Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2011-2012"

Transkript

1 Virksomhedsplan

2 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide at: - VI HAR EN DEJLIG LEGEPLADS - - ET HYGGELIGT HUS - - EN GOD ATMOSFÆRE - - EN STABIL OG GOD PERSONALEGRUPPE - - MANGE GODE OG SJOVE IDEER Vi kan godt lide at holde store temaer, der munder ud i fester. Vi har ikke mindst en glad, aktiv børnegruppe, der summer af liv. Vores nøgleord er FÆLLES MÅL FLEXIBILITET KREATIVITET - STABILITET - OMSORG

3 3 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ADELAIDE BØRNEHAVE INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD: Virksomhedsplanen er fortrinsvis udarbejdet af personalet i Adelaide Børnehave med støtte fra forældrebestyrelsen. Det er foregået dels på personalemøder og på pædagogiske dage. Vi har på en af de pædagogiske dage benyttet konsulentbistand. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE: Børnehaven Adelaide Morescosvej Charlottenlund Telefon: Institutionen er en selvejende børnehave med tilknytning til paraplyorganisationengentofte Børnevenner (GBV). Vi har en bestyrelse bestående af to repræsentanter fra GBV, vi har tradition for at disse er forældre i børnehaven, 3 forældrevalgte repræsentanter, 2 suppleanter og 1 personalerepræsentant. Vi har et rimeligt stort hus med en dejlig stor legeplads. Fra legepladsen er der direkte udgang til en stor park. Børneantal 66. pr Børnene er i alderen 3 6 år og er delt i 3 aldersintegrerede grupper med 2 grupperum til hver børnegruppe. Personalegruppen består af 7 pædagoger inklusive institutionsleder og souschef og 4 pædagogiske medhjælpere. Normeringen kan suppleres med ekstra ressourcer i form af støttepædagogtimer. Stuerne hedder Troldestuen, Bøllestuen og Krudtuglestuen. På hver stue er der ansat to pædagoger og en pædagogisk medhjælper. Lederen har nogle timer på alle stuer. Børnehavens åbningstider er: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

4 4 Vi har daglig telefontid fra kl Børnehaven har tradition for at holde lukket den og den dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt (Grundlovsdag). Bestyrelsen har indført to pædagogiske fredage, som skal varsles mindst 3 måneder før afholdelse. Gentofte kommune har besluttet at børnehaven skal holde lukket mellem jul og nytår. Kommunens forpligtelser i henhold til dagtilbudsloven 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jvf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har ansvar for dagtilbuddene. Stk. 2. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbuddene skal fastlægges i overensstemmelse med 4. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE: Sundhedsplejerske, telefon: Børn og forebyggelse Talepædagog P.P.R. telefon: Børn og forebyggelse Psykolog P.P.R. telefon: Børn og forebyggelse Børnehaven har to naboinstitutioner: Vuggestuen Adelaide og Børnehaven Elverhøj. Børnehaven har en kombineringsaftale med Vuggestuen Adelaide. Dette betyder, at de børn der går i vuggestuen har fortrinsret, men ikke krav på en plads i børnehaven. 1. OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR INSTITUTIONEN: At skabe et omsorgsfuldt, trygt og varmt miljø for børnene. At skabe nysgerrige og selvstændige børn. At få børnene til at fungere godt socialt og være med til at give dem selvværd. At tilgodese det enkelte barns behov. Vi lægger stor vægt på et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. At arbejde efter principperne i Fri for mobberi i børnehaven.

5 5 2. MÅL FOR ARBEJDET MED BØRNENE: At skabe et omsorgsfuldt, trygt miljø for børnene ved at skabe tillid og nærhed til gruppen og det enkelte barn. At ruste børnene til fremtiden gennem aktiviteter og oplevelser, at give dem selvtillid og selvværd, styrke dem til at kunne sige noget i gruppen og være sig selv. At gøre dem sociale gennem at arbejde på tværs i grupper og prøve at lære dem at lytte til andre, arbejde sammen med andre og værdsætte andre. 3. MÅL FOR SAMARBEJDET MED FORÆLDRENE: Vi lægger vægt på et positivt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Efter aftale er vi altid villige til at vise nye forældre rundt i børnehaven og ved sommerskiftet holder vi et informationsmøde for nye forældre inden børnene starter. Det årlige forældremøde holdes om efteråret. Alle nye forældre tilbydes en samtale efter ca. 3 måneder og Bjørnebandeforældre skal have en afsluttende samtale inden deres barns skolestart. Vi tilstræber at holde den daglige kontakt med forældrene, men det er ikke altid muligt. Er der noget, I ønsker at drøfte med personalet er I velkommen til at få en konsultation. Dette gælder også hvis I har et problem eller noget I ikke er enige i eller utilfredse med. Det er vigtigt for samarbejdet at få snakket eller rettet eventuelle misforståelser. Anonyme klager er svære at behandle, derfor ønsker vi åbenhed. 4. FORVENTNINGER TIL FORÆLDRENE: AT arbejde seriøst på at gøre barnet renligt inden børnehavestart. AT læse Adelaide Nyt (kommer ca. hver anden måned) AT komme på børnegenvej AT læse informationer på tavlerne AT respektere aftaler AT respektere møde og lukketider AT huske skiftetøj og navn i alt AT tilbagemeldinger i forbindelse med ferie og fridage respekteres AT komme til personalet hvis der er noget, der undrer eller bekymrer 5. MÅLET FOR PERSONALESAMARBEJDET:

6 6 Vi ønsker en tryghed og varme i personalegruppen,som skaber et tillidsfuldt fællesskab og godt samarbejde, samt giver åbenhed i personalegruppen. Vi giver plads til forskelligheder og bruger netop forskellighederne i det daglige arbejde. Det er vigtigt at personalets store indsats bliver værdsat og påskønnet, det giver lyst til at arbejde videre. MÅLSÆTNINGER FOR LEDELSESARBEJDET: Vi har et godt samarbejde. Der er to tre timer på kontoret om ugen til souschefen. Vores ønske er at ledelsen altid skal have daglig kontakt til både børn og forældre, være synlige. Det er vigtigt for hele institutionens trivsel. MÅLSÆTNINGER FOR BESTYRELSESARBEJDET: Forældrebestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Børnehaven, mens lederen varetager den daglige ledelse og drift. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager Børnehavens leder, souschef (uden stemmeret) og en medarbejderrepræsentant i møderne. Der tages referat af møderne. Referatet kan læses på opslagstavlen og lægges fremover på børnegenvej. Bestyrelsens opgave er at følge dagligdagen og den daglige drift i Børnehaven og at tilse, at alt sker efter de fastlagte principper for Børnehavens virksomhed. Bestyrelsen vil gerne fungere som et supplerende bindeled mellem Børnehaven og forældrene. Bestyrelsen har til hensigt at gennemføre en brugerundersøgelse hvert tredje år. Der er i 2010 lavet en stor Rambøl-undersøgelse, så næste bliver om 2-3 år NABOINSTITUTIONERNE: Vi har et godt samarbejde med Adelaide vuggestue og børnehaven Elverhøj. Lederen deltager i et ledernetværk, hvor 8 institutionsledere deltager. PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG METODER: Vores hensigt er at give børnene muligheder for at udvikle sig som et indflydelsesrigt, selvhjulpent og nysgerrigt menneske med et højt niveau af selvværd og selvtillid. Gennem gensidig inspiration og respekt gives der plads og udviklingsmuligheder for den enkelte. For at skabe fællesskab og gensidig respekt og dermed undgå mobning, arbejder vi efter principperne i Fri for mobberi Børnene er med til at opfylde egne personlige behov. De får selv lov til at vælge og fordybe sig i forhold til læsning, sang og kreative aktiviteter. De skal lære at fungere i en gruppe og give andre plads. Det er vigtigt for børnene at blive selvhjulpne, derfor deltager børnene i de daglige praktiske funktioner som f.eks. borddækning og oprydning.

7 7 Børnenes forskellige aldersniveau har stor betydning for det enkelte barns udvikling, de efterligner hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Ved anerkendende tilgang og støtte på rette tid og sted udvikler både børn og voksne sig. Både personligt og i gruppesammenhæng. VISITATION/FORDELING AF BØRN: Ved fordelingen af børn på stuerne ser vi først og fremmest på alders- og kønsfordelingen. Herefter tager vi hensyn til forældres ønsker omkring søskende forhold og dernæst eventuelle andre forældre ønsker. Det er vigtigt at få skabt så harmoniske børnegrupper som muligt. Vi vil derfor forbeholde os ret til af pædagogiske grunde at flytte børn, hvis det vil gavne enkelte børn og børnegruppen. DEN FØRSTE TID I BØRNEHAVEN: Forældrene har accepteret pladsen og modtager et brev med en mødeindkaldelse og en virksomhedsplan fra børnehaven. Vi holder et informationsmøde for forældrene. Børnene inviteres over i Børnehaven sammen med vuggestuen. Når barnet er startet, er det vigtigt med korte dage. Forslag: 1. dag Nogle timer sammen med far eller mor. 2. dag Spise frokost i børnehaven evt. med en forældre. 3. dag Være alene men kun en kort dag. 4. dag Spise frokost og frugt, men hjem efter frugt. 5. dag Almindelig dag dog ikke for lang. Spørg endelig hvis der er noget I er i tvivl om. Det er vigtigt at I føler jer trygge ellers kan det nemt påvirke barnet og indkøringen bliver sværere. Det er også meget vigtigt at få sagt ordentligt farvel. De voksne vil meget gerne vinke med barnet. Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi ikke forlade stuen, hvis vi er alene. Giv altid klar besked når du går. Har barnet brug for at sove, har det mulighed for at hvile sig i tidsrummet mellem kl og mens de øvrige børn er på legepladsen. DAGLIGDAGEN:

8 8 MORGEN: For at mindske sygefraværet ser vi gerne at i hjælper børnene med at få vasket hænder, inden i går om morgenen Vi åbner og lukker skiftevis en måned af gangen på enten Bøllestuen, Troldestuen eller Krudtuglestuen. Her vil de voksne tage imod barnet og har barnet brug for hjælp til at sige farvel til sine forældre er personalet klar til at støtte op. Indtil kl er det muligt at få lidt morgenmad. Kl. ca. 8 går alle børn og voksne på deres egne stuer. FORMIDDAG: Kl. ca.9 skæres der frugt og børnene kan sætte sig ved fællesbordet og spise. Børnene vil få tilbudt vand. Børnene er sultne og spiser meget frugt. Når kl. bliver 10 er der 3 voksne på stuen, hvilket giver mulighed for at sætte større aktiviteter i gang. Det kan være maling, emnearbejder m.m. Der er selvfølgelig også tid til fri leg i grupper, puslespil, tegning, perler, ture o.lign. Vi har et meget åbent hus, hvilket vil sige at børnene kan lege hos hinanden på stuerne. FROKOST: Inden frokost laver motorikholdene, de 4 årige motoriktræning. Kl. ca før frokost ryddes der op. Børnene vasker hænder og opfordres til at gå på toilettet. Børnene går til samling, hvor forskellige ting foregår, alt fra sang, oplæsning fælles leg, snak om forskellige emner m.m. Børnene hjælper til med at dække bord for at blive selvhjulpne / selvstændige Vi lægger stor vægt på en god atmosfære, alt imens der spises. Den mad der er tilbage gemmes til senere eller tages med hjem i madkasserne. Fredag gemmes maden ikke, da køleskabene skal rengøres. SOVEBØRN: De børn, der har behov for at sove lægges til ro på hvilestuen. Der er en voksen hos dem fra kl De børn, der ikke sover kl. 13. kommer med ud på legepladsen. UDE TID: Efter frokost skal børnene på legepladsen. De, der kan, tager selv tøj på, de andre får den hjælp, de har brug for. Det er dejligt at være selvhjulpen! Det er en god ting med riz raz bånd på skoene og luffer i stedet for fingervanter! Af sikkerhedsmæssige grunde må børnene ikke have halstørklæder med, brug i stedet en elefanthue

9 9 eller krave. Det er vigtigt med frisk luft, også inden døre, så der bliver luftet godt ud. Imens leger børnene på vores store legeplads, som byder på mange muligheder. FRUGT TID: Inden frugt vaskes der endnu engang hænder. Børnene sætter sig ind til bordet. Om eftermiddagen spiser børnene kun lidt frugt men I er velkommen til at tage rugbrød, knækbrød eller lignende med til hele gruppen. Imens børnene spiser, læser vi en bog, hører et bånd eller stiller spørgsmål ex hvad hedder hovedstaden i Danmark?. Herefter leger børnene frit, hvad de har lyst til og de begynder at blive hentet. Kl. ca lukker vi to stuer og alle samles på åbnestuen, hvor der nu lukkes. Kl : Nu er børnehaven lukket. Om fredagen lukkes kl BØRNENES FØDSELSDAGE: Når børnene har fødselsdag bliver de fejret på behørig vis. Vi hejser flaget og de får en flot mappe med tegninger, som deres kammerater har tegnet. Børnene skal ikke selv have gaver med. Festen foregår altid om formiddagen og afsluttes kl Da børnene er begejstrede for at komme af sted, kommer vi meget gerne hjem til fødselaren og fejrer fødselsdagen. Det er også spændende at vise andre, hvordan man bor. Vi tager ikke slikposer m.m. med hjem i børnehaven, så festen slutter hjemme. Selvfølgelig kan fødselsdagen også afholdes i børnehaven og vi skal nok sørge for at der bliver festet. Der er flere måder at tilrettelægge festen på, men tag altid en snak med personalet på stuen, så vi kan få den bedste mulige fest. Private fødselsdage, hvor ikke alle skal med, skal holdes i week-enden og invitationerne sendes hjem. Det er ikke rart at blive holdt udenfor. KAFFE/TE PÅ STUERNE: Ca. 2 gange om året holder hver stue en kaffe/te eftermiddag. Det vil sige at alle forældre og søskende inviteres til lidt hyggeligt samvær. I den forbindelse hænges et opslag op om evt. hjemmebagning. Børnene syntes, det er meget rart at have hjemmebag med. Har man ikke tid og lyst til at bage selv er man velkommen til at købe lidt med. Vi har en overordnet kostpolitik men til fester som kaffe / te og sommerfest spiser vi gerne kage. Vi har ikke kapacitet til at Bedsteforældre også deltager, men vi forsøger at holde en bedsteforældredag i løbet af maj. / juni. I skal nok få datoen i god tid. Vel mødt og god fornøjelse! PRAKTISKE OPLYSNINGER:

10 10 MADKASSE: Barnet skal selv hver dag medbringe sin egen madkasse mærket med navn. Børnehaven sørger for mælk eller vand. FRUGT: Hver dag skal barnet medbringe to stykker frugt, til formiddag og eftermiddag. Det er også dejligt med rosiner, agurk, gulerødder rugbrød, knækbrød o.lign. som lægges i en kurv / Skål. SLIK: Vi har en kostpolitik, der siger at børnene ikke skal have slik, kiks og kager med i børnehaven til hverdag. Til fødselsdage er det forældrene, der bestemmer. Slikposer er dog mere en vane end en nødvendighed, så vi ønsker ingen slikposer med hjem i børnehaven. LEGETØJ: Hver fredag må børnene have et stykke legetøj (uden lyd )eller en gameboy med. Tal med jeres barn om risikoen ved at legetøjet bliver væk eller går i stykker. Nye børn må gerne i starten have en bamse eller et krammedyr med af tryghedshensyn. Alle er velkomne til at tage en bog eller et bånd med hver dag. Det kan være, at vi fra tid til anden må indføre nogle nye regler i en kortere eller længere periode. MØDETID: Seneste mødetid er kl Vi har så mulighed for at starte aktiviteterne, tage på tur eller lignende. Har I lyst til at sove længe eller bare tage det roligt, så ring og hør om vi skal noget. Skal vi på tur og er det annonceret på tavlen, så kom i god tid. Det er ikke rart for barnet at komme, når hele gruppen er parat ved døren. Det kan skabe en unødvendig konflikt. SYGDOM: Et barn betragtes som sygt, når det ikke kan deltage I dagens aktiviteter, ikke kan gå på legepladsen og tage med på udflugter. Personalet må ikke uddele medicin, undtagen når det drejer sig om kronisk syge børn. BJØRNEBANDEN: Bjørnebanden er et tilbud til de største børn, de børn, der står for at skulle i skole Gruppen starter med en intro tur i starten af september. De får et 1.hjælpskursus i oktober / november og går luciaoptog i december. Bjørnebanden starter endeligt op i januar og slutter af med en afslutningsfest i juni. I Bjørnebanden vil de på tværs af stuerne få mulighed for at lære netop de børn bedre at kende, som

11 11 de skal følges i skole med. Børnene samles en gang om måneden fra tirsdag til torsdag. Hver måned har sit eget emne. Det kan være kunst, færdsel, rummet, natur, der er utallige muligheder. Målet med denne gruppe er at forberede børnene på skolen, give dem nogle flere og større udfordringer. Det er vigtigt at få dem til at forstå en kollektiv besked, få dem til at koncentrere sig i længere tid af gangen og ikke mindst at blive så selvhjulpne som muligt. Bjørnebanden er ikke tænkt som en ny børnehaveklasse, men som en gruppe der kan være med til at ruste børnene til de mange krav og udfordringer, der vil komme i skolen. Børnehaveklassen er blevet obligatorisk for alle børn, der er 6 år eller fylder 6 inden Forældrene indkaldes til et informationsmøde i starten af september. På dette møde informeres de bl.a. om hvilke voksne der tager sig af bjørnebanden og hvilke uger gruppen samles. Der kan ske ændringer i tidsplanen undervejs. Bjørnebanden har sin egen opslagstavle ved hoveddøren. UDEAKTIVITETER EXKURSIONER: Ture ud af huset prioriteres højt, enten det er ture i naturen eller på museer og udstillinger. Vores nærmiljø byder på mange forskelligartede muligheder, som vi benytter os flittigt af. Derudover planlægger vi også længere udflugter, for hele tiden at give børnene nye oplevelser. Selv om hver stue planlægger egne ture, arrangeres der yderligere ture på tværs af stuerne. Desværre kan vind, vejr og sygdom forårsage at en planlagt tur må aflyses / udsættes. LEGEPLADSEN: Vi har en dejlig stor legeplads. Den bruger vi dagligt! Forår og sommer er vi naturligvis mere ude end om efteråret og om vinteren. Det er en legeplads med mange muligheder for fantasi, gemmeleg, cykling og også mere organiseret leg så som olympiade, sanglege og sjipning m.m. Periodevis har vi 1-2 skoledrenge, som kommer og spiller fodbold med de børn, der har lyst. BØRNEHAVENS TRADITIONER: Fastelavnsfest Hver stue spiller et teaterstykke eller laver andre større projekter i marts / april måned Bondegårdstur for alle børn undtagen bjørnebanden ( De største)

12 12 Bedsteforældredag Afslutningsfest for Bjørnebanden Fodboldturnering Sommerfest i august for alle børn, forældre og søskende Heldagstur med middag for den nye Bjørnebande Børnehavens fødselsdag den 22. september Den 1. december tændes juletræet på legepladsen og der er æbleskiver til frugt Luciaoptog ved Bjørnebanden med fælles morgenmad for alle friske Juleafslutning for alle børn i Børnehaven VISIONER FOR FYSISK MILJØ: Fornyelse af legepladsen, samt gennemgang af sikkerheden. Etablering af musikhjørne Afholdelse af forældre-arbejdsdag PÆDAGOGISK: Årsemne : Naturen Anerkendende tilgang til alle børn og voksne, fortsættelse og udvikling af fri for mobberi Alle forældre på børnegenvej Fortsættelse af motorikscreening af 4-årige Sprogscreening af nye børn samt træning en gang ugentlig med de børn, der har behov. Fællessang én gang om ugen fra oktober til maj i sommerperioden bliver dette afløst af sport En formiddag om måneden eller hver anden måned skal børnene være aldersopdelt ( så vidt det er muligt ) Drenge aktiviteter for drengegruppen og pige aktiviteter for pigegruppen samt blandede aktiviteter

13 13 Motionsløb hver mandag (forår og sommer) Dokumentation Sårbare børn

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere