Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler"

Transkript

1 Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram Sag nr P

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund 2 2 Organisation Økonomi. 6 4 Udbudsform Byggegrunden. 8 6 Forundersøgelser Projektet Teknisk beskrivelse

3 1 Projektets baggrund 1.1 Indledning I forbindelse med at der er indgået forlig om den fremtidige skolestruktur, d. 20. maj 2014, er det aftalt at Holtbjergskolen lukkes, og at skolebørnene med virkning fra 1. august 2015 flyttes til Herningsholmskolen. Center for Børn og Læring, har beregnet det aktuelle lokalebehov ved flytningen til 6 klasselokaler netto. Denne udvidelse rummer kun den helt aktuelle forøgelse af elevtallet, da skolens nuværende elever, indretning af lærerarbejdspladser, fritidshjem samt centerafdelingen udfylder alle andre lokaler på skolen. Det har været afgørende i planlægningen af denne udvidelse og ombygning, at den nye bygning skal udformes således, at den på et senere tidspunkt kan udvides, hvis der skulle opstå et behov for dette. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet omhandler opførelse af nyt Indskolingshus og ombygning af Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, 7400 Herning. Byggeprogrammet danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udbud af rådgiverarbejdet, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af udbud og licitation. Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Herningsholmskolen og CBL. 1.3 Byggeopgaven Byggeriet skal udføres i to etaper. Etape 1 omfatter etablering af et nyt indskolingshus med 6 nye klasselokaler, hvoraf 2-3 gøres multifunktionelle, fælles eksperimentarium med køkkenmulighed, teamrum, toiletter og andre birum. Bygningen projekteres således, at den på et senere tidspunkt uden problemer kan tilbygges 6 eller flere klasselokaler med tilhørende fællesarealer. Bygningen placeres på arealet nord for den eksisterende skole og øst for idrætshallen, hvor der i dag ligger en del af skolens legeplads. Ved placering af bygningen skal der tages hensyn til, at hallen på et senere tidspunkt skal kunne udvides med endnu en hal, såfremt dette skulle blive aktuelt. Inden ibrugtagning af nybyggeriet vil der skulle ske en genopretning af legeplads ved og omkring nybygningen. Nybyggeriet forudsættes ibrugtaget ultimo juli Etape 2 omfatter optimering og renovering af lokaler i den eksisterende skole bygning. Nybyggeriet vil frigøre 6 klasselokaler samt fritidshjemmets areal i den eksisterende skolebygning. Byggearbejderne skal igangsættes så hurtigt som det af skolemæssige hensyn overhovedet er muligt. Tidsplanlægningen for disse arbejder skal udarbejdes i tæt samarbejde med Herningsholmskolen, således at dagligdagen for både elever og lærere påvirkes mindst muligt. 2

4 1.4 Arkitektur Projektet skal samlet fremstå med én klar arkitektonisk karakter og bearbejdning, og det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Nybyggeriets æstetik skal respektere det eksisterende byggeri. Derudover skal det udtrykke et tidstypisk byggeri med overtoner af innovation, udført i godt dansk håndværk og design, foruden at repræsentere og gengive de signaler og virkemidler, som traditionelt forbindes med den lyse nordiske arkitektur. Det arkitektoniske formsprog og de materialer, som er benyttet ved tilbygningen på hallen beliggende vest for byggefeltet, skal af hensyn til helheden i området videreføres i det kommende nybyggeri. Det er absolut afgørende, at det kommende nybyggeri både arkitektonisk og teknisk rummer mulighed for udvidelse, det være sig både vertikalt og horisontalt. Det betyder blandt andet, at der allerede under projekteringen af det aktuelle nybyggeri overvejes, hvorledes bygningen på sigt kan tilbygges, både i forhold til formsprog, materialevalg og planløsning, således at det efter en eventuel udvidelse vil fremstå som ét sammenhængende byggeri. 1.5 Byggeriets kvalitet Der ønskes et byggeri af god og robust kvalitet, som tåler daglig påvirkning af skolebørns til tider hårdhændede brug af og færden i byggeriet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet derfor være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet. I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt, og i konstruktion og materialevalg skal følgende prioriteres højt: - Indeklima - Lydforhold - Lav miljøbelastning - Lang levetid - Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Nybyggeriet skal opføres efter bygningsklasse BR10. 3

5 2 Organisation 2.1 Bygherre Center for Børn og Læring, Herning Kommune Kontaktperson: Ole Thorn Madsen, tlf Bygherrerådgiver Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Kontaktperson Hanne Enghoff, tlf Brugere Herningsholmskolen Kontaktperson: Mogens Andersen, tlf Styregruppe Bo Meldgaard, leder af skoleområdet, styregruppeformand Mogens Andersen, konst.skoleleder, Herningsholmskolen Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børne- Ungeforvaltningen, Herning Kommune Anne Marie Muff Grønkjær, afd.leder, Kommunale Ejendomme Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.5 Byggeudvalg Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Mogens Andersen, konst.skoleleder, Herningsholmskolen Verner Østergaard, afd.leder Centerafdelingen, Herningsholmskolen Rasmus Kofod Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant, Herningsholmskolen Lis Brogaard, leder Børnegården deltager ad hoc Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børne- Ungeforvaltningen, Herning Kommune Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.6 Arbejdsfordeling og ansvar I henhold til Herning Kommunes byggestyringsregler af februar 2012 for Herning Kommune påhviler det fagforvaltningen at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Fagforvaltningen har, med Kommunale Ejendomme som bygherrerådgiver, ansvaret for gennemførelsen af byggeprogramfasen. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for udarbejdelse af byggeprogram samt udbuds-, kontraherings, forslags-, projekt-, og udførelsesfase. 2.7 Projektgruppe Til at følge byggeriet under udførelsen foreslås nedsat følgende arbejdsgruppe: Mogens Andersen, konst. skoleleder, Herningsholmskolen Verner Østergaard, afd.leder Centerafdelingen, Herningsholmskolen Rasmus Kofod Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant, Herningsholmskolen Lis Brogaard, leder Børnegården deltager ad hoc Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børne- Ungeforvaltningen, Herning Kommune Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 4

6 2.8 Organisation under projektering og udførelse Under byggeriets projektering vil der være følgende organisation: Bygherre Styregruppe Byggegruppe Totalrådgiver Under byggeriets udførelse vil der være følgende organisation: Styregruppe Byggegruppe Bygherrerådgiver Totalrådgiver Hovedentreprenør 2.9 Møder under projektering og byggeri Sammen med totalrådgiver afholdes der byggegruppe - / bygherremøder i projekteringsfasen. På møderne behandles spørgsmål og kommentarer fra byggegruppen til skitsering, projektering og udførelse, herunder materiale og farvevalg. I projekteringsfasen afholdes byggegruppe - / bygherremøde 1 gang pr. uge. I udførelsesfasen afholdes der byggegruppe - /bygherremøde hver 14. dag. Møderne holdes umiddelbart forud for hvert byggemøde, som også holdes hver 14.dag. 5

7 Skolens leder, sikkerhedsrepræsentant, bygherrerådgiver og totalrådgiver deltager i ovennævnte byggegruppe - / bygherremøder. Bygherrerådgiver udarbejder referat fra byggegruppe - / bygherremøderne. Bygherrerådgiver deltager sammen med totalrådgiveren og hovedentreprenøren i byggemøder. Totalrådgiverens repræsentant udarbejder referater fra byggemøder. Styregruppen mødes hver 2. måned. Bygherrerådgiver udfærdiger referat fra disse møder Hovedtidsplan Politisk behandling af byggeprogram i Børne- Familieudvalget Udbud af rådgiveropgaven Politisk behandling af byggeprogram - Økonomiudvalg Politisk behandling af byggeprogram - Byråd Projektering 10 uger Udsendelse i licitation Licitation Orientering vedr. licitationsresultat i Børne- Familieudvalget Opstart byggeri Aflevering af det samlede byggeri Ibrugtagning I forbindelse med udbud af byggeopgaven udarbejder totalrådgiveren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af kontrakt med hovedentreprenøren detaljeres yderligere af totalrådgiveren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse. 3 Økonomi 3.1 Projektøkonomi Den samlede økonomiske ramme for projektet er i alt kr. 11 millioner eksklusiv moms, ved indeks 2.kvartal Byggeriet af det nye indskolingshus skal løses inden for den økonomiske ramme på kr. ekskl. moms. Den økonomiske ramme for optimering og renovering af eksisterende lokaler er i alt kr. 1 million eksklusiv moms. I den samlede økonomiske ramme skal håndværkerudgifterne, samtlige omkostninger vedrørende byggeriet, herunder bl.a. grundudgifter, håndværkerudgifter og udgifter til fast inventar være indeholdt. 6

8 4 Udbudsform 4.1 Udbud af rådgiverydelsen Rådgiverydelsen for nærværende byggeri forventes ikke at overstiger kr ,- kr. og skal derfor i henhold til Tilbudsloven ikke annonceres. Rådgiverydelsen foreslås udbudt som totalrådgivning. Dette betyder, at det rådgivningsfirma, som får opgaven, selv finder de samarbejdsparter, som de har brug for til at løse opgaven, og at bygherren kun indgår 1 rådgivningsaftale. Herning Kommune har indgået rammeaftaler for teknisk rådgivning, og det foreslås at de tre arkitektfirmaer, som der er indgået rammeaftale med, indbydes til at afgive tilbud på totalrådgivning på projektet. Firmaerne er: Arkitektfirma Kristian H. Nielsen ApS Tingvej Herning Tel Quattro Arkitekter A/S Farvervej Viborg Tel Arkitec A/S Birk Centerpark Herning Tel Udbud af byggeopgaven Byggeriet foreslås udbudt som hovedentreprise i begrænset licitation, jvnf. Tilbudslovens Afsnit I, 6, stk.3. Det anbefales at Totalrådgiveren tages med på råd om, hvilke firmaer der indbydes til at give bud, men at der af konkurrencehensyn og udbudsretslige regler vil blive tale om at indbyde 3 entreprenører fra lokalområdet og 1 entreprenør uden for lokalområdet. 4.3 Tildelingskriterie Tildelingskriteriet foreslås at være laveste pris. 7

9 5 Byggegrunden 5.1 Byggegrunden Det samlede byggeri skal tilvejebringes på den eksisterende grund. Matrikelnummer: 1zh Herningsholm, Herning Jorder Vej/gade: Sjællandsgade 84 By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Grundareal: m Lokalplan Lokalplan nr er gældende for området. Bebyggelsesprocenten på grunden må som helhed højst være 40 %, etageantal højst 2 etager. Byggeriet vil ikke på nogen af punkterne give anledning til lokalplanmæssige ændringer eller dispensationer. 5.3 Disponering af byggegrunden Grunden skal disponeres under hensyntagen til det i lokalplanen viste enkeltområde Adgangsforhold Byggeplads forventes etableret på boldbanearealet mod nord - øst. Tilkørsel hertil kan ske fra Kalundborgvej via boldbanearealer, alternativt via hallens p-plads. Da tilbygningen skal placeres tæt ved skolens legeplads mod nord, skal der etableres en sikker og solid afspærring af byggegrunden under udførelsen, og der skal især lægges stor vægt på logistik i forhold til adgang for maskiner, nedrivning, transport af byggematerialer, afspærring af byggepladsen både ude og inde m.v. Der skal derfor i tæt samarbejde med skolen udarbejdes en minutiøs tidsplan, som tager højde for ovenstående, ligesom der i hele udførelsesfasen skal være fokus på kommunikation med skolens ledelse. 5.5 P-pladsforhold Adgangsforholdene samt krav til p-pladser, udløst af det tilbyggede areal, tilpasses de betingelser for adgang til byggegrunden, som lokalplanen anviser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoareal som tilbygges skolen. Det forventes, at det græsareal, som ligger syd for den nuværende hovedparkeringsplads, vil skulle inddrages til dette formål. 5.6 Forsyningsmæssige forhold Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og energi udnyttes på den mest optimale og hensigtsmæssige måde. Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og ressourceforbrug, og ventilationsanlæg skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet fra luft som udledes fra bygningerne. Opvarmning: Brugsvand: EnergiGruppen Jylland A/S Industrivej Nord 9B 7400 Herning EnergiGruppen Jylland A/S Industrivej Nord 9B 8

10 7400 Herning Afløb: Elforsyning: Telefon: Går til offentligt spildevandsanlæg EnergiGruppen Jylland A/S Industrivej Nord 9B 7400 Herning Telenor 6 Forundersøgelser Totalrådgiverene skal foranledige nedennævnte undersøgelser udført: 6.1 Arkæologiske undersøgelser Der forventes ikke krav om disse undersøgelser. 6.2 Geotekniske undersøgelser Skal foretages af det område, som nybyggeriet opføres på. 6.3 Miljøundersøgelser Forventes ikke at være nødvendig. 6.4 Kloakundersøgelse Skal foretages. 6.5 Bygningsmæssig førsynsrapport, eksisterende bygningsmasse Det skønnes ikke nødvendigt, at der udarbejdes en bygningsmæssig førsynsrapport af den del af det eksisterende byggeri, som berøres af byggeriet. 6.6 Asbestundersøgelse, eksisterende bygningsmasse Lofter samt fliseklæb ved eventuelle vægfliser undersøges for asbest i forbindelse med ombygning i den eksisterende bygningsmasse, såfremt dette viser sig at blive aktuelt. 6.7 PCB-undersøgelse, eksisterende bygningsmasse Der foretages ikke undersøgelse for PCB i forbindelse med ombygningen i den eksisterende bygningsmasse. 9

11 7 Projektet 7.1 Byggeriets omfang og indhold Projektet omfatter en tilbygning på ca. 736 m 2 bruttoareal, som skal rumme et nyt indskolingshus, og en optimering / renovering af eksisterende lokaler på skolen. Omfanget af sidstnævnte vil blive fastlagt i forbindelse med projektering af byggeriet. Som følge af nybyggeriet skal der etableres p-pladser i forbindelse med skolen. Krav til antal p- pladser fastlægges i henhold til lokalplanen for området. Der vil skulle ske en genopretning af legeplads ved og omkring nybygningen inden byggeriet tages i brug. 7.2 Indskolingshuset Indskolingshuset skal ud over 6 nye klasselokaler, teamrum, toiletter og andre birum også rumme et fællesrum. Visioner for fællesrummet Fællesrummet vil blive hjertet i indskolingshuset og skal bruges af såvel skole som fritidstilbud. Vi forestiller os, at skabe en ramme for indskolingsbørnene, som kan være en medspiller i de pædagogiske og faglige læringstemaer. At være i et miljø, der indbyder og giver børnene lyst til fordybelse og læring gennem små kroge af inspirationskilder. I både skole og fritidsdelen vil fællesrummet skulle rumme samlinger af en eller to årgange til en fælles samling. Derfor ønskes et musikanlæg med tilslutningsmulighed af mikrofoner opsat. Både skole og fritidshjem vil gerne have mulighed for småoptræden, sang og lignende. Fællesrummet vil også blive brugt til forældrearrangementer herunder forældremøder for skole og fritidshjem. I skoledelen vil fællesrummet desuden blive brugt som arbejdsplads for elevgrupper i den daglige undervisning og i forbindelse med bevægelse i undervisningen, hvor en klasse rykker ud af klasseværelset og har mere pladskrævende aktiviteter. Endelig vil fællesrummet også blive brugt som frikvartersareal i skoletiden i de pause, hvor der vil være inde-ordning. I fritidshjemmet vil fællesrummet være det centrale mødested for børnene både morgen og eftermiddag. Det er her børnene møder ind og samles for derefter at fordele sig ud på forskellige aktiviteter i husets øvrige rum og i de værkstedskroge, der er etableret i forbindelse med fællesrummet. Behovet for et stort areal til større samlinger betyder, at inspirationskilderne i småkroge skal indrettes fleksibelt. Vi forestiller os, at kun værksteds/malekrogen er stationært afskærmet, mens øvrige små kroge/områder kunne være inspiration til udvikling af eksempelvis: - Sprog her tænkes både tale, skrift, billede, tegn og kropssprog. En stille krog til at læse, lytte, tegne osv. - Natur og naturfænomener et sted at kigge på, undersøge og udstille alt det spændende, som nysgerrigheden finder på ture ud af huset - Krop og bevægelse mulighed for kropslige og sansemæssige udfordringer gennem indretningen - Sociale kompetencer at der bliver mulighed for at sidde fordybet i konstruktionsleg med en stor gruppe af vennerne, eller med blot et par stykker og have ro. 7.3 Optimering og renovering af eksisterende lokaler Der skal gennemføres en revision af den eksisterende skolebygnings areal med henblik på, at optimere arealanvendelse generelt og omplacere centrale funktioner og faglokaler. Når optimering og renovering af de eksisterende lokaler er udført, er det et krav, at der sammenlagt på skolen skal forefindes i alt 30 klasselokaler til almindelig undervisning. 10

12 De områder, som kan komme i spil er i prioriteret rækkefølge: - Håndværk og design - Centerklassernes placering - Pædagogisk Centers samspil med daglig undervisning - Personalearbejdspladser, mødefaciliteter og toiletter generelt - Delelokaler - Større klasselokaler Ved etableringen af det nye indskolingshus, vil der blive frigivet lokaler i stueetagen og på 1. sal i skolens nordlige fløj, som kan indgå i en optimering / renovering. For eksempel kan det vurderes, om det pædagogiske læringscenter, PLC, i skolens vestlige fløj, i højere grad kan indrettes således, at det bedre end nu vil leve op til nutidig pædagogik og undervisningsformer, eller om det med fordel kan flyttes til anden placering. Der vil f.eks. være mulighed for at ændre fritidshjemmets nuværende areal til pædagogisk læringscenter, og derved opnå 250 m 2 til anden anvendelse. Såfremt PLC flyttes, vil der i vestfløjens stueetage kunne indrettes et undervisningsområde og fællesareal med 3-4 lokaler. Af hensyn til både økonomi og de muligheder de eksisterende lokaler giver i forhold til en samlet planløsning for skolen, fastlægges omfanget af ovenstående endeligt i samarbejde med totalrådgiver. 7.4 Projektsammenhænge Byggeriet skal gennemføres således, at den eksisterende bebyggelse og den omkringliggende nabobebyggelse kan fungere så uberørt af byggeriet som muligt. Der skal dog regnes med en del trafik til og fra byggepladsen på Kalundborgvej via Holbækvej. Ovennævnte veje er villaveje, og desuden hovedtilkørsel for skolebus og anden trafik til skolen. Det betyder, at der ud over den overordnede logistiske plan, skal ske en daglig kontrol / renholdelse af de nævnte veje, således at forholdene bliver acceptable for beboerne. Da byggeriet også vil påvirke de nærmeste naboer til skolen, opfordres skolen til i god tid inden byggeriet går i gang, enten at invitere de nærmeste naboer til et orienteringsmøde vedrørende byggeriet, og hvad det vil medføre for dem i forhold til kørsel til og fra byggepladsen, støj og lignende, eller at informere naboerne pr. brev om det forestående byggeri. 7.5 Genhusning Da skolen skal fungere samtidig med at der bygges nyt, optimeres og renoveres i den eksisterende bygningsmasse inden for samme tidsperiode, skal Herningsholmskolens ledelse i samarbejde med totalrådgiveren under projekteringen af byggeriet udarbejde en lokalenødplan, der rummer alle skolens elever, for perioden 1. august 2015 til 1. august I det omfang eksisterende lokaler ikke kan frigøres midlertidigt, skemalægges der med vandreklasser. Tilsvarende skal Fritidshjemmet Mejsens ledelse udarbejde en plan for børnenes pasning i samme periode. Løsningen kan findes inden for det samlede dagtilbud lokalemuligheder, i området. a) Perioden 1. august 2015 til byggestart. b) Perioden fra byggestart til Indskolingshuset står færdig. c) Perioden, hvor den gamle skolebygning optimeres / renoveres 11

13 7.6 Rumprogram - nybyggeri Rumbetegnelse Antal Rumnr. Nettoareal Nettoareal i alt Bemærkninger 01 Fællesrum 100 m m 2 02 Klasselokale 62 m m 2 03 Delelokale 12 m m 2 04 Depot 12 m m 2 05 Teamrum 18 m m 2 06 Personalegarderobe 5 m m 2 Overtøj og garderobeskabe 07 Toiletter 3 m m 2 Heraf 1 til personalet 08 HC-toilet 5 m m 2 09 Rengøringsrum 6 m m 2 10 Teknikrum 28 m m 2 Tilbygning i alt 589 m 2 Der regnes med en bruttofaktor på 1,25. Dette giver et bruttoareal på 736 m 2. Der er regnet med en gennemsnitspris pr. m 2 på kr ,- eks. moms. 7.7 Rumskemaer - nybyggeri Alle nedenfor nævnte arealangivelser er nettoarealer. RUMNR. 01 Areal: 100 m² Antal: 1 Bemærkninger: FÆLLESRUM Der ønskes direkte adgang fra fællesrummet til de enkelte klasselokaler og delelokaler. Rummet placeres således, at der er et godt overblik over legepladsen. Fællesrummet skal fungere som centralt samlingssted i dagligdagen og ved større arrangementer. Det skal desuden kunne rumme mange aktiviteter i både undervisningsøjemed, gruppearbejde, filmforevisning, ophold for eleverne i frikvarterer o.a. I en del af fællesområdet indrettes køkken indbygget i niche. Det ønskes desuden, at man bevidst arbejder med etablering af nicher, hvor der f.eks. indrettes grovværksted, og hvor børnene kan søge hen for at arbejde individuelt, i små grupper eller for at lege. Indretningen skal være så fleksibel, at det er muligt at have ca. 80 m 2 fri gulvplads, uden at skulle flytte rundt 12

14 med arbejdsborde mm. I gulvbelægningen ønskes integreret felter med tastatur, gangetabel, alfabet og lignende. Fællesrummet indrettes med faste skabe til opmagasinering, men skal desuden indrettes med mobilt inventar, som sikrer mulighed for forskellige opstillinger og øger anvendelsesmulighederne. På centralt sted afsættes plads til infotavle. Der skal være god almen belysning i forhold til de givne aktiviteter, samt mulighed for mørklægning af rummet via fjernstyrede mørklægningsgardiner. Ventilationen i rummet skal kunne reguleres i forhold til antallet af personer, som vil opholde sig i rummet på samme tid. Det er vigtigt, at rummet er akustisk reguleret med henblik på stor aktivitet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10. Dog skal vægge i nødvendigt omfang have akustikregulerende overflader. Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Indeholdt i projektet: - 1 projektor - Højtalere til projektor - 1 whiteboard) - Mørklægningsgardiner - Eldrevet lærred med mat filmdug. Forhold mellem højde og bredde som 2: opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - Lydanlæg - 1 underskab m. skuffer, b = 60 cm - 1 vaskeskab, b = 60 cm - 2 underskabe m. hylder, b = 60 cm - 1 underskab til indbygn. af opvaskemaskine, b = 60 cm - 5 overskabe, b = 60 cm, lukket mod loft - Bordplade, laminat, 30 mm - Køkkenvask inkl. 1 grebs blandingsbatteri - Opvaskemaskine institutionsmodel - Køleskab til madpakker, ca. 350 ltr. - Microbølgeovn - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Montering af sæbedispenser (bygherrelev.) - Hands-in håndtørrer - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under 13

15 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation, CO2 og temp. styret eller hybrid Køkkenvask komplet Opvaskemaskine komplet institutionsmodel Koldtvandsautomat komplet Håndvask komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor 1 stikkontakt pr. påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer jvnf. beskrivelsen 1 stk. 32A 4 pol. CEE stikkontakt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: AV-udstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Projektor komplet inkl. lydanlæg Installation til infotavle Installation af el-styret og eldrevet lærred Installation til mørklægningsgardiner Installation til Hands-in håndtørrer Jvnf. BR10 RUMNR. 02 Areal: 62 m² Antal: 6 Bemærkninger: KLASSELOKALE Der ønskes adgang til klasselokalet fra fællesrummet, og udgang til det fri fra alle klasselokalet. Klasselokalet skal have rektangulær udformning. Dørparti til lokalet skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. I hvert lokale skal der afsættes plads til køkkenbord med vask og til køleskab. Der skal endvidere være plads til så meget skabsvæg som muligt. 14

16 OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance Indeholdt i projektet: - 1 projektor - Højtalere til projektor - 1 whiteboard) - Opslagstavler m. gummibelægning, ca. 8 m2 i alt - Galleriskinner ved loft i videst muligt omfang - 2 højskabe m hylder, 60 x 210 cm, aflåselige - Indbygningsskab til køleskab - Underskab med skuffer, b= Vaskeskab, b= Bordplade i 0,8 mm højtrykslaminat med afrundende forkanter, tykkelse min. 30 mm, længde max mm - Køkkenvask i stål med afløbsbakke på venstre side af vask og med hanehul - Køkkenvaskarmatur, 1-grebs med svingtud. - Køleskab 319 ltr, 1 stk. - Håndvask - Håndvaskarmatur m. sensor - Hands-in håndtørrer INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV. Fremføres over loft Personbelastning max. 30 personer Køkkenvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor med mulighed for overstyring Udtag for tavlebelysning på særskilt tænding men slukker på fælles bevægelsesmelder 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation til lærer 1 stikkontakt som ladekontakt for computer Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult 15

17 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr: Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: 1 dobbelt netværksudtag for trådløst netværk Projektor komplet inkl. lydanlæg Installation Hands-in håndtørrer Der etableres ADK på dør til klasselokale Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukkede og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 RUMNR. 03 Areal: 12 m² Antal: 3 Bemærkninger: DELELOKALE Der ønskes adgang til delelokalet fra fællesrummet Delelokalet skal have rektangulær udformning. Dørparti til lokalet skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance Indeholdt i projektet: - 1 whiteboard) - Opslagstavler m. gummibelægning, i videst muligt omfang - Galleriskinner ved loft i videst muligt omfang INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Behovsstyret ventilation VAV. Fremføres over loft Personbelastning max.20 personer Køkkenvask komplet 16

18 Rumbelysning: Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor med mulighed for overstyring Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation til lærer 1 stikkontakt som ladekontakt for computer Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr: - Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: - Der etableres ADK på dør til klasselokale Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukket og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 RUMNR. 04 DEPOT Areal: 12 m² Antal: 1 Bemærkninger: Plads til kopimaskine og mindre væghængt bordplade OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Malerbehandling på pudset beton Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance 17

19 Indeholdt i projektet: Væghængt bordplade længde max 1200 mm Hylder på væg d= 40 cm, så mange hyldemeter som muligt INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning med luftskifte på min 4 gange i timen tidsstyret af CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning PIR-detektor og afbryder ved dør Stikkontakt: Varmeinstallation:. Fremføring: 1 stikkontakt pr. påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr - Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: Fuld installation for kopimaskine Dobbelt netværksudtag for kopimaskine - Der etableres ADK på dør til lokalet Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukket og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 RUMNR. 05 Areal: 18 m² Antal: 1 Bemærkninger: TEAMRUM Adgang til rummet skal ske gennem personalegarderobe. Der skal kunne indrettes 3 arbejdspladser på fast bordplade langs væg, være plads til mødebord til 8 personer. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft 18

20 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Løst inventar er bygherreleverance. Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet, med undtagelse af sæbedispenser samt dispenser til papirhåndklæder, som dog skal monteres af entreprenøren. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret balanceret ventilation VAV Personbelastning max. 12 personer Fremføres over loft Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 4 edb-arbejdsstationer Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr: - Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: - Der etableres ADK på dør til lokalet Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukket og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 19

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 Herningsholmskolen Tilbygning Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Byggeprogramgets

Læs mere

Sønder Felding Skole Om- og tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 21.05.2014 Sag nr. 82.20.

Sønder Felding Skole Om- og tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 21.05.2014 Sag nr. 82.20. Sønder Felding Skole Om- og tilbygning Center for Børn og Læring Herning Kommune Programoplæg 21.05.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

- 1 - Programoplæg Landsbycentret i Skarrild Ny integreret daginstitution

- 1 - Programoplæg Landsbycentret i Skarrild Ny integreret daginstitution - 1 - Programoplæg Landsbycentret i Skarrild Ny integreret daginstitution Børn og Unge Herning Kommune Dato: 25.09.2015 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund 1.1 Indledning side 2 1.2 Programoplæggets

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Børnehuset Himmelblå Ny institution. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 20.08.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14

Børnehuset Himmelblå Ny institution. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Programoplæg. 20.08.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14 Børnehuset Himmelblå Ny institution Center for Børn og Læring Herning Kommune Programoplæg 20.08.2014 Sag nr. 82.20.00-G01-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Programoplæggets

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder

Fællesområder, inde APV - Fase 1 Skema 23 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Gangarealer og fælles områder Gangarealer og fælles områder Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen ikke afgiver mineralulds- eller asbestfibre? Er armaturer forsvarligt ophængt? Er vægbeklædningen brandsikker?

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND GENERELT Husene er på hver 163 m2 over to plan placeret på 702 m2 grund med tagterrasser på mellem 56 m2 og 60 m2 og terrasseareal mod Øresund på mellem 45 m2 og 57 m2. SOKKEL

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Overordnet

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere