Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen."

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 1

2 Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs kmmune. Syddjurs Kmmune er - jf. Dagtilbudslvens 5 - frpligtet til at føre pædaggisk tilsyn med alle dagtilbud, prettet efter Lv m dag-, fritids- g klubtilbud m.v. fr børn g unge. Tilsynet mfatter alle dagtilbud, hvri der indgår kmmunal finansiering. Dagtilbudschefen har ansvaret fr, at tilsynet gennemføres. Tilsynet sker i samarbejdet med de lkale ledere g ekstern knsulent Merete Lrentsen, ML-Cnsult. Tilsynet med institutinerne/afdelingerne skal fregå dialgbaseret g sikre den frtsatte pædaggiske g kvalitative udvikling af praksis. Tilsynet sker i en kvalificeret dialg på tilsynsmødet mellem medarbejdere, leder, bestyrelse g tilsynsførende. Tilsynet fungerer desuden sm Byrådets kntrl af, at det enkelte dagtilbud tilgdeser barnets behv fr trivsel, udvikling g læring i et trygt miljø, der tager hensyn til det enkelte barns alder g mdenhed. Ved fastsættelse af rammer g principper fr det pædaggiske tilsyn lægges der vægt på, at det kmmunale tilsyn med dagtilbuddene blandt andet skal medvirke til, at dagtilbudschefen g Byrådet får et fælles billede af dagtilbuddets pædaggiske kvalitet, samt hvilke udviklingsmuligheder der er fr den frtsatte pgaveløsning. Følgende inddrages sm grundlag fr tilsynet. Kmmunale værdier: Åbenhed Udvikling Respekt Kvalitet Plitikker: Den sammenhængende børneplitik Aftale mål / institutinens egne mål Mad g mtinsplitik Retningslinjer fr bligatrisk sprgstimulering af tsprgede børn i Syddjurs kmmune Dagtilbudslvens Mål g rammer: Af Dagtilbudslvens 5 fremgår følgende: Kmmunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indhldet af tilbuddene efter denne lv g den måde, hvrpå pgaverne udføres, herunder at de mål g rammer, der er fastsat efter 3 efterleves. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 2

3 Stk.2. Kmmunalbestyrelsen skal fastsætte g ffentliggøre rammerne fr tilsynet. Det er Byrådet, sm inden fr dagtilbudslvens rammer beslutter, hvrdan tilsynet skal tilrettelægges g udøves. Tilsynet skal mfatte både indhldet af tilbuddet g den måde, hvrpå pgaven løses. Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at dagtilbuddene er egnede til phld fr de børn, sm tilbuddet er bestemt fr, g at pgaverne løses med det indhld g den kvalitet, sm kmmunen har fastsat. Byrådet skal påse, at persnalet har de frnødne kvalifikatiner til at kunne pfylde målsætningen g den kvalitet, sm Byrådet har fastlagt. Tilsynet er den kmmunale myndighedskntrl med kvaliteten af de kmmunale ydelser. Det fremgår ikke af lvgivning g vejledning, hvr fte tilsynet skal gennemføres, men vejledningen beskriver, at Byrådet løbende skal påse, at det enkelte dagtilbud reelt påtager sig de pgaver, sm kmmunen har fastlagt i de pstillede mål g rammer, g at pgaverne løses på en sådan måde, at de vil pfylde de pstillede mål. Tilsyn med det pædaggiske indhld i dagtilbuddene i Syddjurs Kmmune. Ved udøvelsen af det pædaggiske tilsyn anvendes et kncept med følgende verskrifter. Generelle dataplysninger Ledelse, persnale, bestyrelsesarbejde(drøftelses pkt. inden tilsynsmødet g på tilsynsmødet) Frældresamarbejde Pædaggisk praksis De pædaggiske læreplaner, herunder BMV Sprglig indsats g vurderinger, herunder de tsprgede børn Andre kmmunale aftaler/indsatsmråder Pkt. besvares på et udsendt spørgeskema. Det pædaggiske tilsyn udføres på følgende måder: Der gennemføres et udviklingsrienteret tilsyn i alle institutiner. Tilsynet udføres i en 2 trins mdel, hvr første del af tilsynet er et besøg, g anden del er et tilsynsmøde. Tilsynet indehlder både den kntrlmæssige, men gså den udviklingsrienterede dimensin, der sikrer kvaliteten af det pædaggiske arbejde. Tilsynsbesøget skal bl.a. pfattes sm en mulighed fr at få kvalificeret sparring g dialg m pgaveløsningen. Det vil samtidig give lederen mulighed fr at evaluere, m de valgte pædaggiske metder giver den ønskede effekt g pfylder de mål, der er sat fr det pædaggiske arbejde. Planlægning, rammer g frekvens fr dialgbaseret tilsynsbesøg I alle dagtilbud aflægges tilsynsbesøg hvert andet år. Planlægning g ansvaret af tilsynsbesøget varetages af ekstern knsulent, sm ligeledes har ansvaret fr udarbejdelse af tilsynsrapprten. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 3

4 Før det planlagte pædaggiske tilsynsbesøg har den tilsynsførende frberedt mødet bl.a. via: Dagtilbuddets hjemmeside Dagtilbuddets pædaggiske læreplan Data indsamling via udsendte spørgeskemaer Tilsynsrapprten fra fregående år Følgende elementer vil indgå i besøget på institutinen g på tilsynsmødet. Er der verensstemmelse mellem værdier, mål, læringsmiljø g den pædaggiske praksis. Er dagtilbudslvens 8 stk.2,3, 4 g dagtilbudslvens 9.stk.2 g 3.pfyldt. Er der verensstemmelse mellem den fysiske indretning ude sm inde g læringsmiljøet. Tager den fysiske indretning ude sm inde højde fr, at der kan skabes plads til børnenes leg g spntane aktiviteter. Er dagtilbuddet et sted, hvr børnene respekteres, trives, er trygge g glade fr at være g mødes ud fra et inkluderende g anerkendende tankesæt. Er det pædaggiske tilbud relevant i frhld til den aktuelle børnegruppe. Er der en vekselvirkning mellem planlagte g spntane aktiviteter. Er der nedskrevne strukturerede frløb. Persnalefrhld, bl.a. frdelingen mellem pædagger g pædaggmedhjælpere. En samlet vurdering af dagtilbuddets pædaggiske virke. Er der særlige mråder sm dagtilbuddet skal arbejde videre med til næste pædaggiske tilsynsbesøg. Opfølgning på henvendelser fra frældre, ansatte eller andre samarbejdspartnere. Prjekter g udviklingsarbejde. Deltagelse i kmpetence - g udviklingsfrløb. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 4

5 RAPPORT. Institutin: Børnehuset Bækdalen Adresse: Tendrup Hvvej 7a, 8543 Hrnslet Hjemmeside: Telefn: / Leder: Mette Kristensen Tilbudstype/lvgrundlag: 0-6 års institutin, Dagtilbudslven. Antal pladser: Børnehavegrupper 60/55 børn Vuggestuegruppe 12 børn. Antal ansatte g persnalets sammensætning: 6 pædagger 202 timer 3 medhjælpere 82 timer Pædaggisk assistent 33 timer Medarbejder med løntilskud 20 timer 1 leder 37 timer Støttetimer 37 timer p.t. Dat fr tilsyns besøg: Trsdag den 19. januar Dat fr tilsyns møde: Onsdag den 8. februar Tilstede ved mødet: Mette Kristensen Institutinsleder, Jette Funch suschef, Anne Sørensen PAU, Jeanette Hedvard pædagg, Pia Rasmussen frældrebestyrelsesrepræsentant. Tilsynsførende: Pædaggisk knsulent Merete Lrentsen ML-Cnsult. Østergårdsparken 31, Ugelbølle 8410 Rønde Mbil: Mail: ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 5

6 Tilsynets vurdering g psamling. ML-Cnsult har på vegne af Syddjurs Kmmune fretaget et pædaggisk tilsyn i Børnehuset Bækdalen. ML-Cnsult er kmmet frem til følgende vurdering på baggrund af datamateriale fra institutinens hjemmeside, dataindsamling fra udsendte spørgeskemaer, 5 timers bservatiner g et afhldt tilsynsmøde. Institutinen blev bygget fr 5 år, men havde sin pstart i en midlertidig pavilln ver en 2 årig peride. I takt med udvidelserne har persnalet løbende justeret g revideret, værdigrundlag, praksis, pædaggik, rganisering g drift. Institutinen står nu sm en integreret institutin med 1 vuggestuegruppe g 3 børnehavegrupper. Sm nyetableret institutin er der brugt mange tanker på at gendefinere grupperummenes funktiner, da arkitektens prindelige udgangspunkt blev ændret i prjekteringsfasen. I dag har persnalet fundet de mulige løsninger i ruminddelingen, med det meget stre fællesrum g med funktinsindrettede grupperum. Fællesrummet er indrettet efter rum i rum princippet g sikrer børnene mulighed fr frdybelse g verskuelighed. Der er tænkt i støjdæmpning på grund af rummet størrelse g lfthøjde ved placering af rumdelere. Tilsynet vurderer, at legefunktinerne imødekmmer et varieret læringsmiljø, der er med til at understøtte barnets selvfrvaltning, medbestemmelse g de sciale relatiner på tværs af aldersgrupperne. Spisebrdet i fællesrummet er et centralt samlingspunkt, hvr der er mulighed fr at spise g få vksenhjælp. Der er fast placeret en vksen i denne funktin. Alle rum i institutinen gennemgås jævnligt af persnalet, fr at se m læringsmiljøet er udfrdrende nk, skal ændre karakter eller indhld. Tilsynet plever, at børnene er selvhjulpne g selv igangsættende. De bevæger sig rundt i institutinen til de aktiviteter, der er igangsat af de vksne. Børnene virker mtiverede, trygge, nysgerrige g glade, hvilket viser, at de trives med, at have str indflydelse på egen hverdag. Institutinen udtrykker selv, at de ønsker at støtte barnet i at lære at være. Tilsynet ser høj grad af æstetik i vægudsmykningen, sm viser børnenes kreative resultater, men gså narrativer g børneudsagn, der fint dkumentere ngle af de prcesser sm børn g vksne har været ptaget af. Det er synligt at der arbejdes med bgstaver g tal med en kreativ tilgang, g der er lavet en Vinter væg, g Jeg bliver glad når. sm er resultatet af en aktivitet. Medarbejdernes mgang med børnene er anerkendende, med respekt, empati g msrg. I samlingerne i alle grupperum er der vægtet et scialt fællesskab, samspil mellem børn g vksne, tilføring af ny viden g færdigheder, samt en rammesætning der er tilpasset børnenes alder g kmpetencer. Tilsynet vurderer, at der findes arbejdsmæssige rammer g en ledelsesfrm i børnehaven, der rganiserer g understøtter persnalets muligheder fr at kmmunikere g samarbejde på et højt fagligt niveau. Der er fra leders side str pmærksmhed på at se frskelligheden i persnalegruppen sm en styrke, g lederen støtter den enkelte medarbejder, så der skabes udvikling g trivsel. Dette betyder bl.a., at der er høj grad af vidensdeling sm en naturlig del af samarbejdet, hvilket skaber udvikling g synlig faglighed. Leder sikrer egen udvikling g trivsel ved at anvende cach g bruge netværk, hvr der kan drøftes ledelse. Ledelsesteamet skal i gang med at gendefinere deres samarbejde efter suschefs ½ års fravær på grund af sygdm. Persnalegruppen har været igennem en prces med knsulent firma, sm nu har resulteret i, at der er skabt mere rum fr faglig feedback, frebyggelse i frhld til knflikthåndtering g i at skabe et fællesprg. Det er frtsat en udfrdring at få balance mellem ressurcer g pgaver, så de står mål med de udfrdringer, der er i hverdagens mange pgaver g uventede situatiner. Tilsynet plever, at der er meget fin sammenhæng mellem de pædaggiske metder, referencerammerne g den praksis, der beskrives på institutinens hjemmeside. Der er et åbenlyst engagement, sm sikrer høj faglighed, g der er øje fr udviklingsmuligheder i den pædaggiske praksis. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 6

7 Der er fkus på at frhlde sig til inklusin g rummelighed, så børn med særlige behv sikres læring, udvikling g trivsel. Persnalet har vedtaget at højne håndhygiejnen, ved at alle børn vasker hænder, når de kmmer m mrgenen med frældrene. En gang imellem kmmer Prinsesse snavs på besøg i institutinen. Det er tilsynets vurdering, at børnehavens persnale til stadighed har fr øje at sikre et højt fagligt niveau g har dermed fkus på at skabe den ptimale læring, trivsel g udvikling fr barnet. Der er åbenhed fr at ville udvikle sig g til at drøfte frskellige hldninger g synspunkter. Via den faglige g målrettede tilrettelæggelse af det daglige arbejde g de valgte pædaggiske tilgange sm: Anerkendelse, kvalitet i samspillet mellem barn g vksen, understøttes det enkelte barns trivsel g udvikling. Opfølgning på tidligere tilsyn. Der har været tilsyn 2007 sm samtale med leder, men der freligger ingen rapprt. Fysiske rammer. Der er udfrdring sm tidligere nævnt i det stre fællesrum med hensyn til støj, men persnalet er bevidste m at mrganisere lege g børnegrupper, hvis støjniveauet bliver fr højt. Tiletfrhldene har været et prblem. (fr få tiletter ift. børnetal) Dette er nu imødekmmet, ved at børnene på spidsbelastnings tidspunkter går på badeværelset i mindre grupper. Vuggestuen imødekmmer det lille barns behv fr meget gulvplads, til mtrisk udfldelse, tilgængelighed i legetøj g hvert barn har sin egen stl med billede på. Tilsynet vurderer, at der er et rimeligt udbud af materialer g legetøj der udfrdrer børnene. Rummet er lyst g rummeligt. Legepladsen indehlder et mangfldigt udbud af muligheder fr mtriske udfrdringer g er i kraft af sit stre areal indrettet, så mange funktiner har meget plads. Børnene kan gemme sig, lege rllelege, grave, cykle g de frskellige niveauer giver mulighed fr at kælke g bruge bakkerne på mange måder. Årstidens gang udnyttes ved at børnene planter til i højbede g inddrager naturens materialer i aktiviteterne. Det stre areal stiller krav m en systematisk rundering af de vksne, hvilket gså var tilfældet ved tilsynet. Pædaggisk læreplan. Tilsynet vurderer, at der ligger mange faglige vervejelser g drøftelser bag læreplanens indhld. De 6 temaer er bygget p mkring verrdnede mål, sm igen har underpunkte,r der er med til at definere de handlinger, sm skal indfri målene. Læreplanen er resultatet af persnalegruppens fælles arbejde g viser at teri/praksis g pædaggiske tilgange er sammentænkt. De pædaggiske læreplaner beskriver intentiner g målsætter de 6 temaer, sm igen underbygges af narrativer, teretiske kilder, citater g egne faglige erfaringer. Bestyrelsen inddrages ift. læreplaner g diverse plitikker, hvr principper drøftes i samarbejde g åben dialg. Persnalets udfrdringer fremadrettet bliver at få sat systematik i evalueringsprcesser, så det bliver synligt, hvilken effekt indsatsen har givet. Tilsynet vurderer, at handlingskatalget viser bredde i de tiltag g aktiviteter, sm børnene tilbydes, g læringsperspektivet er synligt inddraget under alle 6 temaer. Der lægges samtidig vægt på de sciale, kreative g fysiske færdigheder. Allerede nu er der inddraget dele af børnemiljøet i læreplanerne. Det mhandler bl.a. barnets medbestemmelse, tilgængelighed g selvfrvaltning. Af evalueringsmaterialer anvender institutinen: TRAS, ministeriets sprgmateriale, DCUM, SMTTE- ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 7

8 mdel, Kun Beller (på få børn) g ICDP. Sm dkumentatins materiale: Gyldne øjeblikke, børneinterview, fts. Læreplaner mangler beskrivelse af de mål, sm skal pstilles fr de 0-2 åriges læring, udvikling g trivsel. Der ligger beskrivelser af Tddler børnenes, sm kan bruges sm en gd start på læreplanen. Medindflydelse g kmmunikatin, rganisatriske g persnalemæssige frhld. Persnalegruppen er ansat i frbindelsen med pstart af ny institutin g har arbejdet sammen ver en femårig peride. Ny leder g medarbejdergruppe er løbende blevet udvidet i takt med udvidelser, flytning fra pavilln g til nybygget institutin. Det har til stadighed udfrdret gruppen g stillet stre krav til samarbejde, kmmunikatin g rganisering. En pgave sm tilsynet vurderer, at persnale g leder har løst med udgangspunkt i at give plads til den enkelte, respekt fr frskellighed g leders psitive håndtering af prcessens dilemmaer g udfrdringer. Leder er meget lyttende til persnalets ønsker g frmår samtidig at sikre fælles målpfyldelse. Tilsynet plever åbenhed g en lyst til dialg, g alle medarbejdere ønsker at bidrage g går aktivt ind i institutinens frskellige arbejdsgrupper. Samarbejdet g kntakten til frældrene er åben, tillidsfuld g med gensidig respekt. Frældrene mødes med prfessinalisme, g persnalet indbyder til dialg m dilemmaer g børnenes individuelle behv. Bestyrelsen er med i drøftelser af principper, pædaggiske læreplaner, plitikker g madrdninger. Institutinen har følgende plitikker mkring: kst g bevægelse, hygiejne, leg g løft, stress, sundheds g sygefravær. Sprg, tryghed, trivsel, læring, udvikling. Persnalet rganiserer deres sprgarbejde i mindre sprggrupper, g sm en inkluderende praksis i børnegrupperne. Der anvendes TRAS materiale, sprgkuffert g billedmateriale fra Mikrværkstedet. Ved sprgvurderinger inddrages frældrene aktivt. Tilsynet vurderer, at persnalet har str pmærksmhed på at bruge sprget nuanceret, g inddrager det sm et aktivt i samspillet med børnene. Der arbejdes med dialgisk plæsning g dialgisk frtællinger i alle grupper, g sprgarbejdet indlægges i samlingerne g i det daglige samvær. I frhld til børn med flere sprg fretages der sprgvurderinger af specialpædaggisk team. Der arbejdes struktureret med faste g planlagte ugentlige aktiviteter g faste daglige samlinger med vksenstyret indhld. Under bserveringen i institutinen ses flere frskellige niveauer af kmmunikatin. I alle tilfælde almindelig verbal sprgbrug, i ngle situatiner understøttes med tydelig krpssprg, berøring eller knkreter med henblik på at skabe tydelighed. I alle bserverede situatiner bar kmmunikatinen mellem persnale g børn præg af str respekt g indlevelse. Tilsynets vurdering. Tilsynet vurderer, at børnene virker frtrlige g trygge ved de medarbejdere, de er sammen med. Det ses f.eks. ved, at børnene søger persnalet både i kmmunikatin g rent fysisk. Alle børn bevæger sig naturligt g trygt rundt i lkalerne/legepladsen, g finder eksempelvis selv frem til det legetøj de gerne vil lege med. De er selvhjulpne g indgår i gde legerelatiner med hinanden, g der er meget få knflikter. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 8

9 Tnen blandt børnene er anerkendende g nysgerrig, g de kan tydeliggøre deres intentiner g ønsker verfr hinanden. Børnene er åbne g trygge ved min tilstedeværelse, g inddrager mig naturligt, hvis de har brug fr hjælp f. eks på legepladsen. Jeg bliver gså guidet rundt på legepladsen af 2-3 drenge, sm meget ivrigt g stlt frtæller m deres legeplads. Tilsynet anbefaler følgende udviklingspunkter: Udarbejde læreplan fr vuggestue gruppen ( 8.). Evaluering - 9.stk 2. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 9

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere