Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny."

Transkript

1 Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Tlf: [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for høring. For endelig 8 tilladelse angives i følgebrevet høringsperiode og eventuelle høringssvar. Brev stiles til grundejer Dir.tlf.: oktober 2008 Udkast til tilladelse i medfør af Lov om forurenet jord 8 til grave- og anlægsarbejde i forbindelse med ændret arealanvendelse på matrikel nr. 8o Sengeløse By, Sengeløse beliggende Bondehøjvej 6B i Høje-Taastrup Kommune Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S har på vegne af Per Hammel med brev af den 17. juni 2008 søgt om tilladelse til at udføre grave- og anlægsarbejde, herunder oprensning af forurening i forbindelse med ændring af arealanvendelsen på Bondehøjvej 6B, matr. nr. 8o Sengeløse By, Sengeløse, Høje- Taastrup Kommune. Jeres ejendom er kortlagt som [mulig forurenet/forurenet] i henhold til Jordforureningsloven 1 og er offentligt indsatsområde 2 ifølge lovens 6. [I har oplyst, at formålet med afværgetiltagene er at få ejendommen ud af kortlægningen] / [I har oplyst, at I kun vil udføre de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at projektet kan blive gennemført sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Ejendommen forbliver kortlagt]. Hvorfor skal I have en tilladelse? Kommunen skal sikre, at forureningen ikke udgør en risiko for at forurene grundvandet og at den ikke påvirker jeres sundhed. Derfor skal I have en tilladelse til projektet, da I ønsker at [bygge boliger / udføre byggeri / udføre anlægsarbejde på det rekreative område / opføre erhvervsbyggeri på arealet, som ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser m.m.]. På den måde sikrer vi grundvandet og menneskers sundhed. Tilladelse til projektet Kommunen har vurderet jeres ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet. kommunen giver tilladelsen i henhold til Jordforureningslovens 8, stk. [1 og/eller 2 (vælg)], og under forudsætning af, at [grundejer,rådgiver,entreprenør angiv relevante navne] overholder en række vilkår, som er nævnt senere i brevet. Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. I skal være opmærksomme på Vi gør opmærksom på, at alle udgifter til undersøgelser m.m., der er forbundet med tilladelsen, skal betales af [grundejer], at tilladelsen ikke fritager [grundejer] fra at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, f.eks. byggetilladelse, udledningstilladelse etc. at ny forurening, der opdages undervejs i projektet, straks skal indberettes til kommunen. 1 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. Lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller på et areal med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus-grund eller institution Sagsbehandler Doknr. Journalnr. PIABJ

2 Endelig gør kommunen opmærksom på, at [grundejer] ikke kan klage over vores tilladelse til andre myndigheder. I kan læse mere under Klage og søgsmål senere i brevet. I det følgende beskrives 1. Grundlag for tilladelsen 2. Beskrivelse af projektet 3. Miljøafsnittets vurdering af projektet 4. Miljøafsnittets vilkår til projektet 5. Generelle bemærkninger 6. Klage og søgsmål 1. Grundlag for tilladelsen Projektet og forureningens omfang er beskrevet i følgende materiale: Ansøgning af den [dato] inklusiv [forslag til jordhåndtering/forslag til afværgeforanstaltninger]. Rapport [titel] fra [rådgivers navn]. [undersøgelser?, mails, breve eller andet med væsentlig betydning for sagsbehandlingen] 2. Beskrivelse af projektet Anfør kort hvad projektet går ud på. Det er vigtigt, at anføre anvendelsen af areal og bygninger, da det har direkte betydning for, om projektet falder under 8, og for hvilke vilkår der kan stilles. En grov angivelse af hvordan arealet er disponeret, størrelsen af bygningerne, om der er kælder, og hvor meget jord, der skal håndteres, kan også være relevant. Hvis byggeriet er en del af et større byggeri, der omfatter nabogrunde, eller hvis der er tale om en etape af et byggeri, bør det fremgå. Angiv, hvis der er planlagt ændret arealanvendelse, da det har betydning for kravene til 8 tilladelse. Forurening Giv et overblik over resultaterne af de forureningsundersøgelser, der er udført, herunder evt. også oplysninger om geologi og grundvandsforhold. Særligt skal de resultater, der skal overvejes i forbindelse med vilkårsfastsættelsen, fremdrages. Se endvidere håndbogen afsnit Beskriv kendskab til forureningen på den del af arealet, hvor der ansøges om gravetilladelse med henblik på om det planlagte grav- og anlægsarbejde vil besværliggøre en senere offentlig finansieret oprydning. Risikoberegninger og foreslåede foranstaltninger I dette afsnit refereres ansøgerens oplæg til foranstaltninger til at fjerne eller afskære forureningen og de tilhørende risikoberegninger. Desuden eventuelt moniteringsprogram. 3. kommunens vurdering af projektet 2

3 I dette afsnit skal Miljøafdelingen forholde sig til det ansøgte projekt og indirekte eller specifikt give sin begrundelse for krav, der eventuelt går ansøgeren imod. Se endvidere håndbogen afsnit Miljøafsnittets vilkår til projektet Nedenstående vilkår er en bruttoliste over de mest anvendte vilkår. Det er vigtigt, at vilkårene tilpasses den konkrete sag, og at unødvendige vilkår slettes. [Giv vilkårene numre når det er afklaret hvilke som skal medtages/tilføjes/fjernes] 4.1. Generelle vilkår (Håndbogen afsnit 7.9.) Det indsendte projekt skal udføres, som det er beskrevet i ansøgningen med de justeringer, der fremgår af nedennævnte vilkår. Kommunen skal have modtaget en tidsplan for projektets gennemførelse en uge inden opstart. Kommunen skal løbende holdes orienteret om projektets fremdrift og straks kontaktes, hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres nye forureningsforhold Vilkår til sikring af indeklima (Håndbogen afsnit 7.1.) Indeklimasikring - Fjernelse af jordforurening under bygninger (Håndbogen afsnit ) Indeklimasikring - oprensning af grundvandsforurening (Håndbogen afsnit Bemærk at det kan være nødvendigt først at give en tilladelse til grundvandsoprensningen. Når resultatet af denne oprensning kendes, så kan der gives tilladelse til det ansøgte byggeri.) Indeklimasikring Byggetekniske foranstaltninger (Håndbogen afsnit Anvendes kun hvis al mobil forurening ikke kan fjernes p.gr.a. geotekniske problemer eller mens grundvandsoprensning pågår eller ved tvivl, som ekstra sikkerhed.) 4.3. Vilkår til sikring af udeluft (Håndbogen afsnit 7.2.) 4.4. Vilkår til hindring af kontakt med forurenet jord (Håndbogen afsnit 7.3. Skal kun medtages ved følsom arealanvendelse.). På alle arealer, hvor rene materialer lægges på forurenet jord, skal der adskilles med markeringsnet af hensyn til senere anlægsarbejder. Arealer med fast belægning (f.eks. fliser, asfalt og beton) skal vedligeholdes, så belægningen altid er intakt. Sandkasser skal have fast bund og vedligeholdes tilsvarende. 3

4 På alle arealer uden fast belægning skal der være mindst 50 cm ren jord. Tilført jord skal være dokumenteret ren inden udlægning (se vilkår om dokumentation for rene materialer). Laget af ren jord og adskillelsen mod den forurenede jord skal vedligeholdes, så dette vilkår altid er opfyldt. Det kan anbefales, at så græs, tilplante eller lignende for at opretholde tykkelsen af det rene dæklag. For at sikre opretholdelse af et tilstrækkeligt dæklag på bakker og små volde med stort slid skal den øverste meter være dokumenteret ren. Hvis opretholdelse af det rene dæklag ønskes sikret på anden vis, skal forslag sendes til accept hos os. Omkring de større træer, som vi har accepteret bibeholdt, skal der bortgraves så meget jord som muligt (minimum 15 cm) inden for træets drypzone. Den påkrævede afdækningsdybde på udearealerne skal dokumenteres. De angivne afdækningsdybder er efter kompaktering eller sætning. Afdækningsdybden skal kontrolleres ved nivellement før og efter udlægning af de rene materialer. Alternativt skal der udføres kontrolgravninger efter udlægningen. Dokumentationen udføres i begge tilfælde i net på max. 10x10 m. Foto med målestok skal vedlægges dokumentationen Vilkår til jordhåndtering (Håndbogen afsnit 7.4.) Alt jordarbejde, herunder opgravning af forurenet jord, klassificering m.v. samt efterfølgende udlægning af ren jord, skal udføres under miljøteknisk tilsyn jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, Tilsynet samt al form for prøvetagning og beregning skal foretages af et kvalificeret firma, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, Jordprøver skal udtages på en måde, så tabet af flygtige stoffer reduceres mest muligt. Alle analyser skal udføres på et laboratorium, som er akkrediteret til at udføre de pågældende analyser. Udtagning og opbevaring af jordprøver skal følge Vejledning fra Miljøstyrelsen nr , Prøvetagning og analyse af jord. Generelt må forskellige forureningsklasser og forureningskomponenter ikke sammenblandes under håndteringen. Forventet ren/lettere forurenet byjord opgravet fra arealet kan genindbygges på arealet ved denne, under forudsætning af, at jorden ikke er forurenet med mobile forureningskomponenter (olie/benzin), samt at jorden ikke er forurenet med immobile forureningskomponenter i et niveau over Miljøstyrelsens afskæringskriterium4.[medtages kun, hvis der ønskes genindbygget jord, overvej arealanvendelse] Efter endt gravearbejde skal det dokumenteres, om der er efterladt restforurening ved udtagning af mindst en jordprøve til kemisk analyse for hver 7 x 2 m af udgravningens sider og mindst en jordprøve til kemisk analyse for hver 7 x 7 m af bunden af udgravningen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 13, Prøverne analyseres for y-stoffer til dokumentation for, at der ikke efterlades jord, hvor forureningsindholdet overskrider de fastsatte grænser for restforurening. Skal kun medtages, hvis der er flygtige komponenter og vilkåret ikke er omfattet af andre vilkår, f.eks. erhvervsbyggeri i OSD-område: Til dokumentation af restforurening med flygtige kompo- 4 Miljøstyrelsens hjemmeside Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, opdateret december

5 nenter udtages poreluftsprøver på kulrør, der analyseres for y-stoffer. I tilfælde, hvor udtagning af poreluftprøver ikke kan lade sig gøre, kan dokumentation ved jordprøver accepteres Vilkår om dokumentation for rene materialer (Håndbogen afsnit 7.5.) Tilført jord skal være dokumenteret ren ved oplysninger om oprindelsessted samt hvilke aktiviteter, der er foregået på oprindelsesstedet (historik). Ovennævnte oplysninger danner grundlag for en vurdering af omfanget af kontrolanalyser af jorden for relevante stoffer. Der skal udtages prøver i henhold til vedlagte bilag Vilkår til sikring af grundvand 3 (Håndbogen afsnit 7.6 og 7.7.) Der må ikke fjernes tætte belægninger (asfalt, betongulv og lign.), uden at det først er undersøgt, om forureningen vil blive udvasket til grundvandet. Dette skal dokumenteres over for os, inden belægninger og bygninger fjernes. Hvis der er risiko for udvaskning af forureningen, skal der udarbejdes et forslag til imødegåelse af denne forureningsspredning, som vi skal godkende inden iværksættelse. Vi kan stille krav om en efterfølgende overvågning af en eventuel spredning. Eksisterende [grundvandsboringer/afværgeforanstaltninger - specificeres] på grunden skal bibeholdes, og må ikke beskadiges. Under og efter afslutning af byggeriet skal der være uhindret adgang til de tekniske anlæg for tilsyn, prøvetagning mv. (Der bør vedlægges kort over anlæggenes placering eller tinglysning) Vilkår om dokumentationsrapport (Håndbogen afsnit 7.8.) Senest fire uger efter henholdsvis gravearbejdets afslutning og/eller en eventuel bortpumpning af vand er ophørt og/eller bygningsmæssige ændringer er udført, skal det udførte arbejde rapporteres til os. Rapporteringen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af jordhåndteringen, genindbygning af rene materialer samt en risikovurdering af efterladt forurening. I vedlagte bilag 2 findes en uddybende beskrivelse af det ønskede indhold af en afrapportering. 5. Generelle bemærkninger Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden et år efter tilladelsens dato, jf. Jordforureningslovens 8, stk. 6. Tilladelsen efter jordforureningsloven fritager ikke grundejer for at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet. Arbejdstilsynets regler om arbejde i forurenet jord skal følges. Jord, der ønskes bortkørt fra grunden, skal anmeldes til Høje-Taastrup Kommune. Kommunen skal anvise forurenet jord til bortskaffelse til godkendt modtageanlæg. På kommunens hjemmeside 3 For lokaliteter, der ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg 5

6 findes skema til anmeldelse af jordflytning. Skemaet skal udfyldes og sendes til kommunen. Inden jorden må flyttes skal transportøren have modtaget kommunens anvisning af jorden. Eventuelle opgravede belægninger og andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens regulativ for erhvervsaffald. Udgravningen bør indhegnes fra starten af entreprisen for at hindre kontakt med den forurenede jord. Mellemdeponering i kortere tid af jord med indhold af immobile stoffer skal foretages på en sådan måde, at den forurenede jord efterfølgende kan fjernes uden sammenblanding med den underliggende jord. Den forurenede jord skal bortskaffes hurtigst muligt efter analyseresultat foreligger. NB! (Kan bruges hvis der er behov for mellemdeponering, mens der ventes på analyseresultater). Mellemdeponering i kortere tid af jord med indhold af mobile stoffer skal foregå i overdækkede containere. Den forurenede jord skal bortskaffes hurtigst muligt efter analyseresultat foreligger. NB! (Kan bruges hvis der er behov for mellemdeponering, mens der ventes på analyseresultater). Opgravet forurenet jord må ikke genindbygges eller flyttes rundt på grunden, uden at vi har vurderet om en tilladelse efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven er nødvendig og i givet fald meddelt en tilladelse. Ved bortkørsel af forurenet jord fra ejendommen skal jorden være afdækket med presenning. Afledning af forurenet vand (grund-, dræn- og overfladevand) til kloak eller recipient kræver tilladelse fra vores [Tekniske eller anden Forvaltning]. Boringsbekendtgørelse nr. 672 af 26. juli 2002 vedrørende udførelse og sløjfning af boringer, skal overholdes. Hvis der er risiko for lugtgener fra udgravningen, bør dette forebygges ved, at udgravningen tildækkes i nødvendigt omfang med presenning eller lignende, når der ikke graves. Hvis der er efterladt forurening med mobile stoffer, skal det overvejes, om der skal anvendes diffusionstætte rør til drikkevandet. Hvis bygningsdele/fundamenter genbruges, skal det overvejes om der kan være risiko for afdampning af forurenende stoffer fra disse bygningsdele til indeklimaet i fremtidigt byggeri. 6. Klage og søgsmål Kommunens og regionrådets tilladelse/afgørelse efter 8 kan jf. 16 i Jordforureningsloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes efter loven skal, jf. Jordforureningsloven 87, være anlægt inden 12 måneder efter at tilladelsen/afgørelsen er meddelt. Det vil sige senest den [dato]. Med venlig hilsen [underskrifter] miljøteknisk medarbejder Bilag 1: Bilag 2: Dokumentation for tilført ren jord. Beskrivelse af det ønskede indhold af afrapporteringen 6

7 Kopi til: [Ansøger] og Region Hovedstaden, Koncern Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, 7

8 Bilag 1: Dokumentation for tilført ren jord. [medtages kun hvis relevant] Al tilført jord i forbindelse med afværgeprojekter overfor jordforurening skal være dokumenteret ren. I det følgende beskrives kravene til denne dokumentation. Ingen oplysninger om forurening Hvis der foreligger dokumentation for, at jorden ikke kommer fra områder, hvor der tidligere har været industri eller losseplads, eller at jorden ikke kommer fra vejarealer eller byområder, skal der foretages følgende dokumentation: Såfremt de tilførte jordmængder er mindre end 2000 tons analyseres en prøve per 300 tons, dog mindst tre prøver. Der skal analyseres for bly, benz(a)pyren og olie. Vurdering af, om jordkvalitetskriterierne er overholdt, foretages efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledningen). Såfremt de tilførte jordmængder er større end 2000 tons vurderes prøvetagningsfrekvensen konkret. Analyseprogram som ovenfor. Oplysninger om forurening Kommer jorden fra byområde, vejareal eller fra et område, hvor der vides at have foregået en forurenende aktivitet, er kravene til dokumentation som følgende: Såfremt jordmængderne er mindre end 2000 ton analyseres en per 30 ton for de første 900 ton, herefter en per 100 tons. Analyseprogrammet fastlægges ud fra de historiske oplysninger, men skal som minimum indeholde bly, benz(a)pyren og olie. Vurdering af om jordkvalitetskriterierne er overholdt foretages efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 (Oprydningsvejledning). Såfremt jordmængderne er større end 2000 ton vurderes prøvetagningsfrekvensen konkret. Analyseprogram som ovenfor. Grusgrave For jord fra grusgrave kræves der ikke dokumentation i form af analyser, såfremt der er tale om de oprindelige aflejringer (intakte materialer). Dog kræves dokumentation for jordens oprindelse i form af vejesedler eller lignende fra leverandøren. 8

9 Bilag 2: Beskrivelse af det ønskede indhold af afrapporteringen Kort over ejendommen, der viser, hvor arbejdet er udført. Kortet skal have nordpil og matrikelgrænser og skal detaljeret vise udgravningen og hvor prøverne er udtaget. Beskrivelse af det førte miljøtekniske tilsyn med billeder, der viser udgravning. En beskrivelse af evt. monitering (indeklimamåling e. lign.). Analyseresultater samt en beskrivelse af hvor og hvordan poreluft-, grundvands- eller jordprøver er udtaget og behandlet, herunder geologisk beskrivelse, samt tegn på forurening i form af PIDudslag, lugt, misfarvning m.v. Redegørelse for gravearbejdets udførelse, herunder håndteringen af den opgravede jord, vejesedler, samt dokumentation for bortskaffede installationer. Redegørelse og dokumentation for tilførsel af ren jord. Redegørelse for evt. efterladt forurening samt risikovurdering i forhold til den eksisterende eller påtænkte arealanvendelse. Dokumentation for forureningsafskærende tiltag, evt. byggetekniske foranstaltninger. Dokumentation for udlagt membran/geotekstil/signalnet i form af billeder. En redegørelse for evt. bortpumpning af vand, herunder hvorfra, hvornår og hvor meget vand der blev bortpumpet, samt hvordan vandet blev bortledt. 9

10 Bilag 1: Beskrivelse af det ønskede indhold af afrapporteringen Kort over ejendommen, der viser, hvor arbejdet er udført. Kortet skal have nordpil og matrikelgrænser og skal detaljeret vise udgravningen og hvor prøverne er udtaget. Beskrivelse af det førte miljøtekniske tilsyn med billeder, der viser udgravning. Analyseresultater samt en beskrivelse af hvor og hvordan jordprøver er udtaget og behandlet, herunder geologisk beskrivelse, samt tegn på forurening i form af PID-udslag, lugt, misfarvning m.v. Redegørelse for gravearbejdets udførelse, herunder håndteringen af den opgravede jord, eventuelle vejesedler, samt dokumentation for eventuelle bortskaffede installationer. Redegørelse for evt. efterladt forurening samt risikovurdering i forhold til den eksisterende arealanvendelse. 10

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration

Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand. Teknik og Administration Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 4 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. INDLEDNING... 3 2.1 Baggrund og formål... 3 2.2 Læsevejledning... 4

Læs mere