Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning"

Transkript

1 Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015

2 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse med ISO 9001for kvalitetsledelse. Tengslemark2 Beregning af blandingszoner

3 Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Januar 2015 Udarbejdet for Repræsenteret ved Odsherred Spildevand A/S Sascha Boserup Projektleder Flemming Møhlenberg Projektnummer Godkendelsesdato Revision Klassifikation Draft2 Begrænset DHI. Alle rettigheder forbeholdt DHI. Ingen dele af dette dokument må uden forudgående skriftlig tilladelse fra DHI reproduceres, transmitteres eller på anden måde formidles i nogen form eller på nogen måde uden for modtagerens organisation. DHI Agern Alle Hørsholm Telefon: Telefax:

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund Undersøgelsens indhold og omfang Metode Resultater Sammenfatning og konklusion... 6 Bilag A Udløbskoncentrationer for 32 stoffer fra danske rensningsanlæg i 2012 og beregnede fortyndingsfaktorer for at overholde miljøkvalitetsstandarder for overfladevand Bilag B Fortyndingsforhold ved udløb fra planlagt Tengslemark-2 rensningsanlæg ved anvendelse af én og 2 portåbninger (diffusorer) i

6 ii Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 DHI

7 1 Baggrund I forbindelse med revision af spildevandsplaner ønsker Odsherred Forsyning A/S at etablere et nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløb i Kattegat. Af hensyn til vandmiljøet skal det sikres, at gældende vandmiljøkvalitetskrav for de forskellige forurenende stoffer i spildevandet kan overholdes på randen af en blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningspunktet 1. Det er på den baggrund, EnviDan A/S på vegne af Odsherred Forsyning A/S har bedt DHI om en overslagsmæssig beregning af fortyndingsforholdende ved udledningspunktet i Kattegat. 1 Miljøministeriet. Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. BEK nr af 25/08/

8 2 Undersøgelsens indhold og omfang Undersøgelsens indhold og omfang er efter aftale med Lise Karstenskov Hughes, EnviDan A/S udmøntet i 5 punkter: Beregning af fortyndingen ved udløbet fra havledningen vha. værktøjet der ligger bag Fortynding langs danske kyster 2 Fortynding beregnes initialt ud fra 1-2 diffusorporte og hvis resultaterne forekommer kritiske gennemføres yderligere beregninger med 4 diffusorporte. Beregning af blandingszoner, afpasset efter koncentrationer af forurenende stoffer i spildevand, der kan opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknikker. Der anvendes erfaringstal fra rapporten Nøgletal 3 suppleret med reviderede/opdaterede data for forurenende stoffer i spildevand 4, indgår som datagrundlag for beregning af blandingszonerne. Lokalisering og udbredelsen af blandingszoner anføres på kort. Anvendt metode, resultater og konklusion afrapporteres i et kort notat Omkring beregningsværktøjet skal anføres at der er tale om et screeningsværktøj der kan vurdere generelle fortyndingsforhold langs danske kyster. Værktøjet bør ikke anvendes til detaljeret design af udløbslængde, men det kan bruges til en overordnet vurdering af fortyndingsforholdene i udledningsområdet, herunder også effekten mellem at benytte forskellige diffusor-arrangementer. Såfremt fortyndingsforholdene vurderes at være kritiske i forhold til kravene omkring vandkvalitet bør der udføres mere detaljerede beregninger af de lokale strøm- og dermed fortyndingsforhold. Baseret på eksisterende viden om indhold af miljøfarlige stoffer i udledning fra avancerede rensningsanlæg 3 tyder alt på at fortyndingsforholdene ikke er kritiske. Da beregningerne gennemføres for varierende strømforhold over et typisk år behandles resultaterne statistisk og afstanden fra udledningspunkt til kanten af blandingszonen vil så svare til f.eks. 5 % fraktilen for overskridelse, dvs. i 95 % af tiden vil kravet til vandkvaliteten være opfyldt i den pågældende afstand. EnviDan A/S har leveret information med koordinater for afløbsledningen, maks. flow (l/s) samt dimension af havledning som det fremgår af tabel 2-1, tabel 2-2 og tabel 2-3. Udløbs portåbninger er sat til 0,3 m. Tabel 2-1 Én udløbsport Placering X-koordinat Y-koordinat Vanddybde Vanddybde m m m havbund diffusor , ,64 8,1 7,9 425 Udløb l/s Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen Nøgletal for miljøfarlige stoffer i spildevand fra rensningsanlæg på baggrund af data fra det nationale overvågningsprogram for punktkilder Naturstyrelsen Punktkilderapport 2011; Naturstyrelsen Punktkilderapport Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2

9 Tabel 2-2 To udløbsporte Placering m X-koordinat m Y-koordinat m Vanddybde havbund Vanddybde diffusor Udløb l/s , ,64 8,1 7,9 212, , ,39 8,8 8,6 212,5 Tabel 2-3 Fire udløbsporte Placering m X-koordinat m Y-koordinat m Vanddybde havbund Vanddybde diffusor Udløb l/s , ,64 8,1 7,9 106,25 223, , ,93 8,4 8,2 106,25 236, , ,03 8,8 8,6 106, , ,14 9,1 8,9 106,25 3 Metode Overslagsberegningerne over fortyndingsfaktoren er baseret på et webbaseret værktøj udviklet af DHI til Miljøstyrelsen. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i et forudsætningsnotat på hjemmesiden Fortyndingen af udledninger er helt afhængig af lokale strøm- og vanddybdeforhold. I forbindelse med ovennævnte værktøj har DHI således etableret en database med 1-års strøm og vandstandsforhold dækkende danske kyster gennem Beregningerne er etableret via en MIKE 21 model, der dækker de åbne danske kyststrækninger samt udvalgte fjorde. Modellen benytter en opløsning på m langs de åbne danske kyster. Det skal anføres at 2005 karakteriseres som et typisk år, hvad angår strømforhold langs de danske kyster. Fortyndingsberegningerne er baseret på relativt enkle empiriske beskrivelser af sammenhængen mellem strømforhold og tilhørende lokale spredningsforhold og omfatter derfor ikke fuldt dynamiske spredningsberegninger. Beregningerne bygger på en initialfortyndings beregning ud fra principperne i CORMIX ( der angiver overfladefortyndingen uden påvirkning fra strøm. Den videre fortynding i overfladefanen bygger på resultaterne angivet i (Petersen & Larsen 1990) 5. Beregningerne er foretaget hver 3. time gennem I fortyndingsberegningerne antages, at de udledte stoffer opfører sig konservativt, dvs. de føres passivt med strømmen, og ikke indgår i biologiske kredsløb så som optag i alger og efterfølgende sedimentation. Såfremt man benytter det webbaserede værktøj vises resultaterne af beregningerne grafisk og omfatter fraktiler for fortyndingsgraden i afstande af op til 500 m fra udledningspunktet. Såfremt brugeren har specificeret en 5 % fraktil, betyder dette, at i 5 % af tiden vil fortyndingen være mindre end eller lig med den beregnede værdi. 5 Petersen O & Larsen T (1990). Fortynding af lette overfladefaner. Proceedings of Int. Conf. on Physical Modelling of Transport and Dispersion, Boston USA, ed. / Adams, E.E. : Hecker, G.E

10 I forbindelse med den påtænkte havledning fra Odsherred Forsyning A/S har DHI dog etableret en dedikeret løsning, der viser fortyndingsforholdene og koncentrationer ud til en vilkårlig afstand. Den fortyndingsgrad som er nødvendig for ikke at overskride gældende miljøkvalitetskriterier 6 i havvand beregnes ud fra forholdet mellem koncentrationen af et givet stof i udløbsvandet og miljøkvalitetskriteriet for dette stof. Sammenligning af udløbskoncentrationer fra rensningsanlæg viser at mediankoncentrationerne (på tværs af rensningsanlæg) generelt har været svagt faldende siden 2002, men parallelt med denne udvikling er antallet af forurenende stoffer som kan analyseres kvantitativt øget ligesom der i samme periode er sket en øgning i antallet af stoffer, hvor der er fastsat miljøkvalitetskriterier. Den nødvendige fortyndingsgrad og størrelsen af blandingszonen ved en given udledning er derfor dynamiske størrelser, som påvirkes af (faldende) udløbskoncentrationer og fremkomst af ny viden, fx nye stoffers miljøpåvirkning og fastsættelse af miljøkvalitetskriterier. Beregning af den nødvendige fortyndingsgrad er baseret på udløbskoncentrationer fra 31 spildevandsanlæg målt i 2011 og Disse repræsenterer ca. 30 % af den samlede spildevandsmængde fra rensningsanlæg. Der er primært anvendt tal fra 2012 pga. en større repræsentativitet i form af flere gennemførte analyser. I øvrigt er der ikke større forskel i hverken middelværdier og medianværdier for forureninger målt i 2011 og Men sammenlignet med den tidligere Nøgletalsrapport 3, så er repræsentativiteten af miljøfremmede (organiske) stoffer betydeligt større i rapporterne dækkende I Bilag A er vist en oversigt af udløbskoncentrationer (middel, median, max., min.) for 2012, tilhørende miljøkvalitetskriterier samt beregnede fortyndingsfaktorer som er nødvendige for overholdelse af miljøkvalitetskriterierne. Der beregnes nødvendige fortyndingsfaktorer for 2 udvalgte stoffer (Bisphenol A og Nikkel, som kræver de højeste fortyndingsfaktorer i både 2011 og 2012 for at overholde miljøkvalitets-standarderne for overfladevand; se tabel 3-1 og Bilag A. Tabel 3-1 Middel- og mediankoncentrationer af Bisphenol A og Nikkel i udløb fra danske rensningsanlæg 7 Middel (µg/l) Median (µg/l) Bisphenol A 0,48 0,14 Nikkel 4,42 2,6 Fortyndingsfaktorerne beregnes på basis af middelkoncentrationer samt mediankoncentrationer, hvor den lavere mediankoncentration formodes at være mest repræsentativ for et nyt Tengslemark-2 rensningsanlæg, mens middelkoncentrationen typisk vil være sammenfaldende med 65 % percentilen 3. I gennemsnit er middelkoncentrationerne 2 gange højere end mediankoncentrationer og for adskillige stoffer (ca. 15 %) er middelkoncentrationen mere end en faktor 10 større end middelkoncentrationen, bl.a. fordi lavteknologiske mekaniske renseanlæg (der også indgår i punktkildeopgørelserne) har mindre renseeffektivitet end nyere renseanlæg med mere avancerede rensemetoder 4. 6 Bekendtgørelse 1022 af 25/08/2010 (bekendtgørelsens 4 definerer et miljøkvalitetskriterium som det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer) 7 Naturstyrelsen Punktkilderapport Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2

11 4 Resultater På baggrund af de maksimalt tilladelige koncentrationer i recipienten kan man beregne de nødvendige fortyndingsfaktorer for at miljøkvalitetskriterierne ikke overskrides for de mest kritiske stoffer, Bisphenol A og Nikkel (Tabel 4-1, se Bilag A). Tabel 4-1 Middel og median udløbskoncentrationer af Bisphenol A og nikkel fra rensningsanlæg, miljøkvalitetskriterier og beregnede fortyndingsfaktorer baseret på middel- og mediankoncentrationer. Middel (µg/l) Median (µg/l) Maksimal tilladte koncentration i havet (µg/l) Fortyndingsfaktor Middel Median Bisphenol A 0,48 0,14 0, Nikkel 4,42 2,6 0, I Figur 4-1 er vist den beregnede fortyndingsfaktor i en given afstand svarende til 5 % fraktilen. Beregningen er gennemført med én (tabel 2-1) og to (tabel 2-2) diffusorer. Figur 4-1 Udledning med to porte. Beregnet mindste fortyndingsfaktor svarende til 5 % fraktilen. Den røde pil angiver udledningspunktet nærmest stranden. Den røde oval indikerer den omtrentlige blandingszone. 5

12 Figur 4-2 Strømrose baseret på beregnede strømforhold ud fra kysten (i 40 % af tiden er strømhastigheden under 3 cm/s). Som det fremgår af figur 4-1 opnås en fortynding på 50 meget tæt på udledningspunktet, dvs. indenfor en afstand af m. Det skal videre nævnes, at ved lave strømhastigheder, som der er tale om her (se figur 4-2), vil overslagsberegningerne underestimere spredningen, idet overfladefanen da vil spredes radiært omkring udledningspunktet. De beregnede værdier kan derfor være noget konservative. Da fortyndingsforholdene ikke vurderes at være kritiske lave blev der yderligere beregnet med én portåbning (tabel 2-1). Fortyndingsforholdene er i praksis ens med anvendelse én eller to portåbninger og i gennemsnit øges den beregnede fortynding (kun) med 0,1-0,2 % når man går fra én til to portåbninger (se Bilag B). 5 Sammenfatning og konklusion Fortyndingsforhold ved det planlagte udledningspunkt af spildevand fra Tengslemark-2 rensningsanlæg er beregnet med et webbaseret screeningværktøj udviklet af DHI til Miljøstyrelsen. Beregningerne viser at ved der ved anvendelse af 2 portåbninger (diffusorer) opnås en fortynding på 50 gange i 95 % af tiden i en afstand fra 10 m til 50 m fra udledningspunktet. Der er identificeret 2 stoffer (Bisphenol A og Nikkel) i udledninger fra danske rensningsanlæg - der i forhold til miljøkvalitetsstandarderne forekommer i høje koncentrationer og som kræver den største fortynding blandt alle indholdsstoffer. Mest sandsynligt vil der være behov for en fortynding af spildevandet på 12 til 14 gange for ikke at overskride miljøkvalitetsstandarderne. Hvis man antager et væsentligt højere indhold af Bisphenol A (svarende til middelkoncentrationen i udløb fra danske effektive og ældre mindre effektive - rensningsanlæg) vil det være nødvendigt med en fortynding af spildevandet på 48 gange. Dette anses dog for usandsynligt fordi rensningsanlægget antages at anvende moderne og avancerede rensemetoder. Det konkluderes, at - fortyndingsforholdene i praksis er ens ved anvendelse af én og to portåbninger (diffusorer) 6 Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2

13 - anvendelse af én portåbning (diffusor) placeret i en afstand af 210 m fra kystlinjen er tilstrækkelig for at opnå den nødvendige fortynding (ca. 50 gange) indenfor en afstand på mellem 10 og 50 m fra udledningspunktet. - selv under antagelse af mindre effektiv rensning vil miljøkvalitetskriterierne ikke overskrides udenfor en afstand på 50 m fra udledningspunktet i 95 % af tiden - på baggrund af en forventet effektiv rensning af spildevand er det sandsynligt at blandingszonen ikke vil overstige ± 25 m fra udledningspunktet. 7

14 - 8 Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2

15 Bilag A Udløbskoncentrationer (middel, median, max., min. 5 % og 95 % fraktiler) fra 31 rensningsanlæg, antal analyser gennemført i 2012, tilhørende miljøkvalitetskriterier samt beregnede fortyndingsfaktorer som er nødvendige for overholdelse af miljøkvalitetskriterierne. Nikkel og Bisphenol A er de 2 stoffer som kræver de største fortyndingsfaktorer for spildevandet. Der er kun medtaget stoffer hvor der både foreligger et rimeligt antal målinger (Statistik tillader beregning af gennemsnit) og samtidigt findes miljøkvalitetskriterier. Middel Median Maks Min Antal Analyser 5 % fraktil 95 % fraktil Marin MKK Fortyndingsfaktor Stofparameter µg/l analyser > DG µg/l µg/l Middel Median Metaller Arsen 1,21 1,1 3,8 <0, ,4 2,8 0,11 11,00 10,00 Barium 32, < ,3 5,8 5,67 3,62 Bly 1,06 0,5 10 <0, ,14 0,34 3,12 1,47 Bor ,07 2,13 Cadmium 0,02 0 0,26 <0, ,14 0,2 0,10 Chrom 0,57 0 4,1 <0, ,91 3,4 0,17 Kobber 8,37 2,25 65 < ,5 39,2 1 8,37 2,25 Kviksølv 0,05 0 1,1 <0, ,12 0,28 0,18 Molybdæn 2,04 1,35 19 < ,5 4,5 6,7 0,30 0,20 Nikkel 4,42 2,8 29 < ,5 10,55 0,23 19,22 12,17 Vanadium 0,56 0 2,5 < ,03 4,1 0,14 Zink 45, < ,3 111,5 7,8 5,81 3,85 Aromatiske kulbrinter Xylen 0,02 0 0,23 <0, ,11 1 0,02 Naphthalen 0,02 0 0,31 <0, ,07 1,2 0,02 Toluen 1,55 0,03 38 <0, ,01 4,4 7,4 0,21 0,004 Trimethylnaphthalen 0,01 0 0,28 <0, ,03 0,12 0,08 p-xylen, m-xylen 0,01 0 0,18 <0, ,07 1 0,01 Phenoler Bisphenol A 0,48 0,14 3,6 <0, ,01 2,31 0,01 48,00 14,00 Nonylphenoler sum 0,48 0,17 3,7 <0, ,03 2,44 0,3 1,60 0,57 Phenol 7,46 0, <0, ,05 16,8 0,77 9,69 0,29 Halogenerede alifatiske kulbrinter Tetrachlorethylen 0,75 0,06 0,23 <0, ,01 0, ,08 0,01 Trichlormethan - chloroform 0,15 0,04 1,2 <0, ,01 0,52 2,5 0,06 0,02 PAH-forbindelser Benzo(b+j+k)fluoranthener 0, ,05 <0, ,02 0,03 0,10 Phenanthren 0, ,061 <0, ,03 1,3 0,004 Pyren 0, ,038 <0, ,016 0,0017 1,76 Fosfor-triestere Tri-n-butylphosphat 0,06 0,04 0,4 <0, ,01 0,2 8,2 0,01 0,005 TCPP 1,13 1 3,1 <0, ,53 2, ,02 0,02 Triphenylphosphat 0,04 0,03 0,11 <0, ,01 0,08 0,074 0,54 0,41 Blødgørere DEHP 2,92 0,93 13 <0, ,05 9,95 1,3 2,25 0,72 Diethylphthalat(DEP) 0,25 0 1,6 <0,1-0, ,3 0,23 1,09 Detergenter Alkylbenzensulfonat(LAS) 369, < , ,84 0,35 Humane antibiotika Trimethoprim 0,04 0,03 0,25 <0, ,003 0, ,004 0,003 9

16 Bilag B Fortyndingsforhold ved udløb fra det planlagte Tengslemark2 rensningsanlæg med anvendelse af én portåbning (øverst) og 2 portåbninger (nederst). 10 Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 4. juni 2014 Vores reference: 30.5227.51 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Må citeres med kildeangivelse. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen

Må citeres med kildeangivelse. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Punktkilder 2014 Titel: Punktkilder 2014 Emneord: URL: Punktkilder, regnvand, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug, saltvandsbaserede fiskeopdræt, spredt bebyggelse, udledningsmængder,

Læs mere

Fortynding i søer og fjorde

Fortynding i søer og fjorde Fortynding i søer og fjorde Møde i ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand - 27. nov. 2013 Jørgen Krogsgaard Jensen To projekter: Fortynding i søer og fjorde til screening af effekter af

Læs mere

Fortyndingspotentiale for medicin og hjælpestoffer ved Danske Havbrug

Fortyndingspotentiale for medicin og hjælpestoffer ved Danske Havbrug Fortyndingspotentiale for medicin og hjælpestoffer ved Danske Havbrug Dansk Akvakultur Notat 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RÉSUME... II 2 INTRODUKTION OG BAGGRUND... II 3 METODE OG RESULTATER... III 3.1

Læs mere

Odsherred Spildevand A/S

Odsherred Spildevand A/S Odsherred Spildevand A/S Etablering af havledning fra Tengslemark renseanlæg Skitseforslag 20-10-2015 (revision 2) 5167rpAMR_Skitseforslag_Rev1_10-02-2015.docx Udarbejdet til: Odsherred Spildevand A/S

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Titel: Punktkilder 2010. Copyright : Må citeres med kildeangivelse Naturstyrelsen, Miljøministeriet URL: http://www.naturstyrelsen.

Titel: Punktkilder 2010. Copyright : Må citeres med kildeangivelse Naturstyrelsen, Miljøministeriet URL: http://www.naturstyrelsen. Punktkilder 2010 Titel: Punktkilder 2010 Emneord: Punktkilder, regnvand, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug, havbrug, udledningsmængder, vandmiljø, monitering, miljøfremmede stoffer,

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Endelig rapport November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg

Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg - på baggrund af data fra det nationale overvågningsprogram for punktkilder 1998-2012 Kolofon Titel: Opdatering af

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Teknologiudviklingsprojekt for Region Syddanmark og

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT INDHOLD. 1 Indledning og formål. 1 Indledning og formål 1

SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT INDHOLD. 1 Indledning og formål. 1 Indledning og formål 1 DONG ENERGY SKÆRBÆKVÆRKET, UDLEDNING AF KONDENSAT TIL RECIPIENT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BIDRAG TIL VVM FOR SKÆRBÆKVÆRKET,

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord DONG ENERGY A/S Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord 2/27 Notat om spormetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Resume 3 3 Indledning 4 4 Tilgang

Læs mere

Tilladelse til udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til havet øst for kommende dækmole ved Køge Marina

Tilladelse til udledning af kølevand fra Køge Kraftvarmeværk til havet øst for kommende dækmole ved Køge Marina DONG Energy Køge Kraftvarmeværk Værftsvej 2 4600 Køge Carsten Lunde-Jensen carlu@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 431-00033 Ref. JLH Den 24. oktober 2008 Tilladelse til udledning af

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Punktkilder 2004. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; fagdatacenterrapport

Punktkilder 2004. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; fagdatacenterrapport Punktkilder 2004 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 9 1.1

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Punktkilder 2003. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2003. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2003 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 16 2004 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Resume rapport Rent vand i Mølleåsystemet Resumé. Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering . Havmiljø, landbrug og målrettet regulering Aarhus Universitet Fører landbrugspakken os I den rigtig retning? Målrettet regulering, fremtidsdrøm eller realisme?. Indhold Danske kvælstoftilførsler og havmiljøet

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6. Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 6 Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger Miljøprojekt nr. 1573, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning

Læs mere

TUNGMETALLER I SEDIMENT OG BIOTA I LILLEBÆLT OG KOLDING FJORD INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Resume 3. 3 Indledning 4. 4 Tilgang og metode 4

TUNGMETALLER I SEDIMENT OG BIOTA I LILLEBÆLT OG KOLDING FJORD INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Resume 3. 3 Indledning 4. 4 Tilgang og metode 4 DONG ENERGY TUNGMETALLER I SEDIMENT OG BIOTA I LILLEBÆLT OG KOLDING FJORD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BIDRAG TIL VVM FOR SKÆRBÆKVÆRKET,

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Badevandsprofil 2012 Badevandsprofil for Tversted Strand, Tversted Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis der

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Risiko ved nedsivning af tag- og vejvand?

Risiko ved nedsivning af tag- og vejvand? Risiko ved nedsivning af tag- og vejvand? Pernille Palstrøm Foto: Finn Frandsen Med lånte fjer Oplæg holdes for Thomas H. Larsen 23. maj 2014 2 Rapporter og notater der har belyst problemstillingen de

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002. Punktkilder 2001. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002. Punktkilder 2001. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002 Punktkilder 2001 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon

Screening af forureningsrisiko. Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september 2013 John Pedersen / Orbicon Screening af forureningsrisiko Data- og GIS-udfordringer ved kompleks datasammenstilling PB Insights, den 19. september John Pedersen / Orbicon Eksempler på geografisk placering 2 Ønsker til i forhold

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Miljønotat. Kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, 3500 Værløse Miljø- og risikovurderinger. Sags nr.: B25344. Rådgiver. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Miljønotat. Kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, 3500 Værløse Miljø- og risikovurderinger. Sags nr.: B25344. Rådgiver. DJ Miljø & Geoteknik P/S Kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskov, 3500 Værløse Miljø- og risikovurderinger Sags nr.: B25344 Rådgiver Falkevej 12 3400 Hillerød Miljørådgiver: Allan Kastrup Dato: 20. april 2016 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen Punktkilder 2013 Titel: Punktkilder 2013 Emneord: URL: Punktkilder, regnvand, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug, saltvandsbaserede fiskeopdræt, spredt bebyggelse, udledningsmængder,

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen

Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen Bilag D Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen Naturstyrelsen har gennemgået samtlige de indsendte bidrag fra høringsfasen. Bidragene er vedlagt som bilag E. Bidragene har givet

Læs mere

Badevandsprofil Assens Næs Strand

Badevandsprofil Assens Næs Strand Badevandsprofil Assens Næs Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00161 Ref. hecla/rukso Den. 26. august 2009 Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Læs mere

Punktkilder 2003 - revideret udgave. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2003 - revideret udgave. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2003 - revideret udgave Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2005 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR

Læs mere

Overfladevand og risikovurdering. EnviNa - TM 19 Årsmøde for jord og grundvand 2014, den 9. oktober 2014 Sandra Roost, Orbicon A/S

Overfladevand og risikovurdering. EnviNa - TM 19 Årsmøde for jord og grundvand 2014, den 9. oktober 2014 Sandra Roost, Orbicon A/S Overfladevand og risikovurdering EnviNa - TM 19 Årsmøde for jord og grundvand 2014, den 9. oktober 2014 Sandra Roost, Orbicon A/S Disposition Screening af lokaliteter Kriterier og parametre i den automatiske

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7 Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Susanne Boutrup og Lars Moeslund Svendsen, Dato: August 2012 Side1/52

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Skåstrup V. Revideret 2016. Side 1 af 9

Skåstrup V. Revideret 2016. Side 1 af 9 Skåstrup V Side 1 af 9 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Teknik og Miljø. Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Teknik og Miljø. Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Teknik og Miljø ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Ramsherred 5 5700 Svendborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 7. okt. 2014 SIDE 1/15 REF SMBJ/SNS/KLM

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Rødvig Øst, Rødvig. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Rødvig Øst, Rødvig. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Rødvig Øst, Rødvig Ansvarlig myndighed: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge stevns@stevns.dk sikkerpost@stevns.dk Tlf.: 56 57 57 57 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Kapitel 3 Centraltendens og spredning

Kapitel 3 Centraltendens og spredning Kapitel 3 Centraltendens og spredning Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 25 Indledning I kapitel 2 omsatte vi de rå data til en tabel, der bedre viste materialets fordeling

Læs mere

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Kvælstof og andre miljøtrusler i det marine miljø Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Laden på Vestermølle

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07 Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden Jesper Larsen og Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen Punktkilder 2012 Titel: Punktkilder 2012 Emneord: URL: Punktkilder, regnvand, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug, havbrug, spredt bebyggelse, udledningsmængder, vandmiljø, monitering,

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Spredningsberegninger for Tengslemark Renseanlæg

Spredningsberegninger for Tengslemark Renseanlæg Spredningsberegninger for Tengslemark Renseanlæg Odsherred Forsyning Rapport Juli 2011 Spredningsberegninger for Tengslemark Renseanlæg Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com

Læs mere