Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse"

Transkript

1 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej Silkeborg Tlf Organisatorisk placering Den socialpsykiatriske Bostøtte i Silkeborg kommune giver støtte til voksne sindslidende, som har behov for længerevarende regelmæssigt støtteforløb. Bostøttens ydelse gives på baggrund af servicelovens 85. Bofællesskabernes juridiske grundlag er lov om almene boliger 105. Der ydes bostøtte til ca. 260 mennesker, og der er ca. 55 ansatte. Bostøtten i Silkeborg kommune består af 7 teams fordelt i kommunen. Dertil er knyttet bosteder og væresteder. Hvert team er tværfagligt sammensat og består af 6-10 personer. Socialpsykiatrien består udover bostøtten af: Birkeparken, Mødestedet, PH Aktiv, Aktivitets tilbuddet i Hinge, Botilbud i Hinge, Botilbudet i Kjellerup, Støttecentret i Kjellerup samt Akut døgntilbud i Silkeborg. Lederen af Bostøtten er en del af et lederteam i Socialpsykiatrien. Der er ansat en uddannelseskoordinator i socialpsykiatrien som kan kontaktes på Samarbejdsrelationer Personale i bostøtten er tværfagligt sammensat. (ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, sygeplejersker, plejer, social og sundheds assistenter) Personalet samarbejder med resten af socialpsykiatrien i forskellige kursus/temadage sammenhænge. (f.eks. kognitivt kursus) Alt samarbejde med borgerne, aftales med den enkelte borger. Der kan samarbejdes med alle de instanser som vedrører borgernes liv så som, pårørende, sagsbehandler, jobcenter, akut døgn, lokal 1

2 Borger kategorier Centrale problemstillinger psykiatrisk center (LPC), læger, tandlæger og evt. arbejdspladser. Bostøtten yder støtte til voksne sindslidende, som har et behov for et regelmæssigt støtteforløb. Med udgangspunkt i den sindslidendes behov arbejdes der på at støtte den enkelte i at stabilisere, vedligeholde og udvikle personlige, praktiske og sociale færdigheder. Omdrejningspunktet er samarbejdet med det enkelte menneske, hjemmet og nærmiljøet. Der ydes støtte, træning og kompenserende hjælp, som kan fremme borgerens evne til at mestre de vilkår, livet med en sindslidelse giver. Teamets arbejde tager udgangspunkt i, at borgeren opnår tryghed i det sociale fællesskab og kan deltage ud fra egne kompetencer og ressourcer til fx madlavning, ture ud af huset osv. Derudover er målet for borgerne, at de vha. faste rammer og struktur opnår en stabilitet i livet, som hjælper dem til at mestre livet med en sindslidelse, så det bliver det gode liv for dem. De mest gængse sindslidelser som borgerne kan have er indenfor grupperne: skizofreni, depressioner, personlighedsforstyrrelser, bipolare lidelser og misbrug/dobbeltdiagnoser. Centrale problemstillinger kan være nogle af nedenstående punkter. Støtte til at mestre hverdagslivet Problemstillinger i forhold til misbrug og sindslidelser Det at leve med en sindslidelse, sygdomsindsigt Sund levevis Netværks dannelse (familie, venner..) Beskæftigelse Motion Økonomi Motivation Kontakt til offentlige instanser Medicin Hygiejne Praktiske gøremål Opretholdelse af døgnrytme Aktiviteter ud af huset Sociale færdigheder 2

3 Praktikstedets værdigrundlag Bostøtten arbejder ud fra hele Silkeborg kommunens fælles værdigrundlag, som er følgende: Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng Beskrivelse af social- og sundhedsfaglige forhold Borger forløb og situationer De daglige opgaver vil så vidt muligt tage afsæt i praktik målene. På den måde støttes elevens læringsmuligheder. I bostøtten er den enkelte medarbejder kontaktperson for en gruppe borgere. De fleste borgere er tilknyttet to bostøtter, som samarbejder omkring opgaverne ude hos borgeren. Som kontaktperson har man ansvaret for en række opgaver, som man i samarbejde med borgeren udfører. Eleven vil være medkontaktperson for nogle borgere i praktikken. Som medkontaktperson får eleven blandt andet et billede af social og sundheds assistentens arbejdsopgaver. Medkontaktpersonfunktionen giver rig mulighed for at arbejde med sammenhængende og individuelle borgerforløb. Udarbejdelse/revidering af borgerbeskrivelse Udarbejdelse/revidering af handleplaner Netværksmøder Individuelle samtaler Ledsagerfunktion Praktiske opgaver Observationer Det kan fx være: ledsagelse til bank, læge, tage med på biblioteket, få startet på rengøringen i egen bolig, mødes med behandlere i lokalpsykiatrien. Alt sammen med et støttende og sundhedsfremmende perspektiv, planlagt sammen med borgeren. Ud over arbejdet som medkontaktperson vil eleven også have opgaver/aktiviteter i forbindelse med Mødestedet. Disse aktiviteter kan finde sted i eftermiddags og aften timerne. 3

4 Social- og sundhedsfaglige opgaver Social- og sundhedsfaglige metoder De sundhedsfaglige opgaver eleven varetager vil have borgeren i centrum. Med det udgangspunkt vil eleven kunne arbejde med målene for praktikken. De social og sundhedsfaglige opgaver kan være. Sundhedsfremme og forebyggende støtte Observationer Jeg-støtte Samtaler med borgerne (kommunikation) Det at skabe relationer, vedligeholde og afslutte dem Understøtte skabelsen af stabilitet i hverdagen Medicin Vejledende i forhold til borgere og kolleger Støtte op om aktiviteter og være igangsætter af aktiviteter Have fokus på arbejdsmiljø og det tværfaglige samarbejde De beskrevne metoder anvendes såvel i det direkte samarbejde med borgerne som mere sekundært i samarbejdet med kolleger for dermed at opkvalificere støtten til borgerne. Kontakt person arbejdet (kommunikations- og relations arbejde) Dokumentation Handleplaner og status beskrivelser Stemmehøring NADA Jeg støtte Kognitiv terapi Recovery Arbejdsmodellen (refleksions redskab som udleveres på skolen) Daglig refleksion med kolleger. 4

5 Personale Personale sammen sætning og antal Beskrivelse af ansvars- og kompetencefordeling mellem praktikvejlederen og andre personer der er medansvarlige for elevernes praktikuddannelse Der er 7 ansatte. Medarbejderne er tværfagligt sammensat. Team Midtby har tre praktikvejledere som deler ansvaret for elevernes praktikforløb i bostøtten. Socialpsykiatrien har ansat en uddannelses koordinator som er praktikvejlederens supervisor. Eleverne kan henvende sig hos uddannelseskoordinatoren i forhold til overordnede tvivls spørgsmål vedrørende praktikken, eller hvis der er problemer i forhold til samarbejdet på praktikstedet. Lederen af bostøtten har det overordnede ansvar for praktikforløbet. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Praktikperiodens organisering og tilrettelæggelse Eleverne arbejder i dag timerne og skal forvente at arbejde ca. en aften om ugen. Dagarbejde er i tidsrummet Aften arbejde fra Den første uge af praktikken indeholder introdage efter stedets intro program. Efter ca. 14 dage vælges i samarbejde med praktikvejleder og borgeren, hvem eleven skal være tilknyttet som medkontaktperson. Praktikken vil indeholde: Velkomstbrev indeholdende arbejdstider for den første måned. Planlægningssamtale, inden for de første 14 dage. Midtvejssamtale. Slutevaluering. Uge vejledninger aftales fra uge til uge. Mulighed for daglig vejledning ved det personale der er på arbejde. Studiegruppe samlinger med andre SSA elever i praktik i Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Undervisning i medicin, kognitiv terapi og muligvis andre undervisnings tilbud. Eleven er ansvarlig for: egen faglig og personlig udvikling afklaring og præsentation af egen faglige og personlige forudsætninger at forberede og udarbejde skriftligt materiale i forbindelse med planlægningssamtalen. at medbringe evaluering fra tidligere praktik til planlægningssamtalen 5

6 at reflektere over social og sundhedsfaglige handlinger, og de normer og værdier der indgår i disse at søge vejledning at være aktiv i forhold til at skrive logbog at arbejde med målene relateret til de opgaver der er i hverdagen efter endt praktik at udarbejde en skriftlig evaluering til praktik stedet. Praktikvejlederne er ansvarlige for: introduktion til læringsmuligheder og rammer at strukturere og koordinere praktikken at samarbejde med skolen vedrørende praktikken at vejlede kolleger i uddannelsesmæssige spørgsmål at være rollemodel for eleven at vejlede eleven at reflektere sammen med eleven at give tilbagemelding til eleven, i logbogen. at evaluere eleven Kontaktlæren er ansvarlig for: at være til rådighed, hvis eleven eller praktikvejlederen har brug for det at planlægge reflekterende team og deltage i det. Uddannelseskoordinatoren er ansvarlig for: at medvirke til at skabe et godt uddannelses-, lærings- og studiemiljø at være kontaktperson mellem skolen og praktikstedet at samarbejde med praktikvejlederne ved behov for helhedsevalueringer at praktikstedsbeskrivelser udarbejdes og opdateres, dette i samarbejde med praktikvejlederne. at supervisere og rådgive praktikvejlederne at afholde studiegruppe at planlægge og afvikle medicin undervisning planlægge relevant undervisning for elever og studerende i socialpsykiatrien efter behov deltage i samtaler med eleverne at koordinere fordelingen af elever i socialpsykiatrien i Silkeborg kommune 6

7 Generelle forventninger til eleven: udviser respekt for den enkelte borger synliggør personlige læringsmål for praktikstedet anvender teori samt egne personlige og faglige erfaringer i refleksioner over egne og andres handlinger gør opmærksom på egne observationer og overvejelser af forskellige karakter, og synliggøre det i logbogen. opsøger og modtager vejledning sammen med medarbejderne uddyber og begrunder egne handlinger samt evaluere egne handlinger er aktiv deltagende i praktikforløbet, udviser initiativ og er opsøgende arbejder reflekterende, engageret og er klar til at at bruge sig selv arbejder med egne grænser, holdninger og værdier giver og modtager feedback kender sit kompetenceområde og er positiv overfor udfordringer er åben overfor egen trivsel i bostøtten møder på aftalte tider Læringsmiljø I hverdagen inddrages eleven i arbejdsfællesskabet og dermed også i de faglige refleksioner og planlægningen af handlinger sammen med borgeren. Det forventes, at eleven er aktivt deltagende i hverdagen og stiller uddybende spørgsmål til praksis. Eleven oprettes på det kommunale intranet og kan bruge stedets litteratur. Eleven vil deltage i forskellige informations- og undervisningstilbud i socialpsykiatrien. Desuden er der en studiegruppe bestående af de SSA elever som er i praktiks i socialpsykiatrien. Denne gruppe mødes 3 gange i praktikken. Der vil være tre timers studie tid pr. uge. Der vil en gang om ugen, være 1 time vejledningssamtale Socialpsykiatrien er desuden praktiksted for ergoterapeut-, sygepleje- og pædagogstuderende. Vejlednings- og evalueringstilbud Bostøtterne i Midtby reflekterer dagligt ift. overvejelser og observationer. En gang om ugen har personalet afsat tid til teammøde, hvor der er forskellige ting på dagsorden: info fra ledelsen, borgermøde, kollegial respons, 7

8 borgergennemgang, supervision, personale trivsel osv. Eleven forventes at deltage i de forskellige møder og refleksionsfora. Der er ekstern supervision ca. 5 gange om året, Den planlagte ugentlige vejledning. Der vil én gang ugentligt være vejledning, evaluering og planlægning med, af 1 times varighed. Vejledningen vil tage udgangspunkt i elevens eget ønske og valg af en praksissituation. Det forventes at eleven har forberedt sig med skriftligt oplæg i logbogen. Det forventes at eleven bruger logbogen til at dokumentere og planlægge egne læreprocesser. Der vil blive evalueret i forhold til målene. Der planlægges hvilke områder eleven arbejder med i den følgende uge. Den daglige refleksion. Den daglige refleksion foregår med de kollegaer der er på arbejde. Formålet er, at eleven får tid og rum til fordybelse og refleksion over det vedkommende har oplevet. Det er også muligt for eleven og de medarbejdere der er på arbejde at være undersøgende i forhold til egne og andres handlinger. Elevens evaluering af praktikken. I den sidste praktik uge afholdes en evalueringssamtale, hvori elevens mål evalueres. Det forventes at eleven udarbejder en skriftlig evaluering af praktikstedet. Praktikstedet sender evalueringerne til uddannelseskoordinatoren. Praktikvejledernes social- og sundhedsfaglige samt pædagogiske kvalifikationer Praktikvejlederne er ansatte i socialpsykiatrien og har flere års praksis erfaring. Alle vejledere har gennemført praktikvejleder kurset. Vejlederne deltager så vidt muligt i skolens temadage. Vejlederne mødes 2 gange om året i netværksgruppe med andre praktikvejledere i socialpsykiatrien. 8

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende. Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende. Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere