KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)"

Transkript

1 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler har i perioden 28. januar til 17. februar 2016 været sendt i høring hos en række myndigheder, organisationer og virksomheder. Forsvarsministeriet har på den baggrund modtaget høringssvar fra følgende: Arbejdstilsynet, Beredskabsforbundet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Falck Danmark A/S, Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, KL, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund. Forsvarsministeriet har endvidere modtaget en udtalelse fra Teknisk landsforbund, Centralforeningen for Stampersonel og Hovedstadens Beredskab. Idet KL s høringssvar antages at repræsentere alle kommunernes interesser, er udtalelsen fra Hovedstadens Beredskab ikke gengivet i høringsnotatet. Supplerende kan det oplyses, at indholdet af udtalelsen fra Hovedstadens Beredskab allerede fremgår af høringsnotatet, idet hovedpunkterne også er fremført i de øvrige modtagne høringssvar, som er gengivet i høringsnotatet. De modtagne høringssvar vedlægges. Bemærkninger af generel politisk karakter samt forslag og bemærkninger, der ikke vedrører lovforslaget, indgår ikke i høringsnotatet. Nedenfor vil Forsvarsministeriet omtale de væsentligste bemærkninger i de modtagne høringsudtalelser og primært kommentere de punkter, der ikke er nærmere gennemgået i lovforslagets bemærkninger. Forsvarsministeriets bemærkninger til høringssvarerne er anfør i kursiv. 2. Bemærkninger til lovforslaget Politidirektørens stemmeret KL peger på, at forslaget om at indsætte en bestemmelse om, at politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål giver anledning til en række tvivlsspørgsmål, idet en lang række af de beslutninger, herunder beslutninger af beredskabsfaglig karakter, har betydning for de kommunale bevillingsspørgsmål. På den baggrund er det KL s vurdering, at politidirektøren ikke bør deltage som medlem af kommissionen, men alene tillægges høringsret i for- 1

2 bindelse med beslutninger, hvori politidirektørens kompetence er relevant, hvilket derfor bør præciseres i lovforslaget. Teknisk Landsforbund finder forslaget om, at politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål fornuftigt, men henleder opmærksomheden på, at der i de tilfælde vil være et lige antal medlemmer, der skal stemme. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Forsvarsministeriet har forelagt KL s forslag for Justitsministeriet, som har anført, at kendskabet til og koordinationen med arbejdet i beredskabskommissionerne er et centralt led i politiets koordinerende ledelse, jf. beredskabslovens 17, hvorfor det er af afgørende betydning for en effektiv udnyttelse af det samlede beredskab og ikke mindst koordinationen mellem det arbejde, der foregår i beredskabskommissionen og det arbejde, der foregår i de lokale beredskabsstabe, at politidirektøren indgår som egentligt medlem af beredskabskommissionen. Endvidere har Justitsministeriet oplyst, at politidirektørerne generelt vil afholde sig fra at deltage i afstemninger i beredskabskommissionerne, som ikke måtte være af beredskabsfaglig karakter. Endvidere bemærkes, at forslaget er udtryk for en kodificering af gældende praksis, samt at ministeriet ikke er bekendt med, at politidirektørens medlemskab af beredskabskommissionen, herunder spørgsmålet om stemmeafgivelse, har givet anledning til problemer siden beredskabslovens ikrafttræden 1. januar Ændring i sammensætningen af beredskabskommissioner Dansk Erhverv og Falck Danmark A/S peger på, at både private og offentlige deltagere i beredskabet skal sikres repræsentation i beredskabskommissionen. Endvidere peges på, at medarbejderrepræsentation i eventuelle samarbejds- og/eller medarbejderudvalg kan være mere relevant. KL anfører, at det bør præciseres, at de deltagende kommunalbestyrelser ikke har instruktionsbeføjelser over for en eventuelt valgt medarbejderrepræsentant, samt at der kun vælges én repræsentant. FOA og Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk finder forslaget om medarbejderrepræsentation positivt. Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk anbefaler, at ordlyden ændres, således at det bliver obligatorisk for kommunalbestyrelsen at udpege medarbejderrepræsentanter. Beredskabsforbundet foreslår, at det i 9, stk. 2, og 10, stk. 2, præciseres, at de frivilliges repræsentation i beredskabskommissionen og den fælles beredskabskommission er en frivillig i redningsberedskabet. Begrundelsen for dette ønske er at sikre, at repræsentanten for de frivillige har den fornødne faglige baggrund i redningsberedskabet. 2

3 Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Forsvarsministeriet finder det således ikke hensigtsmæssigt at detaljeregulere alle forhold vedr. udpegning af medarbejderrepræsentanter som medlemmer af beredskabskommissionerne. Den nærmere fastlæggelse af disse forhold bør således overlades til kommunalbestyrelsernes beslutning. Ministeriet finder det i denne sammenhæng også vigtigt, at der er tale om en mulighed ikke en pligt. Forsvarsministeriet skal til det af Beredskabsforbundet foreslåede bemærke, at ministeriet ikke finder grundlag for at ændre de gældende bestemmelser for de frivilliges repræsentation. Bestemmelserne om de frivilliges repræsentation i beredskabskommissionen og den fælles beredskabskommission blev indsat ved lov nr. 293 af 30. april 2003 om ændring af beredskabsloven og var en konsekvens af aftalen mellem Folketingets partier om redningsberedskabet efter 2002, hvori det anføres, at de frivillige skal have ret til en observatørpost i beredskabskommissionen i det omfang de frivillige ikke er medlem af beredskabskommissionen, og at kommunalbestyrelsen udpeger en observatør efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet. Af forarbejderne til lovændringen fremgår, at der i den forbindelse sigtes til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens redningsberedskab. Fri disponering KL anfører, at der ikke er behov for en lovregulering til at fremme fri disponering. KL opfordrer til, at såfremt forsvarsministeren tillægges kompetence til at fastsætte nærmere regler om bl.a. fri disponering, bør en udmøntning heraf først ske efter nærmere forudgående drøftelse med KL og kommunerne. Teknisk Landsforbund spørger til, om der i forslaget om fri disponering er taget højde for nogle dilemmaer, herunder situationer, hvor den fri disponering ifølge landsforbundet vil betyde et ringere serviceniveau for dele af kommunen, end dimensioneringen lægger op til. Det bemærkes, at forslaget om fri disponering hidrører fra rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Forsvarsministeriet skal til Teknisk Landsforbunds spørgsmål bemærke, at forslaget om fri disponering understreger kommunalbestyrelsens pligt til at kunne yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Den nærmere regulering af princippet, herunder drøftelse af mulige uhensigtsmæssigheder og løsningen herpå, vil ske i forbindelse med en kommende ny dimensioneringsbekendtgørelse. På baggrund af KL s bemærkninger vurderes det tilstrækkeligt at indsætte en bemyndigelse til forsvarsministeren til at fastsætte nærmere regler om fri disponering. Det er endvidere præciseret i lovbemærkningerne, at udmøntningen heraf vil ske under inddragelse af KL. 3

4 Herefter udgår lovforslagets 1, nr. 12. Bemyndigelse til at fastsætte regler om alarmering FOA finder, at man ved at udvide forsvarsministerens beføjelser til også at fastsætte regler for alarmering risikerer, at det samlede borgernære serviceniveau forringes yderligere. FOA finder, at tilføjelsen af nyt stk. 6 i 12 giver ministeren de nødvendige beføjelser. KL finder, at der er tale om unødvendig statslig regulering, hvis forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om alarmering af det kommunale beredskab, idet kommunernes behov for alarmering udfordres af andet end brand, ulykker, oversvømmelser og katastrofer. Alarmering er derfor en central del af kommunens beredskabsplan. FOA og KL s bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Det bemærkes, at forslaget er udtryk for en konsekvensændring som følge af, at planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab foreslås at blive adskilt fra kommunens samlede plan for beredskabet. Med lovforslaget er det således hensigten at sikre, at planer for alarmering af brandvæsenet udarbejdes og indgår i den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, idet det hidtil har været forudsat, at planen for alarmering (af brandvæsenet) indgik i kommunens generelle beredskabsplan i henhold til beredskabslovens 25, jf. forarbejderne til denne bestemmelse. Bemyndigelse til at fastsætte regler om krav til behandling af Beredskabsstyrelsens udtalelse om planen for den risikobaserede dimensionering Social- og Indenrigsministeriet anfører, at det af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 16, fremgår, at Beredskabsstyrelsen vil kunne indbringe sagen for det kommunale tilsyn, hvis Beredskabsstyrelsens udtalelse i forbindelse med udarbejdelse af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ikke forelægges for kommunalbestyrelsen. Social- og Indenrigsministeriet bemærker, at det følger af lov om kommunernes styrelse, 48 a, at Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. En henvendelse fra Beredskabsstyrelsen er således hverken en nødvendig eller tilstrækkelig forudsætning for, at Statsforvaltningen kan rejse en tilsynssag. Forsvarsministeriet er opmærksom på, at Beredskabsstyrelsen alene vil kunne anmode Statsforvaltningen om at overveje, om der i en konkret sag er grundlag for at rejse en tilsynssag i henhold til den kommunale styrelseslov. Hjemmel i relation til koordinering af assistancemuligheder på tværs af landet Falck Danmark A/S foreslår bl.a., at det præciseres, at 18 ikke udelukker, at kommunerne selv kan foretage disponeringen med respekt for øvrige eksisterende beredskabsressourcer. KL anfører, at forslaget indebærer, at ministeren via en bemyndigelse til Beredskabsstyrelsen får rådighed over de kommunale redningsberedskaber og kan indsætte dem ud over eget bered- 4

5 skabsområde også i fredstid, hvilket ifølge KL vil indskrænke det kommunale råderum og øge risikoen for svigt over for borgere og virksomheder i eget beredskabsområde til følge Teknisk Landsforbund er bekymret for, at lovforslaget giver Beredskabsstyrelsen en ledende og koordinerende rolle i forhold til større ulykker og katastrofer, der indebærer, at de eksisterende Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) sættes ud af drift. Det bemærkes, at forslaget er en udmøntning af en af anbefalingerne i Redningsberedskabets Strukturudvalgs rapport. Som det fremgår af udkast til lovbemærkninger, er der alene tale om at sikre hjemmel til, at princippet i den allerede eksisterede beføjelse efter beredskabslovens 18, stk. 1, der alene omfatter krig og særlige katastrofetilfælde, også kan anvendes i tilfælde af større ulykker og katastrofer. Der er således alene tale om at udvide bestemmelsen til også at omfatte hændelser i fredstid. Det vil blive præciseret i lovbemærkningerne, at der typisk vil være tale om situationer, hvor den nationale operative stab er etableret, og en beslutning om at indsætte det kommunale redningsberedskab i medfør af den foreslåede nye bestemmelse vil blive truffet i samråd med øvrige repræsentanter i den nationale operative stab, og beføjelsen vil normalt også henset til bestemmelsens forventede snævre anvendelsesområde blive anvendt efter drøftelse med Forsvarsministeriet. Endvidere vil det blive præciseret i lovbemærkningerne, at den foreslåede bestemmelse ikke giver anledning til en ændring i kommunernes dimensionering, idet der ved anvendelse af bestemmelsen vil blive taget udgangspunkt i det eksisterende beredskab. Det bemærkes, at forslaget ikke ændrer ved de øvrige bestemmelser i beredskabslovgivningen om kommunernes mulighed for at anvende mellemkommunal hjælp eller indgå aftaler i medfør af beredskabslovens 13, stk. 1. For så vidt angår Teknisk Landsforbunds bekymring vedrørende forslagets konsekvenser for REFIL er der ikke tilsigtet ændringer i status for disse retningslinjer, der er udarbejdet og tiltrådt af de myndigheder, der samarbejder på et skadested. Ændring af brandsynsbestemmelsen Transport- og Bygningsministeriet finder, at affattelsen af lovforslagets 1, nr. 18, som indebærer en ændring af formuleringen af 36, stk. 1, er uklar og skyldes, at hverken den konkrete bestemmelse eller bemærkningerne til dette punkt efter Transport- og Bygningsministeriets vurdering i tilstrækkelig grad beskriver, hvad der menes med særlige lagerbygninger. Dette kan efter Transport- og Bygningsministeriets vurdering give anledning til tvivl om grænsefladerne mellem byggeloven og beredskabsloven. DI finder, at al lovgivning vedrørende brandsikkerhed i byggeri bør samles i byggelovgivningen. Det er efter DI s opfattelse uhensigtsmæssigt at fastholde brandsynene i beredskabsloven, da 5

6 det mindsker gennemsigtigheden. Samtidig svækkes retssikkerheden ifølge DI ved, at der ikke er den samme adgang til at klage, som der findes i byggeloven. Med forslaget sikres det, at bygninger, der i dag er omfattet af brandsynsforpligtelsen, fortsat kan være omfattet af brandsyn efter beredskabslovgivningen, uanset den nye snitflade mellem byggelovgivningen og beredskabslovgivningen. Herudover bemærkes, at en definition af særlige lagerbygninger vil blive fastlagt som led i det arbejde, der er igangsat med revision af bl.a. bygningsreglementet. Til DI s bemærkning vedrørende overførsel af reguleringen af brandsyn til byggelovgivningen bemærkes det, at det i forbindelse med den igangværende ændring af byggeloven (samling af brandreguleringen) er forudsat, at brandsyn fortsat varetages efter beredskabslovgivningen. Konkurrenceudsættelse af de ukomplicerede brandsyn Danske Erhverv, Dansk Industri og Falck A/S er positive overfor forslaget om, at andre end kommunalbestyrelsen skal kunne foretage mindre komplicerede brandsyn, idet det dog påpeges, at også andre og mere komplicerede brandsyn vil kunne udliciteres, mens FOA, Teknisk Landsforbund og KL giver udtryk for betænkeligheder ved forslaget. Bl.a. peger KL på, at lovforslaget ikke tager stilling til, hvorvidt der er hjemmel til, at et privat firma kan indfinde sig på privat område for at foretage kontrol og kunne udstede påbud eller forbud. Endvidere savnes ligeledes bestemmelser om, at private virksomheder, der udfører myndighedsopgaver, er forpligtet til at følge gældende regler for myndigheders sagsbehandling, herunder bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven mv. Social- og Indenrigsministeriet bemærker at Statsforvaltningens tilsyn ikke omfatter opgaver, som private virksomheder udfører efter aftale med en kommune. I de tilfælde, hvor en privat virksomhed fremover udfører et brandsyn, vil dette således ikke være omfattet af Statsforvaltningens tilsyn. Der er peget på en række forhold af principiel, juridisk karakter som nødvendiggør, at forslaget om at lade private virksomheder og andre varetage brandsynsopgaver nærmere bør afdækkes. Det er væsentligt, at privates varetagelse af brandsynsopgaver sker på et for borgerne og virksomhederne retssikkerhedsmæssigt tilfredsstillende grundlag. Høringen af lovforslaget har således godtgjort et behov for en nærmere undersøgelse af området, herunder om også mere komplicerede brandsyn vil kunne konkurrenceudsættes, hvorfor lovforslaget er tilrettet i overensstemmelse hermed (lovforslagets 1, nr udgår). Forslaget om at lade private virksomheder og andre varetage brandsynsopgaver påtænkes genfremsat, når undersøgelsen er afsluttet, og der forventeligt er skabt det fornødne grundlag til at 6

7 sikre, at privates varetagelse af brandsynsopgaver kan ske på et retssikkerhedsmæssigt tilfredsstillende grundlag. 3. Supplerende bemærkninger Lovforslaget, som blev sendt i høring, indeholdt et forslag om at indføre en mulighed for at ændre i antallet af beredskaber til bekæmpelse af brand i skibe til søs. Høringen af lovforslaget har godtgjort et behov for en nærmere undersøgelse af området, hvorfor lovforslaget er tilrettet i overensstemmelse hermed (lovforslagets 1, nr udgår). KL har i sit høringssvar opfordret til, at der i det fremsatte lovforslag sikres klar hjemmel til, at kommunerne kan opkræve gebyr i forbindelse med overvågning af automatiske brandsikringsanlæg, idet det er KL s opfattelse, at denne hjemmel allerede eksisterer. Forsvarsministeriet deler ikke KL s opfattelse af, at der allerede eksisterer en hjemmel til at opkræve gebyret. For at imødekomme KL har Forsvarsministeriet derfor indsat en bestemmelse herom i 23 a. KL bemærker endvidere, at der i lovforslaget bør tilvejebringes en generel hjemmel til, at kommunalbestyrelserne i de kommuner, som indgår i beredskabsfællesskaber (samordninger), via vedtægterne kan overdrage beslutningskompetencen på beredskabslovens område til beredskabskommissionerne i de kommunale fællesskaber. Forsvarsministeriet skal hertil bemærke, at beredskabslovens 10 allerede indeholder en hjemmel til, at kommunalbestyrelserne i de kommuner, som indgår i beredskabsfællesskaber, via vedtægterne kan overdrage beslutningskompetencen vedrørende en række opgaver inden for redningsberedskabet til de kommunale fællesskaber. Forsvarsministeriet finder det ikke hensigtsmæssigt at tilvejebringe en generel hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan overdrage beslutningskompetence på beredskabslovens område, idet loven regulerer en række områder, som ligger uden for redningsberedskabet, og som har et væsentligt bredere sigte end de opgaver, som vil skulle varetages af beredskabsfællesskaberne. 4. Bemærkninger til lovforslagets 2-4 Fra Erhvervs- og Vækstministeriet er der modtaget bemærkninger vedrørende lovforslagets 4, som er blevet tilgodeset. Endvidere er der modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen vedrørende lovforslagets 3. Bemærkningerne har været forelagt for KL, som er enig i Miljøstyrelsens bemærkninger. Lovforslaget er tilrettet i overensstemmelse hermed. 7

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

HOVEDSTADENS BEREDSKAB BM02 bilag 2 pkt. 04 HBR Høringssvar ændring af beredskabsloven HOVEDSTADENS Forsvarsministeriet [fmn@fmn.dk] Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. BM02 bilag 1 pkt. 4 Notat vedr. forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.v. NOTAT Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Ændring i sammensætningen af beredskabskommissioner,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen) Forslag. til. 6. I 10, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

Fremsat den 31. marts 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen) Forslag. til. 6. I 10, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.: Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2015-16 Fremsat den 31. marts 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Redningsberedskabet - plan og proces 2015

Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Resumé I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Kap. 3. Det kommunale redningsberedskab

Kap. 3. Det kommunale redningsberedskab KAP3 - LBKG 2009-06-10 nr 660 Beredskabsloven Page 1 of 7 Kap. 3. Det kommunale redningsberedskab 9 Som senest ændret ved: L 2006 538 101 stk. 1, nr. 1 i kraft: 2007-01-01 Det kommunale redningsberedskab

Læs mere

Redegørelse om. Beredskabslovgivningen i Grønland

Redegørelse om. Beredskabslovgivningen i Grønland Redegørelse om Beredskabslovgivningen i Grønland 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse og bemærkninger til kommissoriet 2. Resumé 3.

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K. Sendt pr. mail til:

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K. Sendt pr. mail til: Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Sendt pr. mail til: fmn@fmn.dk; hug@fmn.dk Svar på Forsvarsministeriets høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63 [Navigation] Det civile beredskab - et debatoplæg Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 1.1. Debatoplæggets baggrund og indhold 1.2. Resumé Kapitel

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Mandag den 10. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: U1 - Klostermosevej 106 C Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Gitte Kondrup (A) Per Tærsbøl (C)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere