Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter"

Transkript

1 Evaluering af kognitiv miljøterapi, rapport 2007 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Rapport Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri ISBN

2 Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling M Evaluering af Kognitiv Miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Rapport, februar 2007 Udarbejdet af Ledende overlæge Jørn Lykke, Forskningspsykolog Stephen Austin Centerleder ph.d., psykolog Irene Oestrich, Center for kognitiv terapi. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Boserupvej Roskilde Telefon: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resumé Målgruppe Behandling Projektet Metode Deltagere Behandling Design Statistik Kvalitetssikringen af behandlingen - Checklisten Resultater Evaluering af behandlingsforløb af 100 dobbeltdiagnose patienter Måling af de specifikke behandlingstilbud: grupper for angst, misbrug og lavt selvværd Indsamling af data om behandlingsmiljøet fra indlagte patienter og personale Budget Referencer 18 2

4 1. Indledning. Sindslidende med en alvorlig psykisk lidelse og som samtidig har et stort misbrugsproblem (dobbeltdiagnose) har igennem mange år været en stor udfordring i social- og sundhedssektoren. I regeringens redegørelse Indsatsen for de hårdest belastede stofmisbrugere fra februar 2002 anslås det, at der på landsplan er sindslidende misbrugere, hvoraf en tredjedel bor i Københavnsområdet. I samme redegørelse er det fremhævet, at stofmisbrugere med en psykiatrisk lidelse har en særlig risiko for at falde mellem to stole i behandlingssystemet det psykiatriske behandlingssystem eller behandlingsinstitutioner for stofmisbrugere. Det anbefales i den sammenhæng, at det primære ansvar for behandling af stofmisbrugere med dobbeltdiagnose lægges i det psykiatriske system. Regeringens redegørelse og andre rapporter, Behandling af psykotiske patienter med misbrugsproblemer i H:S, udarbejdet af en arbejdsgruppe under H:S, Sundhedsfagligt Råd for psykiatri, december 2002 og Rapport om amternes indsats for sindslidende misbrugere, september 2005, anbefalede, at der blev opbygget en specialviden om denne gruppes forhold og behandling i psykiatrien. I forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Psykiatripulje til forankring og udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelse fik Psykiatrisk Center Sct. Hans, afdeling M, bevilliget 1,5 millioner fra Psykiatri Puljen C til gennemførelse af et evalueringsprojekt af kognitiv miljøterapi af sindslidende med misbrug (dobbeltdiagnose) i H:S. Denne rapport er udfærdiget på grundlag af de indsamlede data fra evalueringsprojektet Resumé. Evalueringen af kognitiv miljøterapi af 136 dobbeltdiagnosticerede sindslidende indlagt Psykiatrisk Center Sct. Hans i perioden 2004 til At 75 % (102 patienter) gennemførte aftalte behandlingsforløb. Gennemsnitsalderen var 40 år. Det var overvejede mænd (65 %) med en sygdomsvarighed på 8 år. For ca. 2/3 vedkommende var den psykiske lidelse skizofreni og misbrug, der i gennemsnit havde haft en misbrugsvarighed på 14 år, overvejende blandingsmisbrug og alkohol. De demografiske data af deltagerne i projektet tilhører den gruppe dobbeltdiagnosticerede sindslidende, der har risiko for at falde imellem to stole. I den aktuelle undersøgelse er det påvist, at kognitiv miljøterapi giver en påviselig forbedring i psykiske symptomer og funktionsniveau samt nedsat misbrug. Patienterne i undersøgelsen rapporterer et lavere niveau af angst og depressive symptomer. Samtidig viser de en signifikant stigning i selvværd, større kendskab til egne reaktioner, strategier og anvendelsen af strategier mod misbrug efter deltagelse i misbrugsgruppe, som er en del af den kognitive miljøterapeutiske behandling (2/3 af patienterne har intet misbrug ved udskrivelsen). Vurderingen af behandlingsmiljøet viser, at patienter og personale har en fælles opfattelse af, at kognitiv miljøterapi er passende til behandling af dobbeltdiagnose patienter. Evalueringen viser at kognitiv miljøterapi giver oplevelse af høj støtte og behandlingsklarhed i dagligdagen på afdelingen. Modsat findes personalekontrol og oplevet aggression meget lavt repræsenteret i miljøet. Ud fra resultatet af evalueringen, er det vigtigt at bygge videre på disse lovende resultater og anbefale indførelse af kognitiv miljøterapi i behandling af indlagte dobbelt diagnosticerede sindslidende. Det kan anbefales at undersøge langtidseffekten af kognitiv miljøterapi i behandling i det ambulante tilbud til denne målgruppe og i den anledning at fokusere mere på de psykologiske faktorer, herunder patienternes tankeprocesser og adfærd samt deres sociale færdigheder og selvværd. 3

5 2.0. Målgruppe. Dobbelt-diagnose er defineret som en psykisk lidelse, hvor der samtidig er et misbrug tilstede (Minkoff 2001). Når psykisk lidelse og misbrug er til stede samtidig, skal begge diagnoser bestemmes primært, og behandlingen skal være rettet imod dobbeltdiagnosen (Minkoff 2001). Dobbeltdiagnose tenderer mod at blive en kronisk recidiverende tilstand, som persisterer over mange år (Drake et al. 1996). Co-morbiditeten mellem psykiatrisk lidelse og stofmisbrug er meget almindeligt. Mindst 50 % af patienter med en alvorlig psykisk lidelse udviser dobbelt-diagnose i løbet af deres tilværelse. Omkring % af patienter med en alvorlig psykisk lidelse har et manifesteret stofmisbrug inden for de sidste 6 måneder (Mueser et al. 1995). Undersøgelser viser, at misbruget fortsætter hos patienter med dobbelt-diagnose, selv efter at patienterne har modtaget adækvat psykiatrisk behandling (Morse et al 1992). Patienter med dobbelt-diagnose har en højere sensitivitet overfor psykoaktive stoffer (Mueser et al 1998b). Dette betyder, at relativ mindre alkoholmængde eller brug af andre psykoaktive stoffer har negativ virkning på den psykiske stabilitet (forværrelse af symptomer og psykosociale forhold samt negativ indflydelse på sociale kontakter, økonomi og boligforhold pga. deres adfærd) (Drake & Brunette 1998). Mange undersøgelser viser, at misbrug hos dobbelt-diagnose patienter er forårsaget af selvmedicinering af den psykiatriske lidelse og symptomerne. (Lehmann et al 1989). For dobbelt-diagnose patienterne er misbruget mere korreleret til ensomhed, social angst, tristhed og søvnbesvær end til specifikke psykiatriske symptomer eller bivirkninger ved den psykofarmakologiske behandling (Drake & Mueser 2000). 2.1 Behandling Selv om der mangler data vedrørende specifikke interventionsteknikker, er der bred enighed blandt forskere og klinikere om det generelle behov for udvikling af behandlingstilbuddet til dobbeltdiagnosepatienter (Bellack & DiClemte 1999): 1. Et program, som integrerer og koordinerer elementer for både psykiatrisk behandling og stofmisbrugsbehandling. 2. Behandling, som passer til patienternes parathed til forandring og tager hensyn til patienternes grad af motivation for deltagelse. Motivation og modtagelighed vil variere i løbet af behandlingen. Den integrerede model inkluderer teknikker så som psykoedukation, motiverende strukturerede samtaler og kognitiv adfærdsterapi. En vigtig komponent for en succesfuld behandling af patienter med dobbeltdiagnose er at skabe et stabilt og støttende miljø, hvor rammerne for at opbygge og vedligeholde et godt socialt netværk er til stede. Afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, varetog forsat i undersøgelsesperioden specialefunktion overfor dobbelt diagnosticerede sindslidende i H:S og har igennem de sidste 6 år arbejdet med implementering af kognitiv miljøterapi i sit behandlingstilbud. I forbindelse med etablering af 3 integrerede afsnit i 2003, i alt 84 sengepladser, blev kognitiv miljøterapi etableret for dobbeltdiagnose patienter i Fjordhus. (sengepladserne blev 1. januar 2006 reduceret til 2 afsnit, med i alt 56 sengepladser). Kognitiv miljøterapi er en intensiv, integreret tidsbegrænset behandling, hvor der er fokus på både håndtering af misbrug og psykiske symptomer og deltagelse i et støttende miljø. Flere gange ugentligt, nogle gange dagligt, trænes patienterne i miljøet i at udvikle nye adfærdsstrategier i tilbagefaldssituationer, 4

6 fastholde motivationen for ændringer, psykoedukation, social træning og træning i problemløsning. Der arbejdes individuelt og i gruppe med specifikke interventionsteknikker. Behandlingstilbudet pågår samme sted under hele behandlingsforløbet. Det er patientens aktuelle pleje- og behandlings behov, der er styrende for den aktuelle personalefordeling i enheden. 2.2 Projektet. Projektets titel er: Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling af indlagte dobbeltdiagnose patienter (psykose og misbrug) på Sct. Hans Hospital. Evalueringen foregik i perioden og har undersøgt tre områder: A) at måle ændringer i patientstilstand af 100 dobbelt-diagnoser patienter før og efter behandlingsforløbet gennem en vurdering af graden af psykopatologi, misbrug, samt angst, selvværd og tilfredshed. B) at måle effekten af de individuelle behandlingstilbud, der gives til patienter med dobbelt-diagnose i den kognitive miljøterapi (grupper for angst, lavt selvværd, og misbrug). C) at vurdere patienternes og personalets opfattelse af behandlingsmiljøet skabt af kognitiv miljøterapi. Baseret på disse tre områder er følgende hypoteser opstillet: Hypotese 1: Patienter, som modtager kognitiv miljøterapi vil vise en signifikant forbedring er deres psykopatologi, misbrug og funktionsniveau. Hypotese 2: Patienter, som deltager i gruppebehandling for lavt selvværd, misbrug eller angst vil vise en tilsvarende forbedring i selvværd, fald i angst eller nedsat misbrug. Hypotese 3: Kognitiv miljøterapi vil skabe et passende behandlingsmiljø som både patienter og personalet er tilfredse med. 3.0 Metode 3.1 Deltagere Alle indlagte patienter i Fjordhus, som opfyldte inklusionskriterierne deltog i evalueringen. Inklusionskriterierne er: 1. Patienterne skal have en dobbeltdiagnose, som dækker misbrugsdiagnose (F10-19) og alvorlig psykisk lidelse (F20-39) 2. Patienterne skal være frivilligt indlagt og må ikke have organisk hjerneskade eller være dømt til behandling 3. Patienterne skal være i stand til at give samtykke for at deltage i evalueringen 5

7 3.2 Behandling Alle patienter skal modtage kognitiv miljøterapi og deltage aktivt i behandlingstilbuddet. Figur 1 viser en oversigt af det typiske kognitive miljøterapeutiske behandlingsforløb. Efter indlæggelse udfylder patienten en række screeningsskemaer og deltager i forskellige samtaler, hvor information, som kan anvendes til planlægning af deres behandling indhentes. Der er en forventning til, at patienten bidrager aktivt til behandlingsmiljøet og deltager i fællesmøder, psykoedukation samt fællespligter. Behandlingsforløbet består af både individuel - og gruppeterapi, hvor der er fokus på socialisering til den kognitive model, psykoedukation og udvikling af kognitive - og adfærdsstrategier til håndtering af psykiske problemer og misbrug. Den sidste del af behandlingen består af strategier for tilbagefald og udvidet orlov, hvor patienten kan afprøve de lærte strategier i deres dagligdag. Figur 1. Behandlingsforløbet i kognitiv miljøterapi Assessment & Dianostisering Stabilisering af misbrug/psykiske Deltage i grupper for misbrug, angst og lavt selvværd I Samtaler om motivation relationer og problemliste Deltage i miljøet: Fælles F møder, m pligter og psyko-edukation Udvikle kognitive og adfærds strategier Udvidede orlov - afprøv v strategier og re-etablere etablere forbindelser U Behandlingsplanmøde de Udforme konkrete mål m Strategier for tilbagefald 3.3 Design Evalueringen dækker tre områder, der hvert har deres eget design. Hypotese 1: måler ændringer i patientstilstand af 100 dobbeltdiagnose patienter før og efter behandlingsforløbet ved vurdering af graden af psykopatologi, misbrug, samt angst, selvværd og tilfredshed. Figur 2 viser det anvendte design til at teste hypotese 1. Metoden er et within-subjects repeated measures undersøgelsesdesign, hvor alle forsøgspersoner, som opfylder inklusionskriterierne bliver tilbudt at deltage i evalueringen. Der er en forventning om, at patienter som modtager kognitiv miljøterapi vil vise en signifikant forbedring af deres psykopatologi, misbrug og funktionsniveau. 6

8 Figur 2. Design for evalueringen af 100 indlagte dobbeltdiagnoser patienter (Hypotese 1) Vurdering T1: Ved indlæggelse Vurdering T2: 6 mdr. efter indlæggelse eller udskrivning Vurdering T3: 12 mdr. efter indlæggelse eller udskrivning Alle patienter udfylder: BDI, BAI, SCQ SFS* og urintest Personalet udfylder: SFS* Samtykke indhentes Ekstern psykiater udfylder BPRS/GAF/GAS Alle patienter udfylder: Drugcheck, WAS & Tilfredshedsskema Alle patienter udfylder: BDI, BAI, SFS, Drugcheck, & Tilfredshedsskema Urineprøv Personalet udfylder: SFS* Ekstern psykiater udfylder BPRS/GAF/GAS Alle patienter udfylder: BDI, BAI & SFS, Drugcheck & Tilfredshedsskema Urinprøve Personalet udfylder SFS* Ekstern psykiater udfylder BPRS/GAF/GAS BDI: Beck Depression Inventory BAI: Beck Anxiety Inventory SCQ: Robson Self Concept Questionnaire BPRS: Brief Psychiatric Rating Skala SFS: Sociale Færdighedsskema F GAF/GAS: Global Assessment Function/Symptoms Efter indlæggelse udfylder patienten de screeningsskemaer, som måler angst, depressive symptomer, selvværd og sociale færdigheder (BAI, BDI, SCQ og SFS kort). Efter samtykke fra patienten vurderer en ekstern psykiater patientens psykopatologi og funktionsniveau (BPRS, GAF, GAS). Patienten udfylder også skemaer, som måler deres tilfredshed med behandlingen og deres opfattelse af behandlingsmiljøet (WAS - Ward Atmosphere Scale). Informationer vedrørende misbrug indhentes via en urinprøve og Drugcheck skemaet. Hypotese 2: måler ændringer af patientens symptomer efter deltagelse i misbrugsgruppe (Misbrugsskema), selvværdsgruppe (SCQ) eller angstgruppe (BAI). Figur 3 viser det anvendte design for at teste hypotese 2. Designet er et between-subjects repeated measures undersøgelsesdesign, hvor forsøgspersonerne udvælges på baggrund af deres basislinie scoringer og inddeles derefter tilfældigt i henholdsvis en kontrol eller ventelistegruppe- og en behandlingsgruppe for hver af de specifikke interventioner. Begge grupper udfylder de relevante skemaer før, efter og ved 3 måneders follow-up. Ventelistegruppen må indgå i behandlingsgruppe efter 3 måneders vurderingen. Der er en forventning om, at patienter som deltager i gruppebehandling for lavt selvværd, misbrug eller angst vil vise en tilsvarende forbedring i selvværd, fald i angst eller nedsat misbrug. 7

9 Figur 3. Design for evalueringen af misbrug, selvværd og angst grupper (Hypotese 2) Assessment T1: Assessment T2: Assessment T3: Assessment T4: Før opstart på intervention Efter gruppeinddeling Efter gruppen 3 mdr. efter gruppen Alle patienter udfylder: Misbrugsskema SCQ BAI = Baseline scoring Patienterne inddeles tilfældigt i hhv. kontrolog behandlingsgrupper inden for de respektive interventioner. Relevant evaluering udfyldes. Kontrol- og behandlingsgruppe udfylder: Relevant evaluering Kontrol- og behandlingsgruppe udfylder: Relevant evaluering Tidligere undersøgelser har vist, at oprettelsen af et passende behandlingsmiljø kan øge patientens deltagelse og forbedre behandlingsresultaterne (Friis 1986, Eklund & Hansson 1997). Det er muligt, at måle atmosfæren skabt af kognitiv miljøterapi ved brug af et godkendt skema - Ward Atmosphere Scale (Moos 1996). Skemaet måler tre dimensioner i behandlingsprogrammet: forhold, personlig vækst og systemvedligeholdelse (Figur 4). En version af skemaet måler, hvordan miljøet opfattes nu (WAS reale), og en anden version måler, hvordan miljøet ønskes (WAS ideale). Figur 4. Dimensioner i Ward Atmosphere Scale (WAS) FORHOLD DIMENSION Involvering Støtte Spontanitet PERSONLIG VÆKST DIMENSION SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE DIMENSION Personlige problemer Praktiske Færdigheder Vrede og Aggression Autonomi Organisering/Struktur Behandlingsklarhed Personalets kontrol Hypotese 3: måler patienternes og personalets opfattelse af behandlingsmiljøet skabt af kognitiv miljøterapi. Figur 5 viser de anvendte design til at teste hypotese 3. Der er en forventning om, at kognitiv miljøterapi vil skabe et passende behandlingsmiljø, som både patienter og personalet er tilfredse med. 8

10 Figur 5. Design for evalueringen af behandlingsmiljøet (Hypotese 3) Assessment T1 ved opstart af evaluering (2004) Alle patienter og personalet udfylder: WAS Reale og WAS Ideale Assessment T2 12 mdr. efter (2005) Alle patienter og personalet udfylder: WAS Reale og WAS Ideale 3.4 Statistik Undersøgelsesdesignet er baseret på gentagen evaluering inden for de samme kategorier (Repeated Measures Design), der indsamles data inden for de samme områder på forskellige tidspunkter. Den statistiske analyse, som passer til dette undersøgelsesdesign er Repeated Measures Analyses of Variance - også kaldet ANOVA. Denne statistiske procedure anvendes i forbindelse med at måle ændringer i patientstilstand (Hypotese 1) og at måle patienternes og personalets opfattelse af behandlingsmiljøet (Hypotese 3). Når man sammenligner to forskellige grupper (f.eks. en behandlings- og kontrolgruppe) skal en Analyses of Covariance eller ANCOVA (Tabachnick & Fidell 1996) gennemføres. Denne statistiske procedure passer til vurdering af ændringer i patientsymptomer efter deltagelse i forskellige grupper (Hypotese 2). 3.5 Kvalitetssikringen af behandlingen - Checklisten For at sikre, at standarden af den implementerede og evaluerede kognitive miljøterapi er i orden er en checkliste blevet udviklet, som skal kvalitetssikre behandlingen (figur 6). Checklisten udfyldes for alle patienter, som indgår i evalueringen. Derudover modtager personalet regelmæssig supervision for at sikre implementeringen af de fundamentale elementer af kognitiv miljøterapeutisk behandling. Målet er, at minimum 80 % af de patienter, der deltager i evalueringen og gennemfører behandlingen har deltaget i de forskellige elementer af kognitiv miljøterapi. Figur 6. Kvalitetssikring for kognitiv miljøterapi- Checklisten Udfyldelse af screeningsskema: BDI, BAI, SCQ & SFS kort Observationsskemaer: Skema1a, 1b, 2a & 3 Omstruktureringsskema: Skema 2b Kognitiv problemformulering: Skema 4 Deltagelse i psykoedukation Deltagelse i patientmøde og afsnitspligter Deltagelse i introduktionsgruppe Specifik behandlingsgruppe: misbrug, angst og selvværds Udslusningsfase 9

11 4.0 Resultater 4.1 Kvalitetssikringen af behandlingen Checkliste resultaterne for patienterne, som gennemførte behandlingen (N=102) fremgår af figur 7. Med undtagelse af deltagelse i grupper, som ligger på 74 % er målet omkring indhold i behandlingen indfriet. Udfra resultaterne er det muligt at konstatere, at patienter indlagt i Fjordhus modtager de fundamentale elementer, som kognitiv miljøterapeutisk behandling består af. Implementeringen af forskning i daglig praksis viste sig at være en proces, hvor mange hindringer skulle overvindes og vi har samlet nyttig erfaring til fortsat forbedring af metoderne (Oestrich, Austin & Tarrier 2007) Figur 7. Implementering af kognitiv miljøterapi Mål Gennemført Screeningsskemaer Observation af adfærd (1a & 1b) Registrering (2a & 3) Omstrukturering (2b) Kognitiv problemformulering (4) Psykoeduktation Deltagelse i miljø Introduktionsgruppe Grupper Udslusning I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af evalueringen. Afsnittet er struktureret ud fra de tre områder, som evalueringen har dækket, A) ændringer i patienternes tilstand efter deltagelse i kognitiv miljøterapi, B) ændringer i symptomer efter deltagelse i forskellige grupper og C) opfattelsen af behandlingsmiljøet. 4.2 Evaluering af behandlingsforløb af 100 dobbeltdiagnose patienter. I alt er 136 patienter indgået i evalueringen i perioden , 102 gennemførte behandlingen og 34 patienter droppede ud af behandlingen undervejs (Tabel 1). Der var ingen statistiske forskelle imellem de to grupper, bortset fra at dem, som droppede ud, har færre indlæggelsesdage (p<.001) og er lidt mindre tilfredse med behandlingen end dem som gennemførte behandlingen (p<.05). Patientgruppens typiske deltager kunne være en mand i fyrrene med kronisk skizofreni og et langtids blandingsmisbrug. 10

12 Tabel 1 Patientegenskaber som indgik i evalueringen (N=136) Egenskaber Alder Køn Psykiske lidelser Sygdoms varighed Misbrug Gennemført (n=102) Gennemsnit 41.7 år 65% mænd Skizofreni 63% Depression 26% Bipolar 11% 8.2 år Alkohol (kun) 41% Cannabis (kun) 5% Blandingsmisbrug 50% Drop outs (n=34) Gennemsnit 39.6 år 67% mænd Skizofreni 65% Depression 18% Bipolar 12% 8.5 år Alkohol (kun) 29% Cannabis (kun) 6% Blandingsmisbrug 59% Misbrugs varighed Indlæggelsen* Tilfredshed** BPRS (full scale) Gennemsnit 14.0 år dage Gennemsnit 13.5 år 67.5 dage Tabel 2 viser resultaterne af alle patienter, som er indgået i behandlingen (N=136). Der er tale om en signifikant forbedring i psykopatologi (BPRS), funktionsniveau (GAF) symptomniveau (GAS) samt ændringer af angst, depression og selvværd (BAI, BDI og SCQ). De største ændringer ifølge effekt størrelsen (Cohen 1988) er på symptomniveau (ES 2.03), funktionsniveau (ES 1.33) og angst/depression faktor (ES 1.12) alle sammen målt af uafhængige psykiatere. Tabel 2 Patient ændringer før og efter behandling (N=134) Redskaber BPRS (fuld) Tanker Forstyrrelser Tilbagetrækning Angst/ Depression Hostilitet Agitation GAS GAF BDI BAI SCQ Gennemsnit (Før) Std. Dev Gennemsnit (Efter) Std. Dev Probabilitet Effect size (Cohen s d) Resultaterne for BPRS, GAF/GAS og BDI/BAI er vist i Graf 1 og Graf 2. Vurdering af psykopatologi (BPRS) og funktions/symptom niveau (GAF/GAS) var udført af uafhængige psykiatere. Alle psykiatere 11

13 deltog i træning af anvendelsen af BPRS ved en fælles videorating af patient. Efter træning har alle psykiatere opnået et højt niveau af konsensus i deres vurdering af psykopatologi ved brug BPRS (ICC= 0,86). Graf 1. Ændringer i psykopatologi målt ved BPRS Score BPRS Indlæggelse Udskrivelse Graf 2. Ændringer i Funktions og symptom niveau målt ved GAF/GAS Score GAF-F GAF-S Indlæggelse Udskrivelse 12

14 Graf 3 viser ændringer, som patienten har målt på validerede skalaer ved selvrating efter deltagelse i behandling. Både depressive symptomer og angst symptomer er faldet fra moderat niveau til mildt niveau efter behandling BAI BDI Indlæggelse Udskrivelse Graf 4 viser ændringer i misbrug ved udskrivelsen. Ud af de 102 patienter, som gennemførte behandlingen var 65 % stoffri, 9 % viste markant nedsat misbrug og 26 % viste ikke en holdbar nedsættelse af deres misbrug ved udskrivelsen. Resultaterne er baseret på regelmæssige urinprøver og måling ved alkohol-meter. Patienter som viste en markant nedsættelse af misbrug, var karakteriseret af et blandingsmisbrug, hvor deres typiske reaktionsmønster er at holde op med et stof og forsætte med det andet, men i samme omfang som tidligere. Patienter som er stoffri eller markant har nedsat deres misbrug, viser negative resultater for stoffer mindst en hel måned før udskrivelsen. Patienter uden ændring nedsætter typisk deres misbrug under forløbet, men reduktionen er ikke holdbar over længere tid. Graf 4 Misbrug ved udskrivelsen (N=102) Ingen ændring 26% Nedsat 9% Stoffri 65% Patienterne viser en signifikant forbedring i psykopatologi (BPRS), funktionsniveau (GAF) symptomniveau (GAS) samt angst, depression og selvværd (BAI, BDI og SCQ) og derfor støttes Hypotese 1, at patienter som 13

15 modtager kognitiv miljøterapi, vil vise en signifikant forbedring er deres psykopatologi, misbrug samt funktionsniveau. 4.3 Måling af de specifikke behandlingstilbud: grupper for angst, misbrug og lavt selvværd. I perioden blev retningslinjer og behandling for misbrugs-, angst- og selvværdsgrupper implementeret. Det var ikke muligt at randomisere patienterne i to grupper (en som deltager i gruppen og en anden som står på venteliste i tre måneder) dels fordi der ikke var nok patienter til to grupper, og dels fordi det var urealistisk (og muligvis uetisk) at have patienter på venteliste i tre måneder inden de kommer ind i gruppen, når de kun var indlagt i gennemsnitlig 6 måneder. Figur 8 viser retningslinjer udviklet for at implementere misbrugsgruppe i kognitiv miljøterapi. Grupperne blev faciliteret af to personalemedlemmer, som modtog regelmæssig supervision fra en godkendt supervisor i kognitiv adfærdsterapi. Grupperne bestod af 4-8 patienter med behandling fordelt over 6-8 sessioner en gang om ugen. Fokus i gruppen var at lære patienterne at identificere og hamle op med vanskelige situationer, som fører til misbrug, skabe motivation til ændring samt udvikle og vedligeholde nye reaktionsmønstre ved hjælp af kognitive og adfærdsmæssige strategier mod misbrug og tilbagefald. Figur 8. Retningslinjer for misbrugsgruppe FORMÅL: Patienterne, i samarbejde med gruppes leder(er) og det øvrige behandlerteam, motiveres til at arbejde aktivt med deres misbrug mhp at patientens misbrug, på sigt, reduceres eller ophører. Mål: - at patienten bliver i stand til at erkende sit misbrug. - at patienten bliver i stand til at identificerer vanskelige situationer, der udløser stoftrang/misbrug. - at patienten får kendskab til andre strategier mhp at kunne håndtere vanskelige situationer, der udløser stoftrang/misbrug. - at patienten bliver i stand til at håndtere stoftrang/misbrug vha nye strategier. Målopfyldelsen er afhængig af patientens motivations grad. Tabel 3 viser et resume af de samlede resultater fra 6 misbrugsgrupper kørt i perioden 2005 og Patienterne viser et signifikant fald i misbrug og graden af afhængighed efter deltagelse i gruppen. Patienterne viser også en signifikant forbedring i selvværd, kendskab til udløsende faktorer, strategier mod misbrug og anvendelse af disse strategier i praksis. Der var ingen signifikant ændring i motivation eller tro på fortsat fremgang, men begge områder var høje i forvejen (8/10 og 7/10), da patienterne har modtaget psykoedukation inden deltagelsen i gruppe. 14

16 Tabel 3. Patient ændringer før og efter deltagelsen i misbrugsgruppe (N=27) Redskaber Gennemført (Før) Std. Dev. Gennemført (Efter) Std. Dev. Probabilitet Effect size (Cohen s d) Selvværd (SCQ) 109,33 24, ,12 32, Optagelse af misbrug 3,26 2,956 7,38* 1, Grad af afhængighed 3,56 3,191 8,19* 1, Motivation 8,59 1,421 8,23 1, Kendskab til situationer 5,70 2,198 7,04 1, Strategier mod misbrug 5,11 1,805 7,15 1, Anvendelsen af strategier 4,96 2,295 6,42 1, Fasthold fremskridt 7,37 1,984 7,81 1, Totale score Mens patienterne, som deltager i misbrugsgrupper, viser en signifikant forbedring i deres selvværd og kendskab til og udvikling af nye kognitive og adfærdsmæssige strategier, er det ikke muligt at identificere den præcise virkning af gruppen, fordi evalueringen mangler en tilsvarende kontrolgruppe. Det er en klinisk vurdering, at kognitiv miljøterapeutisk behandling også har bidraget til denne forbedring i patienternes coping med deres misbrug. Problemet med for få patienter samt for kort indlæggelsestid til at oprette både behandlings- og kontrol grupper betyder, at besvarelsen af hypotese 2 (patienter som deltager i gruppebehandling for lavt selvværd, misbrug eller angst vil vise et tilsvarende fald i deres symptomer eller misbrug) ikke er entydig. 4.4 Indsamling af data om behandlingsmiljøet fra indlagte patienter og personale. I løbet af august 2004 og september 2005 har personale og patienter udfyldt de to versioner af WAS (reale og ideale). I alt har 113 patienter og 184 personale udfyldt skemaerne. Graf 5 viser de samlede resultater for, hvordan patienter og personale opfatter behandlingsmiljøet (WAS reale). Patienter og personale er meget enige i opfattelsen af behandlingsmiljøet. Patienterne opfatter, at miljøet giver mere støtte(s) og de har opfattelsen af at udtrykke aggression og vrede i højere grad(aa) end personalet, men forskellen er ikke statistisk signifikant. Den fælles opfattelse af behandlingsmiljøet understøtter bedre samarbejde imellem patienter og personale. 15

17 Graf 5: Opfattelsen af behandlingsmiljøet for patienter og personale Gennemsnit I S SP A PO PPO AA OO PC SC Patienter Personale Tabel 4 beskriver miljøet skabt af Kognitiv miljøterapi. Patienterne opfatter miljøet som højt i støtte (S) og programklarhed (PC), moderat i involvering (I), spontanitet (SP), autonomi (A), programstruktur (OO), praktiske færdigheder (PO), og personlige problemer (PPO) og lavt i udtryk af aggression (AA) og personalets kontrol (SC). Miljøet passer til kognitiv miljøterapis formål at skabe et støttende miljø, hvor patienter kan udvikle praktiske færdigheder (kognitive - og adfærds strategier) til at håndtere deres psykiske lidelse og misbrugsproblemer. Miljøet er også lavt i personalets kontrol, hvilket understøtter princippet om, at patienter opbygger deres egne kompetencer og tro på sig selv. Tabel 4 Behandlingsmiljøet skabt af Kognitiv miljøterapi FORHOLD DIMENSION: Høj i støtte, moderat i involvering og spontanitet PERSONLIG VÆKST DIMENSION: Moderat fokus på personlige problemer, autonomi og praktiske færdigheder og lav i udtryk af vrede og aggression SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE DIMENSION: Høj i programklarhed moderat i programstruktur og lav i personalets kontrol 16

18 Graf 6. Patienternes vurdering af det reelle og ideale behandlingsmiljø (WAS-R & WAS-I) I S SP A PO PPO AA OO PC SC REALE IDEAL Graf 6 viser patienternes opfattelse af behandlingsmiljøet (WAS reale), og hvordan de gerne vil have miljøet (WAS Ideale). Patienter er generelt tilfredse med de fleste aspekter af behandlingsmiljøet, men vil gerne have mere fokus på forhold dimensionen som dækker involvering (I), støtte (S) og spontanitet (SP). Patienterne vil også have mere programklarhed (PC), selv om de ligger relative højt i forvejen. Det er også interessant, at patienterne er meget tilfredse med personalets lave kontrol (SC) og lave udtryk for vrede og aggression (AA). Resultater fra WAS reale og ideale forhold, giver indsigt i behandlingsmiljøet, som patienter og personalet mener, er mest passende til dobbeltdiagnose patienter. Resultaterne fra de patienter, som indgik i evalueringen understøtter også, at behandlingsmiljøet skabt af kognitiv miljøterapi kan gavne dobbelt diagnose patienter. Opsummering: patienterne er generelt tilfredse med behandlingsmiljøet, hvilket understøtter hypotese 3: kognitiv miljøterapi vil skabe et passende behandlingsmiljø som både patienter og personale er tilfredse med. 5.0 Budget I blev Afdeling M bevilliget 1.5 millioner fra Psykiatri Puljen C til at gennemføre evalueringen af kognitiv miljøterapi. Tabel 5 indeholder fordelingen af midler over de tre år. Udover de 1.5 millioner kroner har Afdeling M betalt næsten kr. for at færdiggøre evalueringen. Beløbet dækker kr. til projektkoordinator, kr. til sekretær, og kr. til eksterne konsulenter. Interne ydelser, som ikke kan prisfastsættes, men som svarer til cirka 1 års normering i alt. Tabel 5: Anvendelse af midler til evalueringen Projekt- koordinator Eksterne Psykiatere Sekretær Statistiker Kongresser kr kr kr kr. 447 kr. 17

19 6.0 Referencer Bellack, AS. & DiClemente, CC: (1999). Treating substance abuse among patients with schizophrenia. Psychiatric Services 50: Drake, RE. & Mueser, KT. (2000) Psychological Approaches to Dual Diagnosis Schizophrenia Bulletin, Vol 26 No Drake, RE. & Brunette, MF. (1998) Complications of severe mental illness related to alcohol and other drug use disorders. In: Galanter, M, editor. Recent developments in Alcoholism Vol 14. Consequences of alcoholism. New York: Plenum 1998, pp Drake, RE., Mueser, KT. & McHugo, GJ. (1996) Clinican Rating scales for substance abuse, in Outcomes Assessment in Clinical practice by Sederer LI, Dickey b. Baltimore, Williams & Wilkins. Eklund, M & Hansson, L (2001) Ward atmosphere, Client Satisfaction and client motivation in a psychiatric work rehabilitation unit. Community Mental Health Journal 37 (2) Lehman, AF, Myers CP., Dixon LB & Johnson, JL. Detection of substance abuse disorders among psychiatric inpatients. Journal of Nervous and Mental Disease 184: Meuser, KT., Drake, RE. & Wallach, MA. (1998b) Duel diagnosis: A review of etiological theories. Addictive Behaviours, 23: b. Meuser, KT. & Noordsy DL. (1996) Group treatment for dually diagnosed clients. In Drake RE, Meuser KT. Editors Dual diagnosis of major mental illness and substance abuse disorder II: New directions in Mental Health Services. San Francisco Jossey- Bass Minkoff, K (2001) Developing standards of care for individuals with co-occurring psychiatric and substance use disorder. Psychiatric Services Vol 52, No Moos, R (1996) Ward Atmosphere Scale. Mind Garden Inc, California, USA. Morse, GA., Calsyn, RJ, Allen, G, Templehoff, B. & Smith, R. (1992) Experimental comparision of the effects of three treatment programs for homeless mentally ill people. Hospital and Community Psychiatry, 43: Oestrich,IH, Austin, SF. & Tarrier, N. (2007) Conducting research in everyday psychiatric settings. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Oestrich, IH og Holm L (2006, 2 udgave). Kognitiv Miljøterapi. Psykologisk Forlag. Tabachnick, B & Fidell, L (1996) Using Multivariate Statistics (3rd Ed.) Harper Collins College Publishers. New York. 18

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Fjordhus. Integrerede specialafsnit for psykose- og misbrugsbehandling. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct.

Fjordhus. Integrerede specialafsnit for psykose- og misbrugsbehandling. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Fjordhus: Psykose og misbrugsbehandling 2008 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Fjordhus Integrerede specialafsnit for psykose- og misbrugsbehandling Psykiatrisk Center

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose

Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose 339 Litteratur 1. Regeringen. Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10. København, 2002. 2. Näslund GK, Frederikson M. Health behavior, knowledge and attitudes among Swedish

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk

Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 1 Vi kender det selv! Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær -13.30 2 3 4 5

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere