Amerikansk Aktiekonto 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amerikansk Aktiekonto 2015"

Transkript

1 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende virksomheder Mulighed for at investere i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Mulighed for at drage fordel af attraktive aktiekurser Mulighed for positivt afkast ved stigende aktie- og valutakurser Dit indskud er sikret du får som minimum udbetalt dit indskud ved udløb Indskud kan ske i perioden 1. juni til 30. juni 2011 himmerland.dk

2 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Amerikansk Aktiekonto 2015 Sparekassen Himmerland udbyder i perioden 1. juni til 30. juni 2011 Amerikansk Aktiekonto 2015, som er et struktureret indlån. Et struktureret indlån er en kombination af et traditionelt indlån og en option. Indskyder opretter en konto i Sparekassen Himmerland, hvor der indskydes minimum kr. Afkastet på Amerikansk Aktiekonto 2015 afhænger af udviklingen i 10 store amerikanske børsnoterede aktier samt udviklingen i den amerikanske dollar overfor den danske krone. Virksomhederne er beskrevet nærmere i Faktaboks 3. Teknikken bag det strukturerede indlån fremgår af Faktaboks 1. Aktieoption Med en option køber man retten, men påtager sig ikke forpligtelsen til at handle et værdipapir til en bestemt kurs på en fastsat dato. Optioner er en slags forsikring. Hvis kursen på aktierne er højere end den aftalte kurs ved udløbstidspunktet, giver optionen et positivt afkast. Hvis ikke, udnyttes optionen ikke. Amerikansk Aktiekonto 2015 er et alternativ til obligationsinvesteringer og er samtidig en anden måde at investere i aktier på. Amerikansk Aktiekonto 2015 giver mulighed for et positivt afkast ved stigninger i de underliggende aktier. Derudover påvirkes afkastet positivt ved en styrkelse af den amerikanske dollar overfor den danske krone. Amerikansk Aktiekonto 2015 er et fuldt kapitalbeskyttet struktureret indlån i Sparekassen Himmerland. I værste fald giver Amerikansk Aktiekonto 2015 intet afkast, men du får i denne situation stadigvæk det indskudte beløb tilbage ved udløb. Risikoen er derfor kendt på forhånd, såfremt det strukturerede indlån beholdes til udløb. Det størst mulige tab udgør den mistede forrentning af en eventuel alternativ investering i det strukturerede indlåns løbetid. Se i øvrigt afsnittet Kreditrisiko. Er det amerikanske aktiemarked og den amerikanske dollar på ret kurs igen? Den globale økonomiske vækst fortsætter i et adstadigt tempo med meget store regionale forskelle. Den amerikanske økonomi har fortsat store udfordringer, men økonomiske og finansielle hjælpemidler er blevet sat ind, så risikoen for en ny recession er lille. Blandt andet har den amerikanske centralbank iværksat opkøbsprogrammer af obligationer, senest QE2, som har haft til formål at holde renten lav. Den lave rente er ønskelig for at undgå, at stigende finansieringsomkostninger lægger yderligere pres på boligmarkedet i USA og dermed den amerikanske økonomi. De store amerikanske virksomheder viser gode resultater. De gode regnskabsresultater er fortsat primært en konsekvens af gennemførte rationaliseringer af virksomhedernes omkostninger, mens stigningerne på indtægtsiden kræver yderligere stigning i efterspørgslen fra økonomien. Der er imidlertid allerede bedring at spore på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er stigende. Stigning i beskæftigelsen er en direkte konsekvens af, at de små og mellemstore virksomheder har det bedre. Når der er styr på omkostningerne, og der er stigende efterspørgsel, ser fremtiden relativ lys ud for amerikanske selskaber. Risikoen for de store amerikanske virksomheder er, at der kan komme en ny recession. Den danske krones tætte tilknytning til euroen betyder, at euroens problemer også vil blive videreført til Danmark i valutamæssig henseende. Svækkelsen af euroen som følge af den igangværende gældskrise i flere af medlemslandene har bevirket, at dollaren også er blevet styrket overfor den danske krone. Fremadrettet kan euroen blive svækket yderligere, hvis gældskrisen skulle ramme nogle af de øvrige store lande i Europa. Ud over gældsproblemerne i Europa er det renteforskellen mellem USA og Europa, der styrer dollarens værdi. På længere sigt ventes renteudviklingen at fungere som støtte for dollaren i takt med, at den amerikanske centralbank sidst på året ventes at påbegynde stramninger af pengepolitikken, mens ECB på det tidspunkt vil have overstået første bølge af de pengepolitiske stramninger i Europa. Der er således en forventning om, at dollaren vil blive styrket overfor danske kroner. På denne baggrund forventes det på fire års sigt, at aktiekurven og forholdet mellem amerikanske dollars og danske kroner er styrket. Amerikansk Aktiekonto 2015 giver mulighed for at opnå et attraktivt afkast i et stigende aktiemarked. Hvis aktiemarkederne derimod falder de kommende fire år, så har du fuld kapitalbeskyttelse og vil således på udløbsdagen få dit indskud på Amerikansk Aktiekonto 2015 tilbage dog uden afkast. Beskrivelse af Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 løber i omtrent fire år og henvender sig til dig, hvis investeringshorisont svarer til denne løbetid, og som har forventning om en fortsat positiv udvikling på det amerikanske aktiemarked samt en styrkelse af den amerikanske dollar overfor den danske krone. Du kan oprette Amerikansk Aktiekonto 2015 fra 1. juni til 30. juni Amerikansk Aktiekonto 2015 er et struktureret indlån hos Sparekassen Himmerland, hvor det indskudte beløb ikke forrentes med en bestemt rente som ved traditionelle indlån, men hvor et eventuelt afkast afhænger af udviklingen i den underliggende aktiekurv samt udviklingen i den amerikanske dollar over for den danske krone. Det traditionelle indlån sikrer kapitalbeskyttelsen af det indskudte beløb ved udløb, mens optionen skaber muligheden for afkastet på Amerikansk Aktiekonto Faktaboks 1 viser teknikken bag det strukturerede indlån.

3 Faktaboks 1: Teknikken bag Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 giver dig mulighed for at få et mere attraktivt afkast end ved et traditionelt indlån. I faktaboks2 kan du se, hvordan afkastberegningen foretages. Markedsværdien af det strukturerede indlån kan i løbet af de fire år i perioden falde betydeligt under værdien ved oprettelsen, og en ophævelse før tid kan derfor medføre et tab. Du vil ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen ved udløb, hvis du ophæver kontoen før tid. Hvordan beregnes afkastet? Afkastet på Amerikansk Aktiekonto 2015 bestemmes af tre faktorer: Deltagelsesgraden, udviklingen i den underliggende aktiekurv og udviklingen i den amerikanske dollar over for den danske krone. Afkastet beregnes som deltagelsesgraden ganget med udviklingen i den underliggende aktiekurv ganget med den relative udvikling i USDDKK. Udviklingen i den underliggende aktiekurv bestemmes som det aritmetiske gennemsnit af værdiudviklingen for de underliggende aktier mellem startdagen og slutdagen. Startværdierne for aktierne i den underliggende aktiekurv fastlægges på startdagen 1. juli 2011, mens slutværdierne fastsættes på slutdagen 1. juli Den relative udvikling i USDDKK beregnes som forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi. Startværdien for USDDKK bliver observeret på startdagen, mens slutværdien for USDDKK bliver observeret den 2. juli Såfremt udviklingen i den underliggende aktiekurv er negativ, er afkastet på Amerikansk Aktiekonto 2015 nul. Se mere i Faktaboks 2 nedenfor. Faktaboks 2: Beregning af afkastet Relativ udvikling i USDDKK 90% 100% 110% 120% Udvikling i aktiekurv ,00% 2,16% 11 2,39% 111,00% 2,62% 112,00% 2,84% 2 118,00% 4,18% 12 4,61% 122,00% 5,04% 124,00% 5,47% 3 127,00% 6,09% 13 6,71% 133,00% 7,31% 136,00% 7,90% 4 136,00% 7,90% 14 8,68% 144,00% 9,44% 148,00% 10,19% 5 145,00% 9,63% 15 10,55% 155,00% 11,45% 16 12,33% 6 154,00% 11,27% 16 12,33% 166,00% 13,36% 172,00% 14,36% Bemærk, at afkastscenarierne er beregnet på baggrund af deltagelsesgraden på 100,00 pct.

4 Markedsværdien for Amerikansk Aktiekonto 2015 er følsom over for blandt andet udviklingen og udsvingene i kursen på de 10 underliggende aktier, udviklingen i USDDKK samt udviklingen i renten. Som vist i faktaboks 2 er følsomheden i markedsværdien af de 10 underliggende aktier ikke lineær med værdien af afkastet på Amerikansk Aktiekonto 2015, og du vil ikke modtage det samme afkast, som ved en direkte investering i de 10 underliggende aktier. Derudover er du ikke berettiget til at modtage dividender af de underliggende aktier. Alternative investeringer Som et alternativ til Amerikansk Aktiekonto 2015 vil du kunne købe en dansk statsobligation med godt og vel fire års løbetid, der 17. maj 2011 giver en årlig effektiv rente før skat på 2,52 pct. Det størst mulige tab for Amerikansk Aktiekonto 2015 udgøres af den mistede forrentning ved en eventuel alternativ investering i det strukturerede indlåns løbetid. Se i øvrigt afsnittet Kreditrisiko. Hvis du eksempelvis har indskudt kr. på Amerikansk Aktiekonto 2015, og gennemsnittet af værdien af de underliggende aktier er faldet med 15 pct. på slutdagen i forhold til lukkekurserne på startdagen, vil du modtage et afkast på 0 pct. på udløbsdagen (16. juli 2015). Da værdiudviklingen i de underliggende aktier i dette eksempel er negativ, vil afkastet blive nul uanset, hvad den relative udvikling i USDDKK har været. Hvis alle de underliggende aktiers værdi i stedet for er steget med f.eks. 40 pct., og den relative udvikling i USDDKK har været 110 pct., vil afkastet blive 44 pct. svarende til et afkast på kr. for et indskudt beløb på kr. I begge eksempler modtager du det indskudte beløb på udløbsdagen. Risikofaktorer Bemærk alle investeringer er forbundet med risici. Her nævnes de vigtigste risici for Amerikansk Aktiekonto Du skal være opmærksom på, at Amerikansk Aktiekonto 2015 er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne produktet med andre investeringsprodukter. Afkastrisiko Såfremt kursudviklingen på aktiekurven er negativ, vil indlånet ikke blive forrentet. Hvis den amerikanske dollar svækkes overfor den danske krone, vil det påvirke afkastet negativt. Nedenfor beskrives de væsentligste økonomiske faktorer, som kan påvirke værdiudviklingen i de underliggende aktier frem til slutdagen. Usikkerhedsmomenter og risici Et af de største usikkerhedsmomenter, der knytter sig til investeringen, er, om forventningerne til fremtiden er for optimistiske, således at forventningerne beskrevet i Er det amerikanske aktiemarked og den amerikanske dollar på ret kurs igen? ovenfor ikke bliver realiseret. Investeringen er således hensigtsmæssig for investorer med en forventning om, at værdien i de underliggende aktier og den amerikanske dollar overfor den danske krone på slutdagen er styrket i forhold til niveauet på startdagen. Likviditetsrisiko Amerikansk Aktiekonto 2015 er et struktureret indlån, der som udgangspunkt er bundet i perioden fra 1. juli 2011 til 16. juli Sparekassen Himmerland kan dog, hvis markedsforholdene tillader det, tilbyde dig at hæve indskuddet frem til udløbsdagen. Såfremt du ønsker dette, vil Amerikansk Aktiekonto 2015 blive ophævet til gældende markedsværdi fratrukket en dekort på 2 pct. Markedsværdien af indlånet udregnes af Beregningsagenten, som en sædvanlig tilbagediskontering af det indskudte beløb, tillagt en eventuel positiv værdi af den underliggende option på tidspunktet for ophævelsen. Ved ophør før tid kan markedsværdien af Amerikansk Aktiekonto 2015 således falde under værdien af indlånet ved oprettelsen, og en ophævelse før tid kan derfor medføre et tab. Kreditrisiko Sparekassen Himmerland er omfattet af Garantifonden for indskydere og investorer, og indskud på Amerikansk Aktiekonto 2015 vil blive dækket efter de til enhver tid gældende regler. Indlån dækkes efter fradrag af indskyderens eventuelle lån og andre forpligtelser over for Sparekassen Himmerland. Visse særlige indlån dækker Indskydergarantifonden fuldt ud. Særlige indlån er blandt andet pensionsmidler og børneopsparingskonti. Med hensyn til kreditrisiko er Amerikansk Aktiekonto 2015 at betragte som et traditionelt indlån i Sparekassen Himmerland, og sikkerheden for, at Sparekassen Himmerland ved udløb af Amerikansk Aktiekonto 2015 kan betale det indskudte beløb, er lig med sikkerheden for tilbagebetaling af almindelige indlån. Du skal være opmærksom på, at dele af indskuddet samt forrentningen kan gå tabt, såfremt Sparekassen Himmerland får finansielle problemer. Vi henviser i øvrigt til Sparekassen Himmerlands Årsrapport, hvoraf bl.a. fremgår, at Sparekassen Himmerland allerede nu opfylder Finanstilsynets Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten angiver 5 pejlemærker med grænseværdier, som i fremtiden skal bruges til at vurdere risikoen i det enkelte pengeinstitut. Holder pengeinstituttet sig inden for alle fem grænseværdier, overholder instituttet de fremtidige rammer, som Finanstilsynet har sat op for en sund bankforretning. Alle Sparekassen Himmerlands nøgletal ligger langt inden for Finanstilsynets grænseværdier på alle 5 pejlemærker. Det betyder, at Sparekassen Himmerland allerede nu lever op til de fremtidige skærpede krav, der gælder fra 2013.

5 Beskatning Generelt Amerikansk Aktiekonto 2015 beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller værdien ved indskud indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved ophævelse af Amerikansk Aktiekonto 2015 sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller værdien ved indskud, hvis indskuddet er sket inden for samme år. Skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. indlån eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til oprettelse af Amerikansk Aktiekonto Selskaber Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke, som for privatpersoner, tabsbegrænsningsregler. Investering for pensionsmidler Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Kontoen er ikke underlagt 20 pct.-placeringsbegrænsningen. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på det strukturerede indlån eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på det strukturerede Faktaboks 3: De 10 underliggende aktier Selskab HJ Heinz Company Kellogg Company Eli Lilly & Company Coca-Cola Company The Procter & Gamble Company Kraft Foods Inc. Johnson & Johnson Services Inc. AT&T Inc. McDonald s Corporation Verizon Communications Inc. Beskrivelse Heinz producerer og markedsfører forarbejdede fødevarer over hele verden. Selskabets vigtigste produkter omfatter ketchup, krydderier, saucer, frostvarer, supper, bønner, pasta måltider og spædbørnsmad. Kellogg producerer og markedsfører morgenmadsprodukter og andre fødevarer. Selskabets produkter omfatter korn, cookies, kiks, kager, kornbarer, frugt snacks og frosne vafler. Kellogg markedsfører sine produkter i størstedelen af verdenen. Eli Lilly forsker, udvikler, fremstiller og sælger farmaceutiske produkter til mennesker og dyr. Selskabets produkter sælges i hele verden. Eli Lilly s produkter omfatter neurovidenskabelige produkter, endokrine produkter, antibiotika, hjerte-kar relaterede produkter, onkologi-produkter, og dyresundhedsprodukter. Coca-Cola producerer, markedsfører og distribuerer læskedrikke, læskedrikkoncentrater og sirup. Selskabet distribuerer og markedsfører også saft og juice produkter. Coca-Cola distribuerer sine produkter til detailhandlere og grossister i USA og internationalt. Procter & Gamble producerer og markedsfører forbrugerprodukter i hele verden. Selskabet leverer produkter inden for kategorierne tøjvask og rengøring, papir, skønhedspleje og mad og drikke. Proctor & Gamble s produkter sælges primært gennem supermarkeder, købmandsbutikker, kiosker og apoteker. Kraft Foods Inc. er et mad- og drikkevarer selskab. Selskabet fremstiller og markedsfører emballerede fødevarer, herunder snacks, drikkevarer, ost, fortilberedte måltider og forskellige kolonialvarer. Kraft sælger sine produkter over hele verden. Johnson & Johnson fremstiller sundhedsplejeprodukter og leverer tilhørende tjenester og services til forbrugerne og den farmaceutiske industri. Endvidere leverer selskabet services til medicinsk udstyr samt services til det diagnostiske marked. Selskabet har også produkter tilknyttet services som hudog hårpleje, farmaceutiske produkter, diagnostisk udstyr og kirurgisk udstyr i hele verden AT&T Inc. er et kommunikationsselskab. Selskabet driver, gennem sine datterselskaber og associerede selskaber, lokale og langdistance-telefontjenester, trådløs- og datakommunikation, internetadgang, IPbaseret og satellit-tv, sikkerhedsservices, telekommunikationsudstyr samt reklame og forlagsvirksomhed. McDonald s driver og franchiser fastfood-restauranter over hele verden. Selskabets fastfoodrestauranter tilbyder en bred vifte af lavpris fastfood på centrale steder i mange byer rundt i verden. Verizon Communications Inc. er en integreret televirksomhed, der leverer fastnet kommunikation og datatjenester, trådløse tjenester, internettjenester og offentlige databasetjenester. Virksomheden betjener herudover den amerikanske regering med telefonlinjer, datatjenester, telekommunikationsudstyr mv.

6 Fakta om Amerikansk Aktiekonto 2015 Udbyder Tegningsperiode Minimumsindskud Valuta Prisfastsættelsesdag Startdag Slutdag FX Startdag FX Slutdag Udløbsdag Underliggende Aktier (aktiekurv) Deltagelsesgrad Min. indfrielsesbeløb Afkast Udvikling i aktiekurv Udvikling i USDDKK Omkostninger Ophævelse før Udløb Beskatning Begrænsninger Sparekassen Himmerland A/S Fra 1. juni til 30. juni 2011 (begge dage inklusive) kr. pr. konto DKK 1. juli juli juli juli juli juli 2015 (hvorefter det indskudte beløb tillagt evt. afkast i indskudsperioden automatisk vil blive overført til specificeret bankkonto). HJ Heinz, Kraft Foods, Kellogg, Johnson & Johnson, Eli Lilly, AT&T, Coca-Cola, McDonald s, Procter & Gamble og Verizon Communications. 100,00 pct. Ved udløb får du som minimum det indskudte beløb tilbage. Afkastet på Amerikansk Aktiekonto 2015 bestemmes som det største af (i) nul og (ii) deltagelsesgraden x udviklingen i aktiekurven x udvikling i USDDKK. Udviklingen i aktiekurven bestemmes som det aritmetiske gennemsnit af værdiudviklingen i de underliggende aktier. Den relative udvikling i USDDKK beregnes som forholdet med USDDKKs start og slutværdi. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) forbundet med Amerikansk Aktiekonto 2015 udgør 0,00 pct. Såfremt markedsforholdene tillader det, er førtidig ophævelse mulig til gældende markedsværdi fratrukket en dekort på 2,00 pct. Markedsværdien af indlånet udregnes af Beregningsagenten som en sædvanlig tilbagediskontering af det indskudte beløb, tillagt en eventuel positiv værdi af den underliggende option på tidspunktet for ophævelsen. Markedsværdien kan således falde betydeligt under værdien ved oprettelsen, og en ophævelse før tid kan derfor medføre et tab. Se afsnittet om skatteforhold ovenfor Såfremt tegningen ikke overstiger kr., kan udbuddet blive annulleret. Såfremt den samlede tegning overstiger kr., forbeholder Sparekassen Himmerland sig ret til at lukke for yderligere indskud eller at reducere modtagne indskud. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette markedsføringsmateriale og kontovilkår for Amerikansk Aktiekonto 2015, vil beskrivelsen i kontovilkår for Amerikansk Aktiekonto 2015 være gældende. Faktaboks 4: Omkostninger Opgjort pr. 17. maj 2011 udgør værdien af delelementerne for Amerikansk Aktiekonto 2015 følgende: Indlånsværdi = 90,50 pct., svarende til 2,50 pct. p.a Optionselement = 9,50 pct. og Omkostninger = 0,00 pct. Omkostningerne på 0,00 pct. svarer til en årlig omkostning i procent (ÅOP) = 0,00 pct. Dette materiale er udarbejdet af Sparekassen Himmerland. Vi opfordrer dig til at sætte dig grundigt ind i de gældende kontobetingelser for Amerikansk Aktiekonto 2015, inden aftale om indskud indgås med Sparekassen Himmerland. De specifikke kontobetingelser er tilgængelige på himmerland.dk. Du kan følge den aktuelle markedsværdi for Amerikansk Aktiekonto 2015 på himmerland.dk.

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Amerikanske Aktier 2016

Amerikanske Aktier 2016 Amerikanske Aktier 2016 Amerikanske Aktier 2016 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Indskyder opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor det indskudte beløb ikke forrentes med en bestemt

Læs mere

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Amerikanske Aktier 2016 Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Mulighed for et bonusafkast på 32% selv ved uændrede kurser eller små stigninger i det amerikanske aktiemarked Invester

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

2015 US Aktiekonto. 2015 U S Aktiekonto

2015 US Aktiekonto. 2015 U S Aktiekonto 2015 US Aktiekonto 1 2015 U S Aktiekonto De 10 aktier USA - Telekommunikation AT&T Inc. Selskabet er et holdingselskab inden for kommunikationsindustrien. Gennem associerede selskaber og datterselskaber

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Europæiske Aktier 2017

Europæiske Aktier 2017 Europæiske Aktier 2017 Europæiske Aktier 2017 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Indskyder opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor det indskudte beløb ikke forrentes med en bestemt

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier

Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier Gældende pr. 22. april 2014 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Aktiekonto 2018 Europæiske aktier (herefter kaldet Aktiekontoen

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier

Aktiekonto - Globale Aktier Aktiekonto - Globale Aktier Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekurserne stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Kontovilkår Hvo

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Aktiekonto vedr. Nordeuropæiske aktier

Aktiekonto vedr. Nordeuropæiske aktier Aktiekonto vedr. 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang af samtlige vilkår for Aktiekontoen, og kunden

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Aktiekonto 2016 Nordiske aktier Indlånsvilkår

Aktiekonto 2016 Nordiske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2016 Nordiske aktier Indlånsvilkår 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig gennemgang

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Aktiekonto Amerikanske aktier

Aktiekonto Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2017 - Amerikanske aktier BANK_00084 1013 Nykredit Bank CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2017 Amerikanske

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Dronninglund Sparekasse Indlånsvilkår 15 Forbrugsaktier 2014

Dronninglund Sparekasse Indlånsvilkår 15 Forbrugsaktier 2014 1. Aktiekonto Kunden bør først indsætte beløb på aktiekontoen "15 Forbrugsaktier 2014" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig gennemgang af samtlige vilkår for Aktiekontoen, og kunden erklærer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab

Landbrugsråvarer konto. - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab Landbrugsråvarer 2014 - konto - investér i landbrugsråvarer uden risiko for kurstab 1. Råvarekonto Kunden bør først indsætte beløb på Landbrugsråvarer 2014 - konto" (herefter kaldet "Råvarekontoen") efter

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere