Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard, Maybrtt Pugflod, Vggo Kofod Ingen fraværende. Dagsorden for mødet var som følger: 1) Kommentarer/godkendelse samt underskrft af det udsendte referat fra forrge møde. 2) Punkter fra sdste møde samt nye emner: a) Ansøgnng om tlskud tl udg. af Holmsland og Klttens Hstore b) Ny repræsentant tl LDR klar tl forårsmødet 2013 c) Det kommunale tlbud om benyttelse af fælles kommunal kalender d) Brug af det elektronske fundrasngs redskab "Puljeguden" e) Flytnng af forenngens udhængsskab f) Projekt Fra den lokale jord tl det lokale bord g) Årets Holmbo 3) Gennemgang af faste punkter på mødet: a) Forenngens økonom b) LAG Den Lokale Aktons Gruppe Rngkøbng-Skjern Kommune c) LDR Landdstrktsrådet Rngkøbng-Skjern Kommune d) Sognebladet e) Hjemmesden f) Sogneforenngens Loppemarked g) Kloster Legeplads h) Flag-allé Juleudsmyknng ) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) j) Arrangementer (Kunsten bevægelse, Spl-Dansk aften, m.fl.) k) Temamøde 2011 behandlng og gangsætnng af opgaver l) Generalforsamlngen 4) Eventuelt Ad. 1: Kommentarer/godkendelse samt underskrft af det udsendte referat fra forrge møde Der var ngen bemærknnger eller kommentarer tl det udsendte referat, som underskrves Sde 1 af 5

2 Ad. 2: Nye punkter fra sdste møde samt nye emner a) Ansøgnng om tlskud tl udg. af Holmsland og Klttens Hstore Punktet udsættes gen. Der mangler stadg et budget for projektet. b) Ny repræsentant tl LDR klar tl forårsmødet 2013 Torben Hjøllund Mortensen har sagt ja tl at overtage pladsen Forretnngsudvalget Landdstrktsrådet. Han vl overtage pladsen ved LDR s generalforsamlng den 18. aprl c) Det kommunale tlbud om benyttelse af fælles kommunal kalender Kommunen har gennem længere td "barslet" med en samlet aktvtetskalender for aktvteter kommunen, der skal placeres på kommunens hjemmesde I tlbuddet er der en grats kalender, der kan mplementeres på alle de sognehjemmesder, der måtte ønske det. Sognehjemmesdernes kalender vser de aktvteter, der hører deres område tl. Aktvtetskalenderen er kke bedre end det, brugerne gør den tl, det betyder, at dem der ndtaster oplysnnger tl kalenderen KulturNaut får deres aktvteter vst, dem der kke gør får ngentng vst kalenderen. Som eksempel på, hvordan det kan se ud, kan nævnes den kalender, der er lavet tl Marna Gude - altså hvor der er en samlet kalender med alle aktvteter, men også så man kan vælge den enkelte havn (sogn). Det der gvet fald vlle være synlgt på jeres sognehjemmesder vlle svare tl sognets "egen" kalender. Det besluttes at afvente reaktonen fra andre sogne. V kan evt. lave en Lnk tl denne kalender fra vores hjemmesde. d) Brug af det elektronske fundrasngs redskab "Puljeguden" Puljeguden ndeholder en komplet database med alle relevante fonde og puljer, der kan søges med henblk på at støtte projekter. Derudover består Puljeguden af en vejlednng, som gver alle brugerne systematsk hjælp tl alle trn fundrasng projektet. Puljeguden er meget brugervenlg og nem at søge nformatoner. Det er derfor meget lettere at danne sg et godt overblk over støttemulgheder. Endelg ndeholder Puljeguden gode anvsnnger på, hvordan projekter kan føres vdere fra de genererng tl projektansøgnnger, og projektstyrng. For at nå hele vejen fra den spæde de tl det gennemførte, fnanserede projekt, skal du gennem fundrasngens fre faser: Ide fasen Forberedelsesfasen Ansøgnngsfasen - Gennemførelsesfasen. Puljeguden gver dg udførlge metodebeskrvelser, procesværktøjer og tjeklster, som brnger dg skkert gennem hver fase. Rngkøbng-Skjern Kommune afprøver Puljeguden en 3 årg perode. Medo 2014 evalueres systemet med henblk på, om kontrakten skal forlænges. Ovennævnte er tl orenterng og tl evt. senere brug Sde 2 af 5

3 e) Flytnng af forenngens udhængsskab Arbejdet sættes gang næste gang der kommer en elektrker tl Dagl Brugsen. f) Projekt Fra den lokale jord tl det lokale bord I vores område har Formanden haft kontakte tl nogle af dem for at høre om deres holdnng tl projektet. Et frma har tlmeldt sg tl projektet. g) Årets Holmbo Rngkjøbng Landbobank har gvet tlsagn som sponsor for udnævnelsen. Indstllng ud fra forslag fra Sognebladets eller Hjemmesdens læsere ndtl 20. marts behandles af udvalget, der kommer med en person tl den fælles generalforsamlng den 5. aprl 2013 Ad. 3: Gennemgang af faste punkter på mødet: a) Forenngens økonom Der er begyndt at komme penge nd fra kontngenter. Kassebeholdnngen udgør dags dato kr Fra Kunsten Bevægelse, der gav et underskud på kr er der gvet kommunal underskudsgarant. Kassereren vl søge underskuddet dækket fra Kommunen. Fakturaer fra Apollo-meda vedr domænenavn afleveret tl betalng b) LAG Den Lokale Aktons Gruppe Rngkøbng-Skjern Kommune LAG har kke haft møde sden sdste bestyrelsesmøde Der er afsat 2,2 mo. kr. tl Om ordnngen fortsættes, er der fortsat uklarhed om. Der holdes Generalforsamlng den 18. aprl 2013 Restaurant Staunng Havn. Iver Poulsen vl gerne afløses som tlknyttet tl LAG-bestyrelsen, hvor han er suppleant og kan deltage bestyrelsesmøderne med stemmeret. c) LDR Landdstrktsrådet Rngkøbng-Skjern Kommune Der er ved det seneste møde besluttet at få opdateret vedtægterne for LDR Rngkøbng-Skjern Kommune. Vggo Kofod har udarbejdet et forslag, der vl blve fremlagt på den kommende generalforsamlng. Der er Generalforsamlng LDR sammen med LAG den 18. aprl Der bør laves en proflerng af LDR, så det kan blve kendt hele kommunen og brugt tl kontakt og vejlednng ved henvendelser nd det kommunale system. Det samles stof tl et nyhedsbrev. d) Sognebladet Der bør være en annonce for ndsamlng af jern- og metalskrot hvert nummer af Sognebladet. e) Hjemmesden Vores Hjemmesde (husk CTRL + clck) for HGU, Holmsland Idræts- og Kulturcenter og Holmsland Sogneforenng blev krtseret, det man kke Sde 3 af 5

4 kunne fnde hjemmesden ved brug af som måske vlle være den naturlge søgenavn. V kan dog kke få ejerskab over denne hjemmesdeadresse. Der vl snarest blve holdt et kursus for dem, der skal holde hjemmesderne opdateret. Dato for kurset annonceres på Hjemmesden, når den er fastlagt. f) Sogneforenngens Loppemarked Det næste loppemarked afholdes fredag den 19. aprl 2013 fra kl tl kl Der laves en folder tl omdelng, hvor der også opfordres tl at fnde og aflevere lopper tl markedet. Evt. henvendelse kan ske tl Bodl Schmdt. g) Kloster Legeplads Formanden har haft kontakt med Maranne Jepsen, som er formand for brugergruppen. Vedlgehold af pladsen tages med nd under Det Grønne Hold, hvor der skal fndes en Tov-holder og en række hjælpere. Der rundsendes lster tl generalforsamlngen, hvor man så kan skrve sg på tl de områder, man har lyst tl at hjælpe tl ved. h) Flag-allé Juleudsmyknng Der er manglende nteresse for benyttelse af en flag-allé tl Kloster. Sdste år var der kun 2 arrangementer, hvor man ønskede en flag-allè. ) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken), Bodl Schmdts oversgt over de områder, hvor v vl benytte Grønt Hold tl pasnng. Her nedenfor er nævnt de forskellge arbejdsområder: Områder: Arbejdsopgaver: Ansvarlg: Æ Pold 4-5 arbejdsdage om året ( en arbejdsdag er Bodl Schmdt højest 2 tmer). Rengørng af bedene og volden. Opsamlng af affald og fejnng. Fjerne alger på stenene. Johanne Høkers 4-5 arbejdsdage om året. Fjernelse af Bodl Schmdt Plads ukrudt. Nedklpnng af buske og træer. Kommunen slår græsset. Sogneparken 2-3 arbejdsdage om året. Klpnng af buske Kresten Sørensen og træer. Peter Johansen slår græsset. Vggo Kofod tømmer skraldespande. Spangen Forskønnelse og vedlgeholdelse af pladsen. Legepladsen ved centeret Kommunen henter affald Vedlgeholdelse af legeredskaberne. Opsamlng af affald og tømnng af skraldespande. Kommunen slår græsset mod betalng fra HIK Bodl Schmdt kontakter kommunen for at få klarlagt, hvlke opgaver kommunen tager sg af på de grønne områder Sde 4 af 5

5 j) Arrangementer (Kunsten bevægelse, Spl-Dansk aften, m.fl.) - Næstkommende arrangement blver Sct. Hans aften. Det foreslås arrangeret som sdste år og der fndes en person, der vl holde båltalen. k) Temamøde 2011 behandlng og gangsætnng af opgaver - V har fået forslag tl Lokalplan 274 tl udtalelse. det vedrører et område trl sommerhusformål ved Klevevej. V har ngen bemærknnger. - Forslag tl Kommuneplan er lgeledes blevet tlsendt tl offentlg hørng frem tl 2. maj Der bør nedsættes et udvalg, der kan fnde ud af, hvorledes der kommer gang Klosters udvklng. Formanden vl ved generalforsamlngen benytte lejlgheden og opfordre tl forslag tl udnyttelse af de tre områder, v har lggende Kloster tl fremtdg bolgbygger. l) Generalforsamlngen Der afholdes som tdlgere omtalt fælles generalforsamlng fredag den 5. aprl Chr. H. Nelsen, Bodl Schmdt og Lars Provstgaard er på valg år. Alle modtager genvalg. Der holdes mddagspause kl Ad. 5: Eventuelt - ntet tl drøftelse. Generalforsamlngen for er fastsat tl: Fredag den 5. aprl 2013 kl s. Mødendkaldelse gvet Sognebladet. Referat gvet af: Vggo Kofod Referatet godkendt: _ Formand Iver Poulsen Medlem Bodl Schmdt _ Næstformand Chr. Holm Nelsen Medlem Lars Provstgaard _ Kasserer Maybrtt Pugflod Medlem Bjarne Vogt Sde 5 af 5

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Støvring, den 20.03.2013 Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag 20.03.2013, kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere