætter en stor del af de opkøbte tunger på det sydeuropæiske marked gennem andre grossist og afsætningsvirksomheder. Kilde: Bønnerup Fisk Som det fremgår af erhvervsprofilen indeholder erhvervsklyngen omkring Bønnerup Havn en virksomhedsstruktur, der underbygger både fiskeri- og turisme-værdikæden. Udover den omtalte erhvervsstruktur på havnen findes der også en væsentlig aktivitet på overnatnings og restaurant området specielt i sommerhalvåret. 9

11 Hovedtabel oplandsanalyse Bønnerup Havn Tabel 1: Bønnerup Havn, beskæftigelse, Antal personer, Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte Indirekte Inducerede Total Tabel 2: Bønnerup Havn, produktionsværdi, Mio. Kr., Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers Forbrug Total Direkte 75,2 75,2 Indirekte 35,2 35,2 Inducerede 10,7 10,7 Total 110,4 10,7 121,2 Tabel 3: Bønnerup Havn, indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) Mio. Kr., Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 37,1 37,1 Indirekte 12,6 12,6 Inducerede 4,9 4,9 Total 49,7 4,9 54,6 Tabel 4: Bønnerup Havn, beregnede skatter, Mio. Kr., 2006 Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 10,2 10,2 Indirekte 3,7 3,7 Inducerede 1,6 1,6 Total 13,9 1,6 15,5 10

12 Bilag: Tabelmateriale Bønnerup Havn Tabel 5: Samlede landinger til Bønnerup Havn fordelt på hjemhørende og udefrakommende fartøjer, 2006: Bønnerup Havn: Værdi (mio. kr.) Mængde (tons) Landet af hjemhørende fartøjer 16, Landet af udefrakommende fartøjer 12, Samlede landinger til Bønnerup Havn , Kilde: Fiskeridirektoratet Tabel 6: Bønnerup Havn hjemhørende fartøjers samlede landinger i andre havne, 2006: Andre havne: Værdi (mio. kr.) Mængde (tons) Samlede landinger i andre havne, Kilde: Fiskeridirektoratet Tabel 7: Landinger til Bønnerup Havn fordelt på arter, 2006: Landinger fordelt på arter: Værdi (mio. kr.) Mængde (tons) Tunge 16, Rødspætte 3, Jomfruhummer 2, Torsk 1, Andet fisk Total 28, Kilde: Fiskeridirektoratet Tabel 8: Samlede landinger fra Kattegat fordelt på arter, 2006: Landinger fordelt på arter: Værdi (mio. kr.) Mængde (tons) Tunge 47, Rødspætte 18, Jomfruhummer 67, Torsk 9, Andet fisk 1, Total 143, Kilde: Fiskeridirektoratet Tabel 9: Hjemhørende fartøjer med tilhørsforhold til Bønnerup Havn (2007): Gruppering af Bønnerup Strands hjemhørende fartøjer: Antal fartøjer Fartøjer over 20 meter: 5 Fartøjer meter: 5 Fartøjer under 12 meter: 27 Samlet antal fartøjer: 37 Kilde: Bønnerup Strand Fiskeriforening Tabel 10: Antal erhvervsfiskere Bønnerup Havn (2007): Erhvervsfiskere Bønnerup Strand: 52 Kilde: Bønnerup Strand Fiskeriforening 11

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Oplandsanalyse Lemvig Havn

Oplandsanalyse Lemvig Havn Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Nykøbing Mors Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Tværforbindelsen - En vej til vækst på Sjælland v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Formål At analysere og beregne hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller

Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller Udarbejdet for Danske Havne af GEMBA Seafood Consulting A/S - Juni

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Af Lise Bomholt, udviklingsafdelingen Sammenfatning For at Bønnerup Havn skal kunne udvikle sig og overleve som erhvervshavn, skal der landes flere fisk,

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Dansk Sejlunions vurdering af forslaget om forhøjet afgift på kaskoforsikringer

Dansk Sejlunions vurdering af forslaget om forhøjet afgift på kaskoforsikringer Brøndby, den 30. november 2012 Dansk Sejlunions vurdering af forslaget om forhøjet afgift på kaskoforsikringer Tak til Folketingets skatteudvalg for at lade Dansk Sejlunion få foretræde for udvalget onsdag

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser handlingsplan august 2008 Visionen Visionen er at skabe center hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen så synergier opstår med henblik

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.05 baggrund og analyse Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde De ige piger forventer næsten alle

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK

ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 376 Offentligt ET KVOTEFORSLAG FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI 30 MARTS 2016 KONTAKT: INFO@SKAANSOMTKYSTFISKERI.DK Det danske kystfiskeri er i dag

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Hirtshals Havn Hirtshals Havns position som

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

2. Definition af fiskeriområder

2. Definition af fiskeriområder Hvordan defineres begrebet fiskeriområder i eff-sammenhæng? Den Europæiske Fiskerifonds (EFF) prioriterede akse 4 adskiller sig fra de tre andre akser, da den er målrettet mod fiskeriområderne (titlen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Vej og Park Norddjurs September 2015

Vej og Park Norddjurs September 2015 1 Vej og Park Norddjurs September 2015 Vej og Park udfører de daglige driftsopgaver på kommunens offentlige vejnet, parker, toiletter og strande, byggemodninger og grunde til salg. Desuden driften på størstedelen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma En integreret del af det danske innovationssystem Ny fond med ny fokus Værdikæden Grundforskning Forskning Udvikling Implementering Innovationsfonden

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere