Holtevej Glamsbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holtevej 74 5620 Glamsbjerg"

Transkript

1 Holtevej Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: smågrise (7,3-32 kg) og slagtesvin ( kg), i alt 218,39 DE. Ansøgt: smågrise (6-32 kg) og slagtesvin ( kg), i alt 512,19 DE. 12-skema i husdyrgodkendelse.dk 1. version indsendt den Konsulent: Lykke Pilegaard Ansøgning sendt: 22. januar 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrundsoplysninger Kort beskrivelse Ikke-teknisk resumé Lokalisering, ressourcer og management Kumulation Lokalisering og landskab Generelle afstandskrav Landskabelige hensyn Energi Energibesparende foranstaltninger Vand Vandbesparende foranstaltninger Døde dyr Fast affald Olie- og kemikalieaffald Management Egenkontrol Ejendommens generelle miljøoplysninger CVR- / CHR-nummer Spildevand Spildevandsmængde Spildevand ledt til gyllebeholder Spildevandsafledning Transport Risici Redegørelse for mulige uheld Minimering af risiko for uheld Minimering af gene ved uheld Støjkilder Beskrivelse af støjkilder Driftsperiode for støjkilder Tiltag mod støjkilder Skadedyr Generel bekæmpelse af skadedyr Fluegener Rottebekæmpelse Kemikalier Pesticider og sprøjteudstyr Oplag af olie og kemikalier Ensilage- og foderopbevaring S I D E

3 3.9 Lysforhold Ophør Egenskaber for staldafsnit Bedste tilgængelige staldteknologi Rengøring og desinficering Bedst tilgængelige foderteknologi Overbrusning af svinestalde Opbevaringskapacitet Opbevaring af husdyrgødning Bedste tilgængelige opbevaringsteknik Øvrige oplysninger om opbevaringslageret Produktion af husdyrgødning S I D E

4 1.1 Kort beskrivelse 1. Baggrundsoplysninger Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: smågrise (7,3-32 kg) og slagtesvin ( kg), i alt 218,39 DE. Ansøgt: smågrise (6-32 kg) og slagtesvin ( kg), i alt 512,19 DE. 1.2 Ikke-teknisk resumé 1. version indsendt i Husdyrgodkendelse.dk den Ansøger Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Dyrehold Nudrift er Fulde stalde tilladelse fra februar 2013: smågrise (7,3-32 kg) og slagtesvin ( kg), i alt 218,39 DE. Nudrift er bestemt af Assens Kommune. Ansøgt: smågrise (6-32 kg) og slagtesvin ( kg), i alt 512,19 DE. Der ønskes fleksibilitet i ind-/afgangsvægt og antal, når det samlede antal dyreenheder overholdes. Bygninger og dispensation Eksisterende stuehus fjernes og der opføres en ny slagtesvinestald på ca. 40 x 62 m, se anlægstegning. Stalden opføres i lysegrå søstenselementer og gråt eternittag. Stalden opføres med to kippe med en kiphøjde på ca. 6 m og ca. 20 grader taghældning. Den nye stald placeres oven på eksisterende vej, som flyttes længere mod vest, uden om den nye stald. Derudover opføres en ny fortank ved siden af den nye stald, samt ny gyllebeholder på ca t med teltoverdækning. Vedrørende placering af den ny gyllebeholder på t søges der om dispensation for placering mindre end 100 m fra vandløb. Skal beholderen etableres nord for eksisterende beholder skal der ske væsentlig terrænregulering. Samt en ny lade på ca. 30 x 60 m med grå stålplader og gråt eternittag. Lugt Der er regnet lugt til følgende: Enkelt bolig: Holtevej 70. Samlet bebyggelse: Skovsbovej 71. Kumulation med én ejendom over 75 DE. Byzone: Glamsbjerg. Lugt er overholdt til ovenstående. 3 S I D E

5 BAT - Ammoniak BAT-niveau beregnet efter Miljøstyrelsens Vejledende emissionsgrænseværdier: Eksisterende stald Korrektion for afvigende vægt 6-32 kg hos smågrise i forhold til BAT 7,4-32 kg: ((32-6) x (13,39 + 0,168 x (32 + 6))) / ((32 7,4) x (13,39 + 0,168 x (32 + 7,4))) = 1,044 Delvist fast gulv: smågrise x 0,043 kg N/gris x 1,044 = 718,27 kg N/år Korrektion for afvigende vægt kg hos slagtesvin i forhold til BAT kg: ((110-32) x (13,39 + 0,168 x ( ))) / ((107 32) x (13,39 + 0,168 x ( ))) = 1, % fast gulv: slagtesvin x 0,36 kg N/gris x 1,054 = 1.967,40 kg N/år Ny stald: 229,26 DE slagtesvin: 0,30 (((0,30-0,21)/( )) x (291,70 210)) = 0, slagtesvin x 0,29 kg N/gris x 1,054 = 3.305,71 kg N/år Samlet BAT-niveau på ammoniak 5.991,38 kg N/år Overdækning af ny gyllebeholder og gyllekøling i ny stald (8 % ammoniakeffekt svarer til varmeforbruget i staldene), resulterer i 5.931,30 kg N/år i HGK. Ammoniakreduktionskravet er overholdt med 595 kg N/år. Natur Der er ikke fundet noget kategori 1- og 2-natur i nærheden af ejendommen, derfor er der kun udpeget kategori 3-natur i ansøgningen. 3-mosen nord for ejendommen påvirkes med en merdeposition på 1,6 kg N/ha. Og skoven påvirkes med 4,9 kg N/ha i merdeposition. Assens Kommune har vurderet at begge naturområder kan tåle ovenstående merdeposition. BAT-P BAT-niveau beregnet efter Miljøstyrelsens Vejledende emissionsgrænseværdier, redigeret for ændret dyreenhedsberegning. 80,64 DE smågrise x 29,2 kg P ab lager/de = 2.354,69 kg P ab lager 431,55 DE slagtesvin x 22,3 kg P ab lager/de = 9.623,57 kg P ab lager Samlet BAT-niveau fosfor ,26 kg P ab lager ,17 kg P ab lager i HGK efter foderkorrektion hos slagtesvin til 4,66 g P/FE. Foderkorrektionen resulterer i 0,611 kg P ab dyr x slagtesvin = kg P ab dyr, slagtesvin. De 4,66 g P/FE er ikke bindende, så længe kg P ab dyr er overholdt. De 0,611 kg P ab dyr er forudsat et vægtinterval på kg, 2,86 FE/kg tilvækst og 4,66 g P/FE. Gødning Gødningsproduktion beregnet efter normtal 2015: smågrise (6-32 kg), delvis spaltegulv: t slagtesvin ( kg), % fast gulv: t Fradrag overdækket ny gyllebeholder t Samlet mængde gylle t 4 S I D E

6 Opbevaringskapacitet: Eksisterende gyllebeholder 1 Ny gyllebeholder 2 Samlet opbevaringskapacitet t t t t opbevaringskapacitet i ansøgt svarer til 9,2 måneders opbevaringskapacitet. Arealer Alle arealer er drevet af Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, tilhørende CVR-nr , er allerede godkendt i en 16-arealgodkendelse fra 19. december Evt. overskydende gylle vil blive afsat til biogasanlæg eller 16-godkendte gylleaftagere. Bilag Ansøgningsskema i husdyrgodkendelse.dk Anlægstegning Oversigtskort 5 S I D E

7 2.1 Kumulation 2. Lokalisering, ressourcer og management Der er ingen andre husdyrbrug med over 75 DE, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzone, eller ved enkelt bolig. Afstanden er målt i en afstand af 300 meter fra byzone og indenfor 100 meter fra enkelt bolig. Der er et andet husdyrbrug over 75 DE, som medfører lugtgener i det samme punkt i samlet bebyggelse. Afstanden er målt i en afstand af 300 meter fra samlet bebyggelse. Dette medfører en 10 % forøgelse af geneafstanden. 2.2 Lokalisering og landskab Se vedlagte bilag for anlægstegning. Den nærværende ansøgte udvidelse af svinestalden bygger videre på den eksisterende bygningsmasse. Eksisterende stuehus fjernes og der opføres en ny slagtesvinestald på ca. 40 x 62 m, se anlægstegning. Stalden opføres i lysegrå søstenselementer og gråt eternittag. Stalden opføres med to kippe med en kiphøjde på ca. 6 m og ca. 20 grader taghældning. Den nye stald placeres oven på eksisterende vej, som flyttes længere mod vest, uden om den nye stald. Derudover opføres en ny fortank ved siden af den nye stald, samt ny gyllebeholder på ca t med teltoverdækning. Vedrørende placering af den ny gyllebeholder på t søges der om dispensation for placering mindre end 100 m fra vandløb. Skal beholderen etableres nord for eksisterende beholder skal der ske væsentlig terrænregulering. Samt en ny lade på ca. 30 x 60 m med grå stålplader og gråt eternittag. 2.3 Generelle afstandskrav Afstande fra den nye stald/forlængelse til: Ikke-almene vandforsyningsanlæg: > 25 m Almene vandforsyningsanlæg: > 50 m Vandløb herunder dræn og søer: > 15 m Under den nye stald ligger der i dag en regnvandsledning, som i forbindelse med byggeriet lægges i lukkede PVC-rør. Se anlægstegning. 6 S I D E

8 Offentlig vej og privat fællesvej: > 15 m Endelig placering af ny vej omkring den nye stald er ikke endeligt bestemt, men Henrik Solgård mener det er privat vej. Se også anlægstegning. Levnedsmiddelvirksomhed: > 25 m Beboelse på samme ejendom: Der er ingen beboelse når den nye stald er opført. Naboskel: > 30 m Nabobeboelse: > 50 m De generelle afstandskrav er overholdt for opførelse af den nye stald. Vedrørende placering af den ny gyllebeholder på t søges der om dispensation for placering mindre end 100 m fra vandløb. Skal beholderen etableres nord for eksisterende beholder skal der ske væsentlig terrænregulering. 2.4 Landskabelige hensyn Fortidsmindebeskyttelseslinje: > m Sø- og åbeskyttelseslinje: > m Skovbyggelinje: 400 m V Kirkebyggelinje: > m Beskyttede sten- og jorddiger: 300 m SV Fredede områder: > m Beskyttede naturarealer ( 3): Sø 350 m SØ Mose 270 m N Eng > m Overdrev > m Det ansøgte synes samlet at harmonere med de landskabelige hensyn. 2.5 Energi Staldene opvarmes i nudrift med oliefyr og i ansøgt med gyllekøling. Energiforbrug Nudrift Ansøgt El kwh kwh Olie liter 0 liter Elforbruget i stuehuset indgår i nudrift, men rives ned i ansøgt. Elforbruget i ansøgt er fastsat ud fra nedenstående normtal. 7 S I D E

9 Normtal - husdyrproduktion: kwh pr slagtesvin: kwh pr smågris: Kilde: Håndbog for Svinehold, 2007 (side 117). 11 kwh 10 kwh Normtal i nudrift er kwh og i ansøgt kwh. Gyllekøling i ansøgt vil øge normtal på elforbrug med ca kwh, men til gengæld falder olieforbruget. Dermed bliver det samlede normtal i ansøgt omkring kwh. 2.6 Energibesparende foranstaltninger De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er i forbindelse med ventilation, foderblanding, belysning og gyllekøling. Ved dagligt tilsyn i staldene sikres det, at de elektriske installationer fungerer optimalt. Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperatur i staldene og el-forbruget. Lys i staldene tænder og slukker automatisk. Der er ikke lys i staldene om natten. Udendørsbelysning tænder og slukker ved hjælp af bevægelsessensorer. Gyllekøling vil øge elforbruget, men til gengæld falder olieforbruget. Forbruget opgøres og registreres årligt i forbindelse med driftsregnskabet. 2.7 Vand Nudrift Ansøgt Vandforbrug: m m 3 Vandforbruget i ansøgt er fastsat ud fra nedenstående normtal. Det forventes at vandforbruget stiger i forbindelse med omlægning fra tørfoder i nudrift til vådfoder i ansøgt. Vandforbruget i nudrift er inklusiv stuehuset. Normtal for forventet vandforbrug (pr. dyr): Drikkevand [m 3 /år] Vandspild [m 3 /år] Rengøringsvand [m 3 /år] Smågrise 0,28 0,02 0,02 Slagtesvin 0,91 0,07 0,02 Kilde: Håndbog for Svinehold, 2007 (side 88 og 89). Normtal for vandforbrug er i nudrift m 3 og i ansøgt m Vandbesparende foranstaltninger Ved dagligt tilsyn vil der blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. 8 S I D E

10 Slagtesvinene har adgang til drikkevand over krybber eller via drikketrug for at minimere vandspildet. Forbruget opgøres og registreres årligt i forbindelse med driftsregnskab. Det synes ikke muligt at foretage yderligere vandbesparende foranstaltninger, da det ikke vurderes at der forbruges mere end nødvendigt. 2.9 Døde dyr Døde dyr afhentes af DAKA. Se oversigtskort for opbevaring og afhentning af døde dyr vest for ejendommen. De opbevares hygiejnisk på spalter overdækket af kadaverkappe og smågrisene i en spand på køl ved stalden ind til afhentning Fast affald Brændbart affald (plastic, sække o. lign.). Det opsamles i container og bortskaffes via en affaldsordning med vognmand. Tømmes efter behov, ca. hver 5. uge. Spraydåser, kanyler og lignende afleveres også til vognmand efter behov. Skulle der opstå andet landbrugsaffald, vil det blive afleveret efter gældende regler til vognmand ellers er det muligt på kommunal genbrugsplads, hvis der opstår behov Olie- og kemikalieaffald Olie og kemikalier håndteres ikke på ejendommen, men på Skovsbovej Management Fordampning af ammoniak fra gyllebeholderne forhindres ved flydelag af halm på eksisterende beholder og etablering af fast overdækning på den nye gyllebeholder. Beredskabsplan i forbindelse med ulykkeshændelser eller andre utilsigtede miljøskadelig udslip fremsendes, når den nye stald er taget i brug. Vedr. forbrug af vand og energi er det beskrevet ovenfor Egenkontrol Bedriftens egenkontrol består primært af det lovpligtige gødningsregnskab, sprøjtejournal, produktionsopgørelser i markbrug og svinehold samt driftsregnskab. Ansøger er med i egenkontrolprogrammet DANISH Produktstandard. Egenkontrolprogram sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, og sporbarhed i primærproduktionen. 9 S I D E

11 3. Ejendommens generelle miljøoplysninger 3.1 CVR- / CHR-nummer Ejendomsnr.: CVR-nr.: CHR-nr.: Spildevand Spildevandsmængde Alt rengøringsvand opsamles i gyllekanaler og er indregnet i efterfølgende opbevaringskapacitetsberegninger pkt Sanitært spildevand fra forrum håndteres efter gældende regler uændret til nedsivning. Vand fra tagflader ledes bort via eksisterende rørledning til åen øst for ejendommen. Andelen af regnvand fra den nye stald er begrænset i forhold til oplandet på den rørledning samt der fjernes nogle eksisterende bygninger på grunden Spildevand ledt til gyllebeholder Se ovenstående Spildevandsafledning Se ovenstående. 3.3 Transport Det er kun Daka som afhenter døde grise fra indkørslen mod vest ved Holtevej, for at minimere smitterisiko. Den primære transportrute til og fra ejendommen er ad indkørslen mod øst via Skovsbovej til Assensvej, landevejen mellem Assens og Odense. Transport til og fra forpagtet arealer ved Nårup Bjerge med gylle og korn er uændret gennem Nårup og ad indkørslen ved Skovsbovej mod øst. 10 S I D E

12 Oversigt over kørsler til og fra Holtevej 74, Glamsbjerg: Transporttype Traktor/ Antal læs pr. år Periode Hyppighed: lastbil Nudrift Ansøgt Tidspunkt, ca. Smågrise ind T Hver uge Smågrise ud T Kun i nudrift Smågrise ud L Kun i nudrift Slagtesvin ud L Hver uge Døde dyr L Hver uge Korn T Ved høst Høst Korn L Vinter/forår Foder ud T Kun i nudrift Sække- og løsvarer L Hver uge Olie L Kun i nudrift Gylle T Ved udbringning Gylle L Hele året I alt Flere af transporter vil være uændret med det ansøgte, da lastbiltransporterne afstemmes kapacitetsmæssigt. Smågrise leveres hver uge i nudrift og ansøgt, mellem ca. kl. 7 og 16 i hverdagene, med traktor. Smågrise afhentes i nudrift, 3 læs hver 4. uge, mellem ca. kl. 7 og 16, med traktor. Samt hver 5. uge med lastbil. I ansøgt fedes alle smågrisene op på ejendommen. Slagtesvin afhentes hver uge i nudrift og ansøgt. I ansøgt optimeres transporterne til fuldt læs med 220 pr. læs. Med lastbil mellem ca. kl. 7 og 16. Døde dyr afhentes af Daka, ca. 2 gange hver uge i nudrift og ansøgt mellem ca. kl. 7 og 18, med lastbil. Korn: I nudrift og ansøgt fyldes de tre kornsiloer på hhv t, 500 t og 500 t i høst med traktor med 20 t pr. læs. I løbet af vinter/forår flyttes der yderligere t korn til ejendommen i nudrift og ansøgt, i dagtimerne med lastbil med 35 t/læs. Kornforbruget er uændret i ansøgt, fordi der i dag også køres foder væk til anden ejendom, som ophører i ansøgt. Foder produceret på ejendommen køres til anden ejendom 3 gange om ugen i nudrift. I ansøgt køres ikke noget væk, men bruges til den øgede produktion. Sække- og løsvarer, mineraler og fodertilsætning til produktionen samt afhentning af affald sker samlet hver uge i nudrift og ansøgt, på hverdage mellem ca. kl. 7 og 16, med lastbil. Olie leveres med lastbil 8 gange om året i nudrift og intet i ansøgt, hvor oliefyret erstattes af gyllekøling. Gylle: I nudrift produceres der t gylle, halvdelen køres væk med traktor á 25 t pr. læs og den resterende halvdel med lastbil med 40 t pr. læs. Primært i hverdagene mellem ca. kl. 6 og 20. I ansøgt transporteres gylle primært med lastbil til buffertanke. 20 ha forpagtning forsynes med traktor og resten hovedsageligt med lastbil i hverdagene. Samlet redegørelse for transporter Samlet set vil der blive ca. 114 transporter færre pr. år svarende til ca. 15 % færre i forhold til antal transporter ved nuværende produktion. Dette kan sammenholdes med, at udvidelsen målt i dyreenheder er ca. 135 %. I forbindelse med såvel interne som eksterne transporter vurderes det ansøgte ikke at forårsage en generende støjbelastning for naboer. 11 S I D E

13 3.4 Risici Redegørelse for mulige uheld Lækage på gyllesystem: - Falck og eventuelt slamsuger tilkaldes. - Kommune orienteres. Gylle suges fra gylletank op i gyllevogn. Derved elimineres risikoen for gylleudslip, da man undgår elpumper som kan fejlaktiveres i forbindelse med gylleopbevaring. Ventilationsstop: - Ventilationsanlæg genstartes - Ved fortsat problemer kontaktes ventilationsfirma kontaktes Der er etableret alarmanlæg for temperatur- og elsvigt på samtlige staldafsnit Minimering af risiko for uheld Eksisterende gyllebeholdere er tilmeldt ordning om 10-årig beholderkontrol. Gyllebeholderne er uden fastmonterede pumper, der ved tekniske fejl eller sabotage kan forårsage gylleudslip til miljøet Minimering af gene ved uheld Se ovenstående 3.5 Støjkilder Beskrivelse af støjkilder De væsentligste støjkilder vurderes at være driftsstøj ved gylleomrøring, samt trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning og ind- og udlevering af grise. Alle svinestalde har mekanisk frekvensstyret ventilation med et moderat støjniveau - især ved nattetid, hvor ventilationsbehovet er lille. Der kan lejlighedsvis forekomme støj fra af- og pålæsning af grise. Dertil kommer kortvarig støj fra kørsel med vare- og lastbiler samt traktorkørsel m.v. til og fra bedriften. Samt gyllekørsel. De dage, hvor gylletankene tømmes kan der forekomme støj fra traktordrevet gylleomrøring. Korn aflæsses i indendørs korngrav og snegles op i siloerne, og støjer derfor ikke Driftsperiode for støjkilder Se ovenstående Tiltag mod støjkilder Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener pga. ejendommens beliggenhed med god afstand til naboer. 12 S I D E

14 3.6 Skadedyr Generel bekæmpelse af skadedyr Der lægges vægt på hurtig og effektiv bekæmpelse af skadedyr ved konstatering af deres tilstedeværelse Fluegener Staldfluer bekæmpes efter behov Rottebekæmpelse Rundt om anlægget er der opstillet rottekasser med gift. Kasserne tilses regelmæssigt af privat firma. 3.7 Kemikalier Pesticider og sprøjteudstyr Pesticider og sprøjteudstyr håndteres på Skovsbovej Oplag af olie og kemikalier I nudrift er der til opbevaring af fyringsolie, to indendørs tanke på 1200 l fra hhv. år 1998 og I ansøgt skal oliefyret erstattes af gyllekøling baseret på strøm. 3.8 Ensilage- og foderopbevaring Se anlægstegning for placering af siloer til korn på hhv t, 500 t og 500 t. Siloerne fyldes via indendørs korngrav, hvor der også blandes foder. Foderhåndtering giver derfor ikke anledning til støvgener. 3.9 Lysforhold Der vil være udendørs belysning i forbindelse med driftsbygningerne af hensyn til mandskabstrafik til driftsbygning. Belysningen er kun tændt ved behov (styret via bevægelsessensor). Der er ingen lys i staldene om natten. Belysningen giver ikke anledning til fjernvirkning for naboerne Ophør Ved ophør af produktionen vil stalde blive tømt og rengjort. 13 S I D E

15 4. Egenskaber for staldafsnit 4.1 Bedste tilgængelige staldteknologi BAT-niveau beregnet efter Miljøstyrelsens Vejledende emissionsgrænseværdier: Eksisterende stald Korrektion for afvigende vægt 6-32 kg hos smågrise i forhold til BAT 7,4-32 kg: ((32-6) x (13,39 + 0,168 x (32 + 6))) / ((32 7,4) x (13,39 + 0,168 x (32 + 7,4))) = 1,044 Delvist fast gulv: smågrise x 0,043 kg N/gris x 1,044 = 718,27 kg N/år Korrektion for afvigende vægt kg hos slagtesvin i forhold til BAT kg: ((110-32) x (13,39 + 0,168 x ( ))) / ((107 32) x (13,39 + 0,168 x ( ))) = 1, % fast gulv: slagtesvin x 0,36 kg N/gris x 1,054 = 1.967,40 kg N/år Ny stald: 229,26 DE slagtesvin: 0,30 (((0,30-0,21)/( )) x (291,70 210)) = 0, slagtesvin x 0,29 kg N/gris x 1,054 = 3.305,71 kg N/år Samlet BAT-niveau på ammoniak 5.991,38 kg N/år Overdækning af ny gyllebeholder og gyllekøling i ny stald (8 % ammoniakeffekt svarer til varmeforbruget i staldene), resulterer i 5.931,30 kg N/år i HGK. Ammoniakreduktionskravet er overholdt med 595 kg N/år. 4.2 Rengøring og desinficering Stalden iblødsættes, højtryksrenses og udtørres når der er plads til det mellem to hold grise. 4.3 Bedst tilgængelige foderteknologi Der blandes foder, som tilgodeser såvel miljøbelastningen som hensynet til dyrenes fysiologiske behov. BAT-niveau beregnet efter Miljøstyrelsens Vejledende emissionsgrænseværdier, redigeret for ændret dyreenhedsberegning. 80,64 DE smågrise x 29,2 kg P ab lager/de = 2.354,69 kg P ab lager 431,55 DE slagtesvin x 22,3 kg P ab lager/de = 9.623,57 kg P ab lager Samlet BAT-niveau fosfor ,26 kg P ab lager ,17 kg P ab lager i HGK efter foderkorrektion hos slagtesvin til 4,66 g P/FE. Foderkorrektionen resulterer i 0,611 kg P ab dyr x slagtesvin = kg P ab dyr, slagtesvin. De 4,66 g P/FE er ikke bindende, så længe kg P ab dyr er overholdt. De 0,611 kg P ab dyr er forudsat et vægtinterval på kg, 2,86 FE/kg tilvækst og 4,66 g P/FE. 4.4 Overbrusning af svinestalde Staldene overholder krav om lovpligtige overbrusningsanlæg. 14 S I D E

16 5. Opbevaringskapacitet 5.1 Opbevaring af husdyrgødning Eksisterende gyllebeholder af betonelementer er på t, fra år Er omfattet 10-årig beholderkontrol. Den nye gyllebeholder bliver på ca t, tilsvarende af betonelementer. Den nye beholder teltoverdækkes. Med den ansøgte placering vil beholderen blive omfattet at 5-årig beholderkontrol. Opbevaringskapacitet: Eksisterende gyllebeholder 1 Ny gyllebeholder 2 Samlet opbevaringskapacitet t t t Bedste tilgængelige opbevaringsteknik. Den eksisterende gyllebeholdere er etableret med naturligt flydelag, hvilket er BAT mht. dække af gyllebeholdere jf. EU-BREF referencedokumentet til BAT. Der etableres fast overdækning på den nye gyllebeholdere, hvilket er at betegne som bedst tilgængelige opbevaringsteknik. Ammoniakfordampningen fra gylletanken halveres derved i forhold til naturligt flydelag. 5.2 Øvrige oplysninger om opbevaringslageret Produktion af husdyrgødning. Gødningsproduktion beregnet efter normtal 2015: smågrise (6-32 kg), delvis spaltegulv: t slagtesvin ( kg), % fast gulv: t Fradrag overdækket ny gyllebeholder t Samlet mængde gylle t t opbevaringskapacitet i ansøgt svarer til 9,2 måneders opbevaringskapacitet. Der er således tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning. Det nuværende husdyrhold producerer ca t gylle. Hertil er der 7,3 måneders opbevaringskapacitet i ejendommens nuværende kapacitet på t. Den resterende mængde husdyrgødning i nudrift opbevares på Skovsbovej S I D E

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde.

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 12-miljøansøgning på Kirkevej 16, 5683 Haarby I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 10.700 slagtesvin

Læs mere

Søbygård ApS ejer ejendommen og ansøger om udvidelse af slagtesvineproduktionen i eksisterende og ny stald på Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens.

Søbygård ApS ejer ejendommen og ansøger om udvidelse af slagtesvineproduktionen i eksisterende og ny stald på Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens. Søbygård ApS Johan Rantzaus Vej 7 5610 Assens Søbygård ApS ejer ejendommen og ansøger om udvidelse af slagtesvineproduktionen i eksisterende og ny stald på Johan Rantzaus Vej 7, 5610 Assens. Nudrift: 6.000

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013.

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1 of 10 Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1.2. Godkendelsespligt Der ansøges om en udvidelse af dyreholdet på adressen Vedøvej 7, 8560 Kolind. Bedriften ejes af ansøger Niels Arve Pedersen. Der

Læs mere

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - 37 Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; april 2014 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag:

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen Ansøgning om miljøgodkendelse for Malkekvægproduktionen Givevej 61 8766 Nr. Snede Frellingvej 27, 8560 Kolind - Mobil 26 25 97 91 - Email: jakob@miljoeognatur.dk www.miljøognatur.dk 1.1 Ejer - og driftsforhold...

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Hulbækvej 33, 8830 Tjele

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Hulbækvej 33, 8830 Tjele Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Hulbækvej 33, 8830 Tjele 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug V i b o r g K o m m u n e, T e k n i k &

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup tilhørende Peder Enggård:

Ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup tilhørende Peder Enggård: Assens Kommune Miljø og Natur Rådhus Allé 5 5610 Assens Ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup tilhørende Peder Enggård: - Renovering af stald - Udvidelse fra 229 til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk

Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk Landmand: Thomas Jacobsen Adresse: Frydenlund 3, 6310 Broager Telefon / Mobil: 7444 9194 / 2614 0710 Ansøgningsskema nr. 13.036 (erstatning for skemanr. 6.998)

Læs mere

Udvidelse - slagtesvin

Udvidelse - slagtesvin ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Udvidelse - slagtesvin Holger Lundgaard Madsen Nørgård Nørgårdvej 15 7620 Lemvig Ansøgning udarbejdet af Alice Nielsen, Miljøkonsulent, Lemvigegnens Landboforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Rødeled Vej 23 Tilhørende Lars Vestergaard Jakobsen Rødeled Vej 23, Rimsø 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød Miljøgodkendelse til Nybyvej 29, Vipperød Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 2. september 2013 Datablad 12 miljøgodkendelse til Nybyvej 29, 4390 Vipperød Kontaktoplysninger Ansøgers navn

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelses dato 08.09.2010 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5 8370 Hadsten Matrikel nr. 17b Voldum By,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry Miljøgodkendelse 12 af kvægbruget Skovsrodvej 20 8680 Ry Registreringsblad - Miljøgodkendelse Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen Driftsansvarlig Brugstype I/S

Læs mere

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Plan, Byg og Miljø 9. januar 2012 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Udvidelse af husdyrproduktionen på Kåstrup Holmevej 11, 4400 Kalundborg Resumé Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift,

Læs mere

11-miljøansøgning på Brunsegyden 13, 5690 Tommerup. Udvidelse til: smågrise (7,2-32 kg), i alt 151,2 DE I eksisterende stalde

11-miljøansøgning på Brunsegyden 13, 5690 Tommerup. Udvidelse til: smågrise (7,2-32 kg), i alt 151,2 DE I eksisterende stalde 11-miljøansøgning på Brunsegyden 13, 5690 Tommerup Udvidelse til: 30.000 smågrise (7,2-32 kg), i alt 151,2 DE I eksisterende stalde Skema 80.077 i Husdyrgodkendelse.dk Konsulent: Jan B. Olsen Mette L.

Læs mere

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 4 2 Godkendelse... 5 3 Vilkår... 7 3.1 Generelt... 7 3.1.1

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Miljøgodkendelse 11. af svinebruget på Vidtskuegaard. Gl. Stillingvej 4. 8660 Skanderborg

Miljøgodkendelse 11. af svinebruget på Vidtskuegaard. Gl. Stillingvej 4. 8660 Skanderborg Miljøgodkendelse 11 af svinebruget på Vidtskuegaard Gl. Stillingvej 4 8660 Skanderborg Registreringsblad - Miljøgodkendelse Landbrugets navn og beliggenhed Vidtskuegaard, Gl. Stillingvej 4, 8660 Skanderborg

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Ægproduktion, økologiske høner Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 frilandshøne (årshøne) har en ammoniakemission

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 Miljøgodkendelse Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Godkendelse af svineproduktion på Bremerskovvej 132, 5550 Langeskov

Godkendelse af svineproduktion på Bremerskovvej 132, 5550 Langeskov Godkendelse af svineproduktion på Bremerskovvej 132, 5550 Langeskov 132 14a Den 3. juli 2012 BREMERSKOVVEJ Godkendelse af slagtesvineproduktion... 1. Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 2. Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010 af svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg Meddelt den 30. september 2010 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 0 Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Søvej

Læs mere

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

UDKAST Revurdering af husdyrbruget. Skovgård I/S. Skovgårdvej 15. 6500 Vojens

UDKAST Revurdering af husdyrbruget. Skovgård I/S. Skovgårdvej 15. 6500 Vojens UDKAST Revurdering af husdyrbruget Skovgård I/S Skovgårdvej 15 6500 Vojens 41 i Lov nr. 1572 af 20. december 2006 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. xxx.2012. Haderslev Kommune Natur og Landbrug

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. måned 2009. 12 miljøgodkendelse af. Kvægbesætning på Vejrupvej 59, 5464 Brenderup Dato for gyldighed: xx.xx.

12 Miljøgodkendelse. måned 2009. 12 miljøgodkendelse af. Kvægbesætning på Vejrupvej 59, 5464 Brenderup Dato for gyldighed: xx.xx. 12 Miljøgodkendelse måned 2009 12 miljøgodkendelse af Kvægbesætning på Vejrupvej 59, 5464 Brenderup Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Datablad 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift på Vejrupvej 59, 5464 Brenderup

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Miljøgodkendelse af Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 Miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 11 Miljøgodkendelse af minkfarmen Rughale Lundenvej 8 8585 Glesborg Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1572 af 20/12/2006) med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af svineproduktionen,

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

Annalise& Niels Peder Øgendahl. Skovly. Bossenhøjvej 39. Møborg. 7660 Bækmarksbro

Annalise& Niels Peder Øgendahl. Skovly. Bossenhøjvej 39. Møborg. 7660 Bækmarksbro 1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Annalise& Niels Peder Øgendahl Skovly Bossenhøjvej 39 Møborg 7660 Bækmarksbro Ansøgning udarbejdet af Helle Kalkrup, Miljøkonsulent, Lemvigegnens Landboforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

#BREVFLET# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Husdyrbruget Gammel Overgård Pindstrupvej 5 9240 Nibe

#BREVFLET# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Husdyrbruget Gammel Overgård Pindstrupvej 5 9240 Nibe #BREVFLET# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Husdyrbruget Gammel Overgård Pindstrupvej 5 9240 Nibe Dato for tillægget: 22. december 2015 Husdyrbruget: Gammel Overgård CHR-nr. 30065 CVR-nr: 25196678 Matr. nr.,

Læs mere

Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk

Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk Landmand: Hans Henrik Jensen Adresse: Kværsløkke 18, 6300 Gråsten Mobil: 2029 1484 Ansøgningsskema nr.: 79176 Ansøgning efter: 12 jf. Husdyrloven Version 1

Læs mere

3. Angivelse af karakter. (risikoscore) tilsynets

3. Angivelse af karakter. (risikoscore) tilsynets 11091427 Henning Hovslundvej 6230 Rødekro Sørensen 15 Gammelgård Miljø Skelbækvej 6200 Tlf.: Dato: Sagsnr.: Dok.løbenr.: Tilsynsrapport Da gjort udførelse. JF. De en dele kap. på nye af 3. kommunens rapporten

Læs mere

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm 1 - - følgebrev miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jensen Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 18. december 2015 gennemført

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøgodkendelse af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...3 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...4 3 VILKÅR...5 3.1. GRUNDFORHOLD...5 3.1.1. Generelle forhold...5 3.2. HUSDYRBRUGETS ANLÆG...5 3.2.1.

Læs mere