Den sociale stofmisbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Den sociale stofmisbrugsbehandling BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:15 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN

2

3 09:15 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BEHANDLINGSTILBUD OG METODER DEL 3 DITTE ANDERSEN KØBENHAVN 2009 SFI -- DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING. BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Afdelingsleder: Lars Pico Geerdsen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser Undersøgelsens følgegruppe: Rafai Al-Atia, Kommunernes Landsforening Preben Brandt, Rådet for Socialt udsatte Klaus Debel-Hansen, Servicestyrelsen Peter Ege, Socialforvaltningen, Københavns Kommune Ib Hansen, Centerlederforeningen Mette Kronbæk, Servicestyrelsen Ingelis Langgaard, KABS, Socialpædagogernes Landsforbund Niels Løppenthin, Direktoratet for Kriminalforsorgen Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen Anette Poulsen, Indenrigs- og Socialministeriet Anne--Dorthe Sørensen, Danske Regioner ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Netpublikation 2009 SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 15 Rapportens opbygning 16 2 DATAMATERIALE 19 Behandlingssteds-surveyen 19 Interview med behandlingsledere 22 3 BEHANDLINGSTILBUD 25 Antal registrerede behandlingstilbud 26 Fordeling mellem offentlige og private tilbud 29 Behandlingstilbuddenes intensitet 30 Substitutionsbehandling 32 3

6 Behandlingstilbuddenes stofmålgrupper 35 Handleplaner 37 Specifikke behandlingstilbud 39 Behandlingstilbud til særlige grupper 44 Tilbud til pårørende 47 Opsummering 48 4 BRUGERE, BEHANDLERE OG BEHANDLINGSFORLØB 51 Brugere: alder, køn, etnicitet, stoftype og målsætning 51 Behandlere: antal, egen misbrugserfaring og uddannelse 54 Bruger-behandler ratio 62 Behandlingsforløb 65 Opsummering 74 5 TILGANGE OG METODER I DEN SOCIALE STOFMISBRUGS-BEHANDLING 77 Behandlingstilgangenes udbredelse 78 Tilgangenes udtryk og stringens 83 Tilgangenes karakteristika 94 Tilrettelæggelse af behandlingsindsats 97 Gruppebehandling og psykologsamtaler 99 Brugerinddragelse og håndtering af destruktive/selvdestruktive brugere 101 Behandlingsstedernes orientering i forhold til skadesreduktion og stoffrihed 113 Hvilke behandlingssteder er orienterede mod skadesreduktion? 124 Hvilke behandlingssteder har brugere med målsætninger om stoffrihed? 128 Efterbehandling, udslusning, tilbagefald og udskrivning 132 Opsummering SUCCESKRITERIER OG EVALUERINGSPRAKSIS 143 4

7 Succeskriterier 143 Evalueringspraksis 147 Refleksioner vedrørende succeskriterier og evalueringspraksis fra de kvalitative interview 148 Opsummering SAMARBEJDE, UDFORDRINGER OG VISIONER 161 Visitationskompetence og organisering af samarbejde 161 Tilfredshed med samarbejde 169 Involvering og koordination i forhold til andre problemer end stofmisbrug 176 Barrierer for god stofmisbrugsbehandling 179 Prioriteringer og visioner for fremtiden 188 Behandlingsstedernes imødekommelse af brugernes ønsker 192 Opsummering SAMMENFATNING 197 Behandlingstilbud 198 Brugere, behandlere og behandlingsforløb 199 Tilgange i den sociale stofmisbrugsbehandling 202 Succeskriterier og evalueringspraksis 205 Samarbejde, udfordringer og visioner 207 LITTERATUR 211 BILAG 1: RAPPORTER I SERIEN 215 BILAG 2: SPØRGESKEMA TIL AMBULANTE BEHANDLINGSSTEDER 217 BILAG 3: SPØRGESKEMA TIL DØGNBEHANDLINGSSTEDER 263 5

8

9 FORORD Denne rapport er den tredje delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Undersøgelsen bygger på et omfattende empirisk datamateriale, hvor både brugere, pårørende, behandlingsledere, kommunale medarbejdere og repræsentanter for de frivillige sociale organisationer er blevet interviewet. SFI retter en tak til alle de personer, der har medvirket i undersøgelsen. Denne delrapport belyser behandlingstilbud og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling. De øvrige rapporter i serien omhandler følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres rolle i den sammenhæng. Delrapport 2 omhandler henholdsvis brugernes og de pårørendes erfaringer, ønsker og holdninger til den sociale stofmisbrugsbehandling. 7

10 Delrapport 4 beskriver kommunale myndigheders arbejde med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 5 belyser sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilken situation brugere af behandlingssystemet i 2006 befinder sig i 2-3 år efter, det vil sige i 2008/2009, og om der kan observeres nogle sammenhænge mellem behandlingstilbuddenes karakter og brugernes senere livssituation. Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Denne rapport er udarbejdet af forskningsassistent, cand.scient.soc Ditte Andersen. Forsker ph.d. Lars Benjaminsen har været projektleder på undersøgelsen, mens Finn Kenneth Hansen, CASA, har fungeret som referee på samtlige rapporter i serien. Undersøgelsen har desuden været fulgt af en følgegruppe (se kolofonen). Både referee og følgegruppe takkes for deres kommentarer. København, august 2009 JØRGEN SØNDERGAARD 8

11 RESUMÉ Denne rapport handler om behandlingstilbud og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Rapporten er primært baseret på kvalitative data fra interview med 13 behandlingsledere foretaget sommer/efterår 2008 samt kvantitative data fra en survey udsendt til alle behandlingssteder i Danmark med omsorgs- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere i januar/februar Ledere fra i alt 130 behandlingssteder blev bedt om at deltage i surveyen, og 117 deltog. Det giver en svarprocent på 90 pct. STORE, OFFENTLIGE, AMBULANTE BEHANDLINGSSTEDER OG SMÅ, PRIVATE DØGNBEHANDLINGSSTEDER Størrelse, ejer- og behandlingsform optræder hyppigst i bestemte kombinationer blandt behandlingssteder i Danmark. Store behandlingssteder er oftest offentligt ejede og tilbyder ambulant behandling. Små behandlingssteder er oftest privatejede og tilbyder døgnbehandlig. I gruppen af de største behandlingssteder (120 brugere eller flere) er 95 pct. ambulante behandlingssteder og 97 pct. offentligt ejede. I gruppen af de mindste behandlingssteder (0-19 brugere) er 75 pct. døgnsteder, og 69 pct. er private behandlingssteder. 9

12 Blandt de offentlige behandlingssteder er langt de fleste kommunale tilbud og en mindre del regionstilbud. Hvis man ser på alle behandlingssteder, er 65 pct. kommunale, 5 pct. regionale og 29 pct. privat ejede. Omkring 85 pct. af alle brugere registreret i surveyen får et omsorgs- eller behandlingstilbud på et kommunalt behandlingssted. SKADESREDUKTION VARETAGES AF STORE, OFFENTLIGE, AMBULANTE BEHANDINGSSTEDER MED MANGE BRUGERE PR. BEHANDLER OG LAV BEHANDLINGSINTENSITET Skadesreduktion kan defineres som en tilgang, hvor man søger at reducere sociale, psykiske og fysiske skader af misbrug uden at sigte på stoffrihed i sit behandlingsarbejde. 56 pct. af behandlingslederne mener, at deres behandlingstilbud i høj grad eller i nogen grad kan beskrives som skadesreduktion ud fra denne definition, mens 44 pct. af behandlingslederne fortæller, at deres behandlingstilbud i mindre grad eller slet ikke kan beskrives som skadesreduktion. De behandlingssteder, hvor behandlingsledere beskriver behandlingstilbuddet som skadesreduktion, er oftest offentlige, ambulante behandlingssteder med et stort antal brugere indskrevet. Skadesreduktion hænger endvidere sammen med lav behandlingsintensitet. På behandlingssteder, hvor behandlingstilbuddet beskrives som skadesreduktion, er andelen af brugere, som kun får ad hoc-ydelser (dvs. der går mere end 14 dage imellem, at de modtager en behandlingsydelse), signifikant højere end på behandlingssteder, hvor behandlingstilbuddet ikke beskrives som skadesreduktion. SAMTALE MED PÆDAGOG ER DET HYPPIGST FOREKOMMENDE BEHANDLINGSTILBUD Individuelle samtaler med en socialpædagog er det tilbud, der hyppigst indgår i behandlingen på både de ambulante og døgnbehandlingsstederne. Det gælder for 92 pct. af de ambulante behandlingssteder og 91 pct. af døgnbehandlingsstederne. På døgnbehandlingsstederne er det kombineret med social færdighedstræning, som indgår i behandlingen på 91 pct. af døgnbehandlingsstederne. På de ambulante behandlingssteder er socialrådgivning det næsthyppigste behandlingstilbud; det indgår i behandlingen på 83 pct. af de ambulante behandlingssteder. 10

13 Individuelle samtaler med psykologer er et tilbud på 59 pct. af de ambulante behandlingssteder og 41 pct. af døgnbehandlingsstederne. 14 pct. af de brugere, behandlingslederne sammenlagt har registreret i behandlingssteds-surveyen, har haft en samtale med en psykolog eller psykiater inden for den seneste måned før survey-besvarelsen. Gruppebehandling er et tilbud på 70 pct. af de ambulante behandlingssteder og 74 pct. af døgnbehandlingsstederne. 16 pct. af de brugere, behandlingslederne sammenlagt har registreret i behandlingssteds-surveyen, har været i gruppebehandling inden for den seneste måned før survey-besvarelsen. KOGNITIV TILGANG ER MEST UDBREDT -- MEN TILGANGE KOMBINERES, OG METODEVALG ER IKKE AFGØRENDE, MENER BEHANDLINGSLEDERNE 76 pct. af behandlingslederne fortæller, at de har en kognitiv behandlingstilgang på deres behandlingssted. Den kognitive tilgang er dermed den mest udbredte behandlingstilgang, men den står sjældent alene. 91 pct. af behandlingslederne fortæller, at de kombinerer flere tilgange. Efter den kognitive tilgang er de mest udbredte tilgange den socialpædagogiske, løsningsfokuserede og systemiske tilgang i nævnte rækkefølge. Flere behandlingsledere giver udtryk for, at det ikke er så vigtigt, hvilken metode behandlerne bruger, blot de er systematiske og velkvalificerede. Hvis man ser på, hvordan behandlingsledere svarer på tre klassiske spørgsmål om tilgang til stofmisbrugsbehandling, så ligner de fire mest udbredte behandlingstilgange hinanden til forveksling. På tværs af de fire behandlingstilgange tegner der sig et billede af, at stofmisbrug behandles som et symptom på andre sociale, psykiske og fysiske problemer, og at den sociale kontekst omkring brugeren søges inddraget i nogen grad. Afhængighed opfattes ikke som en sygdom undtagen på de Minnesota-inspirerede behandlingstilbud. MANGE UDEBLIVELSER FRA BEHANDLINGSAFTALER På 70 pct. af behandlingsstederne foregår behandlingssamtaler altid eller oftest på et aftalt tidspunkt. På 5 pct. af behandlingsstederne foregår behandlingssamtalerne oftest uden foregående aftale. Når behandlingsaftalerne tilrettelægges på aftalte tidspunkter, kræver det, at stofmisbrugerne er i stand til at møde op. Det er de ikke altid, og udeblivelser er et 11

14 stort problem de fleste steder. På 83 pct. af behandlingsstederne udebliver mere end 10 pct. af brugerne hyppigt (de udebliver fra minimum 25 pct. af behandlingsaftalerne). Undersøgelsen tyder på, at det særligt er store, offentlige, ambulante behandlingssteder, der har mange brugere, der udebliver. En mere opsøgende og fleksibel tilgang, hvor behandlere opsøger brugere i fx et caféområde på behandlingsstedet kan være en løsning i forhold til brugere, der har svært ved at bestille tid og/eller møde op. BEHANDLERNES UDDANNELSE Hvis man ser på hovedgrupperne af behandlerne i stofmisbrugsbehandling, fordeler de sig timemæssigt således: Socialpædagoger varetager 49 pct. af personaletimerne, socialrådgivere varetager 26 pct., sygeplejersker varetager 14 pct., psykologer og psykiatere varetager tilsammen 7 pct., og endelig varetager læger 4 pct. af personaletimerne. Ifølge behandlingsledernes oplysninger i surveyen har 73 pct. af behandlerne et diplom på en uddannelse af minimum 15 hele dages varighed i en specifik metode, som anvendes i behandlingsarbejdet (fx kognitiv terapi). BEHANDLINGSLEDERE ØNSKER AT ØGE BEHANDLINGSINTENSITET Ifølge behandlingsledernes oplysninger får 30 pct. af brugerne behandlingsydelser sjældnere end hver 14. dag. Denne intensitet defineres ikke som behandling af Servicestyrelsen, men som ad hoc-ydelser. Øgning af behandlingsintensiteten, dvs. mere kontakt mellem brugere og behandlere, er det område, som flest behandlingsledere ønsker at op-prioritere i fremtiden. På anden- og tredjepladsen prioriterer behandlingsledere mere uddannelse af behandlere samt mere evaluering af behandlingen. BARRIERER: TIDSKRÆVENDE DOKUMENTATION OG MANGELFULD KOORDINERING Der er forskel på, hvilke barrierer behandlingslederne oplever i forhold til at levere stofmisbrugsbehandling af god kvalitet på henholdsvis de ambulante behandlingssteder og døgnbehandlingsstederne. Manglende tid til brugerkontakt og brugernes udeblivelser oplever de fleste ambulante behandlingsledere som et problem, hvilket ikke er tilfældet blandt 12

15 døgnbehandlingslederne. Omvendt oplever over halvdelen af døgnbehandlingsstederne, at usikkerhed om fremtidige budgetter er et problem, hvilket ikke er tilfældet blandt behandlingslederne på de ambulante behandlingssteder. Tidskrævende dokumentationskrav samt manglende koordination af forskellige indsatser over for brugere er behandlingsledere fra både ambulante og døgnbehandlingssteder enige om udgør et problem. I forhold til samarbejde og koordinering med andre instanser er behandlingslederne mest kritiske i forhold til jobcentre og psykiatri. I de kvalitative interview samt skriftlige kommentarer i forbindelse med surveyen forklarer behandlingslederne, at problemerne i forhold til jobcentrene kan være, at behandlere mangler kontakt og information, samt at jobcentrene kan stille krav og lægge jobplaner, som ikke er hensigtsmæssige i forhold til stofmisbrugsbehandlingen. I forhold til psykiatrien handler det om, at de afviser personer med psykiatriske problemstillinger, hvis de er stofmisbrugere, eller at der er for lidt information, for vanskelige visitationsprocedurer eller dårlig koordination i forbindelse med udskrivning. Der er dog også behandlingsledere, som beskriver et godt samarbejde med jobcentre og psykiatri. 13

16 14

17 KAPITEL 1 INDLEDNING Denne rapport handler om behandlingstilbud, tilgange og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling. Undersøgelsen omhandler således den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Yderligere diskussion og begrebsafklaring vedrørende begrebet social stofmisbrugsbehandling findes i hovedrapporten om den sociale stofmisbrugsbehandling. Rapporten er en del af en større undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, og udgør undersøgelsens tredje delrapport. Afrapporteringen i denne delrapport er af overvejende deskriptiv karakter. Formålet med rapporten er at belyse, hvilke behandlingstilbud der findes til stofmisbrugere på de danske behandlingssteder samt undersøge, hvilke professionelle tilgange og metoder tilbuddene er baseret på. Behandlingstilbud, tilgange og metoder bliver belyst fra behandlingsledernes perspektiv. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt behandlingsledere på behandlingstilbud for stofmisbrugere i hele landet. 117 ud af 130 behandlingstilbud har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Desuden er der gennemført kvalitative interview med behandlingsledere på 10 forskellige behandlingstilbud. 15

18 Behandlingslederne er blevet spurgt, hvilke behandlingstilbud de har, hvilken tilgang og metode de har i behandlingen, og hvilke brugere og behandlere der er på behandlingsstederne. De er også blevet spurgt, hvilke succeskriterier de arbejder med, hvordan de evaluerer dem, samt hvilke udfordringer de ser for udvikling af kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen, og hvilke visioner de har for fremtiden. Rapporten udgør den tredje delrapport i en større undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. De øvrige delrapporter er følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres egen rolle i den sammenhæng. Delrapport 2 omhandler henholdsvis brugernes og de pårørendes erfaringer, ønsker og holdninger til den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 4 belyser arbejdet med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 5 omhandler sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilke resultater af den sociale stofmisbrugsbehandling der kan identificeres 2 til 3 år efter behandlingen for brugere, der var indskrevet i behandlingssystemet i Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten begynder med et kapitel, der beskriver datamaterialet, der ligger til grund for undersøgelsen (kapitel 2). Dernæst gennemgår vi i kapitel 3 behandlingstilbuddene på behandlingsstederne. Vi ser både på tilbuddenes antal, fordeling, intensitet, type og målgrupper. I kapitel 4 belyser vi, hvilke brugere behandlingsstederne har indskrevet, hvilke behandlere de har ansat, hvor mange brugere, der er pr. behandler (ratio) og hvordan behandlingsforløbene tegner sig på stedet. I kapitel 5 ser vi nærmere på tilgange og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling. Vi 16

19 ser på, hvilke forskellige tilgange og metoder der anvendes, og hvordan de kommer til udtryk i tilrettelæggelsen af stedernes behandlingsarbejde. Vi ser også på, hvordan brugerinddragelse og henholdsvis orientering mod skadesreduktion og stoffrihed kommer til udtryk i behandlingsstedernes tilgange til social stofmisbrugsbehandling. I kapitel 6 belyser vi behandlingsstedernes succeskriterier for deres behandlingsindsats samt deres evalueringspraksis i forhold til disse kriterier. Kapitel 7 belyser samarbejdet mellem behandlingsstederne og mellem behandlingssteder og andre instanser, såsom jobcentre, psykiatri, Kriminalforsorgen og andre vigtige samarbejdspartnere. Det belyses også, hvilke udfordringer og barrierer, behandlingslederne mener, der er i forhold til at levere social stofmisbrugsbehandling af god kvalitet samt nogle af de visioner og prioriteringer, de har i forhold til fremtidig indsats. Endelig sammenfatter vi i kapitel 8 rapportens vigtigste konklusioner. 17

20

21 KAPITEL 2 DATAMATERIALE I dette kapitel præsenterer vi det datamateriale, som rapporten bygger på, og beskriver metode og fremgangsmåde for dataindsamlingen. Rapporten er primært baseret på en kombination af to typer datamateriale: Kvantitative data fra en survey besvaret af behandlingsledere og kvalitative interview med behandlingsledere. Disse to primære datakilder bliver i det omfang, det har været hensigtsmæssigt, suppleret med kvalitative interview med myndighedspersoner og visitatorer fra forskellige kommuner. BEHANDLINGSSTEDS-SURVEYEN Behandlingssteds-surveyen er blevet udsendt til alle identificerede behandlingssteder i Danmark, som har omsorgs- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere. Behandlingsstederne er primært identificeret via Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk), men listen er blevet suppleret med nogle få behandlingstilbud, som ikke er registreret her. På behandlingsstederne er lederen af tilbuddet blevet bedt om at udfylde skemaet. Surveyen blev udsendt elektronisk til behandlingslederens mailadresse. En uge efter udsendelsen fik behandlingsledere, der 19

22 endnu ikke havde svaret, en påmindelsesmail, og efter svarfristens udløb fik de, der stadig ikke havde svaret, en rykkermail. Surveyen er gennemført i januar/februar Ledere fra i alt 130 behandlingssteder blev bedt om at deltage i surveyen, og 117 deltog. Det giver en svarprocent på 90 pct. I de næste tabeller sammenligner vi ejer- og behandlingsform for henholdsvis de deltagende behandlingssteder og de ikke-deltagende behandlingssteder (dvs. bortfald). TABEL 2.1 Sammenligning på behandlingsform for henholdsvis deltagende og ikke-deltagende behandlingssteder i behandlingssteds-survey. Procent. Deltagende behandlingssteder Ikke-deltagende behandlingssteder Ambulant behandling Døgnbehandling I alt Anm.: Tabellen viser den procentvise fordeling mellem ambulant og døgnbehandling blandt 117 deltagende behandlingssteder og 13 ikke-deltagende behandlingssteder. Blandt de 117 behandlingssteder, som valgte at deltage i surveyen, er 70 pct. ambulante behandlingssteder og 30 pct. døgnbehandlingssteder. Blandt de behandlingssteder, der ikke deltog, er fordelingen stor set den samme med 69 pct. ambulante behandlingssteder og 31 pct. døgnbehandlingssteder. Nogle få behandlingssteder har både døgn og ambulante behandlingstilbud. Et døgnbehandlingssted kan fx have tilbud om ambulant behandling i forbindelse med efterbehandling. Opdelingen i denne survey er baseret på den primære behandlingsform. Et døgnbehandlingssted med nogle få ambulante behandlingspladser vil derfor kategoriseres som døgnbehandlingssted. 20

23 TABEL 2.2 Sammenligning på ejerform for henholdsvis deltagende og ikkedeltagende behandlingssteder i behandlingssteds-survey. Procent. Deltagende behandlingssteder Ikke-deltagende behandlingssteder Offentligt behandlingstilbud Privat behandlingstilbud I alt Anm.: Tabellen viser den procentvise fordeling mellem offentlig og privat ejerform blandt 117 deltagende behandlingssteder og 13 ikke-deltagende behandlingssteder. Blandt de deltagende behandlingssteder er 70 pct. offentligt ejede og 30 pct. privat ejede. Bortfaldet ser ud til at være en smule større blandt de offentlige tilbud end blandt de private, idet der i denne gruppe er 77 pct. offentligt ejede og 23 pct. privat ejede behandlingssteder. Blandt de offentligt ejede behandlingssteder kan man skelne mellem kommunale og regionale behandlingssteder. Af de deltagende behandlingssteder er 70 pct. offentligt ejede, heraf er 65 pct. kommunalt ejede og 5 pct. regionalt ejede. En del behandlingsledere har oplyst os, at deres besvarelser er udformet sammen med en større eller mindre del af personalegruppen. Det betyder, at svarene ikke altid (kun) er udtryk for behandlingslederens vurdering, men også en bredere personalegruppes. Vi har imidlertid ikke opgørelser over, hvor stor en andel af besvarelserne andre end behandlingsledere har været medvirkende til at udforme. Spørgsmålene i behandlingssteds-surveyen kan deles op i følgende temaer: Behandlingstilbud og målgrupper. Brugere, behandlere og behandlingsforløb. Metoder, tilgange og tilrettelæggelse af behandlingsindsats (herunder bruger- og pårørendeinddragelse). Orientering i forhold til skadesreduktion og stoffrihed. Succeskriterier og evalueringspraksis. Samarbejde med andre instanser. Arbejde med og holdning til kommunale kvalitetsstandarder. (Disse svar behandles ikke i denne rapport, men i Kvalitetsrapporten (delrapport 4).) 21

24 Oplevelse af udfordringer og barrierer for god stofmisbrugsbehandling samt prioriteringer i forhold til fremtiden. Ambulante behandlingssteder og døgnbehandlingssteder har fået lidt forskellige spørgeskemaer. De fleste spørgsmål er helt enslydende, men nogle få steder er der afvigelser. Det gælder spørgsmål vedrørende behandlingsintensitet, hvor spørgsmålene er lidt forskellige til de to behandlingsformer, brug af tilbud om tilbageholdelse, som kun er relevant for døgnbehandlingsstederne, samt nogle spørgsmål om brug af tilbud under karantæne, som kun de ambulante behandlingstilbud har fået. Spørgeskemaet til de ambulante behandlingssteder består af 95 spørgsmål (findes i bilag 2), mens spørgeskemaet til døgnbehandlingsstederne består af 100 spørgsmål (findes i bilag 3). I opdraget til undersøgelsen var der et generelt krav om henførbarhed af data og interviewudsagn til kommuner og institutioner. Hensyn til personfølsomhed af data og udsagn har dog nødvendiggjort en anonymisering af dele af materialet. Besvarelser på spørgsmål af deskriptiv karakter, fx antal brugere indskrevet, antal behandlere ansat osv. er ikke anonyme, da oplysningerne samtidig indgår som en del af Servicestyrelsens opbygning af viden på stofmisbrugsområdet og herunder viden om de enkelte kommuner. En række andre spørgsmål er anonymiseret. Det er sket i tilfælde, hvor manglende anonymitet kan påvirke validiteten af besvarelserne. Det drejer sig eksempelvis om spørgsmål, hvor behandlingslederne bliver bedt om at vurdere forhold, der er af afgørende betydning for kvaliteten i deres arbejde, spørgsmål, som angår, hvorvidt de overholder lovgivning og retningslinjer (fx angående udarbejdelse af handleplaner og brugerinddragelse), eller de bliver bedt om at angive, hvad de mener om forskellige samarbejdspartnere. Hvis besvarelsen på et spørgsmål var anonym, fremgik det af teksten i forbindelse med spørgsmålet. I spørgeskemaerne (bilag) kan man se, hvilke spørgsmål der var anonyme, og hvilke der ikke var. INTERVIEW MED BEHANDLINGSLEDERE Forud for behandlingssteds-surveyen blev 13 behandlingsledere fra 10 forskellige behandlingssteder interviewet. Interviewene er gennemført i sommer og efterår

25 Formålet med disse kvalitative interview var at indsamle behandlingslederes erfaringer og vurderinger af, hvilke behandlingstilbud der er vigtige, hvilke udfordringer der er centrale for stofmisbrugsbehandlingen osv. og derigennem også at kvalificere spørgsmålene i behandlingsstedssurveyen. Forud for interviewene havde vi udarbejdet en interviewguide, som bl.a. indeholdt spørgsmål inden for følgende temaer: Indhold i behandlingstilbud Metoder og brug af metoder i behandlingen/behandlingsstedets professionelle tilgang Brugere og behandlere (bl.a. behandlernes uddannelsesniveau) Målsætninger og succeskriterier i forhold til brugernes behandling Orientering i forhold til stoffrihed og skadesreduktion Brugerinddragelse og pårørendeinddragelse Forståelse af, hvad god social stofmisbrugsbehandling er Samarbejde med andre instanser (andre kommunale instanser, private instanser, pårørende, frivillige organisationer m.m.). Alle interview blev gennemført som semi-strukturerede interview. De 10 behandlingslederinterview tog mellem 1 time og 2 1/2 time. Interviewene blev optaget på diktafon for herefter at blive enten fuld-transskriberede eller tematiseret transskriberet (dvs. delvist transskriberede opdelt i temaer og suppleret af referater). De kvalitative interview med behandlingsledere blev gennemført under de nævnte vilkår om henførbarhed med efterfølgende godkendelse af interviewcitater. Efterfølgende har det vist sig, at der i de anvendte interviewudsagn er personfølsomme oplysninger fx i forhold til vurderinger af samarbejdsrelationer, herunder relationer til myndigheder. Der er derfor efterfølgende foretaget en fuld anonymisering af alle interviewudsagn i undersøgelsens afrapporteringer. Det vil sige, at alle citater i rapporten fra de kvalitative interview er anonymiserede. Det er dog ved citaterne anført, hvilken behandlings- og ejerform de kommer fra. I nedenstående tabel er en oversigt over, hvilke typer behandlingssteder lederne kommer fra. 23

26 TABEL 2.3 Oversigt over, hvilke typer behandlingssteder, de interviewede behandlingsledere kommer fra. Behandlingstype Antal Private, ambulante behandlingstilbud 2 Offentlige, ambulante behandlingstilbud 3 Private døgnbehandlingstilbud 3 Offentlige, ambulante og døgnbehandlingstilbud 2 I alt 10 Vi har tilstræbt at interviewe ledere fra forskellige typer af behandlingssteder. To af de ledere, vi har interviewet, har været ledere for både et ambulant, offentligt behandlingstilbud og et offentligt døgnbehandlingstilbud. Både blandt de ambulante og døgnbehandlingstilbud er der endvidere variationer. De ambulante tilbud omfatter fx både tilbud specialiserede til stabile substitutionsmodtagere og egentlige dagbehandlingstilbud målrettet opnåelse og fastholdelse af stoffrihed. Døgntilbuddene omfatter fx både stoffri tilbud fx specialiserede til unge og mere omsorgsorienterede tilbud til ældre stofmisbrugere. To af behandlingsstederne ligger i København, fire ligger på Sjælland eller Lolland/Falster, et ligger på Fyn og tre ligger i Jylland. Der er ikke interviewet behandlingsledere fra regionale behandlingssteder. Interviewene med de 13 behandlingsledere fra 10 behandlingssteder bliver i det omfang, det har været givtigt, suppleret med interview med myndighedspersoner og visitatorer fra forskellige kommuner. Dette materiale bliver præsenteret mere udførligt i henholdsvis delrapport 4 om kvalitet (som inddrager interviewene med myndighedspersoner) og delrapport 5 om sagsbehandlingsprocessen (som inddrager interviewene med visitatorerne). 24

27 KAPITEL 3 BEHANDLINGSTILBUD I dette kapitel ser vi på behandlingstilbud på de behandlingssteder, der indgår i surveyen. Behandling defineres af Servicestyrelsen, som en målrettet indsats på baggrund af en systematisk udredning, og den sociale stofmisbrugsbehandling skal have til formål at tilendebringe eller reducere et stofmisbrug eller stabilisere en opnået tilstand 1. I den sociale stofmisbrugsbehandling kan man imidlertid også have andre typer tilbud, såsom rekreative tilbud (fx natur- eller kulturoplevelser), særlige hjælpeog specialydelser (fx sygeplejerskeydelser) og øvrig social støtte (fx vedrørende bolig eller forsørgelse). En del af disse tilbud vil snarere have karakter af omsorgstilbud end behandlingstilbud. Vi vil dog i det følgende ikke skelne mellem, om et tilbud skal defineres som den ene slags tilbud eller det andet, men omtale alle behandlingsstedernes tilbud som behandlingstilbud. I kapitlet ser vi på, hvordan behandlingstilbuddene er organiseret, fx om de udbydes i offentligt eller privat regi, hvem de retter sig mod, fx hvilke stofgrupper samt hvilken karakter tilbuddene har, fx i forhold til intensitet. Kapitlet er baseret på data fra behandlingssteds- 1. Servicestyrelsens definitioner fremgår af denne hjemmeside: 25

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling VISITATION OG SAGSBEHANDLING Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:17 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN DORTHE SKOV 09:17 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING VISITATION OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere