Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik Politik for for Herning Herning Kommune"

Transkript

1 Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder En stærk grøn profil Stier i de grønne områder Træer i byerne Bevaring af grønne områder Kort afstand til grønne områder

2 2 Kolofon: Udarbejdet af: Teknik og Miljø, Parkgruppen: Cecilie Rosenberg Panduro, Thomas Hørby Andersen, Lars Østerbye, Hans Henrik Schmidt og Erik Skibsted i samarbejde med rep. fra Drift og øvrige forvaltninger. Fotos: Borgere og medarbejdere i Herning Kommune. Konsulenter: Prof. Cecil C. Konijnendijk ved Københavns Universitet og journalist Hanne Ellgaard. Tegninger: Hans Henrik Schmidt

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Om parkpolitikken 7 Vision 9 Værdi 9 Mål 11 1: Udvikling af grønne områder 12 2: Bevaring af grønne områder 13 3: Træer i byerne 14 4: Kort afstand til grønne områder 15 5: Stier i de grønne områder 16 6: Grønne indfaldsveje 17 7: En stærk grøn profil 18 8: En mangfoldighed af oplevelser 19 9: Klimaet og de bynære grønne områder 20 10: Samarbejde med borgere 21 Resumé 23 3

4

5 Forord Finn Stengel Petersen Formand for Teknik- og Miljøudvalget Parkpolitik er ikke et nyt begreb. Hverken i den faglige debat eller i Herning Kommune. Herning har en lang tradition for at skabe parkanlæg af meget høj kvalitet. Anlæg som er blevet skabt nærmest på trods, fordi vind og vejr samt jordens bonitet har budt på store udfordringer. Der er sket mangt og meget siden Enrico Dalgas og Hedeselskabet skabte Søndre Anlæg i Herning Midtby i Kommunens parker fremstår i dag som velplejede anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Træerne har vokset sig store og har skabt læ og skygge. Der er anlæg med oplevelser og aktivitetsmuligheder. Der er anlæg med mulighed for kulturarrangementer, og der er grønne åndehuller, hvor der er plads til ro og fordybelse. De ældste anlæg står samtidig som kulturhistoriske mindesmærker om en tid, hvor alt så helt anderledes ud. Herning Kommune er i hastig udvikling, og kommunens struktur har ændret sig med kommunesammenlægningen i Derfor er tiden inde til at skabe en ny ramme for forvaltning og udvikling af parkerne og de grønne områder. Parkpolitikken indeholder de mål, som byrådet har for udviklingen af Herning Kommunes grønne fremtid over de næste 25 år. Byrådets parkpolitik skal sikre de grønne områders tilstedeværelse og indhold, så der fortsat bliver udviklet en bred vifte af grønne tilbud med mange formål og funktioner. Det gælder såvel i Herning, forstæderne, centerbyerne som i de mindre byer. dette hæfte er en kort gennemgang af parkpolitikken. Vil du se hele politikken, så klik ind på 5

6

7 Om parkpolitikken Parkpolitikken omfatter hele Herning Kommune. Politikken omfatter det grønne inden for bygrænsen og det bynære grønne i overgangen mellem land og by. Politikken behandler de eksisterende rekreative grønne strukturer, som udgør en rekreativ grøn resource for borgerne. Der tages ikke hensyn til ejerforholdene for de eksisterende grønne områder. Der er inddraget både kommunale og private arealer, da fx børn ikke skelner mellem privat og kommunalt. Når børn opsøger en legeplads, vælger de ikke ud fra ejerforhold men ud fra hvilken, der er nærmest, sjovest eller mest udfordrende. Selve parkpolitikken omfatter vision for det grønne, 10 mål og heraf afledte handlinger. Målene er overordnede. Desuden er der udarbejdet en Grøn strukturplan for Hering, forstæderne og centerbyerne samt Perspektivplaner for udvalgte grønne områder. Parkpolitikken bliver fulgt op af en handlingsplan, som beskriver de projekter, kommunen vil sætte i gang for at nå visionen og de 10 mål. Parkpolitikken omfatter det grønne afgrænset som: Parker, grønne områder, idrætsarealer, bynære skove, beplantninger i byrum og langs veje, stier gennem grønne korridorer og havekunstanlæg. 7

8

9 Vision og Værdi Det bynære grønne skal bevares og udvikles, så det skaber gode rammer, der bidrager til sundhed og opfordrer til mangfoldigt brug, der tilgodeser borgernes skiftende behov. Byens grønne områder bidrager på mange måder til bedre byer. Først og fremmest byder parker og andre grønne områder på mange rekreative muligheder, blandt andet muligheden for at dyrke motion. Studier viser, at tilgængelighed af et grønt område nær boligen især inden for den første kilometer og gerne inden for 300 meter fra vores bopæl medfører signifikant flere besøg i disse områder. Besøgene er vigtige for vores helbred. Afstand og tilgængelighed er vigtige faktorer for, om et grønt område bliver benyttet, men også et varieret tilbud af grønne oplevelser efterspørges. For børn er kontakt med naturen i dagligdagen særlig vigtig. Hvis børn ikke får denne kontakt med naturen, vil det kunne skade deres motoriske udvikling og sociale kompetencer. En del danske skoler bruger byens grønne områder som en integreret del af undervisningen. Byens grønne områder byder på en vigtig økonomisk dimension. De kan være med til at markedsføre en by og til at tiltrække: Indbyggere, turister, opmærksomhed og investeringer. Studier i England og Holland har identificeret, at firmaer tager det grønne i betragtning, når de skal beslutte, hvor de skal etablere sig. Et grønt, attraktivt miljø øger arbejdspladsens prestige men også tilfredsheden blandt medarbejdere, der kan se på de grønne omgivelser og bruge dem i deres pauser. Flere undersøgelser fra Nordamerika og Storbritannien viser desuden, at ejendomspriserne kan være op til 18 % højere, når der findes ældre træer i forbindelse med ejendommen. På tilsvarende måde har et studie i Holland for nyligt påvist en prisforøgelse på mellem 4,5 og 15 % for huse, som har udsigt til parker, vand eller åbne landskaber. Fortsættes på næste side 9

10 Vision og Værdi Fra et miljøperspektiv er byens grønne områder med til at beskytte naturen og dens mangfoldighed. Der findes typisk flere arter af planter og dyr i byerne, end man ville forvente, bl.a. på grund af dens meget varierende grønne struktur. Bynær skov er med til at beskytte vores grundvand. På varme sommerdage byder træerne på skygge noget som bliver endnu vigtigere med hensyn til klimaforandringer. Generelt er byens grønne struktur en vigtig del af byernes strategier for at tilpasse sig til klimaforandringerne og deres konsekvenser, som for eksempel oversvømmelser og højere temperaturer. Studier har kortlagt de mange miljøfunktioner betinget af byens træer og parker. De er for eksempel med til at formindske luftforening og især partikelforurening. 10

11 Mål For at nå visionen er der opstillet 10 mål og heraf afledte handlinger: 1. Udvikling af grønne områder 2. Bevaring af grønne områder 3. Træer i byerne 4. Kort afstand til grønne områder 5. Stier i de grønne områder 6. Grønne indfaldsveje 7. En stærk grøn profil 8. En mangfoldighed af oplevelser 9. Klimaet og de bynære grønne områder 10. Samarbejde med borgere 11

12 1: Udvikling af grønne områder Rammerne for byens grønne områder skal både være faste, rummelige og fleksible. Der skal være mulighed for spontant brug, og områderne skal opfordre til selvorganiseret idræt og leg. Handlinger Vi vil udarbejde perspektivplaner 1 for særligt udvalgte parker og grønne områder. Der etableres nye grønne områder og udføres udviklings- og renoveringsopgaver i de eksisterende. Derfor skal de grønne områder løbende udvikle sig, så de lever op til borgernes behov, tidens udvikling og efterspørgsel. Byens grønne områder har mange forskellige formål. Områderne skal danne ramme om aktiviteter og udfoldelser for børn og voksne. Her skal være plads til udfoldelse. Det kan være motion og aktiviteter, der fremmer sundheden, og det kan være kulturelle og folkelige arrangementer. For børn er kontakt med naturen i dagligdagen særlig vigtig. Børn har brug for denne kontakt i deres motoriske udvikling og for udviklingen af deres sociale kompetencer. De grønne områder skal udgøre et potentiale, der kan bruges af skolerne som en integreret del af undervisningen. De grønne områder giver mulighed for bevægelse og leg, og de skal være det sociale mødested - borgernes rum En perspektivplan omhandler et områdes historie, status og udviklingsperspektiv.

13 2: Bevaring af grønne områder Med den hastige byudvikling og nye infrastruktur er det vigtigt, at de grønne værdier og sammenhænge i byerne bliver bevaret, så områderne er til rådighed og gavn for mennesker også i fremtiden. Der er flere grunde til at udpege et grønt område som bevaringsværdigt. Det kan være den unikke placering, historien bag anlægget, havearkitekturen eller områdets udtryk. Handlinger Den grønne strukturplan 2 for parker og grønne områder indarbejdes i kommuneplanen med udpegningen af særligt bevaringsværdige parker/grønne områder. Byens grønne områder er rekreative og har positiv indflydelse på menneskers velbefindende. Gode grønne områder med funktioner og oplevelser er også med til at gøre byen attraktiv. 2 Den grønne strukturplan beskriver rekreative grønne områder, analyserer borgernes mulighed for adgang, freder særlige grønne områder og udpeger arealer til mulige nye grønne områder. 13

14 3: Træer i byerne Herning Kommune vil gøre en målrettet indsats for træerne. Bl.a. ved at beskytte særligt værdifulde træer og fokusere på udvikling og fremtidige træplantninger i byerne. Træer bidrager på flere måder positivt til miljøet i byerne. Der er både sundhedsmæssige, funktionelle, æstetiske og biologiske årsager til at plante træer langs veje, på pladser og torve. Handlinger Vi vil udarbejde en vejledning for etablering af træer i byerne i Herning Kommune. Vi vil etablere eller renovere beplantninger langs med/eller i tilknytning til udvalgte vejstrækninger. Træer er et arkitektonisk element i bybilledet og bidrager med deres forskellige former til oplevelser, skaber sammenhæng eller variation. Træer er med til at skabe biologisk mangfoldighed, og så er træer gode for klimaet.: De giver skygge, de skaber læ, de binder støv, optager kuldioxid og danner ilt. Træer i byerne lever imidlertid et udsat liv. Vækstvilkårene er vanskelige. Dertil kommer den løbende byudvikling og tætte bebyggelse, som gør det vanskeligt at bevare træerne. 14

15 4: Kort afstand til grønne områder Herning Kommune ønsker, at borgerne bruger de grønne områder ofte, gerne dagligt. Derfor er det vigtigt, at der er kort afstand fra bopælen til et grønt område. Handlinger Vi vil sikre tilstedeværelsen af grønne områder i nye boligområder. Adgangen til de grønne områder forbedres. Afstanden til et grønt område betyder meget for om, og hvor meget, det bliver brugt. Jo længere væk et grønt område ligger fra boligen, jo færre besøg foretager man. Afstanden gør området utilgængeligt. Jo kortere tid man skal bruge på transport til og fra et grønt område, jo længere bliver opholdet, og jo oftere bliver området brugt. 15

16 5: Stier i de grønne områder Muligheden for at gå en rundtur skal udbygges, så behovet, både hos borgere med handicap og for motionister, tilgodeses. Et velfungerende netværk af stier er med til at sikre en kort og sikker adgang fra boligen og til et grønt område. Handlinger Udvalgte stiforløb opgraderes med særligt fokus på tilgængelighed for alle. Vi vil udbygge og renovere stinetværket. Da afstanden til et grønt område er væsentlig for, hvor hyppigt og hvor længe vi bruger områderne, er stierne en vigtig faktor for at øge brugen af det grønne. Stier skal føre til de grønne områder, forbinde de grønne områder indbyrdes og gøre de bynære landskaber til en aktiv del af byen. Et stinetværk for bløde trafikanter vil øge de grønne områders værdi, skabe tilgængelighed og fysisk og mental sammenhæng. 16

17 6: Grønne indfaldsveje Mødet med byerne skal markeres. Vejnettet i Herning Kommune er blevet kraftigt udvidet. Det har ændret oplevelsen af og mødet med byerne. Bygrænsen har forrykket sig længere ud i landskabet pga. de store infrastrukturanlæg og byudviklingen. Handlinger Vi vil forskønne rundkørslerne og udvalgte grønne byporte. Det har en kraftig signalværdi, hvordan en by og dermed dens identitet tager sig ud, når man kommer til den. Derfor er de største og vigtigste indfaldsveje et væsentligt indsatsområde, til at fremhæve byens udtryk og som en del af Herning Kommunes branding. 17

18 7: En stærk grøn profil Herning Kommune ønsker fortsat at udvikle kommunens parker, så det også fremover er muligt at brande kommunen på en stærk grøn profil og de internationalt anerkendte anlæg. Herning Kommune har mange parker og anlæg af høj international klasse: Det gælder fx Mindeparken og de solitære egetræer langs H.P. Hansens Vej i Herning by og De Geometriske Haver i Birk Centerpark. Handlinger Vi vil fastholde en høj arkitektonisk kvalitet i udvalgte grønne områder. Vi vil sætte fokus på formidling og markedsføring af udvalgte parker og grønne områder. 18

19 8: En mangfoldighed af oplevelser De grønne områder skal tilbyde forskellige oplevelser, men ikke nødvendigvis de samme alle steder. To områder, der ligger tæt ved hinanden, skal supplere hinanden frem for at byde på de samme oplevelser. Handlinger Vi vil arbejde med parkkaraktermetoden til registrering af oplevelsesværdierne i de grønne områder. Mange og varierende oplevelser, og den rumlige kvalitet betyder meget for, hvordan man oplever et grønt område. Herning Kommune ønsker, at borgerne finder de grønne områder attraktive og bruger dem hyppigt. 19

20 9: Klimaet og de bynære grønne områder De grønne områder kan være en del af løsningen på klimaproblemerne. Grønne områder kan hjælpe til med at rense og afkøle luften i byen, træer giver kølende skygge, når solen bager, og områderne kan hjælpe med at løse problemer med øgede vandmængder ved ekstrem nedbør. Handlinger Vi vil bidrage til, at øgede vandmængder kan indarbejdes som en rekreativ oplevelse i de grønne områder. Vi vil rejse ny bynær skov i samarbejde med øvrige myndigheder, lokale borgere, skoler m.fl. Øgede vandmængder betyder, at der må tænkes i løsninger med lokal afledning, opsamling og nedsivning i de grønne områder. Søer, vandløb og vådområder bidrager positivt til de bynære grønne områder både med rekreative oplevelser og biologisk mangfoldighed. Et godt eksempel er Vildbjerg Søpark, som både er et rekreativt parkanlæg og et teknisk anlæg til forsinkelse af regnvand. Mere beplantning i byerne, på hustage, på facader, på pladser og i gader, kan hjælpe til at reducere påvirkningerne fra klimaforandringerne. 20

21 10: Samarbejde med borgere Planlægning, udvikling og drift af de bynære grønne områder i Herning Kommune skal så vidt muligt ske i samarbejde med borgerne og relevante brugergrupper. Der ligger både et potentiale og vigtigt indsatsområde i at samarbejde med borger- og brugergrupper om at udvikle de bynære grønne områder. Handlinger Vi vil oftere inddrage borgerne i opgaveløsning. Vi vil indgå i grønne partnerskabsprojekter, som udspringer af lokale ønsker og med bidrag fra borgerne. Der kan være rationelle såvel som økonomiske fordele ved at lave samarbejdsaftaler om driften i enkelte områder. Et tæt samarbejde med borgerne kan være med til at højne kvaliteten og give en mere målrettet planlægning. Sidegevinsten er en øget brug af de grønne områder og i sidste ende en større borgertilfredshed. 21

22

23 Resumé Tilstedeværelsen af bynære grønne områder af høj kvalitet i Herning Kommune er et udtryk for vilje. Det er op til det siddende byråd og staben af embedsfolk at sikre den kontinuitet i planlægningen, som er forudsætningen for et godt resultat inden for det grønne - i dag og for eftertiden. Det grønne udgør noget af det mest langtidsholdbare inden for den fysiske planlægning, hvis det får lov. Dets indbyggede dynamik og tilpasningsevne kan imødekomme skiftende tiders forskellige behov over et længere perspektiv, men rummer en sårbarhed over for kortsigtede og uhensigtsmæssige disponeringer. For at holde parkpolitikken ajour vil den blive taget op til revision hvert fjerde år, hvilket svarer til én gang i hver byrådsperiode. De 10 mål følges op med en række handlinger, der uddybes i en handlingsplan. Denne handlingsplan beskriver de projekter, som afledes af målene. Der sættes ansvarspersoner, områder osv. på projekterne, og der redegøres for projekternes formål og økonomi. Det er ikke udelukkende de beskrevne handlinger i handlingsplanen, som skal gennemføres. Arbejdet med at nærme sig målene og visionen er noget, som vil afspejle sig i kommunens generelle planlægning, arbejde og drift af de grønne områder. Handlingsplanen opdateres hvert andet år. 23

24 Udgivet af Herning Kommune 2011 Yderligere information: Teknik & Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning telefon

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere