Skematerapi - Bedring der varer ved. Behandling af personlighedsforstyrrelser. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 3 20/10/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skematerapi - Bedring der varer ved. Behandling af personlighedsforstyrrelser. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 3 20/10/10 15.07"

Transkript

1 Skematerapi - Bedring der varer ved Behandling af personlighedsforstyrrelser og misbrug K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 3 20/10/

2 Skematerapi - Behandling af personlighedsforstyrrelse Sydgården tilbyder behandling af dobbeltdiagnoser i form af personlighedsforstyrrelser og misbrug, hvilket indebærer, at vi på Sydgården arbejder både med misbruget og den eller de personlighedsforstyrrelser, der er forbundet med misbruget. Den metode, vi benytter os af, kaldes skematerapi. Man har I dag en viden om, at personlighedsforstyrrelser og misbrug er intimt forbundne. Hvis man skal opnå varige resultater af misbrugsbehandlingen, har undersøgelser vist, at det er nødvendigt samtidigt at behandle de personlighedsforstyrrelser, der udgør en drivkraft for misbruget. Her har skematerapi en langt større dokumenteret effekt end andre terapiformer. Misbruget er en lidelse i sig selv Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler udgør en kombination af psykologiske, sociale og biologiske faktorer. Der er således ikke nogen enkeltstående årsag til, at et menneske udvikler afhængighed. Afhængighed af alkohol og stemningsændrende stoffer kan ses både som en årsag til og et symptom på, at der er fundamentale problemer i ens liv, man ikke kan håndtere på en måde, der er til at holde ud. Misbruget giver andre og nye problemer i hverdagen. Når man først er afhængig, lever man oftest på en måde, hvor man bruger det meste af sin energi på at opnå den påvirkede tilstand. Misbrugerens sindstilstand ændrer sig, når han bliver ædru/clean. Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean. Det kræver anstrengelse og mod at holde sig fri af misbruget. Man støder ind i vanskeligheder, som man tidligere holdt på afstand ved hjælp af misbruget. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 4 20/10/

3 De vaner, som er forbundet med misbruget, kan ikke længere bruges, og det tager tid og kræfter at finde nye måder at leve på. På Sydgården har vi tre grundlæggende holdninger til misbrug: Når man har udviklet en afhængighed, styrer man ikke sit liv på en sund og tilfredsstillende måde. Misbruget har haft en funktion, hvilket man har brug for at anerkende. Kontrolleret brug er ikke muligt, når man er afhængig. Personlighedsforstyrrelser Personligheden dannes ud fra medfødte egenskaber og de påvirkninger, man får i barndom og ungdom og ændrer sig derefter normalt kun lidt. Personligheden kommer til udtryk gennem den måde, man tænker, føler og handler på. Hvis ens personlighed afviger meget fra det sunde og normale i den kultur, man lever i, kan det betyde, at man har en personlighedsforstyrrelse. Kriterier for personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser inddrager adskillige af personlighedens områder og er forbundet med betydeligt subjektivt ubehag og sociale vanskeligheder. For at man kan tale om en egentlig personlighedsforstyrrelse og ikke bare personlighedstræk, skal følgende kriterier være opfyldt: I) Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhæng forventede og accepterede for mindst af 2 af følgende områder: a) Erkendelse, holdning b) Følelsesliv c) Impulskontrol og behovstilfredsstillelse d) Interpersonelle forhold II) Adfærden er gennemgribende unuancerede, utilpassede, uhensigtsmæssige III) Adfærden går ud over personen selv og eller omgivelserne IV) Varighed siden barndom eller ungdom V) Ikke udtryk for eller følge af anden psykisk lidelse VI) Har heller ikke organisk ætiologi K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 5 20/10/

4 Misbrug og personlighedsforstyrrelser I de senere år er man blevet opmærksom på, at misbrugere hyppigt har en eller flere personlighedsforstyrrelser. Professor Samuel Ball på Yale universitet, der har forsket i behandling af dobbeltdiagnoser, har fundet frem til, at alkoholikere typisk har to og stofmisbrugere fire personlighedsforstyrrelser. Man kan se misbruget som en måde at håndtere de gener, som personlighedsforstyrrelserne medfører, altså som en reaktion på forstyrrelsen. En undersøgelse af Sydgårdens beboere over en periode i 2007 viste, at 80 % af de misbrugere, der indskrives på Sydgården, lider af mere eller mindre alvorlige personlighedsforstyrrelser. Behandlingen bør tage højde for både misbrug og personlighedsforstyrrelser Amerikanske undersøgelser viser, at tilbagefaldshyppigheden efter endt behandling hos misbrugere med personlighedsforstyrrelser er alarmerende høj sammenlignet med andre misbrugere. Imidlertid viser det sig i Samuel Balls effektundersøgelser af skematerapi, at tilbagefaldshyppigheden hos misbrugere med personlighedsforstyrrelser kan nedbringes betragteligt, når behandlingen har fokus på både misbruget og personlighedsforstyrrelsen. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 6 20/10/

5 Skematerapi Skematerapi er udviklet af Jeffrey Young professor i psykologi ved Columbia University i New York. Det er en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. Skematerapien integrerer elementer fra blandt andet kognitiv adfærdsterapi, tilknytningsteori, gestaltterapi, objektrelationsterapi, psykoanalyse og nyere hjerneforskning til en sammenhængende teori og terapeutisk metode. Det grundlæggende begreb i skematerapi er skema. Begrebet bygger på det, man i kognitiv terapi kalder skemata. Med skema menes en relativt stabil kognitiv og emotionel struktur, der er dannet i barndommen og indeholder personens basale antagelser om og følelser i forhold til sig selv, andre, verden og fremtiden og videreudvikles livet igennem. Skemaet er afgørende for, hvordan man opfatter eller fortolker forskellige situationer, og hvilke følelser man oplever i situationen i forhold til sig selv og andre og vilkårene i livet. For eksempel kan tidlige barndomserfaringer med afvisning eller kritik fra forældre danne negative opfattelser som jeg er ikke værd at elske, jeg er forkert, eller jeg bliver afvist af andre. Disse ofte ikke-bevidste overbevisninger indvirker på følelser, motivation og handlinger. Børn, der f.eks. udvikler et skema om, at de er inkompetente, vil sjældent betvivle denne opfattelse som voksne. Et sådant skema forsvinder normalt ikke uden terapi. Selv hvis man oplever overvældende succes, vil det som regel ikke være nok til at forandre skemaet. Skemaet er så integreret i personligheden, at man næsten kan tale om, at det kæmper for at overleve, og det lykkes som regel. Skematerapi har vist sig velegnet til behandling af personlighedsforstyrrelser. I juni 2006 blev resultaterne af den første større effektundersøgelse af skematerapi offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift Archives of General Psychiatry. Der er tale om en hollandsk undersøgelse omfattende 86 borderlinepatienter en patientgruppe som man indtil for nylig har haft vanskeligt ved at behandle. Undersøgelsen viser, at skematerapi har ført til fuldstændig K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 7 20/10/

6 helbredelse for omkring 50 % af patienterne, og yderligere % fremviste signifikante forbedringer. Et år efter endt behandling var effekten i begge grupper øget. Dette er betydeligt højere end andre anerkendte behandlingsformer har dokumenteret. Skemateorien Oprindelsen til skemaer Den måde, hvorpå barnets grundlæggende behov er blevet tilgodeset, er af afgørende betydning for udviklingen af skemaer. Et barns basale behov er følgende: Fundamental tryghed Kontakt med andre Selvstændighed Selvværd Selvudtryk Realistiske grænser Der er fire typer tidlige livserfaringer, som fostrer et utilpasset skema: 1. Skadelig frustration af behov (kan f.eks. føre til skemaerne mangel på kærlig kontakt eller forladthed/manglende stabilitet) 2. Traumatisering eller overgreb (kan føre til mistillid/misbrug, ufuldkommenhed/skam, sårbarhed over for tilskadekomst eller sygdom) 3. Overforkælelse ( spoiled kid ) (kan føre til afhængighed/utilstrækkelighed, særlige rettigheder) 4. Selektiv internalisering eller identifikation med betydningsfulde personer. Det handler om at barnet identificerer sig med og identificerer tanker følelser og adfærd fra pågældendes forældre. Beskrivelse af skemaer Der er defineret atten forskellige skemaer inden for fem hovedområder. De fleste klienter har mindst to eller tre af disse skemaer, oftest flere. Lidt forenklet kan hovedområderne beskrives på følgende måde: I. Manglende kontakt og afvisning Dette skemaområde udvikles typisk i familier præget af reservation, kulde, afvisning, tilbageholdelse af følelser, ensomhed, anspændt- K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 8 20/10/

7 hed og aggressivitet. Der forekommer ofte misbrug i disse familier. En person med et sådant skema forventer ikke, at det lader sig gøre at få en tilfredsstillende opfyldelse af behov for sikkerhed, tryghed, stabilitet, empati, følelsesmæssig fællesskab og respekt. II. Forringet selvstændighed og ydeevne Ofte ses dette skemaområde hos personer opvokset i familier præget af lukkethed, undergravning af barnets tillid, overbeskyttelse, eller manglende evne til at støtte barnet til at klare sig på en kompetent måde udenfor familien. Personer med et skema indenfor dette område forventer derfor ikke at kunne klare sig selv, overleve, gøre tingende godt nok eller klare sig uafhængigt af andre. III. Ydrestyrethed Børn i disse familier må undertrykke væsentlige sider af sig selv for at opnå accept, opmærksomhed, og følelsen af at være elsket. De voksne er mere optaget af deres egne behov og ønsker end barnets. Dette fører til en opfattelse af, at andres ønsker og reaktioner betyder mere end ens egne. Optagethed af sig selv og egne behov medfører følelse af skyld. IV. Overdreven vagtsomhed og hæmning Børn i disse familier bliver mødt med krav om tilpasning til normer og pligter. De skal kunne skjule følelser og undgå fejl; de skal yde før de kan nyde. Skemaer kendetegnes af, at følelser og impulser undertrykkes, og at egen værdi afhænger af, hvad man præsterer. Dette påvirker lykkefølelse, selvudfoldelse, afslapning, nære relationer samt helbred. V. Defekte grænser Børnene er vokset op i familier med utydelige regler og mangel på stabil struktur. Konsekvensen er, at de mangler indre grænser og ansvarlighed overfor andre. De har svært ved at fastholde langsigtede mål. Håndteringsmåder Der findes tre usunde måder at håndtere et hvilket som helst skema på: Flugt (undgåelse), kamp (overkompensation) og overgivelse (dvs. at være og udleve skemaet). En usund håndtering af skemaer vedligeholder og forstærker skemaet. Den sunde håndteringsmåde er en sund voksen oplevelse af og forholden sig til en given situation, hvorigennem skemaet svækkes. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 9 20/10/

8 Misbrug som håndteringsmåde Misbruget kobler sig især på flugt som håndteringsmåde. Formålet er at komme væk fra eller dulme de intense følelser, der er forbundet med skemaet. Dette er tilfældet, når den øjeblikkelige modus er enten dulmende skjold eller skjold mod involvering. Misbruget kan medføre en kamp-håndteringsmåde, således at man i misbruget kan føle sig ovenpå og stik modsat skemaet og gennem sin adfærd forsøge at overbevise sig selv og andre om, at det modsatte af skemaet er tilfældet. I aktivt misbrug kan der endelig også være tale om, at man overgiver sig til at være identisk med sit skema og bekræfte det igennem misbruget, f.eks. jeg er mislykket og det kan enhver se, når jeg drikker. Skemamodus Alle ens skemaer er ikke aktiverede hele tiden. Når man kommer i en situation, der minder om de omstændigheder, der i barndommen skabte et bestemt skema, vil dette skema blive aktiveret og være bestemmende for ens tanker og følelser i forhold til en selv og andre. På et givet tidspunkt vil man være i en bestemt følelsesmæssig tilstand skabt af et eller flere tilpassede eller utilpassede skemaer og en håndteringsmåde. Denne tilstand kaldes en modus - den måde man på et givet tidspunkt er i verden på. Et eksempel på aktivering af en modus kan være følgende: En nær ven overholder ikke en aftale. Det aktiverer skemaerne forladt-hed, mangel på kærlig kontakt og mistillid, fordi situationen ligner, at far ikke kom hjem når han havde drukket. Det håndteres f.eks. ved overgivelse til skemaet (jeg er alene, der er ingen, der forstår mig, jeg kan ikke regne med andre). Resultatet er modustilstanden sårbart barn, svarende til den svære situation i barndommen. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 10 20/10/

9 Beskrivelse af modi Indtil videre er der identificeret 14 modi, som er inddelt i fire generelle kategorier: Barnemodi. Der er identificeret seks barnemodi: det sårbare barn, det vrede barn, det rasende barn, det impulsive barn, det udisciplinerede barn og det lykkelige barn (dvs. det trygge og tilfredse barn). Formentlig er barnemodi medfødte, og repræsenterer menneskets medfødte følelsesmæssige spændvidde. Det, der sker i barndommen, kan undertrykke eller forstærke en barnemodus. Alle mennesker er født med kapacitet til at udtrykke alle seks. Det sårbare barn oplever angst, sorg og hjælpeløshed, når det er i kontakt med de forbundne skemaer. Det vrede barn føler vrede som reaktion på opfattede uopfyldte basale behov eller uretfærdig behandling i forbindelse med centrale skemaer. Mærker aggressive impulser, som imidlertid undertrykkes og hober sig op indeni. Det rasende barn oplever et voldsomt raseri. Mister kontrollen med vreden; går til direkte angreb på ting eller personer. Det impulsive barn handler impulsivt ud fra øjeblikkelige ønsker om nydelse uden hensyn til grænser eller andres behov eller følelser. Det udisciplinerede barn opgiver hurtigt sine mål, hvis tingene ikke lykkes. Det mangler selvdisciplin og vedholdenhed og undgår at udføre no-get der er kedeligt, besværligt eller ubehageligt, selvom det på længere sigt er gavnligt for det. Det glade eller tilfredse barn føler sig elsket, tryg, i god kontakt, tilfreds, værdsat, vejledt, forstået, kompetent, med passende autonomi og tillid til sig selv, robust, stærk fleksibel, optimistisk og spontan - fordi dets basale behov bliver tilfredsstillede. De dysfunktionelle håndteringsmodi. Der er identificeret fem hovedtyper: Medgørlig overgivelse, skjold mod involvering, dulmende K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 11 20/10/

10 skjold, selvovervurdere, og dominere & angribe. De svarer til de respektive håndte-ringsprocesser overgivelse, undgåelse og overkompensation. De dysfunktionelle håndteringsmodi repræsenterer barnets forsøg på at tilpasse sig til at leve med utilfredsstillede følelsesmæssige behov i et skadeligt miljø. Disse håndteringsmodi var tilpassede, da klienten var et lille barn, men de er ofte dårligt tilpassede i en voksen verden. De dysfunktionelle forældremodi. Dysfunktionelle forældremodi er internaliserede forældrefigurer fra klientens tidlige liv. Når klienterne er i en dysfunktionel forældremodus, bliver de deres egen forælder og behandler sig selv, som den pågældende forælder behandlede dem, da de var børn. De taler ofte med sig selv med forælderens stemme. I de dysfunktionelle forældremodi tænker, føler og handler klienterne over for sig selv, som deres forælder gjorde overfor dem, da de var børn. Der er identificeret to almindelige typer af dysfunktionelle forældremodi (skønt nogle klienter også kan fremvise andre forældremodi): den straffende (eller udskældende) forælder og den krævende forælder. Den sunde voksne modus. Denne modus er den sunde voksne del af sindet og har en ledende eller styrende funktion i forhold til de andre modi. Den rummer også en internaliseret sund forældredel. Den sunde voksne hjælper med at imødekomme barnets basale følelsesmæssige behov. Det overordnede formål med modusarbejde er at opbygge og styrke klientens sunde voksne tilstand, så den kan bearbejde og forvalte de andre modi relevant og effektivt. Som en god forælder har den sunde voksne modus følgende 5 funktioner: Give omsorg til, bekræfte og beskytte det sårbare barn. Vise empati med det vrede barn, hjælpe det til at udtrykke sin vrede på en hensigtsmæssig måde gennem empatisk konfrontation samt vejledning. Sætte grænser for det rasende barn og det impulsive/udisciplinerede barn i overensstemmelse med principperne for gensidighed og selvdisciplin. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 12 20/10/

11 Bekæmpe eller moderere de dysfunktionelle håndteringsmodi og dysfunktionelle forældremodi. Give barnet tryghed, nærhed, omsorg, forståelse, anerkendelse, opmærksomhed, vejledning, selvudfoldelse og dermed give grobund for glæde, optimisme, vækst og styrke. Modi og misbrug Skemamodi udløses af situationer, som man er overfølsom overfor (vore emotionelle knapper ). Disse situationer vil for en misbruger udgøre vedkommendes højrisikosituationer. Vi hjælper beboeren med at skifte fra en dysfunktionel modus til sund voksen modus som en del af skemahelbredelsen og en del af det tilbagefaldsforebyggende arbejde. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 13 20/10/

12 Oversigt over forløb i skematerapi Arbejdet med skemaer og modi består af to faser: undervisnings- og vurderingsfasen og forandringsfasen. Undervisnings- og evalueringsfasen Det overordnede mål i undervisnings- og vurderingsfasen er at kortlægge beboerens skemaer og modi på en måde, så de kan genkende disse mønstre i deres liv og erkende deres betydning for udvikling og vedligeholdelse af misbruget. Dette er en vigtig forudsætning for at skabe motivation for forandring af de utilpassede skemaer, som kan føre til tilbagefald. 1. Beboeren udfylder spørgeskema om skemaer og spørgeskema om forældreadfærd. 2. Terapeuten gennemgår sammen med beboeren de skemaer, der har fået høj score. De relateres til højrisikosituationer og nuværende problemer i øvrigt, og der arbejdes med de utilpassede skemaers oprindelse i barndommen. Spørgeskemaet om forældre afdækker forældreadfærd, der kan bidrage til udviklingen af utilpassede skemaer. Det udfyldte skema drøftes med beboeren, indtil både terapeuten og beboeren har et tydeligt billede af, på hvilken måde, hver af forældrene har bidraget til udviklingen af beboerens centrale skemaer. 3. Terapeut og beboeren finder frem til de skemaer, der er afgørende for udløsning af højrisikosituationer. I resten af behandlingen vil fokus være på disse skemaer. 4. Der arbejdes løbende med de udvalgte skemaer, når de udløses i samværet med terapeuten og i konkrete situationer i beboerens dagligdag i øvrigt. 5. Undervisning i og identifikation af skemarelaterede adfærdsmønstre (med udgangspunkt i spørgeskemabesvarelser): skemaovergivelse, skemaundgåelse og skemakompensation. 6. Beboerne udfylder spørgeskema om modi, som gennemgås sammen med terapeuten. Der er fokus på de tilstande (modi), som optræder under tilbagefaldsprocessen. 7. Et vigtigt led i vurderingsfasen er sammen med beboeren at opstille behandlingsmål. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 14 20/10/

13 Forandringsfasen Under forandringsfasen arbejdes der med kognitive, oplevelsesorienterede og adfærdsmæssige teknikker på at skabe kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandringer, som fremmer helingen af de utilpassede skemaer og bekæmper de destruktive skemavedligeholdende håndteringsmåder, som udgør drivkraften i misbruget. Kognitive teknikker: Så længe klienterne tror, at deres skemaer er gyldi-ge, vil de ikke være i stand til at forandre sig; de vil fortsætte med at opretholde forstyrrede opfattelser af sig selv og andre. De lærer at tage afstand fra skemaet på et rationelt niveau ved hjælp af realitetstestning. Oplevelsesorienterede teknikker: Gennem f.eks. visualisering og dialog udtrykker klienterne vrede og sorg over, hvad der skete for dem som børn. Under visualiseringen hjælper terapeuten i en form for afgrænset forældrekompensation (sund voksen reaktion) barnet til at opleve, hvordan det ville have været, hvis situationen havde været håndteret på en sundere måde (det vil sige hvordan de ville have følt, hvis årsagen til skemaet ikke ville have fået lov til udspille sig). Dette medfører en eksternalisering af skemaet, dvs. at mærke, at man ikke er skemaet, men at det er opstået som følge af de usunde vilkår, man har været i som barn. Det sker ved, at terapeuten under visualisering hjælper barnet med klare sig over for forældrene og andre betydende personer i barndommen, og beskytter og trøster det sårbare barn. Klienterne taler om, hvad de havde brug for, men ikke fik fra forældrene, da de var børn. Terapeuten hjælper klienten med at knytte forbindelse mellem barndomsbilleder og billeder af smertelige situationer i klientens nutidige liv. Terapeuten konfronterer skemaet og dets budskab direkte, går imod skemaet og bekæmper det. Klienterne øver sig i at tage til genmæle over for vigtige personer i deres nuværende liv gennem visualisering og praktisk træning. Det sætter klienten i stand til at bryde skemavedligeholdelsens onde cirkel på et emotionelt niveau. Brydning af adfærdsmønstre: Terapeuten hjælper klienten med at udforme adfærdsmæssigt hjemmearbejde med henblik på at K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 15 20/10/

14 erstatte utilpassede håndteringsmåder med nye mere tilpassede adfærdsmønstre. De begynder at træffe sundere valg, som bryder gamle selvødelæggende livsmønstre. Terapeuten hjælper klienten ved at indøve ny adfærd i visualisering og rollespil under sessionen. Terapeuten bruger huskekort og visualiseringsteknikker for at hjælpe klienten med at overvinde forhindringer for adfærdsændringen. Efter udførelsen af opgaver drøfter klienten resultatet med terapeuten og evaluerer det lærte. Terapeutklientrelationen er central i skematerapi. Terapeuten vurderer og behandler skemaer, håndteringsmåder og modi, når de opstår i den terapeutiske relation. Karakteristisk er gennemsigtigheden: sammenhængene i klientens liv bliver tydelige. Terapeut-klient relationen giver modvægt til klientens skemaer. Klienten internaliserer terapeuten som rollemodel for en sund voksen, som bekæmper skemaer og stræber efter et emotionelt tilfredsstillende liv. To træk ved den terapeutiske relation er særlig vigtige elementer i skematerapi: afgrænset forældrekompensation og empatisk konfrontation. Empatisk konfrontation indebærer, at man udviser empati for klienternes skemaer, når de aktiveres mod terapeuten og andre, samtidig med at man viser klienterne, at disse reaktioner er dysfunktionelle og genspejler deres skemaer og håndteringsmåder. Afgrænset forældrekompensation indebærer, at man inden for passende grænser for den terapeutiske relation tilbyder det, som klienterne havde brug for, men ikke fik fra deres forældre i barndommen. Skematerapien giver en metode til at bearbejde de dynamikker, der ligger bag klientens nuværende problemer i form af misbrug, personlighedsforstyrrelse og skaber bedring der varer ved. K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 16 20/10/

15 Litteratur Indholdet i denne folder bygger på nedenstående litteratur: Jeffrey E. Young, Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser en skemafokuseret tilgang. Hans Reitzels Forlag Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M. (2003). Skematerapi - en vejledning for professionelle. Forlaget Sydgården. Jeffrey E. Young & Janet S. Klosko: Reinventing your Life Samuel Ball: DFST manual J. Giesen-Bloo et al.: Outp atient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder (Archives of General Psychiatry, 2006; 63: ) Stefánsson, R., & Hesse, M. (2008). Personality Disorders in Substance Abusers: A Comparison of Patients Treated in A Prison Unit and Patients Treated in Inpatient Treatment. International Journal of Mental Health and Addiction, 6 (3), s WHO ICD-10 (psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser) K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 17 20/10/

16 Aabenraavej Haderslev Tlf Fax mail: Tilknyttet KFUMs sociale arbejde K108870_A5_SKEMATERAPI.indd 2 20/10/

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Tilknytning, udviklingstraumer og stress

Tilknytning, udviklingstraumer og stress Tilknytning, udviklingstraumer og stress Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten

Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten Af Jørgen Felding & Niels Møller begge cand. psych. autoriseret psykolog, godkendt af DP som specialist & supervisor i psykoterapi. Særtryk fra Nordisk

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Manual for målrettet misbrugsbehandling

Manual for målrettet misbrugsbehandling Målrettet misbrugsbehandling, januar 2011 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R Manual for målrettet misbrugsbehandling Fyrrehus Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere