Kognitiv Adfærdsterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kognitiv Adfærdsterapi"

Transkript

1 Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie Fennell David A. Clark Michaela Swales Douglas Turkington Aarhus Universitetshospital, Risskov Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

2

3 Baggrund Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er den mest udbredte og bedst videnskabeligt underbyggede af de terapeutiske hovedretninger. Gennem de sidste 40 år har KAT været under forsat udvikling og er blevet specialiseret til behandling af alle typer psykiske lidelser. I KAT lægges hovedvægten på aktuelle symptomer og problemstillinger og på at identificere og forandre uhensigtsmæssige tanker og adfærd, relateret til disse. Terapien rummer også et væld af metoder, der retter sig mod emotioner, leveregler, forestillingsbilleder og erindringer. En massiv mængde forskning inden for psykopatologi, psykologiske mekanismer samt effekt af terapi underbygger KAT og er afgørende for nye forskningsområder, herunder forbindelsen til neurovidenskaberne. Deltagere Uddannelsen henvender sig til læger og psykologer, der under hele uddannelsen har klinisk behandlingsarbejde enten i psykiatrien, på andre offentlige arbejdspladser eller i privat regi. Der er ikke krav om, at det kliniske arbejde retter sig mod bestemte lidelser. Antal 24 deltagere Sted Olof Palmes Allé 26-32, 8200 Aarhus N; lokale oplyses senere Periode 3. september 2014 til 27. maj 2016 Omfang 37 dage Arrangør Uddannelsen udbydes af Center for Kompetenceudvikling (CfK) i tæt samarbejde med Styregruppen, som planlægger, evaluerer og tilretter forløbet. Styregruppen består af psykologerne Nicole K. Rosenberg, Merete M. Mørch, Krista Staarup, Sanne Kjær Vandborg, psykiater Ea Bøhm Jepsen samt uddannelseskonsulent Lisbeth Dybro. For hvert modul er ét af styregruppens medlemmer modulansvarlig. Kursusansvarlig: Lisbeth Dybro, uddannelseskonsulent, CfK Uddannelsesassistent: Birte Mangouras, CfK 3

4 Uddannelsens indhold og form Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at give et dyberegående kendskab til teori og interventionsmetoder i kognitiv adfærdsterapi. Det tilstræbes, at deltagerne bliver i stand til at anvende et bredt udsnit af de kognitive adfærdsterapeutiske metoder i behandlingen af psykiske lidelser, og at de opnår et godt fundament til fortsat at udvikle sig som kognitiv adfærdsterapeut. I uddannelsesforløbet introduceres metoder efter et add-on princip, idet de grundlæggende metoder først læres, som de anvendes i behandling af depression. Herefter tilføjes løbende de mere specifikke metoder, der herudover anvendes ved angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, psykose og misbrug. Pædagogisk anvendes teoretiske oplæg, demonstrationer, øvelser, hjemmearbejde til kursisterne, herunder læsestof til hver gang og supervision i gruppe. Deltagerne inddeles i fire supervisionsgrupper. Godkendelse - Psykologer Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening til at indgå som en del af videreuddannelsen til specialist i psykoterapi med de krævede 90 timer i grundlagsteori og klinisk teori samt de krævede 60 timers supervision. Uddannelsen er godkendt af Psykopatologisk Fagnævn med 42 timer inden for emneområde Behandling samt de krævede 60 timers supervision. Uddannelsen kan benyttes i emneområde Anden teoretisk referenceramme, hvis deltageren har valgt en alternativ hovedretning. Godkendelse - Psykiatere Dansk Psykiatrisk Selskab har godkendt, at uddannelsen kan bruges som element i uddannelsen til specialist i kognitiv adfærdsterapi. For at opnå specialistgodkendelsen skal psykiaterne supplere uddannelsen med 30 timers supervision i gruppe, feed-back på egen stil ved videooptagelser af 20 sessioner à 45 minutter, 5 assessments samt 10 timers superviseret supervision af yngre kollega. Faste undervisere, trænere, supervisorer Psykologer: Nicole Rosenberg, Merete M. Mørch, Krista Straarup og Sanne Kjær Vandborg. Alle har godkendt specialist- og supervisoruddannelse, omfattende klinisk erfaring med kognitiv adfærdsterapi samt skrevet tidsskriftartikler og lærebøger, herunder bidrag til uddannelsens grundbog Kognitiv terapi - Nyeste udvikling, Psykiater: Ea Bøhm Jepsen. Gæsteundervisere Hvert semester inviteres en kendt og velanskreven udenlandsk kliniker/forsker inden for det pågældende område. I den kommende uddannelse vil de udenlandske gæstelærere omfatte: Melanie Fennell, David A. Clark, Michaela Swales og Douglas Turkington. Desuden bidrager danske gæstelærere til forløbet. 4

5 Uddannelsens struktur Forløbet er opdelt i 4 moduler: 1. modul - Affektive Lidelser 2. modul - Angsttilstande 3. modul - Personlighedsforstyrrelser 4. modul - Psykose og misbrug Uddannelsen tilrettelægges som workshops og månedsmøder. Workshop Workshops er kurser á tre dages varighed én gang pr. semester (onsdag-fredag). Alle dage fra kl ; to dage med udenlandsk gæsteunderviser og en dag med danske undervisere. Der undervises i teori og terapeutiske principper, og deltagerne får mulighed for at træne anvendelse af de terapeutiske metoder. Undervisningen foregår i plenum og i træningsgrupper. Månedsmøder Månedsmøder er kurser á to dages varighed (torsdag -fredag) fra På 3. modul er der dog et enkelt 3-dages månedsmøde. Danske undervisere forestår undervisning i teori og terapeutiske metoder samt træning i anvendelse af disse. Der gives endvidere supervision på deltagernes cases. Teoretisk undervisning foregår i plenum, mens supervision foregår i fire grupper. Træning gennemføres under flere former (smågrupper, parvis, plenum). Supervision Supervision foregår i grupper á seks personer. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende de kognitive metoder i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb. Supervisionen kan - afhængigt af supervisandens behov - have fokus på: anvendelse af kognitive strategier, metoder og teknikker caseformulering relationen mellem terapeut og patient terapeutens reaktioner supervisionsprocessen Flere metoder kan anvendes i supervisionen, f.eks. fremlæggelse og diskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor anvender kognitive metoder og formulerer sammen med supervisanden relevant hjemmearbejde i forlængelse af problemstillingen. Det kræves, at supervisanden i løbet af uddannelsesperioden fremlægger mindst to caseformuleringer og fire video-optagelser, og det sikres gennem afkrydsningsskema, at den enkelte supervisand får supervision på øvrige centrale metoder i KAT. 5

6 Litteratur Som grundbøger på uddannelsen anvendes: Kognitiv terapi - Nyeste udvikling Arendt M, og Rosenberg N. K., Hans Reitzels Forlag, Kognitiv adfærdsterapi, grundlag og perspektiver Judith S. Beck, Akademisk Forlag, Anden litteratur anbefales løbende. Mulighed for udarbejdelse af opgave I løbet af uddannelsens andet år er det muligt at skrive en opgave á ca. 10 sider med referencer. Den enkelte deltager vælger et emne, der giver mulighed for at anvende de kognitive begreber. Der er mulighed for at få to timers vejledning fra én af de faste undervisere. Det er op til den studerende at undersøge, om og hvordan opgaven kan indgå i vedkommendes videreuddannelse / specialistuddannelse. Uddannelsesassistenten varetager den praktiske koordinering i forbindelse med opgaveskrivningen. Opgavens titel, disposition, kort beskrivelse af indhold samt ønske om vejleder sendes til denne senest med udgangen af 3. modul (december). Medio januar på 4. modul modtager deltageren feed-back fra vejleder. Efterfølgende vejledninger aftales direkte mellem den enkelte kursist og vejleder. En måned før afslutningen af uddannelsen skal opgaven foreligge i godkendt form. Timetal for hver kategori Teori og træning 162, supervision 60 Samlet timetal 222 timer Pris kr. pr. år inkl. skriftligt materiale samt forplejning, det vil sige kaffe m. brød formiddag/eftermiddag samt frokost. Tilmelding Senest 2. juni 2014 på vedlagte tilmeldingsblanket. Ved optagelse på uddannelsen er tilmelding bindende. 6

7 Faste undervisere, trænere og supervisorer Chefpsykolog Nicole K. Rosenberg, specialist i psykopatologi, supervisor, leder af Klinik for OCD og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital Risskov, adj. professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Cand. psych. Merete M. Mørch, specialist og supervisor i psykoterapi, privatpraktiserende, Cand.psych. Krista Straarup, specialpsykolog i psykiatri, supervisor, Ambulatorium for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital Risskov, ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Cand.psych. Sanne Kjær Vandborg, Ph. D., specialist i psykoterapi, supervisor, Klinik for OCD og angstlidelser, Aarhus Universitetshospital Risskov, ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus rm.dk Overlæge Ea Bøhm Jepsen, speciallæge i psykiatri, specialist i kognitiv adfærdsterapi, Ambulant Psykoseenhed, Aarhus Universitetshospital, Yderligere information Uddannelseskonsulent Lisbeth Drejer Dybro tlf , Uddannelsesassistent Birte Mangouras tlf , Center for Kompetenceudvikling, Koncern HR, Region Midtjylland 7

8 MODULOVERSIGT 1. MODUL: AFFEKTIVE LIDELSER: EFTERÅR 2014 Modulansvarlig: Krista Straarup Modul 1 giver først en dags introduktion til de kognitive behandlingsformer. Herefter omhandler modulet kognitiv adfærdsterapi ved affektive lidelser. Kognitiv adfærdsterapi udspringer af arbejdet med depressive patienter, og det er derfor naturligt at starte her. Grundlæggende model og metode i kognitiv adfærdsterapi samt specifikke modeller og metoder ved episodisk og kronisk depression samt bipolar affektiv lidelse præsenteres. Desuden vil kognitiv terapi ved selvmordsforebyggelse og kognitiv remediering ved affektive lidelser blive inddraget. Tidspunkt Emne Introduktion og Workshop 3. september fra Introduktion 4.september fra Workshop 5.september fra v. Melanie Fennell, Consultant, clinical psychologist, Warneford Hospital, Dept. of Psychiatry, University of Oxford 1. Månedsmøde 25. september fra Teori og træning 26. september fra Teori og træning 26. september fra Supervision 2. Månedsmøde 6. november fra Teori og træning 6. november fra Supervision 7. november fra Teori og træning 7. november fra Supervision 3. Månedsmøde 4. december fra Teori og træning 5. december fra Teori og træning 5. december fra Supervision 8

9 MODULOVERSIGT 2. MODUL: ANGSTTILSTANDE: FORÅR 2015 Modulansvarlig: Nicole K. Rosenberg Modul 2 omhandler kognitiv adfærdsterapi af angsttilstande. Her er eksponeringsmetoder centrale. Grundmodel og metoder samt specifikke modeller og metoder ved panikangst, socialfobi, PTSD og OCD præsenteres. Tidspunkt Emne 1. Månedsmøde 29. januar fra Teori og træning 30. januar fra Teori og træning 30. januar fra Supervision 2. Månedsmøde 26. februar fra Teori og træning 27. februar fra Teori og træning 27. februar fra Supervision Workshop 18. marts fra v. Dr. David A. Clark, University of Brunswick, 19. marts fra Canada. 20. marts fra Teori og træning v. danske undervisere 20. marts fra Supervision 3. Månedsmøde 23. april fra Teori og træning 23. april fra Supervision 24. april fra Teori og træning 24. april fra Supervision På 2. månedsmøde informeres om muligheden for at aflevere en skriftlig opgave 9

10 MODULOVERSIGT 3. MODUL: PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER: EFTERÅR 2015 Modulansvarlig: Merete M. Mørch Modul 3 omhandler kognitiv forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser. Her arbejdes i højere grad end ved depression og angst med skemata og interpersonelle copingstrategier knyttet til patientens livshistorie. Der lægges vægt på præsentation og træning af de oplevelsesorienterede og emotionsaktiverende metoder. Tidspunkt Emne 1. Månedsmøde 27. august fra Teori og træning 28. august fra Teori og træning 28. august fra Supervision Workshop 23. september fra v. Dr. Michaela Swales, Bangor University, Wales 24.september fra september fra Teori og træning 25. september fra Supervision 2. Månedsmøde 21. oktober fra Teori og træning 22. oktober fra Teori og træning 22. oktober fra Supervision 23. oktober fra Teori og træning 23. oktober fra Supervision 3. Månedsmøde 19. november fra Teori og træning 19.november fra Supervision 20. november fra Teori og træning 20. november fra Supervision 10

11 MODULOVERSIGT 4. MODUL: PSYKOSE & MISBRUG: FORÅR 2016 Modulansvarlig: Sanne Kjær Vandborg Her gennemgås de centrale kognitive adfærdsterapeutiske metoder i behandling af psykose og misbrug. Psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv remediation og motivationsarbejde gennemgås. Tidspunkt Emne 1. Månedsmøde 28. januar fra Teori og træning 29. januar fra Teori og træning 29. januar fra Supervision Workshop 24. februar fra v. Dr. Douglas Turkington, Department of 25. februar fra Psychiatry, University of Newcastle 26. februar fra Teori og træning 26. februar fra Supervision I februar kan skriftlig opgave afleveres 2. Månedsmøde 7. april fra Teori og træning 7. april fra Supervision 8. april fra Teori og træning 8. april fra Supervision 3. Månedsmøde 26. maj fra Teori og træning 26. maj fra Supervision 27. maj fra Teori, evaluering og afslutning af uddannelsen

12 Yderligere information: euddannelseskonsulent cand. mag. Lisbeth Drejer Dybro tlf Uddannelsesassistent Birte Mangouras tlf Center for Kompetenceudvikling Koncern HR, Region Midtjylland Aarhus, januar 2014

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014

Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 Dansk Psykolog Forening KURSUS 2015 Kolofon: Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Udgivelse: Dansk Psykolog Forening, november 2014 2 Kurser 2015 Kurser 2015 og følgende år! Dansk Psykolog Forening byder

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946.

Maria Blichfeldt Tlf: 53500545 Mail: maria.blichfeldt@gmail.com. Mail: clara.herskind1@gmail.com. Anne-Sofie Fredslund Tlf: 29674946. Velkommen til foråret 2015! Kære skønne studerende på Psykologisk Institut. I Kursusgruppen er vi glade for at kunne tilbyde jer kurser og foredrag igen i dette semester. Vi er stolte af, i dette forår

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

VILBAS Uddannelsen. Uddannelsen. starter i

VILBAS Uddannelsen. Uddannelsen. starter i VILBAS Uddannelsen Ring Idag og hør nærmere om VILBAS Uddannelsen VILBAS Uddannelsen - til professionelle der arbejder på opholdssteder, døgninstitutioner, skoler og dagbehandlingstilbud, samt for sagsbehandlere

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere