Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008

2

3 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af NIRAS som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Støj og vibrationer i anlægsfasen Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Metoder for undersøgelserne 11 Anvendte indsatsgrænser for støj 11 Anvendte grænseværdier for vibrationer 12 Beregningsmetode 13 Væsentlige arbejdsprocesser 13 Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger 15 Støjbelastede boliger 15 Vibrationer 20 Afværgeforanstaltninger 21 0-alternativet 23 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 25 Referencer 27

6

7 7 Støj og vibrationer i anlægsfasen Indledning Indledning Dette fagnotat beskriver de støj- og vibrationsgener, der kan forventes at opstå i forbindelse med anlægsarbejderne på strækningen. Notatet indeholder endvidere resultaterne af beregninger af støjniveauet for de mest støjende arbejdsprocesser i de områder, hvor linjeføringen ligger tættest på boliger. I fagnotatet er påvirkninger fra Grundløsningen samt løsningsmuligheden Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord vurderet. Grundløsningen er beskrevet, mens påvirkninger fra løsningsmuligheden er beskrevet, hvor der er væsentlige ændringer i påvirkningerne i forhold til Grundløsningen. Følgende løsninger er behandlet i fagnotatet: Grundløsningen: Banen forløber på denne strækning langs vestsiden af Køge Bugt Motorvejen og langs nordsiden af Vestmotorvejen. Umiddelbart syd for passagen af Jersie Mose etableres sporskifter til separate perronspor for ny Køge Nord Station. Perronerne anlægges som sideliggende perroner syd for Egedesvej. Perronsporene tilsluttes hovedsporene igen umiddelbart syd for perronerne. I forlængelse af perronsporene anlægges tilslutningsspor til den eksisterende bane Lille Syd. Forbindelsessporene dykkes så kraftigt, det er muligt, og det vestlige (sydgående) forbindelsesspor skærer under hovedsporene og flettes sammen med det nordgående forbindelsesspor i ny tunnel under motorvejen. Efter sammenfletning anlægges et enkelt nyt forbindelsesspor langs østsiden af eksisterende bane Lille Syd, og forbindelsessporet tilsluttes Lille Syd Banen umiddelbart nord for Lyngvej. Lige syd for Københavnsvej etableres et nyt spor øst for de eksisterende, frem til Køge Station. Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord: Umiddelbart syd for passagen af Jersie Mose etableres sporskifter til et midterliggende forbindelsesspor til Lille Syd Banen. Efter udfletning fra hovedsporene dykker tilslutningssporet under det sydgående hovedspor mod vest, hvorefter sporet via en lang venstredrejende kurve tilsluttes Lille Syd Banen vest for eksisterende passage af Køge Bugt Motorvejen. Perronspor og sideliggende perroner anlægges langs hovedsporene, som i Grundløsningen, syd for Egedesvej. Fagnotatet vil indgå som baggrundsmateriale for en miljøredegørelse for nybygning af en dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station over Køge til Ringsted, der forventes i offentlig høring i efteråret 2008.

8

9 9 Støj og vibrationer i anlægsfasen Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé I denne undersøgelse er der foretaget overslagsmæssige beregninger af den forventede støjbelastning for to af de delprocesser, der typisk indgår ved anlæg af en jernbanestrækning. Det er jordbearbejdning, der repræsenterer en almindeligt forekommende arbejdsproces, og ramning af køreledningsmaster, der er en af de mest støjende arbejdsprocesser. Anlægsarbejderne tilstræbes generelt gennemført i dagtimerne, bl.a. med henblik på at begrænse gener for beboere i nærheden af arbejdsområderne. Imidlertid vil hensynet til opretholdelse af trafikken på den eksisterende bane og på større veje medføre, at der i nogle få områder vil blive udført anlægsarbejder i aften- og natperioder. Det vil bl.a. være ved krydsninger af motorvejen samt Lille Syd Banen og S-banen, hvor trafikken skal opretholdes i anlægsperioden, samt hvor Lille Syd udbygges. Støjkonsekvenserne i anlægsfasen er vurderet med udgangspunkt i en indsatsgrænse på 70 db. For anlægsarbejder, der må udføres i aften- og natperioder, vurderes støjkonsekvenser i boligområder med udgangspunkt i en indsatsgrænse på 40 db. De støjmæssige konsekvenser for de mest støjfølsomme områder på strækningen (boligområder) er beskrevet ved hjælp af beregnede støjkonturer. For beregningerne er anvendt nogle af de arbejdsområder, der ligger nærmest ved de støjfølsomme områder. Hovedparten af strækningen ligger i det åbne land, hvor kun få vil blive generet af støjbelastningen fra anlægsarbejder under etablering af jernbanen. Støjkonturerne viser, at der ved ramning kan være et støjniveau over 70 db langs Lille Syd Banen på et kort stykke efter krydsningen af motorvejen, og fra Københavnsvej ind til Køge Station ved de boliger, der ligger nærmest anlægsarbejderne. Såfremt der skal udføres støjende arbejdsprocesser på delstrækningerne ved boligområderne i aften- og natperioden, kan der være et støjniveau over 40 db. Såfremt broerne for Egedesvejs overførsel over motorvejen og stibro over Lille Syd Banen nedrives ved sprængning, vil der forekomme en kortvarig, meget høj lydeffekt. På steder, hvor støjbelastningen fra et anlægsarbejde forventes at være generende i nærliggende boligområder og overstige indsatsgrænserne, vil det blive vurderet, om anlægsarbejdet kan tilrettelægges på anden måde, f.eks. ved udførelse af færre arbejdsprocesser samtidig, eller ved at benytte en mindre støjende anlægsmetode. Alternativerne er dog begrænsede, men eksempelvis kan der i stedet for ramning anvendes forboring og/eller vibrering. Endelig vil muligheden for en midlertidig afskærmning af arbejdsprocesserne i forhold til støj blive undersøgt nærmere ved særligt udsatte boligområder. En væsentlig aktivitet for at begrænse genevirkningen for naboer til anlægsarbejdet vil være en løbende informationskampagne. Der vil løbende blive givet information om anlægsarbejderne og de mulige støjgener herfra. Hvor anlægsarbejderne gennemføres i nærheden af beboelse, vil informationen blive målrettet i forhold hertil, ligesom gennemførelse af støjende anlægsarbejder i aften- og natperioder vil blive varslet og fulgt op af løbende information til berørte naboer. Anlægsaktiviteterne forventes ikke at give anledning til bygningsskader eller at give vibrationer, der overskrider Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. Før anlægsarbejder igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme. Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord I Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord gennemføres ingen anlægsarbejder langs Lille Syd Banen øst for motorvejen, og der vil således ikke blive tale om hverken støj- eller vibrationsgener fra anlægsarbejder på denne strækning.

10

11 11 Støj og vibrationer i anlægsfasen Metoder for undersøgelserne Metoder for undersøgelserne Anvendte indsatsgrænser for støj I forbindelse med større og mindre anlægsarbejder tages der ofte udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved fastsættelse af grænseværdier for anlægsarbejderne. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj /ref. 1/ er angivet i Tabel 1. Tabel 1. Vejledende støjgrænser Tidsrum Mandag fredag Kl Lørdag Kl Mandag fredag Kl Lørdag Kl Søn- og helligdag Kl Alle dage Kl Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) Etageboligområder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentlige rekreative områder. Særlige naturområder 7. Kolonihaveområder 8. Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer) Se teksten i afsnit Se teksten i afsnit Vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs /ref. 1/. Anvendelse af entreprenørmaskiner, lastbiler og elektrisk håndværktøj ved anlægsarbejder medfører ofte et støjniveau, der ligger over de ovennævnte støjgrænser, specielt i områder hvor anlægsarbejder skal udføres tæt på boliger. Da der er en samfundsmæssig interesse i at gennemføre et anlægsprojekt, er det sædvanlig praksis, at de stedlige miljømyndigheder dispenserer fra de vejledende grænseværdier. Der er dog forskellig praksis for, hvorledes kravene tolkes, og i hvilket omfang der dispenseres. Som det fremgår af Tabel 2, gives normalt et tillæg til grænseværdierne på 25 db i dagperiode, men i aften- og natperioden fastholdes de vejledende værdier for virksomhedsstøj. Dette anses sædvanligvis for et rimeligt kompromis mellem det acceptable og det muliges kunst, og sikrer de omkringboende en uforstyrret nattesøvn.

12 12 Støj og vibrationer i anlægsfasen Metoder for undersøgelserne Tabel 2. Erfaringsmæssige grænseværdier ved anlægsprojekter Område Mandag fredag Kl Lørdag Kl Mandag fredag Kl Lørdag Kl Søn- og helligdag Kl Alle dage Kl Boligområde Erfaringsmæssige grænseværdier for støjbelastning i db ved anlægsprojekter. Anlæg af en ny bane vil ske på grundlag af bestemmelserne i en anlægslov. Trafikstyrelsen forventer, at der i en anlægslov for København Ringsted projektet kan fastlægges rammer for gennemførelsen af anlægsarbejder med udgangspunkt i en indsatsgrænse på 70 db. For anlægsarbejder, der må udføres i aften- og natperioder, vurderes støjkonsekvenserne i boligområder med udgangspunkt i en indsatsgrænse på 40 db. Vurderes det i forbindelse med anlægsarbejdet, at indsatsgrænserne for støj vil blive overskredet, vil der om muligt blive iværksat afværgetiltag eller ændringer i arbejdets udførelse for at mindske støjgenerne. I særlige tilfælde vil man ikke kunne holde sig under indsatskriterierne, og her vil de berørte naboer blive informeret særlig grundigt. Der vil på denne strækning i kortere perioder være behov for at udføre støjende arbejdsprocesser i aften- og natperioden ved anlægsarbejder for krydsninger af motorvejen samt Lille Syd Banen og S-banen, hvor trafikken skal opretholdes i anlægsperioden. Anvendte grænseværdier for vibrationer Vurdering af vibrationsudbredelse fra anlægsvirksomhed er forbundet med meget stor usikkerhed, specielt over større afstande. Dette er fordi undergrundens sammensætning og beskaffenhed er af overordentlig stor betydning for udbredelsen af vibrationer i jordskorpen. Endvidere er de enkelte bygningers kvalitet, konstruktionsvalg og fundering af meget stor betydning for de vibrationsgener, der opleves indendørs. De grænseværdier for vibrationer, der findes, står anført i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Grænseværdierne er listet i Tabel 3. Tabel 3. Grænseværdier for vibrationer Anvendelse Vægtet accelerationsniveau L aw i db Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kontorer og undervisningslokaler ol Erhvervsbebyggelse 85 Foreslåede grænser for vibrationer, db re m/s 2. Vibrationsniveauerne gælder for det maksimale KBvægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S /ref. 2/. Trafikstyrelsen tager i vurderingen af vibrationsgener udgangspunkt i disse vejledende grænseværdier for vibrationer. Ved store anlægs- og byggeprojekter gives der sædvanligvis 5 db tillæg til grænseværdierne for vibrationer. Det er stort set umuligt at dæmpe vibrationsbelastningens udbredelse til de omkringboende, og

13 13 Støj og vibrationer i anlægsfasen Metoder for undersøgelserne eneste reelle mulighed er, at vibrationspåvirkningen må reduceres, hvilket kan give større problemer med at gennemføre byggeriet. Den mest dominerende kilde til vibrationsgener er ramning af køreledningsmaster, spuns og pæle. Det skal bemærkes, at vibrationsniveauer på db regnes for netop mærkbare for de fleste mennesker. Ovenstående grænseværdier gælder alene den genevirkning, de omkringboende kan have ved anlægsarbejder, og har intet at gøre med faren for bygningsbeskadigelse, forårsaget af vibrationer. Før anlægsarbejder igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme. Eventuel sikring mod bygningsbeskadigelse fortages ved monitorering af vibrationsbelastningen på de udsatte bygninger under selve arbejdets udførelse. Beregningsmetode Støjbelastningen beregnes ved hjælp af beregningsmetoden beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Selve beregningerne, der lægges til grund for støjvurderingerne, udføres med programmet SoundPlan, der anvender ovennævnte metode. På baggrund af kildeoplysninger og elektroniske kort opbygges en model i programmet, der efterfølgende beregner støjbelastningen i et stor antal punkter, og ud fra disse resultater kan udtegne støjkonsekvenszoner. Væsentlige arbejdsprocesser Anlægsarbejderne vil omfatte etablering af spor og etablering af underføringer og overføringer for veje og stier mv. Etableringen af de nye spor kan opdeles i to hovedgrupper: klargøring af tracé og lægning af spor. Klargøring af tracé udgør det arbejde, der er med at udføre terrænregulerende jordarbejder og udlægning af fundamentsbund for skinnelegeme. Disse arbejder udføres overvejende af et antal gravemaskiner og lastbiler. Maskinernes bidrag til støjbelastningen udregnes på baggrund af den af maskinerne udsendte lydeffekt. Lydeffekten er et tal for en støjkildes samlede støjemission, og angives i db re. 1 pw. For de nævnte maskiners vedkommende anvendes følgende lydeffekter: Gravemaskine (gummihjulslæssere), blandet drift. L wa = 105 db (Kilde: Støjdatabogen) Lastbiler, svag acceleration, L wa = 101 db (Kilde: Støjdatabogen). Lægning af sporene er en kompliceret proces, der består af mange enkeltprocesser, som iværksættes, når jordarbejderne er afsluttet. Disse enkeltprocesser er som følger: Ramning af køreledningsmaster. L wa = 117 db (Kilde: CP Test A/S) Etablering af banedæmning inkl. bundlag af skærveballast. L wa = 110 db (Kilde: Erfaringsdata) Sporbygning med sporbygningstog SVM L wa = 110 db (Kilde: Plasser & Theurer, DK) Aflæsning af skærver i nybygget spor. L wa = 110 db (Kilde: Erfaringsdata) 1. gangs justering med sporjusteringsmaskine 08-32U. L wa = 102 db (Kilde: Plasser & Theurer, DK)

14 14 Støj og vibrationer i anlægsfasen Metoder for undersøgelserne Skærveregulering med ballastfordeler type USP L wa = 111 db (Kilde: Plasser & Theurer, DK) Supplering af skærver. L wa = 110 db (Kilde: Erfaringsdata) 2. gangs justering med sporjusteringsmaskine 08-32U. L wa = 102 db (Kilde: Plasser & Theurer, DK) Sporstabilisering med maskine type DGS 62N. L wa = 98 db (Kilde: Plasser & Theurer, DK) Skinneslibning. Anlægsarbejderne ved etableringer af overføringer og underføringer for veje og stier mv. omfatter støjende aktiviteter som kørsel med lastbiler, gravemaskiner, dozere, kraner, betonkanoner, asfaltudlægger og tromler mv. Disse maskiner vil have en lydeffekt svarende til de ovenfor nævnte for gummihjulslæsser og lastbil. Desuden kan der enkelte steder være behov for at ramme spuns. Lydeffektniveauet er det samme som for ramning af køreledningsmaster. I forbindelse med anlægsarbejderne skal der nedrives nogle eksisterende broer på strækningen. Det drejer sig om følgende broer: 4-fags betonbro for Egedesvejs overførsel over Køge Bugt Motorvejen (st ) 3-fags betonbro for skolestien over Lille Syd Banen (st ). Broerne nedrives enten ved sprængning eller nedhugning med hydraulisk saks eller hammer.

15 15 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger De støjmæssige konsekvenser ved etableringen af jernbanen beskrives ved hjælp af udvalgte beregninger af støjkonturer. De beskrevne delprocesser foregår ikke samtidigt, men i et sekventielt forløb, med de deraf afledte støjbelastninger. Der er en stort set lineær sammenhæng mellem lydeffekten for den enkelte proces og den beregnede støjbelastning. Med andre ord vil en given lydeffekt eksempelvis medføre en beregnet støjbelastning på 65 db ved nogle boliger, og ved en lydeffekt der er 10 db lavere, vil støjbelastningen tilsvarende blive 10 db lavere. På baggrund af dette er støjbelastningen ved jordarbejderne, samt ved den mest støjende proces ved lægning af spor, beregnet. Dette giver et overblik over en sædvanlig forekommende støjbelastning samt den højest forventede støjbelastning. Arbejdet foregår fortløbende langs sporet, og for de enkelte beregninger er valgt nogle kildepunkter beliggende tættest på de udvalgte beregningsområder (ved boliger). Scenariet ved jordarbejderne vurderes at foregå med to samtidigt drevne gravemaskiner og tre lastbiler. Disse fem maskiner giver et samlet lydeffektniveau på L wa = 110 db. I scenariet med etableringen af spor er ramning af køreledningsmaster den klart mest dominerende proces. Denne proces har et lydeffektniveau på 117 db. Til at vurdere støjbelastningen overordnet set ud fra lydeffekt og afstand kan Tabel 4 anvendes. I Tabel 4 er anført støjbelastningen for de udvalgte processer i nogle fastlagte afstande. Tabel 4. Støjbelastning for udvalgte processer Afstand fra kilde Støjbelastning ved jordarbejder [db] Støjbelastning ved ramning af køreledningsmaster [db] Beregnet støjbelastning uden skærmning fra to udvalgte arbejdsprocesser i fem forskellige afstande Støjbelastede boliger Som beskrevet vil der i anlægsperioden forekomme større og mindre støjgener fra anlægsarbejderne. I Tabel 5 er angivet, inden for hvor stor en radius/afstand fra to udvalgte støjkilder støjniveauet er over henholdsvis 70/40/35 db. Der er regnet på støj fra henholdsvis jordarbejder og ramning af køreledningsmaster. Tabel 5. Afstande til støjniveauer på 70/40/35 db Jordarbejder Ramning af køreledningsmaster Ca. afstand hvor støjbelastning overstiger 70 db Ca. afstand hvor støjbelastning overstiger 40 db 20 m 40 m 350 m 700 m

16 16 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Jordarbejder Ramning af køreledningsmaster Ca. afstand hvor støjbelastning overstiger 35 db 700 m m Beregnet afstand, hvor støjniveauerne 70/40/35 db forventes overskredet. De nævnte afstande er beregnet under forudsætning af, at der ikke forekommer skærmning fra terræn, samt at terræn mellem kilde og modtager er akustisk blødt. Hovedparten af strækningen ligger i det åbne land, hvor kun få vil blive generet af støjbelastningen fra anlægsarbejder under etablering af banen. Nedenfor er vist de beregnede støjkonturer for de to nævnte kildestyrker for hvert af fire udvalgte steder på strækningen, hvor der ligger boliger i relativ nærhed af sporet. Støjkonturerne skal ses som et øjebliksbillede for netop den situation, hvor maskinerne arbejder på det angivne kildested. Øjebliksbilledet kan således anvendes til at vurdere antallet af støjbelastede boliger under anlægsarbejdet for forskellige grænseværdier. Figur 1. Solrød

17 17 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Støjkonturer ved Solrød for hhv. jordarbejder og ramning af køreledningsmaster. Omkring Solrød vil støjniveauet ikke overstige indsatsgrænsen på 70 db, hverken ved jordarbejder eller ramning. Såfremt der på denne strækning skal udføres støjende anlægsarbejder i aften- og natperioden, vil støjniveauet være større end indsatsgrænsen på 40 db. Udførelsen af støjende anlægsprocesser søges derfor henlagt til dagtimerne. Figur 2. Ølsemagle

18 18 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Støjkonturer ved Ølsemagle for hhv. jordarbejder og ramning af køreledningsmaster. Omkring Ølsemagle vil støjniveauet ikke overstige indsatsgrænsen på 70 db, hverken ved jordarbejder eller ramning. Såfremt der på denne strækning skal udføres støjende anlægsarbejder i aften- og natperioden, vil støjniveauet være større end indsatsgrænsen på 40 db. Udførelsen af støjende anlægsprocesser søges derfor henlagt til dagtimerne. Figur 3. Ølby

19 19 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Støjkonturer ved Ølby for hhv. jordarbejder og ramning af køreledningsmaster. Omkring Ølby forventes støjniveauet ikke at overstige indsatsgrænsen på 70 db, hverken ved jordarbejder eller ramning Såfremt der på denne strækning skal udføres støjende anlægsarbejder i aften- og natperioden, vil støjniveauet være større end indsatsgrænsen på 40 db. Udførelsen af støjende anlægsprocesser søges derfor henlagt til dagtimerne. Figur 4. Køge

20 20 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Støjkonturer ved Køge for hhv. jordarbejder og ramning af køreledningsmaster. Ved etablering af perronspor øst for Køge Bugt motorvejen og langs Lille Syd Banen på et kort stykke efter krydsningen af motorvejen, og fra Københavnsvej ind til Køge Station, forventes der at kunne ske mindre overskridelser af indsatsgrænsen på 70 db ved de nærmest liggende boliger ved ramning. Såfremt jordarbejder skal udføres i aften- og natperioden, vil støjniveauet være større end 40 db ved et antal boliger. Udførelsen af støjende anlægsprocesser søges derfor henlagt til dagtimerne. Ved sprængning af en bro må der forventes en kortvarig lydeffekt på 150 db. Dette er 33 db højere end de beregnede værdier for ramning, og på den baggrund vil den kortvarige støjbelastning også være 33 db højere. Anvendes der hydraulisk saks er kildestyrken 110 db, og dermed vil støjbelastningen være af samme størrelsesorden som for jordarbejder. Anvendes der hammer til nedrivningen, vil støjbelastningen være ca. 2 db lavere, end når der rammes køreledningsmaster. Ved de to sidstnævnte metoder vil støjbelastningen vare i betydeligt længere tid end ved sprængning. En meget høj men kortvarig lydeffekt som ved sprængning kan ofte medføre mindre støjgener for naboer end en længerevarende høj lydeffekt, såfremt sprængningen på forhånd er varslet. Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord I Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord gennemføres ingen anlægsarbejder langs Lille Syd Banen øst for motorvejen, og der vil således ikke blive tale om støjgener fra anlægsarbejder på denne delstrækning. Vibrationer Afstanden fra primært ramning til boliger er overalt af en sådan størrelse, at der ikke forventes problemer med overholdelse af Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. Det forventes ikke, at anlægsaktiviteterne vil give anledning til bygningsskader, idet de resulterende vibrationsniveauer ikke forventes at have en størrelse, der umiddelbart kan medføre bygningsskader.

21 21 Støj og vibrationer i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Før anlægsarbejder igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme. Det anbefales at foretage fotoregistrering af boliger inden for en afstand af m fra anlægsarbejdet. Lokale jordbundstyper kan dog medføre, at der skal fotoregistreres i større afstand. Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord I løsningsmuligheden Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord gennemføres ingen anlægsarbejder langs Lille Syd Banen øst for motorvejen, og der vil således ikke blive tale om vibrationsgener fra anlægsarbejder på denne strækning. Afværgeforanstaltninger Anlæg af en jernbane vil ske ved gennemførelse af en række arbejdsprocesser, der forløber langs med den nye banes linjeføring. Arbejdsprocesserne vil løbende ændre sig langs med den nye bane og ofte være af kortere varighed. Nogle arbejdsprocesser vil dog kunne have større varighed i et område. Det kan f.eks. være transport af jord langs med banen og opførelse af nye broer. De undersøgte delprocesser foregår normalt ikke samtidigt, men i et sekventielt forløb, med de deraf afledte støjbelastninger. I støjberegningerne er anvendt nogle af de kildepunkter, der ligger tættest på de støjfølsomme områder. Anlægsarbejder tilstræbes i videst muligt omfang gennemført i dagtimerne bl.a. med henblik på at begrænse gener for beboere i nærheden af arbejdsområderne. På særligt kritiske steder, hvor støjbelastningen ved boliger fra et anlægsarbejde forventes at være højere end de fastsatte indsatsgrænser på 70/40 db, vurderes mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet på anden vis, f.eks. ved udførelse af færre arbejdsprocesser samtidig, eller ved at benytte en alternativ og mindre støjende anlægsmetode. I stedet for ramning kan man f.eks. anvende forboring og/eller vibrering. Muligheden for at opnå en reduktion af støjbelastningen ad denne vej vurderes dog at være begrænset. Ligeledes kan en reduktion i antallet af samtidige arbejdsprocesser resultere i en mindre støjbelastning, der dog vil have en længere varighed i et bestemt område. Endelig vil muligheden for en midlertidig afskærmning af arbejdsprocesserne i forhold til støj blive undersøgt nærmere ved særligt udsatte boligområder. En væsentlig aktivitet for at begrænse genevirkningen for naboer til anlægsarbejdet vil være en løbende informationskampagne. Der vil løbende blive givet information om anlægsarbejderne og de mulige støjkonsekvenser herfra. Hvor anlægsarbejderne gennemføres i nærheden af beboelse, vil informationen blive målrettet i forhold hertil, ligesom gennemførelse af støjende anlægsarbejder i aften- og natperioder vil blive varslet og suppleret med løbende information.

22

23 23 Støj og vibrationer i anlægsfasen 0-alternativet 0-alternativet Såfremt der ikke gennemføres en udvidelse af banekapaciteten på strækningen København-Ringsted ved en nybygningsløsning, vil 0-alternativet være den eksisterende bane over Roskilde med mindre kapacitetsudvidelser jf. KØR-projektet. I KØR-projektet etableres to nye banespor fra Københavns Hovedbanegård over Godsbanegården til Ny Ellebjerg Station samt et overhalingsspor i Ringsted. For Nybygningsløsningen betyder dette, at der i O-alternativet ikke foretages ændringer mellem Havbogårdsvej og Salbyvej ud over den øvrige udvikling, der er planlagt i området, og som forventes gennemført under alle omstændigheder frem til 2017, jf. fagnotat Planforhold og lovgrundlag, landskab og rekreative interesser /ref. 5/.

24

25 25 Støj og vibrationer i anlægsfasen Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne VVM-redegørelsen skal ifølge direktivets bestemmelser /ref. 6/ indeholde en oversigt over evt. punkter, hvor datagrundlaget er usikkert, eller der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne. I den forbindelse kan der peges på følgende aspekter. Vurderingerne af støj og vibrationer fra anlægsarbejdet er foretaget på et stadie, hvor planlægningen af anlægsarbejdet ikke er færdigt. Derfor er der foretaget en række antagelser vedrørende arbejdsprocesserne og udførelsestidspunkter, som kan blive ændret, hvis disse ikke holder stik, eller som evt. kan blive ændret i takt med projektets fremdrift. Endvidere er der nogle af arbejdsprocesserne bl.a. spunsning og broarbejder, der ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt, og som kan medføre relativt store ændringer, når omfanget af disse arbejdsprocesser er fastlagt. Afslutningsvis skal det nævnes, at de anførte overslagsmæssige beregningsresultater for støjbelastningen ikke er tillagt genetillæg for støjens eventuelle indhold af tydeligt hørbare toner eller impulser. Det må forventes, at støjen fra ramning indeholder tydelige impulser, men tillæg kan kun gives ved en konkret vurdering på stedet. Eksempelvis vil rammestøjen flere steder være maskeret af støj fra motorvejen, og i det tilfælde gives der ikke genetillæg, idet støjen således ikke indeholder tydeligt hørbare impulser ved modtageren.

26

27 27 Støj og vibrationer i anlægsfasen Referencer Referencer /Ref. 1/ /Ref. 2/ /Ref. 3/ /Ref. 4/ /Ref. 5/ /Ref. 6/ Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjdatabogen del 3, kørsel og intern transport, Lydteknisk Institut. Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser, Nybygningsløsningen,, København Ringsted projektet, 5. maj Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

28 Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen Udbyder: Trafikstyrelsen Rådgiver: NIRAS

29 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. København-Ringsted projektet,

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Miljøgener i anlægsfasen - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Miljøgener i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler miljøgener i anlægsfasen i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Støj og vibrationer i anlægsfasen Udkast Oktober 2012 Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved Støj og vibrationer Fagnotat, Marts 2014 Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 05.03.2014 Mette Daugaard Senest revideret dato Senest revideret af 05.03.2014 Thomas H. Olsen Støj og vibrationer

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Støj - onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215240409

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Uge 20 53 2015. MJ Eriksson Züblin JV for Banedanmark. Der kan blive behov for at arbejde i døgndrift.

Uge 20 53 2015. MJ Eriksson Züblin JV for Banedanmark. Der kan blive behov for at arbejde i døgndrift. Dispensationer ved anlægsarbejder sommerperioden, 2015 (dok. nr. 2013-19403-4) Hvor der samtidig er meddelt vilkår til udledning af vand fra grundvandssænkning er der anført Hvor og hvad sker der Hvornår

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn

Udvidelse af Hanstholm Havn Udvidelse af Hanstholm Havn VVM Teknisk Baggrundsrapport nr. 23 Støj og vibrationer Oktober 2012 Udgivelsesdato : 26. oktober 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Niels

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen Baldersbæk-Havbogårdsvej Nybygningsløsning

Støj og vibrationer i anlægsfasen Baldersbæk-Havbogårdsvej Nybygningsløsning Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsning København-Ringsted projektet 29. August 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Støj, vibrationer og trafikale gener. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Støj, vibrationer og trafikale gener. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov trafikale gener - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 22.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Claus Larsen og Helge bay, ATKINS

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Nybygningsløsningen 30. september 2008 København- projektet 3 Vibrationer Forord Forord Dette fagnotat omhandler vibrationer for Nybygningsløsningen på strækningen

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Støjgener i anlægsfasen. Ringsted-Femern Banen

Støjgener i anlægsfasen. Ringsted-Femern Banen Støjgener i anlægsfasen Ringsted-Femern Banen November 2014 3 Indhold 4 Indhold Indledning 5 Ikke-teknisk resumé 7 Metode for støjberegninger 17 30 Afværgeforanstaltninger 67 0-alternativet 68 Oversigt

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune - 1 - Denne forskrift fastsætter regler for støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde og nedrivningsarbejde

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

Jernbaner og støj Juli 2008

Jernbaner og støj Juli 2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse Indhold Jernbaner støjer 4 Støjens udbredelse 4 Jernbanestøj og vejstøj 4 Støj fra anlæg af nye jernbaner 5 Fra lyd til støj 6 Lydstyrke og tonehøjde 6 Når lyd bliver til

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Støj og vibrationer. - Teknisk fagnotat

Støj og vibrationer. - Teknisk fagnotat Støj og vibrationer - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-067-0 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-027-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Togstøj ved stationer Orientering nr. 50 2. udgave PFi/JEL/ilk Juni 2015 Resumé Formålet med denne orientering er at informere om beregninger af togstøj, hvor reduceret

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Luftkvalitet i anlægs- og driftsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-023-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. Glumsø-Fensmark Jagtforening. v/ Kresten Skagge Pedersen Nødholmsvej 51 4171 Glumsø

Team Virksomhed og Spildevand. Glumsø-Fensmark Jagtforening. v/ Kresten Skagge Pedersen Nødholmsvej 51 4171 Glumsø Glumsø-Fensmark Jagtforening v/ Kresten Skagge Pedersen Nødholmsvej 51 4171 Glumsø Tillæg til miljøgodkendelse Glumsø-Fensmark Jagtforening Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Jeannie Kristensen

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 13. november 2014 JN/BM/støj fra skatebane.13.11.14 Sag nr. 14.132 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Nordens Plads Skatebane : Vurdering af støjdæmpning med skærm Antal sider: 7 1 Indledning

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering.

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering. SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Notat om vindmøller til kommuneplanen sagen Dato: 03. maj 2013 Sagsbeh.: aga Sagsnr.: 11/18046 Der er foretaget en forundersøgelse af muligheden for at placere

Læs mere

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Trafikale gener, Nybygningsløsningen Havbogårdsvej-Salbyvej. København-Ringsted projektet

Trafikale gener, Nybygningsløsningen Havbogårdsvej-Salbyvej. København-Ringsted projektet Trafikale gener, Havbogårdsvej-Salbyvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 Trafikale gener, Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener for mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet. 3. september 2008

Kulturhistoriske interesser Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet. 3. september 2008 100 Kulturhistoriske interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere