Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den kl i den gl. brugs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs."

Transkript

1 Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den kl i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kasserer Arne Staun 4. Fastsættelse af kontingent Nuværende 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent 5. Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes/afleveres til formand Hanne Gerges, Engvej 7. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden om muligt- og på byens infotavle ved busstop 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Lennart Olsson, Ulla Rahn, Hans Heidemann 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor og suppleant På valg er Ernst Haase 9. Eventuelt Under generalforsamlingen er borgerforeningen vært med øl og vand samt kaffe med brød. Vi håber på stort fremmøde! Der er som altid vigtige punkter, der skal behandles, og din stemme kan gøre en forskel! Sebber Borgerforening Søndag d. 1. dec. tændes juletræet ved brugsen kl Tag din nabo med, og vi håber at se mange børn med nissehuer. Traditionen tro, er der lidt mundgodt

2 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde mandag den 14. januar 2013 kl Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab:Kassererens opgaver herunder adgang til konti. Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik G. Hansen, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen Referat fra mødet 5/ godkendt Fuldmagter fra bestyrelsen underskrevet. Gennemførte aktiviteter: Medlemsstatus: Kontingent opkrævning uddeling af medlemskort. Fødselsdagslisten Flagning Kommende aktiviteter: Aktiviteter i foråret Navet: Navet 34 Naturpleje i 2013 Svar på henvendelse angående Navet 5 Svar på oplæg fra Sommerhusforeningens advokat. Kommende opgaver: Nedtagning af juletræ den forløb uden problemer. Medlemslister og medlemskort afleveret til formanden. Medlemskortene fordelt mellem bestyrelsen, som vil gå rundt til foreningens medlemmer og opkræve kontingent samt spørge om medlemmerne ønske opmærksomhed på runde fødselsdage (fra 60 år). Fødselsdagsliste og principper for opmærksomheder drøftet. Nye medlemskort hos Nibe Avis Besigtigelsestur på Navet 6. april 2013 er aftalt med Sommerhusejerforeningen. Der er ligeledes aftalt arbejdsdag på Navet 27. april. Bommene til Navet åbnes 27. april, og der lukkes igen 2. juni Sommerfest planlagt til 8. juni. i år. Navet 34. Den ene medejer ønsker at købe den anden halvdel af sommerhuset.. Borgerforeningen har modtaget dokumentation i form af kopi af købsaftale og Hanne Gerges har som formand underskrevet lånedokument til kreditforening. Der skal udarbejdes nye aftaler med Arne Justesen vedr. græsning på hhv. Navet og arealet ved omfartsvejen. Mht. sidstnævnte er bestyrelsen indstillet på (jf. mødet 29/ ) at iværksætte græsning på hele arealet. Græsning skal ske uden for grøften, og arealet opdeles i fenner, som respekterer stierne på området. Forslag til aftaler udarbejdes. Der er udarbejdet notat fra besigtigelse omkring Navet 5. Svarbrev blev udarbejdet. Advokat Borregaards udkast til svarbrev til Sommerhusejerforeningens advokat vedr. dennes forslag til samejeaftale blev gennemgået. Bestyrelsen finder, at formålet for samejet, udover at varetage udlejning af sokkelgrunde til sommerhusene og drift og pleje af Navet, også er at sikre afkast og udbetaling af overskuddet til ejerkredsen. Det bør ligeledes fremgå, at lejekontrakten gives forrang. Advokat Borregaard kontaktes for at udarbejde svar til Sommerhusejernes advokat. På samarbejdsmødet med sommerhusejerne blev det aftalt, at undersøge mulighederne for multtoilet ved legepladsen. Sebber Borgerforening 1

3 Kommunen har accepteret at stå for vedligeholdelsen af kommende multtoilet på vikingebopladsen. Der rettes derfor henvendelse til kommunen om lignende ordning kan opnås for legepladsen, inden der søges midler til etablering. Næste møde: Tirsdag 26. februar 2013 kl. 19. Sebber Borgerforening 2

4 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts Fremmøde: Godkendelse af referat Breve/mails til foreningen: Advokat Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Henrik Hansen. Referat fra mødet 14. januar 2013 godkendt - henvendelse vedr. betaling af privat præmie for erhvervs og arbejdsskadeforsikring, Henvendelsen er besvaret -der er oplyst, at der resterer 26,5 timer til betaling. Foreningens hjemmeside: - Der er modtaget indbydelse til årsmøde i LAK. - Repræsentanter for bestyrelsen deltager Det blev besluttet, at det tydeliggøres, at hjemmesiden er borgerforeningens og ikke en generel information fra kommunen om Sebbersund. Medlemsstatus: 236 medlemmer har betalt kontingent. Der er 6 nye borgere. Enkelte borgere er det ikke lykkedes at træffe hjemme. Der udformes brev med opfordring til at indbetale kontingent, hvorefter medlemskort vil blive afleveret. Kasserer: Navet: Navet 5 Der er indkommet 9500 kr. i kontingentbetalinger. Homebanking fungerer. Der er modtaget kopi af brev fra borger til sommerhusejerforeningen vedr. overholdelse af lokalplanen. Navet 17 Kommunen spørges om sagen er afsluttet. Besigtigelsesdag den 6. april Arbejdsdag på legepladsen den? Repræsentanter for bestyrelsen deltager. Nogle af byens håndværkere kontaktes mhb. på at gennemgå legeredskaberne for at få overblik over behov for reparationer. Arbejdsdag aftales med håndværkerne. Der arbejdes fortsat på at få nedsat et legepladsudvalg. Sebber Borgerforening 1

5 Græsslåning Multtoilet Der tages kontakt til Valsted-firma vedr. græsklipning af legeplads og boldbane på 63a. På samarbejdsmødet i ejerkredsen aftaltes, at Sebber Borgerforening kunne undersøge mulighederne for etablering af multtoilet ved legepladsen. Der er modtaget kopi af Vikingeforeningens tilbud på opførelse af multtoilet til pris af ca kr. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling er blevet kontaktet mhb på ansøgning om tilskud. Forvaltningen vurderer ved sammenligning med projekt i Kølby, at det vil være muligt med tilskud op til kr og med egenfinansiering på 10 %. Forvaltningen for Teknik og Miljø oplyser at der ikke vil være problemer med at opnå tilladelse til at opføre multtoilet. Ekspeditionen vil være mindre kompliceret indenfor sommerhus-lokalplanen end i landzone-området, som byen ligger i. Disse oplysninger forelægges senere til beslutning i ejerkredsen. Naturpleje i 2013 Kommende aktiviteter: Naturpleje på Trekanten 2013 Græsslåning på borgerjord 2013 Det er aftalt på samarbejdsmødet, at naturpleje med afgræsning på Navet fortsætter i Den hidtidige aftale fortsætter. Det skal dog aftales, at der holdes større hegnsafstand ud mod stierne. Borgerforeningen finder, at afgræsningen på trekanten i 2013 kan ske på hele arealet, og den hidtidige aftale kan fortsætter. Der skal dog holdes afstand til stierne. Den hidtidige aftale ønskes fortsat vedr. byens fællesarealer. Kræmmermarked : Borgerfest Cykling Forslag til dato: 24. august Arbejdsgruppen har udarbejdet budgetforslag. Borgerfesten afholdes 8. juni Indbydelse lægges på hjemmesiden. Når vejret tillader starter cyklegruppen. Se senere opslag på infotavle Sebber Borgerforening 2

6 Sct. Hans Evt. havetur Evt. byvandring Der er aftalt, at Thorvald Odgaard vil holde båltale. Arrangement med havekonsulent vil blive for dyrt. I stedet foreslås lokal havevandring. Tidspunkt ikke fastlagt. Aftaler skal træffes med husejere. Forslag om Kend din by tur. Byvandring, hvor der fortælles om Sebbersund før og nu.. Vi håber at andre af byens borgere også vil deltage i snakken under vandringen. Tidspunkt ikke fastlagt. Det aftales med guiderne Kommende opgaver: Evt. Beredskabskursus Hjertestarter Forslag om et beredskabskursus i efteråret. Tages op på kommende møde. Tages op på kommende møde. Diverse Næste møde: 9. april 2013 kl. 19. Sebber Borgerforening 3

7 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 9.april 2013 kl. Dagsorden Fremmøde: Alle mødt Godkendelse af referat Breve/mails til foreningen:. : Svarbrev til advokaten for Sommerhusforeningen Navet Referat fra mødet d. 5 marts 2013 godkendt. Fra Wannafind er der modtaget rykker på regning 1722 kr. Dette er en fejl, da regningen er betalt i januar. Der er modtaget diplom fra P4-Nordjylland i anledning af, at Sebbersund var med i Fredagsflækken. Svar udarbejdet til 2 andre breve. Adv. Borregaard foreslår et møde mellem Sommerhusejernes advokatmøde og Borgerforeningens advokat.. Borgerforeningen finder det væsentligt, at lejekontrakterne respekteres efter sit indhold. Borgerforeningen blokerer ikke for en fornyelse af lejekontrakten. Tilbud fra Aalborg Kommune: Kulturen rykker ud Orientering om årsmødet i LAK Repræsentant fra bestyrelsen i Sebber Bådelaug Græsslåning af byens fællesarealer Hjertestarter Navet: Orientering om besigtigelses- Kommunens tilbud drejer sig om musik og teaterarrangementer for børn og voksne. Der tages kontakt til borgerforeningerne i Valsted og Barmer. Bestyrelsen har deltaget. På mødet blev der bl.a. orienteret om Pulje til forskønnelse og udvikling samt AKA-pulje. Lennart Olsson er Borgerforeningens repræsentant i Bådelauget Der er indgået aftale om, at opgaven bliver løst igen i år. Procedure for ansøgning til Tryg-fond bliver undersøgt, da den eksisterende hjertestarter bliver nedtaget af ejeren. God tur med drøftelse af bl.a. græsning i 2013 og Sebber Borgerforening 1

8 dagen den 6. april Græsslåning af legeplads og sportsplads fældning af træer og opvækst i birkesump. Prisen undersøges for slagleslåning af hybenkrat på steder, hvor der ikke kan græsses. Tilbud indhentet pr slåning. (470kr). Antal græsslåninger drøftes i relation til det afsatte beløb. Kommende aktiviteter: Borgerfest den 8. juni Loppemarked Byvandring Havetur Cykling Diverse Invitation husstandsomdelt. Dato fastsat til 24. august. Afholdes 22. maj. Flere gamle sebberborgere har givet tilsagn om at gå med på turen og fortælle om byen. Dato fastsat til 15. august. Start 1. maj kl. 19. fra den gl. brugs. Program for arrangementerne udarbejdes og omdeles i byen. Der er modtaget invitation til temaaften om projekter, der er støttet af LAK. Deltagelse drøftet. Næste møde: 21. maj 2013 Sebber Borgerforening 2

9 Sebber Borgerforening 3

10 Sebber Borgerforening. Netreferat Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2013 Dagsorden Fremmøde: Godkendelse af referat Foreningens hjemmeside: Kasserer: Navet: Navet 5 Hanne Gerges, Ulla Rahn, Henrik Hansen, Lennart Olsson, Arne Staun, Hans Heidemann Lassen Referat fra møde 9. april 2013 godkendt Billeder fra forårets aktiviteter lægges senere på hjemmesiden Kontooversigter gennemgået Navet 5 ønsker at udvide byggeriet med et skur på 6 m2. Oplæg til brev til ejeren drøftet. Korrespondance vedr. invitation til møde med ejerkredsen og Navet 5. Navet 46 Navet 46 er solgt. Der udarbejdes tillæg til eksisterende aftale om vilkår for leje af Navet 46. Lejekontrakt og Samejeaftale Græsplæneklipning Kommende aktiviteter: Byvandring den 22. maj (Sebbersund i gamle dage) Kræmmermarked Diverse Næste møde: Det er blevet aftalt, at advokat Borregaard udfærdiger skrivelse til Sommerhusejernes advokat med henblik på at indkalde parterne til et møde ang. endelig forhandling omkring lejekontrakten. Borgerforeningen ønsker at færdiggøre lejekontrakten og om nødvendigt følge kontraktens mulighed for at sende sagen til afgørelse af 3. mand. Samtidigt skal Borgerforeningens forslag til ændringer i samejeaftalen indflettes i den nuværende udgave. Udkastet sendes til bestyrelsen til godkendelse, inden det videresendes til Sommerhusejernes advokat. Accept af tilbud ang. græsklipning af byens fællesjord Ruten planlagt. Mødested v. gl Brugs kl Der er aftalt planlægningsmøde. På det nedlagte Fællesråds konto henstår et par tusinde kr. Sebber Borgerforening har fået beløbet tilbudt mhb. på gennemførelse af et arrangement for børn. Bommen på Navet lukkes for færdsel til bålpladsen d 2. juni. 11. juni 2013 kl hos Ulla Rahn

11 Sebber Borgerforening. Netreferat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 Dagsorden Fremmøde: Godkendelse af referat Foreningens hjemmeside: Kasserer: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Lennart Olsson Referat fra mødet 21. maj 2013 godkendt Der er modtaget billeder fra arbejdsdagen fra flere deltagere. Billederne lægges på hjemmesiden. Billeder fra byvandring lægges ligeledes på hjemmesiden. Ulla har lånt et maleri fra ca over Sebbersund set fra Bjerget. Vi har fået lov at affotografere det og vise det på hjemmesiden Regnskabsposter gennemgået. Navet: Opkrævning af leje. Efter en ny drøftelse er det besluttet at opkrævning af leje 2013 vil ske a`conto. Pristalsregulering afventer endelig opgørelse.. Navet 5: Henvendelse ang. invitation til møde Ansøgning om tilbygning af skur Navet 46 Borregaards henvendelse til Sommerhusejernes advokat vedr. lejekontrakt Borregaards brev ang. svarudkast til samejeaftale Der udarbejdes udkast til brev. Der er modtaget kopi af ansøgning til Aalborg Kommune om tilbygning. Tillæg til aftale om leje modtaget fra adv. Borregaard og underskrevet af lejer. Brev er afsendt 24. maj Der er ingen respons endnu. Gennemgået og kommenteret. Kommende aktiviteter: Skt. Hans bål på Navet Snobrød på legepladsen Årets båltaler: Thorvald Odgaard Nibe Bålet tændes kl Kl husk selv at medbringe pind til snobrød Sebber Borgerforening 1

12 Kommende opgaver: Havevandring 15. august Der træffes endelig aftale med haveejerne Skilt opsættes ved indkørsel til byen Kræmmermarked 24. august: Næste møde: 24. juni 2013 Annoncering på hjemmeside samt skilt ved indkørsel til byen. Der annonceres i avisen. Sebber Borgerforening 2

13 Sebber Borgerforening 3

14 Sebber Borgerforening. Netreferat bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni Foreningens hjemmeside: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen. Afbud Lennart Olsson Referat fra mødet 11. juni 2013 godkendt Opdateret Kasserer: Borgerfesten Navet: Opkrævning af leje. Navet 5 henvendelse ang. møde Borregaards henvendelse til Sommerhusejernes advokat vedr. mail af 12. juni 2013 Borregaards brev ang. udkast til samejeaftale Opgørelse for borgerfesten viser udgifter på ca kr. og et overskud på 3200 kr. SB vil give en påskønnelse til arrangørerne for det store arbejde. Diverse bilag afleveret til kassereren Opkrævninger sendt ud til betaling 7. juli Der er aftalt møde torsdag 27. juni kl på Navet 5. Borregaards udkast tilrettet og kan sendes. Borregaards udkast tilrettet og kan sendes. Skt. Hans den 23. juni på Navet God Skt. Hans aften med mange deltagere og god, inspirerende båltale af Thorvald Odgaard. Meget flot skilt fremstillet af Thomas Bjerg/ Sebbersund Kommende aktiviteter: Havevandring 15. august Nærmere info følger Kræmmermarked 24. august Kommende opgaver: Nærmere info følger fra arrangørgruppen. Samarbejdsmøde i ejerkredsen 11. september SB indkalder. Besigtigelsesdag på Navet 5. oktober Diverse Næste møde:: 6 august Kæderne, der manglede til stenene på havnen, er leveret og sat op. Sebber Borgerforening 1

15 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. august 2013 netreferat Fremmøde: Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni Foreningens hjemmeside: Kasserer: Navet: Navet 5 møde ansøgning Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Lennart Olsson og Henrik Hansen Udsat grundet afbud. Hanne og Ulla vil gennemgå hjemmesiden mhbp revidering af indhold Status for foreningskonto, højrentekonto, fest-konto gennemgået. Der er overskud på ca kr. efter borgerfesten. Status for Navets konto gennemgået. Der er kun 1 lejerestance. Referat fra mødet 27. juni 2013 sendes til ejerkredsen og ejeren af Navet 5 Mht ansøgning om byggeri af skur sendes svar til Aalborg Kommune, at SB har ikke bemærkninger Nyt fra Borregård Der er sendt brev til Sommerhusforeningens bestyrelse, samt til ejerkredsen om at forhandling om samejeaftale sættes i bero, indtil der er afklaring mht tinglyst pant i Sommerhusforeningens andel af Navet. Advokat Borregaard har primo juli sendt brev til sommerhusforeningens advokat. I brevet var der gjort rede for, at Sebber Borgerforening ønsker gå videre med at færdiggøre en ny lejeaftale for sommerhusejerne. Svarfrist medio juli. Der er endnu ikke reaktion. Advokat Borregaard har søgt at kontakte Sommerhusforeningens advokat, som ikke kan træffes pgr. af ferie. Advokat Borregaard henvender sig på ny. Planlægning af møde i ejerkredsen den 11. september 2013 Kommende aktiviteter: Havevandring 15. august Kræmmermarked 24. august På mødet 2. oktober 2012 aftaltes, at Sebber Borgerforening indkalder til årets møde. Sebber klubhus er reserveret til 11. september kl Programmet sættes på hjemmeside. Der opsættes desuden skilt. Der annonceres i Nibe Avis i uge 32 og 34 samt på hjemmesiden. Der opsættes skilt ved vejen. Kommende opgaver: Næste møde 5. september 2013 kl. 19 Generalforsamling afholdes 28. november kl. 19 i den Gl. Brugs. Sebber Borgerforening 1

16 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat af mødet den 6. august Hjemmesiden: Opdatering Mailadresse : Ønske fra Sommerhusforeningen Regnskab: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Henrik Hansen, Arne Staun, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen Godkendt Gennemgang fortsættes af hjemmesiden m.h.b. på opdatering Kassereren accepterer, at mails fra Sommerhusforeningen kan sendes til hans mailadresse. Sommerhusforeningen orienteres herom. Regnskabsudskrifter uddelt. Borgerforeningens regnskab opdateret. Nets- kreditor-aftale underskrives. Gennemførte aktiviteter: Havevandring den 15. august Evaluering Fint arrangement med 25 deltagere. Der er meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.. Kræmmermarked den 24. august Evaluering Økonomi Kommende aktiviteter: Beredskabskursus Ideer til kommende aktiviteter Godt tilrettelagt arrangement. Der er positive kommentarer. Budget overholdt- udgift kun ca halvdelen af afsat beløb. Samme koncept foreslås anvendt næste år. Gratis 3-timers kursus. Maximalt 25 deltagere. Hvis der er flere interesserede oprettes 2 hold. Afholdes 6. november i den Gamle Brugs. Indbydelse sættes på hjemmesiden. Bankospil Taler ved Sct. Hans bålet i 2014 udsættes Navet: Dato for kommende samarbejds-møde Grundet forfald på den opr. fastsatte dato er 1

17 mødet udsat, og aftale med klubhuset er afbestilt. Ny mødedato: Den 10. oktober er foreslået. Der er endnu ingen tilbagemelding. Forespørgsel om dagsorden-forslag er udsendt. Sommerhusforeningen foreslår, at spørgsmål om lejekontrakt og samejeaftale ikke behandles på mødet. Borgerforeningen er enig heri. Der er ligeledes forslag fra Sommerhusforeningen om foreningens brug af Borgerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen finder at dette ikke er et emne, der vedrører ejerkredsens samarbejdsmøde. I tilknytning hertil har bestyrelsen besluttet at meddele Sommerhusforeningen, at samarbejde om brug af hjemmesiden indstilles grundet sprogtonen i nyhedsbreve og beretninger fra Sommerhusforeningen Ophævelser af hæftelser på matr. 63a Brev fra Erhvervsstyrelsen Der er modtaget information om, at der ikke længere er hæftelser på matr. 63 a. Denne oplysning er videregivet til de private ejere. Der er modtaget meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om lovpligtig e-post-kasse til information fra det offentlige Samejekontrakt Lejekontrakt: Nyt fra Borregaard Intet svar fra sommerhusforeningens advokat. Der er ikke modtaget svar på advokat Borregaards brev af 1. juli Derimod er der modtaget et nyt udkast til lejekontrakt. Dette forholder sig imidlertid ikke til lejestørrelse og spørgsmålet om inddragelse af uvildig sagkyndig i forbindelse med byggesager. Det er disse to punkter, der (i enighed) står tilbage i det tidligere forslag, som blev udarbejdet af arbejdsgruppe med Lejerforening (nu Sommerhusforening) og Borgerforening. Borregaard har fået oplyst fra Sommerhusforeningens advokat, at denne har udarbejdet dette forslag til lejekontrakt på eget initiativ. Det meddeles advokat Borregaard, at bestyrelsen finder, at da der ikke er modtaget svar på de stillede spørgsmål, vil bestyrelsen orientere de øvrige ejere om, at sagen om lejekontrakt snart indgives til 3. mand i overensstemmelse med bestemmelserne i den nuværende kontrakt. 2

18 Lejeopkrævning 2013 Medlemskontingent for Sommerhusforeningen Navet 1 restance. Rykker udsendt med betalingsfrist 7/9. Beløbet sendes snarest til Sommerhusforeningen. Venter lige til den sidste restance er betalt. Budgetforslag 2014 til samarbejdsmødet - kassereren Budget opstilles inden samarbejdsmødet Navet 5 opfølgning på aftale Referat fra møde og udtalelse fra byggefirmaet udsendt til mødedeltagere/ejerkreds. Aalborg kommune har meddelt byggetilladelse til opførelse af skur på Navet 5. Info fra Aalborg Kommune ang. byggesager Kommunens bygningsafdeling oplyser, at Navet 17 har meddelt, at de krævede ændringer er udført. Kommende opgaver. Drøftelse: Der køres for stærkt i Sebbersund! Diverse: Maling af flagstang Opfordring om at køre langsommere sættes på hjemmesiden. Problemet sættes desuden på dagsorden til samarbejdsmødet og borgerforeningens generalforsamling. Herudover kan det nævnes i andre relevante sammenhænge. udføres i foråret Næste møde: Tidspunkt 30. september 2013 kl. 19 Sebber Borgerforening 3

19 Sebber Borgerforening. CVR.nr Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat af mødet den 5. september Hjemmesiden: Regnskab: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Lennart Olsson, Arne Staun Sørensen, Henrik G. Hansen, Hans Heidemann Lassen Referat gennemgået, underskrives på næste møde Brev til Sommerhusforeningen om ophør af benyttelse af Borgerforeningens hjemmeside afsendes CVR.nr sættes i overskrift Opdateret. Bilag udleveret. Navet: Dato for kommende samarbejdsmøde Besigtigelse på Navet den 5. okt. Lejekontrakt: Nyt fra Borregaard Lejeopkrævning 2013 Der er rettet ny henvendelse til Sommerhusforeningen om mødedato 10/10 er ok eller om der er forslag til ny dato Gennemføres. Start kl. 10. Mødested Navet 47 Borregaard har afsendt brev til Sommerhusforeningens advokat og har herefter talt med denne. Advokaten er uforstående overfor, at Borgerforeningen ikke vil genforhandle det lejekontrakt-forslag,som han har udarbejdet. Da der ikke er modtaget svar på Borregaards seneste brev indenfor den fastsatte frist på 10 dage (29. september), ønsker Bestyrelsen, at iværksætte processen med at overgive lejekontrakten til 3.mand. Borregaard anmodes om at orientere ejerkredsen herom. Der er ikke flere restancer. Kassereren sender det samlede beløb for de opkrævede kontingenter til Sommerhusforeningen Sebber Borgerforening 1

20 Navet 46 Kommende aktiviteter: Beredskabskursus Ideer til kommende aktiviteter Kommende opgaver. Diverse: Der er modtaget pantsætningserklæring til underskrift. Da kun Sebber Borgerforening er opført som grundejer, henvender formanden sig til pågældende pengeinstitut for at få fejlen rettet. Instruktør er bestilt Banko. Der er rettet henvendelse til arrangørgruppen, som vender tilbage med dato Juletræ bestilles. Der er indkøbt vimpel (som passes af Peter Markussen) og et flag til udlån mod depositum på 300 kr. Flaget kan hentes hos Hanne Gerges Engvej 7. Se info på Næste møde: Tidspunkt 29. oktober 2013 kl Sebber Borgerforening 2

21 Sebber Borgerforening. Netreferat CVR.nr Bestyrelsesmøde tirsdag den 29.oktober 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Medlemsstatus: Kommende aktiviteter: Beredskabskursus den 6. november Generalforsamling den 28. november 2013 Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Lennart Olsson, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen Referater fra møderne 5/9 og 30/9 underskrevet Kontoudtog for S.B. Foreningskonto og Navets konto gennemgået. Regnskabsopstilling til generalforsamling udarbejdes. Medlemsliste a`jour-føres. Beredskabskursus annonceret på hjemmesiden og ved skiltning. Annonce sættes i Nibe Avis. Dagsorden gennemgået. Navet: Nyt fra mødet mellem formanden for Sebber Borgerforening og den nyvalgte formand for Sommerhusforeningen Navet, Navet 46 Kommende opgaver: Banko Juletræ Møde afholdt 27/10. På mødet opnåedes enighed om forslag til leje: For pristalsreguleres den hidtidige leje fastsættes lejen til 6000 kr. årligt med pristalsregulering. Evt. inddragelse af byggesagkyndig i byggesager betales af ejerkredsen. Bestyrelsen for Sebber Borgerforening godkendte forslaget Pantsætningserklæring tilrettet mht. ejerkreds. Der er dog stadig behov for justering, da erklæringen lægger op til at hele bestyrelsen skal skrive under. Formanden retter fornyet henvendelse. Arrangementsgruppe sørger for Bankoaften i Gl. Brugs. Borgerforeningen giver 1500 kr. i tilskud. Juletræ er bestilt. Opstilles 30/11 kl. 10. Sebber Borgerforening 1

22 Diverse: Hjertestarter Der er indhentet tilbud på hjertestarter samt opvarmet skab til udendørs placering. Pris ca kr. inkl. moms. Mulighed for tilskud fra Sundhed og bæredygtig udvikling undersøges. Næste møde: Tidspunkt 18. november 2013 Sebber Borgerforening 2

23 Generalforsamling i Sebber Borgerforening Velkomst ved formanden Hanne Gerges. Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Erich Borup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden, Hanne Gerges, som indledningsvis redegjorde for forløbet af forhandlingerne med Sommerhusforeningen om lejekontrakt. Der er senest opnået afklaring af de to tilbageværende spørgsmål i det udarbejdede kontraktforslag. Sommerhusforeningen stiller dog som betingelse, at disse punkter indarbejdes i et nyt udkast til lejekontrakt, som er udarbejdet af Sommerhusforeningens advokat. Borgerforeningens bestyrelse finder imidlertid, at punkterne skal indsættes i det forslag, der allerede er udarbejdet af parterne. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og der blev givet udtryk for, at man håber, at forhandlingerne om fornyelse af lejekontrakten snart finder sin afslutning. Herefter omtalte formanden de forskellige aktiviteter, der har været gennemført i byen i det forløbne år. I denne forbindelse blev der rettet en stor tak til de mange borgere, der har stået for/ hjulpet med til at gennemføre disse aktiviteter, som gør Sebbersund til et rart sted at bo. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Dagsordenens punkt 3: Regnskab for Borgerforeningen gennemgået ved kassereren. En borger fandt, at beløb for udførte endnu ikke betalte advokattimer burde have været påført regnskabet. Formanden svarede, at der endnu ikke er modtaget regning, men at der resterer timer. Regnskabet blev herefter godkendt. Herefter blev driftsregnskabet for Navet gennemgået.. En borger spurgte, om sommerhuslejen er sat op. Formanden svarede, at der for de sidste tre år er opkrævet aconto beløb, og at det i forhandlingerne indgår, at disse beløb pristalsreguleres, samt at lejen fra og med 2014 sættes til 6000 kr. årligt for den kommende periode. En borger havde bemærkninger til principperne for regulering af sommerhuslejen, men dirigenten påpegede, at denne diskussion ikke vedrørte dagsordenpunktet. Regnskabet blev herefter godkendt. Kassereren rettede herefter tak til den tidligere kasserer, for hjælp med regnskabsopstillingen. En af revisorerne forklarede, at han - pga. ny lovgivning- ikke længere som professionel revisor kan revidere regnskaber på frivillig basis. Dagsordenens punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag, at kontingentet ikke ændres blev vedtaget. Dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. Dagsordenens punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ulla Rahn, Lennart Olsson og Hans Heidemann Lassen, som alle blev genvalgt.

24 Dagsordenens punkt 7: Valg af suppleanter. Heidi Hasselriis og Jytte Vester blev valgt. Dagsordenens punkt 8: Valg af revisor og suppleant. Evy Moric blev valgt, og som suppleant Bjarne Christensen. Dagsordenens punkt 9: Eventuelt. Et medlem, som i mange år har arbejdet indenfor reklamebranchen, stillede spørgsmålet: Hvad ønsker vi for vores by? Tidligere var Sebbersund kendt i hele Jylland. Det er vigtigt, at byen præsenterer sig. Hjemmesiden giver heldigvis et godt indtryk af byen. Det blev foreslået, at opfordre de lokale ejendomsmæglere til at henvise til Sebbersunds hjemmeside i salgsannoncer og nævne, at Sebbersund ligger tæt ved Nibe. Vi skal prøve at se på byen - som gæster. Dette vil han gerne hjælpe med. Et andet medlem støttede opfordringen og supplerede med forslag om stisystem i området samt foreslog, at der nedsættes en gruppe. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at bestyrelsen arbejder for at anskaffe hjertestarter. I første omgang undersøges muligheden for at søge støtte hertil. Der blev ligeledes foreslået, at der oprettes SMS-kæde, så information om aktiviteter o.a hurtigt kan nå rundt til borgerforeningens medlemmer. Vi vil når kontingentet skal fornyes spørge byens borgere, om der er interesse for at være med i en sådan ordning. Et medlem retablering af sti/trappe til Bjerget og pleje af matr. 63f. Formanden foreslog, at der nedsættes et børne/unge-udvalg, som kan planlægge og gennemføre aktiviteter. Formanden vil gerne koordinere dette, og 2 af borgerforeningens medlemmer meldte sig til at deltage. Formanden rundede af med tak for deltagelse og gode indlæg samt tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år. Der blev ligeledes rettet tak til dirigenten. Erich Borup afsluttede herefter generalforsamlingen, som han fandt gennemført i god tone. Referent: Hans Heidemann Lassen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere