REFERAT AF MEDLEMSMØDE D. 4. SEPTEMBER Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MEDLEMSMØDE D. 4. SEPTEMBER 2014. Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh Ø"

Transkript

1 D.24.oktober 2014 REFERAT AF MEDLEMSMØDE D. 4. SEPTEMBER Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh Ø Tilstede: Bent Haupt (formand for Organisationsbestyrelsen, Hanne Dahlerup (medlem af Organisationsbestyrelsen) Lennart Bo Ravn (AAB drift), Morten Jørgensen (AAB bygningskonstruktør), Birgit Andersen ( AAB økonomimedarbejder). samt Afdeling 18s bestyrelse: Morten Stoffer, Lisa Christoffersen, Helen Rossil, Henrik Litske, Ina L. Sheikh. samt Stemmeberettigede beboere: 25 personer - antal stemmer i alt: Bent Haupt fra AAB blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning: Klubværelserne: Bestyrelsen er ved at udarbejde nye retningslinjer for m2 priser på værelserne, opkrævning af varme samt nye lejebetingelser. Alle tiltag bliver varslet behørigt med 3 måneder. Trapperenovering af alle 19 hovedtrapper finansieres via Drift- og Vedligeholdelsesplanen, hvilket betyder at det ikke forårsager nogen huslejestigning. Etableringsprisen af afd.18s antenneanlæg 2008/2009: bestyrelsen har gennemgået fakturaer, kontrakt og dennes tillæg, og derved blev en fejl synlig. Der er fejlagtigt blevet betalt et tillæg 2 gange (kr ). Dette beløb har afd.18 indgået et frivilligt forlig om, således at beløbet vil være tilbagebetalt til afd.18 ved udgangen af Tilbagebetalingen af kr vil endvidere betyde, at det månedlige antennebidrag pr vil blive nedsat fra kr. 103,- til kr. 70. og igen d til kr. ca pr. måned. Bestyrelsen betragter nu antennesagen som værende afsluttet. Afdeling 18 har fået en ny hjemmeside: Beboere opfordres til at gøre sig bekendt med siden og de muligheder den har åbnet.

2 Kloakker/rotter/ejerskab af den private fællesvej i afd.18: Der har desværre været heftig rotteaktivitet ved vuggestuen LUNA (storegård) og flere oversvømmede kældre i afdelingen, især nede i vuggestuen. Bestyrelsen og AAB har i fællesskab besluttet at der skulle foretages prøveboringer for at få klarhed over hvilket fundament ejendommene står på, både i lillegård og storegård. Dette er foretaget i tæt samarbejde med en geolog og arkitekt. Dette arbejde som er forløbet hen over sommeren, afslørede også at der ikke er afklarede forhold vedrørende ejerforholdet af veje og fortove i afd.18. Dette har blandt andet betydning for vedligeholdelsespligten. Bestyrelsen og AAB arbejder på en klarlægning af forholdet. BeboerInfo: bestyrelsen konstaterer med glæde, at det er blevet godt modtaget af beboerne. Nyt betalingssystem bliver indført i vaskerierne. Der har været problemer over længere tid, og afd.18 har henlagte midler på drift- og vedligeholdelsesplanen. Det ny system vil altså ikke forårsage huslejestigning. Externt ejendomsservicefirma: Afd.18 fortsætter med at gøre brug af Jess Ejendoms Service firma til den daglige vedligeholdelse af afd. 18. Bestyrelsen følger løbende samarbejdet sammen med AAB. Kælder/loft/cykel-oprydning: kældre og lofter er blevet tømt for hensatte effekter på fællesarealerne. Ejendomsmedarbejderen gennemgår jævnligt loft/kælder og spidslofter for hensatte effekter. Det er konstateret at der desværre er fjernet mursten i afd. 18s brandmure, disse er muret op igen. Bestyrelsen henstiller til, at dette hærværk stopper. Cykelsanering blev også gennemført i slutningen af Afd.18 har tegnet abonnement på graffiti-fjernelse. Graffiti fjernes en gang ugentligt på afdelingens facader. Bestyrelsen har startet et foreløbigt enkelt registreringssystem af diverse håndværksopgaver for at kunne danne sig en overblik over de løbende opgaver. Beplantning ved alle hoved- og bagdøre er foretaget inden for det sidste år, nu skal det vokse op. I den forbindelse henstiller bestyrelsen til at beboerne ikke benytter rosenespalier til cykelstativ, el. l. Øen er stadig et område, der volder lidt problemer. Bestyrelsen har startet fællesmøder med afd.23 og 21 hvor blandt andet øen er et tilbagevende emne. Afd.18 har ansøgt om midler hhv. i Metroselskabet og hos Klimakvarter til at få sat øen i stand. Nyt system vedr. administrationsbidraget til AAB, Svend.Aukens Plads: I løbet af 2015 vil samtlige afdelinger i AAB blive præsenteret for et system, bestående af 3

3 valgmuligheder alt efter hvor meget administration hver afdeling mener at have brug for. Hver af de 3 muligheder indeholder forskellige ydelser og forskellige priser for afdelingen. Dette skal afd.18 tage stilling til i Pt. betales 3600,-. pr. lejemål, i administrationsgebyr pr. år. Velkomstpakke til nye indflyttere: Bestyrelsen har udarbejdet en velkomstpakke til nye indflyttere med oplysninger om de ting man kan formodes at have brug for de første dage i afdelingen. Samtidig opfordrer bestyrelsen til, at nye som gamle beboere benytter Åben-Dør-Kaffe-møderne. Evt. minihelhedsplan: Afd. 18 har flere store projekter forestående: nye vinduer, nye faldstammer, ventilationsanlæg (behovsstyret), samt visioner om renovering af bagtrapperne, renovering af kælder, vægge/fundament (er meget fugtigt), renovering af lillegårds legeplads, sammenlægning af nogle af de 2 vær. til større familieboliger, omdannelse af afdelingsbestyrelseskontoret til gæstebolig samt altaner/grønne fortove/haver. De fleste af disse emner kan indarbejdes i en minihelhedsplan, som vil udløse støttekroner fra Dispositionsfonden. Dog skal det understreges at til flere af emnerne er afd.18 allerede i gang med at henlægge midler på drift- og vedligeholdelsesplanen. Alle de nævnte emner SKAL til drøftelse og afstemning hos beboerne, en egentligt tidshorisont er der ikke sat. Bestyrelsen vil i foråret 2015 påbegynde drøftelser med AAB om hvad det er realistisk og økonomisk muligt at arbejde videre med vedrørende de nævnte emner. Afdeling 18 har en forpligtigelse til at fremtidssikre afdelingen, og Københavns Kommunes tilsyn fastholder almene boliger i at vedligeholde og fremtidssikre boligerne, og vil komme beboere til gavn efter os, der bor her nu. Bestyrelsen henstiller til, at vi alle udviser hensyn og respekt over for hinanden og ejendommen. Uønskede reklamer eller post skal ikke smides på trappen. Benyt i stedet de dertil indrettede containere. Pas på de nyrenoverede trapper, rapporter til ejendomsmedarbejderen eller skriv en mail til bestyrelsen, når I konstaterer en skade eller andet på trappen eller ejendommen i det hele taget. På den måde tager vi alle et medansvar for vores ejendomme. Beretningen blev vedtaget. 3. Regnskabet for 2013 blev fremlagt af Birgit Andersen (AAB). Der er et overskud på kr Regnskabet til efterretning. 4. Budget for 2015 fremlagt af Birgit Andersen (AAB). Der bliver 3% stigning i Driftsbudgettet vedtaget.

4 5. Forslag. Der var 6 indkommende forslag. 1. Bestyrelsen, fremlagde ændringsforslag til klubværelserne, a/c-varme, m2-priser, Reglementer for værelser og ny kontrakt. Beslutning: bestyrelsen arbejder videre med den endelig udarbejdelse af forslagene. 2. Uvildig undersøgelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer, klubværelser, malerarbejdsopgaver samt antennesagen. Forslaget stillet af Troels Carstensen med medunderskrivere. Der var en længere debat af det stillede forslag, med indlæg fra bl.a. Bent Haupt, Ina Sheikh, Troels Carstensen og Carl Chr. Bach. Formanden fremhævede bl.a., at der under beretningen var blevet redegjort for de stillede spørgsmål. Forslaget nedstemt ved håndsoprækning. 3. Økonomisk hjælp til at stille forslag. Forslaget stillet af Troels Carstensen. Der var en livlig debat, fra bl.a. Troels Carstensen, Ina Sheikh, Carl Chr. Bach og Bent Haupt. Formanden henledte forslagsstillers opmærksomhed på, at der altid var mulighed for at stille forslag i årets løb og i fællesskab med bestyrelsen fremlægge et projekt (idé) for AAB til videre bearbejdning. Således kommer økonomi for forslagsstillere ikke i vejen. Der blev stemt ved håndsoprækning. Forslaget blev ikke vedtaget. 4. Venteliste vedr. birum (gamle vaskekældere) fremlægges offentligt. Forslaget stillet af Carl Chr. Bach Forslaget blev drøftet livligt, af hhv. Carl Chr. Bach, Ina Sheikh, Troels Carstensen Formanden oplyste om, at forslaget ikke kunne komme til afstemning, da det ville være ulovligt at offentliggøre personoplysninger til 3.person. Men at det selvfølgelig altid er muligt for beboerne at få oplyst hvor man selv står på ventelisten ved personlig henvendelse på kontoret. Der blev stemt ved håndsoprækning. Forslaget blev ikke vedtaget. 5. Retten til at indrette gamle vaskekælderrum til hobbyrum. Forslaget stillet af Troels Carstensen. Forslaget blevet drøftet intenst af bl.a. Troels Cartensen, Carl Chr. Bach og Ina Sheikh. Forslagsstiller ønskede at det fremadrettet skulle være muligt at leje en gammel vaskekælder og derefter indrette den som hobbyrum. Formanden udtrykte forståelse for ønsket, men havde den indvending at for at forslaget kunne komme til afstemning burde der udarbejdes retningslinjer for hvilke aktiviteter hobbyrummene

5 kunne benyttes til, bl.a. under hensynstagen til andre beboere i ejendommen. Formanden foreslog, at der blev nedsat et udvalg der arbejder videre med forslaget. Forslaget blev trukket af forslagsstiller. Formanden opfordrede Troels Carstensen og andre interesserede i at deltage i et udvalg for at se på muligheder for disse lokaler. Bestyrelsen går videre med sagen. 6. Fordeling af udgifter vedr. varmeberegningen. Forslaget stillet af Kirsten L. Petersen Forslagsstiller opfordrer via sit forslag til, at beboerne tænker mere over sit varmeforbrug bl.a. ved at afd.18 indfører fordelingsnøglen 80/20 i stedet for som nu 50/50. (fremgår af varmeregningen fra MINOL). Bestyrelsen synes, at det afgjort er værd at se på afd. 18s fordelingsnøgle, således at fordelingsnøglen afspejler det enkelte lejemåls forbrug. Formanden opfordrede til, at forslaget ikke kom til afstemning, da bestyrelsen og beboerne ikke kender konsekvenserne af en ændring. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget og få foretaget nogle konsekvensberegninger af sagkyndige på området. Forslaget kom ikke til afstemning. Bemærkning: alle forslag blev drøftet med stor iver. Det skal bemærkes at Troels Carstensen og Carl Chr. Bach gav udtryk for stor utilfredshed med dirigentens styring. 7. Valg til afdelingbestyrelsen: Morten Stoffer valgt enstemmigt (2 år). Kim Cassander og Troels Carstensen i kampvalg: Kim Cassander valgt med 35 stemmer. Troels Carstensen ikke valgt med 8 stemmer Kim Cassander, valgt for (2 år). Valg som suppelant: Lisbeth Danvad, valgt enstemmigt (2 år). Henrik Litske valgt enstemmigt (2 år). 8. Evt. Der var ingen punkter under emnet: Formanden bad om det sidste ord, hvor de fremmødte takkedes for deltagelsen. Formanden udtrykte håb for at der fremadrettet ville være en god tone på medlemsmøderne, da bestyrelsen ønsker at så mange beboere i afd.18 som muligt deltager på møderne og giver udtryk for deres holdninger og ideer. Det vil være

6 understøttende for et godt beboerdemokrati og den daglige ånd i afdelingen. Formanden understregede at bestyrelsen opfordrer til, at alle beboere hele året gør brug af hjemmesiden, mails til bestyrelsen og Åben-dør-kaffe-møderne. Og ikke venter med sine forslag og ideer til medlemsmødet. Ina Sheikh (formand) d

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere