Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik Politik for for Herning Herning Kommune"

Transkript

1 Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder En stærk grøn profil Stier i de grønne områder Træer i byerne Bevaring af grønne områder Kort afstand til grønne områder

2 2 Kolofon: Udarbejdet af: Teknik og Miljø, Parkgruppen: Cecilie Rosenberg Panduro, Thomas Hørby Andersen, Lars Østerbye, Hans Henrik Schmidt og Erik Skibsted i samarbejde med rep. fra Drift og øvrige forvaltninger. Fotos: Borgere og medarbejdere i Herning Kommune. Konsulenter: Prof. Cecil C. Konijnendijk ved Københavns Universitet og journalist Hanne Ellgaard. Tegninger: Hans Henrik Schmidt

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Om parkpolitikken 7 Vision 9 Værdi 9 Mål 11 1: Udvikling af grønne områder 12 2: Bevaring af grønne områder 13 3: Træer i byerne 14 4: Kort afstand til grønne områder 15 5: Stier i de grønne områder 16 6: Grønne indfaldsveje 17 7: En stærk grøn profil 18 8: En mangfoldighed af oplevelser 19 9: Klimaet og de bynære grønne områder 20 10: Samarbejde med borgere 21 Resumé 23 3

4

5 Forord Finn Stengel Petersen Formand for Teknik- og Miljøudvalget Parkpolitik er ikke et nyt begreb. Hverken i den faglige debat eller i Herning Kommune. Herning har en lang tradition for at skabe parkanlæg af meget høj kvalitet. Anlæg som er blevet skabt nærmest på trods, fordi vind og vejr samt jordens bonitet har budt på store udfordringer. Der er sket mangt og meget siden Enrico Dalgas og Hedeselskabet skabte Søndre Anlæg i Herning Midtby i Kommunens parker fremstår i dag som velplejede anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Træerne har vokset sig store og har skabt læ og skygge. Der er anlæg med oplevelser og aktivitetsmuligheder. Der er anlæg med mulighed for kulturarrangementer, og der er grønne åndehuller, hvor der er plads til ro og fordybelse. De ældste anlæg står samtidig som kulturhistoriske mindesmærker om en tid, hvor alt så helt anderledes ud. Herning Kommune er i hastig udvikling, og kommunens struktur har ændret sig med kommunesammenlægningen i Derfor er tiden inde til at skabe en ny ramme for forvaltning og udvikling af parkerne og de grønne områder. Parkpolitikken indeholder de mål, som byrådet har for udviklingen af Herning Kommunes grønne fremtid over de næste 25 år. Byrådets parkpolitik skal sikre de grønne områders tilstedeværelse og indhold, så der fortsat bliver udviklet en bred vifte af grønne tilbud med mange formål og funktioner. Det gælder såvel i Herning, forstæderne, centerbyerne som i de mindre byer. dette hæfte er en kort gennemgang af parkpolitikken. Vil du se hele politikken, så klik ind på 5

6

7 Om parkpolitikken Parkpolitikken omfatter hele Herning Kommune. Politikken omfatter det grønne inden for bygrænsen og det bynære grønne i overgangen mellem land og by. Politikken behandler de eksisterende rekreative grønne strukturer, som udgør en rekreativ grøn resource for borgerne. Der tages ikke hensyn til ejerforholdene for de eksisterende grønne områder. Der er inddraget både kommunale og private arealer, da fx børn ikke skelner mellem privat og kommunalt. Når børn opsøger en legeplads, vælger de ikke ud fra ejerforhold men ud fra hvilken, der er nærmest, sjovest eller mest udfordrende. Selve parkpolitikken omfatter vision for det grønne, 10 mål og heraf afledte handlinger. Målene er overordnede. Desuden er der udarbejdet en Grøn strukturplan for Hering, forstæderne og centerbyerne samt Perspektivplaner for udvalgte grønne områder. Parkpolitikken bliver fulgt op af en handlingsplan, som beskriver de projekter, kommunen vil sætte i gang for at nå visionen og de 10 mål. Parkpolitikken omfatter det grønne afgrænset som: Parker, grønne områder, idrætsarealer, bynære skove, beplantninger i byrum og langs veje, stier gennem grønne korridorer og havekunstanlæg. 7

8

9 Vision og Værdi Det bynære grønne skal bevares og udvikles, så det skaber gode rammer, der bidrager til sundhed og opfordrer til mangfoldigt brug, der tilgodeser borgernes skiftende behov. Byens grønne områder bidrager på mange måder til bedre byer. Først og fremmest byder parker og andre grønne områder på mange rekreative muligheder, blandt andet muligheden for at dyrke motion. Studier viser, at tilgængelighed af et grønt område nær boligen især inden for den første kilometer og gerne inden for 300 meter fra vores bopæl medfører signifikant flere besøg i disse områder. Besøgene er vigtige for vores helbred. Afstand og tilgængelighed er vigtige faktorer for, om et grønt område bliver benyttet, men også et varieret tilbud af grønne oplevelser efterspørges. For børn er kontakt med naturen i dagligdagen særlig vigtig. Hvis børn ikke får denne kontakt med naturen, vil det kunne skade deres motoriske udvikling og sociale kompetencer. En del danske skoler bruger byens grønne områder som en integreret del af undervisningen. Byens grønne områder byder på en vigtig økonomisk dimension. De kan være med til at markedsføre en by og til at tiltrække: Indbyggere, turister, opmærksomhed og investeringer. Studier i England og Holland har identificeret, at firmaer tager det grønne i betragtning, når de skal beslutte, hvor de skal etablere sig. Et grønt, attraktivt miljø øger arbejdspladsens prestige men også tilfredsheden blandt medarbejdere, der kan se på de grønne omgivelser og bruge dem i deres pauser. Flere undersøgelser fra Nordamerika og Storbritannien viser desuden, at ejendomspriserne kan være op til 18 % højere, når der findes ældre træer i forbindelse med ejendommen. På tilsvarende måde har et studie i Holland for nyligt påvist en prisforøgelse på mellem 4,5 og 15 % for huse, som har udsigt til parker, vand eller åbne landskaber. Fortsættes på næste side 9

10 Vision og Værdi Fra et miljøperspektiv er byens grønne områder med til at beskytte naturen og dens mangfoldighed. Der findes typisk flere arter af planter og dyr i byerne, end man ville forvente, bl.a. på grund af dens meget varierende grønne struktur. Bynær skov er med til at beskytte vores grundvand. På varme sommerdage byder træerne på skygge noget som bliver endnu vigtigere med hensyn til klimaforandringer. Generelt er byens grønne struktur en vigtig del af byernes strategier for at tilpasse sig til klimaforandringerne og deres konsekvenser, som for eksempel oversvømmelser og højere temperaturer. Studier har kortlagt de mange miljøfunktioner betinget af byens træer og parker. De er for eksempel med til at formindske luftforening og især partikelforurening. 10

11 Mål For at nå visionen er der opstillet 10 mål og heraf afledte handlinger: 1. Udvikling af grønne områder 2. Bevaring af grønne områder 3. Træer i byerne 4. Kort afstand til grønne områder 5. Stier i de grønne områder 6. Grønne indfaldsveje 7. En stærk grøn profil 8. En mangfoldighed af oplevelser 9. Klimaet og de bynære grønne områder 10. Samarbejde med borgere 11

12 1: Udvikling af grønne områder Rammerne for byens grønne områder skal både være faste, rummelige og fleksible. Der skal være mulighed for spontant brug, og områderne skal opfordre til selvorganiseret idræt og leg. Handlinger Vi vil udarbejde perspektivplaner 1 for særligt udvalgte parker og grønne områder. Der etableres nye grønne områder og udføres udviklings- og renoveringsopgaver i de eksisterende. Derfor skal de grønne områder løbende udvikle sig, så de lever op til borgernes behov, tidens udvikling og efterspørgsel. Byens grønne områder har mange forskellige formål. Områderne skal danne ramme om aktiviteter og udfoldelser for børn og voksne. Her skal være plads til udfoldelse. Det kan være motion og aktiviteter, der fremmer sundheden, og det kan være kulturelle og folkelige arrangementer. For børn er kontakt med naturen i dagligdagen særlig vigtig. Børn har brug for denne kontakt i deres motoriske udvikling og for udviklingen af deres sociale kompetencer. De grønne områder skal udgøre et potentiale, der kan bruges af skolerne som en integreret del af undervisningen. De grønne områder giver mulighed for bevægelse og leg, og de skal være det sociale mødested - borgernes rum En perspektivplan omhandler et områdes historie, status og udviklingsperspektiv.

13 2: Bevaring af grønne områder Med den hastige byudvikling og nye infrastruktur er det vigtigt, at de grønne værdier og sammenhænge i byerne bliver bevaret, så områderne er til rådighed og gavn for mennesker også i fremtiden. Der er flere grunde til at udpege et grønt område som bevaringsværdigt. Det kan være den unikke placering, historien bag anlægget, havearkitekturen eller områdets udtryk. Handlinger Den grønne strukturplan 2 for parker og grønne områder indarbejdes i kommuneplanen med udpegningen af særligt bevaringsværdige parker/grønne områder. Byens grønne områder er rekreative og har positiv indflydelse på menneskers velbefindende. Gode grønne områder med funktioner og oplevelser er også med til at gøre byen attraktiv. 2 Den grønne strukturplan beskriver rekreative grønne områder, analyserer borgernes mulighed for adgang, freder særlige grønne områder og udpeger arealer til mulige nye grønne områder. 13

14 3: Træer i byerne Herning Kommune vil gøre en målrettet indsats for træerne. Bl.a. ved at beskytte særligt værdifulde træer og fokusere på udvikling og fremtidige træplantninger i byerne. Træer bidrager på flere måder positivt til miljøet i byerne. Der er både sundhedsmæssige, funktionelle, æstetiske og biologiske årsager til at plante træer langs veje, på pladser og torve. Handlinger Vi vil udarbejde en vejledning for etablering af træer i byerne i Herning Kommune. Vi vil etablere eller renovere beplantninger langs med/eller i tilknytning til udvalgte vejstrækninger. Træer er et arkitektonisk element i bybilledet og bidrager med deres forskellige former til oplevelser, skaber sammenhæng eller variation. Træer er med til at skabe biologisk mangfoldighed, og så er træer gode for klimaet.: De giver skygge, de skaber læ, de binder støv, optager kuldioxid og danner ilt. Træer i byerne lever imidlertid et udsat liv. Vækstvilkårene er vanskelige. Dertil kommer den løbende byudvikling og tætte bebyggelse, som gør det vanskeligt at bevare træerne. 14

15 4: Kort afstand til grønne områder Herning Kommune ønsker, at borgerne bruger de grønne områder ofte, gerne dagligt. Derfor er det vigtigt, at der er kort afstand fra bopælen til et grønt område. Handlinger Vi vil sikre tilstedeværelsen af grønne områder i nye boligområder. Adgangen til de grønne områder forbedres. Afstanden til et grønt område betyder meget for om, og hvor meget, det bliver brugt. Jo længere væk et grønt område ligger fra boligen, jo færre besøg foretager man. Afstanden gør området utilgængeligt. Jo kortere tid man skal bruge på transport til og fra et grønt område, jo længere bliver opholdet, og jo oftere bliver området brugt. 15

16 5: Stier i de grønne områder Muligheden for at gå en rundtur skal udbygges, så behovet, både hos borgere med handicap og for motionister, tilgodeses. Et velfungerende netværk af stier er med til at sikre en kort og sikker adgang fra boligen og til et grønt område. Handlinger Udvalgte stiforløb opgraderes med særligt fokus på tilgængelighed for alle. Vi vil udbygge og renovere stinetværket. Da afstanden til et grønt område er væsentlig for, hvor hyppigt og hvor længe vi bruger områderne, er stierne en vigtig faktor for at øge brugen af det grønne. Stier skal føre til de grønne områder, forbinde de grønne områder indbyrdes og gøre de bynære landskaber til en aktiv del af byen. Et stinetværk for bløde trafikanter vil øge de grønne områders værdi, skabe tilgængelighed og fysisk og mental sammenhæng. 16

17 6: Grønne indfaldsveje Mødet med byerne skal markeres. Vejnettet i Herning Kommune er blevet kraftigt udvidet. Det har ændret oplevelsen af og mødet med byerne. Bygrænsen har forrykket sig længere ud i landskabet pga. de store infrastrukturanlæg og byudviklingen. Handlinger Vi vil forskønne rundkørslerne og udvalgte grønne byporte. Det har en kraftig signalværdi, hvordan en by og dermed dens identitet tager sig ud, når man kommer til den. Derfor er de største og vigtigste indfaldsveje et væsentligt indsatsområde, til at fremhæve byens udtryk og som en del af Herning Kommunes branding. 17

18 7: En stærk grøn profil Herning Kommune ønsker fortsat at udvikle kommunens parker, så det også fremover er muligt at brande kommunen på en stærk grøn profil og de internationalt anerkendte anlæg. Herning Kommune har mange parker og anlæg af høj international klasse: Det gælder fx Mindeparken og de solitære egetræer langs H.P. Hansens Vej i Herning by og De Geometriske Haver i Birk Centerpark. Handlinger Vi vil fastholde en høj arkitektonisk kvalitet i udvalgte grønne områder. Vi vil sætte fokus på formidling og markedsføring af udvalgte parker og grønne områder. 18

19 8: En mangfoldighed af oplevelser De grønne områder skal tilbyde forskellige oplevelser, men ikke nødvendigvis de samme alle steder. To områder, der ligger tæt ved hinanden, skal supplere hinanden frem for at byde på de samme oplevelser. Handlinger Vi vil arbejde med parkkaraktermetoden til registrering af oplevelsesværdierne i de grønne områder. Mange og varierende oplevelser, og den rumlige kvalitet betyder meget for, hvordan man oplever et grønt område. Herning Kommune ønsker, at borgerne finder de grønne områder attraktive og bruger dem hyppigt. 19

20 9: Klimaet og de bynære grønne områder De grønne områder kan være en del af løsningen på klimaproblemerne. Grønne områder kan hjælpe til med at rense og afkøle luften i byen, træer giver kølende skygge, når solen bager, og områderne kan hjælpe med at løse problemer med øgede vandmængder ved ekstrem nedbør. Handlinger Vi vil bidrage til, at øgede vandmængder kan indarbejdes som en rekreativ oplevelse i de grønne områder. Vi vil rejse ny bynær skov i samarbejde med øvrige myndigheder, lokale borgere, skoler m.fl. Øgede vandmængder betyder, at der må tænkes i løsninger med lokal afledning, opsamling og nedsivning i de grønne områder. Søer, vandløb og vådområder bidrager positivt til de bynære grønne områder både med rekreative oplevelser og biologisk mangfoldighed. Et godt eksempel er Vildbjerg Søpark, som både er et rekreativt parkanlæg og et teknisk anlæg til forsinkelse af regnvand. Mere beplantning i byerne, på hustage, på facader, på pladser og i gader, kan hjælpe til at reducere påvirkningerne fra klimaforandringerne. 20

21 10: Samarbejde med borgere Planlægning, udvikling og drift af de bynære grønne områder i Herning Kommune skal så vidt muligt ske i samarbejde med borgerne og relevante brugergrupper. Der ligger både et potentiale og vigtigt indsatsområde i at samarbejde med borger- og brugergrupper om at udvikle de bynære grønne områder. Handlinger Vi vil oftere inddrage borgerne i opgaveløsning. Vi vil indgå i grønne partnerskabsprojekter, som udspringer af lokale ønsker og med bidrag fra borgerne. Der kan være rationelle såvel som økonomiske fordele ved at lave samarbejdsaftaler om driften i enkelte områder. Et tæt samarbejde med borgerne kan være med til at højne kvaliteten og give en mere målrettet planlægning. Sidegevinsten er en øget brug af de grønne områder og i sidste ende en større borgertilfredshed. 21

22

23 Resumé Tilstedeværelsen af bynære grønne områder af høj kvalitet i Herning Kommune er et udtryk for vilje. Det er op til det siddende byråd og staben af embedsfolk at sikre den kontinuitet i planlægningen, som er forudsætningen for et godt resultat inden for det grønne - i dag og for eftertiden. Det grønne udgør noget af det mest langtidsholdbare inden for den fysiske planlægning, hvis det får lov. Dets indbyggede dynamik og tilpasningsevne kan imødekomme skiftende tiders forskellige behov over et længere perspektiv, men rummer en sårbarhed over for kortsigtede og uhensigtsmæssige disponeringer. For at holde parkpolitikken ajour vil den blive taget op til revision hvert fjerde år, hvilket svarer til én gang i hver byrådsperiode. De 10 mål følges op med en række handlinger, der uddybes i en handlingsplan. Denne handlingsplan beskriver de projekter, som afledes af målene. Der sættes ansvarspersoner, områder osv. på projekterne, og der redegøres for projekternes formål og økonomi. Det er ikke udelukkende de beskrevne handlinger i handlingsplanen, som skal gennemføres. Arbejdet med at nærme sig målene og visionen er noget, som vil afspejle sig i kommunens generelle planlægning, arbejde og drift af de grønne områder. Handlingsplanen opdateres hvert andet år. 23

24 Udgivet af Herning Kommune 2011 Yderligere information: Teknik & Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning telefon

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Parkindsatsen i Herning Kommune 2011 og prioritering 2012

Parkindsatsen i Herning Kommune 2011 og prioritering 2012 Parkindsatsen i Herning Kommune 2011 og prioritering 2012 Herning Kommune vedtog i 2010 en ny parkpolitik, som beskriver, hvilke indsatsområder kommunen vil arbejde med, på hvilken basis kommunen har valgt

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Parkpolitik. Konkretisering

Parkpolitik. Konkretisering Parkpolitik Konkretisering Kolofon Titel: Parkpolitik - Konkretisering Udgivet af: Herning Kommune Udarbejdet af: Teknik og Miljø, Parkgruppen: Cecilie Rosenberg Panduro, Thomas Hørby Andersen, Lars Østerbye,

Læs mere

Parkindsatsen i Herning Kommune 2013 og prioritering 2014

Parkindsatsen i Herning Kommune 2013 og prioritering 2014 Parkindsatsen i Herning Kommune 2013 og prioritering 2014 Herning Kommune vedtog i 2010 en parkpolitik, som beskriver, hvilke indsatsområder kommunen vil arbejde med, på hvilken baggrund kommunen har valgt

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Parkpolitik. Konkretisering

Parkpolitik. Konkretisering Parkpolitik Konkretisering Kolofon Titel: Parkpolitik - Konkretisering Udgivet af: Herning Kommune Udarbejdet af: Teknik og Miljø, Parkgruppen: Cecilie Rosenberg Panduro, Thomas Hørby Andersen, Lars Østerbye,

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

som element i planlægningen

som element i planlægningen Oplevelsesværdier som element i planlægningen for sundhed og grønne områder Hvordan understøtter vi planlægning og forvaltning, således at befolkningens livskvalitet og sundhed styrkes? Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand Birgitte Hoffmann 25 Oktober 2012 The liveable City Kreativt brug af vand Hvad er en liveable city? - Tony Wong Australia - Byliv Danmark Hvordan bidragervand håndtering? - Vand som grundlag for eksistens

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Bæredygtig håndtering af regnvand

Bæredygtig håndtering af regnvand OPGAVEEKSEMPEL Bæredygtig håndtering af regnvand Indledning: Formålet med opgaven er, at blive lidt mere konkrete om, hvordan lokal afledning af regnvand på forskellige måder kan bruges og indarbejdes

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

4.5 Nye boligområder og områder til off. formål

4.5 Nye boligområder og områder til off. formål 4.5 Nye boligområder og områder til off. formål VISION For boligområder er det Byrådets vision, at kommunen skal være kendetegnet ved et bredt udbud af attraktive og spændende bosætningsområder med fokus

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan 100.000 nye træer kan plantes over

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan 2. Maj Program Borgermøde 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester 19.10-19.40 Fremtidens boligbehov og boligformer v/claus Bech-Danielsen, centerleder, Aalborg Universitet 19.40-20.00

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 udkast Mål og visioner Overordnet mål for 2025: 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Kilde: Fællesskab København Overordnet målsætning for træer

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere