Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling

2 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi til denne virksomhedsplan. Vinnie Thomsen Centerleder

3 Indholdsfortegnelse 1. Mål: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Recovery-orientering Samarbejdspartnere Mål: Brugerne får det bedre Strategi: Resultatdokumentation Delmål 2012, budget: Effekt af misbrugsbehandlingen centralt fastsatte mål: Mål: Brugerne er tilfredse med vores indsats Strategi: Brugerundersøgelser Brugerundersøgelse for CfM Interne brugertilfredshedsundersøgelser CDOI færre trussels og voldsepisoder Mål: Udvikling af det sociale arbejde Strategi: Innovation og styrket evidensbasering Praksisforskning: Online addiction treatment Stofindtagelsesrum Forebyggende indsats Nye behandlingstilbud Særligt indsatsområde 2012, budget: Styrket sundhedsindsats Gadeklinikken Familieindsatsen Herointilbuddet Psykiatrisk Udredning i CfM er under afvikling Den psykiatriske udredning/ igangsættelse af behandling i CfM er under afvikling. Til trods for de særdeles gode resultater, det har ført med sig. Der er evidens for jvnf. model -Bedre Udredning- at behovet for dobbeltindsats og tilgængelighed som væsentlige principper for, at sikre en helhedsorienteret behandling, er særdeles virkningsfulde Mål: Effektiv organisation med sikker drift Strategi: Mere tid til borgerne Reduktion i sygefravær Koordineret indsats Effektivisering af halvårsopfølgninger Elektronisk personalearkiv CSC Implementering af nyt IT-system Strategi: Styrket modtagelse af borgerne og rettidig løsning af behov

4 Flytning til Sumatravej Fastholdelse af nyopstartede brugere Delplaner Behandlingsafdelingens front Informationskanaler Personale ledsagelse og -tilgængelighed Strategi: Kvalitet i sagsbehandlingen Opgavebeskrivelse og ansvarsfordeling i indsatserne Halvårsopfølgninger Delmål 2012, virksomhedsplan: Hurtig iværksat behandling af voksne med stofmisbrug Behandlingsgarantien på 14 dage. Servicelovens Mål: Personale: Højt fagligt niveau og inddragelse af netværk Strategi: Ledelsesudvikling Strategi: Kompetenceudvikling Uddannelse af personale Nye medarbejdere Praktikanter Uddannelsesudvalget Konflikthåndtering Supervision Øvegrupper/mentorer for nye behandlingsmetoder Strategi: Pårørendestrategi Tilbud til Pårørendegrupper Inddragelse af brugerens netværk ifbm. behandlingen Strategi: Frivillighedsstrategi Mål: Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv Strategi: Styrkelse af budgetansvar Strategi: Helhedsorienteret styring Bilag 1: Ydelsesbeskrivelser i CfM Fronten Rådgivningen /Modtagelsen Individuel behandling af opiatmisbrugere Misbrugsbehandling på Samsø Forbehandling i arresten Khat behandling i Bazaren CNS-behandling Dobbeltdiagnosebehandling

5 Hashbehandling Gadeklinikken Familieorienteret misbrugsbehandling Behandling til gravide stofmisbrugere Café Tumbling KontaktHuset Sundhedsteamet Udgående indsatser til unge med rusmiddelproblematikker HalvvejsHuset Tilbagefaldsforebyggelse Café Madam Grøn

6 1. Mål: Social inklusion og medborgerskab Det er overordnede mål i stofmisbrugsindsatsen er social inklusion og i rehabiliteringsfasen er sigtet: Stoffrihed, reduktion eller stabilisering af misbruget Strategi: Recovery-orientering Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune har besluttet en strategi, som indeholder en række centrale principper ift. at sikre sammenhæng og social inklusion for borgere med psykosociale sårbarheder og/eller et misbrug. Strategien baserer sig på en helhedsorienteret recovery-tilgang. Afsættet for behandlingen er, at brugeren som udgangspunkt gennemgår tre faser: Stabliliserings-, reorienterings- og reintegrationsfasen, hvor de forskellige behandlingsindsatser har et særligt fokus på én eller flere af de tre faser. Recovery-tilgangen betyder, at de grundlæggende værdier udgør fundamentet i rehabiliteringsarbejdet, og værdierne kobles med metoder, som fremmer vejen til bedring. De fire værdier som repræsenterer grundværdierne i arbejdet er: Personorientering, personinvolvering, selvbestemmelse og potentiale for udvikling Samtidig er empowerment et centralt element i det recovery-orienterede arbejde, hvor der er et stærkt fokus på, at alle mennesker skal opnå magt over eget liv.. I praksis afspejler recovery-orienteringen sig særligt ved, at der tages udgangspunkt i brugerens egne ønsker og behov, at behandlingen er frivillig at deltage i, og at det som udgangspunkt forventes, at brugeren tager medansvar for behandlingen. 1.2 Samarbejdspartnere Brugerens sociale inklusion og medborgerskab afhænger i høj grad af CfM s samarbejdsindsatser med eksterne aktører. Nogle af de centrale samarbejdspartnere er i den forbindelse: Center for Myndighed Bostøttecentret Videnscenter for Misbrugspsykiatri Regionens behandlingspsykiatri Arbejdskonsulenter Kriminalforsorgen Beskæftigelsesforvaltningen herunder brugernes økonomi, pension mv Familiekontoret, Center for Familier, Børn og Unge, Aarhus Kommune Skejby sygehus afdeling Q, Region Midtjylland Familieambulatoriet, Region Midtjylland Døgninstitutioner Væresteder, herunder Reden mv. Udsatte teamet og gadesygeplejersker Apoteker Lokalcentre Socialmedicinsk Tandklinik STRISS (brugerorganisation) Kofoedsskolen 2. Mål: Brugerne får det bedre I CfM er det overordnende mål for det sociale- og sundhedsfaglige arbejde, at brugerne får det bedre som følge af stoffrihed (eller reduktion/stabilisering af misbruget) Strategi: Resultatdokumentation Center for Misbrugsbehandling anvender til udviklingen af indsatsen følgende informanter: 1. Behandlings forløbene evalueres løbende 2. Målopfølgning. ( Aarhus Kommune) 3. Kvalitetsstandard på misbrugsområdet lovbestemt.. 4. Årlige målgrupperapporter (CFM) 5. Stofmisbrugsdatabasen (samling af data fra dk, specifikke data fra Aarhus) 6. Landsdækkende rapporter/evalueringer/udredninger fra Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og SFI mv Delmål 2012, budget: Effekt af misbrugsbehandlingen centralt fastsatte mål: Brugere med succesfuld udskrivning: 5

7 o Afklaring: 90 % o Døgnbehandlingsophold: 55 % o Halvvejshuset: 50 %. I CfM er raten på succesfulde udskrivninger en målbar indikation på, at brugerne får det bedre. Kriteriet for succesfuld udskrivning fra et døgnbehandlingsophold og i HalvvejsHuset er ét af følgende: 1) Færdigbehandlet og udskrevet 2) Stoffrihed gennem et ambulant behandlingsforløb 3) Færdigbehandlet delbehandling ifbm. døgnbehandling 4) Afbrudt døgnbehandling før tid og stoffri Hvad angår succesfulde udskrivninger af brugere i afklaring/forbehandling gælder, at ovenstående punkter fra 1 4 skal være opfyldte sammen med kravet om visitering til døgnbehandling og/eller visitering til (anden) ambulant behandling. Døgnbudgettet reduceres med kr. i 2014 og yderligere med kr. i Det får betydning for antallet af brugere, der kan tilbydes døgnbehandling. I den kommende periode vil budgetmålene for døgnbehandling og HalvvejsHuset fortsat være de samme som 2011 og dermed 55% for døgnbehandling og 50% for HalvvejsHuset. Succesfuld udskrivning Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2.kvt 2012 Budgetmål for Afklaring/forbehandling 94 % 86 % Ingen særskilt indsats Døgnbehandlingsophold 40 % 93 % 90 % 72 % 55 % HalvvejsHuset 62 % 57 % 72 % 80 % 50 % Afklaring/forbehandling er et tilbud, der ophørte i 2011 og i stedet blev integreret i behandlingstilbuddene i behandlingsafdelingen. Der laves derfor ikke længere særskilte målinger på dette område, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt målsætningen om 90% succesfulde udskrivninger er opnået i 2011 og Ej heller er det muligt at opstille budgetmål for de kommende år. I 2013 tilføjes et nyt mål vedr. hashbehandling som udgør 50% af nyindtaget i CFM. Dette nye mål vil i højere grad kunne afspejle centrets aktivitet end de gamle mål, som har eksisteret i mere end 10 år. 3. Mål: Brugerne er tilfredse med vores indsats 3.1. Strategi: Brugerundersøgelser Brugerundersøgelse for CfM Den seneste brugerundersøgelse der er udarbejdet for CfM er fra Interne brugertilfredshedsundersøgelser Udover generelle brugerundersøgelse vil CfM udarbejdet interne brugertilfredshedsundersøgelser for udvalgte tilbud. (Kvindegruppe). De ½ årlige ASI opfølgningerne kan ud fra de enkelte parametre afspejle hvorvidt: 1. brugeren har fået det bedre, 2. samme niveau eller 3. der er tale om en forværring. Opfølgninger er således parametre for hvilken behandling der skal iværksættes (fortsættes el. afsluttes) CDOI CDOI (oversat til dansk betyder klientrettet effektinformerende terapi), som er en metode, hvor brugeren giver deres formaliseret feedback på, hvorvidt de har opnået det ønskede udbytte af behandlingen. Metoden anvendes indtil videre i arresten og udgående indsatser til unge med misbrugsproblematikker på Produktionsskolen. 1. CDOI vil også blive anvendt i den kommende periode og udbredes til øvrige behandlingstilbud, hvor det er relevant færre trussels og voldsepisoder I CfM er der et generelt fokus på nedbringelse af trussels- og voldsepisoder igennem forebyggelse herunder retningslinjer, beredskabsplaner og risikovurderinger og styring CfM s Arbejdsmiljøudvalg, august 2012 Retningslinjer for vold og trusler 6

8 Der arbejdes med faglige håndtering af brugere med udadreagerende adfærd, som centret skal kunne rumme. Der vil fortsat blive iværksat analyser af de enkelte sager- i tråd med tidligere års undersøgelser. 4. Mål: Udvikling af det sociale arbejde 4.1. Strategi: Innovation og styrket evidensbasering CfM forholder sig generelt til og baserer behandlingsindsatsen på den nyeste viden og forskning på stofmisbrugsområdet, som formidles af blandt andre Center for Rusmiddelforskning, Socialforskningsinstituttet m.fl. Nedenfor er beskrevet de innovative og evidensbaserede områder, der i øjeblikket er aktuelle i CfM, og som vil fortsætte eller blive videreudviklet de kommende år, samt nye tiltag, der vil blive igangsat i den kommende periode Praksisforskning: At forske i egen praksis indgår for tredje gang i centrets aktiviteter. Praksisforskningen sker i samarbejde med Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde i VIA University College, hvor der er etableret et Praksisforskningsnetværk. Praksisforskning bruges til at udvikle, evaluere og dokumentere det sociale arbejde i CFM Online addiction treatment Online addiction treatment er en elektronisk behandlingsform, som kan tilgås via computeren eller telefonen. Behandlingsformen er under udvikling af Sope-Online Addiction Treatment, som ønsker at samarbejde med CfM herom. Herigennem vil CfM i de kommende år udforske mulighederne for nye elektroniske tiltag i fbm. behandlingen. Denne form for behandling forventes særligt at henvende sig til den yngre målgruppe, og brugere som ellers ikke ville påbegynde behandling, ligesom det kan supplere den øvrige sociale behandling i CfM.. Det elektroniske behandlingssystem er ét af CfM s tiltag i forbindelse med Aarhus Kommunes kanalstrategi Stofindtagelsesrum Den 1. juli 2012 ikrafttrådte ændringen af lov om euforiserende stoffer (Stofindtagelsesrum), som giver tilladelse til oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum for borgere over 18 år 4. CfM er i øjeblikket i planlægningsfasen, hvad angår oprettelsen af et stofindtagelsesrum og initiativet vil gennemgå en politisk beslutningsproces det kommende år Forebyggende indsats Som et led i Regeringens målsætning om, at mindst 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse har Århus Kommune, som en del af KL partnerskabet, iværksat 21 projekter. Her deltager CfM i et af projekterne, der er en forebyggende indsats for unge med et problematisk brug af hash på udvalgte ungdomsuddannelser samt en udvikling af ungdomsuddannelsernes håndtering af rusmiddelproblematikker Nye behandlingstilbud Oprettelsen af nye behandlingstilbud i CfM følger udviklingen i brugergruppen og således de ændrede behov, der løbende opstår. Målgrupperapporter, interne evalueringer, ASI-opfølgninger mv. danner baggrund for nye tilbud i centret ligesom CfM forholder sig til den nye forskning på stofmisbrugsområdet Injicérbar metadon I sommeren 2012 begyndte CfM at tilbyde injicerbar metadon til de brugere i CfM, som har trang til at anvende nåle i forbindelse med indtagelse af stoffer. Med mere systematisk information og kommunication med brugerne, vil antal brugere som benytter tilbuddet, formentlig udvides Kvindegrupper Kvindegrupper er en øget indsats for kvinder med stofmisbrug i alderen år. Målgruppen er en gruppe, som ofte er svær at fastholde i socialfaglig misbrugsbehandling, og derfor kun har sporadisk kontakt til behandlingssystemet bestående af medicinsk substitutionsbehandling og de halvårlige sociale/lægelige opfølgninger. Kvindegruppen blev 3 4 I lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008, som ændret ved lov nr. 163 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:» 3 b. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse meddele konkrete tilladelser til oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum og stofindtagelsesrum drevet af selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen for personer på 18 år eller derover med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om stofindtagelsesrum som nævnt i stk. 1, herunder om bl.a. hygiejniske omgivelser, overvågning af kvalificeret personale, social- og sundhedsfaglige tilbud samt afrapportering.«https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

9 igangsat på forsøgsbasis i Herefter blev indsatsen evalueret 5. På baggrund af disse erfaringer/resultater vil tilbuddet blive justeret og genopstartet. Formålet med tilbuddet er at fremme kvindernes muligheder for social inklusion i det omgivende samfund Café Tumbling Café Tumbling er en ny tilbagefaldsforebyggende behandlingsindsats for stoffrie/ædru familier, som vil blive startet op i efteråret Caféen er et samarbejde mellem Familieindsatsen, CfM og Familieambulatoriet, Region Midtjylland. Rammen giver mulighed for, at familierne kan styrke egenomsorg og sociale relationer Alternative behandlingsmetoder I CfM indgår der alternative behandlingsmetoder i de forskellige behandlingstilbud, som løbende vil blive udviklet og anvendt de kommende år. Eksempler herpå er massage, psykomotoriske eksperimenter, NADA akupunktur, mindfulness, visualiseringsteknikker mv Tilbagefaldsforebyggelsesgrupper Tilbagefaldsforebyggelse er et tilbud som findes i to varianter bestående af henholdsvis individuelle forløb og gruppeforløb. Tilbuddet evalueres i slut Særligt indsatsområde 2012, budget: Styrket sundhedsindsats Gadeklinikken Gadeklinikken i CfM er en del af et landsdækkende satspuljeprojekt, der forløber fra januar 2012 og indtil udgangen af Formålet er at sikre en helhedsorienteret og opsøgende indsats for de hårdest belastede stofmisbrugere i Aarhus Kommune, der har svært ved at benytte sig af det øvrige sundhedssystem. Indsatsen sker gennem en målrettet sundheds- og socialfaglig indsats. Således er der i Gadeklinikken dels fokus på basal sundhedsfaglig hjælp og brobygning til det øvrige sundhedssystem og dels hjælp til akutte problemstillinger på det socialfaglige område. Tilbuddet vil i de kommende år blive udviklet med etablering af et værested, hvor der tilrettelægges undervisning i relevante sundheds- og sygdomsforebyggende emner, for at styrke brugerne fysiske og psykiske egenomsorg ligesom et ugentligt besøg af det opsøgende tandteam netop er blevet implementeret Familieindsatsen Som en del af den familieorienterede misbrugsbehandling vil der blive udviklet et tilbud om forældreuddannelse. Sundhed vil i den forbindelse udgøre et særligt omdrejningspunkt Herointilbuddet Fra 1. marts 2009 har behandling med lægeordineret heroin været en mulighed for opioidafhængige stofmisbrugere i Danmark. I november 2010 åbnede Herointilbuddet i Aarhus. Tilbuddet med lægeordineret heroin foregår i kombination med anden socialfaglig behandling ved Center for Misbrugsbehandling. I de kommende år vil CfM justere tilbuddet (indenfor de projektrammer som er opstillet af Sundhedsstyrelsen) med afsæt i de resultater som fremkommer statusog evalueringsrapporter som udarbejdes i forbindelse med projektet Psykiatrisk Udredning i CfM er under afvikling. Den psykiatriske udredning/ igangsættelse af behandling i CfM er under afvikling. Til trods for de særdeles gode resultater, det har ført med sig. Der er evidens for jvnf. model -Bedre Udredning- at behovet for dobbeltindsats og tilgængelighed som væsentlige principper for, at sikre en helhedsorienteret behandling, er særdeles virkningsfulde. Afviklingen skyldes, at det ikke har været muligt at forlænge samarbejdsaftalen med Region Midtjylland. I efteråret 2012 vil der blive arbejdet på en ny løsning. Budgetmæssige forhold betyder ligeledes at CFM ikke har fornødne midler til at købe eksterne psykiatere til at løse opgaven Se ydelsesbeskrivelse for Café Tumbling i bilag 1 7 Sundhedsstyrelsens statusrapport for , Sundhedsstyrelsens nationale evaluering i 2012 samt den lokale midtvejsevaluering af Herointilbuddet i Århus Kommune som udkommer i efteråret

10 5. Mål: Effektiv organisation med sikker drift 5.1. Strategi: Mere tid til borgerne Reduktion i sygefravær Der vil fortsat være et fokus på nedbringelse af sygefravær blandt personalet i CfM mhp. at sikre en effektiv organisation med sikker drift, og herunder at skabe mere tid til borgerne. Ledergruppen, AMU-gruppen forholder sig kvartalsvist til sygefraværet i CfM og opgør status og anbefalinger til videre foranstaltning i CFMs organisation herunder medudvalg Særligt indsatsområde 2012, budget: Mere tid til borgerne Øget direkte brugerkontakt gennem regelforenkling og reduktion af unødig administrativ kontrol Koordineret indsats Generelt i CfM samarbejdes der både internt og eksternt, så indsatsen koordineres og helhedsorienteres. Myndighedsfunktionen udgør et centralt omdrejningspunkt Samarbejde fordrer et højt informationsniveau. Det varetages bl.a. på samarbejdsmøder og en gensidig orientering i de forskellige klientregistrerings- og journalhåndteringssystemer. CFM vil styrke fokus på misbrugsbehandling og sikre koordination til andre aktører, som har kompetence til at iværksætte ydelser, som har betydning for den enkelte bruger Effektivisering af halvårsopfølgninger ASI handleplan og sundhedsfaglig opfølgning vil ske i en koordineret plan. CFM s brugere er underlagt en flerleddet opfølgning som skal forenkles mhp. fortsat at sikre den nødvendige dokumentation er tilstede Elektronisk personalearkiv I efteråret 2012 vil alle fysiske personale sager på medarbejdere flyttes til et elektroniske personalearkiv i stedet. I forbindelse med den elektroniske arkivering vil der hentes sparring hos Organisation og Personale, Århus Kommune CSC Implementering af nyt IT-system I de kommende år udrulles CSC Systemet, som vil erstatte CfM s nuværende direkte indberetninger til journalsystemet SABA, klient- og journalsystemet Bosted samt klientregistreringssystemerne, Stofmisbrugsdatabasen og KMD s Børn & Voksen-system. I stedet vil CSC kunne lave direkte systemoverførsler. CSC-systemet udformes efter CfM s behov og ønsker, hvor forinden der gennemføres en analyse- og udviklingsfase. Tidshorisonten for implementeringen af systemet er endnu uvist, men processen omkring udviklingen af systemet vil måske blive genoptaget i slutningen af 2012 eller i løbet af Stofmisbrugsdatabasen er indberetningsdatabase som har erstattet følgende databaser: VBGS, Danris ambulant, Danris døgn, Kvalheb og Sib Strategi: Styrket modtagelse af borgerne og rettidig løsning af behov Behandlingsgarantien har eksisteret siden 2003 og er blevet opfyldt af CfM igennem alle årene. Gentagne nedskæringer sammenholdt med en stigende brugertilgang, udgør dog en stor udfordring Flytning til Sumatravej I juni måned 2012 flyttede CfM til Sumatravej 3. De nye lokaler bevirker, at CfM rent fysisk er samlet. Lokalerne er mere tidssvarende og facilitetsmæssigt mere moderne. Modtagelsen af borgerne er blevet styrket således, at der er to indgange. Nyhenvendelser har egen indgang med egne faciliteter Fastholdelse af nyopstartede brugere I Rådgivningen 8, som modtager alle nyhenvendelser, vil der være i den kommende periode være et øget fokus på fastholdelse af borgere i opstartsperioden (1.-2. samtale og samtale). Fastholdelsen i starten af forløbet er et vigtigt tiltag for at styrke modtagelsen af borgerne og for at sikre en rettidig løsning af behov. 8 Se ydelsesbeskrivelse for Rådgivningen/Modtagelsen i bilag 1 9

11 Delplaner I CfM er det Rådgivningen der modtager nye henvendelser. I den forbindelse udformes der en delplan i samarbejde og efter aftale med brugeren, som er afgørende for den fortsatte behandlingsindsats. Sammen med brugeren arbejdes der på at målrette indsatsen i forhold til at opnå, stoffrihed, reduktion eller stabilisering. I forbindelse med screening for psykiske sygdomme er dette indtil videre sat på overvejelse Behandlingsafdelingens front Fronten har til formål at brandslukke, yde hjælp til akut opståede problemer, afværge konflikter mv. Fronten sikrer ligeledes, et flow i henvendelserne, så de hurtigt visiteres videre til rette instans Informationskanaler Opdaterede informationskanaler både eksternt og internt i CfM er afgørende for at kunne styrke modtagelsen af borgerne og sikre en rettidig løsning af behov. I den forbindelse vil der i efteråret 2012 blive nedsat et informationsudvalg, som skal sikre den fortsatte udvikling og implementering af følgende informationskanaler: Informationsskærme Center for Misbrugsbehandling har indkøbt digitale informationsskærme som henholdsvis er placeret i CfM s indgang, som skal guide brugerne det rigtige sted hen i bygningen, og henholdsvis en informationsskærm i venteområdet ved behandlingsafdelingen, som skal oplyse brugerne om relevante tilbud osv. Herudover er der indkøbt en informations skærm i kantinen med generelle informationer (sociale som faglige) mv Mødeskærme I løbet af efteråret 2012 vil der blive opsat mødeskærme ved indgangen til alle mødelokaler i CfM. Her vil aktiviteterne i lokalet samt navnet på mødebookeren fremgå. Mødeskærmene er skal erstatte papir-mødekalendre og er ligeledes et tiltag der er i tråd med Aarhus Kommunes kanalstrategi Intranet Målet er, at alle dokumenter, procedurer, rapporter mv. ligger tilgængelige på intranettet, så afdelingsledere og personalet kan orientere og servicere sig selv. Informationen/dokumenterne er fordelt under følgende overskrifter: Information fra CfM, Tilbud i CfM, Politikker og procedurer, Udvalg og Referater, Administrative retningslinjer samt Rapporter og udgivelser Hjemmesiden Hjemmesiden er løbende under opdatering. Her er målet at informationsniveauet er højt og opdateret men samtidig overbliksskabende og sproget læservenligt. I foråret 2013 vil det nuværende hjemmesideprogram erstattes med et nyt Nyhedsbreve 4-6 gange årligt vil der blive udarbejdet et internt nyhedsbrev i CfM, der skal holde personalet orienteret om, hvad der sker i centeret Personale ledsagelse og -tilgængelighed En rettidig løsning af brugernes behov finder sted gennem følgeskab til bl.a. sundhedsundersøgelser, tandlægebesøg som både KontaktHuset, Gadeklinikken og HalvvejsHuset tilbyder brugerne, hvorved det sikres at brugerne møder op til aftaler..4. Strategi: Kvalitet i sagsbehandlingen Opgavebeskrivelse og ansvarsfordeling i indsatserne En opgavebeskrivelse og ansvarsfordeling, der definerer afgrænsningen mellem sociallægeinstitutionen og det øvrige sociale/sundhedsfaglige personale i CfM er blevet udformet for at tydeliggøre grænsefladerne. Dette har til formål at optimere kvaliteten i den samlede indsats. En implementering af opgaverne og ansvarsfordelingen vil finde sted i den kommende periode. Der følges op efter på møder mellem SUV og sociallægeinstitutionen ½ årligt. CfM har indsat særlige tiltag med fokus på en sammenhængende og koordinerende indsats. I april måned 2012 blev der indgået en aftale med Familiekontoret, Center for Familier, Århus Kommune og Familieambulatoriet, Region Midtjylland om opgave- og kompetencefordelingen vedrørende gravide og småbørnsfamilier med stofmisbrugsproblematikker. 10

12 Formålet med aftalen er fortsat, at målgruppen modtager en sammenhængende og koordineret indsats så tidligt som muligt Halvårsopfølgninger De obligatoriske halvårsopfølgninger skal fremadrettet koordineres således, at brugerne oplever en sammenhæng i indsatsen. Det vedrører asi/handleplan/ opfølgning på lægefaglighandleplan Delmål 2012, virksomhedsplan: Hurtig iværksat behandling af voksne med stofmisbrug Behandlingsgarantien på 14 dage. Servicelovens 101 For at forbedre effekten af stofmisbrugsindsatsen ønsker Aarhus Kommune en hurtig behandling af brugere med stofmisbrug. Servicelovens 101 stk. 2. Foreskriver, at stofmisbrugere skal tilbydes behandlingen og at den skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Budgetmålet for iværksat behandling inden for 14 dage er 95% for både 2011 og Grunden til at regnskabstallet ikke er på 100% er, at der er flere parter involveret, herunder brugeren selv, som har indflydelse på hvorvidt behandlingen iværksættes. Iværksat behandling inden 14 dage (stof) Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab % 95 % 98 % 84 % 78 % 88 % 95 % Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Normering Gennemsnitlig belægning Mål: Personale: Højt fagligt niveau og inddragelse af netværk 6.1. Strategi: Ledelsesudvikling Afdelingslederne i CfM deltager i Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) Strategi: Kompetenceudvikling Uddannelse af personale Alle medarbejdere med brugerkontakt skal deltage i socialpsykiatri og Udsatte voksnes CARe uddannelse inden udgangen af Alle medarbejdere har/ eller tilbydes en kognitivuddannelse. Behandlerne i CFM får desuden tilbudt diplomuddannelsen i misbrugsbehanding Nye medarbejdere Nye medarbejdere (og praktikanter) inviteres på to halve introdage, bestående af en rundvisning og præsentation af centrets tilbud, samt en oplægsrække med emner, der er relateret til misbrugsbehandlingen og CfM som arbejdsplads. Personale, der skal anvende særlige metoder, registrerings- og journalsystemer mv., vil modtage undervisning heri. Introdagene forløber fast to gange årligt Praktikanter CfM er en særdeles praktiktung institution. CFM har løbende lønnede og ulønnede praktikanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner. På årsbasis fordeler antallet af praktikanter sig således: 4 pædagoger, 2 socialrådgivere, 2 sygeplejersker og 4 SOSU-assistenter. Herudover har CfM også medarbejdere i løntilskud mv. 11

13 Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget tilrettelægger arrangementer med uddannelsesformål for hele personalegruppen. I henhold til CfM s kompetenceudviklingspolitik fra 2010 arrangeres der 2-3 arrangementer for alle medarbejdere hvert halve år bestående af foredrag, temadage, workshop mv Konflikthåndtering Personalet i CfM bliver og vil fortsat blive tilbudt undervisning i konflikthåndtering Supervision Al sundheds- og socialfagligt personale deltager løbende i sagssupervision Øvegrupper/mentorer for nye behandlingsmetoder I behandlingsafdelingen er der nedsat frivillige øvegrupper indenfor forskellige behandlingsmetoder ( sidemandsoplæring) Strategi: Pårørendestrategi Tilbud til Pårørendegrupper 1. Anonyme samtaler/ telefonisk rådgivning 2. Generel information om behandling 3. Mulighed for deltagelse i pårørendegrupper, caféarrangement til pårørende til stofmisbrugere i Århus Kommune. Pårørende politikken er implementeret i alle afdelinger i CFM Inddragelse af brugerens netværk ifbm. behandlingen Brugerens netværk inddrages mest muligt i forbindelse med behandlingen, hvis brugeren aksepterer det, eller har pårørende som kan inddrages Strategi: Frivillighedsstrategi I de kommende år vil der blive arbejdet hen mod at flere af indsatserne baseres på frivillige. Eksempel å er Café Tumbling et samværstilbud for familier med misbrugsproblematikker, hvor frivillige eksempelvis står får madlavningen mv. Kvindegrupper vil være et tilbud der startes op af personalet i CfM, mens der sigt rekrutteres frivillige blandt deltagerne, som kan videreføre tilbuddet. Det samme gør sig gældende for pårørendegrupperne, som også forventes at kunne fortsætte som selvhjælpsgrupper med tiden. I Madam Grøn og HalvvejsHuset er der frivillige (oftest tidligere brugere), som bidrager til opretholdelsen af tilbuddene. 7. Mål: Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv 7.1. Strategi: Styrkelse af budgetansvar Styrkelse af budgetansvar sker eksempelvis ved: kvartalsvise budgetopfølgninger for de enkelte afdelinger holdt op imod centrets samlede budget. Herunder økonomisk råderum for de enkelte afdelinger. Et udviklingspotentiale er en øget synliggørelse af økonomiske nøgletal for medarbejdere og ledere i dagligdagen. I den forbindelse vil elektroniske medier blive anvendt til vidensdeling. Vidensdelingen skal danne grundlag for dialog om de økonomiske muligheder og begrænsninger og lægge op til kreativitet blandt medarbejdere og ledere bl.a. hvad angår forslag til besparelser mv. CfM's budgetansvar for salgsindtægter fra misbrugsbehandlingsforløb tilkøbt af andre kommuner trådte i kraft i Dette område er budgetmæssigt et ikke-styrbart område. Udfra CFMs erfaring på salg til andre kommuner vil CFM fremover arbejde på selv at kunne fastsætte en formodet budgetindtægt, som i dag fastsættes centralt. En styrkelse af budgetansvaret er overordnet set en udfordring, når området flere gange årligt (tre gange i 2011) oplever budgetmæssige nedjusteringer Strategi: Helhedsorienteret styring CfM's helhedsorienterede budgetopfølgning ske på kvartalsvise ledermøder. I den forbindelse opgøres og sammenlignes ikke kun de økonomiske parametre men også parametre omhandlende personalet (fx sygefravær) og brugere 12

14 (oplyser om antal og målgruppe). Et udviklingsperspektiv for CfM s budgetstyring er eksempelvis det grønne- /miljømæssige område, i lighed med kommunens årlige grønne regnskab i et bæredygtigt perspektiv. 13

15 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelser i CfM Fronten Titel (navn på tilbuddet) Sted (adresse og evt. beskrivelse af stedet) Formål (hvad der helt overordnet ønskes opnået med ydelsen) Fronten Center for Misbrugsbehandling Sumatravej Aarhus C At alle brugere der er indskrevet i behandlingsafdelingen får hjælp til akut opståede problemer eller til at fortsætte behandlingsforløbet, så de på sigt opnår stoffrihed eller en reduktion af misbruget og som følge heraf en forbedret livskvalitet og inklusion i det omkringværende samfund. Mål (de mål som er opstillet for ydelsen, som skal understøtte det overordnede formål) Målgruppe (hvem kan deltage og hvilke kriterier er der opstillet?) Ydelsesbeskrivelse (En kronologisk beskrivelse af ydelsesforløbet, hvor recoveryorienteringen afspejler sig) At gøre dørtrinnet lidt lavere til behandlingen, så ingen borgere går forgæves eller bliver afvist, når de henvender sig i CfM At henvise brugerne indskrevet i behandlingsafdelingen til den rette behandler At brandslukke ved akut opståede problemer hos brugere Brugere som er indskrevet i CfM og i gang med et behandlingsforløb Når en borger henvender sig starter frontpersonalet altid med at læse det sidste journalnotat, der er skrevet af personalet i CfM i de to klientregistreringssystemer, SABA og Bosted. På den måde kan behandleren danne sig et overblik over den aktuelle behandlingsindsats. I fronten iværksættes der aldrig behandlingsindsatser, men der laves et notat i den elektroniske sag, som sendes til borgerens primære behandler i CfM. Frontpersonalet får den indskrevne brugers telefonnummer, og der laves en aftale om at vedkommende kontaktes, hvis det ikke er muligt straks at svare på borgerens forespørgsel. Henvendelser kan eksempelvis omhandle økonomiske forhold, såsom manglende penge til medicin, udeblivelse fra afhentning af substitutionsmedicin med lukning til følge og hjælp til genopstart af den medicinske behandling mv. Metode (hvilken metode anvendes der (kort beskrivelse) og hvordan omsættes den i ydelsen. Evaluering af deltagerne og deres forløb hører også under denne rubrik) Small talk Der skabes en god og afslappende stemning med brugeren gennem en uformel snak Sund fornuft Problemløsningen af brugerens akut opståede problemer tager sit afsæt i frontpersonalets almindelige sunde fornuft Konflikthåndtering Håndtering af konflikter, hvor der kan opstå uoverensstemmelser og spændinger imellem brugerne samt mellem bruger og personalet. Konflikthåndtering tager bl.a. udgangspunkt i nogle grundlæggende principper og teknikker om tale- og kropssprog, hvor tilgangen er problemløsende og lyttende og løsningsforslagene konkrete. Tilgang (tilgangen (de overordnede værdier, overbevisninger, opfattelser mv.) der danner grundlag for ydelsen. Her skal Recovery-tilgangen afspejle sig) I Care tilgangen er brugerens ønsker og behov det bærende element. Frontpersonalet sørger for at skabe god stemning og at brugerne føler sig velkomne, når de henvender sig. Varighed Ad hoc inden for åbningstiden som er alle hverdage kl

16 (forløbets samlede varighed og evt. varighed per mødegang) Personale (antal, uddannelse og kompetencer) Evt. samarbejdspartner (hvem fungerer som ydelsens samarbejdspartner, hvordan praktiseres samarbejdet og hvilken rolle spiller de ifht. ydelsen?) Evt. Brugerbetaling (udgifter der evt. måtte være forbundet med deltagelse i tilbuddet) Evaluering/kvalitetssikring (den løbende opfølgning der sikrer at ydelsen lever op til forventningen. Evt. tilsynsrapport) Fire medarbejdere fra behandlingsafdelingen, der på skift er i Fronten. Alle fire har socialfaglig basisuddannelse og endvidere deltaget i kognitive kurser samt kurser i Coaching, ACT og Recovery. Der samarbejdes med relevante interne som eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Kriminalforsorgen, Bostøtte, kommunale sagsbehandler samt Sundhedsteamet og Gadeklinikken i CfM. Ingen Behandlingstiltaget tages løbende op som mundtligt drøftelsespunkt i behandlingsafdelingen med henblik på at evaluere og udvikle tilbuddet. 15

17 Rådgivningen /Modtagelsen Titel Rådgivningen/Modtagelsen (navn på tilbuddet) Sted Sumatravej 3 (adresse og evt. beskrivelse af 8000 Aarhus C stedet) Formål (hvad der helt overordnet ønskes opnået med ydelsen) Mål (de mål som er opstillet for ydelsen, som skal understøtte det overordnede formål) Målgruppe (hvem kan deltage og hvilke kriterier er der opstillet?) Ydelsesbeskrivelse (En kronologisk beskrivelse af ydelsesforløbet, hvor recoveryorienteringen afspejler sig) Formålet med Rådgivningen er at tage imod borgere, der henvender sig og sørge for, at de visiteres videre til et relevant behandlingstilbud i Center for Misbrugsbehandling med henblik på stoffrihed/afvænning, periodevis stoffrihed eller stabilisering af misbruget. - at borgeren modtages på en respektfuld måde - at borgeren udredes - at udarbejde en delplan for behandlingsforløbet i samarbejde med borgeren - at visitere videre til et relevant behandlingstilbud i Center for Misbrugsbehandling - at brobygge til samarbejdspartnere Målgruppen er borgere i Århus Kommune over 18 år, som har stofmisbrugsproblemer. I Center for Misbrugsbehandling er Rådgivningen indgangen til at komme i behandling for stofmisbrug, og borgere kan henvende sig direkte og uvisiteret. Der kan tilbydes to anonyme samtaler, såfremt borgeren ønsker det. Det er også muligt at ringe til Center for Misbrugsbehandling og bestille en tid. I forbindelse med samtalerne udredes (se metode for uddybning heraf) borgeren, og der udarbejdes en delplan for behandlingsforløbet tilrettelagt efter den enkelte borgers misbrugsrelaterede forhold. For at understøtte borgerens muligheder for en selvstændig tilværelse og social inklusion indgår der i et rådgivningsforløb vurdering af, hvordan borgerens eksisterende ressourcer kan inddrages f.eks. pårørende/netværk og lokalsamfundet. Desuden indgår der en vurdering af, om borgeren har behov for hjælp og støtte til f.eks. bolig, uddannelse eller arbejde. Herudover kan borgere tilbydes adgang til centres Gadeklinik, som har mulighed for at bygge bro til det eksisterende sundhedssystem. Visitation til behandling Med udgangspunkt i delplanen baseret på en grundig udredning vurderer Rådgivningen, hvilket behandlingstilbud borgeren kan tilbydes i Center for Misbrugsbehandling. Brobygning til andre instanser Udredningsarbejdet afspejler ofte, at borgeren udover stofmisbruget også har sociale, psykiske og somatiske problemer. Rådgivningen tilbyder brobygning til andre instanser, hvor det vurderes relevant, at der iværksættes en indsats. Formålet er, at borgeren tilbydes og/eller støttes i at fastholde en adækvat boligsituation, og at borgeren tilbydes og/eller støttes i at indgå i et relevant beskæftigelses- og eller aktivitetstilbud Metode (hvilken metode anvendes der (kort beskrivelse) og hvordan omsættes den i ydelsen. Evaluering af deltagerne og deres forløb hører også under denne rubrik) I Rådgivningen tilbydes der desuden generel rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. I udredningsarbejdet indgår udarbejdelse af social anamnese samt en delplan for behandlingsindsatsen. Desuden indgår motiverende samtaler for at støtte borgeren i at fastholde sit ønske om behandling. Som grundlag for en fyldestgørende og systematisk kortlægning af misbruget foretages en ASI-udredning (Addiction Severity Index) *. Når det vurderes relevant kan der foretages screening for psykiatriske lidelser med udgangspunkt i WHO s diagnosemanual ICD-10, og det vurderes, hvorvidt borgeren skal indstilles til psykiatrisk udredning samt 16

18 eventuelt igangsætning af medicinsk behandling. Desuden indgår screening af behov for psykologiske udredninger samt indstilling hertil. På baggrund af udredningsarbejdet afklares, hvorvidt borgeren skal modtage misbrugsbehandling samt hvilket behandlingstilbud, der kan tilbydes herunder indstilling til behandling med substitutionsmedicin. Rådgiver vil her deltage sammen med borgeren i opstartssamtale med lægen. I et rådgivningsforløb samarbejdes der med borgeren om udarbejdelse af en delplan ud fra Recovery-Care modellen. * ASI er et internationalt anerkendt spørgesystem, der hjælper til på en standardiseret made at udredeproblemtyngden hos alkohol- og stofmisbrugere. ASI-udredningen er en systematisk kortlægning forud for behandlingsstart, der sikrer en grundig udredning og kan danne basis for behandlingsplanlægning. Systematisk kortlægning kan samtidig sikre, at behandleren handler i overensstemmelse med brugen i forhold til problemstillinger samt valg og mål for behandlingen. Tilgang (tilgangen (de overordnede værdier, overbevisninger, opfattelser mv.) der danner grundlag for ydelsen. Her skal Recovery-tilgangen afspejle sig) Varighed (forløbets samlede varighed og evt. varighed per mødegang) Personale (antal, uddannelse og kompetencer) En fordomsfri modtagelse af borgeren. Der fokuseres på borgerens ressourcer i form af netværk og lokalsamfund mv. I modtagelsen er der en anerkendende tilgang som danner grundlag for det samarbejde, der etableres med den pågældende borger og omkring borgeren for at sikre social inklusion. En samtale i Rådgivningen har typisk en varighed af 1 time. Hvor mange samtaler der skal til, inden borgeren kan visiteres til et relevant behandlingstilbud er individuelt, men et typisk forløb varer mellem én og fire uger. I Rådgivningen anses engagerede og kompetente medarbejdere som nøglen til en kvalificeret indsats i forhold til behandlingsarbejdet. Der tilbydes derfor fastansatte rådgivere og behandlere relevant efteruddannelse og kurser. Center for Misbrugsbehandling har blandt andet medarbejdere, som er uddannede Recovery CARE-instruktører. I Rådgivningen er der ansat 5 rådgivere, som alle har en socialfaglig uddannelse. Evt. samarbejdspartner (hvem fungerer som ydelsens samarbejdspartner, hvordan praktiseres samarbejdet og hvilken rolle spiller de ifht. ydelsen?) I centret arbejdes der på en forbedring af borgerens livskvalitet og hverdag med fokus på såvel bolig, økonomi, netværk, aktiviteter og helbred. Rådgivningen kan inddrage og samarbejde med øvrige instanser for at sikre en koordineret indsats samt sikre borgerens adgang til samfundets tilbud og aktiviteter. Rådgivningen medvirker til, i samarbejde mellem borgeren og andre instanser, at afdække, hvilke indsatsområder der, udover misbrugsbehandlingen, kan være væsentlig at iværksætte. Dette for at sikre, at der er sammenhængskraft i den samlede indsats således, at borgeren oplever et velkoordineret forløb, selvom der er flere offentlige instanser involveret Socialcenter for Voksne er til stede i centret én gang ugentligt. Desuden er Arbejdskonsulenterne tilknyttede centret hver 3. uge. For at sikre social inklusion kan borgeren få en uforpligtende samtale med en arbejdskonsulent og tilbydes og/eller støttes i at indgå i et relevant beskæftigelses- og eller aktivitetstilbud eventuelt parallelt med misbrugsbehandlingen. Samarbejdspartnerne kan benyttes af alle medarbejdere i organisationen. Evt. Brugerbetaling (udgifter der evt. måtte være for- Det er gratis at modtage misbrugsbehandling. 17

19 bundet med deltagelse i tilbuddet) Evaluering/kvalitetssikring (den løbende opfølgning der sikrer at ydelsen lever op til forventningen. Evt. tilsynsrapport) Center for Misbrugsbehandling skal overholde Servicelovens 101, hvor en stofmisbruger skal tilbydes behandling senest 14 dage efter henvendelse. Dette registreres i Stofmisbrugsdatabasen, som således fungerer som et værktøj for kvalitetssikring. 18

20 Individuel behandling af opiatmisbrugere Titel (navn på tilbuddet) Sted (adresse og evt. beskrivelse af stedet) Formål (hvad der helt overordnet ønskes opnået med ydelsen) Mål (de mål som er opstillet for ydelsen, som skal understøtte det overordnede formål) Målgruppe (hvem kan deltage og hvilke kriterier er der opstillet?) Ydelsesbeskrivelse (En kronologisk beskrivelse af ydelsesforløbet, hvor recoveryorienteringen afspejler sig) Individuel behandling af opiatmisbrugere Center for Misbrugsbehandling Sumatravej Aarhus C At opiatmisbrugere opnår stoffrihed, stabilisering eller reduktion af deres misbrug At brugeren opnår en forhøjet livskvalitet At brugeren i større udstrækning inkluderes i det omkringliggende samfund Brugere bosat i Aarhus Kommune med primært misbrug af opiater. Brugeren forventes at have et ønske om behandling af sit misbrug. Brugeren visiteres til ydelsen på den ugentlige behandlingskonference i Center for Misbrugsbehandling. Brugerne får tildelt en behandler, som kontakter brugeren med henblik på at arrangere den første samtale. Ved denne samtale gennemgås delhandleplanen udformet af Rådgivningen. En specifik plan for det kommende behandlingsforløb udfærdiges sammen med brugeren. Brugeren tilbydes stabilisering eller et forløb der sigter mod reduktion af misbrug eller stoffrihed. Der samarbejdes med Sundhedsteamet om opstart og regulering af substitutionsbehandling samt opfølgning på substitutionsbehandlingen. Ved ønske om reduktion af misbrug/stoffrihed vil brugeren typisk gennemgå et forløb med ugentlige samtaler. Behandlingen vil være inddelt i 3 faser: 1. Motivationsfasen: Her arbejdes der med brugerens motivation for ophør/reduktion af misbruget med udgangspunkt i den motiverende samtale. Miller/Hayes/Harris 2. Ophørsfasen/reduktionsfasen: Metodisk arbejdes der med samtaler ud fra multiple metoden inden for behandling af misbrug. Der arbejdes ud fra metoder i ACT9, CBT10, Coaching, Mindfulness samt Gorski. 3. Den tilbagefaldsforebyggende fase: Gennem kognitive samtaler og coaching arbejdes der med forebyggelse af tilbagefald samt brugerens nyorientering af mål i livet. Varigheden af ovennævnte faser vil variere i forhold til den enkelte brugers behov. Brugeren kan indstilles til stoffri døgnbehandling eller døgnbehandling for sanering af sidemisbrug11, hvis behandleren vurderer at brugeren har behov herfor. Brugerne, der af behandleren vurderes at have behov for det, tilbydes en indsats, der sigter mod at opnå bedring af livskvalitet og inklusion i samfundet samt forståelse af egen situation, hvor der arbejdes med harmredcution. Harmreduction sigter mod af mindske eller forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af misbruget. Metode (hvilken metode anvendes der (kort beskrivelse) og hvordan omsættes den i ydelsen. Evalu- CBT til stofmisbrugsbehandling indbefatter, at den enkelte bruger har antagelsen om, at stofferne positivt kan afhjælpe negative tanker, følelser, adfærd eller kropslige fornemmelser. Der arbejdes med at aflære uhensigtsmæssige tankemønstre og handlinger samt at indlære nye og 9 Acceptance and Commitment Theraphy 10 Cognitive Behavioral Therpahy 11 Se ydelsesbeskrivelse for døgnbehandling 19

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013 Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere