Den sociale stofmisbrugsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Den sociale stofmisbrugsbehandling BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:15 Del 5 Del 4 Del 3 DITTE ANDERSEN

2

3 09:15 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING BEHANDLINGSTILBUD OG METODER DEL 3 DITTE ANDERSEN KØBENHAVN 2009 SFI -- DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING. BEHANDLINGSTILBUD OG METODER Afdelingsleder: Lars Pico Geerdsen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser Undersøgelsens følgegruppe: Rafai Al-Atia, Kommunernes Landsforening Preben Brandt, Rådet for Socialt udsatte Klaus Debel-Hansen, Servicestyrelsen Peter Ege, Socialforvaltningen, Københavns Kommune Ib Hansen, Centerlederforeningen Mette Kronbæk, Servicestyrelsen Ingelis Langgaard, KABS, Socialpædagogernes Landsforbund Niels Løppenthin, Direktoratet for Kriminalforsorgen Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen Anette Poulsen, Indenrigs- og Socialministeriet Anne--Dorthe Sørensen, Danske Regioner ISSN: ISBN: Layout: Hedda Bank Netpublikation 2009 SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI -- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 15 Rapportens opbygning 16 2 DATAMATERIALE 19 Behandlingssteds-surveyen 19 Interview med behandlingsledere 22 3 BEHANDLINGSTILBUD 25 Antal registrerede behandlingstilbud 26 Fordeling mellem offentlige og private tilbud 29 Behandlingstilbuddenes intensitet 30 Substitutionsbehandling 32 3

6 Behandlingstilbuddenes stofmålgrupper 35 Handleplaner 37 Specifikke behandlingstilbud 39 Behandlingstilbud til særlige grupper 44 Tilbud til pårørende 47 Opsummering 48 4 BRUGERE, BEHANDLERE OG BEHANDLINGSFORLØB 51 Brugere: alder, køn, etnicitet, stoftype og målsætning 51 Behandlere: antal, egen misbrugserfaring og uddannelse 54 Bruger-behandler ratio 62 Behandlingsforløb 65 Opsummering 74 5 TILGANGE OG METODER I DEN SOCIALE STOFMISBRUGS-BEHANDLING 77 Behandlingstilgangenes udbredelse 78 Tilgangenes udtryk og stringens 83 Tilgangenes karakteristika 94 Tilrettelæggelse af behandlingsindsats 97 Gruppebehandling og psykologsamtaler 99 Brugerinddragelse og håndtering af destruktive/selvdestruktive brugere 101 Behandlingsstedernes orientering i forhold til skadesreduktion og stoffrihed 113 Hvilke behandlingssteder er orienterede mod skadesreduktion? 124 Hvilke behandlingssteder har brugere med målsætninger om stoffrihed? 128 Efterbehandling, udslusning, tilbagefald og udskrivning 132 Opsummering SUCCESKRITERIER OG EVALUERINGSPRAKSIS 143 4

7 Succeskriterier 143 Evalueringspraksis 147 Refleksioner vedrørende succeskriterier og evalueringspraksis fra de kvalitative interview 148 Opsummering SAMARBEJDE, UDFORDRINGER OG VISIONER 161 Visitationskompetence og organisering af samarbejde 161 Tilfredshed med samarbejde 169 Involvering og koordination i forhold til andre problemer end stofmisbrug 176 Barrierer for god stofmisbrugsbehandling 179 Prioriteringer og visioner for fremtiden 188 Behandlingsstedernes imødekommelse af brugernes ønsker 192 Opsummering SAMMENFATNING 197 Behandlingstilbud 198 Brugere, behandlere og behandlingsforløb 199 Tilgange i den sociale stofmisbrugsbehandling 202 Succeskriterier og evalueringspraksis 205 Samarbejde, udfordringer og visioner 207 LITTERATUR 211 BILAG 1: RAPPORTER I SERIEN 215 BILAG 2: SPØRGESKEMA TIL AMBULANTE BEHANDLINGSSTEDER 217 BILAG 3: SPØRGESKEMA TIL DØGNBEHANDLINGSSTEDER 263 5

8

9 FORORD Denne rapport er den tredje delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Undersøgelsen bygger på et omfattende empirisk datamateriale, hvor både brugere, pårørende, behandlingsledere, kommunale medarbejdere og repræsentanter for de frivillige sociale organisationer er blevet interviewet. SFI retter en tak til alle de personer, der har medvirket i undersøgelsen. Denne delrapport belyser behandlingstilbud og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling. De øvrige rapporter i serien omhandler følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres rolle i den sammenhæng. Delrapport 2 omhandler henholdsvis brugernes og de pårørendes erfaringer, ønsker og holdninger til den sociale stofmisbrugsbehandling. 7

10 Delrapport 4 beskriver kommunale myndigheders arbejde med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 5 belyser sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilken situation brugere af behandlingssystemet i 2006 befinder sig i 2-3 år efter, det vil sige i 2008/2009, og om der kan observeres nogle sammenhænge mellem behandlingstilbuddenes karakter og brugernes senere livssituation. Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Denne rapport er udarbejdet af forskningsassistent, cand.scient.soc Ditte Andersen. Forsker ph.d. Lars Benjaminsen har været projektleder på undersøgelsen, mens Finn Kenneth Hansen, CASA, har fungeret som referee på samtlige rapporter i serien. Undersøgelsen har desuden været fulgt af en følgegruppe (se kolofonen). Både referee og følgegruppe takkes for deres kommentarer. København, august 2009 JØRGEN SØNDERGAARD 8

11 RESUMÉ Denne rapport handler om behandlingstilbud og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Rapporten er primært baseret på kvalitative data fra interview med 13 behandlingsledere foretaget sommer/efterår 2008 samt kvantitative data fra en survey udsendt til alle behandlingssteder i Danmark med omsorgs- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere i januar/februar Ledere fra i alt 130 behandlingssteder blev bedt om at deltage i surveyen, og 117 deltog. Det giver en svarprocent på 90 pct. STORE, OFFENTLIGE, AMBULANTE BEHANDLINGSSTEDER OG SMÅ, PRIVATE DØGNBEHANDLINGSSTEDER Størrelse, ejer- og behandlingsform optræder hyppigst i bestemte kombinationer blandt behandlingssteder i Danmark. Store behandlingssteder er oftest offentligt ejede og tilbyder ambulant behandling. Små behandlingssteder er oftest privatejede og tilbyder døgnbehandlig. I gruppen af de største behandlingssteder (120 brugere eller flere) er 95 pct. ambulante behandlingssteder og 97 pct. offentligt ejede. I gruppen af de mindste behandlingssteder (0-19 brugere) er 75 pct. døgnsteder, og 69 pct. er private behandlingssteder. 9

12 Blandt de offentlige behandlingssteder er langt de fleste kommunale tilbud og en mindre del regionstilbud. Hvis man ser på alle behandlingssteder, er 65 pct. kommunale, 5 pct. regionale og 29 pct. privat ejede. Omkring 85 pct. af alle brugere registreret i surveyen får et omsorgs- eller behandlingstilbud på et kommunalt behandlingssted. SKADESREDUKTION VARETAGES AF STORE, OFFENTLIGE, AMBULANTE BEHANDINGSSTEDER MED MANGE BRUGERE PR. BEHANDLER OG LAV BEHANDLINGSINTENSITET Skadesreduktion kan defineres som en tilgang, hvor man søger at reducere sociale, psykiske og fysiske skader af misbrug uden at sigte på stoffrihed i sit behandlingsarbejde. 56 pct. af behandlingslederne mener, at deres behandlingstilbud i høj grad eller i nogen grad kan beskrives som skadesreduktion ud fra denne definition, mens 44 pct. af behandlingslederne fortæller, at deres behandlingstilbud i mindre grad eller slet ikke kan beskrives som skadesreduktion. De behandlingssteder, hvor behandlingsledere beskriver behandlingstilbuddet som skadesreduktion, er oftest offentlige, ambulante behandlingssteder med et stort antal brugere indskrevet. Skadesreduktion hænger endvidere sammen med lav behandlingsintensitet. På behandlingssteder, hvor behandlingstilbuddet beskrives som skadesreduktion, er andelen af brugere, som kun får ad hoc-ydelser (dvs. der går mere end 14 dage imellem, at de modtager en behandlingsydelse), signifikant højere end på behandlingssteder, hvor behandlingstilbuddet ikke beskrives som skadesreduktion. SAMTALE MED PÆDAGOG ER DET HYPPIGST FOREKOMMENDE BEHANDLINGSTILBUD Individuelle samtaler med en socialpædagog er det tilbud, der hyppigst indgår i behandlingen på både de ambulante og døgnbehandlingsstederne. Det gælder for 92 pct. af de ambulante behandlingssteder og 91 pct. af døgnbehandlingsstederne. På døgnbehandlingsstederne er det kombineret med social færdighedstræning, som indgår i behandlingen på 91 pct. af døgnbehandlingsstederne. På de ambulante behandlingssteder er socialrådgivning det næsthyppigste behandlingstilbud; det indgår i behandlingen på 83 pct. af de ambulante behandlingssteder. 10

13 Individuelle samtaler med psykologer er et tilbud på 59 pct. af de ambulante behandlingssteder og 41 pct. af døgnbehandlingsstederne. 14 pct. af de brugere, behandlingslederne sammenlagt har registreret i behandlingssteds-surveyen, har haft en samtale med en psykolog eller psykiater inden for den seneste måned før survey-besvarelsen. Gruppebehandling er et tilbud på 70 pct. af de ambulante behandlingssteder og 74 pct. af døgnbehandlingsstederne. 16 pct. af de brugere, behandlingslederne sammenlagt har registreret i behandlingssteds-surveyen, har været i gruppebehandling inden for den seneste måned før survey-besvarelsen. KOGNITIV TILGANG ER MEST UDBREDT -- MEN TILGANGE KOMBINERES, OG METODEVALG ER IKKE AFGØRENDE, MENER BEHANDLINGSLEDERNE 76 pct. af behandlingslederne fortæller, at de har en kognitiv behandlingstilgang på deres behandlingssted. Den kognitive tilgang er dermed den mest udbredte behandlingstilgang, men den står sjældent alene. 91 pct. af behandlingslederne fortæller, at de kombinerer flere tilgange. Efter den kognitive tilgang er de mest udbredte tilgange den socialpædagogiske, løsningsfokuserede og systemiske tilgang i nævnte rækkefølge. Flere behandlingsledere giver udtryk for, at det ikke er så vigtigt, hvilken metode behandlerne bruger, blot de er systematiske og velkvalificerede. Hvis man ser på, hvordan behandlingsledere svarer på tre klassiske spørgsmål om tilgang til stofmisbrugsbehandling, så ligner de fire mest udbredte behandlingstilgange hinanden til forveksling. På tværs af de fire behandlingstilgange tegner der sig et billede af, at stofmisbrug behandles som et symptom på andre sociale, psykiske og fysiske problemer, og at den sociale kontekst omkring brugeren søges inddraget i nogen grad. Afhængighed opfattes ikke som en sygdom undtagen på de Minnesota-inspirerede behandlingstilbud. MANGE UDEBLIVELSER FRA BEHANDLINGSAFTALER På 70 pct. af behandlingsstederne foregår behandlingssamtaler altid eller oftest på et aftalt tidspunkt. På 5 pct. af behandlingsstederne foregår behandlingssamtalerne oftest uden foregående aftale. Når behandlingsaftalerne tilrettelægges på aftalte tidspunkter, kræver det, at stofmisbrugerne er i stand til at møde op. Det er de ikke altid, og udeblivelser er et 11

14 stort problem de fleste steder. På 83 pct. af behandlingsstederne udebliver mere end 10 pct. af brugerne hyppigt (de udebliver fra minimum 25 pct. af behandlingsaftalerne). Undersøgelsen tyder på, at det særligt er store, offentlige, ambulante behandlingssteder, der har mange brugere, der udebliver. En mere opsøgende og fleksibel tilgang, hvor behandlere opsøger brugere i fx et caféområde på behandlingsstedet kan være en løsning i forhold til brugere, der har svært ved at bestille tid og/eller møde op. BEHANDLERNES UDDANNELSE Hvis man ser på hovedgrupperne af behandlerne i stofmisbrugsbehandling, fordeler de sig timemæssigt således: Socialpædagoger varetager 49 pct. af personaletimerne, socialrådgivere varetager 26 pct., sygeplejersker varetager 14 pct., psykologer og psykiatere varetager tilsammen 7 pct., og endelig varetager læger 4 pct. af personaletimerne. Ifølge behandlingsledernes oplysninger i surveyen har 73 pct. af behandlerne et diplom på en uddannelse af minimum 15 hele dages varighed i en specifik metode, som anvendes i behandlingsarbejdet (fx kognitiv terapi). BEHANDLINGSLEDERE ØNSKER AT ØGE BEHANDLINGSINTENSITET Ifølge behandlingsledernes oplysninger får 30 pct. af brugerne behandlingsydelser sjældnere end hver 14. dag. Denne intensitet defineres ikke som behandling af Servicestyrelsen, men som ad hoc-ydelser. Øgning af behandlingsintensiteten, dvs. mere kontakt mellem brugere og behandlere, er det område, som flest behandlingsledere ønsker at op-prioritere i fremtiden. På anden- og tredjepladsen prioriterer behandlingsledere mere uddannelse af behandlere samt mere evaluering af behandlingen. BARRIERER: TIDSKRÆVENDE DOKUMENTATION OG MANGELFULD KOORDINERING Der er forskel på, hvilke barrierer behandlingslederne oplever i forhold til at levere stofmisbrugsbehandling af god kvalitet på henholdsvis de ambulante behandlingssteder og døgnbehandlingsstederne. Manglende tid til brugerkontakt og brugernes udeblivelser oplever de fleste ambulante behandlingsledere som et problem, hvilket ikke er tilfældet blandt 12

15 døgnbehandlingslederne. Omvendt oplever over halvdelen af døgnbehandlingsstederne, at usikkerhed om fremtidige budgetter er et problem, hvilket ikke er tilfældet blandt behandlingslederne på de ambulante behandlingssteder. Tidskrævende dokumentationskrav samt manglende koordination af forskellige indsatser over for brugere er behandlingsledere fra både ambulante og døgnbehandlingssteder enige om udgør et problem. I forhold til samarbejde og koordinering med andre instanser er behandlingslederne mest kritiske i forhold til jobcentre og psykiatri. I de kvalitative interview samt skriftlige kommentarer i forbindelse med surveyen forklarer behandlingslederne, at problemerne i forhold til jobcentrene kan være, at behandlere mangler kontakt og information, samt at jobcentrene kan stille krav og lægge jobplaner, som ikke er hensigtsmæssige i forhold til stofmisbrugsbehandlingen. I forhold til psykiatrien handler det om, at de afviser personer med psykiatriske problemstillinger, hvis de er stofmisbrugere, eller at der er for lidt information, for vanskelige visitationsprocedurer eller dårlig koordination i forbindelse med udskrivning. Der er dog også behandlingsledere, som beskriver et godt samarbejde med jobcentre og psykiatri. 13

16 14

17 KAPITEL 1 INDLEDNING Denne rapport handler om behandlingstilbud, tilgange og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling. Undersøgelsen omhandler således den sociale stofmisbrugsbehandling efter 101 i serviceloven, mens undersøgelsen i udgangspunktet ikke belyser den medicinske stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 142. Yderligere diskussion og begrebsafklaring vedrørende begrebet social stofmisbrugsbehandling findes i hovedrapporten om den sociale stofmisbrugsbehandling. Rapporten er en del af en større undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, og udgør undersøgelsens tredje delrapport. Afrapporteringen i denne delrapport er af overvejende deskriptiv karakter. Formålet med rapporten er at belyse, hvilke behandlingstilbud der findes til stofmisbrugere på de danske behandlingssteder samt undersøge, hvilke professionelle tilgange og metoder tilbuddene er baseret på. Behandlingstilbud, tilgange og metoder bliver belyst fra behandlingsledernes perspektiv. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt behandlingsledere på behandlingstilbud for stofmisbrugere i hele landet. 117 ud af 130 behandlingstilbud har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Desuden er der gennemført kvalitative interview med behandlingsledere på 10 forskellige behandlingstilbud. 15

18 Behandlingslederne er blevet spurgt, hvilke behandlingstilbud de har, hvilken tilgang og metode de har i behandlingen, og hvilke brugere og behandlere der er på behandlingsstederne. De er også blevet spurgt, hvilke succeskriterier de arbejder med, hvordan de evaluerer dem, samt hvilke udfordringer de ser for udvikling af kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen, og hvilke visioner de har for fremtiden. Rapporten udgør den tredje delrapport i en større undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. De øvrige delrapporter er følgende: Delrapport 1 belyser de frivillige organisationers syn på den sociale stofmisbrugsbehandling og opfattelse af deres egen rolle i den sammenhæng. Delrapport 2 omhandler henholdsvis brugernes og de pårørendes erfaringer, ønsker og holdninger til den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 4 belyser arbejdet med at kvalitetsudvikle den sociale stofmisbrugsbehandling. Delrapport 5 omhandler sagsbehandlingsprocessen, herunder udredning og visitation samt brugerinddragelse. Delrapport 6 afdækker, hvilke resultater af den sociale stofmisbrugsbehandling der kan identificeres 2 til 3 år efter behandlingen for brugere, der var indskrevet i behandlingssystemet i Undersøgelsens hovedrapport sammenfatter resultaterne af de seks delrapporter i en samlet analyse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten begynder med et kapitel, der beskriver datamaterialet, der ligger til grund for undersøgelsen (kapitel 2). Dernæst gennemgår vi i kapitel 3 behandlingstilbuddene på behandlingsstederne. Vi ser både på tilbuddenes antal, fordeling, intensitet, type og målgrupper. I kapitel 4 belyser vi, hvilke brugere behandlingsstederne har indskrevet, hvilke behandlere de har ansat, hvor mange brugere, der er pr. behandler (ratio) og hvordan behandlingsforløbene tegner sig på stedet. I kapitel 5 ser vi nærmere på tilgange og metoder i den sociale stofmisbrugsbehandling. Vi 16

19 ser på, hvilke forskellige tilgange og metoder der anvendes, og hvordan de kommer til udtryk i tilrettelæggelsen af stedernes behandlingsarbejde. Vi ser også på, hvordan brugerinddragelse og henholdsvis orientering mod skadesreduktion og stoffrihed kommer til udtryk i behandlingsstedernes tilgange til social stofmisbrugsbehandling. I kapitel 6 belyser vi behandlingsstedernes succeskriterier for deres behandlingsindsats samt deres evalueringspraksis i forhold til disse kriterier. Kapitel 7 belyser samarbejdet mellem behandlingsstederne og mellem behandlingssteder og andre instanser, såsom jobcentre, psykiatri, Kriminalforsorgen og andre vigtige samarbejdspartnere. Det belyses også, hvilke udfordringer og barrierer, behandlingslederne mener, der er i forhold til at levere social stofmisbrugsbehandling af god kvalitet samt nogle af de visioner og prioriteringer, de har i forhold til fremtidig indsats. Endelig sammenfatter vi i kapitel 8 rapportens vigtigste konklusioner. 17

20

21 KAPITEL 2 DATAMATERIALE I dette kapitel præsenterer vi det datamateriale, som rapporten bygger på, og beskriver metode og fremgangsmåde for dataindsamlingen. Rapporten er primært baseret på en kombination af to typer datamateriale: Kvantitative data fra en survey besvaret af behandlingsledere og kvalitative interview med behandlingsledere. Disse to primære datakilder bliver i det omfang, det har været hensigtsmæssigt, suppleret med kvalitative interview med myndighedspersoner og visitatorer fra forskellige kommuner. BEHANDLINGSSTEDS-SURVEYEN Behandlingssteds-surveyen er blevet udsendt til alle identificerede behandlingssteder i Danmark, som har omsorgs- og/eller behandlingstilbud til stofmisbrugere. Behandlingsstederne er primært identificeret via Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk), men listen er blevet suppleret med nogle få behandlingstilbud, som ikke er registreret her. På behandlingsstederne er lederen af tilbuddet blevet bedt om at udfylde skemaet. Surveyen blev udsendt elektronisk til behandlingslederens mailadresse. En uge efter udsendelsen fik behandlingsledere, der 19

22 endnu ikke havde svaret, en påmindelsesmail, og efter svarfristens udløb fik de, der stadig ikke havde svaret, en rykkermail. Surveyen er gennemført i januar/februar Ledere fra i alt 130 behandlingssteder blev bedt om at deltage i surveyen, og 117 deltog. Det giver en svarprocent på 90 pct. I de næste tabeller sammenligner vi ejer- og behandlingsform for henholdsvis de deltagende behandlingssteder og de ikke-deltagende behandlingssteder (dvs. bortfald). TABEL 2.1 Sammenligning på behandlingsform for henholdsvis deltagende og ikke-deltagende behandlingssteder i behandlingssteds-survey. Procent. Deltagende behandlingssteder Ikke-deltagende behandlingssteder Ambulant behandling Døgnbehandling I alt Anm.: Tabellen viser den procentvise fordeling mellem ambulant og døgnbehandling blandt 117 deltagende behandlingssteder og 13 ikke-deltagende behandlingssteder. Blandt de 117 behandlingssteder, som valgte at deltage i surveyen, er 70 pct. ambulante behandlingssteder og 30 pct. døgnbehandlingssteder. Blandt de behandlingssteder, der ikke deltog, er fordelingen stor set den samme med 69 pct. ambulante behandlingssteder og 31 pct. døgnbehandlingssteder. Nogle få behandlingssteder har både døgn og ambulante behandlingstilbud. Et døgnbehandlingssted kan fx have tilbud om ambulant behandling i forbindelse med efterbehandling. Opdelingen i denne survey er baseret på den primære behandlingsform. Et døgnbehandlingssted med nogle få ambulante behandlingspladser vil derfor kategoriseres som døgnbehandlingssted. 20

23 TABEL 2.2 Sammenligning på ejerform for henholdsvis deltagende og ikkedeltagende behandlingssteder i behandlingssteds-survey. Procent. Deltagende behandlingssteder Ikke-deltagende behandlingssteder Offentligt behandlingstilbud Privat behandlingstilbud I alt Anm.: Tabellen viser den procentvise fordeling mellem offentlig og privat ejerform blandt 117 deltagende behandlingssteder og 13 ikke-deltagende behandlingssteder. Blandt de deltagende behandlingssteder er 70 pct. offentligt ejede og 30 pct. privat ejede. Bortfaldet ser ud til at være en smule større blandt de offentlige tilbud end blandt de private, idet der i denne gruppe er 77 pct. offentligt ejede og 23 pct. privat ejede behandlingssteder. Blandt de offentligt ejede behandlingssteder kan man skelne mellem kommunale og regionale behandlingssteder. Af de deltagende behandlingssteder er 70 pct. offentligt ejede, heraf er 65 pct. kommunalt ejede og 5 pct. regionalt ejede. En del behandlingsledere har oplyst os, at deres besvarelser er udformet sammen med en større eller mindre del af personalegruppen. Det betyder, at svarene ikke altid (kun) er udtryk for behandlingslederens vurdering, men også en bredere personalegruppes. Vi har imidlertid ikke opgørelser over, hvor stor en andel af besvarelserne andre end behandlingsledere har været medvirkende til at udforme. Spørgsmålene i behandlingssteds-surveyen kan deles op i følgende temaer: Behandlingstilbud og målgrupper. Brugere, behandlere og behandlingsforløb. Metoder, tilgange og tilrettelæggelse af behandlingsindsats (herunder bruger- og pårørendeinddragelse). Orientering i forhold til skadesreduktion og stoffrihed. Succeskriterier og evalueringspraksis. Samarbejde med andre instanser. Arbejde med og holdning til kommunale kvalitetsstandarder. (Disse svar behandles ikke i denne rapport, men i Kvalitetsrapporten (delrapport 4).) 21

24 Oplevelse af udfordringer og barrierer for god stofmisbrugsbehandling samt prioriteringer i forhold til fremtiden. Ambulante behandlingssteder og døgnbehandlingssteder har fået lidt forskellige spørgeskemaer. De fleste spørgsmål er helt enslydende, men nogle få steder er der afvigelser. Det gælder spørgsmål vedrørende behandlingsintensitet, hvor spørgsmålene er lidt forskellige til de to behandlingsformer, brug af tilbud om tilbageholdelse, som kun er relevant for døgnbehandlingsstederne, samt nogle spørgsmål om brug af tilbud under karantæne, som kun de ambulante behandlingstilbud har fået. Spørgeskemaet til de ambulante behandlingssteder består af 95 spørgsmål (findes i bilag 2), mens spørgeskemaet til døgnbehandlingsstederne består af 100 spørgsmål (findes i bilag 3). I opdraget til undersøgelsen var der et generelt krav om henførbarhed af data og interviewudsagn til kommuner og institutioner. Hensyn til personfølsomhed af data og udsagn har dog nødvendiggjort en anonymisering af dele af materialet. Besvarelser på spørgsmål af deskriptiv karakter, fx antal brugere indskrevet, antal behandlere ansat osv. er ikke anonyme, da oplysningerne samtidig indgår som en del af Servicestyrelsens opbygning af viden på stofmisbrugsområdet og herunder viden om de enkelte kommuner. En række andre spørgsmål er anonymiseret. Det er sket i tilfælde, hvor manglende anonymitet kan påvirke validiteten af besvarelserne. Det drejer sig eksempelvis om spørgsmål, hvor behandlingslederne bliver bedt om at vurdere forhold, der er af afgørende betydning for kvaliteten i deres arbejde, spørgsmål, som angår, hvorvidt de overholder lovgivning og retningslinjer (fx angående udarbejdelse af handleplaner og brugerinddragelse), eller de bliver bedt om at angive, hvad de mener om forskellige samarbejdspartnere. Hvis besvarelsen på et spørgsmål var anonym, fremgik det af teksten i forbindelse med spørgsmålet. I spørgeskemaerne (bilag) kan man se, hvilke spørgsmål der var anonyme, og hvilke der ikke var. INTERVIEW MED BEHANDLINGSLEDERE Forud for behandlingssteds-surveyen blev 13 behandlingsledere fra 10 forskellige behandlingssteder interviewet. Interviewene er gennemført i sommer og efterår

25 Formålet med disse kvalitative interview var at indsamle behandlingslederes erfaringer og vurderinger af, hvilke behandlingstilbud der er vigtige, hvilke udfordringer der er centrale for stofmisbrugsbehandlingen osv. og derigennem også at kvalificere spørgsmålene i behandlingsstedssurveyen. Forud for interviewene havde vi udarbejdet en interviewguide, som bl.a. indeholdt spørgsmål inden for følgende temaer: Indhold i behandlingstilbud Metoder og brug af metoder i behandlingen/behandlingsstedets professionelle tilgang Brugere og behandlere (bl.a. behandlernes uddannelsesniveau) Målsætninger og succeskriterier i forhold til brugernes behandling Orientering i forhold til stoffrihed og skadesreduktion Brugerinddragelse og pårørendeinddragelse Forståelse af, hvad god social stofmisbrugsbehandling er Samarbejde med andre instanser (andre kommunale instanser, private instanser, pårørende, frivillige organisationer m.m.). Alle interview blev gennemført som semi-strukturerede interview. De 10 behandlingslederinterview tog mellem 1 time og 2 1/2 time. Interviewene blev optaget på diktafon for herefter at blive enten fuld-transskriberede eller tematiseret transskriberet (dvs. delvist transskriberede opdelt i temaer og suppleret af referater). De kvalitative interview med behandlingsledere blev gennemført under de nævnte vilkår om henførbarhed med efterfølgende godkendelse af interviewcitater. Efterfølgende har det vist sig, at der i de anvendte interviewudsagn er personfølsomme oplysninger fx i forhold til vurderinger af samarbejdsrelationer, herunder relationer til myndigheder. Der er derfor efterfølgende foretaget en fuld anonymisering af alle interviewudsagn i undersøgelsens afrapporteringer. Det vil sige, at alle citater i rapporten fra de kvalitative interview er anonymiserede. Det er dog ved citaterne anført, hvilken behandlings- og ejerform de kommer fra. I nedenstående tabel er en oversigt over, hvilke typer behandlingssteder lederne kommer fra. 23

26 TABEL 2.3 Oversigt over, hvilke typer behandlingssteder, de interviewede behandlingsledere kommer fra. Behandlingstype Antal Private, ambulante behandlingstilbud 2 Offentlige, ambulante behandlingstilbud 3 Private døgnbehandlingstilbud 3 Offentlige, ambulante og døgnbehandlingstilbud 2 I alt 10 Vi har tilstræbt at interviewe ledere fra forskellige typer af behandlingssteder. To af de ledere, vi har interviewet, har været ledere for både et ambulant, offentligt behandlingstilbud og et offentligt døgnbehandlingstilbud. Både blandt de ambulante og døgnbehandlingstilbud er der endvidere variationer. De ambulante tilbud omfatter fx både tilbud specialiserede til stabile substitutionsmodtagere og egentlige dagbehandlingstilbud målrettet opnåelse og fastholdelse af stoffrihed. Døgntilbuddene omfatter fx både stoffri tilbud fx specialiserede til unge og mere omsorgsorienterede tilbud til ældre stofmisbrugere. To af behandlingsstederne ligger i København, fire ligger på Sjælland eller Lolland/Falster, et ligger på Fyn og tre ligger i Jylland. Der er ikke interviewet behandlingsledere fra regionale behandlingssteder. Interviewene med de 13 behandlingsledere fra 10 behandlingssteder bliver i det omfang, det har været givtigt, suppleret med interview med myndighedspersoner og visitatorer fra forskellige kommuner. Dette materiale bliver præsenteret mere udførligt i henholdsvis delrapport 4 om kvalitet (som inddrager interviewene med myndighedspersoner) og delrapport 5 om sagsbehandlingsprocessen (som inddrager interviewene med visitatorerne). 24

27 KAPITEL 3 BEHANDLINGSTILBUD I dette kapitel ser vi på behandlingstilbud på de behandlingssteder, der indgår i surveyen. Behandling defineres af Servicestyrelsen, som en målrettet indsats på baggrund af en systematisk udredning, og den sociale stofmisbrugsbehandling skal have til formål at tilendebringe eller reducere et stofmisbrug eller stabilisere en opnået tilstand 1. I den sociale stofmisbrugsbehandling kan man imidlertid også have andre typer tilbud, såsom rekreative tilbud (fx natur- eller kulturoplevelser), særlige hjælpeog specialydelser (fx sygeplejerskeydelser) og øvrig social støtte (fx vedrørende bolig eller forsørgelse). En del af disse tilbud vil snarere have karakter af omsorgstilbud end behandlingstilbud. Vi vil dog i det følgende ikke skelne mellem, om et tilbud skal defineres som den ene slags tilbud eller det andet, men omtale alle behandlingsstedernes tilbud som behandlingstilbud. I kapitlet ser vi på, hvordan behandlingstilbuddene er organiseret, fx om de udbydes i offentligt eller privat regi, hvem de retter sig mod, fx hvilke stofgrupper samt hvilken karakter tilbuddene har, fx i forhold til intensitet. Kapitlet er baseret på data fra behandlingssteds- 1. Servicestyrelsens definitioner fremgår af denne hjemmeside: 25

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne STOF nr. 21, 2013 Centerlederforeningen: Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne - STOF bringer den uforkortede udgave af Centerlederforeningens høringssvar i anledning af den igangværende evaluering

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere