TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG MILJØUDVALGET"

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side ) 186

2 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøområdet kollektiv trafik trafiksikkerhed havn, marina og Det maritime Nordfyn hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 187

3 Skattefinansieret s budget på det skattefinansierede områder er for 2014 på 77,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Havn og Marina -1% Miljøforanstaltninger 6% Redningsberedskab 9% Energibesparende foranstaltninger -1% Trafiksikkerhedspulje 3% Vedligeholdelsespulje 4% Vej og Park 40% Kollektiv trafik 19% Vintervedligeholdelse 9% Vejafvandingsbidrag 4% Gadelys 4% 188

4 Skattefinansieret Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Teknik- og miljøudvalget Heraf udgør serviceudgifter Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Udvikling af Søbadet i Bogense Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfonden

5 Driftsafdelingen Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. Stillingelingelingelinger Stil- Stil- Stil- TOTAL 52, , , , Personale m.v Indtægter Sportspladser Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele) Udvikling af Søbadet i Bogense Personale m.v. Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale. Indtægter Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 2,9 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. Der udføres arbejde for egne institutioner samt mindre anlægsopgaver. Der udføres ligeledes transportopgaver for hjælpemiddelområdet samt dagplejen. Der anvendes samlet 9,4 årsværk hertil. 190

6 Driftsafdelingen Sportspladser Der vedligeholdes i alt 48 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. Vej og Park vedligeholder ikke kunstgræsbaner. Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således: Græsslåning - 0,8 årsværk. Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. 0,4 årsværk. Muldvarpebekæmpelse 0,1 årsværk. Grønne områder Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner slås hver uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden. Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede slås 8-10 gange årligt. Fællesgræs, højt naturgræs slås 2 gange årligt. Der anvendes samlet 7,9 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,4 årsværk til græsslåning og 6,5 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m. Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,0 årsværk. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v. Legepladser Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier: Små legepladser 11 stk. Mellem legepladser 8 stk. Store legepladser 8 stk. Naturlegepladser 4 stk. Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af egen certificeret legepladsinspektør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner. Offentlige toiletter Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 11 forskellige adresser, i alt 30 toiletter. 16 helårsåbne toiletter på 6 adresser 14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæson ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området. Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver varetages dog stadig af Vej og Park. Der indgår pasning af nyt toilet ved Hasmark Strandpark, toilet i Otterup bymidte samt toilet ved Søndersø Bypark. Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden maj til september. Øvrig drift (Strandområder og Søbadet) Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græsslåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere rengøres og vedligeholdes 2 beach-volley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense. 191

7 Driftsafdelingen Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter. Der anvendes 0,8 årsværk på strandområder og Søbadet. Vejadministration Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer. Vejbelægninger Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer: A-veje 158 km B-veje 372 km C-veje 356 km Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje. Vejdrift Vej og Park udfører følgende opgaver på området: Område Opgave Årsværk Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 7,4 Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrangementer. 0,3 Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter. 0,2 Rabatter Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs. Hegn Hegnsklipning 0,6 Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,3 Stier Fortove Vejbrønde Dræn Skilte og afmærkning Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov. Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelser af nye fliser til erstatning for defekte fliser. Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde. Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn. Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og afmærkninger af f.eks. hajtænder 3,5 0,1 0,7 1,0 0,3 0,8 192

8 Driftsafdelingen Område Opgave Årsværk samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v. Der er fra og med budget 2014 afsat midler til vedligeholdelse/renholdelse af Hasmark Strandpark samt Søndersø bypark. Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin. Driftsbygninger Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesytemer, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 1,8 årsværk til formålet. Maskiner og Materiel Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af: Varebiler 26 stk. Traktorer 18 stk. Lastbiler 4 stk. (3 små) Rendegravere 2 stk. Fejemaskine 1 stk. Teleskoplæsser 1 stk. Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner I alt anvendes 3,0 årsværk til reparation og klargøring af maskiner. Budgetaftalen 2014 I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet: Der er i 2014 afsat kr. samt kr. i budgetoverslagsårerne til afledte driftsudgifter af anlægsprojektet Udvikling af Søbadet i Bogense. Reduktion i ledelse på kr. Vintervedligeholdelse Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ. Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug. Vej og Park anvendte i ,2 årsværk til vintertjeneste på de kommunale veje, stier og pladser. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vintervedligeholdelse

9 Driftsafdelingen Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S. Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på 42 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vejafvandingsbidrag Gadelys Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset, med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår. Udgiften til det nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget. Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem bygherre og samarbejdspartner. De opnåede energibesparelser finansierer investeringerne i de energibesparende gadelys. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Gadelys Kollektiv trafik FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange. Der er fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute 122 mellem Morud og Odense. Der er i budgettet indarbejdet kr. til formålet. Der er tale om en forsøgsperiode. Der er ligeledes pr. 13. august 2012 indført ny ordning for telekørslen. Det er nu muligt at køre i mellem 2 distrikter. Der er i budgettet afsat kr. til formålet. 194

10 Driftsafdelingen På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Budgetaftalen 2014 I forbindelse med budgetaftalen er budgettet til telekørsel nedskrevet med kr. Trafiksikkerhedspulje Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme

11 Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Energibesparende foranstaltninger Abonnement til energistyringssystem I det Budget 2014 er der afsat et anlægsbudget på kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2014 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger. Der vil i 2014 være fokus på områderne: Energirigtig belysning Varmeanlæg udnyttelse og effekt Vedvarende energikilder (fx solceller) Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotientialet. 196

12 Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Søndersø. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 3, , , , Redningsberedskab, Fælles formål Redningsberedskab, Forebyggelse Redningsberedskab, indsats Afhjælpende Der er budgetlagt med 1 viceberedskabschef, 1 beredskabsinspektør og 4 indsatsledere på deltid. Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder. Budgetaftalen 2014 Der i driftsbudgettet afsat kr. årligt til vedligehold, eftersyn af materiel samt indkøb af sandsække afledt af anlægsprojektet Klimasikring Beredskab. 197

13 Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsminder m.v.. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne. Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner samt klimaplan ligger også i Natur og Miljøs regi. I budgtettet for Miljøforanstaltninger er der indarbejdet kr. vedrørende vand- og Naturplaner, som løber til og med På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Budgetaftalen 2014 I forbindelse med Budgetaftalen 2014 er følgende budgetændringer indarbejdet: Naturforvaltning er reduceret med kr. Vedligeholdelse af vandløb er reduceret med kr. Miljøforanstaltninger er opskrevet med kr. som afledt drift af anlægsprojektet Natur- og kulturarvsgenopretning. 198

14 Tusinde Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Havn og Marina Havn og Marina Drift af Bogense Havn og Marina - Havneinvesteringsfonden Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 566 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2014 ca gæsteanløb. Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2014 er der budgetteret med et driftsoverskud på kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2031: Investeringsplan Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og Renovering bro Ø. Mole inkl. el og vand Udskiftning elstandere Marina øst Udskiftning elstandere Gl. havn Bådopbevaringspladser befæstiges med knust asfalt Slidlag (OB) på P-arealer Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport Diverse rep af bolværk og broer Anlægsaktiviteter Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2014 og overslagsårerne, og området vil jf. investeringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden økonomi vist Udvikling i saldoen i Havneinvesteringsfond opgjort ultimo året over perioden Akkumuleret saldo i Havneinvesteringsfonden ultimo året samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer 199

15 Tusinde Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Havn og Marina På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Bogense Havn og Marina: Stillingelingelingelinger Stil- Stil- Stil- TOTAL 3, , , ,0-704 Personale, ejendomme m.v Faste bådpladser Gæstepladser Vareafgifter Bad, vaskeri og bom Øvrige indtægter Maskiner og materiel Elafgift (indtægter) Bådstativer Havneudviklingsfonden I 2012 er der anskaffet følgende ejendomme, som indgår i havneudviklingsfonden: Sejlerkajen 3 Vestre Havnevej 29 B Tilbagebetalingen af investeringerne sker minimum over en 15 årig periode, via indtægter i form af en efterfølgende lejeindtægter. I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneudviklingsfondens økonomi vist Udvikling i saldoen samt opsparingen i Havneudviklingsfonden opgjort ultimo året over perioden Nettoopsparing i Havneudviklingsfonden Akkumuleret saldo i Havneudviklingsfonden ultimo året Ovenstående graf viser, at udviklingen i den akkumulerede saldo i havneudviklingsfonden er i balance i

16 Havn og Marina Idet de foretagne investeringer minimum skal tilbagebetales over en 15 årig periode, vil der med det nuværende indtægtsbudget i perioden opspares midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opspares kr. til sådanne investeringer. På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrukket drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Sejlerkajen Vestrehavnevej 29 B Lejeindtægt havnearealer

17 Brugerfinansieret Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2014 på 1,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Renovationsområdet Dagrenovation 26% Indtægter -50% Genbrugsstationer 26% Renovation Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. Renovationsområdet forventes at have opsparet kr. ultimo Overskuddet forventes i 2014 nedbragt med kr. 202

18 Brugerfinansieret Økonomisk oversigt Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Teknik- og miljøudvalget - forsyning Heraf udgør serviceudgifter Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter

19 Brugerfinansieret Dagrenovation Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger. Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkontakt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne. I sidste halvdel af 2012 er et nyt IT-system sat i drift til styring af renovationsområdet. Systemet indeholder også et web-modul, der vil give borgerne mulighed for at kommunikere med Genbrug og Renovation via kommunens hjemmeside. Denne del af systemet ventes at være klar til brug ultimo 2012/primo Når det nye IT-system er fuldt indkørt i løbet af 2013, forventes det at give en årlig driftsbesparelse på ca kr. Kontrakten på renovationskørsel udløber pr. 31. december 2013, men kan forlænges frem til 31. december Der skal i første halvdel af 2013 tages stilling til, om kontrakten skal forlænges eller et nyt udbud sættes i gang. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Fagpersonale Indkøb af spande Bortskaffelse af affald Udbud, affaldsplaner m.v Administrationsudgifter IT-udgifter til styring af renovationsområdet Indsamling af dagrenovation Salg af kerneydelser Forrentning af mellemværende Genbrugspladserne Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen. Genbrugspladserne håndterer årligt ca ton affald, svarende til kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4% eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes. Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder. I forbindelse med udvidelse af åbningstiderne pr. 1. januar 2012, og den deraf følgende personaleudvidelse, er det blevet nødvendigt med ombygning af mandskabsfaciliteterne på genbrugspladserne i Søndersø og Otterup. Ombygningerne forventes gennemført primo Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012 er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne. Det har givet et kraftigt fald i mængden af erhvervsaffald. Det anslås, at affaldsmængden vil 204

20 Brugerfinansieret Samtidig betyder en nedgang i mængden også mindre udgifter til behandling af erhvervsaffald. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: falde 10-20%, og at indtægten fra erhvervsaffald vil blive ca kr. Dette er en nedgang på kr. i forhold til 2011 hvor erhverv var pålagt et gebyr, og ordningen ikke var frivillig. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 21, , , ,1-20 Genbrugsstationer Drift af genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladsgebyr

21 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område Udgifter til kommunale veje I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. Udgifter til kommunale veje Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kollektiv trafik (busdrift) I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift). 206

22 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til Kollektiv trafik (busdrift) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område Udgifter til redningsberedskab I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab. Udgifter til redningsberedskab Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 207

23 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder Udgifter til miljøbeskyttelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Udgifter til miljøbeskyttelse Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 208

24 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til vandløbsvæsen I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Udgifter til vandløbsvæsen Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 209

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere