Velkomst til nye grundejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst til nye grundejere"

Transkript

1 Velkomst til nye grundejere Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Velkomst side 1 af 8

2 Lidt Historie Dyssegårdsparken er bygget af Entreprenør Bøje Nielsen med Birger Nordsted-Jørgensen som arkitekt. Byggeriet begyndtes i 1969 med de første indflytninger den 1. maj 1970 Dyssegårdsparken består af 514 ens gårdhavehuse fordelt på 26 gårde Alle huse var udlejet indtil 1974, hvorefter de første huse blev solgt. Der findes stadig nogle få huse som er udlejet af private udlejere. Grundejerforeningen Dyssegårdsparken blev stiftet i 1976 I 1983 ombyggedes Dyssegården og blev indrettet til administrationsbygning og forsamlingshus. En stor del af arbejdet blev udført af beboerne. På kontoret findes billeder af de gamle bygninger. Den 17. August 1994 blev det første spadestik taget til ombygning af varmecentralen til et kraftvarmeværk, fordi alternativet var at aftage dyrere varme fra Næstved Fjernvarme. Andelsselskabet Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev stiftet i Planlægning af effektivitetsforbedringer blev begyndt i 2009 med gennemførelse og afslutning i 2010, hvorved der i forhold til tidligere opnås et mindreforbrug af naturgas til opvarmning på omkring 7% og en væsentlig reduktion i CO2 udledning. Deklarationer og vedtægter. Følger normalt ejendommen og overtages af ny ejer fra gl. ejer. Materialet vil kunne fås ved henvendelse til kontoret: GRUNDEJERFORENINGEN DYSSEGÅRDSPARKEN Flinteøksen Næstved Telefon Kontortid: Mandag - Tirsdag 09,30-10,30 Onsdag 17,00-18,00 Her træffes Formand eller Kasserer Torsdag - Fredag 09,30-10,30 Kontoret er normalt bemandet: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag kl. 9,00 12,00 Onsdag kl. 13,00 18,00 Hjemmeside (fra efterår 2010): INFORMATION Grundejerforeningen udsender bladet Information mindst 3 gange årligt. Heri orienterer bestyrelsen (såvel fra Grundejerforeningen som fra Kraftvarmeværket) om hvad der sker i Dyssegårdsparken. Grundejerne er velkomme til at bidrage med indlæg, der har fælles interesse for ejendommene. Af Information fremgår bl.a. kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmerne samt Vagttelefonen (der er nødvagt hele døgnet for bl.a. Kraftvarmeværket). Endvidere fremgår af Information datoer for afhentning af storskrald og oplysninger om værktøjs udlån samt navne på gårdrepræsentanterne. Velkomst side 2 af 8

3 GRUNDEJERFORENINGEN Driftsbidrag Alle 514 ejendomme betaler driftsbidrag. Budgettet for det kommende år vedtages på foreningens ordinære generalforsamling ultimo marts året forinden. Driftsbidraget omfatter TVforbindelsen (som udgør næsten 45%), vedligeholdelse af arealer, indsamling af storskrald og haveaffald, snerydning samt vedligeholdelse af fælles installationer m.v. samt administration. Forsikringer Forsikringer er hver enkelt ejers eget ansvar. Ansvar for varmeinstallationer, stikledninger (herunder antenneledninger fra boks ) og afløb er ejendommenes eget. Dagrenovation Betaling af dagrenovation sker sammen med forbrugsafgifterne til Næstved kommune. Fra 1. april 2010 tømmes i reglen én gang ugentligt. Der er forskellige valgmuligheder sæk/beholder/beholderstørrelse. Priser og hvilke ordninger, samt evt. problemer kan der ses mere om på og eller ring til Næstved kommunes Teknik og Miljøforvaltning Miljø og Affald, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved tlf Glas- og papircontainere Glasemballage lægges i containere, der er placeret ved Dyssegårdscentret og for enden af Flinteøksen. Papir (aviser, reklamer, blade) lægges i containerne, der er placeret i de enkelte gårde. Pap må ikke lægges i papircontainerne. Stophaner Hvis stophanen i et hus skal udskiftes, er det nødvendigt at afbryde vandforsyningen til hele gården. Henvendelse herom rettes til Varmemesteren Uffe Christiansen tlf i hans fravær med vagten på tlf Henvendelse senest dagen før mellem kl og 12.00, mandage til fredage. Gårdrepræsentanten kan få udleveret T-nøgle til gårdens stophane for kortvarige afbrydelser. Alle berørte ejendomme SKAL underrettes, inden der lukkes for stophanen. Parkeringsbestemmelser I gårdene må der kun parkeres indregistrerede køretøjer. Parkering i indkørslerne til gårdene er ikke tilladt. Særskilte P-pladser for handicappede SKAL respekteres. Parkering over 3 timer er ikke tilladt for busser og lastbiler med totalvægt over 3500 kg påhængs- og sættevogne samt campingvogne med totalvægt over 2000 kg traktorer, motorredskaber og andre påhængskøretøjer træk- og håndvogne Parkering over 24 timer er ikke tilladt for campingvogne (herunder teltvogne) med totalvægt på indtil 2000 kg. Velkomst side 3 af 8

4 Legepladser Sandet i sandkassen bliver hvert andet år udskiftet ved henvendelse til Grundejerforeningen. Gyngerne efterses én gang om året af ejendomsfunktionærerne. Hvis en gynge går i stykker meddeles dette til kontoret. Øvrige legeredskaber og disses vedligeholdelse mv. påhviler ejendommenes ejere. Bold og kuglespil Spil med hårde bolde er ikke tilladt i gårdene, på veje eller stier eller på fællesarealerne inden for det bebyggede område. Der henvises til banerne ved hjørnet af Dyssegårdsvej og Flinteøksen eller til de grønne arealer ud mod kolonihaverne (Sydmarken) eller mod marken (Østmarken). På Østmarken forefindes en petanquebane. Husdyr Det er tilladt at holde hund og kat i Dyssegårdsparken. Hundes efterladenskaber skal altid opsamles og anbringes i de dertil opstillede affaldsbeholdere. Hundeposer kan hentes på kontoret de udleveres uden beregning.! Bemærk venligst at opsamling også skal foretages på græsarealerne, da bl.a. ejendomsfunktionærerne ikke er tjent med spredning ved græsklipning herunder tilsmudsning af maskinerne. Det er blevet besluttet på en generalforsamling, at katte skal holdes inde på egen grund. Derfor er kattelem i dørene ud til fælles arealer og parkeringspladser ikke tilladt. Kloakstop Ved tilstopning af kloakledninger kontaktes vagten på telefon Vagthavende sørger herefter for det videre fornødne eller råd og vejledning. Bemærk at den enkelte ejer hæfter for egen tilstopning samt for unødig alarmering. Tilstopninger kan holdes på et minimum ved anvendelse af tilstrækkelig vandmængde ved toilet skyl samt undgåelse af andet end naturligt fyld i kummen inklusive beherskede mængder almindeligt toiletpapir. Fortove og bede Fortove skal renholdes, og om vinteren skal sne fjernes, og der skal gruses/saltes. Hver enkelt husejer skal vedligeholde sin del af bedet og feje ved kantstenen mod gården. Birke- og piletræer må ikke plantes, da de skader kloaksystemet. Belysning ved hoveddør Belysningen er en del af terrænbelysningen og elforbruget betales via driftsbidraget. Udskiftning af pærer er den enkeltes eget ansvar. Udskiftningen af armatur er en opgave for en autoriseret el-installatør. Terrænbelysningen vedligeholdes af Grundejerforeningen, manglende belysning (pærer) bedes anmeldt til kontoret. Maling af træværk Til udvendigt træværk må der kun anvendes farver i jordfarveskalaen + hvid. Velkomst side 4 af 8

5 Tagene De oprindelige flade tage kan ombygges til tage med rejsning, hvis alle i en husrække har indgået aftale herom. I hver husrække er der for hver 3 huse afløb med bladfang, som jævnligt skal renses for blade og grene. Ejeren af huset, hvor afløbet eksisterer, har ansvaret for opgaven. Tilbygninger og ændringer Næstved kommune har godkendt visse tilbygninger og ændringer, herunder: - overdækning af terrasser samt ved bryggers- og gangdør - opførsel af udhuse - opførsel af udestuer - isætning af et 37 cm vindue i husets gavl mod haven Ansøgningsformalia, tegninger og skitser kan udleveres af kontoret. Der er endvidere givet tilladelse til isætning af vinduer i facaden mod gården. Skitse med mål og placering afhentes på kontoret, der skal have tilbagemelding når arbejdet er afsluttet. Radio og TV Ejendommen er tilsluttet YouSee s hybridnet. Grundejerforeningen abonnerer, som besluttet af flertallet, på den fulde pakke med omkring 50 TV-kanaler og et stort antal radioprogrammer. På yousee.dk kan du downloade den aktuelle kanaloversigt. På infokanalen, tekst TV findes kanaloversigten også. Internet bredbåndsforbindelse TV-stikket kan om ønsket anvendes som forbindelse til Internettet. Henvendelse herom til YouSee.dk. Parabolantenner Ifølge 12 i Deklaration for Dyssegårdsparken, må der ikke etableres individuel fjernsynsantenne på ejendommene. HPFI-relæ Jf. afsnit 8 i Stærkstrømsbekendtgørelsen, der er trådt i kraft den 1. januar 2007, skal kravene om supplerende beskyttelse i eksisterende installationer HFI/HPFI-relæ være opfyldt senest 1. juli Gårdudvalg og tilskud Alle gårde vælger en gårdrepræsentant. Grundejerforeningens bestyrelse afholder 2 årlige møder med gårdrepræsentanterne. Grundejerforeningen yder et årligt tilskud på kr ,- til hver gård. Beløbet skal anvendes til fælles formål i gården, såsom vedligehold af legeplads, sommerblomster o. lign. Gårdrepræsentanten kan få beløbet udbetalt, når vedkommende har et flertal bag sig. Der kan haves tilgodehavende gårdtilskud i Grundejerforeningen i op til 2 år. Ved særlige forhold kan der udbetales et forskud 1 år frem. Under specielle omstændigheder, f.eks. af sikkerhedsmæssig karakter, kan Grundejerforeningens bestyrelse behandle en ansøgning om ét ekstraordinært gårdtilskud. Velkomst side 5 af 8

6 Forsamlingshuset Forsamlingshuset er alle ejendomme medejere af. Det består af en pæn foyer med gode garderobe- og toiletforhold en stor festsal med borde, stole og bar et stort godt indrettet køkken med opvaske- og kaffemaskine, porcelæn, glas og bestik Forsamlingshuset udlejes kun til beboere i Dyssegårdsparken. Det er ikke tilladt at leje huset til brug for andre. Udlejningen sker normalt fra fredag kl til mandag kl Forsamlingshuset er udlejet til Dysseklubben på onsdage og til Dysselauget på torsdage. Udlejning for enkelte dage kan godkendes, hvis det ikke er til hinder for anden udlejning, f.eks. i medfør af rengøring, der af personalet kun kan foretages på hverdage. Alle gårde kan én gang om året benytte foyeren vederlagsfrit til gårdmøder. KRAFTVARMEVÆRKET Aconto varmebidrag Kraftvarmeværket er momsregistreret, og 1/5 af aconto varmebidrag er derfor moms. Varmebidraget fastsættes af bestyrelsen forud for hvert enkelt driftsår. I et driftsår kan varmebidraget ændres af bestyrelsen, hvis pris-, afgifts- og driftsforhold gør det nødvendigt. Velkomst side 6 af 8

7 Varmeregnskab Varmeregnskabsåret følger kalenderåret og vil normalt foreligge ultimo marts. Varmeregnskabet udarbejdes én gang hvert år. Fa. Brunata A/S forestår varmemålingen. Kontrolsystem Brunata A/S har udarbejdet et kontrolsystem, som er lovpligtigt. Systemet har til formål at sikre, at der er etableret et rimeligt grundlag for fordelingen af varmeforbruget. Energimåler Energimåleren i bryggerset måler forbrug af varmt vand samt forbrug til opvarmning på badeværelse. Hvis der er sket skade eller andet, der forhindre normal varmemåling, vil forbruget blive skønnet af Brunata. Udskiftning af termostatventiler Der gøres opmærksom på, at visse fabrikater kan medføre meget irriterende støj. Varmemesteren kan være behjælpelig med råd og vejledning. Radiatorer Der er rester af olie i radiatorvandet, derfor kontakt kontoret og lad ejendomsfunktionærerne foretage udluftningen. De har det nødvendige udstyr og den fornødne erfaring. Endelig er der tegnet forsikring, hvis noget går galt. Samtlige radiatorer er forsynet med en termostatventil anbragt på returvandledningen. Varmeafregningen foregår efter målere placeret på den enkelte radiator. Regulativ for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. I henhold til Kraftvarmeværkets vedtægter $ 4 stk. 2 (Andelshaverne skal respektere selskabets til enhver tid gældende vedtægter og det af selskabets bestyrelse udarbejdede regulativ for almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår for levering af varme). Vedrørende varmeinstallationer - GÆLDENDE FRA Varmeværket skal i henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse sørge for, at der ikke foretages ændringer (f.eks. udskiftning af målere), som ikke er tilpasset det øvrige system, idet et varmefordelingssystem kun kan virke retfærdigt, såfremt alle målere giver samme måleresultat for en given varmeydelse. For at opfylde disse krav har bestyrelsen for varmeværket vedtaget følgende retningslinjer, som fremover er gældende: Generelt skal alle fjernvarmeforbrugende apparater og installationer kunne måles. Velkomst side 7 af 8

8 Til enhver udførelse af arbejde på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978, eller en af VÆRKET godkendt fjernvarmeinstallatør. Ved udskiftning af varmtvandsbeholder skal alle koldt og varmtvandstilslutninger udføres/godkendes af en autoriseret VVS installatør (jf. lovgivningen). Ved ændringer som kræver, at der lukkes for varme, skal dette aftales med varmemester Uffe Christiansen tlf i hans fravær med vagten på tlf Henvendelse senest dagen før mellem kl og 12.00, mandage til fredage. Lukning kan kun ske om formiddagen, og må kun foretages af varmeværkets personale. Der udleveres skema Varmelukning og færdigmelding samt Regulativ. Ved bestilling af lukning skal følgende oplyses: Hvilket firma udfører arbejdet. Hvad skal der foretages. Tidsrum for varmeafbrydelse. Ved akut behov for lukning sker henvendelse til vagten på tlf. nr For de enkelte arbejder gælder følgende: Nedtagning af radiator Varmemåler afmonteres, opbevares stående (i et glas e.l. i køleskab), indtil Brunata har foretaget aflæsning. Opsætning af radiator Radiatorer skal være mindst 200 mm høje og være af en type, hvorpå der kan monteres fordampningsmålere. Udskiftning af varmtvandsbeholder Gennemstrømningsvandvarmere må ikke anvendes, da afkøling af retur fjernvarmevandet bliver for dårlig. Varmtvandsforbruget skal måles gennem den opsatte energimåler i bryggers. Gulvvarme og håndklædetørrer Energiforbrug til gulvvarme og håndklædetørrer, skal altid måles af energimåler. Såfremt det ikke er teknisk muligt at måle forbruget på den af varmeværket opsatte energimåler i bryggerset, skal der etableres separat energimåler Energimåler kan købes via varmeværket (pris p.t. kr ,00). Ønsker man selv at købe måleren skal det være en Kamstrup MULTICAL Compakt Qn= 0,75m 3 /h. Type 66KR15A Det er ikke tilladt at etablere fast varmeinstallation i udestue. Vedrørende gulvvarme gælder for plastrør, at de skal opfylde kravene efter DIN /3 (10 bar og max C) samt ilt spærre efter DIN Godkendelse af arbejdet Når arbejdet er afsluttet, skal færdigmelding afleveres til kontoret, Flinteøksen 4. Varmeværket foretager herefter endelig godkendelse, og rekvirerer Brunata for kontrol/opsætning af varmemåler, såfremt det er nødvendigt. Bliver der ikke genetableret varmemåler på ændrede installationer umiddelbart efter afslutningen af arbejdet, vil Brunata foretage en skønsmæssig beregning af forbruget for tidsrum uden måler. Hvis arbejdet ikke er udført af et autoriseret VVS firma, forbeholder varmeværket sig at foretage kontrol af det udførte arbejde, mod betaling. Velkomst side 8 af 8

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 4 Fællesarealer 5 Indbetaling

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum

Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg 8 38 2850 Nærum 2 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere