Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013"

Transkript

1 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde om status for Sankt Annæ Projektet, torsdag den 17. januar på Admiral Hotel. Dagsordenen for mødet var: 1. Velkomst og status for projektet 2. Præsentation af projektskitse Pause 3. Spørgsmål 4. Parkering i området 5. Afrunding Dialog og spørgsmål blev drøftet og besvaret efter fremlæggelse af projektet. 1) VELKOMST OG STATUS FOR PROJEKTET Ole Bach (direktør for Kvæsthusselskabet) bød velkommen til borgermødet for Sankt Annæ Projektet og informerede kort om projektets forhistorie, hvad der var sket frem til i dag, formålet, rammerne og status for projektet. 2) PRÆSENTATION AF PROJEKTSKITSE Torben Schønherr (Schønherr A/S) fremlagde projektskitsen for Sankt Annæ Projektet herunder stræderne, Kvæsthusgade, Nyhavn og Sankt Annæ Plads. Der blev bl.a. vist skitser, der viser granit på kørebanen på Sankt Annæ Plads. OLB tilføjede, at dette er der p.t. ikke råd til det bliver formentlig asfalt. Ole Bach supplerede, at der p.t. ikke er fundet finansiering for stræderne, men for at sikre helheden er de med i projektet. Hovedstrukturen er nu fundet, og nu skal især opholdsarealer og fodgængerarealer detaljeres. 3) SPØRGSMÅL Indretning af Sankt Annæ Plads (overordnet) Hvordan kommer garden til at gå fremover? Er der plads til dem eller skal de gå mod trafikken? Der vil stadig være plads til garden de kommer til at gå i samme antal kolonner som i dag. Hvor kommer garden til at krydse Sankt Annæ Plads? Ved soppebassinet? Bassinet tilpasses så garden og biler kan passere.

2 Kommer der stadig til at være en petanque-bane på Sankt Annæ Plads? Ja, den placeres i det foreliggende forslag grusarealet ved legepladsen ud for stræderne, men det ligger ikke endeligt fast endnu. Er man opmærksom på, at der i driftssituationen af granitbelægninger vil fugematerialet blive suget op af fejemaskine? Det er man opmærksom på. Hvis der lægges granitbelægning vil den lægges som i Vester Voldgade (hvor fliserne ligger knas mod hinanden). Kommer der affaldsspande på Sankt Annæ Plads? Ja der kommer affaldsspande. Hvis man ser bort fra udeserveringen og de mennesker, der er på præsentationen kan det komme til at virke meget gråt og goldt med de meget brede fortove. Hvorfor kan man ikke gøre det mere organisk? Erfaringen viser, at når man skaber rummet kommer der liv og rummet bliver brugt. Det er et arkitektonisk valg flere træer vil skygge for de flotte facader, der er i Frederiksstaden. Kan man bløde det grå og golde op med blomsterkummer? Det kan evt. komme til senere, hvis det skulle vise sig ønskeligt. Det har ikke tidligere været på tale, at øge udeserveringen på Sankt Annæ Plads hvorfor vises det nu? Det har været og er stadig en præmis, at pladsen er til det stille og rolige hverdagsliv, men det udelukker ikke, at der kan komme udeservering. Københavns Kommune udsteder tilladelser til udeservering. Legeplads Bliver legepladsen egnet til både mindre og større børn? Det vil være en god idé, hvis aktiviteterne til både mindre og større børn placeres i nærheden af hinanden. Måske nogle interaktive aktiviteter, hvor man kan få noget at vide om Københavns Historie. De forslag overvejes i den videre bearbejdning af projektet. Der er flere børnefamilier i området der bruger legepladsen i dag. En vandlegeplads vil på vores breddegrader nok kun være interessant 3-4 måneder om året er der tænkt over det? Ja, men synspunktet er noteret. Legepladsdisponeringen er ikke endeligt på plads endnu. Det er ikke smart, at der ikke er hegn, hvis der leges med bold. Det er en problemstilling, der arbejdes videre med. Statuer Bem.: Fint oplæg til projektet dog vil det være en god idé at skære noget af soklen af Chr. X statuen. Det vil blive drøftet med Københavns Kommune. Det er ikke en god idé at skære soklen af Chr. X statuen. Andre statuer på Sankt Annæ Plads har været brugt som klatrestativer. Det er op til Københavns Kommune om der skal gøres noget ved statuerne på pladsen. side 2/6

3 Toiletforhold Kommer der toiletfaciliteter på Sankt Annæ Plads? Der er ikke indarbejdet toiletfaciliteter på Sankt Annæ Plads. Der kommer offentlige toiletter på niveau -1 i parkeringsanlægget. Der vil være behov for toiletter på Sankt Annæ Plads f. eks. når børn leger på legepladsen. Forslaget bringes videre til Københavns Kommune. Hvad kommer der til at ske med toiletbygningen ved Lille Strandstræde? Det vides ikke endnu projektgruppen vender tilbage med svar. Beplantning Bliver træerne på Sankt Annæ Plads bevaret? Der er foretaget forundersøgelser for at finde ud af, hvor rødderne er så der kan tages hensyn til dem i forbindelse med projekteringen af projektet. Det er en forudsætning for projektet, at alle træerne bevares. Kommer der nye træer til området ved stræderne? Ja der kommer nye træer både ved stræderne (hvis denne del af projektet realiseres) og i Kvæsthusgade. Hvem vedligeholder træer og beplantning fremover? Det er Københavns Kommune, der vedligeholder beplantningen. Det vil ske på samme niveau som i dag. Trafik herunder cykler/biler samt cykelparkering Det er betænkeligt, at der ikke kommer cykelsti langs Sankt Annæ Plads. Det er vurderet i samarbejde med Københavns Kommunes eksperter, at det ikke er nødvendigt med cykelsti på Sankt Annæ Plads. Der kommer kun ca biler i døgnet i hver retning. Den parkeringssøgende trafik forsvinder, og hastighedsbegrænsningen sættes til km/t. Højresvingsbanen i Bredgade bør fjernes, så det bliver muligt at køre ligeud ad Bredgade i to baner. Den idé vil blive taget videre og drøftes med Københavns Kommune. Bliver der mulighed for cykelparkering på Sankt Annæ Plads? Ja, der bliver indarbejdet faste cykelparkeringer langs med facaderne der skal måske indarbejdes flere end der er vist i præsentationen. Derudover kommer der også cykelparkering langs hele den ene side i Kvæsthusgade. Jo bedre muligheder man giver for cykelparkering, jo mindre rod får man. Projektgruppen er meget opmærksom på at skabe gode muligheder for cykelparkering. Hvordan vil trafikafviklingen til og fra stræderne ske fremover? Den vil ske som i dag dog vil gennemkørslen ud for stræderne på Sankt Annæ Plads blive lukket. side 3/6

4 Bem.: Vil der være mulighed for cykelparkering ved Lille Strandstræde? Måske det vil blive bearbejdet i den yderligere detaljering af projektet. Fint oplæg til, hvordan projektet kan udforme sig dog en appel til at huske faste cykelstativer. Hvor kommer der venstre sving forbudt? På Toldbodgade når man kører fra Nyhavn mod Sankt Annæ Plads/Bredgade. Lysreguleringen vil blive tilrettet ved Esplanaden/Grønningen. Vil der være mulighed for holdepladser langs Sankt Annæ Plads? Fremover vil der ikke være andre parkeringspladser end til ambassaderne. Derudover vil der blive etableret et antal af- og pålæsningspladser, som også kan bruges af beboerne. Hvad er politikken omkring turistbusser på Sankt Annæ Plads? Håndteringen af turistbusser i København er vanskelig. Det er ikke meningen at Sankt Annæ Plads skal være en holdeplads for turistbusser. Der vil derfor kun være parkeringsplads til to turistbusser i nærheden af Skuespilhuset, som har til formål at servicere Det Kongelige Teater. Disse pladser vil være tidsbegrænset over døgnet (parkering tilladt om aftenen). Det er bekymrende, at der vil være cykeltrafik på kørebanen især hvis der også kører busser. Den smalle kørebane (3,25 m) vil gøre, at det ikke er muligt for bilister at overhale cyklister de bliver nødt til at sænke farten og køre bag cyklerne. Dette valg er truffet i samarbejde med Københavns Kommune. Der vil også blive indarbejdet fysiske foranstaltninger til at dæmpe hastigheden. Hvorfor er der ikke udført projekt for Toldbodgade? Det er korrekt, at Toldbodgade er en meget trafikeret vej. Københavns Kommune har sat midler af til at forbedre forholdene for cyklister på strækningen mellem Holbergsgade og Sankt Annæ Plads. Den resterende del afventer til der er afsat flere midler. Dette er et projekt, der kun hører under Københavns Kommune. Andre spørgsmål Hvem vil bruge byrummet? Dem, der bruger det i dag og gerne lidt flere, men det er ikke meningen, at det skal blive som i Nyhavn. Det skal være pladsen for det rolige hverdags byliv. Bliver dagens præsentation lagt på hjemmesiden? Nej det bliver den ikke. Da det ikke er et færdigt bearbejdet projekt kan det skabe unødig forvirring. Kommer der et hundetoilet på Sankt Annæ Plads? Der kommer ikke et hundetoilet på Sankt Annæ Plads. Der kan evt. sættes stativer med hundeposer op samt nok skraldespande. Kan det tænkes at niveauet sænkes for at give råd til udførelsen af stræderne? Nej, niveauet sænkes ikke for at skaffe penge til Strandstræderne. Hvordan løses overgang mellem stræderne og Sankt Annæ Plads så? Det ser vi nærmere på i det videre projektforløb. side 4/6

5 4) PARKERING I OMRÅDET Jacob Bülow Find (Københavns Kommune) ridsede Borgerrepræsentationens beslutning om at nedlægge et antal parkeringspladser i gadeniveau svarende til det antal der bliver etableret i forbindelse med opførelsen af parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen. Placeringen og antal af de planlagte nedlæggelser af parkeringspladser blev gennemgået. Kommunen har planer om, at beboerlicensen for licenszone KN udvides, så beboerlicenserne også kan bruges på visse veje i licenszone KA, hvor der i dag er en overkapacitet. Dermed skabes en såkaldt flexzone. Der vil betyde, at der for de to licenszoner under ét tilbydes et antal pladser svarende til behovet. Dog kan det ikke undgås, at borgere med beboerlicens, især fra området omkring Skt. Annæ Plads, vil skulle bevæge sig længere væk end i dag for at kunne parkere med beboerlicens Må man parkere sin motorcykel f.eks. i Lille Strandstræde fremover? I princippet nej med mindre der er angivet på belægningen, at der må holde en MC. Hvor mange parkeringspladser etableres der i parkeringsanlægget? Det blev på et tidligere borgermøde oplyst, at der vil blive etableret et sted mellem 300 og 350 parkeringspladser alt afhængig af budgettet. Det er ikke smart at man nedlægger parkeringspladser på Sankt Annæ Plads, inden der er skabt nye parkeringspladser. Det har fra projektets start været meldt ud, at der etableres mellem 300 og 500 p-pladser. Det er endt med 500 parkeringspladser i parkeringsanlægget for at kunne yde en tilstrækkelig service for gæster til Skuespilhuset, Operaen m.v. Det er en politisk beslutning begrundet i et ønske om, at biltrafikken ikke må stige i Indre by, at der skal nedlægges et tilsvarende antal parkeringspladser på gadeniveau som der etableres i p-anlægget. Hvad kommer det til at koste at parkere i parkeringsanlægget på årsbasis? Kan beboere få en rabatordning? JBF svarede, at det er et privat anlæg, så det bliver en forhandling mellem ejer og parkant. OLB tilføjede, at Realdania bygger parkeringsanlægget med henblik på at sælge det efterfølgende. Parkeringsanlægget vil derfor blive drevet kommercielt og priserne vil følge markedspriserne. P.t. koster en parkeringslicens 700 kr. pr. år. Hvad forventes prisen at blive efter parkeringsanlægget er bygget? Prisniveauet følger markedet. Hvis det bliver muligt at købe parkeringspladser i parkeringsanlægget vil det give firmaer en skattemæssig fordel i forhold til beboere, da firmaer kan trække det fra i skat. Det bliver kun muligt at leje parkeringspladser i parkeringsanlægget ikke købe. Hvor mange p-licenser er der udskrevet til beboerne i dag? JBF svarede, at det kunne han ikke svare på på mødet. Svaret er tilføjet efter mødet: Der er udskrevet p-licenser til beboere i området (licenszone KN). Til sammenligning er der pt offentlige pladser i licenszonen. Dvs. at når der er nedlagt op mod 500 pladser i zonen, vil der være et mindre underskud af offentlige p-pladser, ift. antallet af udstedte licenser. Dette er dog allerede i dag tilfældet andre steder i byen. Når KK som oplyst laver en flex-zone til licenszone KA, vil dette underskud dog blive opvejet af ekstra kapacitet i KA. I dag er der udstedte licenser og p-pladser i KA. side 5/6

6 Københavns Kommune har ikke defineret præcis hvor parkeringspladserne skal nedlægges i området. Nedlæggelsen af parkeringspladser sker i takt med at der udføres projekter i området f. eks. er der nu nedlagt parkeringspladser i forbindelse med etableringen af cykelsti på stykket af Gothersgade fra Kongens Have og ned mod Kgs. Nytorv. Det har dog hele tiden været udgangspunktet, at p-pladserne på Sankt Annæ Plads, som er tættest på de nye p-pladser, nedlægges. Kan det tænkes at der kan indgås et kompromis med Københavns Kommune om at beboerne kan parkere på gadeniveau i tidsrummet mellem kl. 22 og 7? Det forslag skal tages med politikerne. Det kunne f. eks. foreslås i forbindelse med den offentlige høring. Når der nu bygges et parkeringsanlæg til et større beløb end det koster at omlægge Sankt Annæ Plads og Kvæsthusgade, hvorfor kan man ikke bruge nogle af pengene til at omlægge stræderne også i stedet for at bygge flere pladser i parkeringsanlægget? Sådan hænger tingene ikke sammen. P-anlægget blev aftalt mellem kommunen og staten i forbindelse med operaaftalen i 2001, fordi alle var enige om, at der var brug for p-pladser til kulturinstitutionerne og området i øvrigt. I 2009 beslutte kommunen at nedlægge et tilsvarende antal pladser i forlængelse af deres beslutning om, at biltrafikken ikke må stige i Indre by. Det har så ført til et ønske om at forskønne gaderne i området. Det sker inden for rammerne af et andet budget. Der er flere børnefamilier i området hvad skal de gøre, når børn og indkøb skal sættes af? Af- og pålæsningspladserne langs med Sankt Annæ Plads vil også kunne bruges af beboerne ikke kun af butikkerne/erhverv. 5) AFRUNDING Ole Bach sluttede mødet af med at ridse tidsplanen op for den videre proces: - Synspunkter fremkommet på dagens møde vurderes og indarbejdes i projektet, hvis de kan. - I marts afholdes nyt borgermøde, hvor der informeres om projektets endelige udformning inden det sendes i offentlig høring. - Offentlig høringsproces løber over 6 uger i foråret. - Projektet behandles politisk henover sommeren Hvis projektet vedtages vil der blive udarbejdet udbudsmateriale i efteråret 2013, og udførelsen vil ske i løbet af Ole Bach håbede, at der til trods for utilfredsheden med de nedlagte p-pladser var blik for de kvaliteter som omlægningen giver for bylivet i området. Ole Bach takkede for de fremkomne synspunkter og den livlige debat. Morten Asbjørn Jensen sluttede af med at opfordre til at tilmelde sig Kvæsthusselskabets elektroniske nyhedsbrev, hvis man endnu ikke modtager det og gerne vil informeres løbende. side 6/6

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere