Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den kl i den gl. brugs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs."

Transkript

1 Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den kl i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/kasserer Arne Staun 4. Fastsættelse af kontingent Nuværende 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent 5. Indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes/afleveres til formand Hanne Gerges, Engvej 7. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden om muligt- og på byens infotavle ved busstop 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Lennart Olsson, Ulla Rahn, Hans Heidemann 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor og suppleant På valg er Ernst Haase 9. Eventuelt Under generalforsamlingen er borgerforeningen vært med øl og vand samt kaffe med brød. Vi håber på stort fremmøde! Der er som altid vigtige punkter, der skal behandles, og din stemme kan gøre en forskel! Sebber Borgerforening Søndag d. 1. dec. tændes juletræet ved brugsen kl Tag din nabo med, og vi håber at se mange børn med nissehuer. Traditionen tro, er der lidt mundgodt

2 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde mandag den 14. januar 2013 kl Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab:Kassererens opgaver herunder adgang til konti. Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik G. Hansen, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen Referat fra mødet 5/ godkendt Fuldmagter fra bestyrelsen underskrevet. Gennemførte aktiviteter: Medlemsstatus: Kontingent opkrævning uddeling af medlemskort. Fødselsdagslisten Flagning Kommende aktiviteter: Aktiviteter i foråret Navet: Navet 34 Naturpleje i 2013 Svar på henvendelse angående Navet 5 Svar på oplæg fra Sommerhusforeningens advokat. Kommende opgaver: Nedtagning af juletræ den forløb uden problemer. Medlemslister og medlemskort afleveret til formanden. Medlemskortene fordelt mellem bestyrelsen, som vil gå rundt til foreningens medlemmer og opkræve kontingent samt spørge om medlemmerne ønske opmærksomhed på runde fødselsdage (fra 60 år). Fødselsdagsliste og principper for opmærksomheder drøftet. Nye medlemskort hos Nibe Avis Besigtigelsestur på Navet 6. april 2013 er aftalt med Sommerhusejerforeningen. Der er ligeledes aftalt arbejdsdag på Navet 27. april. Bommene til Navet åbnes 27. april, og der lukkes igen 2. juni Sommerfest planlagt til 8. juni. i år. Navet 34. Den ene medejer ønsker at købe den anden halvdel af sommerhuset.. Borgerforeningen har modtaget dokumentation i form af kopi af købsaftale og Hanne Gerges har som formand underskrevet lånedokument til kreditforening. Der skal udarbejdes nye aftaler med Arne Justesen vedr. græsning på hhv. Navet og arealet ved omfartsvejen. Mht. sidstnævnte er bestyrelsen indstillet på (jf. mødet 29/ ) at iværksætte græsning på hele arealet. Græsning skal ske uden for grøften, og arealet opdeles i fenner, som respekterer stierne på området. Forslag til aftaler udarbejdes. Der er udarbejdet notat fra besigtigelse omkring Navet 5. Svarbrev blev udarbejdet. Advokat Borregaards udkast til svarbrev til Sommerhusejerforeningens advokat vedr. dennes forslag til samejeaftale blev gennemgået. Bestyrelsen finder, at formålet for samejet, udover at varetage udlejning af sokkelgrunde til sommerhusene og drift og pleje af Navet, også er at sikre afkast og udbetaling af overskuddet til ejerkredsen. Det bør ligeledes fremgå, at lejekontrakten gives forrang. Advokat Borregaard kontaktes for at udarbejde svar til Sommerhusejernes advokat. På samarbejdsmødet med sommerhusejerne blev det aftalt, at undersøge mulighederne for multtoilet ved legepladsen. Sebber Borgerforening 1

3 Kommunen har accepteret at stå for vedligeholdelsen af kommende multtoilet på vikingebopladsen. Der rettes derfor henvendelse til kommunen om lignende ordning kan opnås for legepladsen, inden der søges midler til etablering. Næste møde: Tirsdag 26. februar 2013 kl. 19. Sebber Borgerforening 2

4 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts Fremmøde: Godkendelse af referat Breve/mails til foreningen: Advokat Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Henrik Hansen. Referat fra mødet 14. januar 2013 godkendt - henvendelse vedr. betaling af privat præmie for erhvervs og arbejdsskadeforsikring, Henvendelsen er besvaret -der er oplyst, at der resterer 26,5 timer til betaling. Foreningens hjemmeside: - Der er modtaget indbydelse til årsmøde i LAK. - Repræsentanter for bestyrelsen deltager Det blev besluttet, at det tydeliggøres, at hjemmesiden er borgerforeningens og ikke en generel information fra kommunen om Sebbersund. Medlemsstatus: 236 medlemmer har betalt kontingent. Der er 6 nye borgere. Enkelte borgere er det ikke lykkedes at træffe hjemme. Der udformes brev med opfordring til at indbetale kontingent, hvorefter medlemskort vil blive afleveret. Kasserer: Navet: Navet 5 Der er indkommet 9500 kr. i kontingentbetalinger. Homebanking fungerer. Der er modtaget kopi af brev fra borger til sommerhusejerforeningen vedr. overholdelse af lokalplanen. Navet 17 Kommunen spørges om sagen er afsluttet. Besigtigelsesdag den 6. april Arbejdsdag på legepladsen den? Repræsentanter for bestyrelsen deltager. Nogle af byens håndværkere kontaktes mhb. på at gennemgå legeredskaberne for at få overblik over behov for reparationer. Arbejdsdag aftales med håndværkerne. Der arbejdes fortsat på at få nedsat et legepladsudvalg. Sebber Borgerforening 1

5 Græsslåning Multtoilet Der tages kontakt til Valsted-firma vedr. græsklipning af legeplads og boldbane på 63a. På samarbejdsmødet i ejerkredsen aftaltes, at Sebber Borgerforening kunne undersøge mulighederne for etablering af multtoilet ved legepladsen. Der er modtaget kopi af Vikingeforeningens tilbud på opførelse af multtoilet til pris af ca kr. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling er blevet kontaktet mhb på ansøgning om tilskud. Forvaltningen vurderer ved sammenligning med projekt i Kølby, at det vil være muligt med tilskud op til kr og med egenfinansiering på 10 %. Forvaltningen for Teknik og Miljø oplyser at der ikke vil være problemer med at opnå tilladelse til at opføre multtoilet. Ekspeditionen vil være mindre kompliceret indenfor sommerhus-lokalplanen end i landzone-området, som byen ligger i. Disse oplysninger forelægges senere til beslutning i ejerkredsen. Naturpleje i 2013 Kommende aktiviteter: Naturpleje på Trekanten 2013 Græsslåning på borgerjord 2013 Det er aftalt på samarbejdsmødet, at naturpleje med afgræsning på Navet fortsætter i Den hidtidige aftale fortsætter. Det skal dog aftales, at der holdes større hegnsafstand ud mod stierne. Borgerforeningen finder, at afgræsningen på trekanten i 2013 kan ske på hele arealet, og den hidtidige aftale kan fortsætter. Der skal dog holdes afstand til stierne. Den hidtidige aftale ønskes fortsat vedr. byens fællesarealer. Kræmmermarked : Borgerfest Cykling Forslag til dato: 24. august Arbejdsgruppen har udarbejdet budgetforslag. Borgerfesten afholdes 8. juni Indbydelse lægges på hjemmesiden. Når vejret tillader starter cyklegruppen. Se senere opslag på infotavle Sebber Borgerforening 2

6 Sct. Hans Evt. havetur Evt. byvandring Der er aftalt, at Thorvald Odgaard vil holde båltale. Arrangement med havekonsulent vil blive for dyrt. I stedet foreslås lokal havevandring. Tidspunkt ikke fastlagt. Aftaler skal træffes med husejere. Forslag om Kend din by tur. Byvandring, hvor der fortælles om Sebbersund før og nu.. Vi håber at andre af byens borgere også vil deltage i snakken under vandringen. Tidspunkt ikke fastlagt. Det aftales med guiderne Kommende opgaver: Evt. Beredskabskursus Hjertestarter Forslag om et beredskabskursus i efteråret. Tages op på kommende møde. Tages op på kommende møde. Diverse Næste møde: 9. april 2013 kl. 19. Sebber Borgerforening 3

7 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 9.april 2013 kl. Dagsorden Fremmøde: Alle mødt Godkendelse af referat Breve/mails til foreningen:. : Svarbrev til advokaten for Sommerhusforeningen Navet Referat fra mødet d. 5 marts 2013 godkendt. Fra Wannafind er der modtaget rykker på regning 1722 kr. Dette er en fejl, da regningen er betalt i januar. Der er modtaget diplom fra P4-Nordjylland i anledning af, at Sebbersund var med i Fredagsflækken. Svar udarbejdet til 2 andre breve. Adv. Borregaard foreslår et møde mellem Sommerhusejernes advokatmøde og Borgerforeningens advokat.. Borgerforeningen finder det væsentligt, at lejekontrakterne respekteres efter sit indhold. Borgerforeningen blokerer ikke for en fornyelse af lejekontrakten. Tilbud fra Aalborg Kommune: Kulturen rykker ud Orientering om årsmødet i LAK Repræsentant fra bestyrelsen i Sebber Bådelaug Græsslåning af byens fællesarealer Hjertestarter Navet: Orientering om besigtigelses- Kommunens tilbud drejer sig om musik og teaterarrangementer for børn og voksne. Der tages kontakt til borgerforeningerne i Valsted og Barmer. Bestyrelsen har deltaget. På mødet blev der bl.a. orienteret om Pulje til forskønnelse og udvikling samt AKA-pulje. Lennart Olsson er Borgerforeningens repræsentant i Bådelauget Der er indgået aftale om, at opgaven bliver løst igen i år. Procedure for ansøgning til Tryg-fond bliver undersøgt, da den eksisterende hjertestarter bliver nedtaget af ejeren. God tur med drøftelse af bl.a. græsning i 2013 og Sebber Borgerforening 1

8 dagen den 6. april Græsslåning af legeplads og sportsplads fældning af træer og opvækst i birkesump. Prisen undersøges for slagleslåning af hybenkrat på steder, hvor der ikke kan græsses. Tilbud indhentet pr slåning. (470kr). Antal græsslåninger drøftes i relation til det afsatte beløb. Kommende aktiviteter: Borgerfest den 8. juni Loppemarked Byvandring Havetur Cykling Diverse Invitation husstandsomdelt. Dato fastsat til 24. august. Afholdes 22. maj. Flere gamle sebberborgere har givet tilsagn om at gå med på turen og fortælle om byen. Dato fastsat til 15. august. Start 1. maj kl. 19. fra den gl. brugs. Program for arrangementerne udarbejdes og omdeles i byen. Der er modtaget invitation til temaaften om projekter, der er støttet af LAK. Deltagelse drøftet. Næste møde: 21. maj 2013 Sebber Borgerforening 2

9 Sebber Borgerforening 3

10 Sebber Borgerforening. Netreferat Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2013 Dagsorden Fremmøde: Godkendelse af referat Foreningens hjemmeside: Kasserer: Navet: Navet 5 Hanne Gerges, Ulla Rahn, Henrik Hansen, Lennart Olsson, Arne Staun, Hans Heidemann Lassen Referat fra møde 9. april 2013 godkendt Billeder fra forårets aktiviteter lægges senere på hjemmesiden Kontooversigter gennemgået Navet 5 ønsker at udvide byggeriet med et skur på 6 m2. Oplæg til brev til ejeren drøftet. Korrespondance vedr. invitation til møde med ejerkredsen og Navet 5. Navet 46 Navet 46 er solgt. Der udarbejdes tillæg til eksisterende aftale om vilkår for leje af Navet 46. Lejekontrakt og Samejeaftale Græsplæneklipning Kommende aktiviteter: Byvandring den 22. maj (Sebbersund i gamle dage) Kræmmermarked Diverse Næste møde: Det er blevet aftalt, at advokat Borregaard udfærdiger skrivelse til Sommerhusejernes advokat med henblik på at indkalde parterne til et møde ang. endelig forhandling omkring lejekontrakten. Borgerforeningen ønsker at færdiggøre lejekontrakten og om nødvendigt følge kontraktens mulighed for at sende sagen til afgørelse af 3. mand. Samtidigt skal Borgerforeningens forslag til ændringer i samejeaftalen indflettes i den nuværende udgave. Udkastet sendes til bestyrelsen til godkendelse, inden det videresendes til Sommerhusejernes advokat. Accept af tilbud ang. græsklipning af byens fællesjord Ruten planlagt. Mødested v. gl Brugs kl Der er aftalt planlægningsmøde. På det nedlagte Fællesråds konto henstår et par tusinde kr. Sebber Borgerforening har fået beløbet tilbudt mhb. på gennemførelse af et arrangement for børn. Bommen på Navet lukkes for færdsel til bålpladsen d 2. juni. 11. juni 2013 kl hos Ulla Rahn

11 Sebber Borgerforening. Netreferat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 Dagsorden Fremmøde: Godkendelse af referat Foreningens hjemmeside: Kasserer: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Lennart Olsson Referat fra mødet 21. maj 2013 godkendt Der er modtaget billeder fra arbejdsdagen fra flere deltagere. Billederne lægges på hjemmesiden. Billeder fra byvandring lægges ligeledes på hjemmesiden. Ulla har lånt et maleri fra ca over Sebbersund set fra Bjerget. Vi har fået lov at affotografere det og vise det på hjemmesiden Regnskabsposter gennemgået. Navet: Opkrævning af leje. Efter en ny drøftelse er det besluttet at opkrævning af leje 2013 vil ske a`conto. Pristalsregulering afventer endelig opgørelse.. Navet 5: Henvendelse ang. invitation til møde Ansøgning om tilbygning af skur Navet 46 Borregaards henvendelse til Sommerhusejernes advokat vedr. lejekontrakt Borregaards brev ang. svarudkast til samejeaftale Der udarbejdes udkast til brev. Der er modtaget kopi af ansøgning til Aalborg Kommune om tilbygning. Tillæg til aftale om leje modtaget fra adv. Borregaard og underskrevet af lejer. Brev er afsendt 24. maj Der er ingen respons endnu. Gennemgået og kommenteret. Kommende aktiviteter: Skt. Hans bål på Navet Snobrød på legepladsen Årets båltaler: Thorvald Odgaard Nibe Bålet tændes kl Kl husk selv at medbringe pind til snobrød Sebber Borgerforening 1

12 Kommende opgaver: Havevandring 15. august Der træffes endelig aftale med haveejerne Skilt opsættes ved indkørsel til byen Kræmmermarked 24. august: Næste møde: 24. juni 2013 Annoncering på hjemmeside samt skilt ved indkørsel til byen. Der annonceres i avisen. Sebber Borgerforening 2

13 Sebber Borgerforening 3

14 Sebber Borgerforening. Netreferat bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni Foreningens hjemmeside: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen. Afbud Lennart Olsson Referat fra mødet 11. juni 2013 godkendt Opdateret Kasserer: Borgerfesten Navet: Opkrævning af leje. Navet 5 henvendelse ang. møde Borregaards henvendelse til Sommerhusejernes advokat vedr. mail af 12. juni 2013 Borregaards brev ang. udkast til samejeaftale Opgørelse for borgerfesten viser udgifter på ca kr. og et overskud på 3200 kr. SB vil give en påskønnelse til arrangørerne for det store arbejde. Diverse bilag afleveret til kassereren Opkrævninger sendt ud til betaling 7. juli Der er aftalt møde torsdag 27. juni kl på Navet 5. Borregaards udkast tilrettet og kan sendes. Borregaards udkast tilrettet og kan sendes. Skt. Hans den 23. juni på Navet God Skt. Hans aften med mange deltagere og god, inspirerende båltale af Thorvald Odgaard. Meget flot skilt fremstillet af Thomas Bjerg/ Sebbersund Kommende aktiviteter: Havevandring 15. august Nærmere info følger Kræmmermarked 24. august Kommende opgaver: Nærmere info følger fra arrangørgruppen. Samarbejdsmøde i ejerkredsen 11. september SB indkalder. Besigtigelsesdag på Navet 5. oktober Diverse Næste møde:: 6 august Kæderne, der manglede til stenene på havnen, er leveret og sat op. Sebber Borgerforening 1

15 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. august 2013 netreferat Fremmøde: Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni Foreningens hjemmeside: Kasserer: Navet: Navet 5 møde ansøgning Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Hans Heidemann Lassen. Afbud fra Lennart Olsson og Henrik Hansen Udsat grundet afbud. Hanne og Ulla vil gennemgå hjemmesiden mhbp revidering af indhold Status for foreningskonto, højrentekonto, fest-konto gennemgået. Der er overskud på ca kr. efter borgerfesten. Status for Navets konto gennemgået. Der er kun 1 lejerestance. Referat fra mødet 27. juni 2013 sendes til ejerkredsen og ejeren af Navet 5 Mht ansøgning om byggeri af skur sendes svar til Aalborg Kommune, at SB har ikke bemærkninger Nyt fra Borregård Der er sendt brev til Sommerhusforeningens bestyrelse, samt til ejerkredsen om at forhandling om samejeaftale sættes i bero, indtil der er afklaring mht tinglyst pant i Sommerhusforeningens andel af Navet. Advokat Borregaard har primo juli sendt brev til sommerhusforeningens advokat. I brevet var der gjort rede for, at Sebber Borgerforening ønsker gå videre med at færdiggøre en ny lejeaftale for sommerhusejerne. Svarfrist medio juli. Der er endnu ikke reaktion. Advokat Borregaard har søgt at kontakte Sommerhusforeningens advokat, som ikke kan træffes pgr. af ferie. Advokat Borregaard henvender sig på ny. Planlægning af møde i ejerkredsen den 11. september 2013 Kommende aktiviteter: Havevandring 15. august Kræmmermarked 24. august På mødet 2. oktober 2012 aftaltes, at Sebber Borgerforening indkalder til årets møde. Sebber klubhus er reserveret til 11. september kl Programmet sættes på hjemmeside. Der opsættes desuden skilt. Der annonceres i Nibe Avis i uge 32 og 34 samt på hjemmesiden. Der opsættes skilt ved vejen. Kommende opgaver: Næste møde 5. september 2013 kl. 19 Generalforsamling afholdes 28. november kl. 19 i den Gl. Brugs. Sebber Borgerforening 1

16 Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat af mødet den 6. august Hjemmesiden: Opdatering Mailadresse : Ønske fra Sommerhusforeningen Regnskab: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Henrik Hansen, Arne Staun, Lennart Olsson, Hans Heidemann Lassen Godkendt Gennemgang fortsættes af hjemmesiden m.h.b. på opdatering Kassereren accepterer, at mails fra Sommerhusforeningen kan sendes til hans mailadresse. Sommerhusforeningen orienteres herom. Regnskabsudskrifter uddelt. Borgerforeningens regnskab opdateret. Nets- kreditor-aftale underskrives. Gennemførte aktiviteter: Havevandring den 15. august Evaluering Fint arrangement med 25 deltagere. Der er meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.. Kræmmermarked den 24. august Evaluering Økonomi Kommende aktiviteter: Beredskabskursus Ideer til kommende aktiviteter Godt tilrettelagt arrangement. Der er positive kommentarer. Budget overholdt- udgift kun ca halvdelen af afsat beløb. Samme koncept foreslås anvendt næste år. Gratis 3-timers kursus. Maximalt 25 deltagere. Hvis der er flere interesserede oprettes 2 hold. Afholdes 6. november i den Gamle Brugs. Indbydelse sættes på hjemmesiden. Bankospil Taler ved Sct. Hans bålet i 2014 udsættes Navet: Dato for kommende samarbejds-møde Grundet forfald på den opr. fastsatte dato er 1

17 mødet udsat, og aftale med klubhuset er afbestilt. Ny mødedato: Den 10. oktober er foreslået. Der er endnu ingen tilbagemelding. Forespørgsel om dagsorden-forslag er udsendt. Sommerhusforeningen foreslår, at spørgsmål om lejekontrakt og samejeaftale ikke behandles på mødet. Borgerforeningen er enig heri. Der er ligeledes forslag fra Sommerhusforeningen om foreningens brug af Borgerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen finder at dette ikke er et emne, der vedrører ejerkredsens samarbejdsmøde. I tilknytning hertil har bestyrelsen besluttet at meddele Sommerhusforeningen, at samarbejde om brug af hjemmesiden indstilles grundet sprogtonen i nyhedsbreve og beretninger fra Sommerhusforeningen Ophævelser af hæftelser på matr. 63a Brev fra Erhvervsstyrelsen Der er modtaget information om, at der ikke længere er hæftelser på matr. 63 a. Denne oplysning er videregivet til de private ejere. Der er modtaget meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om lovpligtig e-post-kasse til information fra det offentlige Samejekontrakt Lejekontrakt: Nyt fra Borregaard Intet svar fra sommerhusforeningens advokat. Der er ikke modtaget svar på advokat Borregaards brev af 1. juli Derimod er der modtaget et nyt udkast til lejekontrakt. Dette forholder sig imidlertid ikke til lejestørrelse og spørgsmålet om inddragelse af uvildig sagkyndig i forbindelse med byggesager. Det er disse to punkter, der (i enighed) står tilbage i det tidligere forslag, som blev udarbejdet af arbejdsgruppe med Lejerforening (nu Sommerhusforening) og Borgerforening. Borregaard har fået oplyst fra Sommerhusforeningens advokat, at denne har udarbejdet dette forslag til lejekontrakt på eget initiativ. Det meddeles advokat Borregaard, at bestyrelsen finder, at da der ikke er modtaget svar på de stillede spørgsmål, vil bestyrelsen orientere de øvrige ejere om, at sagen om lejekontrakt snart indgives til 3. mand i overensstemmelse med bestemmelserne i den nuværende kontrakt. 2

18 Lejeopkrævning 2013 Medlemskontingent for Sommerhusforeningen Navet 1 restance. Rykker udsendt med betalingsfrist 7/9. Beløbet sendes snarest til Sommerhusforeningen. Venter lige til den sidste restance er betalt. Budgetforslag 2014 til samarbejdsmødet - kassereren Budget opstilles inden samarbejdsmødet Navet 5 opfølgning på aftale Referat fra møde og udtalelse fra byggefirmaet udsendt til mødedeltagere/ejerkreds. Aalborg kommune har meddelt byggetilladelse til opførelse af skur på Navet 5. Info fra Aalborg Kommune ang. byggesager Kommunens bygningsafdeling oplyser, at Navet 17 har meddelt, at de krævede ændringer er udført. Kommende opgaver. Drøftelse: Der køres for stærkt i Sebbersund! Diverse: Maling af flagstang Opfordring om at køre langsommere sættes på hjemmesiden. Problemet sættes desuden på dagsorden til samarbejdsmødet og borgerforeningens generalforsamling. Herudover kan det nævnes i andre relevante sammenhænge. udføres i foråret Næste møde: Tidspunkt 30. september 2013 kl. 19 Sebber Borgerforening 3

19 Sebber Borgerforening. CVR.nr Bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat af mødet den 5. september Hjemmesiden: Regnskab: Hanne Gerges, Ulla Rahn, Lennart Olsson, Arne Staun Sørensen, Henrik G. Hansen, Hans Heidemann Lassen Referat gennemgået, underskrives på næste møde Brev til Sommerhusforeningen om ophør af benyttelse af Borgerforeningens hjemmeside afsendes CVR.nr sættes i overskrift Opdateret. Bilag udleveret. Navet: Dato for kommende samarbejdsmøde Besigtigelse på Navet den 5. okt. Lejekontrakt: Nyt fra Borregaard Lejeopkrævning 2013 Der er rettet ny henvendelse til Sommerhusforeningen om mødedato 10/10 er ok eller om der er forslag til ny dato Gennemføres. Start kl. 10. Mødested Navet 47 Borregaard har afsendt brev til Sommerhusforeningens advokat og har herefter talt med denne. Advokaten er uforstående overfor, at Borgerforeningen ikke vil genforhandle det lejekontrakt-forslag,som han har udarbejdet. Da der ikke er modtaget svar på Borregaards seneste brev indenfor den fastsatte frist på 10 dage (29. september), ønsker Bestyrelsen, at iværksætte processen med at overgive lejekontrakten til 3.mand. Borregaard anmodes om at orientere ejerkredsen herom. Der er ikke flere restancer. Kassereren sender det samlede beløb for de opkrævede kontingenter til Sommerhusforeningen Sebber Borgerforening 1

20 Navet 46 Kommende aktiviteter: Beredskabskursus Ideer til kommende aktiviteter Kommende opgaver. Diverse: Der er modtaget pantsætningserklæring til underskrift. Da kun Sebber Borgerforening er opført som grundejer, henvender formanden sig til pågældende pengeinstitut for at få fejlen rettet. Instruktør er bestilt Banko. Der er rettet henvendelse til arrangørgruppen, som vender tilbage med dato Juletræ bestilles. Der er indkøbt vimpel (som passes af Peter Markussen) og et flag til udlån mod depositum på 300 kr. Flaget kan hentes hos Hanne Gerges Engvej 7. Se info på Næste møde: Tidspunkt 29. oktober 2013 kl Sebber Borgerforening 2

21 Sebber Borgerforening. Netreferat CVR.nr Bestyrelsesmøde tirsdag den 29.oktober 2013 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Medlemsstatus: Kommende aktiviteter: Beredskabskursus den 6. november Generalforsamling den 28. november 2013 Hanne Gerges, Ulla Rahn, Arne Staun Sørensen, Lennart Olsson, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen Referater fra møderne 5/9 og 30/9 underskrevet Kontoudtog for S.B. Foreningskonto og Navets konto gennemgået. Regnskabsopstilling til generalforsamling udarbejdes. Medlemsliste a`jour-føres. Beredskabskursus annonceret på hjemmesiden og ved skiltning. Annonce sættes i Nibe Avis. Dagsorden gennemgået. Navet: Nyt fra mødet mellem formanden for Sebber Borgerforening og den nyvalgte formand for Sommerhusforeningen Navet, Navet 46 Kommende opgaver: Banko Juletræ Møde afholdt 27/10. På mødet opnåedes enighed om forslag til leje: For pristalsreguleres den hidtidige leje fastsættes lejen til 6000 kr. årligt med pristalsregulering. Evt. inddragelse af byggesagkyndig i byggesager betales af ejerkredsen. Bestyrelsen for Sebber Borgerforening godkendte forslaget Pantsætningserklæring tilrettet mht. ejerkreds. Der er dog stadig behov for justering, da erklæringen lægger op til at hele bestyrelsen skal skrive under. Formanden retter fornyet henvendelse. Arrangementsgruppe sørger for Bankoaften i Gl. Brugs. Borgerforeningen giver 1500 kr. i tilskud. Juletræ er bestilt. Opstilles 30/11 kl. 10. Sebber Borgerforening 1

22 Diverse: Hjertestarter Der er indhentet tilbud på hjertestarter samt opvarmet skab til udendørs placering. Pris ca kr. inkl. moms. Mulighed for tilskud fra Sundhed og bæredygtig udvikling undersøges. Næste møde: Tidspunkt 18. november 2013 Sebber Borgerforening 2

23 Generalforsamling i Sebber Borgerforening Velkomst ved formanden Hanne Gerges. Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Erich Borup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden, Hanne Gerges, som indledningsvis redegjorde for forløbet af forhandlingerne med Sommerhusforeningen om lejekontrakt. Der er senest opnået afklaring af de to tilbageværende spørgsmål i det udarbejdede kontraktforslag. Sommerhusforeningen stiller dog som betingelse, at disse punkter indarbejdes i et nyt udkast til lejekontrakt, som er udarbejdet af Sommerhusforeningens advokat. Borgerforeningens bestyrelse finder imidlertid, at punkterne skal indsættes i det forslag, der allerede er udarbejdet af parterne. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget, og der blev givet udtryk for, at man håber, at forhandlingerne om fornyelse af lejekontrakten snart finder sin afslutning. Herefter omtalte formanden de forskellige aktiviteter, der har været gennemført i byen i det forløbne år. I denne forbindelse blev der rettet en stor tak til de mange borgere, der har stået for/ hjulpet med til at gennemføre disse aktiviteter, som gør Sebbersund til et rart sted at bo. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Dagsordenens punkt 3: Regnskab for Borgerforeningen gennemgået ved kassereren. En borger fandt, at beløb for udførte endnu ikke betalte advokattimer burde have været påført regnskabet. Formanden svarede, at der endnu ikke er modtaget regning, men at der resterer timer. Regnskabet blev herefter godkendt. Herefter blev driftsregnskabet for Navet gennemgået.. En borger spurgte, om sommerhuslejen er sat op. Formanden svarede, at der for de sidste tre år er opkrævet aconto beløb, og at det i forhandlingerne indgår, at disse beløb pristalsreguleres, samt at lejen fra og med 2014 sættes til 6000 kr. årligt for den kommende periode. En borger havde bemærkninger til principperne for regulering af sommerhuslejen, men dirigenten påpegede, at denne diskussion ikke vedrørte dagsordenpunktet. Regnskabet blev herefter godkendt. Kassereren rettede herefter tak til den tidligere kasserer, for hjælp med regnskabsopstillingen. En af revisorerne forklarede, at han - pga. ny lovgivning- ikke længere som professionel revisor kan revidere regnskaber på frivillig basis. Dagsordenens punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag, at kontingentet ikke ændres blev vedtaget. Dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. Dagsordenens punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ulla Rahn, Lennart Olsson og Hans Heidemann Lassen, som alle blev genvalgt.

24 Dagsordenens punkt 7: Valg af suppleanter. Heidi Hasselriis og Jytte Vester blev valgt. Dagsordenens punkt 8: Valg af revisor og suppleant. Evy Moric blev valgt, og som suppleant Bjarne Christensen. Dagsordenens punkt 9: Eventuelt. Et medlem, som i mange år har arbejdet indenfor reklamebranchen, stillede spørgsmålet: Hvad ønsker vi for vores by? Tidligere var Sebbersund kendt i hele Jylland. Det er vigtigt, at byen præsenterer sig. Hjemmesiden giver heldigvis et godt indtryk af byen. Det blev foreslået, at opfordre de lokale ejendomsmæglere til at henvise til Sebbersunds hjemmeside i salgsannoncer og nævne, at Sebbersund ligger tæt ved Nibe. Vi skal prøve at se på byen - som gæster. Dette vil han gerne hjælpe med. Et andet medlem støttede opfordringen og supplerede med forslag om stisystem i området samt foreslog, at der nedsættes en gruppe. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at bestyrelsen arbejder for at anskaffe hjertestarter. I første omgang undersøges muligheden for at søge støtte hertil. Der blev ligeledes foreslået, at der oprettes SMS-kæde, så information om aktiviteter o.a hurtigt kan nå rundt til borgerforeningens medlemmer. Vi vil når kontingentet skal fornyes spørge byens borgere, om der er interesse for at være med i en sådan ordning. Et medlem retablering af sti/trappe til Bjerget og pleje af matr. 63f. Formanden foreslog, at der nedsættes et børne/unge-udvalg, som kan planlægge og gennemføre aktiviteter. Formanden vil gerne koordinere dette, og 2 af borgerforeningens medlemmer meldte sig til at deltage. Formanden rundede af med tak for deltagelse og gode indlæg samt tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år. Der blev ligeledes rettet tak til dirigenten. Erich Borup afsluttede herefter generalforsamlingen, som han fandt gennemført i god tone. Referent: Hans Heidemann Lassen

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284

Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Sebber Borgerforening. Netreferat Cvr nummer: 33284284 Bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2014 Fremmøde: Godkendelse af referat: Regnskab: Advokatudgifter Medlemsstatus: Kontingentopkrævning sms netværk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere