Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet."

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej 11A, 8800 Viborg, tlf Beskrivelse af organisatoriske ske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Samarbejdsrelationer Blåkærgård samarbejder med Distriktspsykiatrien i Viborg, Regionspsykiatrien Viborg, Praktiserende læger, Daghus Viborg, Ekkohøj, Kommunerne, andre bosteder mm. Patient/borger kategorier Bostedet Blåkærgård er et bosted under Serviceloven 108 (længerevarende) På Blåkærgård bor der i alt 16 beboere. Blåkærgårds målgruppe er voksne borgere mellem 24 og 54 år med svære almenpsykiatriske lidelser, der har brug for et særligt tilbud, hvor store individuelle hensyn rummes. Beboernes situation kan være kompliceret af dobbeltdiagnoser, misbrugsproblematikker eller behandlingsdomme. De hyppigst forekomne diagnoser er skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Centrale kliniske problemstillinger På Blåkærgård samarbejder vi med beboere med svære psykiatriske lidelser kombineret med misbrug, forskellige somatiske lidelser og evt. behandlingsdom. Vi arbejder målrettet sammen med beboeren ud fra Kaboga Vi arbejder miljøterapeutisk, jeg støttende Anvender kognitiv misbrugsbehandling og kognitiv terapi Relationsarbejde via kontaktpersons funktionen Arbejder med brugerinddragelse og medindflydelse Vi arbejder med ikke-polariserende samtaleteknik Hverdagslivet er det centrale omdrejningspunkt for behandlingen Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 9

2 Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalet på Blåkærgård er sammensat af; 1 forstander, 1 afdelingsleder (begge sygeplejersker). 1 sygeplejerske, 8 sosu-assistenter, 3 ergoterapeuter, 6 pædagoger, 2 plejere, 2 lærere, 2 husassistenter, 3 pædagogmedhjælper, 1 administrativ medarbejder og 1 pedel. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer Når en beboer flytter ind på bostedet, har vedkommende oftest behov for, at der arbejdes meget med relationen. Herefter kan det målrettede samarbejde med hverdagslivet som omdrejnings punkt begynde, og kognitiv misbrugsbehandling kan ligeledes påbegynde. Beboerne er i gennemsnit ca. 5 år på bostedet. Sygeplejefaglige opgaver Sygeplejersken samarbejder med beboeren om hverdagslivet og det, der knytter sig til. Individuelle ressourcer og behov defineres, og heri finder sygeplejen sit udgangspunkt. I praksis drejer det sig f.eks. om medicinadministration, injektioner, misbrugsbehandling, aktivering i dagligdagen, handleplans-arbejde, motivations-arbejde, psykoedukation, social færdighedstræning, kognitiv terapi, at fastholde daglig struktur som modvægt til indre kaos, praktisk hjælp af forskellig art og samarbejde med andre sektorer, når det findes relevant ift. den enkelte beboer. Udviklings- og forskningsområder og tiltag Vi har specielt fokus på følgende; Kognitiv misbrugsbehandling Supervision Team-møder Audit-metoden Arbejdsgangsanalyser System Bosted - hvor nyeste tiltag er, at handleplaner, delmål og mål nu ligger i elektronisk form På socialområdet implementeres Den Danske Kvalitetsmodel i form af standarder, samt SIP og ICF, som er dokumentationsredskaber. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder På Blåkærgård arbejdes overordnet med beboerne via individuelt tilpassede handleplaner, som udarbejdes i et samarbejde mellem den enkelte beboer og kontaktperson. Som led i at Den Sundhedsfaglige Højskole Side 2 af 9

3 definere og ændre den enkeltes problemområder, behov og ressourcer bruges kaboga som redskab. Der udarbejdes en årlig status. Der arbejdes inden for sygeplejen med indlæggelsesaftaler og udskrivningsaftaler. Kontaktpersoner deltager i lægesamtaler i distriktspsykiatrien for at skabe kontinuitet i pleje og behandling. For at udvikle og kvalitetssikre plejen til beboeren afholdes teammøder for personalet, hvor alt aktuelt kan tages op i medarbejderteamet. Der afholdes supervision hver 2. måned. Der arbejdes overordnet efter de miljøterapeutiske principper. Pleje og behandlingstiltag dokumenteres elektronisk via System Bosted. Systemet udvikles løbende. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Klinisk undervisning på Blåkærgård tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem Patientologi og Curologi. Form og indhold vil i praksis planlægges af klinisk vejleder i et samarbejde med de studerende. Der udarbejdes en overordnet plan for undervisningens indhold uge for uge i overensstemmelse med sygeplejens mål og ønskede kompetencer. Dette dokumenterer den studerende i den individuelle kliniske studieplan. Som sygeplejestuderende på Blåkærgård vil der inden for nedenstående dimensioner være mulighed for: Psykologi: - At være undersøgende i forhold til, hvordan de forskellige psykiatriske lidelser kommer til udtryk i praksis - Undersøge faktorer, der komplicerer stabilitet og udviklingsmuligheder - At registrere egne og andres grænser, værdier og forsvarsmekanismer - At opnå forståelse for tilrettelæggelsen af miljøet for den enkelte beboer ud fra dennes psykopatologi - Få indsigt i valg af behandlings og støttemetoder - Medicinadministration herunder at observere, udlevere og deltage i dosering af medicin - Beskrive virkning og evt. bivirkninger af den medicinske behandling ud fra kontakten til den enkelte beboer. - Kontaktetablering med henblik på at skabe en professionel og konstruktiv relation - Forståelse for psykologiske faktorer, der støtter udvikling - At observere og reflektere over normal og afvigende adfærd. Pædagogik: - At være undersøgende i forhold til de pædagogiske tiltags betydning for den enkeltes livskvalitet og livsudfoldelse. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 3 af 9

4 - At give bud på ønskelige tiltag og udviklingsmuligheder - At opnå viden og kendskab til enkelte beboers støttende og begrænsende netværk og livsførelse - Ud fra de kognitive elementer at tilrettelægge og udføre samtaler med beboerne - At arbejde anerkendende, således at håb og udviklingsmuligheder bliver synlige for den enkelte - Arbejde med den motiverende samtale - At støtte til forebyggelse af den psykiske sygdoms opblussen, samt spejling i symptombillede - Pårørendekontakt Kommunikation: - At dokumentere egne observationer i System Bosted - Under vejledning at videregive relevate informationer mundtligt ved overlapsituationerne mellem personalets dag-, aften- og natarbejde - Arbejde bevidst med brugen af forskellige kommunikationsteorier f.eks. transaktionsanalyse og gensvarsmodeller - Være opmærksom på hvad der er i spil i relationen med beboerne. - Styrke sine faglige reflektionsmuligheder bl.a ved brug af praksisbeskrivelser studiebogen Som sygeplejestuderende på Blåkærgård vil du i praksis tilknyttes en daglig vejleder i husene samt klinisk vejleder. Den studerende tilbydes tilstedeværelsestid, der så vidt muligt følger klinisk vejleders arbejdsplan. Der tilbydes i studieperioden 2-3 aftenvagter med henblik på at følge bostedets døgnrytme og give anledning til deltagelse i anderledes samværsformer / aktiviteter præget af fritid. Der tilbydes således også 1 weekendvagt i studieperioden. Den studerende bliver medkontaktperson for 1 beboer, og der ydes vejledning i forhold til etablering af relationen, kontinuitet i relationen og afvikling af relationen. Der tilbydes endvidere vejledning i forhold til planlagte læringssituationer og situationsbestemte læringssituationer, som opstår spontant i den daglige praksis. Som en del af undervisningen på Blåkærgård vil den studerende indgå i en studieunit. Gruppen vil så vidt muligt bestå af studerende fra henholdsvis behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Hensigten med studieunit er at tilbyde et formaliseret læringsrum, hvor den studerende bl.a. via refleksion kan arbejde med indholdet i modul 8 samt få muligheden for at udvikle et forpligtende fællesskab med medstuderende og klinisk vejleder. Den studerende vil inden påbegyndt klinisk undervisning modtage elektronisk information via Fronter, som bl.a. indeholder mødetider for de første 14 dage samt aftaler med klinisk vejleder. I løbet af den første uge vil der blive afholdt en præsentations- og planlægningssamtale, hvor den studerende og klinisk vejleder i samarbejde tilrettelægger den kliniske periode ud fra modulets læringsudbytte. Her planlægges undervisningen ud fra de læringsmuligheder, der er på Blåkærgård. Det forventes, at den studerende er velforberedt og har udarbejdet følgende inden samtalen; Den Sundhedsfaglige Højskole Side 4 af 9

5 - Præsentation - Status over hidtidige forløb - Udkast til den individuelle kliniske studieplan Den studerende forventes at reflektere i relation til sygeplejesituationer og trænder kliniske færdigheder, som tildels foregår i studieunit. Udover præsentations- og planlægningssamtalen afholdes en midtvejssamtale, hvor den tilknyttede teoretiske underviser deltager. Læringsmiljø /Studiemiljø Ovenstående studieunit indgår som en del af lærings- og studiemiljøet på Blåkærgård. Det er i denne forbindelse klinisk vejleder, der afholder og tilrettelægger tema og undervisning i gruppen. Det tilstræbes endvidere, at studieunit etableres som et kvalitativt læringsrum, hvor de studerende kan udveksle oplevelser, holdninger, følelser og tanker i forhold til deres praksis. Indholdet vil tage udgangspunkt i de studerendes konkrete oplevelser og vil relateres til områder indenfor psykiatrisk sygepleje. Der tilbydes endvidere en fastlagt individuel vejledning ved klinisk vejleder på bostedet 1 time ugentlig pr. studerende. Behov, emne og tidspunkt aftales individuelt mellem studerende og vejleder. Der ydes vejledning i forhold til fastlagt og planlagte studieaktiviteter efter behov. Vejlednings- og evalueringstilbud Som en del af studiemiljøet vil den studerende indgå i et tværfagligt miljø med mange forskellige indsatsområder. Der vil bl.a. være mulighed for: - introduktion til bostedets struktur og daglige rutiner - at træne og udvikle samtaleevner - at udvikle din psykiatriske sygepleje - tid til fordybelse og refleksion i samspil med personalet - personalesparring ad hoc - planlagt og spontan vejledning - medindflydelse på opgave- og arbejdstidstilrettelæggelse. - studiebesøg til f.eks. Psyk Info - adgang til pc og kontorfaciliteter samt bibliotek. - planlægning sammen med klinisk vejleder uge for uge i forhold til mål og delmål - synliggørelse af mål og delmål med henblik på opsamling fra personalegruppen som helhed - brug af studiebog som dokumentation for studieaktiviter og refleksionsredskab med formålet at koble teori og praksis Studieredskaber: - Den elektroniske studiebog er et obligatorisk studieredskab i den kliniske undervisning og indeholder diverse mapper, som den studerende skriver i - Den individuelle kliniske studieplan er en del af studiebogen, som også indeholder diverse mapper til præsentation, refleksion, evaluering og litteratur Den Sundhedsfaglige Højskole Side 5 af 9

6 Klinisk vejleder og teoretisk underviser har adgang til studiebogen og kan efterfølgende give skriftlig eller mundtlig feedback med henblik på at optimere den studerendes læringsudbytte Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder: Er faglig kompetent sygeplejerske Har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTSpoint Har interesse for at vejlede og undervise Indgår i løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/møder/supervision af uddannelsesansvarlig Uddannelsesansvarlig: Er sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Har relevant diplom, master eller kandidatgrad Indgår i løbende kompetenceudvikling i forbindelse med temadage/kurser/supervision af ekstern supervisor Har gode samarbejds- og organisatoriske evner Har indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Modul 8 udgør 15 ECTS-point, hvoraf de 12 ECTS-point er kliniske. Pensum er sider pr. ECTS, dvs. min. 360 sider og max 600 sider, hvoraf den studerende selv kan angive op til 20 %. Pensumliste for Blåkærgård: Crafoord, Clarence (2006): Udviklende fortrolighed tanker om kontaktpersonsarbejdet Hans Reitzels Forlag En grundbog ift. At indgå i relationer med psykisk syge mennesker i terapeutiske miljøer.specielt anbefales følgende dele af bogen. Kap. 2 Hvorfor kontaktpersonsordningen og kontaktpersonens holdning og opgave s (8 sider) Kap. 4 Tænkningens opståen og den grænseløse psykes strøm. S (12 sider) Kap. 6 At mødes i behandlingssituationen. S (15 sider) Kap. 8 Relationsbehandling nogle konkrete tanker og mulige råd. S (33 sider) Kap. 9 At møde de pårørende. S (8 sider) Eide, Hilde og Eide, Tom (2007): Kommunikasjon i relasjoner En rigtig god bog om kommunikation generelt. Her anbefales især kapitlet om aktiv lytning, som et supplement til den litteratur, der er læst på skolen. Aktiv lytning er et særdeles relevant redskab i kommunikationen med sindslidende. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 6 af 9

7 Kap. 5 Aktiv lytning. S (40 sider.) Hummelvoll, Jan Kåre (2006): Helt ikke stykvist og delt Hans Reitzels forlag En rigtig god opslagsbog indenfor psykiatrisk sygepleje-altså med fordel en bog man kan låne eller købe Bogen er opdelt i temaer - bl.a angst, aggression mm. Din anvendelse af bogen sker således alt afhængig af, hvilke problematikker, du oplever i din praksis- og som du har behov for at læse yderligere om. Kap. 14. Samtalen. S (25 sider) Olsen, Allan Lohmann (2002): Støttende sygepleje - et grundrids af en eklektisk psykiatrisk sygepleje. Klinisk sygepleje 16. årgang, nr. 3, August S (16 sider) Forfatteren forsøger med artiklen at lægge op til en overordnet og systematisk ramme, der kan rumme de mange forskellige teorier, som den psykiatriske sygepleje benytter. Deraf begrebet eklektisk. Ramian, Knud og Gustafsson, Jonas (2001): Liv i fokus- det sindslidende menneske i hverdagen Systime Bogen retter sig mod det socialpsykiatriske felt, men især de følgende kapitler kan med fordel også læses af studerende i behandlingspsykiatrien. Kap. 3 Udstødelsens logik. S (12 sider) Kap. 5 Om betydningen af at fokusere på forventninger, værdier, livsmønstre, og livshistorier. S (16 sider). Kap. 6 ( Inkl. Forordet til kapitlet) Fortællingen som metode i socialt arbejde. S (18 sider) Schjødt, Torben og Heinskou, Torben (Red.) (2007): Miljøterapi på dynamisk grundlag Hans reitzels Forlag Kap. 7 Kontaktpersonen i miljøterapien. S (23 sider) I øvrigt henvises der til de enkelte kapitler i del 3, der kan være behov for at læse alt efter den beboer, man er tilknyttet. Strand, Liv (2007): Fra kaos mod samling- mestring og helhed Munksgaard Danmark En basisbog indenfor jeg-støttende og jeg- styrkende sygepleje. S (104 sider) Denne bog bruges specielt i perioden hvor der udarbejdes Egoprofil og retter opmærksomheden mere mod jeg-støttende og jeg-styrkende sygepleje. Oversigt over forslag til supplerende litteratur: Brand, Preben (2004): Socialpsykiatri Psykiatri på et humanistisk grundlag. Munksgaard Danmark Bogen giver en god tilgang til såvel teoretisk forståelse og ny teoridannelse som praksisforståelse inden for socialpsykiatrien. Kap. 2. Socialpsykiatri - hvad er det? S (6 sider) Kap. 9 Socialpsykiatriens arbejdsgrundlag. S (13 sider) Den Sundhedsfaglige Højskole Side 7 af 9

8 Cullberg, Johan (2001): Psykoser Hans Reitzels Forlag Anbefales som opslagsværk. Haugsgjerd, Svein m.fl. (2001): Psykiske lidelser i fire perspektiver Bogen giver en kort og præsis indføring i psykiatrien ud fra de grundopfattelser der er de vigtigste i dagens psykiatri. Den psykodynamiske, den humanistiske, den medicinske og den relationelle. Specielt anbefales: Kap. 7. Om at arbejde med mennesker med psykiske lidelser. S (3 sider) Revsted, Per (2004): Motivationsarbejde Hans Reitzels Forlag Bogen er en praktisk vejledning for dem, der møder den umotiverede beboer/klient/patient i deres arbejde. Specielt anbefales: Teorier og vurderinger. S (18 sider) Rindom, Henrik (2007): Rusmidlernes biologi - Om hjernen, sprut og stoffer Sundhedsstyrrelsen Bogen giver læseren mulighed for at få indsigt i rusens biologiske processer. Specielt anbefales: Nervesystemet og rusmidler. S.7-31 (24 sider) Thorgaard, Lars (1995): Kontaktpersonen relationsbehandling i psykiatrien Psykoterapeutisk Forlag Bogen belyser forskellige aspekter af funktionen og relationen der knytter sig til arbejdet som kontaktperson. Specielt anbefales: Kap. 1. Kontaktperson funktionen i den psykiatriske behandling. S (11 sider) Kap. 2. Kontaktpersonen som container. S ( 10 sider) Topor, Alain (2003): Recovery at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser Hans Reitzels Forlag Bogen præsenterer Recoverybegrebet og ser kritisk på betegnelsen kroniske sindslidelser. Udgangspunket er, at mennesket med sindslidelse altid kan forbedre sin tilstand, altså komme sig. Specielt anbefales: Sociale relationers betydning. S (18 sider) Samt s (36 sider) Endeligt anbefales følgende internetlitt: (Videnscenter for Socialpsykiatri) Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal: Have udvist og dokumenteret studieaktivitet jfr. nedenstående studieaktiviteter Opnå deltagelsespligten på gennemsnitligt 30 timer om ugen Udfører de obligatoriske refleksioner i studiebogen, hvoraf nedenstående studieaktiviteter også fremgår Den Sundhedsfaglige Højskole Side 8 af 9

9 Deltage i planlagte studieaktiviteter: Udarbejdelse af egoprofil i psykologi Undervisningsøvelse i pædagogik rettet mod patienter/borgere og udsatte grupper herunder deres pårørende Deltage i fastlagt studieaktivitet: Udarbejdelse af kommunikationsrapport med udgangspunkt i transaktionsanalyse og gensvarsmodeller Godkendt fastlagt studieaktivitet er en forudsætning for indstilling til intern klinisk prøve. Planlagte og fastlagt studieaktivitet samt intern klinisk prøve er uddybet i det lokale tillæg til studieordningen. Godkendelse af den generelle kliniske studieplan Dato: Skolens godkendelse: Den Sundhedsfaglige Højskole Side 9 af 9

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere