I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r"

Transkript

1 I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås som OTC-handel med os som modpart. Når du handler valutaoptioner, giver det dig enten en ret eller en pligt til at købe eller sælge en underliggende valuta til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt (forfaldstidspunktet). Den fastsatte kurs omtales ofte som aftalekurs, strikekurs eller exercisekurs. Køberen af en valutaoption betaler en præmie til udstederen af optionen på indgåelsestidspunktet. Brug af valutaoptioner Valutaoptioner kan bruges til at afdække en valutakursrisiko. De kan også være interessante som investeringsinstrumenter, hvor formålet er at opnå en indtjening på en forventet kursudvikling. Løbetid Løbetiden på valutaoptionsforretninger er typisk op til to år. Typer af optioner Call-optioner giver køberen ret til at købe den underliggende valuta, mens put-optioner giver ret til at sælge. Køber du valutaoptioner, har du ret til at købe (call-option) eller sælge (put-option) det underliggende mod betaling af en præmie. Sælger du valutaoptioner, har du pligt til at sælge (call-option) eller købe (put-option) det underliggende. Afvikling kan ske ved differenceafregning eller ved betaling mod levering. En option, der afvikles ved levering, er en aftale om, at køber ved exercise har ret til at købe (call-option) eller sælge (put-option) det underliggende aktiv med levering på afviklingsdagen, hvis købesummen (aftalekursen) betales samtidig. En option, der differenceafregnes, er en aftale, hvor køber ved udnyttelse af optionen har ret til på afviklingsdagen at modtage et afregningsbeløb fra sælger. Afregningsbeløbet svarer til forskellen mellem markedskursen og aftalekursen i det omfang markedskursen overstiger aftale-kursen (call-option) aftalekursen og markedskursen i det omfang aftalekursen overstiger markeds-kursen (put-option) Markedskursen er den kurs, der handles til i markedet på udløbstidspunktet, som typisk er to bankdage før forfaldsdagen. Der skelnes endvidere mellem europæiske, amerikanske og bermuda optioner. Ved den europæiske option kan køber kun udnytte sin ret til køb eller salg på udløbstidspunktet Ved den amerikanske option kan køber bruge sin ret i hele perioden frem til udløb Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

2 Delta 2 1 Bermuda optioner er en mellemting mellem europæiske og amerikanske optioner. Her kan retten benyttes på flere tidspunkter i optionens løbetid, der er fastsat på forhånd, f.eks. hver sjette måned En option kan indgås med en eller flere barrierer. Det betyder, at hvis valutakursen i aftaleperioden rammer en barriere, vil optionen aktiveres eller falde bort. Ved en knock-out option falder optionen bort, hvis barrieren rammes. Ved en knock-in option aktiveres optionen, hvis barrieren rammes. Digitale valutaoptioner kaldes også alt eller intet optioner eller binære optioner. et på en digital valutaoption adskiller sig fra en almindelig valutaoption. Ved touch-optioner betales et på forhånd fastsat beløb, hvis aftalekursen har været handlet i optionens løbetid Ved no touch-optioner betales et på forhånd fastsat beløb, hvis aftalekursen ikke har været handlet i optionens løbetid Begreber for en options værdi Der bruges overordnet tre begreber, når en options værdi skal udtrykkes. Out-of-the-money angiver, at call-optionens aftalekurs er højere end den aktuelle markedskurs på det underliggende aktiv, mens det modsatte gælder for en put-option. At-the-money angiver for både call- og putoptioner, at optionens aftalekurs svarer til den aktuelle valutakurs på den underliggende valuta. In-the-money fortæller, at call-optionens aftalekurs er lavere end den aktuelle valutakurs, mens det modsatte er gældende for en putoption. Som udgangspunkt udnyttes in-the-money optioner ved udløb, mens det ikke er fordelagtigt for de optioner, der er at- og out-ofthe-money. Kursudsving på en option kan henføres til ændringen i det underliggende aktiv. Optionens følsomhed og dermed kursudsving afhænger af forholdet mellem optionens aftalekurs og den aktuelle valutakurs. 1,,9,8,7,6,,4,3,2,1, Kursudsving på en call option Out of the money At the money Pris på valutaoptioner Prisen (præmien) på en valutaoption bestemmes af In the money Spot Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

3 optionstypen (call, put, barriere, knock-out, knock-in, touch, no touch etc.) spotkursen på den underliggende valuta den forventede risiko (volatilitet) på den underliggende valuta Hvis de fremtidige valutakurser forventes at svinge meget, er der større sandsynlighed for, at de vil afvige fra de nuværende valutakurser. Dermed er sandsynligheden for, at en valutaoption vil have værdi på forfaldsdagen større, og optionspræmien vil være højere. Det er derfor dyrt at købe afdækning på en valuta med store kursudsving. Prisen på barriereoptioner og digitale optioner afhænger også af kursudsvingene på den underliggende valuta (volatilitet). En stigning i volatiliteten gør en knock-out option billigere, da risikoen for, at barrieren rammes, og optionen ophører, bliver større. Modsat vil en stigning i volatiliteten gøre knock-in optioner dyrere, da sandsynligheden for, at barrieren rammes, og optionen træder i kraft, er større. løbetiden Optionens løbetid har stor indflydelse på præmiens fastsættelse. Jo længere periode optionen løber, jo dyrere er den at købe aftalekursen samt eventuelle barrierer Aftalekursens placering i forhold til den gældende markedskurs har betydning for optionspræmiens størrelse For call-optioner vil præmien stige, jo lavere aftalekurs der ønskes. Jo lavere (bedre) kurs du ønsker at få ret til at købe den pågældende valuta på, jo dyrere bliver optionen. For put-optioner er billedet omvendt. Jo højere (bedre) aftalekurs du ønsker at sælge den pågældende valuta på, jo dyrere bliver optionen. Ved barriereoptioner har valget af barriereniveau stor betydning for præmiens størrelse. For knock-out optioner er præmien lavere, jo tættere på markedskursen barriereniveauerne lægges på aftaletidspunktet. For knock-in optioner er præmien højere, jo tættere på markedskursen barriereniveauerne lægges på aftaletidspunktet. renten på de involverede valutaer. Renteniveauet i de to valutaer har indflydelse på præmiens størrelse, når den beregnes. Hvis hovedvalutaen (f.eks. USD) er højere forrentet end bivalutaen (f.eks. DKK), vil det gøre call-optioner billigere og put-optioner dyrere. Hvis hovedvalutaen (f.eks. USD) er lavere forrentet end bi-valutaen (f.eks. DKK), vil det gøre call-optioner dyrere og putoptioner billigere. Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

4 Afvikling af valutaoptioner før tid Hvis en valutaoption ønskes lukket før udløb, skal der etableres en modsatrettet option på basis af aktuelle markedspriser, mens løbetiden på den modsatrettede option skal svare til restløbetiden på den oprindelige option. De øvrige vilkår skal svare til de oprindelige vilkår. Brug af valutaoptioner til afdækning af risiko Her kan du læse, hvordan valutaoptioner kan afdække en valutakursrisiko. Almindelig valutaoption En dansk virksomhed med eksport til USA og indtægter i USD kan f.eks. afdække valutakursrisikoen ved at købe en put-option på salg af USD mod DKK. Samtidig med at aftalen indgås, betaler virksomheden en præmie for at få retten til at sælge USD mod DKK på aftalekursen. Aftalekursen fastsættes af virksomheden. Hvis spotkursen på udløbstidspunktet er lavere end aftalekursen, vil virksomheden sælge det modtagne dollarbeløb til aftalekursen. Hvis spotkursen derimod er højere end aftalekursen på udløbstidspunktet, vil virksomheden sælge dollarbeløbet til den gældende spotkurs. Her udnyttes optionen altså ikke. Barriere valutaoption En dansk virksomhed med eksport til USA og indtægter i USD kan f.eks. afdække valutakursrisikoen ved at købe en put option på salg af USD mod DKK. Hvis den købte put-option ophører med at eksistere såfremt dollarkursen stiger til et niveau, der er aftalt på forhånd er der tale om en barriere valutaoption (en knock-out putoption). Barriere optionen vil være billigere end den almindelige put option. Der opnås rabat, idet optionen ophører med at eksistere, hvis barrieren rammes i optionens løbetid. I dette eksempel ligger barrieren imidlertid over den gældende spotkurs. Virksomheden vil derfor have et bedre udgangspunkt for en fornyet afdækning, hvis optionen ophører med at eksistere, da spotkursen nu er højere end den var på det tidspunkt, aftalen blev indgået. Digital valutaoption En dansk virksomhed skal foretage en betaling i et land med møntkoden ISO. Betalingen skal foretages om tre måneder, og den aktuelle terminspris på ISO/DKK om tre måneder er kurs 1 (se særskilt information om valutaterminsforretninger). Virksomheden afdækker forpligtelsen ved følgende handler Der købes ISO mod DKK til terminsprisen på kurs 1. Der købes en digital no touch valutaoption med en aftalekurs på 12. Optionen koster 1 kurspoint og udbetaler 2 kurspoint, hvis aftalekursen ikke rammes. Hvis kursen på ISO/DKK ikke bliver højere end eller lig med kurs 12 i optionens løbetid, vil det svare til, at virksomheden har afdækket betalings-forpligtelsen til kurs 9. Det er 1 kurspoints bedre end den aktuelle terminspris. Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

5 Nettoprisen på afdækningen findes som: terminspris 1 betalt optionspræmie - 1 gevinst på option + 2 nettopris 9 Hvis kursen på ISO/DKK bliver 12 eller højere i optionens løbetid, vil det svare til, at virksomheden har afdækket betalingsforpligtelsen til kurs 11. Det er 1 kurspoints dårligere end den aktuelle terminspris. Køb af en call-option Ved køb af call-option får køber ret, men ikke pligt til at købe den underliggende valuta til en aftalt kurs. Hvis kursen på udløbstidspunktet ligger over aftalekursen, er det en fordel at udnytte optionen. Hvis kursen på udløbstidspunktet ligger under aftalekursen, vil optionen ikke blive udnyttet, da det er mere fordelagtigt at købe den underliggende valuta i markedet. Køb af en put-option Ved køb af put-option får køber ret, men ikke pligt til at sælge den underliggende valuta til en aftalt kurs. Hvis kursen på udløbstidspunktet ligger under aftalekursen, er det en fordel at udnytte optionen. Hvis kursen på udløbstidspunktet ligger over aftalekursen, vil optionen ikke blive udnyttet, da det er mere fordelagtigt at sælge den underliggende valuta i markedet Nettoprisen på afdækningen findes som: terminspris 1 betalt optionspræmie - 1 gevinst på option Nettopris 11 Eksempler på afkastprofiler ved brug af valutaoptioner Her kan du se en række eksempler med afkastprofiler, der viser, om forretningen er gunstig eller ej. profil, købt call option profil, købt put option Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

6 Salg af en call-option Ved salg af call-option får sælger pligt til at sælge den underliggende valuta til en aftalt kurs, hvis kursen på udløbstidspunktet ligger over aftalekursen, og køber udnytter optionen. Hvis kursen på udløbstidspunktet ligger under aftalekursen, vil optionen ikke blive udnyttet, da det er mere fordelagtigt at købe den underliggende valuta i markedet profil, solgt call option Salg af en put-option Ved salg af put option får sælger pligt til at købe den underliggende valuta til en aftalt kurs, hvis kursen på udløbstidspunktet ligger under aftalekursen, og køber udnytter optionen. Hvis kursen på udløbstidspunktet ligger over aftalekursen, vil optionen ikke blive udnyttet, da det er mere fordelagtigt at sælge den underliggende valuta i markedet profil, solgt put option Eksempler på investeringsstrategier med valutaoptioner Covered call Et covered call består af en solgt call-option med samtidigt ejerskab af den underliggende valuta. Sælgers forpligtelse til at levere den underliggende valuta, når køber udnytter optionen, er dermed afdækket. Der modtages en præmie for den solgte calloption, hvis man fraskriver sig kurspotentialet ud over strikekursen på den underliggende valuta. Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

7 profil, covered call Nettostrategi Underliggende valutaposition Solgt call option Der betales en præmie for den købte put option, mens kurspotentialet på den underliggende valuta er intakt profil, protective put Købt put option Underliggende valutaposition Der betales en præmie for de købte optioner. Strategien bruges ved en forventning om en kursstigning eller et kursfald i den underliggende valuta. 2 1 profil, købt straddle Købt put option -2 Forventningen til kursudviklingen på strategien bør ikke overstige strikekursen plus den modtagne præmie, da dette udgør break even på strategien. Protective put Et protective put består af en købt put-option med samtidigt ejerskab af den underliggende valuta. Det giver retten til at sælge den underliggende valuta til optionens aftalekurs Nettostrategi Strategien bruges til at afdække en risiko ved kursfald på den underliggende valuta. Købt straddle En købt straddle består af en købt call option og en købt put option med samme aftalekurs. Det giver retten til at købe- og/eller sælge den underliggende valuta til optionernes aftalekurs Købt call option Nettostrategi Solgt strangle En solgt strangle består af en solgt call-option og en solgt put-option med forskellige aftalekurser. Det giver en pligt til at sælge og/eller købe den underliggende valuta til optionernes aftalekurs. Der modtages en præmie for de solgte optioner. Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

8 Strategien bruges ved en forventning om relativ stabil kursudvikling i den underliggende valuta profil, solgt strangle Nettostrategi Risici Du skal være opmærksom på, at handel med valutaoptioner kan have betydelige risici. I følge "Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter" er denne produkttype mærket RØD. Rød betyder: "Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue." eller modtages (put-option) til, og den kurs, som den underliggende valuta kan købes eller sælges til i markedet. Ved optioner med differenceafregning er risikoen, at optionen skal afregnes til en aftalekurs, der ikke er gunstig i forhold til den markedskurs, valutaen afregnes til. I begge tilfælde kan tabet overstige den modtagne optionspræmie, hvilket er illustreret i de tidligere viste afkastprofiler Solgt put option Solgt call option Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter kan ses på Mærkningsordningen kan ikke stå alene som beslutningsgrundlag for en investering. Den er kun et supplement til den information, du bør indhente, inden du foretager en investering, eller til den rådgivning, du kan få i banken efter afdækning af din investeringsprofil. Salg af valutaoptioner Ved optioner med levering består risikoen i en ikke-gunstig forskel mellem den aftalekurs, den underliggende valuta skal leveres (call-option) Sælger af en call-ption kan i værste fald lide et ubegrænset tab. Sælger af en put-option kan i værste fald lide et tab, der svarer til forskellen mellem aftalekursen minus præmien og nul. I optionens løbetid vil valutakursen, de forventede kursudsving på valutakursen og pengemarkedsrenten påvirke markedsværdien af optionen. Indvirkningen på markedsværdien vil afhænge af optionstypen. Ved en eventuel lukning før tid kan sælger komme til at lide et tab, der svarer til den Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

9 absolutte værdi af den negative markedsværdi med tillæg af spread på den modgående forretning. Køb af valutaoptioner Ved køb af valutaoptioner begrænser risikoen sig til tabet af den betalte præmie. På grund af kompleksiteten på dette område anbefaler vi, at du drøfter de skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser med en revisor eller anden professionel rådgiver. Sikkerhedsstillelse Når du indgår forretninger med os som modpart, kan vi kræve, at du stiller sikkerhed Særlige markedssituationer Under særlige markedssituationer kan det være svært eller umuligt at lukke en position. Dette kan eksempelvis være tilfældet i perioder med hyppige kursudsving, hvis priserne stiger eller falder i et sådan omfang, at vi ikke er i stand til at stille en pris. Skat Den skattemæssige behandling af gevinst og tab på valutaoptioner afhænger af, om du handler som privatperson eller på vegne af et selskab. Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 192 København K

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation - 1 Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Terminskontrakter herunder kurssikring er et emne, der bør overvejes i enhver virksomhed, hvor prisudviklingen

Læs mere

RØD CERTIFICERING - BILAG

RØD CERTIFICERING - BILAG RØD CERTIFICERING - BILAG STRUKTUREREDE OBLIGATIONER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Strukturerede obligationer som det næstbedste alternativ. GEVINST Næstbedst ved FALD AKTIV

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r e n t e s w a p s o g s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r e n t e s w a p s o g s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r e n t e s w a p s o g s w a p t i o n e r Her kan du finde generelle oplysninger om renteswaps, der handles i Danske Bank. Renteswaps og swaptioner kan indgås som OTC-handel

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Guide til optioner og futures på aktier og aktieindeks

Guide til optioner og futures på aktier og aktieindeks Guide til optioner og futures på aktier og aktieindeks Hvis man ønsker at deltage i markedet for aktieoptioner og futures, er det nødvendigt at kende til produkternes konstruktion, herunder afkast-/risikoprofilen

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Finansanalytikerforeningen, 22. november 2005 Svend Jakobsen Institut for regnskab, finansiering og logistik Handelshøjskolen i Århus Indekseret obligation

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER INTRODUKTION Importør af varer fra USA : Skal købe USD i fremtiden, bange for at USD stiger i kurs. Importøren er Kort (short) i USD

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Hvad bør en option koste?

Hvad bør en option koste? Det Naturvidenskabelige Fakultet Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag 9. oktober 2012 Dias 1/19 Reklame først: Matematik-økonomi-uddannelsen Økonomi på et solidt matematisk/statistisk

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

FINANSIERING 1. Opgave 1

FINANSIERING 1. Opgave 1 FINANSIERING 1 3 timers skriftlig eksamen, kl. 9-1, onsdag 9/4 008. Alle sædvanlige hjælpemidler inkl. blyant er tilladt. Sættet er på 4 sider og indeholder 8 nummererede delspørgsmål, der indgår med lige

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Dollarfald - hvad nu? Afdækningsmulighederne. 18. maj 2004 Ole Bremholm Jørgensen

Dollarfald - hvad nu? Afdækningsmulighederne. 18. maj 2004 Ole Bremholm Jørgensen Dollarfald - hvad nu? Afdækningsmulighederne 18. maj 2004 Ole Bremholm Jørgensen Tendenser og historiske konsekvensberegninger Hvorfor afdækning? Hvad kan vi tilbyde? Hvad betyder IAS 39 for strategierne?

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 SWAPS Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI

NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI 4 timers skriftlig eksamen, 10-14, tirsdag 1/6 2004. Ingen hjælpemidler (blyant & lommeregner dog tilladt).

Læs mere

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaterminsforretninger og valutafutures

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaterminsforretninger og valutafutures Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaterminsforretninger og valutafutures Version 1, opdateret den 12. oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere