SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG Udgave 2.1 Printdato Revisionsdato / gyldig fra PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : SALPETERSYRE 62% / DK 23 KG Stoffets navn : salpetersyre Indeks-Nr. : CAS-Nr. : EF-Nr. : Registreringsnummer : xxxx PR-nr. : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : INDUSTRIELLE ANVENDELSER:, Bearbejdningshjælpemiddel, Kemisk syntese, rustbeskyttelse, latexproduktion, Ekstraktion, plastik, Vandbehandlingskemikalie, neutraliseringsmiddel, ionbytter, Klæbestof, Biocidholdige produkter, Katalysator, Rensevæske, Kosmetik, coatings/malinger, konstruktionskemikalier, isolering, blæk, Medicinalvarer, Polymer, Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. : PROFESSIONELLE ANVENDELSER:, formuleringsmiddel, proceskemikalie, rustbeskyttelse, neutraliseringsmiddel, processering af dyregødning som gødningsmiddel, Vandbehandlingskemikalie, Laboratoriekemikalier, Overfladebehandling, coatings/malinger, afisning/antifrysemiddel, Kosmetik, blæk, Farvestoffer, isolering, Fotokemikalier, Polymer, gødninger i drivhus, fortynding eller opløsning af flydende eller faste gødningsmidler, distribution, Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. Frarådede anvendelser : Alle forbrugeranvendelser frarådes kraftigt. Frarådede anvendelser : 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Telefon : Telefax : R /22 DA

2 adresse : Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : til Giftlinien, Bispebjerg Hospital PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger Metalætsende Kategori H290 Hudætsning Kategori 1A --- H314 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol / Farekategori Ætsende (C) Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Vigtigste skadelige virkninger Risikosætninger Menneskers sundhed : Produktet medfører forbrændingsskader på øjne, hud og slimhinder. R35 Fysiske og kemiske farer Potentielle miljømæssige virkninger : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:, nitrogen oxider (NOx) : Skadelige virkninger på vandlevende organismer grundet phændring Mærkningselementer Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Faresymboler : Signalord : Fare R53222 / Udgave 2.1 2/22 DA

3 Faresætninger : H290 Kan ætse metaller. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Sikkerhedssætninger Forebyggelse : P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse Reaktion : P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308 VED eksponering eller mistanke om eksponering: P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Tillægsmærkning: EUH071 Ætsende for luftvejene. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: salpetersyre 2.3. Andre farer Resultater af PBT og vpvb bedømmelser står i sektion PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Kemisk karakterisering : Vandopløsning Farlige komponenter Koncentration (%) Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Fareklasse / Farekategori Faresætninger Klassifikation (67/548/EØF) salpetersyre Indeks-Nr. : CAS-Nr. : EF-Nr. : Registrering : xxxx >= 60 - < 62 Ox. Liq.3 Skin Corr.1A Met. Corr.1 H272 H314 H290 Brandnærende; O; R 8 Ætsende; C; R35 R53222 / Udgave 2.1 3/22 DA

4 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Hvis det indåndes I tilfælde af hudkontakt I tilfælde af øjenkontakt Ved indtagelse. : Forurenet tøj tages straks af. : Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Søg omgående læge. : Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Søg omgående læge. : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg omgående læge. Opsøg øjenlæge hvis det er muligt. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Effekter : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Ingen information tilgængelig. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Selve produktet brænder ikke. Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand kan medføre udvikling af: nitrogenoxider (NOx) 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.brug R53222 / Udgave 2.1 4/22 DA

5 værnemidler, der skal personligt beskyttelsesudstyr. bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger : Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninge r til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. For personlig beskyttelse se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstalt ninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Hvis materialet når jorden skal de lokale myndigheder informeres Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Yderligere oplysninger : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Opsug med inaktivt absorberende materiale. Opsug ikke med savsmuld eller andet brændbart materiale : Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse" Henvisning til andre punkter Se afsnit 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se afsnit 8 for information om personlige værnemidler. Se afsnit 13 for information om affaldshåndtering. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Nødbruser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være R53222 / Udgave 2.1 5/22 DA

6 forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Forurenet tøj tages straks af. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Holdes i et område udstyret med en syrebestandig gulvbelægning. Må kun opbevares i den originale emballage. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Yderligere information om opbevaringsforhold Anvisninger ved samlagring : Produktet er ikke brandfarligt. Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. Holdes væk fra brandbare stoffer. : Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted. Beskyt mod lys. Beskyt mod forurening. Opbevares på et velventileret sted. : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Holdes væk fra brandbare stoffer Særlige anvendelser Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Komponent: salpetersyre CAS-Nr Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL) DNEL Arbejdstagere, Langvarig påvirkning - lokale effekter, Indånding : 1,3 mg/m3 DNEL Arbejdstagere, Akut - lokale effekter, Indånding : 2,6 mg/m3 DNEL Forbrugere, Langvarig påvirkning - lokale effekter, Indånding : 0,65 mg/m3 DNEL Forbrugere, Akut - lokale effekter, Indånding : 1,3 mg/m3 Andre arbejdsrelaterede grænseværdier GV (DK), Short Term Exposure Limit (STEL): 1 ppm, 2,6 mg/m3 R53222 / Udgave 2.1 6/22 DA

7 EU ELV, Kort tids udsætelses grænse(stel): 1 ppm, 2,6 mg/m3 Indikativ 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Personlige værnemidler Åndedrætsværn Anbefaling : Påkrævet hvis grænseværdi overskrides. Anbefalet filter type: Kombinationsfilter:NO-P3 Kombinationsfilter:E-P2 Kombinationsfilter:B-P2 Beskyttelse af hænder Anbefaling : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt overfor produktet / stoffet / blandingen. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid. Materiale : Fluorineret gummi Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,4 mm Beskyttelse af øjne Anbefaling : Tætsluttende beskyttelsesbriller Beskyttelse af hud og krop Anbefaling : Syreresistent beskyttelsestøj. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelt råd : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Hvis materialet når jorden skal de lokale myndigheder informeres. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber R53222 / Udgave 2.1 7/22 DA

8 Form : væske Farve : farveløs til gullig Lugt : stikkende Lugttærskel : 0,29 ppm ph-værdi : < 1 Frysepunkt/område : C Kogepunkt/Kogepunktsinterval : > 100 C Flammepunkt : Ikke relevant Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, luftart) : Ikke relevant Højeste eksplosionsgrænse : Ikke relevant Laveste eksplosionsgrænse : Ikke relevant Damptryk : ingen data tilgængelige Relativ dampvægtfylde : ingen data tilgængelige Massefylde : 1,368 g/cm3 (20 C) Vandopløselighed : helt blandbar Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand : log Pow -2,3 log Pow Selvantændelsestemperatur : Ikke relevant Termisk spaltning : ingen data tilgængelige Viskositet, dynamisk : 0,75 mpa.s Eksplosionsfare : Produktet er ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber : Oxidationsmidler 9.2. Andre oplysninger Metalætsende : Ætsende på metaller PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet R53222 / Udgave 2.1 8/22 DA

9 10.1. Reaktivitet Anbefaling : Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Kemisk stabilitet Anbefaling : Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner : Afgiver hydrogen ved reaktion med metaller. Ætsende i kontakt med metaller Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås : Varme.Urenheder Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås : Reduktionsmidler, Baser, Holdes væk fra brandbare stoffer. Beskyt mod forurening. Galvaniserede metaller, Messing Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter : nitrøse gasser, hydrogen PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Oralt Medfører alvorlige forbrændinger med stærke smerter, opkastning, mavesmerter, muligvis chok og nyreskader. Forbrændinger kan forekomme ved indtagelse af selv små mængder. Indånding Indånding kan medføre smerter i næse og svælg, nysen, hoste, hovedpine og åndedrætsbesvær. Risiko for lungeskader ved høje koncentrationer. Efter timer eller flere dage uden symptomer kan vejrtrækningsbesvær og vand i lungerne forekomme. Langvarig eller gentagen kontakt med dampe kan forårsage kronisk bronchitis og ætsninger af tænderne. Irritation Hud Resultat : Kan forårsage forbrændinger med smerter, rødmen og sår. R53222 / Udgave 2.1 9/22 DA

10 Kan forårsage misfarvning ved hudkontakt. Øjne Resultat : Stænk i øjnene kan forårsage smertefulde forbrændinger, der kan medføre permanente øjenskader. Komponent: salpetersyre CAS-Nr PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Komponent: salpetersyre CAS-Nr Akut toksicitet Fisk LC50 : 12,5 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel); 96 h) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr EC50 : 180 mg/l (Dafnie; 48 h) Persistens og nedbrydelighed Komponent: salpetersyre CAS-Nr. Persistens og nedbrydelighed Persistens Resultat : ingen data tilgængelige Biologisk nedbrydelighed Resultat : Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser Bioakkumuleringspotentiale Komponent: salpetersyre CAS-Nr R53222 / Udgave /22 DA

11 Resultat : Bioophober ikke. Bioakkumulering Mobilitet i jord Komponent: salpetersyre CAS-Nr Mobilitet Jord : Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler. Vand : Produktet er vandopløseligt Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponent: salpetersyre CAS-Nr Resultat : Ikke relevant Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Yderligere økotoksikologisk information Resultat : Skadelige effekter på akvatiske organismer grundet ph-ændring. Inden spildevand udledes i rensningsanlæg, er en neutralisering som regel nødvendig. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Komponent: salpetersyre CAS-Nr Yderligere økotoksikologisk information Resultat : Skadelige effekter på akvatiske organismer grundet ph-ændring. Inden spildevand udledes i rensningsanlæg, er en neutralisering som regel nødvendig. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling R53222 / Udgave /22 DA

12 Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb. Forurenet emballage : Tøm emballagen grundigt. Emballagen kan genbruges efter omhyggelig og korrekt rengøring. Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv. Tøm for resterende indhold. Fortynd med vand. Neutraliseres med lud, basisk opløsning eller ammoniak. Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse ADR RID IMDG : NITRIC ACID : NITRIC ACID : NITRIC ACID Transportfareklasse(r) ADR-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer; Tunnelrestriktions-kode) RID-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer) IMDG-Klasse (Faresedler; EMS) : 8 8; C1; 80; (E) : 8 8; C1; 80 : 8 8; F-A, S-B Emballage gruppe ADR RID IMDG : II : II : II Miljøfarer Mærkning i overensstemmelse med ADR Mærkning i overensstemmelse med RID Mærkning i overensstemmelse med IMDG Klassificeret som miljøfarlig i overensstemmelse med IMDG : nej : nej : nej : nej R53222 / Udgave /22 DA

13 Klassificeret som "P" i overensstemmelse med 2.10 IMDG : nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IMDG : Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulativer : Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. ; Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof. Angivelses status salpetersyre: Lovgivningsliste Anmeldelse Angivelses nummer AICS JA DSL JA INV (CN) JA ENCS (JP) JA (1)-394 ISHL (JP) JA (1)-394 TSCA JA EINECS JA KECI (KR) JA KECI (KR) JA KE PICCS (PH) JA Kemikaliesikkerhedsvurdering En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3. R 8 R35 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. Alvorlig ætsningsfare. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H272 Kan forstærke brand, brandnærende. R53222 / Udgave /22 DA

14 H290 H314 Kan ætse metaller. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Yderligere oplysninger Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder : Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad. Andre oplysninger : Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold. Angiver opdateret afsnit. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten. R53222 / Udgave /22 DA

15 Nr. Kort titel Hovedb rugergr uppe (SU) 1 Industriel anvendelse 3 2 Erhvervsmæssig anvendelse 22 Anvend elsesse ktor (SU) 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 1, 4, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24 Produktka tegori (PC) 12, 14, 15, 19, 20, 21, 33, 35, 37, 0 NA Proceskate gori (PROC) 1, 2, 3, 4, 7, 8b, 9, 13, 15 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15, 19 Miljøudle dningskat egori (ERC) 2, 4, 6a, 6b, 6d 8a, 8b, 8e Artikelkat egori (AC) NA NA Specifikation ES ES R53222 / Udgave /22 DA

16 1. Eksponeringsscenariets korte titel 1: Industriel anvendelse Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Kemisk produktkategori Proceskategorier Miljøudledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg SU4: Fremstilling af fødevarer SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) SU12: Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse SU14: Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer SU15: Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr SU16: Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr PC12: Gødning PC14: Produkter til overfladebehandling af metaller, herunder produkter til galvanisering og elektroplettering PC15: Produkter til behandling af ikke-metalliske overflader PC19: Mellemprodukt PC20: Produkter som ph-regulerende midler, flokkuleringsmidler, fældningsmidler og neutraliseringsmidler PC21: Laboratoriekemikalier PC33: Halvledere PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter) PC37: Vandbehandlingskemikalier PC0: Andre produkter: PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC7: Industriel sprøjtning PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC2: Formulering af kemiske produkter ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC6a: Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) ERC6b: Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler ERC6d: Industriel anvendelse af procesregulerende midler ved produktion af kunstharpiks, gummi og polymerer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC6d Let biologisk nedbrydeligt. Produktkarakteristika Koncentration af stof i blanding/artikel Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 8 timer / dag Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau Vand Dækker en stofkoncentration i produktet på op til 75%. Fare for vandmiljøet fremkaldes af spildevandsudløb i brakvand., Inden spildevand R53222 / Udgave /22 DA

17 (kilde) til forhindring af udslip Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner og udslip i jorden Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge/begrænse frisættelse på området Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse Jord udledes i rensningsanlæg, er en neutralisering som regel nødvendig., Må ikke komme ufortyndet hhv. uneutraliseret i afløbet hhv. indløbskarret. Inddæm hvis det er nødvendigt. Forebyg adgang til kloaker, kældre eller lukkede områder Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager. Affaldsbehandling Opløsninger med lav ph-værdi skal neutraliseres før udtømning. Inddæm og bortskaf affaldet i henhold til miljølovgivningen og lokale regler. 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8b, PROC13 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Påvirkningsvarighed pr. dag Brugsfrekvens Brugsfrekvens 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker en stofkoncentration i produktet på op til 75%. flydende 61 hpa 8 h 220 dage/år 5 dage / uge Indendørs/udendørs brug. Vær opmærksom på brugs-/opbevaringshenvisninger. Dræn eller fjern stoffet fra udstyr, før afbrydelse eller vedligeholdelse. garanter en tilstrækkelig grad af almindelig udluftning (ikke mindre end 3 til 5 luftudskiftninger i timen). Minimer eksponeringen ved at anvende foranstaltninger som lukkede systemer, dedikerede anlæg og passende generel/lokal udsugningsventilation.(proc1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC13) Automatiser aktiviteten hvor det er muligt. Sørg for lokal udsugningsventilation (LEV) (Effektivitet: 95 %)(PROC7) Sørg for at arbejdsopgaven ikke udføres over hovedhøjde. Sørg for at minimere antallet af manuelle arbejdsprocesser Sikre ventilationssystemet løbende vedligeholdes og testes. Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Kemikalieresistente handsker testet efter EN374. Undgå berøring med hud og slimhinder. Bær syreresistent beskyttelsestøj. Anvend åndedrætsværn. (Effektivitet: 95 %)(PROC7) Hvis intet åndedrætsværn anvendes Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end 15 minutter.(proc7) Miljø Sikker anvendelse er bestemt ved anvendelse af kvalitativ metode Stoffet vil dissociere ved kontakt med vand, den eneste effekt er ph effekten og derfor anses eksponeringen for at være ubetydelig efter passagen igennem spildevandsanlægget. Arbejdstagere MEASE R53222 / Udgave /22 DA

18 Bidragende scenarie PROC1, PROC2 Se section 2.3 PROC3, PROC8b, PROC13 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se Se section 2.3 PROC4 Se section 2.3 PROC7 Se section 2.3, Med åndedrætsbeskyttelse Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal 0,001mg/m³ 0,0008 0,01mg/m³ 0,0077 0,05mg/m³ 0,0385 0,05mg/m³ 0,0385 Se section 2.3, under 15 Medarbejder - inhalativ, PROC7 0,1mg/m³ 0,077 min langvarig - lokal Kvalitativ vurdering dermal. Hvis risikobegrænsende foranstaltninger træffes, forventes ingen dermal eksponering 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Produktet forventes ikke at være skadeligt for miljøet når det anvendes som foreskrevet. Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Forventet eksponering overstiger ikke DNEL/DMEL-værdierne, når forholdsreglerne til risikostyring/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Estimerede eksponeringer forventes ikke at overstige PNEC når de identificerede risikostyringsforanstaltninger / operationelle betingelser er indført, som indikeret i sektion 2. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. For scaling se: R53222 / Udgave /22 DA

19 1. Eksponeringsscenariets korte titel 2: Erhvervsmæssig anvendelse Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier Miljøudledningskategorier SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) SU1: Landbrug, skovbrug, fiskeri SU4: Fremstilling af fødevarer SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) SU15: Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr SU16: Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr SU17: Generel fremstilling af f.eks. maskiner, udstyr, køretøjer og andet transportudstyr SU19: Bygge- og anlægsarbejde SU23: Electricitets-, damp-, gas- og vandforsyning samt spildevandsbehandling SU24: Videnskabelig forskning og udvikling PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC11: Ikke-industriel sprøjtning PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8b: Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer ERC8e: Udbredt udendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8b, ERC8e Let biologisk nedbrydeligt. Produktkarakteristika Koncentration af stof i blanding/artikel Frekvens og varighed af brugen Løbende påvirkning 8 timer / dag Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner og udslip i jorden Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge/begrænse frisættelse på området Vilkår og foranstaltninger i forhold til spildevandsbehandling Forhold og foranstaltninger relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse Vand Jord Dækker en stofkoncentration i produktet på op til 75%. Fare for vandmiljøet fremkaldes af spildevandsudløb i brakvand., Inden spildevand udledes i rensningsanlæg, er en neutralisering som regel nødvendig., Må ikke komme ufortyndet hhv. uneutraliseret i afløbet hhv. indløbskarret. Inddæm hvis det er nødvendigt. Forebyg adgang til kloaker, kældre eller lukkede områder Undgå lækager og jord-/vandforurening som følge af lækager. Det udledte spildevand fra produktionsstedet skal have en ph værdi imellem 6 og 9. Affaldsbehandling Opløsninger med lav ph-værdi skal neutraliseres før udtømning. Inddæm og bortskaf affaldet i henhold til miljølovgivningen og lokale regler. 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 R53222 / Udgave /22 DA

20 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Påvirkningsvarighed pr. dag Brugsfrekvens Brugsfrekvens Dækker en stofkoncentration i produktet på op til 75%. flydende 61 hpa R53222 / Udgave /22 DA 8 h 5 dage / uge 220 dage/år Andre driftsforhold der påvirker Indendørs/udendørs brug. medarbejderens påvirkning Vær opmærksom på brugs-/opbevaringshenvisninger. Tekniske betingelser og Dræn eller fjern stoffet fra udstyr, før afbrydelse eller vedligeholdelse. forholdsregler for at kontrollere garanter en tilstrækkelig grad af almindelig udluftning (ikke mindre end 3 til 5 spredningen fra kilden mod luftudskiftninger i timen). medarbejderen Rengør spild straks. Overvej tekniske forbedringer og procesoptimeringer (inklusiv automation) for at Organisatoriske foranstaltninger eliminere udledninger. til at forebygge eller begrænse Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. frisættelse, dispersion og Sikre ventilationssystemet løbende vedligeholdes og testes. påvirkning Sørg for at minimere antallet af manuelle arbejdsprocesser Bær egnede handsker testet til EN374. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Anvend åndedrætsværn. Forhold og foranstaltninger Undgå direkte øjenkontakt med produktet, også via kontaminering af hænderne. relateret til personlig beskyttelse, Bær syreresistent beskyttelsestøj. hygiejne og sundhedsevaluering Undgå berøring med hud og slimhinder. Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen. Anvend passende andedrætsværn (Effektivitet: 97 %)(PROC11) 2.3 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC11 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Påvirkningsvarighed pr. dag Dækker en stofkoncentration i produktet på op til 75%. flydende 61 hpa 8 h Brugsfrekvens 5 dage / uge Sørg for en god standard af generel ventilation. Naturlig ventilation er fra døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft leveres eller fjernes vha. en ventilator. Minimer eksponeringen ved at anvende foranstaltninger som lukkede systemer, dedikerede anlæg og passende generel/lokal udsugningsventilation. Dræn eller fjern stoffet fra udstyr, før afbrydelse eller vedligeholdelse. Rengør spild straks. Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Overvej tekniske forbedringer og procesoptimeringer (inklusiv automation) for at eliminere udledninger. Sikre ventilationssystemet løbende vedligeholdes og testes. Sørg for at minimere antallet af manuelle arbejdsprocesser Anvend åndedrætsværn. (Effektivitet: 97 %) Bær syreresistent beskyttelsestøj. Bær egnede handsker (testet til EN374), overalls og øjenbeskyttelse. Undgå direkte øjenkontakt med produktet, også via kontaminering af hænderne. Undgå berøring med hud og slimhinder. Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

21 2.4 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC11 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Påvirkningsvarighed pr. dag 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker en stofkoncentration i produktet på op til 75%. flydende 61 hpa 4 h Brugsfrekvens 5 dage / uge Sørg for en god standard af generel ventilation. Naturlig ventilation er fra døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft leveres eller fjernes vha. en ventilator. Minimer eksponeringen ved at anvende foranstaltninger som lukkede systemer, dedikerede anlæg og passende generel/lokal udsugningsventilation. Dræn eller fjern stoffet fra udstyr, før afbrydelse eller vedligeholdelse. Rengør spild straks. Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Overvej tekniske forbedringer og procesoptimeringer (inklusiv automation) for at eliminere udledninger. Sikre ventilationssystemet løbende vedligeholdes og testes. Sørg for at minimere antallet af manuelle arbejdsprocesser Anvend åndedrætsværn. (Effektivitet: 95 %) Bær syreresistent beskyttelsestøj. Bær egnede handsker (testet til EN374), overalls og øjenbeskyttelse. Undgå direkte øjenkontakt med produktet, også via kontaminering af hænderne. Undgå berøring med hud og slimhinder. Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen. Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Miljø Sikker anvendelse er bestemt ved anvendelse af kvalitativ metode Stoffet vil dissociere ved kontakt med vand, den eneste effekt er ph effekten og derfor anses eksponeringen for at være ubetydelig efter passagen igennem spildevandsanlægget. Arbejdstagere MEASE Bidragende scenarie PROC5 --- PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC PROC11 Se afsnit 2.2 PROC PROC11 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se Med åndedrætsmaske APF 40 Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal 0,1mg/m³ 0,08 0,05mg/m³ 0,04 0,5mg/m³ 0,38 0,01mg/m³ 0,01 0,5mg/m³ 0,38 PROC11 Se section 2.3 Medarbejder - inhalativ, 0,6mg/m³ 0,46 R53222 / Udgave /22 DA RCR

22 langvarig - lokal Kvalitativ vurdering dermal. Hvis risikobegrænsende foranstaltninger træffes, forventes ingen dermal eksponering 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Produktet forventes ikke at være skadeligt for miljøet når det anvendes som foreskrevet. Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Forventet eksponering overstiger ikke DNEL/DMEL-værdierne, når forholdsreglerne til risikostyring/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Estimerede eksponeringer forventes ikke at overstige PNEC når de identificerede risikostyringsforanstaltninger / operationelle betingelser er indført, som indikeret i sektion 2. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. For scaling se: R53222 / Udgave /22 DA

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AquaDes Jod Udgave 2.0 Printdato 29.11.2012 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2012 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2206222 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 325797 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG Udgave 2.1 Printdato 18.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 18.02.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : PR-nummer : 1266549 Brug : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG

ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG Udgave 4.0 Printdato 20.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 14.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Udskriftsdato 10.06.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 3.0 Udskriftsdato 10.06.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : oxalsyre dihydrat Indeks-Nr. : 607-006-00-8 CAS-Nr. : 6153-56-6 EF-Nr. : 205-634-3

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893050010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

KEMIRA PIX 111 / DK 25 KG

KEMIRA PIX 111 / DK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEMIRA PIX 111 / DK 25 KG Udgave 5.1 Printdato 06.12.2014 Revisionsdato / gyldig fra 26.11.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Printdato 22.10.2014. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Printdato 22.10.2014. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PER-AQUA / DK 22 KG Udgave 3.0 Printdato 22.10.2014 Revisionsdato / gyldig fra 21.10.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L Udgave 3.0 Trykdato 18.12.2015 Revisionsdato / gyldig fra 17.12.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre)

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 14.09.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2319.0100 Oxygen Scavenger Reagent 2

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2319.0100 Oxygen Scavenger Reagent 2 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Pepsin-Solution_791443-791444

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Pepsin-Solution_791443-791444 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506240;506241;791439;1042307 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: PROPIONSYRE 99,5% / IBC 1000 KG

: PROPIONSYRE 99,5% / IBC 1000 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Brug Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Kemisk mellemprodukt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film

SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film Jopo Film Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.07.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Jopo Film

Læs mere

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 21111094123 21111094122 Stoffets navn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. clean & green Parketrengøringsmiddel natural

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. clean & green Parketrengøringsmiddel natural Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Parketrengøringsmiddel natural Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS

KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS Udgave 1.2 Printdato 14.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 13.06.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PROPYLENGLYCOL /DK 25

PROPYLENGLYCOL /DK 25 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROPYLENGLYCOL /DK 25 Udgave 6.2 Printdato 11.09.2015 Revisionsdato / gyldig fra 10.09.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

: PULSAR KALK-FREE 4X5L-WEST

: PULSAR KALK-FREE 4X5L-WEST 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61034 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 22042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Jordvarme/Solvarmeglycol

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-07-2012 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 26-07-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26072012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtigt Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave Johnson Soft Care Soft SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Varenr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere