Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2011-2012"

Transkript

1 Virksomhedsplan

2 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide at: - VI HAR EN DEJLIG LEGEPLADS - - ET HYGGELIGT HUS - - EN GOD ATMOSFÆRE - - EN STABIL OG GOD PERSONALEGRUPPE - - MANGE GODE OG SJOVE IDEER Vi kan godt lide at holde store temaer, der munder ud i fester. Vi har ikke mindst en glad, aktiv børnegruppe, der summer af liv. Vores nøgleord er FÆLLES MÅL FLEXIBILITET KREATIVITET - STABILITET - OMSORG

3 3 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ADELAIDE BØRNEHAVE INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD: Virksomhedsplanen er fortrinsvis udarbejdet af personalet i Adelaide Børnehave med støtte fra forældrebestyrelsen. Det er foregået dels på personalemøder og på pædagogiske dage. Vi har på en af de pædagogiske dage benyttet konsulentbistand. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Adelaide Morescosvej Charlottenlund Telefon: Institutionen er en selvejende børnehave med tilknytning til paraplyorganisationengentofte Børnevenner (GBV). Vi har en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra GBV, vi har tradition for at disse er forældre i børnehaven, 3 forældrevalgte repræsentanter, 2 suppleanter og 1 personalerepræsentant. Vi har et rimeligt stort hus med en dejlig stor legeplads. Fra legepladsen er der direkte udgang til en stor park. Børneantal 66. pr Børnene er i alderen 3 6 år og er delt i 3 aldersintegrerede grupper med 2 grupperum til hver børnegruppe. Personalegruppen består af 7 pædagoger inklusive institutionsleder og souschef og 4 pædagogiske medhjælpere. Normeringen kan suppleres med ekstra ressourcer i form af støttepædagogtimer. Stuerne hedder Troldestuen, Bøllestuen og Krudtuglestuen. På hver stue er der ansat to pædagoger og en pædagogisk medhjælper. Lederen har nogle timer på alle stuer. Børnehavens åbningstider er: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

4 4 Vi har daglig telefontid fra kl Børnehaven har tradition for at holde lukket den og den dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt (Grundlovsdag). Bestyrelsen har indført to pædagogiske fredage, som skal varsles mindst 3 måneder før afholdelse. Gentofte kommune har besluttet at børnehaven skal holde lukket mellem jul og nytår. Kommunens forpligtelser i henhold til dagtilbudsloven 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jvf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har ansvar for dagtilbuddene. Stk. 2. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbuddene skal fastlægges i overensstemmelse med 4. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE: Sundhedsplejerske, telefon: Børn og forebyggelse Talepædagog P.P.R. telefon: Børn og forebyggelse Psykolog P.P.R. telefon: Børn og forebyggelse Børnehaven har to naboinstitutioner: Vuggestuen Adelaide og Børnehaven Elverhøj. Børnehaven har en kombineringsaftale med Vuggestuen Adelaide. Dette betyder, at de børn der går i vuggestuen har fortrinsret, men ikke krav på en plads i børnehaven. 1. OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR INSTITUTIONEN: At skabe et omsorgsfuldt, trygt og varmt miljø for børnene. At skabe nysgerrige og selvstændige børn. At få børnene til at fungere godt socialt og være med til at give dem selvværd. At tilgodese det enkelte barns behov. Vi lægger stor vægt på et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. At arbejde efter principperne i Fri for mobberi i børnehaven.

5 5 2. MÅL FOR ARBEJDET MED BØRNENE: At skabe et omsorgsfuldt, trygt miljø for børnene ved at skabe tillid og nærhed til gruppen og det enkelte barn. At ruste børnene til fremtiden gennem aktiviteter og oplevelser, at give dem selvtillid og selvværd, styrke dem til at kunne sige noget i gruppen og være sig selv. At gøre dem sociale gennem at arbejde på tværs i grupper og prøve at lære dem at lytte til andre, arbejde sammen med andre og værdsætte andre. 3. MÅL FOR SAMARBEJDET MED FORÆLDRENE: Vi lægger vægt på et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Efter aftale er vi altid villige til at vise nye forældre rundt i børnehaven og ved sommerskiftet holder vi et informationsmøde for nye forældre inden børnene starter. Det årlige forældremøde holdes om efteråret. Alle nye forældre tilbydes en samtale efter ca. 3 måneder og Bjørnebandeforældre skal have en afsluttende samtale inden deres barns skolestart. Vi tilstræber at holde den daglige kontakt med forældrene, men det er ikke altid muligt. Er der noget, I ønsker at drøfte med personalet er I velkommen til at få en konsultation. Dette gælder også hvis I har et problem eller noget I ikke er enige i eller utilfredse med. Det er vigtigt for samarbejdet at få snakket eller rettet eventuelle misforståelser. Anonyme klager er svære at behandle, derfor ønsker vi åbenhed. 4. FORVENTNINGER TIL FORÆLDRENE: AT arbejde seriøst på at gøre barnet renligt inden børnehavestart. AT læse Adelaide Nyt (kommer ca. hver anden måned) AT komme på børnegenvej AT læse informationer på tavlerne AT respektere aftaler AT respektere møde og lukketider AT huske skiftetøj og navn i alt AT tilbagemeldinger i forbindelse med ferie og fridage respekteres AT komme til personalet hvis der er noget, der undrer eller bekymrer 5. MÅLET FOR PERSONALESAMARBEJDET:

6 6 Vi ønsker en tryghed og varme i personalegruppen,som skaber et tillidsfuldt fællesskab og godt samarbejde, samt giver åbenhed i personalegruppen. Vi giver plads til forskelligheder og bruger netop forskellighederne i det daglige arbejde. Det er vigtigt at personalets store indsats bliver værdsat og påskønnet, det giver lyst til at arbejde videre. MÅLSÆTNINGER FOR LEDELSESARBEJDET: Vi har et godt samarbejde. Der er to tre timer på kontoret om ugen til souschefen. Vores ønske er at ledelsen altid skal have daglig kontakt til både børn og forældre, være synlige. Det er vigtigt for hele institutionens trivsel. MÅLSÆTNINGER FOR BESTYRELSESARBEJDET: Forældrebestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Børnehaven, mens lederen varetager den daglige ledelse og drift. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager Børnehavens leder, souschef (uden stemmeret) og en medarbejderrepræsentant i møderne. Der tages referat af møderne. Referatet kan læses på opslagstavlen og lægges fremover på børnegenvej. Bestyrelsens opgave er at følge dagligdagen og den daglige drift i Børnehaven og at tilse, at alt sker efter de fastlagte principper for Børnehavens virksomhed. Bestyrelsen vil gerne fungere som et supplerende bindeled mellem Børnehaven og forældrene. Bestyrelsen har til hensigt at gennemføre en brugerundersøgelse hvert tredje år. Der er i 2010 lavet en stor Rambøl-undersøgelse, så næste bliver om 2-3 år NABOINSTITUTIONERNE: Vi har et godt samarbejde med Adelaide vuggestue og børnehaven Elverhøj. Lederen deltager i et ledernetværk, hvor 8 institutionsledere deltager. PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG METODER: Vores hensigt er at give børnene muligheder for at udvikle sig som et indflydelsesrigt, selvhjulpent og nysgerrigt menneske med et højt niveau af selvværd og selvtillid. Gennem gensidig inspiration og respekt gives der plads og udviklingsmuligheder for den enkelte. For at skabe fællesskab og gensidig respekt og dermed undgå mobning, arbejder vi efter principperne i Fri for mobberi Børnene er med til at opfylde egne personlige behov. De får selv lov til at vælge og fordybe sig i forhold til læsning, sang og kreative aktiviteter. De skal lære at fungere i en gruppe og give andre plads. Det er vigtigt for børnene at blive selvhjulpne, derfor deltager børnene i de daglige praktiske funktioner som f.eks. borddækning og oprydning.

7 7 Børnenes forskellige aldersniveau har stor betydning for det enkelte barns udvikling, de efterligner hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Ved anerkendende tilgang og støtte på rette tid og sted udvikler både børn og voksne sig. Både personligt og i gruppesammenhæng. VISITATION/FORDELING AF BØRN: Ved fordelingen af børn på stuerne ser vi først og fremmest på alders- og kønsfordelingen. Herefter tager vi hensyn til forældres ønsker omkring søskende forhold og dernæst eventuelle andre forældre ønsker. Det er vigtigt at få skabt så harmoniske børnegrupper som muligt. Vi vil derfor forbeholde os ret til af pædagogiske grunde at flytte børn, hvis det vil gavne enkelte børn og børnegruppen. DEN FØRSTE TID I BØRNEHAVEN: Forældrene har accepteret pladsen og modtager et brev med en mødeindkaldelse og en virksomhedsplan fra børnehaven. Vi holder et informationsmøde for forældrene. Børnene inviteres over i Børnehaven sammen med vuggestuen. Når barnet er startet, er det vigtigt med korte dage. Forslag: 1. dag Nogle timer sammen med far eller mor. 2. dag Spise frokost i børnehaven evt. med en forældre. 3. dag Være alene men kun en kort dag. 4. dag Spise frokost og frugt, men hjem efter frugt. 5. dag Almindelig dag dog ikke for lang. Spørg endelig hvis der er noget I er i tvivl om. Det er vigtigt at I føler jer trygge ellers kan det nemt påvirke barnet og indkøringen bliver sværere. Det er også meget vigtigt at få sagt ordentligt farvel. De voksne vil meget gerne vinke med barnet. Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi ikke forlade stuen, hvis vi er alene. Giv altid klar besked når du går. Har barnet brug for at sove, har det mulighed for at hvile sig i tidsrummet mellem kl og mens de øvrige børn er på legepladsen. DAGLIGDAGEN:

8 8 MORGEN: For at mindske sygefraværet ser vi gerne at i hjælper børnene med at få vasket hænder, inden i går om morgenen Vi åbner og lukker skiftevis en måned af gangen på enten Bøllestuen, Troldestuen eller Krudtuglestuen. Her vil de voksne tage imod barnet og har barnet brug for hjælp til at sige farvel til sine forældre er personalet klar til at støtte op. Indtil kl er det muligt at få lidt morgenmad. Kl. ca. 8 går alle børn og voksne på deres egne stuer. FORMIDDAG: Kl. ca.9 skæres der frugt og børnene kan sætte sig ved fællesbordet og spise. Børnene vil få tilbudt vand. Børnene er sultne og spiser meget frugt. Når kl. bliver 10 er der 3 voksne på stuen, hvilket giver mulighed for at sætte større aktiviteter i gang. Det kan være maling, emnearbejder m.m. Der er selvfølgelig også tid til fri leg i grupper, puslespil, tegning, perler, ture o.lign. Vi har et meget åbent hus, hvilket vil sige at børnene kan lege hos hinanden på stuerne. FROKOST: Inden frokost laver motorikholdene, de 4 årige motoriktræning. Kl. ca før frokost ryddes der op. Børnene vasker hænder og opfordres til at gå på toilettet. Børnene går til samling, hvor forskellige ting foregår, alt fra sang, oplæsning fælles leg, snak om forskellige emner m.m. Børnene hjælper til med at dække bord for at blive selvhjulpne / selvstændige Vi lægger stor vægt på en god atmosfære, alt imens der spises. Den mad der er tilbage gemmes til senere eller tages med hjem i madkasserne. Fredag gemmes maden ikke, da køleskabene skal rengøres. SOVEBØRN: De børn, der har behov for at sove lægges til ro på hvilestuen. Der er en voksen hos dem fra kl De børn, der ikke sover kl. 13. kommer med ud på legepladsen. UDE TID: Efter frokost skal børnene på legepladsen. De, der kan, tager selv tøj på, de andre får den hjælp, de har brug for. Det er dejligt at være selvhjulpen! Det er en god ting med riz raz bånd på skoene og luffer i stedet for fingervanter! Af sikkerhedsmæssige grunde må børnene ikke have halstørklæder med, brug i stedet en elefanthue

9 9 eller krave. Det er vigtigt med frisk luft, også inden døre, så der bliver luftet godt ud. Imens leger børnene på vores store legeplads, som byder på mange muligheder. FRUGT TID: Inden frugt vaskes der endnu engang hænder. Børnene sætter sig ind til bordet. Om eftermiddagen spiser børnene kun lidt frugt men I er velkommen til at tage rugbrød, knækbrød eller lignende med til hele gruppen. Imens børnene spiser, læser vi en bog, hører et bånd eller stiller spørgsmål ex hvad hedder hovedstaden i Danmark?. Herefter leger børnene frit, hvad de har lyst til og de begynder at blive hentet. Kl. ca lukker vi to stuer og alle samles på åbnestuen, hvor der nu lukkes. Kl : Nu er børnehaven lukket. Om fredagen lukkes kl BØRNENES FØDSELSDAGE: Når børnene har fødselsdag bliver de fejret på behørig vis. Vi hejser flaget og de får en flot mappe med tegninger, som deres kammerater har tegnet. Børnene skal ikke selv have gaver med. Festen foregår altid om formiddagen og afsluttes kl Da børnene er begejstrede for at komme af sted, kommer vi meget gerne hjem til fødselaren og fejrer fødselsdagen. Det er også spændende at vise andre, hvordan man bor. Vi tager ikke slikposer m.m. med hjem i børnehaven, så festen slutter hjemme. Selvfølgelig kan fødselsdagen også afholdes i børnehaven og vi skal nok sørge for at der bliver festet. Der er flere måder at tilrettelægge festen på, men tag altid en snak med personalet på stuen, så vi kan få den bedste mulige fest. Private fødselsdage, hvor ikke alle skal med, skal holdes i week-enden og invitationerne sendes hjem. Det er ikke rart at blive holdt udenfor. KAFFE/TE PÅ STUERNE: Ca. 2 gange om året holder hver stue en kaffe/te eftermiddag. Det vil sige at alle forældre og søskende inviteres til lidt hyggeligt samvær. I den forbindelse hænges et opslag op om evt. hjemmebagning. Børnene syntes, det er meget rart at have hjemmebag med. Har man ikke tid og lyst til at bage selv er man velkommen til at købe lidt med. Vi har en overordnet kostpolitik men til fester som kaffe / te og sommerfest spiser vi gerne kage. Vi har ikke kapacitet til at Bedsteforældre også deltager, men vi forsøger at holde en bedsteforældredag i løbet af maj. / juni. I skal nok få datoen i god tid. Vel mødt og god fornøjelse! PRAKTISKE OPLYSNINGER:

10 10 MADKASSE: Barnet skal selv hver dag medbringe sin egen madkasse mærket med navn. Børnehaven sørger for mælk eller vand. FRUGT: Hver dag skal barnet medbringe to stykker frugt, til formiddag og eftermiddag. Det er også dejligt med rosiner, agurk, gulerødder rugbrød, knækbrød o.lign. som lægges i en kurv / Skål. SLIK: Vi har en kostpolitik, der siger at børnene ikke skal have slik, kiks og kager med i børnehaven til hverdag. Til fødselsdage er det forældrene, der bestemmer. Slikposer er dog mere en vane end en nødvendighed, så vi ønsker ingen slikposer med hjem i børnehaven. LEGETØJ: Hver fredag må børnene have et stykke legetøj (uden lyd )eller en gameboy med. Tal med jeres barn om risikoen ved at legetøjet bliver væk eller går i stykker. Nye børn må gerne i starten have en bamse eller et krammedyr med af tryghedshensyn. Alle er velkomne til at tage en bog eller et bånd med hver dag. Det kan være, at vi fra tid til anden må indføre nogle nye regler i en kortere eller længere periode. MØDETID: Seneste mødetid er kl Vi har så mulighed for at starte aktiviteterne, tage på tur eller lignende. Har I lyst til at sove længe eller bare tage det roligt, så ring og hør om vi skal noget. Skal vi på tur og er det annonceret på tavlen, så kom i god tid. Det er ikke rart for barnet at komme, når hele gruppen er parat ved døren. Det kan skabe en unødvendig konflikt. SYGDOM: Et barn betragtes som sygt, når det ikke kan deltage I dagens aktiviteter, ikke kan gå på legepladsen og tage med på udflugter. Personalet må ikke uddele medicin, undtagen når det drejer sig om kronisk syge børn. BJØRNEBANDEN: Bjørnebanden er et tilbud til de største børn, de børn, der står for at skulle i skole Gruppen starter med en intro tur i starten af september. De får et 1.hjælpskursus i oktober / november og går luciaoptog i december. Bjørnebanden starter endeligt op i januar og slutter af med en afslutningsfest i juni. I Bjørnebanden vil de på tværs af stuerne få mulighed for at lære netop de børn bedre at kende, som

11 11 de skal følges i skole med. Børnene samles en gang om måneden fra tirsdag til torsdag. Hver måned har sit eget emne. Det kan være kunst, færdsel, rummet, natur, der er utallige muligheder. Målet med denne gruppe er at forberede børnene på skolen, give dem nogle flere og større udfordringer. Det er vigtigt at få dem til at forstå en kollektiv besked, få dem til at koncentrere sig i længere tid af gangen og ikke mindst at blive så selvhjulpne som muligt. Bjørnebanden er ikke tænkt som en ny børnehaveklasse, men som en gruppe der kan være med til at ruste børnene til de mange krav og udfordringer, der vil komme i skolen. Børnehaveklassen er blevet obligatorisk for alle børn, der er 6 år eller fylder 6 inden Forældrene indkaldes til et informationsmøde i starten af september. På dette møde informeres de bl.a. om hvilke voksne der tager sig af bjørnebanden og hvilke uger gruppen samles. Der kan ske ændringer i tidsplanen undervejs. Bjørnebanden har sin egen opslagstavle ved hoveddøren. UDEAKTIVITETER EXKURSIONER: Ture ud af huset prioriteres højt, enten det er ture i naturen eller på museer og udstillinger. Vores nærmiljø byder på mange forskelligartede muligheder, som vi benytter os flittigt af. Derudover planlægger vi også længere udflugter, for hele tiden at give børnene nye oplevelser. Selv om hver stue planlægger egne ture, arrangeres der yderligere ture på tværs af stuerne. Desværre kan vind, vejr og sygdom forårsage at en planlagt tur må aflyses / udsættes. LEGEPLADSEN: Vi har en dejlig stor legeplads. Den bruger vi dagligt! Forår og sommer er vi naturligvis mere ude end om efteråret og om vinteren. Det er en legeplads med mange muligheder for fantasi, gemmeleg, cykling og også mere organiseret leg så som olympiade, sanglege og sjipning m.m. Periodevis har vi 1-2 skoledrenge, som kommer og spiller fodbold med de børn, der har lyst. BØRNEHAVENS TRADITIONER: Fastelavnsfest Hver stue spiller et teaterstykke eller laver andre større projekter i marts / april måned Bondegårdstur for alle børn undtagen bjørnebanden ( De største)

12 12 Bedsteforældredag Afslutningsfest for Bjørnebanden Fodboldturnering Sommerfest i august for alle børn, forældre og søskende Heldagstur med middag for den nye Bjørnebande Børnehavens fødselsdag den 22. september Den 1. december tændes juletræet på legepladsen og der er æbleskiver til frugt Luciaoptog ved Bjørnebanden med fælles morgenmad for alle friske Juleafslutning for alle børn i Børnehaven VISIONER FOR FYSISK MILJØ: Fornyelse af legepladsen, samt gennemgang af sikkerheden. Etablering af musikhjørne Afholdelse af forældre-arbejdsdag PÆDAGOGISK: Årsemne : Naturen Anerkendende tilgang til alle børn og voksne, fortsættelse og udvikling af fri for mobberi Alle forældre på børnegenvej Fortsættelse af motorikscreening af 4-årige Sprogscreening af nye børn samt træning en gang ugentlig med de børn, der har behov. Fællessang én gang om ugen fra oktober til maj i sommerperioden bliver dette afløst af sport En formiddag om måneden eller hver anden måned skal børnene være aldersopdelt ( så vidt det er muligt ) Drenge aktiviteter for drengegruppen og pige aktiviteter for pigegruppen samt blandede aktiviteter

13 13 Motionsløb hver mandag (forår og sommer) Dokumentation Sårbare børn

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

På lukkedage vil Albertslund Kommune holde enkelte institutioner

På lukkedage vil Albertslund Kommune holde enkelte institutioner 1 Velkommen til: Børnehaven Søndergård Herstedvesterstræde 2 2620 Albertslund Telefon: 4364 4326 E-mail: soendergaard@albertslund.dk Www.soendergaard.albertslund.dk skal starte på stuen Børnehaven holder

Læs mere