TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG MILJØUDVALGET"

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side ) 186

2 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøområdet kollektiv trafik trafiksikkerhed havn, marina og Det maritime Nordfyn hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 187

3 Skattefinansieret s budget på det skattefinansierede områder er for 2014 på 77,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Havn og Marina -1% Miljøforanstaltninger 6% Redningsberedskab 9% Energibesparende foranstaltninger -1% Trafiksikkerhedspulje 3% Vedligeholdelsespulje 4% Vej og Park 40% Kollektiv trafik 19% Vintervedligeholdelse 9% Vejafvandingsbidrag 4% Gadelys 4% 188

4 Skattefinansieret Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Teknik- og miljøudvalget Heraf udgør serviceudgifter Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Udvikling af Søbadet i Bogense Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfonden

5 Driftsafdelingen Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. Stillingelingelingelinger Stil- Stil- Stil- TOTAL 52, , , , Personale m.v Indtægter Sportspladser Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele) Udvikling af Søbadet i Bogense Personale m.v. Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale. Indtægter Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 2,9 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. Der udføres arbejde for egne institutioner samt mindre anlægsopgaver. Der udføres ligeledes transportopgaver for hjælpemiddelområdet samt dagplejen. Der anvendes samlet 9,4 årsværk hertil. 190

6 Driftsafdelingen Sportspladser Der vedligeholdes i alt 48 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. Vej og Park vedligeholder ikke kunstgræsbaner. Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således: Græsslåning - 0,8 årsværk. Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. 0,4 årsværk. Muldvarpebekæmpelse 0,1 årsværk. Grønne områder Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner slås hver uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden. Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede slås 8-10 gange årligt. Fællesgræs, højt naturgræs slås 2 gange årligt. Der anvendes samlet 7,9 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,4 årsværk til græsslåning og 6,5 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m. Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,0 årsværk. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v. Legepladser Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier: Små legepladser 11 stk. Mellem legepladser 8 stk. Store legepladser 8 stk. Naturlegepladser 4 stk. Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af egen certificeret legepladsinspektør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner. Offentlige toiletter Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 11 forskellige adresser, i alt 30 toiletter. 16 helårsåbne toiletter på 6 adresser 14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæson ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området. Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver varetages dog stadig af Vej og Park. Der indgår pasning af nyt toilet ved Hasmark Strandpark, toilet i Otterup bymidte samt toilet ved Søndersø Bypark. Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden maj til september. Øvrig drift (Strandområder og Søbadet) Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græsslåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere rengøres og vedligeholdes 2 beach-volley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense. 191

7 Driftsafdelingen Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter. Der anvendes 0,8 årsværk på strandområder og Søbadet. Vejadministration Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer. Vejbelægninger Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer: A-veje 158 km B-veje 372 km C-veje 356 km Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje. Vejdrift Vej og Park udfører følgende opgaver på området: Område Opgave Årsværk Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 7,4 Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrangementer. 0,3 Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter. 0,2 Rabatter Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs. Hegn Hegnsklipning 0,6 Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,3 Stier Fortove Vejbrønde Dræn Skilte og afmærkning Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov. Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelser af nye fliser til erstatning for defekte fliser. Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde. Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn. Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og afmærkninger af f.eks. hajtænder 3,5 0,1 0,7 1,0 0,3 0,8 192

8 Driftsafdelingen Område Opgave Årsværk samt klargøring af skilte til udlån ved fx arrangementer m.v. Der er fra og med budget 2014 afsat midler til vedligeholdelse/renholdelse af Hasmark Strandpark samt Søndersø bypark. Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin. Driftsbygninger Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesytemer, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 1,8 årsværk til formålet. Maskiner og Materiel Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af: Varebiler 26 stk. Traktorer 18 stk. Lastbiler 4 stk. (3 små) Rendegravere 2 stk. Fejemaskine 1 stk. Teleskoplæsser 1 stk. Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner I alt anvendes 3,0 årsværk til reparation og klargøring af maskiner. Budgetaftalen 2014 I forbindelse med budgetaftalen er følgende budgetændringer indarbejdet: Der er i 2014 afsat kr. samt kr. i budgetoverslagsårerne til afledte driftsudgifter af anlægsprojektet Udvikling af Søbadet i Bogense. Reduktion i ledelse på kr. Vintervedligeholdelse Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ. Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug. Vej og Park anvendte i ,2 årsværk til vintertjeneste på de kommunale veje, stier og pladser. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vintervedligeholdelse

9 Driftsafdelingen Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S. Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på 42 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vejafvandingsbidrag Gadelys Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset, med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår. Udgiften til det nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget. Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem bygherre og samarbejdspartner. De opnåede energibesparelser finansierer investeringerne i de energibesparende gadelys. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Gadelys Kollektiv trafik FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange. Der er fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute 122 mellem Morud og Odense. Der er i budgettet indarbejdet kr. til formålet. Der er tale om en forsøgsperiode. Der er ligeledes pr. 13. august 2012 indført ny ordning for telekørslen. Det er nu muligt at køre i mellem 2 distrikter. Der er i budgettet afsat kr. til formålet. 194

10 Driftsafdelingen På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Budgetaftalen 2014 I forbindelse med budgetaftalen er budgettet til telekørsel nedskrevet med kr. Trafiksikkerhedspulje Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kommunale ejendomme Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme

11 Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Energibesparende foranstaltninger Abonnement til energistyringssystem I det Budget 2014 er der afsat et anlægsbudget på kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2014 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, der har fået udført energibesparende foranstaltninger. Der vil i 2014 være fokus på områderne: Energirigtig belysning Varmeanlæg udnyttelse og effekt Vedvarende energikilder (fx solceller) Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotientialet. 196

12 Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Søndersø. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 3, , , , Redningsberedskab, Fælles formål Redningsberedskab, Forebyggelse Redningsberedskab, indsats Afhjælpende Der er budgetlagt med 1 viceberedskabschef, 1 beredskabsinspektør og 4 indsatsledere på deltid. Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder. Budgetaftalen 2014 Der i driftsbudgettet afsat kr. årligt til vedligehold, eftersyn af materiel samt indkøb af sandsække afledt af anlægsprojektet Klimasikring Beredskab. 197

13 Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsminder m.v.. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne. Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner samt klimaplan ligger også i Natur og Miljøs regi. I budgtettet for Miljøforanstaltninger er der indarbejdet kr. vedrørende vand- og Naturplaner, som løber til og med På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Budgetaftalen 2014 I forbindelse med Budgetaftalen 2014 er følgende budgetændringer indarbejdet: Naturforvaltning er reduceret med kr. Vedligeholdelse af vandløb er reduceret med kr. Miljøforanstaltninger er opskrevet med kr. som afledt drift af anlægsprojektet Natur- og kulturarvsgenopretning. 198

14 Tusinde Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Havn og Marina Havn og Marina Drift af Bogense Havn og Marina - Havneinvesteringsfonden Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 566 kontrakter på faste bådpladser, og der forventes i 2014 ca gæsteanløb. Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2014 er der budgetteret med et driftsoverskud på kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2031: Investeringsplan Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og Renovering bro Ø. Mole inkl. el og vand Udskiftning elstandere Marina øst Udskiftning elstandere Gl. havn Bådopbevaringspladser befæstiges med knust asfalt Slidlag (OB) på P-arealer Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport Diverse rep af bolværk og broer Anlægsaktiviteter Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2014 og overslagsårerne, og området vil jf. investeringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden økonomi vist Udvikling i saldoen i Havneinvesteringsfond opgjort ultimo året over perioden Akkumuleret saldo i Havneinvesteringsfonden ultimo året samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer 199

15 Tusinde Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Havn og Marina På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Bogense Havn og Marina: Stillingelingelingelinger Stil- Stil- Stil- TOTAL 3, , , ,0-704 Personale, ejendomme m.v Faste bådpladser Gæstepladser Vareafgifter Bad, vaskeri og bom Øvrige indtægter Maskiner og materiel Elafgift (indtægter) Bådstativer Havneudviklingsfonden I 2012 er der anskaffet følgende ejendomme, som indgår i havneudviklingsfonden: Sejlerkajen 3 Vestre Havnevej 29 B Tilbagebetalingen af investeringerne sker minimum over en 15 årig periode, via indtægter i form af en efterfølgende lejeindtægter. I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneudviklingsfondens økonomi vist Udvikling i saldoen samt opsparingen i Havneudviklingsfonden opgjort ultimo året over perioden Nettoopsparing i Havneudviklingsfonden Akkumuleret saldo i Havneudviklingsfonden ultimo året Ovenstående graf viser, at udviklingen i den akkumulerede saldo i havneudviklingsfonden er i balance i

16 Havn og Marina Idet de foretagne investeringer minimum skal tilbagebetales over en 15 årig periode, vil der med det nuværende indtægtsbudget i perioden opspares midler til brug for øvrige investeringer i udviklingen af havneområdet. Ovenstående graf viser, at der i perioden opspares kr. til sådanne investeringer. På baggrund af de forventede lejeindtægter fratrukket drift af ejendommene, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Sejlerkajen Vestrehavnevej 29 B Lejeindtægt havnearealer

17 Brugerfinansieret Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2014 på 1,6 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Renovationsområdet Dagrenovation 26% Indtægter -50% Genbrugsstationer 26% Renovation Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. Renovationsområdet forventes at have opsparet kr. ultimo Overskuddet forventes i 2014 nedbragt med kr. 202

18 Brugerfinansieret Økonomisk oversigt Økonomisk oversigt OVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Teknik- og miljøudvalget - forsyning Heraf udgør serviceudgifter Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter

19 Brugerfinansieret Dagrenovation Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger. Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkontakt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne. I sidste halvdel af 2012 er et nyt IT-system sat i drift til styring af renovationsområdet. Systemet indeholder også et web-modul, der vil give borgerne mulighed for at kommunikere med Genbrug og Renovation via kommunens hjemmeside. Denne del af systemet ventes at være klar til brug ultimo 2012/primo Når det nye IT-system er fuldt indkørt i løbet af 2013, forventes det at give en årlig driftsbesparelse på ca kr. Kontrakten på renovationskørsel udløber pr. 31. december 2013, men kan forlænges frem til 31. december Der skal i første halvdel af 2013 tages stilling til, om kontrakten skal forlænges eller et nyt udbud sættes i gang. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Fagpersonale Indkøb af spande Bortskaffelse af affald Udbud, affaldsplaner m.v Administrationsudgifter IT-udgifter til styring af renovationsområdet Indsamling af dagrenovation Salg af kerneydelser Forrentning af mellemværende Genbrugspladserne Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen. Genbrugspladserne håndterer årligt ca ton affald, svarende til kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4% eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes. Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder. I forbindelse med udvidelse af åbningstiderne pr. 1. januar 2012, og den deraf følgende personaleudvidelse, er det blevet nødvendigt med ombygning af mandskabsfaciliteterne på genbrugspladserne i Søndersø og Otterup. Ombygningerne forventes gennemført primo Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012 er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne. Det har givet et kraftigt fald i mængden af erhvervsaffald. Det anslås, at affaldsmængden vil 204

20 Brugerfinansieret Samtidig betyder en nedgang i mængden også mindre udgifter til behandling af erhvervsaffald. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: falde 10-20%, og at indtægten fra erhvervsaffald vil blive ca kr. Dette er en nedgang på kr. i forhold til 2011 hvor erhverv var pålagt et gebyr, og ordningen ikke var frivillig. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 21, , , ,1-20 Genbrugsstationer Drift af genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladsgebyr

21 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område Udgifter til kommunale veje I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. Udgifter til kommunale veje Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kollektiv trafik (busdrift) I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift). 206

22 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til Kollektiv trafik (busdrift) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område Udgifter til redningsberedskab I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab. Udgifter til redningsberedskab Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 207

23 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder Udgifter til miljøbeskyttelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Udgifter til miljøbeskyttelse Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 208

24 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til vandløbsvæsen I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Udgifter til vandløbsvæsen Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 209

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 162-183) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 142-157) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 202-225) 202 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 130-143) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes.

Offentlige toiletter Nordfyns Kommune har offentlige toiletter som skal rengøres og vedligeholdes. Budget for Teknik og miljøudvalget Generelle bemærkninger Der er taget udgangspunkt i 96 % af de 3 kommuners budgetter for 2006. Samtidig er der tillagt budgettal for de opgaver der overtages fra amtet.

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser Skove og naturområder Strandområder Kolonihaver Idrætsanlæg Vandløb Materielgårde Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277) ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

1 of 8. Indholdsfortegnelse

1 of 8. Indholdsfortegnelse 1 of 8 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø regnskabsbemærkninger...2 14.228 Vej og parkvæsen drift...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne drift...3 14.232

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Formålet med denne oversigt er at give et overblik over indtægter og udgifter for G/F Vingen for perioden 2002-2013, specielt med henblik

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Liste over behov for tilretninger i budget 2007

Liste over behov for tilretninger i budget 2007 I forbindelse med oprettelse af ny kontoplan ved kommunesammenlægningen er der sket mange ændringer og på enkelte områder er der behov for tilpasninger af budgetbeløb. Plus = merudgift/mindreindtægt Minus

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere