Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014"

Transkript

1 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler

2 I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse 8 Organisering 10 Prioriterede indsatsområder 12 Tids- og handlingsplan samt budget 25 Bygningsfornyelse 27 Investeringsredegørelse 28 Målsætning og succeskriterier 33 Programmet er udarbejdet af sbs rådgivning a/s i samarbejde med Plan, Byggeri og Brand, Favrskov Kommune Anbækvej, Hammel OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

3 F O R O R D Tinghuset set fra Vestergade med Hammel Kirke i baggrunden Favrskov Kommune vil med dette program gennemføre et arbejde, der skal styrke Hammel som handels- og boligby. Favrskov Kommune søgte fire mio. kr. i marts 2013 til gennemførelse af områdefornyelse i Hammel, og i juni 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reservation af fire mio. kr. Beløbet forøges med Favrskov Kommunes eget bidrag på otte mio. kr. Arbejdet med områdefornyelsen har omfattet et forløb, der har kvalificeret en række delprojekter i midtbyområdet, en særlig proces i tilknytning til byomdannelsen af Delikaområdet, og fokus på trafik- og kulturområdet i Hammel midtby. Ved borgerworkshops og arbejdsgruppemøder er indsatsområderne blevet udvalgt, beskrevet, bearbejdet og prioriteret. Favrskov Kommune forventer at kunne medvirke til at fastholde et koncentreret bycenter, hvor handel, kultur og byliv blomstrer. Midtbyen skal forskønnes på gader, pladser og torve, og der skal skabes grundlag for at bygge nyt og omdanne eksisterende bebyggelse med henblik på at skabe et levende indkøbs- og mødested. Rutebilstationen, byomdannelsesområdet og kulturområdet omkring InSide skal integreres endnu mere i Hammel midtby ved at hele midtbyområdet bindes bedre sammen. Borgmester, Nils Borring Programmet er udarbejdet i forslag i perioden fra august 2013 til marts Herefter er forslaget behandlet i de politiske udvalg, Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014, Økonomiudvalget 17. juni 2014 og endelig blev programmet vedtaget som grundlag for det videre arbejde i Hammel på Byrådsmødet 24. juni Det er målet med områdefornyelsen i Hammel at skabe en moderne midtby, hvor nutidig arkitektur tilfører en ny identitet og samtidig bevarer sammenhæng med den oprindelige stationsbybebyggelse. Østergade, Hammel 3 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

4 G E O G R A F I S K P L A C E R I N G Hammels placering i regionen Luftfotografi, der viser områdefornyelsens område OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

5 HAMMEL OG OMEGN Det område, der danner grundlag for de forskellige indsatser, omfatter en central del af Hammel by. Se oversigtskort modstående side. Hammel ligger i Favrskov Kommune vest for Aarhus. Favrskov Kommune er dannet af de tidligere kommuner Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og sognene Granslev, Houlbjerg og Laurbjerg fra den tidligere Langå Kommune. Hammel er én af Favrskov Kommunes fire hovedbyer (de øvrige er Hinnerup, Hadsten og Ulstrup). Hammel by er omgivet af landbrugsjord mod vest og mod syd, af skov mod nord, og mod øst er der både landbrugsjord, skov og golfbane. Hammel by er som helhed omgivet af grønne arealer, men der er mangel på grønne arealer og øvrige attraktive udendørs opholdsarealer i det udvalgte byområde. Hammel ligger 22 km nordvest for Aarhus, 25 km nordøst for Silkeborg, 40 km sydøst for Viborg og 30 km syd for Randers. Byen ligger lidt nord for den tæt trafikerede og smalle Aarhus- Viborg vej (Rute 26) og øst for Randers-Skanderborg vejen. I hele Favrskov Kommune bor (2013) mennesker, heraf (2013) i Hammel by. I det udvalgte område af Hammel bor (2012) mennesker. Legeplads tæt ved Randersvej/Skanderborgvej med Frijsenborg lige vest for I Hammel by er de fleste funktioner som skoler med overbygning, offentlig service, industri og dagligvare- og udvalgsvarebutikker samlet. Her findes ligeledes specialiseret privat service, kulturhus, bibliotek, posthus, politistation, biograf, svømmehal og diverse idrætsanlæg, rutebilstation med mere. Pladsdannelse i Hammel midtby 5 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

6 H A M M E L M I D T B Y BESKRIVELSE AF OMRÅDET Tinghuset, som har været sygehus, retsbygning, arrest og politistation, er nu sognegård Hammel midtby er præget af bebyggelse i to til tre etager, hvor butikkerne udgør stueetagen, og hvor de øvrige etager er indrettet med liberalt erhverv og boliger. Rundt i området er der også nyere tæt-lav bebyggelse og klassisk provinsboligbyggeri i to til tre etager, hvor boligmassen er karakteriseret af små lejligheder. Byens rutebilstation er placeret i den nordvestlige del af området. En ældre trafikterminal, som i forbindelse med opførelse af ny dagligvarebutik overvejes nyindrettet på et mindre areal. Rutebilstationen lægger i perioder plads til omkring 25 overnattende busser på arealet centralt i Hammel by. Området er derudover præget af store parkeringsarealer i tilknytning til Hammel Neurocenter, den kommunale administrationsbygning og især den primære butiksgade, Østergade. Byens handelsgader er renoveret i starten af 1980 erne med de dengang udbredte belægninger i søsten. I områdets vestlige del ligger både kulturhuset InSide og byomdannelsesområdet. Forbindelserne mellem henholdsvis det gamle handelsområde og de to nyere områder, og mellem byomdannelsesområdet og kulturhuset InSide, er ikke optimale i dag, og ønskes forbedret. I takt med hele områdets renovering vil en regulering og hastighedsdæmpning af trafikken på både Vadstedvej/Sallvej og Anbækvej også blive nødvendig. Kulturhistorie Af bevaringsværdige bygninger i området kan foruden naturligvis kirken nævnes Dommergården, Tinghuset og det tidligere Elværk, hvor der oprindeligt var tilknyttet badeanstalt. Hammels historie har været præget af nærheden til grevskabet Frijsenborg. Så sent som i 1860 var Hammel ikke væsentligt større eller anderledes end de andre sogne i området. Men i 1837 var Hammel blevet tingsted for Frijsenborg og Favrskov Birk, og det satte gang i udviklingen. Byen udviklede sig herefter med håndværk som hovederhverv - apotek 1842, sparekasse 1866, teknisk skole 1882, privat realskole 1883, amtssygehus , mejeri 1900, bank 1905 og slagteri Den første bymæssige bebyggelse blev opført omkring det gamle tinghus og kirken. Omkring 1908 åbnede jernbanen Aarhus-Hammel og Hammel- Thorsø i 1914, begge blev dog nedlagt igen omkring , men banen havde i sin korte levetid stor betydning for byens erhvervsliv. Stationsbygningen står i dag som et velbevaret minde centralt i byen. Handel Hammel by har fra midten af 1800-tallet haft et stort udbud af butikker og liberale erhverv på grund af sin beliggenhed midt mellem de store byer Aarhus, Randers, Silkeborg og Viborg. Afstanden til disse byer gav Hammel et godt geografisk udgangspunkt for blandt andet handel og omsætning for et stort opland. OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

7 Der er således en lang tradition for handel i byen. Byen har, størrelsen taget i betragtning, stadig et rimeligt udvalg af specialbutikker. Flere af strøgbutikkerne herunder særligt butikker i butikscenteret (Tema Centret) står tomme, og mange liberale erhverv siver fra byen, så der er i høj grad behov for en indsats for at bevare butikker og erhverv og gerne trække flere tilbage til byen. Foreninger I byens kerne findes et mindre center (Tema Centret) med overdækket gågade. Her er der forskellige specialbutikker, der supplerer Østergades forretningsliv Der er et bredt og velfungerende forenings- og kulturliv i Hammel, og en række af disse er også repræsenteret i eller meget tæt på det valgte område. Således er der et stort udvalg af klubber og foreninger; idrætsforeninger, politiske foreninger, kunstforeninger, biavl, jagt, spejder, motorcykler, privat /foreningsdrevet biograf (Fotorama) med videre. Der har været biograf i Hammel siden Fra 1952 med kontinuerlig biografdrift - bortset fra 3 måneder i 1993, fordi man, som i så mange andre mindre byer, måtte opgive at drive biografen på kommercielle vilkår. Siden den sidste private ejer så sig nødsaget til at lukke i 1993, har Fotorama været drevet af frivillig arbejdskraft - organiseret i en forening. Af øvrige velfungerende foreninger og klubber kan nævnes Hammel Gymnastik Forening (HGF), Kunstforeningen i den nordvestlige del af området og Hammel Cykelklub i den østlige del fremhæves. Den foreningsdrevne biograf i Hammel, Fotorama Kunstforeningen har udstillings- og gallerifaciliteter i kulturhuset InSide og cykelklubben har hjemsted i klubhuset på Stadionvej 5. 7 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

8 B O R G E R I N D D R A G E L S E Favrskov Kommune fik fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i juni 2013 tildelt reservation til programudarbejdelse. En hoppepude som element i borgerinddragelsen Arbejdet blev derefter igangsat, og 24. august 2013 blev afholdt et velbesøgt Åbent-hus-arrangement, en Byomdannelsesbrunch, hvortil alle interessenter i og omkring byomdannelsesområdet og midtbyen var inviteret. Mødet blev afholdt med udgangspunkt i Frysehuset midt i byomdannelsesområdet og ca. 200 borgere deltog. I forbindelse med arrangementet var der mulighed for at vandre rundt i det store område, se flere af bygningerne indefra og endda komme op i en byggelift, så det på den måde blev muligt at se området fra oven. Ved arrangementet var der også mulighed for at se en række ophængte plancher med oplysninger om området, høre oplæg om visioner for udviklingen ved en række forskellige fagpersoner, blive vist rundt i området af en lokalhistoriker samt få en drøftelse med såvel ansatte fra kommunens forvaltning som med politikerne. Blandt andet var der arrangeret 100 meter samtaler, hvor de fremmødte kunne booke en given politiker og få vedkommende på tomandshånd for en kortere samtale. For at trække så mange interesserede til som muligt var der i samarbejde med de lokale handlende arrangeret en stor brunchbuffet, musikindslag ved den lokale ungdomsskole og racerløb med gocarts med videre. På dagen fremkom en lang række forslag til indsatsområder, idet der var arrangeret mulighed for at skrive sine holdninger, forslag eller idéer på ophængte plancher. Mulighed for at prøve gocarts og ATV ere trak nye dimensioner til borgerinddragelsen Arrangementet havde som nævnt udgangspunkt i byomdannelsesområdet, men omfattede desuden tilmelding til arbejdsgrupper for temaerne Midtby og Trafik i Hammel, og ved arrangementet meldte cirka 30 personer sig til at deltage i det videre arbejde med idéudvikling og prioritering af indholdet til programmet. Dette foregik blandt andet ved to arbejdsgruppemøder henholdsvis 3. oktober 2013 og 14. november Begge møder havde temaerne Midtby og Trafik som overskrift, og ved det første møde deltog ekstern oplægsholder fra arkitektfirmaet Gehl Architechs. Efter oplægget var der en ivrig debat om Hammel midtbys udfordringer med hensyn til trafik og byrum. OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

9 Ved det andet arbejdsgruppemøde blev de udvalgte indsatsområder yderligere drøftet og ved mødets afslutning også prioriteret. Det er denne udvælgelse og prioritering, der har dannet baggrund for programmets udformning. Favrskov Kommune og sbs rådgivning a/s sammenskrev herefter de mange idéer og ønsker til nærværende program. Parallelt med programskrivningen udarbejdede Rambøll idéskitser til de prioriterede midtbyprojekter. Programmet blev i udkast præsenteret på et Temamøde for byrådet 28. maj 2014 sammen med oplæg til masterplan, midtbyprojekter og trafikale tiltag. Udvalget for Teknik og Miljø godkendte programmet 2. juni 2014 og Økonomiudvalget 11. juni 2014, og endelig traf Byrådet beslutning om gennemførelse af områdefornyelsen i Hammel 24. juni Borgerinddragelsen vil fortsætte i gennemførelsesfasen, idet relevante interessenter sammen med Favrskov Kommune og konsulenter vil samarbejde om detaljeringen af gennemførelsesplanerne og om den helt præcise tidsmæssige prioritering med videre. Stort fremmøde til det indledende møde i programfasen og der kom mange forslag samt tilmeldinger til arbejdsgrupper 9 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

10 O R G A N I S A T I O N Plan, Byggeri og Brand bliver i gennemførelsesfasen projektleder for en tværsektoriel organisation. Organisationen bliver sammensat også med repræsentanter fra andre dele af Teknik og Kultur samt fra øvrige forvaltninger. Sammen med en eller flere tilknyttede konsulenter vil denne organisation være sekretariat for processen i hele gennemførelsesfasen. Repræsentanter fra alle forvaltninger har været med i programfasen, således at programmets enkelte indsatser og de mange øvrige projekter, der sideløbende gennemføres, er både planlagt og vil blive gennemført koordineret. Byrådet har det overordnede ansvar. Styregruppen bestående af direktionen sikrer forbindelsen mellem byråd og sekretariat. Sekretariatet, bestående af en projektleder, adhocmedlemmer og konsulent, sørger for fremdrift og den praktiske gennemførelse og vil i den forbindelse være i tæt dialog med de forskellige forvaltninger og arbejdsgruppen. Ved gennemførelse af de enkelte indsatsers anlæg vil der ad hoc blive iværksat yderligere inddragelse af arbejdsgrupperne og/eller øvrige særlige interessenter. Projektorganisationen er vist på modstående side. Den tværsektorielle organisation her samlet for planlægning til programmet OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

11 Projektejer Byrådet Styregruppe Direktion Sekretariatet Projektleder + Ad hoc medlemmer + Konsulent Arbejdsgrupper Organisationsdiagram Forvaltninger 11 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

12 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R Gennem de afholdte møder om forskønnelse i Hammel midtby og trafiksikring i hele området er der fremkommet mange gode idéer til, hvordan Hammels historiske bydel kan forbedres. Vision og strategier Med afsæt i byomdannelsesbrunchen i august 2013, et arbejdsgruppemøde og en workshop i oktober 2013, blev der formuleret en vision og fire strategier for Hammel midtby. På det afsluttende arbejdsgruppemøde i november 2013 blev de enkelte indsatsområder kvalificeret og prioriteret, herunder med vejledende afstemning i form af tildeling af hjerter til de forskellige projekter. Samlet har de mange involverede borgere, arbejdsgrupperne, sekretariatet, styregruppen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Favrskov Byråd ønsket at indsatsområderne bliver som følger: (Kort ses på modstående side). Programskrivning og borgerinddragelse VISIONEN for Hammel midtby er HANDEL OG OPLEVELSER: Hammel midtby skal danne ramme om et dynamisk og attraktivt handels-, kultur-, og byliv Udover udgifter til konsulent, for medvirken til ansøgning om reservation, borgerinddragelse og programskrivning, ønskes der også anvendt midler til konsulent/rådgiver ved gennemførelse af de mange forskellige indsatser. STRATEGIERNE er: Den kørende trafik: Det skal som bilist være logisk og enkelt at finde rundt i Hammel midtby En del af Østergade i Hammel fra Torvegade til Voldbygade - er indrettet som ensrettet sivegade med maksimalt 30 km/t. Belæg Den lette trafik: Det skal som blød trafikant være sikkert og nemt at færdes i Hammel midtby Passager & Forbindelser: Byens rum skal forbindes af trygge passager, der skaber tydelige og spændende forbindelser Torve & Pladser: Byens rum skal styrkes så torve og pladser kan fungerer som fleksible små oaser med egen identitet OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni Borgmester Nils Borring byder velkommen til de mange fremmødte borgere under byomdannelsensbrunchen i august 2013

13 Torve, pladser og opholdsarealer mv. Østergade (ensrettet sivegade) med nye oaser Tema Passagen - forbindelse mellem Tema Centret og SuperBrugsen til Østergade med videre Gl. Randersvej 1.3 Forskønnelse af passager til Østergade 1.4 Hævet flade ved Vinkelvej/Anbækvej Grønne rekreative arealer i byomdannelsesområdet Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger Vadstedvej Sallvej 1.1 / 1.3 Østergade 1.2 Voldbyvej Kultur-tarv (flere lokaliteter i bymidten) Ungdomskultur Frysehuset og Fabriksvej 10, skateraktiviteter med videre Særlige trafikale foranstaltninger Industrivej 1.5 Fabriksvej Vinkelvej Del af rundkørsel på Anbækvej Stiforbindelser fra midtbyen via Vinkelvej gennem byomdannelsesområdet 2.2 Anbækvej 3.3 Shared Space ved Østergade/Voldbyvej 13 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

14 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R TORVE, PLADSER OG OPHOLDSAREALER MED VIDERE Arbejdsgrupperne 7. Skiltning og navngivning af torve og pladser. (4 stemmer) 4. P-pladserne mellem Mindevej og Østergade indrettes med nye aktiviteter. (13 stemmer) 5. To eksisterende oaser i Østergade bearbejdes med henblik på ophold, nye oplevelser og funktionalitet. (12 stemmer) 10. Snedkerruten. Tydeliggørelse af forbindelse mellem Den gamle snedkergård og Sparekassen Kronjylland bag bebyggelsen ved Østergade. (1 stemme) 3. Markering af passager på tværs af Østergade, ved at trække passagerne ud i gaderummet. Fx markering i belægningen, kunst eller særlig belysning. (13 stemmer) 13. Lukning af Østergade i perioder. (0 stemmer) På det afsluttende arbejdsgruppemøde i november 2013 blev de enkelte indsatsområder kvalificeret og prioriteret, herunder med vejledende afstemning i form af tildeling af hjerter til de forskellige projekter. Se stemmerne på kortet. 8. Marguerite-ruter. Synliggørelse af passager og ruter i byen. (2 stemmer) 12. Udarbejdelse af en Bagsidevejledning, der beskriver, hvordan bagside bliver til forside. (0 stemmer) Arbejdet med forbedringer i midtbyen er sket med baggrund i, at Hammel bymidte er under pres som handelscentrum, og tiden er løbet fra byrumsdesignet. Derfor er her et stort ønske om at skabe mere liv i området samt gennemføre en renovering og forskønnelse. Det gælder især Østergade, de tilstødende passager samt udvalgte nærliggende pladser. Renovering vil ske etapevis i det omfang økonomien tillader det. En række af arbejdsgruppens ønsker (se kort fra arbejdsgruppens møder) bliver medtaget under områdefornyelsens indsatser, andre bliver gennemført senere. De med rødt indrammede indsatser gennemføres under områdefornyelsen. De øvrige undersøges nærmere og gennemføres om muligt senere. 9. Etablering af en ny kompakt rutebilstation i Torvegade. (2 stemmer) 11. Opgradering af Vinkelvej til primær sti med aktiviteter. (1 stemme) 6. Etablering af et opholds- og aktivitetsområde ved Smedens Have, der inkluderer leg og aktiviteter for alle aldre. (5 stemmer) 2. Forskønnelse af passagen vest for Temacentret, som forbinder Østergade og Godthåbsvej. (13 stemmer) 1. Ændring af strøggaden i Temacentret til gaderum med mulighed for aktiviteter. (14 stemmer). Arbejdsgruppens prioriterede projekter 2. arbejdsgruppemøde 14. november 2013 Kort med arbejdsgruppernes projekter OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

15 1 1.1 Østergade (ensrettet sivegade) med nye oaser En del af Østergade i Hammel fra Torvegade til Voldbygade - er indrettet som ensrettet sivegade med maksimalt 30 km/t. Belægningen er fliser med søsten samt chaussésten. Der er mulighed for parkering på store dele af strækningen. Trods den kombinerede køre- og gågadeindretning opleves dele af gågadeforløbet nedslidt, og det er derfor besluttet og prioriteret, at der skal indrettes nye oaser. Rambøll er konsulent på udarbejdelse af idéskitser til den kommende forskønnelse, således at det fysiske arbejde med løftet af gågaden kan igangsættes hurtigst muligt efter der er opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Borgerne i Hammel, og de handlende i området, har været med til at prioritere denne indsats og blev præsenteret for bymidteprojektet 23. marts Eksempel på eksisterende oase i gågaden i Østergade 15 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

16 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R TORVE, PLADSER OG OPHOLDSAREALER MV. 1.2 Tema Passagen - forbindelse mellem Tema Centret og SuperBrugsen til Østergade Et af de højest prioriterede ønsker fra arbejdsgruppen, der har været aktive i programfasen, har været en forskønnelse af den meget anvendte passage fra Tema Centret og SuperBrugsen ved Godthåbsvej og til gågaden i Østergade. Forbindelsen er meget vigtig, fordi den er hovedfærdselsåren fra den store parkeringsplads ved kommunens administrationsbygning til SuperBrugsen, Tema Centret og specialbutikkerne i Østergade. Passagen og de små byrum undervejs på forbindelsen er generelt nedslidte og virker skæmmende for oplevelsen af Hammel midtby. Et mindre byrum mellem Tema Centret og Smedens Have Favrskov Kommune har tilknyttet en konsulent, der skal udarbejde forslag til, hvordan passage og byrum kan forbedres, og det forventes at projektet kan realiseres i efteråret Passage og byrum ved Tema Centret trænger til en kærlig hånd OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

17 1.3 Forskønnelse af passager til Østergade 1.4 Plads ved Vinkelvej/Anbækvej For at styrke grundlaget for handel i Hammel midtby og for at skabe mere attraktive forbindelser fra arealerne bag handelsgaden, Østergade, ønskes der sat fokus på de mange passager mellem parkeringspladser, baggårde og opholdsarealer og gågaden. Det er vigtigt at styrke alsidig handels- og indkøbsmuligheder i Hammel, sådan at også specialvarebutikkerne i gågaden klarer sig godt. Dette opnåes blandt andet ved, at det er nemt at parkere tæt ved butikkerne og at der er et attraktivt miljø i og omkring den enkelte butik. En mulighed er at gøre parkeringsforholdene bag strøgbutikkerne mere attraktive og forbedre forbindelsen fra parkeringsområderne til gågaden og den enkelte specialvarebutik. Det sker nu, og kommunens konsulent er også tilknyttet denne indsats med henblik på at fremkomme med gode løsninger på nye og mere attraktive passager til gågaden. For at styrke forbindelsen mellem handelsområdet i Hammel midtby og byomdannelsesområdet i den vestlige del af bymidten ønskes Vinkelvej sat i stand og gjort attraktiv at færdes på for bløde trafikanter. Ved afslutningen af Vinkelvej, ved dens udmunding på Anbækvej er det besluttet at indrette en plads, der strækker sig ud over Anbækvej som en hævet flade. Pladsen skal både være et forbindende byrum mellem to forskellige områder samtidig med at det skal tjene som en hastighedsreducerende foranstaltning på Anbækvej. En plads der kan sikrer en sikker forbindelse for de bløde trafikanter mellem Vinkelvej og byomdannelsesområdet kunne være en oplagt mulighed. Besigtigelse af stedet, hvor en hævet flade på tværs af Anbækvej kan skabe sikker forbindelse fra Vinkelvej til byomdannelsesområdet Passagen her fra p-plads ved Nørreport/Mindegade til gågaden er én blandt flere der har behov for en forskønnelse 17 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

18 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R TORVE, PLADSER OG OPHOLDSAREALER MV. 1.5 Grønne rekreative arealer i byomdannelsesområdet Mellem Hammel midtby og et nyt, større beboelseskvarter nord for Vadstedvej ligger byomdannelsesområdet. I de kommende mange år vil her finde en betydelig byomdannelse sted i form af, at tidligere og nuværende erhvervsbebyggelse vil forsvinde og blive afløst dels af et Plejecenter og dels af et omfattende privat boligbyggeri. Hævet flade Sallvej Der ønskes imidlertid allerede nu skabt en grøn forbindelse fra Hammel midtby mod vest via byomdannelsesområdets nuværende og kommende grønne arealer. En forbindelse der skal medvirke til at trække det grønne element fra skov- og naturområderne vest for Hammel ind til Hammel midtby. Samtidigt vil det grønne rekreative areal i byomdannelsesområdet kunne tjene som legeplads med videre for de eksisterende boliger, der i dag omkranser området. Forbindelse til landskab Sti Sø Vadstedvej Sti Rækkehuse Ny vejtilslutning Institution Vestergade Det grønne rekreative element kan desuden tjene som en spændende, naturlig og støjreducerende foranstaltning mellem de eksisterende virksomheder langs Industrivej og de nuværende og kommende boliger i byomdannelsesområdet. Institution Byhuse Sti Rækkehuse Torv Tagdækkervej Vold Grønt område Plejecenter Byhuse Hævet flade Vinkelvej Plads Torv Ny rundkørsel Bane Allé Industrivej Erhverv Fabriksvej Punkthuse Punkthuse Elmevej Sti Punkthuse Sti Anbækvej Punkthuse Illustrationsplan fra Masterplanen af fuldt udbygget byomdannelsesområde Et kig mod nordvest hvorfra den omgivende natur via byomdannelsesområdet kan trækkes helt ind i Hammel midtby OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

19 KULTURELLE OG SÆRLIGE BOLIGSOCIALE FORANSTALTNINGER Kultur-tarv (flere lokaliteter i midtbyen) Find åstederne for den levende historie - veje til viden og oplevelser. er overskriften på et selvstændigt projekt med deltagelse af seks østjyske kommuner. Målet er at inspirere særligt børnefamilier til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab. Der skal skabes seks indvielsesevents for de deltagende kommuner, der skal markere en række nye ruter, hvor kunstnerisk bearbejdet musealfaglig viden formidles via digital lyd og leder deltagerne på vej mod udvalgte locations for historiske begivenheder. Med overskriften veje til viden, gentænkes konceptet for kulturarvs formidling knyttet til landskabet, hvor gæsten/ brugerne motiveres til at opleve og finde vej i landskabet. Før, efter og eventuelt undervejs guides man til at søge mere viden på internettet. Målet med ruterne er, at komme ud at gå i historiske kulturspor, at opleve kulturarven på nye måder på stedet, og at få inspiration til at søge mere viden om kulturhistoriske begivenheder i landskabet via digitale kommunikationstjenester. bibeholdes og udbygges så den fungerer som fundament, dels for markedsføringen af projektet og dels i egenskab af funktion som linkformidler til udvalgte kulturarvs platforme, apps og mobile tjenester. Tjenester, som udvikles massivt af mange forskellige parter i disse år med henblik på natur- og kulturarvsformidling. Gentænkningen af digital formidling sker således i form af understøtning, videreudvikling af udvalgte platforme, samt markedsføring af øvrige platforme med kulturarvs formidling. Brugerne inspireres derved til at søge længere ind i historien, afprøve de mange apps og digitale formidlingsplatforme, der allerede findes. Projektet har et samlet budget på godt kr. og er allerede delvist finansieret dels via forholdsmæssig fordeling blandt de seks deltagende kommuner og dels fra andet regi, men det forventes, at projektet vil få behov for en mindre økonomisk håndsrækning, når projektet skal afvikles i Hammel, hvorfor der er afsat et beskedent beløb til at medvirke til, at fortælle historien om særlige områder i byen. Ruten i Hammel skal efterfølgende kunne følges og opleves guidet af lyd og fysiske markeringer, med ledetråde til mere digital viden. Dette skal kunne ske hele året i kulturaftalens periode. 19 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

20 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R KULTURELLE OG SÆRLIGE BOLIGSOCIALE FORANSTALTNINGER 2.2 Ungdomskultur Frysehuset og Fabriksvej 10, skateraktivitet med videre Midt i byomdannelsesområdet bevares midlertidigt et par af de mest anvendelige erhvervsejendomme. Frysehuset, Industrivej 6B, vil skulle anvendes som råt aktivitetshus for især unge inklusiv forplads og tilknyttede aktiviteter (også ud over førnævnte Kultur- Tarv ). Kulturelle, eller særlige sociale foranstaltninger for unge som ikke benytter de etablerede foreningstilbud, vil også blive skabt på ejendommen Fabriksvej 10, dels i huset og dels på skaterbane med videre udenfor. Det er endnu ikke endelig fastlagt hvilke aktiviteter, der vil kunne finde sted i og omkring de to bygninger, men sekretariatet for områdefornyelsen arbejder allerede med Kultur- og Fritidsafdelingen om den mere præcis projektbeskrivelse, ligesom Kultur- og Fritidsafdelingen har kontakt til de kommende brugere af aktivitetsstederne. Indsatserne indtænkes desuden i Favrskov Kommunes deltagelse i projekt Urban Lab under Kulturhovedstad Frysehusets udendørs scene i brug ved byomdannelsesbrunchen i august 2013 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

21 SÆRLIGE TRAFIKALE FORANSTALTNINGER Del af rundkørsel på Anbækvej Som led i udviklingen af byomdannelsesområdet vurderes det nødvendigt at etablere en rundkørsel på Anbækvej ved Baneallé. Både for at sikre en ny indkørsel til det kommende store beboelsesområde i byomdannelsesområdet, og for at sikre en fornuftig og sikker trafikafvikling på Anbækvej. Rundkørslen vurderes også nødvendig for at etablere en mere naturlig og pænere forbindelse for trafik fra Hammels sydlige side og ind til midtbyen. Da den ansøgte ramme på fire mio. kr. fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet imidlertid ikke rækker tilstrækkeligt til at medfinansiere alle de forskellige tiltag i området, er det vurderet, at det kun er en begrænset del ( kr.) af en rundkørsel til i alt halvanden mio. kr., der medtages direkte under indsatsene i områdefornyelsesprogrammet. Den sikkerhedsfremmende del af rundkørsel i form af det hastighedsreducerende element på Anbækvej og det generelt forskønnende element i at få løftet det nuværendet-kryds ved Shell-Express-tanken, hvor Baneallé går ud til Anbækvej. Her vil Anbækvej blive brudt af rundkørsel med ben til Centrum/administrationsbygning, til rutebilstation og til byomdannelsesområdet og kulturhuset InSide 21 OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni 2014

22 P R I O R I T E R E D E I N D S A T S O M R Å D E R SÆRLIGE TRAFIKALE FORANSTALTNINGER 3.2 Stiforbindelser fra midtbyen via Vinkelvej gennem byomdannelsesområdet Vinkelvej starter ved Torvegade/Kapelvej og løber langs kirkegården frem til Anbækvej. Vinkelvej er starten på en naturlig forbindelse/sti fra Hammel midtby via byomdannelsesområdet og mod vest til boligbebyggelsen nord og vest for Vadstedvej og helt ud i skov- og naturområdet vest for Hammel. Den første del af stiforløbet, Vinkelvej, trænger til en forskønnelse så det bliver et attraktivt tilvalg for gående, løbende eller cyklende ad denne vej gennem byen. Når stiforbindelsen har krydset den nye hævede flade på Anbækvej/Vinkelvej skal den forsætte gennem hele byomdannelsesområdet, og sno sig gennem det rekreative grønne areal og munde ud i Vadstedvej ved det grønne areal på hjørnet af Industrivej og Vadstedvej. Her krydses Vadstedvej og man kan fortsætte langs Slugten og Dalstrøget. Dermed er der forbindelse - også via stier - fra Hammel midtby til skov- og naturområdet vest for Hammel. Vinkelvej set fra Fakta langs Garant mod Anbækvej og byomdannelsesområdet OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM Hammel juni

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2014

Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2014 Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2014 Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for bymæssig udvikling Jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere