Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER

2 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år, som tilbydes af Ungnorddjurs, samt behandling på rusmiddelområdet for voksne, som tilbydes af Rusmiddelcentret. Kvalitetsstandarden skal sikre, at indsatsen, indholdet, omfanget og kvalitetskravene er synlige og tydelige for borgerne, de pårørende samt andre relevante samarbejdspartnere. Tilbud til unge Ambulante behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år tilbydes jf. Lov om Social Service 52.3 og 101. Behandlingstilbuddet foregår: i Ørum på behandlerens kontor, Skolebakken, 8585 Ørum Djurs i den unges egne rammer et tredje mere hensigtsmæssigt sted. Tilbud til voksne Stofmisbrug Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling af stofmisbrugere efter Lov om Social Service 101. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Den medicinske behandling er omfattet af Sundhedslovens 142 og er ikke omfattet af reglerne for frit valg. Alkoholmisbrug Kommunen skal tilbyde vederlagsfri behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141. Tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Kommunen skal tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling ved at etablere egne behandlingstilbud eller ved indgåelse af aftaler med andre kommuner, regioner eller private institutioner. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis brugeren ønsker det. Alle medarbejdere der er ansat på misbrugsområdet er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, jvf. forvaltningslovens 27/28. Reglerne betyder, at borgerne har krav på, at kommunen overholder sin tavshedspligt. Som udgangspunkt må der derfor ikke videregives oplysninger uden, at borgeren har givet samtykke. Samtykke skal være skriftligt og indeholde oplysning om, hvilke typer informationer, der kan videregives, til hvem og til hvilket formål. Samtykket gælder i op til et år. 2

3 Norddjurs Kommunes ambulante tilbud Følgende tilbud er omfattet af denne kvalitetsstandard: Rusmiddelcentret, Sønderport 10, 2. sal, Grenaa. Tlf Satellitafdeling i den vestlige del af kommunen, Hovedgaden 87, Allingåbro. Tlf For borgere under 18 år, Ungnorddjurs, Åboulevarden 64, Grenaa. Tlf Henvendelse kan ske personligt eller telefonisk. På Rusmiddelcentret i Sønderport er der åbent dagligt mellem kl Fredag dog mellem kl Telefontiden er mandag kl og , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl og fredag kl I satellit-afdelingen i Allingåbro er der åbent tirsdag og torsdag mellem kl Der vil være mulighed for udvidet åbningstid efter aftale. Rusmiddelcentret og Ungnorddjurs er organisatorisk tilknyttet socialområdet og dækker hele Norddjurs Kommune. Visitation For borgere under 18 år Alle visitationer kommer fra familierådgiverne i myndighedsafdelingen. Der visiteres via visitationsudvalget i. Der afholdes visitationsmøder hver anden torsdag, og udvalget tiltrædes af de familierådgivere, der har sager på dagsordenen. Der kan også ske akutte visiteringer, som efterfølgende tages op på visitationsmøderne. For borgere over 18 år Visitation til ambulant behandling varetages af Rusmiddelcentret. Borgeren retter selv henvendelse til Rusmiddelcentret eller satellitten i Vest, hvor borgeren får en tid til en orienterende samtale. Hvis borgeren efter denne samtale tager imod tilbuddet om behandling, visiteres borgeren til en fast behandler, som sammen med borgeren, varetager det videre behandlingsforløb og udarbejder en behandlingsplan. 3

4 Ambulante tilbud til unge Behandler ansat i Ungnorddjurs er uddannet socialrådgiver med en uddannelsesmæssig overbygning i misbrugsbehandling. Ambulant behandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år: Behandlingen varetages af behandlere fra Ungnorddjurs, som har særlig ekspertise i og erfaring med familier og unge med misbrugsproblemer. Behandlingen er individuel, men altid med inddragelse af netværket. Der kan efter behov oprettes ad-hoc gruppe til dette tilbud. Ungnorddjurs arbejder med de unge ud fra et niveauperspektiv: Unge, der er omfattet af niveau l modtager generel rådgivning ved ungdomskonsulenter eller støtte. Kontaktperson visiteret fra myndighedsafdelingen. Unge, der er omfattet af niveau 2 og 3 visiteres fra myndighedsafdelingen til behandling ved rusmiddelkonsulent. Indsatsen foregår på følgende måde: Relation: Rusmiddelkonsulenten skaber en relation til den unge. Der skabes tillid mellem rusmiddelkonsulenten og den unge, hvorefter der udarbejdes en plan for forløbet med den unge. Rusmiddelkonsulenten arbejder med motivation af misbrugsstop og anerkendelse af fremskridt. De samtaler omkring den unges egne tanker ift. misbrugsstop. Når den unge er motiveret for at stoppe sit misbrug, vil rusmiddelskonsulenten give den unge forskellige psykiske såvel som fysiske redskaber til at stoppe misbruget. Når den unge har stoppet sit misbrug hjælper rusmiddelkonsulenten den unge til at fastholde sit misbrugsstop via samtaler, anerkendelses- og motivationsarbejde. Når den unge vurderes som værende stabil i sit misbrugsstop, udskrives vedkommende. I samarbejde med Rusmiddelcentrets lægekonsulent tilbydes rådgivning, screening og vaccination for borgere, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. Hvis der er behov for en egentlig afgiftningsperiode anvendes opholdsstedet Aktiv Weekend i ca. 3 uger, hvorefter rusmiddelkonsulenten fra Ungnorddjurs overtager den unge i individuelt tilrettelagte behandlingsforløb. Rusmiddelkonsulenten etablerer i god tid et samarbejde med Rusmiddelcenter med henblik på videregivelse af sager, der ikke er afsluttet, når den unge fylder 18 år. 4

5 Ambulante tilbud til voksne Misbrugsbehandlingen varetages på Rusmiddelcentret af et tværfagligt personale med social- og sundhedsfaglig uddannelse. Derudover er der ansat lægekonsulent, psykiatrisk konsulent samt kontoruddannet personale. Rusmiddelcentret indgår i et tæt samarbejde med Gynækologisk Ambulatorium, Randers Sygehus om behandlingen af gravide misbrugere saml forebyggende foranstaltninger ved graviditet. Formålet med indsatsen er: at give den enkelte en mulighed for at opnå et liv uden afhængighed af euforiserende stoffer, at reducere sit misbrug, at øge livskvaliteten eller at undgå skadevirkninger af et misbrug at give den enkelte hjælp til at tilegne sig tilbagefaldsforebyggende strategier at forebygge og behandle misbrugsrelaterede problemstillinger at sikre den mindst mulige indgribende indsats i forhold til borgeren. Mål Norddjurs Kommunes målsætning er, at misbrugsbehandlingen koordineres i et tæt samarbejde med øvrige relevante kommunale servicetilbud. Der skal være tale om en samlet og helhedsorienteret indsats, hvor borgeren, Rusmiddelcentret og de øvrige kommunale tilbud samarbejder ud fra en aftalt opgave- og ansvarsfordeling, hvor fokus er at tilpasse indsatsen ud fra borgerens ønsker og behov. Rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune vil udvikle indsatser som: foregår i samarbejde med borgerne, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og aktiveringstiltag i særlig grad retter sig mod arbejdsmarkedet, således at borgerne støttes og fastholdes på arbejdsmarkedet eller i uddannelses- og aktiveringsforløb iværksættes og integreres i de aktiviteter, som borgeren deltager i, således at det kan foregå uden afbrydelse af disse tilfører viden og sparring til uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere tager udgangspunkt i, al borgere med misbrug ofte har andre problemer end alkohol- og stofmisbrug, hvorfor en helhedsorienteret, tværsektoriel indsats er nødvendig er synlige, kendte og tilgængelige, således at borgerne ved, hvor de kan henvende sig, hvis de ønsker hjælp har særlig fokus på at forbedre den sociale situation for borgere med psykiske lidelser 5

6 Behandlingstilbud Rusmiddelcentrets tilgang er motiverende samtaler og kognitiv misbrugsbehandling. Motivationssamtaler handler især om den enkeltes overvejelser om den ønskede forandring, hvor målet er, at den enkelte bliver afklaret omkring den beslutning, han/hun er i færd med al træffe. Bag den kognitive behandlingsmetode ligger antagelsen om, at følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan verden struktureres ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer. Identificeres destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved hjælp af behandling erstatte disse med mere realistiske og mindre destruktive strategier. I behandlingsforløbet tages der højde for eventuelle psykiske vanskeligheder. Det kan være lavt selvværd, depression, angst eller symptomer på ADHD. Hvis det er tilfældet, inddrages andre samarbejdspartnere så som egen læge, psykiater m.fl., hvis det er relevant eller ønskeligt. Den enkelte borgers behandling er fastlagt i en behandlingsplan, som evalueres løbende. Behandlingen kan fortsætte, så længe der er motivation, og behandlingsplanen overholdes. Der tilbydes følgende former for alkohol- og stofmisbrugsbehandling: Motiverende samtaler Motivationssamtaler handler især om den enkeltes overvejelser om den ønskede forandring. Der tales om den ambivalens (de modsatrettede følelser), der kan være forbundet hermed. Målet er, at den enkelte bliver afklaret omkring den beslutning, han/hun er i færd med at træffe. Individuelle samtaler Ved de individuelle samtaler arbejdes der ud fra en kognitiv referenceramme med de misbrugsrelaterede problemstillinger. Formålet er, al der gives strategier og redskaber til at håndtere og forandre de uhensigtsmæssige misbrugsmønstre. Særlig indsats for borgere med dobbeltdiagnoser Indsatsen er individuel, helhedsorienteret og i nogle tilfælde mere mobil end den almindelige ambulante behandling. Udgangspunktet for indsatsen er, at borgere er forskellige med mangeartede og komplekse problemstillinger, hvorfor der er behov for at indsatsen er individuelt tilrettelagt, helhedsorienteret og tværfaglig. Gruppebehandling Gruppebehandling tænkes som erstatning eller supplement til den traditionelle individuelle behandling. Der er tale om behandlerstyrede grupper, der er baseret på en udveksling mellem konkret videnskabelige og evidensbaserede teorier, samt borgerens egne erfaringer med misbrug. Gruppebehandlingen vil eller kan være en kombination af undervisning og aktiviteter. Efterbehandling Formålet med efterbehandlingen er at give borgeren kompetencer til at leve et liv uden stoffer. Efterbehandlingstilbuddet kan indeholde: - Individuelle samtaler - Gruppebehandling 6

7 Hvor følgende temaer indgår i behandlingen: - Støtte, vejledning og rådgivning til almindelige dagligdags funktioner, f.eks. husholdning, personlig hygiejne, økonomi m.m. - Afklaring af og/eller støtte til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb. - Etablering til eller støtte til at bevare diverse sociale og familiære netværk. Par- og pårørende samtaler Formålet med par- og pårørendesamtalerne er at få en indbyrdes forståelse for, hvilken betydning misbruget har for parternes livssituation for derigennem at skabe en bedre ramme og motivation for arbejdet med at mindske eller helt at ophøre med misbruget. Inddragelse af partner eller pårørende sker kun efter borgerens eget ønske. Rådgivning og vejledning Rusmiddelcentret tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, der har behov for viden og drøftelse i forhold til brug af alkohol og euforiserende stoffer. Andre indsatser Rusmiddelcentret vil udvikle og iværksætte indsatser i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og aktiveringstiltag, der i særlig grad retter sig mod arbejdsmarkedet, således at borgerne støttes og fastholdes på arbejdsmarkedet eller i uddannelses- og aktiveringsforløb. Ydelser specifikt rettet mod stofmisbrugsbehandling: Skadereducerende samtaler Formålet med den skadereducerende samtale er at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt, således at denne gør mindre skade på sig selv og sine omgivelser. Misbrugspsykiatrisk vurdering Misbruget optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse. Rusmiddelcentret har derfor fast tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, der efter anmodning fra behandler, kan foretage en misbrugspsykiatrisk vurdering. Vurderingen bruges dels i tilrettelæggelsen af behandlingen, dels til al synliggøre hvilke eksterne tilbud der skal inddrages. Substitutionsbehandling (medicinsk behandling) Behandlingen varetages af Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere borgerens brug af euforiserende stoffer eller nedbringe/ophøre med brug af illegale stoffer. Sundhedstilbud Rusmiddelcentret tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. Derudover årligt sundhedstjek til borgere i substitutionsbehandling. 7

8 Ydelser specifikt rettet mod alkoholmisbrugsbehandling: Gratis udlevering af antabus til borgere indskrevet i behandling. Antabus udleveres efter ordination fra borgerens egen læge eller rusmiddelcentrets lægekonsulent. Ambulant afrusning Når en alkoholafhængig borger ophører med indtagelse af alkohol opstår der abstinenser. Abstinenser viser sig som svært ubehagelige fysiske og psykiske symptomer der ubehandlet kan føre til en livstruende tilstand. Behandling af abstinenssymptomer kan sikre at borgeren fastholdes i drikkeophør og i den videre alkoholbehandling. Medicinsk afrusning kan foregå i ambulant regi under hensyntagen til faglige vurderinger og retningslinjer og vil foregå i et tæt samarbejde mellem sygeplejersken, den lægefaglige konsulent på Rusmiddelcentret og den praktiserende læge. Døgnbehandling Visitation og bevilling til døgnbehandling ligger i myndighedsafdelingen. Når et ambulant behandlingstilbud ikke skønnes tilstrækkeligt, eller der er behov for yderligere tiltag, anmoder sagsbehandleren Rusmiddelcentret om at udarbejde en faglig udredning. Den faglige udredning vil tage udgangspunkt i det forløb, som misbrugsbehandleren iværksætter sammen med borgeren. Samtalerne vil afdække borgerens her og nu situation, misbrugets omfang og ikke mindst borgerens motivation. Den faglige vurdering vil samtidig omhandle en beskrivelse af borgerens personlige ressourcer og målene for behandlingen, således at det tydeligt fremgår, hvilke tiltag der skal i værksættes før og efter et evt. døgnophold. Sagsbehandleren i myndighedsafdelingen udreder i samarbejde med borgeren det videre forløb, hvor diverse faglige udredninger fra læger, Rusmiddelcenter mv. indgår i afgørelsen. Herefter udarbejdes en handleplan iht. Servicelovens 141. Såfremt der træffes beslutning om døgnbehandling, er det myndighedsafdelingen, der finder egnet behandlingssted og etablerer opstart af behandlingen. Rusmiddelcentret fortsætter den ambulante behandling, mens dette arbejde pågår. Sagsbehandler i myndighedsafdelingen holder løbende Rusmiddelcentret orienteret om bevillinger og eventuelle ventetider, således at den ambulante behandling kan tilrettelægges. Borgeren forberedes på det kommende tiltag. Myndighedsafdelingen laver opfølgningen på døgnbehandlingen og inddrager misbrugsbehandleren fra Rusmiddelcentret i god tid inden døgnbehandlingen afsluttes. Det er meget vigtigt, at overgangen fra døgnbehandlingen til efterbehandlingen planlægges så tidligt som muligt for at sikre borgeren den fagligt bedste tilbagefaldsforebyggelse, når borgeren igen vender tilbage til egen bolig. Tilbageholdelse af gravide med stofafhængighed og/eller overforbrug af alkohol I forbindelse med tilbud om støtte til gravide misbrugere kan kommunen tilbyde den gravide at indgå en kontrakt om behandling for misbrug med mulighed for tilbageholdelse. Der er mulighed for tilbageholdelse og behandling af gravide misbrugere, hvor det ufødte barn er i fare. 8

9 Opmærksomhed på misbrugernes hjemmeboende børn Personalet i Rusmiddelcentret skal i særlig grad være opmærksom på, om der er hjemmeboende børn, der udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Der er underretningspligt til myndighedsafdelingen. Handleplaner Loven om Social Service 141 foreskriver, at borgeren skal tilbydes en handleplan i forhold til den samlede indsats. Det er Norddjurs Kommunes målsætning, at misbrugsbehandlingen koordineres i et tæt samarbejde med øvrige relevante samarbejdspartnere. Der skal være tale om en samlet og helhedsorienteret indsats, hvor borgeren, Rusmiddelcentret og øvrige kommunale rådgivere samarbejder ud fra en aftalt opgave- og ansvarsfordeling. Klagemulighed Hvem kan klage? Borgerne kan selv klage, men kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat. Hvad kan der klages over- og hvem kan der klages til? Stofmisbrugsbehandling kan deles op i to områder - henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig behandling. Den sundhedsfaglige behandling er den del af behandlingen, der udføres af sundhedspersonale som læger og sygeplejersker. Der kan f.eks. klages over: - manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling - en læges afslag på behandling med bestemte lægemidler, ændringer af dosisstørrelse, omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, udleveringshyppighed, mulighed for og omfanget aftag-hjem-ordninger m.v. - spørgsmål om information og samtykke - udfærdigelse af lægeerklæringer - journalføring og afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger - spørgsmål om tavshedspligt i det sundhedsfaglige arbejde. 9

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere