KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Indledning Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Ambulant behandling Visitation til dag- og døgnbehandling Substitutionsbehandling Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen... 5 Social Behandling... 5 Pårørende samtaler... 6 Rådgivning og vejledning... 6 NADA... 6 Sundheds tilbud... 6 Substitutionsbehandling... 7 Dag- og døgnbehandling Målgruppe for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Mål for indsats Overordnede mål:... 8 Specifikke mål: Organisatorisk struktur Huset Underretningspligt Visitationsprocedure Social behandling... 8 Substitutionsbehandling... 9 Dag og døgnbehandling Behandlingsgaranti Muligheder for frit valg

3 9. Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner Brugerinddragelse Regler for betaling af kost og logi m.v Sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen

4 Indledning. Jf i Lov om Social Service fremgår det at kommunalbestyrelsen fastsætter en Kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter. 101 i Lov om Social Service og om lægeligbehandling for stofmisbrug efter 142 i Sundhedsloven Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne, om tilbud og ydelser for den sociale behandling for stofmisbrug, som BRK tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen. Kvalitetsstandarden skal som minimum revideres hver 2. år. Bornholms Regionskommune mål med stofmisbrugsbehandling er, at hjælpe borgere med stofafhængighed til en forbedring eller en bedring, der kommer til udtryk i en grundlæggende bedre livssituation eller mere hensigtsmæssig livsstil for borgeren. Misbrugsbehandlingen består både af en social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling, herunder substitutionsmedicin. Substitutionsbehandlingen må ikke tilbydes som eneste behandlingsform. Den sociale behandling tilbydes og tilrettelægges i tæt sammenhæng med substitutionsbehandlingen. Bornholms Regionskommune arbejder for at indsatsen koordineres således, at borgere med stofmisbrug oplever størst mulig sammenhæng mellem forskellige kommunale tilbud. I Bornholms Regionskommune er opgaven vedrørende social behandling og substitutionsbehandling for stofmisbrug henlagt til misbrugsteamet under Psykiatri og Handicap. Adressen er Lille Madsegade 34, 3700 Rønne. Tlf Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Hovedydelse Ydelse Vederlagsfri stofbehandling til borgere, som er fyldt 18 år jf. Servicelovens 101 Vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til Stofmisbrugere Jf. Sundhedslovens Social behandling for stofmisbrug 1.1 Motivationsarbejde 1.2 Primærbehandling 1.3 Efterbehandling 1.4 Tilbagefaldsbehandling 1.5 Socialstøtte 2. Pårørende samtaler 3. Rådgivning og vejledning 4. NADA 5. Sundhedstilbud 5.1 Sundhedssamtale 5.2 Gratis prævention til socialt udsatte 6. Substitutionsbehandling 7. Dag- og døgnbehandling 4

5 Stofbehandlingen i Bornholms Regionskommune har lovgrundlag i Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 142. Hovedydelsen er: Vederlagsfri stofmisbrugsbehandling til borgere, som er fyldt 18 år. Der ydes også anonym rådgivning og vejledning til borgere med stofmisbrugsproblemer, til pårørende til stofmisbrugere og andre med behov her for. Ambulant behandling. Lille Madsegade 34, 3700 Rønne. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde. I samarbejde med borgeren udredes stofmisbrugsproblematikken og der sker en afdækning af borgernes samlede problemkompleks med henblik på at kunne vurdere behandlingsbehov og indsats. Ønskes individuel ambulant behandling kan dette iværksættes umiddelbart. Viser behandlingsbehovet sig at være af mere intensiv karakter, bliver der indstillet til dag- eller døgnbehandling. Visitation til dag- og døgnbehandling. Visitationsudvalget træffer afgørelse i sager om dag- og døgnbehandling. Visitation til dag- og døgnbehandling foretages på baggrund af en skriftlig indstilling fra stofmisbrugsbehandleren. Indstillingen består af en beskrivelse af borgerens stofmisbrugsproblematik og samlede problemkompleks og danner baggrund for matchning af borgerens behov og behandlingstilbud. Ved døgnbehandling deltager misbrugsbehandleren i opfølgningsmøder og eller afslutningsmøde. Substitutionsbehandling. Medicinsk understøttet behandling sker i samarbejde med lægekonsulenten, som er ansat i Psykiatri og Handicap. Lægekonsulenten kommer hver anden uge og er ansvarlig for den lægelige behandling, herunder ordination af substitutionsmedicin, fx metadon eller subutex, samt for udleveringen af medicin. Lægekonsulenten har et tæt samarbejde med stofmisbrugsbehandlerne, så der sikres sammenhæng mellem den medicinske behandling og de øvrige dele af behandlingsplanen. 2. Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen Indledende afklarende samtaler med stofmisbrugsbehandlerne og evt. lægen, er første skridt for alle, som henvender sig med ønske om behandling for stofmisbrug, uanset hvilket ønske til behandling man har. Social Behandling Dækker over flere Ambulant behandlingstilbud. Behandlingen bygger på tilrettelagt samtaleforløb og undervisning kombineret med hjemmeopgaver, enten individuelt eller i gruppe. Metoden er den kognitive, dvs. at behandlingen tager afsæt i hvordan borgeren tænker om og forstår sig selv og sin egen situation. Målene der arbejdes hen imod tager udgangspunkt i borgerens færdigheder, problemer og behov. 1.1 Motivationsarbejde. Formålet med motivationsarbejdet er, at støtte borgeren til at tage en beslutning om at ændre sit stofmisbrug og starte i behandling, eller at borgeren bliver oplyst og afklaret omkring sin egen misbrugssituation. Motivationsarbejdet tilrettelægges individuelt. 5

6 1.2 Primærbehandling. Formålet med primærbehandlingen er, at den enkelte lærer sit eget misbrugsmønster at kende, lærer at forstå de fysiske og psykiske konsekvenser af et forsat misbrug, og får mulighed for at erhverve sig nye færdigheder og strategier, således at de kan leve et liv i overensstemmelse med egne værdier. Dette kan være et liv med eller uden substitutionsmedicin. Primærbehandlingen tilrettelægges individuelt. 1.3 Efterbehandling. Formålet med efterbehandlingstilbuddet er at hjælpe borgeren tilbage til en tilværelse efter endt misbrugsbehandling, samt at give borgerne forsat støtte gennem de forskellige faser, når ny livsstil skal fastholdes, og indtil det at leve uden et stofmisbrug bliver et mere naturligt valg. Efterbehandlingen tilrettelægges individuelt og iværksættes efter gennemført primærbehandling. 1.4 Tilbagefaldsbehandling. Formålet med tilbagefaldsbehandlingen er at hjælpe borgeren med sin fornyede stofmisbrugsproblematik. Dette sker indenfor en tidsramme, hvor læringen fra den primære behandling kan genopfriskes og udnyttes, typisk indenfor et år. Tilbagefaldsbehandlingen tilrettelægges individuelt. 1.5 Social støtte er et tilbud særlig målrette borgere med ingen eller kun mindre grad af stabilitet og struktur i tilværelsen. Formålet med socialstøtte er, at kontakten og samtalerne skal medvirke til at forbedre borgerens funktionsniveau og livskvalitet samt resocialisering, at motivere og støtte borgeren i at undlade sidemisbrug og at hjælpe med at knytte forbindelse til relevante social- og sundhedsmyndigheder. Socialstøtte kan være karakteriseret ved at være en længerevarende skadesreducerende indsats. Socialstøtte tilrettelægges i samarbejde med borgerne og iværksættes efter en udarbejdet handleplan. Pårørende samtaler Med bevidsthed om at et stofmisbrug i en familie berører alle familiemedlemmer tilbyder stofmisbrugsbehandlingen pårørendesamtaler med borgerens nærmeste pårørende. Formålet er at give specifik hjælp til de pårørende med de relevante problemer, de måtte have som følge af deres pårørendes stofmisbrug. Desuden får de pårørende mulighed for at få et generelt indblik i, hvad det indebærer for borgeren at være i stofmisbrugsbehandling. Rådgivning og vejledning Der ydes rådgivning og vejledning ved henvendelse til stofmisbrugsbehandlingen. Ved problematikker vedrørende stofmisbrug kan der ligeledes tilbydes undervisning til fagpersoner, virksomheder, institutioner m.m. Dette skal aftales individuelt. Planlægning og afviklingen sker efter konkret vurdering af behovet. Formålet er at yde rådgivning og vejledning i relation til spørgsmål, bekymringer eller ønsker om oplysning vedrørende misbrug af stoffer og misbrugsbehandling NADA Er et supplement til de øvrige tilbud. Behandlingen består i 3-5 nåle som sættes i øret. Behandlerne som tilbyder NADA er diplomuddannet i metoden. Nada øreakupunktur kan medvirke til at lindre en række symptomer som f.eks. abstinenser, angst, stoftrang, søvnbesvær, fysisk og psykisk uro, aggressiv adfærd, stress og til, at styrke koncentrationsevnen. Sundheds tilbud Der ydes sundheds- og sygepleje i relation til almen fysisk, psykisk og social tilstand. Der er fokus på sygdom og sundhedsfremme, i relation til problematikker relateret til misbrug og substitutionsbehandling, herunder Hepatitis C, HIV m.m.. Under sundhedstilbuddet afvikles 6

7 Sundhedsstyrelsens projekt Gratis prævention til socialt udsatte. Projektet løber i perioden Formålet er at varetage borgernes almene sundhedstilstand, samt forebygge misbrugsrelaterede sygdomme. Projektets formål er at forebygge uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme blandt socialt udsatte. Substitutionsbehandling Målgruppen er personer som er fysisk afhængige af opioider efter et længerevarende misbrug. Substitutionsbehandlingens ydes på baggrund af en lægefaglig udredning og undersøgelse der afgøre, om borgeren skal i substitutionsbehandling. Der udarbejdes en lægelig behandlingsplan med oplysning om formålet med behandlingen, valg af præparat, dosisstørrelse, udleveringsmåde, kontrol med indtagelsen, samarbejde og koordinering med andre lægelige behandlinger. Den lægelige behandlingsplan evalueres løbende under behandlingsforløbet. Substitutionsbehandling tilbydes aldrig alene som den eneste behandlingsform, men altid i sammenhæng med social behandling for stofmisbrug. Dag- og døgnbehandling For de borgere, der ikke opnår eller kan opnå deres mål gennem ambulant behandling, kan misbrugsteamet indstille til visitationsudvalget, at borgeren kommer i dag eller døgnbehandling. Visitation til dag- og døgnbehandling foretages på baggrund af en skriftlig indstilling fra stofmisbrugsbehandleren. Indstillingen består af en beskrivelse af borgerens stofmisbrugsproblematik og samlede problemkompleks og det danner baggrund for valg af behandlingstilbud. Dag og døgnbehandling er intensive behandlingsforløb, hvor målet som oftest er stoffrihed og en efterfølgende stoffri tilværelse. Målet kan også være at opnå stabilitet herunder stabilitet i substitutionsmedicinen. Behandlingens varighed er individuel. For dagbehandling er varigheden typisk 8 uger og for døgnbehandling er varigheden typisk mellem 3 og 6 måneder. Misbrugsteamet følger op på de borgere der er visiteret til dag og døgnbehandling ved deltagelse i planlagte opfølgningsmøder undervejs i behandlingsforløbet. Dagbehandlingen foregår på Bornholm i samarbejde med en privat Minnesota behandlingsinstitution. Det er primært hashafhængige der visiteres til dagbehandling. De døgnbehandlingsinstitutioner som misbrugsteamet samarbejder med, er godkendte behandlingssteder og primært beliggende på Sjælland. Døgnbehandlingsinstitutionernes behandlingsmetoder er forskellige med udgangspunkt i Minnesota metoden, den kognitive metode, løsningsfokuseret metode eller med anden terapeutisk tilgang. Såfremt stofmisbrugeren, der søger behandling, har hjemmeboende børn under 18 år, etableres der umiddelbart en kontakt til relevante samarbejdspartner i kommunen. Det vil typisk være en sagsbehandler i Bornholms Familiecenter. Misbrugsteamet tager initiativ til møder med de implicerede parter for at sikre familien den fornødne hjælp og sikre en koordinering af den samlede indsats. Fælles for de beskrevne behandlingstilbud er, at der i samarbejde med stofmisbrugeren udarbejdes en behandlingsplan, der revideres når det er aktuelt. Behandlingsplanen er det fælles fundament for samarbejdet i behandlingsforløbet. Udgiften til behandlingen afholdes af Psykiatri og Handicap Virksomheden i Bornholms Regionskommune. 7

8 3. Målgruppe for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. Borgere på 18 år og derover i Bornholms Regionskommune, der har et stofmisbrug. 4. Mål for indsats. Overordnede mål: At sikre en målrettet og sammenhængende indsats på misbrugsområdet. Det er visionen, at kunne tilbyde, den til hver en tid, mest optimale ydelse med de ressourcer der er til rådighed i Misbrugsafdelingen og i en koordineret indsats med øvrige relevante instanser. At motiverer borgere der misbruger eller er afhængige af stoffer til stoffrihed. At støtte borgeren til at opnå en bedre livssituation eller mere hensigtsmæssig livsstil. Fx med mere struktur og stabilitet i hverdagen, uvikling af sociale kompetencer, samt reduktion af misbruget herunder eliminering af sidemisbrug for de som modtager substitutionsmedicin. Specifikke mål: At tilbyde social og sundhedsmæssig støtte og behandling til borgere der misbruger stoffer eller er afhængige At medvirke til igennem behandlingen, at borgere der er afhængige kan bevare deres arbejde eller komme i arbejde / uddannelse. At medvirke til, at den enkelte stofafhængige kan forbedre sin sundhedstilstand og egen omsorg. At tilbyde anonym rådgivning. At borgerne oplever helhed i indsatsen 5. Organisatorisk struktur. Huset. Misbrugsteamet er fysisk placeret i Huset i Lille Madsegade 34, 3700 Rønne og er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i Psykiatri og Handicap Virksomheden på Østre Ringvej 1, 3700 Rønne. Til at varetage de behandlingsmæssige opgaver er der ansat 3 stofmisbrugsbehandlere, 1 sygeplejerske og 1 lægekonsulent. I alt er der 3, 75 årsværk + lægekonsulent 28 timer pr. mdr. Underretningspligt. Alle ansatte i misbrugsteamet har skærpet underretningspligt til Bornholms Familiecenter, såfremt der er tegn på omsorgssvigt eller andre bekymrende forhold for børn, der vokser op i familier med misbrug. 6. Visitationsprocedure. Social behandling Behandlingsteamet visiterer til social behandling. Dette foregår på et ugentligt møde på baggrund af indstilling fra behandlerne. 8

9 Substitutionsbehandling Lægekonsulenten og behandlingsteamet visiterer til substitutionsbehandling. Dag og døgnbehandling Visitationsudvalget visiterer til dag- og døgnbehandling. Visitationsudvalget består af teamleder for misbrugsteamet, behandlingsteamet og lægekonsulenten ad hoc. Visitationsudvalget træffer afgørelse på baggrund af en skriftlig indstilling fra behandlerne som har foretaget de udredende og afklarende samtaler med stofmisbrugeren og udarbejdet en behandlingsplan. 7. Behandlingsgaranti. I lov om Social Service 101, stk. 2 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højst må gå 14 dage fra, at borgeren har henvendt sig med ønske om behandling til behandlingen iværksættes. Med den visitationsprocedure, der er i Bornholms Regionskommunes misbrugsbehandling, overholder Bornholms Regionskommune behandlingsgarantien. Samarbejdet med lægekonsulenten sikre, at den medicinsk understøttede behandling kan iværksættes inden for kort tid. 8. Muligheder for frit valg. I Lov om Social Service 101 stk. 3: står der En person, der er visiteret til behandling, kan frit vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk.1. Dette betyder, at borgeren har en ret til at vælge alternativt behandlingssted, som opfylder og kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien fraviges. Det vil sige, at såfremt en borgere vælger at blive behandlet i et andet offentlig eller godkendt privat behandlingstilbud end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Loven indebærer dog, at retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Misbrugsteamet vil være borgeren behjælpelig med, at søge information i tilknytning til frit valg muligheden. I praksis bliver 101 stk. 3 udmøntet på følgende måde. Borgeren involveres i drøftelse om, hvor døgnbehandlingstilbuddet skal være og er sammen med en stofmisbrugsbehandler på forbesøg på institutionen. Med hensyn til frit valg af det ambulante behandlingstilbud og dagbehandlingstilbuddet, er der en begrænsning på Bornholm, idet der kun er en kommune og kun et ambulant behandlingstilbud og et dagbehandlingstilbud. Det vil sige, i praksis er der ikke flere tilbud at vælge imellem. 9

10 9. Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner. Der udarbejdes behandlingsplaner i tæt samarbejde med borgerne, og den revideres som tidligere nævnt når det er aktuelt. Borgeren underskriver planen og får udleveret sit eget eksemplar. Efterfølgende er det stofmisbrugsbehandlernes arbejde at være med til at sikre, at indsatsen koordineres således, at borgere med stofmisbrug oplever størst mulig sammenhæng mellem de kommunale tilbud. Behandlingsplanen beskriver mål på kort og længere sigt kombineret med en tidsplan og opgavefordeling mellem misbrugsteamet, borgeren og andre relevante aktør. Behandlingsplanen fokuserer på sociale forhold, misbrugsmæssige forhold og sundhedsmæssige forhold for borgeren. Formålet er i så høj grad som muligt, at sikre en tværfaglig og koordineret hjælp til den enkelte stofmisbruger. 10. Brugerinddragelse. Borgeren inddrages i hele forløbet og er medbestemmende i forhold til handleplan og behandlingstilbud. 11. Regler for betaling af kost og logi m.v. Priser for kost og logi fremgår af de enkelte døgnbehandlingsinstitutioners hjemmeside eller andet materiale om deres behandlingstilbud. Priserne er godkendt af deres hjemkommune. Som udgangspunkt betaler borgeren selv for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling direkte til behandlingsstedet. Betalingen sker fra første dag og inkludere hele pakken dvs., at borgeren ikke kan fravælge enkelte måltider eller andre serviceydelser såsom f.eks. tøjvask og lignende. Den konkrete egenbetaling fastsættes efter en individuel økonomisk beregning, på grundlag af deres indtægt så det sikres, at borgeren under behandlingen har et rimeligt økonomisk råderum. I særlige tilfælde kan borgeren anmode om, at kommunen indestår for egenbetalingen gennem træk i forsørgelsesgrundlaget inden udbetaling. Såfremt borgeren forlader døgnbehandlingen i utide ophører egenbetalingen fra denne dato. 12. Sagsbehandling og klageadgang. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. En klage over en afgørelse vedrørende den sociale behandling for stofmisbrug skal være misbrugsteamet i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen blev truffet. Klagen fremsættes skriftligt til Huset, Lille Madsegade 34, 3700 Rønne eller Psykiatri og Handicap, Østre Ringvej 1, 3700 Rønne. Indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen, skal misbrugsteamet revurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn med begrundelse for afgørelsen, og klageren orienteres herom. Såfremt klageren får medhold ændres behandlingen således at klagepunkterne imødekommes. 10

11 Vedrører klagen den lægelige behandling, herunder dosisstørrelse, valg af medicin og udlevering, skal klagen fremsendes til Psykiatri og Handicap, Østre Ringvej 1, 3700 Rønne Afgørelsen vil blive revurderet, og hvis den fastholdes fremsendes den til Patientklagenævnet. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan altid fremsendes direkte til Patientklagenævnet. Såfremt man ønsker at klage over stofmisbrugsbehandleren, f.eks. at man føler sig behandlet på en ringeagtende måde og ikke oplever at få de nødvendige oplysninger eller råd og vejledning, skal dette ske til kommunalbestyrelsen. Klagen kan sendes til misbrugsteamet, Psykiatri og Handicap, Østre Ringvej 1, 3700 Rønne, som sørger for at sender klagen videre til kommunalbestyrelsen. Ønsker man at klage over det generelle serviceniveau stiles klagen til Socialudvalget. Klagen kan sendes til misbrugsteamet, Psykiatri og Handicap, Østre Ringvej 1, 3700 Rønne, som sørger for at sender klagen videre til Socialudvalget. Misbrugsteamet giver råd og vejledning og fornøden hjælp i forbindelse med klagesager, som brugeren ønsker rejst. Afgørelser vedrørende den sociale behandling for stofmisbrug og den lægelige behandling fremsendes med en klagevejledning. 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. Medarbejderne har en gennemsnitlig erfaring med stofmisbrugsbehandling på 7 år. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af en pædagog, en alkolog, en socialrådgiver og en sygeplejerske, samt lægekonsulenten. Medarbejderne er fagligt specialiserede og bliver løbende opkvalificerede. De gennemgår relevante efteruddannelser, herunder uddannelse i kognitiv misbrugsbehandling. Denne fremadrettede og handlingsorienterende metode er det fælles faglige afsæt for arbejdet. Medarbejderne modtager løbende supervision. Formålet med supervisionen og efteruddannelser er, at udvikle teamets og den enkelte medarbejders faglige praksis. Herunder sikre implementering af anerkendte behandlingsformer samt have fokus på hvilke værdier den faglige praksis afspejler. 14. Monitorering af indsatsen. Indsatsen og de opnåede resultater redegøres der for i virksomhedens årsberetning der forelægges for socialudvalget i Bornholms Regionskommune. Klientregistrering og journalsystem føres i FICS. I dette system er det muligt at opsamle data om den enkelte borger der er i behandling, men det giver ikke mulighed for statistisk udtræk over behandlingseffektiviteten eller anden statistik. Endvidere indberetter Misbrugsteamet til Servicestyrelsen/Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofafhængige i behandling. Alle registreringer af behandlingsindsats, brugere og dokumentation er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. 11

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2011-2013

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2011-2013 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2011-2013 April 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 4 1.2 Behandlingsgaranti 6 1.3 Muligheden for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indledning Kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune forpligtet til at fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. En kvalitetsstandard for kommunens tilbud om

Læs mere