Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler"

Transkript

1 Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram Sag nr P

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund 2 2 Organisation Økonomi. 6 4 Udbudsform Byggegrunden. 8 6 Forundersøgelser Projektet Teknisk beskrivelse

3 1 Projektets baggrund 1.1 Indledning I forbindelse med at der er indgået forlig om den fremtidige skolestruktur, d. 20. maj 2014, er det aftalt at Holtbjergskolen lukkes, og at skolebørnene med virkning fra 1. august 2015 flyttes til Herningsholmskolen. Center for Børn og Læring, har beregnet det aktuelle lokalebehov ved flytningen til 6 klasselokaler netto. Denne udvidelse rummer kun den helt aktuelle forøgelse af elevtallet, da skolens nuværende elever, indretning af lærerarbejdspladser, fritidshjem samt centerafdelingen udfylder alle andre lokaler på skolen. Det har været afgørende i planlægningen af denne udvidelse og ombygning, at den nye bygning skal udformes således, at den på et senere tidspunkt kan udvides, hvis der skulle opstå et behov for dette. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet omhandler opførelse af nyt Indskolingshus og ombygning af Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, 7400 Herning. Byggeprogrammet danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udbud af rådgiverarbejdet, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af udbud og licitation. Nærværende byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Herningsholmskolen og CBL. 1.3 Byggeopgaven Byggeriet skal udføres i to etaper. Etape 1 omfatter etablering af et nyt indskolingshus med 6 nye klasselokaler, hvoraf 2-3 gøres multifunktionelle, fælles eksperimentarium med køkkenmulighed, teamrum, toiletter og andre birum. Bygningen projekteres således, at den på et senere tidspunkt uden problemer kan tilbygges 6 eller flere klasselokaler med tilhørende fællesarealer. Bygningen placeres på arealet nord for den eksisterende skole og øst for idrætshallen, hvor der i dag ligger en del af skolens legeplads. Ved placering af bygningen skal der tages hensyn til, at hallen på et senere tidspunkt skal kunne udvides med endnu en hal, såfremt dette skulle blive aktuelt. Inden ibrugtagning af nybyggeriet vil der skulle ske en genopretning af legeplads ved og omkring nybygningen. Nybyggeriet forudsættes ibrugtaget ultimo juli Etape 2 omfatter optimering og renovering af lokaler i den eksisterende skole bygning. Nybyggeriet vil frigøre 6 klasselokaler samt fritidshjemmets areal i den eksisterende skolebygning. Byggearbejderne skal igangsættes så hurtigt som det af skolemæssige hensyn overhovedet er muligt. Tidsplanlægningen for disse arbejder skal udarbejdes i tæt samarbejde med Herningsholmskolen, således at dagligdagen for både elever og lærere påvirkes mindst muligt. 2

4 1.4 Arkitektur Projektet skal samlet fremstå med én klar arkitektonisk karakter og bearbejdning, og det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Nybyggeriets æstetik skal respektere det eksisterende byggeri. Derudover skal det udtrykke et tidstypisk byggeri med overtoner af innovation, udført i godt dansk håndværk og design, foruden at repræsentere og gengive de signaler og virkemidler, som traditionelt forbindes med den lyse nordiske arkitektur. Det arkitektoniske formsprog og de materialer, som er benyttet ved tilbygningen på hallen beliggende vest for byggefeltet, skal af hensyn til helheden i området videreføres i det kommende nybyggeri. Det er absolut afgørende, at det kommende nybyggeri både arkitektonisk og teknisk rummer mulighed for udvidelse, det være sig både vertikalt og horisontalt. Det betyder blandt andet, at der allerede under projekteringen af det aktuelle nybyggeri overvejes, hvorledes bygningen på sigt kan tilbygges, både i forhold til formsprog, materialevalg og planløsning, således at det efter en eventuel udvidelse vil fremstå som ét sammenhængende byggeri. 1.5 Byggeriets kvalitet Der ønskes et byggeri af god og robust kvalitet, som tåler daglig påvirkning af skolebørns til tider hårdhændede brug af og færden i byggeriet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet derfor være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet. I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt, og i konstruktion og materialevalg skal følgende prioriteres højt: - Indeklima - Lydforhold - Lav miljøbelastning - Lang levetid - Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Nybyggeriet skal opføres efter bygningsklasse BR10. 3

5 2 Organisation 2.1 Bygherre Center for Børn og Læring, Herning Kommune Kontaktperson: Ole Thorn Madsen, tlf Bygherrerådgiver Kommunale Ejendomme, Herning Kommune Kontaktperson Hanne Enghoff, tlf Brugere Herningsholmskolen Kontaktperson: Mogens Andersen, tlf Styregruppe Bo Meldgaard, leder af skoleområdet, styregruppeformand Mogens Andersen, konst.skoleleder, Herningsholmskolen Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børne- Ungeforvaltningen, Herning Kommune Anne Marie Muff Grønkjær, afd.leder, Kommunale Ejendomme Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.5 Byggeudvalg Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Mogens Andersen, konst.skoleleder, Herningsholmskolen Verner Østergaard, afd.leder Centerafdelingen, Herningsholmskolen Rasmus Kofod Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant, Herningsholmskolen Lis Brogaard, leder Børnegården deltager ad hoc Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børne- Ungeforvaltningen, Herning Kommune Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 2.6 Arbejdsfordeling og ansvar I henhold til Herning Kommunes byggestyringsregler af februar 2012 for Herning Kommune påhviler det fagforvaltningen at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Fagforvaltningen har, med Kommunale Ejendomme som bygherrerådgiver, ansvaret for gennemførelsen af byggeprogramfasen. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for udarbejdelse af byggeprogram samt udbuds-, kontraherings, forslags-, projekt-, og udførelsesfase. 2.7 Projektgruppe Til at følge byggeriet under udførelsen foreslås nedsat følgende arbejdsgruppe: Mogens Andersen, konst. skoleleder, Herningsholmskolen Verner Østergaard, afd.leder Centerafdelingen, Herningsholmskolen Rasmus Kofod Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant, Herningsholmskolen Lis Brogaard, leder Børnegården deltager ad hoc Ole Thorn Madsen, chefkonsulent, Børne- Ungeforvaltningen, Herning Kommune Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune 4

6 2.8 Organisation under projektering og udførelse Under byggeriets projektering vil der være følgende organisation: Bygherre Styregruppe Byggegruppe Totalrådgiver Under byggeriets udførelse vil der være følgende organisation: Styregruppe Byggegruppe Bygherrerådgiver Totalrådgiver Hovedentreprenør 2.9 Møder under projektering og byggeri Sammen med totalrådgiver afholdes der byggegruppe - / bygherremøder i projekteringsfasen. På møderne behandles spørgsmål og kommentarer fra byggegruppen til skitsering, projektering og udførelse, herunder materiale og farvevalg. I projekteringsfasen afholdes byggegruppe - / bygherremøde 1 gang pr. uge. I udførelsesfasen afholdes der byggegruppe - /bygherremøde hver 14. dag. Møderne holdes umiddelbart forud for hvert byggemøde, som også holdes hver 14.dag. 5

7 Skolens leder, sikkerhedsrepræsentant, bygherrerådgiver og totalrådgiver deltager i ovennævnte byggegruppe - / bygherremøder. Bygherrerådgiver udarbejder referat fra byggegruppe - / bygherremøderne. Bygherrerådgiver deltager sammen med totalrådgiveren og hovedentreprenøren i byggemøder. Totalrådgiverens repræsentant udarbejder referater fra byggemøder. Styregruppen mødes hver 2. måned. Bygherrerådgiver udfærdiger referat fra disse møder Hovedtidsplan Politisk behandling af byggeprogram i Børne- Familieudvalget Udbud af rådgiveropgaven Politisk behandling af byggeprogram - Økonomiudvalg Politisk behandling af byggeprogram - Byråd Projektering 10 uger Udsendelse i licitation Licitation Orientering vedr. licitationsresultat i Børne- Familieudvalget Opstart byggeri Aflevering af det samlede byggeri Ibrugtagning I forbindelse med udbud af byggeopgaven udarbejder totalrådgiveren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af kontrakt med hovedentreprenøren detaljeres yderligere af totalrådgiveren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse. 3 Økonomi 3.1 Projektøkonomi Den samlede økonomiske ramme for projektet er i alt kr. 11 millioner eksklusiv moms, ved indeks 2.kvartal Byggeriet af det nye indskolingshus skal løses inden for den økonomiske ramme på kr. ekskl. moms. Den økonomiske ramme for optimering og renovering af eksisterende lokaler er i alt kr. 1 million eksklusiv moms. I den samlede økonomiske ramme skal håndværkerudgifterne, samtlige omkostninger vedrørende byggeriet, herunder bl.a. grundudgifter, håndværkerudgifter og udgifter til fast inventar være indeholdt. 6

8 4 Udbudsform 4.1 Udbud af rådgiverydelsen Rådgiverydelsen for nærværende byggeri forventes ikke at overstiger kr ,- kr. og skal derfor i henhold til Tilbudsloven ikke annonceres. Rådgiverydelsen foreslås udbudt som totalrådgivning. Dette betyder, at det rådgivningsfirma, som får opgaven, selv finder de samarbejdsparter, som de har brug for til at løse opgaven, og at bygherren kun indgår 1 rådgivningsaftale. Herning Kommune har indgået rammeaftaler for teknisk rådgivning, og det foreslås at de tre arkitektfirmaer, som der er indgået rammeaftale med, indbydes til at afgive tilbud på totalrådgivning på projektet. Firmaerne er: Arkitektfirma Kristian H. Nielsen ApS Tingvej Herning Tel Quattro Arkitekter A/S Farvervej Viborg Tel Arkitec A/S Birk Centerpark Herning Tel Udbud af byggeopgaven Byggeriet foreslås udbudt som hovedentreprise i begrænset licitation, jvnf. Tilbudslovens Afsnit I, 6, stk.3. Det anbefales at Totalrådgiveren tages med på råd om, hvilke firmaer der indbydes til at give bud, men at der af konkurrencehensyn og udbudsretslige regler vil blive tale om at indbyde 3 entreprenører fra lokalområdet og 1 entreprenør uden for lokalområdet. 4.3 Tildelingskriterie Tildelingskriteriet foreslås at være laveste pris. 7

9 5 Byggegrunden 5.1 Byggegrunden Det samlede byggeri skal tilvejebringes på den eksisterende grund. Matrikelnummer: 1zh Herningsholm, Herning Jorder Vej/gade: Sjællandsgade 84 By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Grundareal: m Lokalplan Lokalplan nr er gældende for området. Bebyggelsesprocenten på grunden må som helhed højst være 40 %, etageantal højst 2 etager. Byggeriet vil ikke på nogen af punkterne give anledning til lokalplanmæssige ændringer eller dispensationer. 5.3 Disponering af byggegrunden Grunden skal disponeres under hensyntagen til det i lokalplanen viste enkeltområde Adgangsforhold Byggeplads forventes etableret på boldbanearealet mod nord - øst. Tilkørsel hertil kan ske fra Kalundborgvej via boldbanearealer, alternativt via hallens p-plads. Da tilbygningen skal placeres tæt ved skolens legeplads mod nord, skal der etableres en sikker og solid afspærring af byggegrunden under udførelsen, og der skal især lægges stor vægt på logistik i forhold til adgang for maskiner, nedrivning, transport af byggematerialer, afspærring af byggepladsen både ude og inde m.v. Der skal derfor i tæt samarbejde med skolen udarbejdes en minutiøs tidsplan, som tager højde for ovenstående, ligesom der i hele udførelsesfasen skal være fokus på kommunikation med skolens ledelse. 5.5 P-pladsforhold Adgangsforholdene samt krav til p-pladser, udløst af det tilbyggede areal, tilpasses de betingelser for adgang til byggegrunden, som lokalplanen anviser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoareal som tilbygges skolen. Det forventes, at det græsareal, som ligger syd for den nuværende hovedparkeringsplads, vil skulle inddrages til dette formål. 5.6 Forsyningsmæssige forhold Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og energi udnyttes på den mest optimale og hensigtsmæssige måde. Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om lavest muligt energi- og ressourceforbrug, og ventilationsanlæg skal forsynes med effektive varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet fra luft som udledes fra bygningerne. Opvarmning: Brugsvand: EnergiGruppen Jylland A/S Industrivej Nord 9B 7400 Herning EnergiGruppen Jylland A/S Industrivej Nord 9B 8

10 7400 Herning Afløb: Elforsyning: Telefon: Går til offentligt spildevandsanlæg EnergiGruppen Jylland A/S Industrivej Nord 9B 7400 Herning Telenor 6 Forundersøgelser Totalrådgiverene skal foranledige nedennævnte undersøgelser udført: 6.1 Arkæologiske undersøgelser Der forventes ikke krav om disse undersøgelser. 6.2 Geotekniske undersøgelser Skal foretages af det område, som nybyggeriet opføres på. 6.3 Miljøundersøgelser Forventes ikke at være nødvendig. 6.4 Kloakundersøgelse Skal foretages. 6.5 Bygningsmæssig førsynsrapport, eksisterende bygningsmasse Det skønnes ikke nødvendigt, at der udarbejdes en bygningsmæssig førsynsrapport af den del af det eksisterende byggeri, som berøres af byggeriet. 6.6 Asbestundersøgelse, eksisterende bygningsmasse Lofter samt fliseklæb ved eventuelle vægfliser undersøges for asbest i forbindelse med ombygning i den eksisterende bygningsmasse, såfremt dette viser sig at blive aktuelt. 6.7 PCB-undersøgelse, eksisterende bygningsmasse Der foretages ikke undersøgelse for PCB i forbindelse med ombygningen i den eksisterende bygningsmasse. 9

11 7 Projektet 7.1 Byggeriets omfang og indhold Projektet omfatter en tilbygning på ca. 736 m 2 bruttoareal, som skal rumme et nyt indskolingshus, og en optimering / renovering af eksisterende lokaler på skolen. Omfanget af sidstnævnte vil blive fastlagt i forbindelse med projektering af byggeriet. Som følge af nybyggeriet skal der etableres p-pladser i forbindelse med skolen. Krav til antal p- pladser fastlægges i henhold til lokalplanen for området. Der vil skulle ske en genopretning af legeplads ved og omkring nybygningen inden byggeriet tages i brug. 7.2 Indskolingshuset Indskolingshuset skal ud over 6 nye klasselokaler, teamrum, toiletter og andre birum også rumme et fællesrum. Visioner for fællesrummet Fællesrummet vil blive hjertet i indskolingshuset og skal bruges af såvel skole som fritidstilbud. Vi forestiller os, at skabe en ramme for indskolingsbørnene, som kan være en medspiller i de pædagogiske og faglige læringstemaer. At være i et miljø, der indbyder og giver børnene lyst til fordybelse og læring gennem små kroge af inspirationskilder. I både skole og fritidsdelen vil fællesrummet skulle rumme samlinger af en eller to årgange til en fælles samling. Derfor ønskes et musikanlæg med tilslutningsmulighed af mikrofoner opsat. Både skole og fritidshjem vil gerne have mulighed for småoptræden, sang og lignende. Fællesrummet vil også blive brugt til forældrearrangementer herunder forældremøder for skole og fritidshjem. I skoledelen vil fællesrummet desuden blive brugt som arbejdsplads for elevgrupper i den daglige undervisning og i forbindelse med bevægelse i undervisningen, hvor en klasse rykker ud af klasseværelset og har mere pladskrævende aktiviteter. Endelig vil fællesrummet også blive brugt som frikvartersareal i skoletiden i de pause, hvor der vil være inde-ordning. I fritidshjemmet vil fællesrummet være det centrale mødested for børnene både morgen og eftermiddag. Det er her børnene møder ind og samles for derefter at fordele sig ud på forskellige aktiviteter i husets øvrige rum og i de værkstedskroge, der er etableret i forbindelse med fællesrummet. Behovet for et stort areal til større samlinger betyder, at inspirationskilderne i småkroge skal indrettes fleksibelt. Vi forestiller os, at kun værksteds/malekrogen er stationært afskærmet, mens øvrige små kroge/områder kunne være inspiration til udvikling af eksempelvis: - Sprog her tænkes både tale, skrift, billede, tegn og kropssprog. En stille krog til at læse, lytte, tegne osv. - Natur og naturfænomener et sted at kigge på, undersøge og udstille alt det spændende, som nysgerrigheden finder på ture ud af huset - Krop og bevægelse mulighed for kropslige og sansemæssige udfordringer gennem indretningen - Sociale kompetencer at der bliver mulighed for at sidde fordybet i konstruktionsleg med en stor gruppe af vennerne, eller med blot et par stykker og have ro. 7.3 Optimering og renovering af eksisterende lokaler Der skal gennemføres en revision af den eksisterende skolebygnings areal med henblik på, at optimere arealanvendelse generelt og omplacere centrale funktioner og faglokaler. Når optimering og renovering af de eksisterende lokaler er udført, er det et krav, at der sammenlagt på skolen skal forefindes i alt 30 klasselokaler til almindelig undervisning. 10

12 De områder, som kan komme i spil er i prioriteret rækkefølge: - Håndværk og design - Centerklassernes placering - Pædagogisk Centers samspil med daglig undervisning - Personalearbejdspladser, mødefaciliteter og toiletter generelt - Delelokaler - Større klasselokaler Ved etableringen af det nye indskolingshus, vil der blive frigivet lokaler i stueetagen og på 1. sal i skolens nordlige fløj, som kan indgå i en optimering / renovering. For eksempel kan det vurderes, om det pædagogiske læringscenter, PLC, i skolens vestlige fløj, i højere grad kan indrettes således, at det bedre end nu vil leve op til nutidig pædagogik og undervisningsformer, eller om det med fordel kan flyttes til anden placering. Der vil f.eks. være mulighed for at ændre fritidshjemmets nuværende areal til pædagogisk læringscenter, og derved opnå 250 m 2 til anden anvendelse. Såfremt PLC flyttes, vil der i vestfløjens stueetage kunne indrettes et undervisningsområde og fællesareal med 3-4 lokaler. Af hensyn til både økonomi og de muligheder de eksisterende lokaler giver i forhold til en samlet planløsning for skolen, fastlægges omfanget af ovenstående endeligt i samarbejde med totalrådgiver. 7.4 Projektsammenhænge Byggeriet skal gennemføres således, at den eksisterende bebyggelse og den omkringliggende nabobebyggelse kan fungere så uberørt af byggeriet som muligt. Der skal dog regnes med en del trafik til og fra byggepladsen på Kalundborgvej via Holbækvej. Ovennævnte veje er villaveje, og desuden hovedtilkørsel for skolebus og anden trafik til skolen. Det betyder, at der ud over den overordnede logistiske plan, skal ske en daglig kontrol / renholdelse af de nævnte veje, således at forholdene bliver acceptable for beboerne. Da byggeriet også vil påvirke de nærmeste naboer til skolen, opfordres skolen til i god tid inden byggeriet går i gang, enten at invitere de nærmeste naboer til et orienteringsmøde vedrørende byggeriet, og hvad det vil medføre for dem i forhold til kørsel til og fra byggepladsen, støj og lignende, eller at informere naboerne pr. brev om det forestående byggeri. 7.5 Genhusning Da skolen skal fungere samtidig med at der bygges nyt, optimeres og renoveres i den eksisterende bygningsmasse inden for samme tidsperiode, skal Herningsholmskolens ledelse i samarbejde med totalrådgiveren under projekteringen af byggeriet udarbejde en lokalenødplan, der rummer alle skolens elever, for perioden 1. august 2015 til 1. august I det omfang eksisterende lokaler ikke kan frigøres midlertidigt, skemalægges der med vandreklasser. Tilsvarende skal Fritidshjemmet Mejsens ledelse udarbejde en plan for børnenes pasning i samme periode. Løsningen kan findes inden for det samlede dagtilbud lokalemuligheder, i området. a) Perioden 1. august 2015 til byggestart. b) Perioden fra byggestart til Indskolingshuset står færdig. c) Perioden, hvor den gamle skolebygning optimeres / renoveres 11

13 7.6 Rumprogram - nybyggeri Rumbetegnelse Antal Rumnr. Nettoareal Nettoareal i alt Bemærkninger 01 Fællesrum 100 m m 2 02 Klasselokale 62 m m 2 03 Delelokale 12 m m 2 04 Depot 12 m m 2 05 Teamrum 18 m m 2 06 Personalegarderobe 5 m m 2 Overtøj og garderobeskabe 07 Toiletter 3 m m 2 Heraf 1 til personalet 08 HC-toilet 5 m m 2 09 Rengøringsrum 6 m m 2 10 Teknikrum 28 m m 2 Tilbygning i alt 589 m 2 Der regnes med en bruttofaktor på 1,25. Dette giver et bruttoareal på 736 m 2. Der er regnet med en gennemsnitspris pr. m 2 på kr ,- eks. moms. 7.7 Rumskemaer - nybyggeri Alle nedenfor nævnte arealangivelser er nettoarealer. RUMNR. 01 Areal: 100 m² Antal: 1 Bemærkninger: FÆLLESRUM Der ønskes direkte adgang fra fællesrummet til de enkelte klasselokaler og delelokaler. Rummet placeres således, at der er et godt overblik over legepladsen. Fællesrummet skal fungere som centralt samlingssted i dagligdagen og ved større arrangementer. Det skal desuden kunne rumme mange aktiviteter i både undervisningsøjemed, gruppearbejde, filmforevisning, ophold for eleverne i frikvarterer o.a. I en del af fællesområdet indrettes køkken indbygget i niche. Det ønskes desuden, at man bevidst arbejder med etablering af nicher, hvor der f.eks. indrettes grovværksted, og hvor børnene kan søge hen for at arbejde individuelt, i små grupper eller for at lege. Indretningen skal være så fleksibel, at det er muligt at have ca. 80 m 2 fri gulvplads, uden at skulle flytte rundt 12

14 med arbejdsborde mm. I gulvbelægningen ønskes integreret felter med tastatur, gangetabel, alfabet og lignende. Fællesrummet indrettes med faste skabe til opmagasinering, men skal desuden indrettes med mobilt inventar, som sikrer mulighed for forskellige opstillinger og øger anvendelsesmulighederne. På centralt sted afsættes plads til infotavle. Der skal være god almen belysning i forhold til de givne aktiviteter, samt mulighed for mørklægning af rummet via fjernstyrede mørklægningsgardiner. Ventilationen i rummet skal kunne reguleres i forhold til antallet af personer, som vil opholde sig i rummet på samme tid. Det er vigtigt, at rummet er akustisk reguleret med henblik på stor aktivitet. OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Blank mur m. fyldte fuger der støvbindes eller malerbehandling på glasfilt, glans 10. Dog skal vægge i nødvendigt omfang have akustikregulerende overflader. Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Indeholdt i projektet: - 1 projektor - Højtalere til projektor - 1 whiteboard) - Mørklægningsgardiner - Eldrevet lærred med mat filmdug. Forhold mellem højde og bredde som 2: opslagstavler m. gummibelægning, 8 m2 i alt - Lydanlæg - 1 underskab m. skuffer, b = 60 cm - 1 vaskeskab, b = 60 cm - 2 underskabe m. hylder, b = 60 cm - 1 underskab til indbygn. af opvaskemaskine, b = 60 cm - 5 overskabe, b = 60 cm, lukket mod loft - Bordplade, laminat, 30 mm - Køkkenvask inkl. 1 grebs blandingsbatteri - Opvaskemaskine institutionsmodel - Køleskab til madpakker, ca. 350 ltr. - Microbølgeovn - Håndvask inkl. håndvaskarmatur m. sensor - Montering af sæbedispenser (bygherrelev.) - Hands-in håndtørrer - Koldtvandsautomat, gennemstrømningsprincip, hane indbygget i væg med lille vask under 13

15 INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation, CO2 og temp. styret eller hybrid Køkkenvask komplet Opvaskemaskine komplet institutionsmodel Koldtvandsautomat komplet Håndvask komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor 1 stikkontakt pr. påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 2 arbejdsstationer jvnf. beskrivelsen 1 stk. 32A 4 pol. CEE stikkontakt Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne / IT: AV-udstyr: Andet: Brandmæssige foranstaltninger: Trådløst netværk Projektor komplet inkl. lydanlæg Installation til infotavle Installation af el-styret og eldrevet lærred Installation til mørklægningsgardiner Installation til Hands-in håndtørrer Jvnf. BR10 RUMNR. 02 Areal: 62 m² Antal: 6 Bemærkninger: KLASSELOKALE Der ønskes adgang til klasselokalet fra fællesrummet, og udgang til det fri fra alle klasselokalet. Klasselokalet skal have rektangulær udformning. Dørparti til lokalet skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. I hvert lokale skal der afsættes plads til køkkenbord med vask og til køleskab. Der skal endvidere være plads til så meget skabsvæg som muligt. 14

16 OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance Indeholdt i projektet: - 1 projektor - Højtalere til projektor - 1 whiteboard) - Opslagstavler m. gummibelægning, ca. 8 m2 i alt - Galleriskinner ved loft i videst muligt omfang - 2 højskabe m hylder, 60 x 210 cm, aflåselige - Indbygningsskab til køleskab - Underskab med skuffer, b= Vaskeskab, b= Bordplade i 0,8 mm højtrykslaminat med afrundende forkanter, tykkelse min. 30 mm, længde max mm - Køkkenvask i stål med afløbsbakke på venstre side af vask og med hanehul - Køkkenvaskarmatur, 1-grebs med svingtud. - Køleskab 319 ltr, 1 stk. - Håndvask - Håndvaskarmatur m. sensor - Hands-in håndtørrer INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret ventilation VAV. Fremføres over loft Personbelastning max. 30 personer Køkkenvask komplet Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor med mulighed for overstyring Udtag for tavlebelysning på særskilt tænding men slukker på fælles bevægelsesmelder 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation til lærer 1 stikkontakt som ladekontakt for computer Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult 15

17 SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: AV-udstyr: Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: 1 dobbelt netværksudtag for trådløst netværk Projektor komplet inkl. lydanlæg Installation Hands-in håndtørrer Der etableres ADK på dør til klasselokale Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukkede og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 RUMNR. 03 Areal: 12 m² Antal: 3 Bemærkninger: DELELOKALE Der ønskes adgang til delelokalet fra fællesrummet Delelokalet skal have rektangulær udformning. Dørparti til lokalet skal være med glasfelt over dør, og med sidefelt af glas i dørens bredde. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet Løst inventar er bygherreleverance Indeholdt i projektet: - 1 whiteboard) - Opslagstavler m. gummibelægning, i videst muligt omfang - Galleriskinner ved loft i videst muligt omfang INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Behovsstyret ventilation VAV. Fremføres over loft Personbelastning max.20 personer Køkkenvask komplet 16

18 Rumbelysning: Afløb komplet Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor med mulighed for overstyring Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 1 arbejdsstation til lærer 1 stikkontakt som ladekontakt for computer Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr: - Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: - Der etableres ADK på dør til klasselokale Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukket og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 RUMNR. 04 DEPOT Areal: 12 m² Antal: 1 Bemærkninger: Plads til kopimaskine og mindre væghængt bordplade OVERFLADER Gulv: Vægge: Loft: Linoleum Malerbehandling på pudset beton Akustikregulerende loft INVENTAR Generelle krav: Alt nagelfast inventar er indeholdt i projekt Løst inventar er bygherreleverance 17

19 Indeholdt i projektet: Væghængt bordplade længde max 1200 mm Hylder på væg d= 40 cm, så mange hyldemeter som muligt INSTALLATIONER Ventilation: Udsugning med luftskifte på min 4 gange i timen tidsstyret af CTS Vand/ afløb: - Rumbelysning: Almen rumbelysning PIR-detektor og afbryder ved dør Stikkontakt: Varmeinstallation:. Fremføring: 1 stikkontakt pr. påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet. Gulvvarme tilkoblet CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/antenne / IT: AV-udstyr / lydudstyr - Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: Fuld installation for kopimaskine Dobbelt netværksudtag for kopimaskine - Der etableres ADK på dør til lokalet Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukket og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 RUMNR. 05 Areal: 18 m² Antal: 1 Bemærkninger: TEAMRUM Adgang til rummet skal ske gennem personalegarderobe. Der skal kunne indrettes 3 arbejdspladser på fast bordplade langs væg, være plads til mødebord til 8 personer. OVERFLADER Gulv: Linoleum Vægge: Malerbehandling på glasfilt, glans 10 Loft: Akustikregulerende loft 18

20 INVENTAR Generelle krav: Indeholdt i projektet: Løst inventar er bygherreleverance. Alt nagelfast inventar skal være indeholdt i projektet, med undtagelse af sæbedispenser samt dispenser til papirhåndklæder, som dog skal monteres af entreprenøren. INSTALLATIONER Ventilation: Vand/ afløb: Rumbelysning: Stikkontakt: Varmeinstallation: Fremføring: Behovsstyret balanceret ventilation VAV Personbelastning max. 12 personer Fremføres over loft Almen rumbelysning indbygget i loft Belysningen skal kunne lysdæmpes, og skal i dagligdagen styres via dagslysregulering PIR-detektor 1 stikkontakt pr påbegyndt 6 m² jævnt fordelt. 4 edb-arbejdsstationer Diverse stikkontakter/udtag for udstyr indeholdt i projektet Radiator, tilkobles CTS-styring Skjult SÆRINSTALLATIONER Telefon/ antenne/ IT: Trådløst netværk AV-udstyr: - Andet: ADK: AIA: Brandmæssige foranstaltninger: - Der etableres ADK på dør til lokalet Der etableres bevægelsesmelder Kontakter for lukket og for låste døre og vinduer Jvnf. BR10 19

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14

Herningsholmskolen Tilbygning. Center for Børn og Læring Herning Kommune. Byggeprogram. 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 Herningsholmskolen Tilbygning Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 17.09.2014 Sag nr. 82.20.00-P20-1-14 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Projektets baggrund... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Byggeprogramgets

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den 25.01.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side 2 1.1 Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER Side 1 KLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 DVENDIG L BESKRIVELSE LKLASSE 1 - opfylder bygningsreglementet BR15 AGTYPE: Gitterspær UDVENDIG BESKRIVELSE AGHÆLDNING: 2 AGUDHÆNG: Tag Ingen AGBEKLÆDNING:

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere