Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen pegede på Mogens Brønnum, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og fortsatte derefter dagsordenen. Valg af referent. Nette Kornerup, Løvkærparken 79, påtog sig hvervet. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand Peter Neustrup Jensen fremlagde bestyrelsens beretning (Hele beretningen kan læses på side 6 og 7) Formanden takkede for det store fremmøde (43 personer) Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Vedr. Storskrald. Johannes Frederiksen, Nordgårdsvej 79, spurgte om hvad aftalen var med kommunen. Herunder lægges bl.a. affald på bestemte pladser? Det nye regulativ siger jo, at vi alle kan sætte storskrald udenfor vores hæk. Kan vi ikke begynde på det nu i henhold til regulativet? Bestyrelsen svarede at aftalen er at man på Tunehøj og parcelhusene på Nordgårdsvej samler stor-skrald på de dertil anviste steder, mens det i rækkehusene hentes på matriklen. Karl Olsson, Nordgårdsvej 1 var utilfreds med manglende oprydning ved rækkehusene på Nord-gårdsvej. Bestyrelsen svarede, at der var en del problemer med afhentningen af aviser. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen. Vedr. levende hegn. Skov Nielsen spurgte om reglerne ved levende hegn. Hvad siger hegnsloven? Hvor høj må hækken være? Hvor tæt på bebyggelsen? Mente at nogle træer er for høje. Mener man skal have lov til at lave træhegn. Johnny Nielsen Løvkærparken 21, så gerne, at vi fraveg at kræve levende hegn i skal. Bestyrelsen svarede at det er den eksisterende hegnslov, der gælder. Der vil altid være forskellige holdninger til hvordan et træhegn skal se ud. Derudover kender man deklarationerne når man køber hus i området. Steen Sjøholm, Nordgårdsvej 97 mente, at deklarationerne er en skærpelse af hegnsloven. Henviste i øvrigt til den i beretningen omtale boldbane som ikke er nogen boldbane, og mente at der skal henvises til arealerne ved hallen. 1

2 Nette Kornerup, Løvkærparken 79 efterlyser fleksibilitet og legalisering i stedet fort kriminalisering m.h.t. hegn ved rækkehusene. Peter Neustrup Jensen, Tunehøj 32 svarede, at hun kunne have ret i antagelsen, og at det også er tilladt at have dyrhegn. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning. 3. Reviderede regnskab Kasserer Bernt Freiberg gennemgik det reviderede regnskab. Carsten Wulff, Løvkærparken 33 spurgte, om beløbet under punktet renter & gebyr var strafporto og renter? Han mente at gebyret burde nedsættes i henhold til loven om gebyrer til offentlige myndigheder. Bernt svarede, at det ikke gælder for foreninger. Steen Sjøholm, Nordgårdsvej 97 spurgte om man var tegnet forsikring i tilfælde af en ulykke i forbindelse med oprydningen på arealerne, for personer som arbejdede for grundejerforeningen og hvis en person falder på stisystemet. Bernt svarede at der var tegnet en ulykkesforsikring som i ovennævnte tilfælde. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Da referenten Nette Kornerup selv havde forslag anmodede om, at en anden overtog dette arbejde. Winnie Jensen, Tunehøj 32 overtog jobbet under dette punkt. Bestyrelsens forslag til ændring af 13 (afstemningen udskudt til den ekstraordinære generalforsamling). Formanden meddelte, at bestyrelsen ønskede ændringen gennemført, fordi man indenfor de sidste par år havde måtte sige farvel til to formænd midt i deres valgperiode. Det ville være nemmere for bestyrelsen hvis den kunne konstituere sig selv. Karl Olsen, Nordgårdsvej 1, mente at det er vanskeligt at ændre vedtægten. Mente at generalforsamlingen skal vælge formand og kasserer. Andet ville være parlamentarisk ukorrekt. Dorthe Pedersen, Tunehøj 16 syntes det var en god idé at bestyrelsen konstituerede sig slev og havde fuld tillid hertil. Forslaget gik herefter videre til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Steen Sjølund, Nordgårdsvej 97 ville vide hvor lang tid bestyrelsen skulle have til konstituere sig. Elsebeth Jørgensen svarede at det ville ske på førstkommende bestyrelsesmøde. Mogens Christoffersen, Løvkærparken 55 havde indsendt et forslag vedr. den årlige forårsrengøring Hele beretningen kan læses på side 8 og 9 2

3 Mogens Christoffersen ønskede ikke at uddybe forslaget yderligere. Der blev spurgt om bestyrelsens stillingtagen til forslaget. Bernt sagde, at ud over at det kunne blive et problem at administrere en sådan ordning, havde bestyrelsen ikke noget imod forslaget, hvis medlemmerne kunne godtage dette. Thomas Larsen, Nordgårdsvej 49, mente ikke at det var lovligt at gøre dette. Nette Kornerup, Løvkærparken 79 mente at der altid nydere og ydere. Hvordan har man tænkt sig at afregne med de personer som arbejder på områderne i løbet af året?. Det er der ikke nævnt noget om i Mogens Christoffersens forslag. Karl Olsen. Nordgårdsvej 1 forstår godt forslaget, men der er ingen weekender i foråret uden konfir-mationer, hvorfor det kan være svært at finde en ledig søndag hvor alle kan. Mogens Christoffersen foreslog at der udnævnes nogle områdeansvarlige som kan kontrollere, om folk har gjort deres pligt. Henrik Sandersen, Løvkærparken 57, var flyttet til området for at undgå at lave en masse havearbej-de. Ville gerne betale sig fra forårsrengøringen. Johnny Nielsen, Løvkærparken 21 mente, at de der ikke møder op til forårsrengøringen snyder sig selv. Man hygger sig med sine naboer. Ole Jørgensen, Tunehøj 20 opfordrede til at man stemte imod det indkomne forslag. Mente ikke man kunne straffe medlemmer der måske havde været med i forårsrengøringen i mange år og måske ikke kunne en enkelt gang. Thomas, Løvkærparken 49 mente, at ordningen kunne administreres ved, at man lagde et girokort i postkassen. Mange ville så betale. Steen Persson, Nordgårdsvej 85 var ikke fortaler for at tage betaling. De var betænkeligt med penge ind og ud af kassen. Foreslog i stedet at det fortsatte som hidtil og derudover opkrævede 200 kr. i ekstra kontingent. Nette Kornerup, Løvkærparken 79 fremlagde et modforslag til afvikling af forårsrengøringen, som godt nok ikke kan vedtages her og nu da, det er ikke fremsendt inden generalforsamlingen. Forslaget går ud på: o Dato for afviklingen af forårsrengøringen oplyses i oktober eller november. o Grundejerforeningens areal opdeles i 12 områdenr. o Bestyrelsen udarbejder liste over hvert område påført opgaver. o Ved fravær på rengøringsdagen booker man en opgave, som man udfører inden rengøringsdagen. Sandersen, Løvkærparken 57 syntes, at det var kedeligt med alle disse dårlige kommentarer, når man tænker på, at man selv var med til at etablere hele udstykningen fra starten af. 3

4 Nordgårdsvej 79 spurgte om bestyrelsen nogensinde havde fået et tilbud på oprydning på området. Bernt Freiberg svarede, at vi for et par år siden undersøgte dette, og det ville koste omkring kr. Mogens Christoffersen ville gerne fastholde sit forslag. Og det blev efterfølgende sat til afstemning. Bestyrelsen takkede for den gode debat der havde været i forbindelse med det indkomne forslag. De mente der var kommet en masse ideer på bordet. Der var 68 stemmeberettiget til stede. Bestyrelsen havde modtaget 2 fuldmagter. Det vil sige at der i alt var 72 stemmer. Der var udpeget to stemmetællere. Jens Nielsen og Ole Jørgensen. Der var 14 stemmer for forslaget og 38 stemmer imod forslaget, hvorfor forslaget blev forkastet. 5. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent og gebyr. Bernt Freiberg gennemgik budgettet. Leif Madsen, Løvkærparken 7 spurgte, hvad punktet miljø dækker. Bernt Freiberg meddelte, at det var brændstof til maskiner og fortæring til forårsrengøringen samt bortkørsel af affald fra forårsrengøringen. Steen Sjøholm, Nordgårdsvej 97 spurgte, hvad der ville ske, hvis formuen blev halveret. Ville kontingentet så kunne nedsættes? Bernt blev ham svar skyldig. Carsten Wulff, Løvkærparken 33 spurgte, om der måtte samles til bunke. Hertil svarede Bernt at det gjorde foreningen heller ikke. Budgettet blev herefter vedtaget med stort flertal. Kontingent og gebyr fortsætter uændret. 6. Valg bestyrelsesmedlemmer. Elsebeth Jørgensen blev valgt til formand Bernt Freiberg blev valgt til kasserer. Knud Rasmussen og Marianne Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter. Henning Bech blev valgt til 1. suppleant og René Vandal Madsen blev valgt til 2. suppleant. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant John Hornbøll blev valgt til revisor. Steen Sjøholm blev valgt til revisorsuppleant. 4

5 9. Eventuelt Steen Sjøholm Nordgårdsvej 97 mente at der er problemer med støjen far skateboardbanen. Foreslår at bestyrelsen arbejder på at få den nedlagt. Winnie Jensen, Tunehøj 32 sagde, at skateboardbanen bruges af lokale børn i dagtimerne derfor bør den bevares. Elsebeth Jørgensen meddelte, at der var forslag om at der skulle etableres en legeplads på det grønne område mellem Tunehøj og hallen. Foreslår at bestyrelsen henvender sig til idrætsforeningen og kommunen. Undre sig over manglende oplysninger og efterlyser nabohøring herom. Steen Sjøholm foreslår, at bestyrelsen er med i planlægningsgruppen. Knud Rasmussen ønsker at få gendannet et festudvalg. Efterlyser medlemmer til udvalget. Elsebeth Jørgensen efterlyser indlæg i Budbringeren eksempelvis om store oprydningsdag. Herunder også positive historier, så det ikke altid kun er negative emner. Johnny Nielsen påtaler tonen i Budbringeren. Synes, der er for meget brok og for mange løftede pegefingre. Carsten Wulff spørger til den selvlavede trappe i hjørnet ved Løvkærparken. Svar: Beboerne har lavet den. Trappen har fjernet problemet med knallertkørsel. Steen Sjøholm spurgte til forsikringsdækning ved uheld på trappen i hjørnet ved Løvkærparken. Svar: Trappen er etableret udenom bestyrelsen, og bestyrelsen vil derfor ikke tage ansvaret for trappen. Angående fartdæmpende foranstaltninger på Villershøjvej. Knud Rasmussen har talt med kommunen, Park og Vej, om såvel skiltning som den høje fart. Kommunen foreslår etablering af en byport. Budgettet til vejarbejde i 2001 er brugt. Knud kontakter kommunen straks i det nye år for, at holde dem fast på fartdæmpende foranstaltninger. Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i han formandsperiode, for det store fremmøde til generalforsamlingen, indkomne forslag og de mange gode ideer til forårsrengøringen og beklager den lidt rå tone mellem medlemmerne under debatten. Generalforsamlingen hermed slut. Nette Kornerup/Winnie Jensen Referenter Mogens Brønnum Dirigent 5

6 Bestyrelsens beretning: År 2001 Velkommen: Først og fremmest vil jeg byde velkommen, og takke for (det store) fremmøde(t). også tak til kolleger i bestyrelsen, som frivilligt har arbejdet med, at vedligeholde og forbedre området TUNEHØJ. Tak skal I have 1: Bladet: Et af de områder der har været præget af engagement, er bladet, som i maj måned skiftede navn til BUDBRINGEREN meddelelse og nyheder til og fra medlemmer af grundejerforeningen. Vi har da også modtaget et par indlæg et par! bl.a. hængte formanden et par beboer ud i bladet (jeg skulle have udtalt mig lidt flatterende om disse beboere) og det fik ÈN beboer til at komme med et langt om manglende sammenhold, bestyrelsens renselsesproces, pudsning af glorien o.s.v. (mere om dette senere) men trods alt et indlæg noget vi har efterlyst længe. 2: Affaldsplan: Dette for alle så vedkommende spørgsmål har været oppe på alle de generalforsamlinger, jeg kan huske. Det er nok, fordi det er meget værd for os alle at kunne komme af med alt det, vi ikke skal eller kan bruge. Det er blot synd, at så få kan gøre det surt for så mange, Vi har en ordning, som er let at bruge, og som alligevel misbruges (her tænker jeg mest på Tunehøj og Nordgårdsvej s parceller) Men hensyn til skrald, såvel STORT som SMÅT, så har Greve Byråd, som alle sikkert er bekendt med, vedtaget at følge Affald 21 (regeringens affaldsplan), som er startet i år og som skal udvikles henover en 12 års periode. Denne affaldsplan, som nu er på sit andet år, går her den 1. december 2001 ind i en ny udvikling (hvis man kan kalde det udvikling), idet vi i forrige uge, har modtaget Affald & Genbrug 1. december 2001 til 31. december Heri der står bl.a. andet at læse at fra 1. december bliver dagrenovationen og storskrald kun afhentet hver anden fredag. Kommunen har dog beklaget i en annonce i SYDKYSTEN, at der ingen ændring sker for dagrenovationen. 3: Hegn: Dette emne er måske nok lidt varmt, idet der, ved flere lejligheder er blevet diskuteret og debatteret om rettigheden af, at nogle beboere overtræder loven ved at nedtage deres levende hegn. Dette emne tog vi fat på ved generalforsamlingen for 3 år siden. Intet er endnu sket fra grundejernes side bortset fra nogle enkelte parceller. Vi har skrevet, svaret og talt med kommunen,. Meget lidt er sket indtil nu. Vi har ringe forståelse for, at de berørte beboere prøver at forhale og derved udskyde beslutningen ved at mistænkeliggøre generalforsamlingsbeslutningen. Det, der undre os mere er, at de, der har beslutningsmyndigheden i dette spørgsmål, nemlig Greve Kommune, også prøver at skubbe en evt. beslutning ud i det uvisse. Vi vil imidlertid fastholde kommunen på de tinglyste klausuler der er på området. 4: Grønne områder: På dette område er der i det forløbne år sket en del vedligeholdelse, nyplantning, bortskaffelse o.s.v. Vi har bl.a. på grund af den fugtige/varme sommer måtte slå plænerne 2 gange ekstra. 6

7 Vi havde den 29. april (lidt før vi plejer) vores årlige oprydningsdag. Det forløb sådan som sådan én plejer ca. 30 % af beboerne bakker os op resten er enten væk eller (desværre) ligeglade. Det resulterede i et par debatindlæg til BUDBRIMNGEREN, som gav lidt kolorit på det næste nummer af bladet samt et forslag, som fremsættes her på denne generalforsamling. Vi har i år også set på fællesarealernes store plæne (den mellem Løvkærparken og resten af beboelsen), og vi vil i det nye år skulle til at se på alle kloakdæksler i området idet området falder og brøndene derved stikker op. Vi har i år også haft en del graveri på vores område. Forårsaget af branden på Tune Skole sprang et vandrør ved indkørslen til Tunehøj. Herefter besluttede vandværket at skifte alle de gamle rør på området. Dette har givet bedre vandforsyning (tryk på hanerne) til beboerne. Knud Rasmussen har desuden talt med kommunen om at få fjernet det skilt, der står Villershøjvej og som tager udsynet for den kørende trafik. 5: Legepladser: Eller måske skulle jeg sige legeplads, da der jo kun er den ved boldbanen, som eksisterer nu. Vi har nemlig fået fjernet og beplantet den gamle ved Nordgårdsvej. Der har derudover ikke i år været de store ting der rykker på denne front men i 2002 vil legepladsen (den der er tilbage) få et ansigtsløft, og dette vil ske i samråd med børnene. Søren blev en dag, hvor han var ved at fjerne ukrudt på legepladsen, passet op af nogle børn som ytrede ønske om at være med til at renovere deres legeplads. Søren vil derfor udstikke nogle rammer for dette arbejde og tale med alle (børn) i området, som har ønsker, og som vil være med. Hvor dejligt med nogle konstruktive forslag og især samarbejdsforslag blot ironisk, at det skal komme fra børnene! 6: Fest: Har der ikke været meget af med undtagelse af beboernes eget initiativ med en fest rund omkring på området. Og der er allerede taget initiativ til en ny fest på Tunehøj til næste år. Men, hvor er initiativet, for en samlet fest blevet af? Er der slet ingen der kan sætte en festkomite på benene så vi kan få et ordentligt brag af en fælles fest? 7: Diverse: Det er kommet os for øre, at; 1.: Kommunen har bevilget kr ,00 til tegning af en ny legeplads på det øverste af hallens parkeringsområde. 2.: der er lokale kræfter som arbejder med, at få opført ældreboliger på den tomme grund vest for Nordgårdsvej altså brakmarken. Her til slut vil jeg gerne takke alle de beboere der går forrest det er det, der får bestyrelsens arbejde til at hænge sammen. Til alle andre vil jeg blot sige se nu at få vist lidt engagement på gensyn. Forsat go generalforsamling Peter Neustrup Jensen 7

8 Forslag til behandling og vedtagelse på Grundejerforeningen Tunehøj s Generalforsamling den 27. november 2001 Nyskrevet i henhold til UDKAST af Indsendt af: Mogens Christoffersen Løvkærparken 55 Bevæggrund og baggrund for forslaget: Vi har den 29. april 2001 lige netop overstået vor årlige forårsrengøring. Desværre var vejret ikke lige med os i år i hvert fald først på dagen. Senere klarede vejret op og det blev helt fint. Jeg synes, at vi fik udrettet en del og der var mange der deltog i oprydningen deriblandt en hel del af Tordenskjolds Soldater. Og der er lige netop disse soldater det drejer sig om. De stiller op år efter år, - og er dermed grundstammen i dagens arbejde. De øvrige beboere, som måske nok burde deltage, var af den ene eller anden grund forhindret og dermed fraværende. De har andre, og sikkert vigtigere ting for som de var nød til at deltage i. Det har jeg fuld forståelse for, at man er forhindret. Nu tilbage til Tordenskjolds Soldater. Jeg føler, at i og med det er næste de samme personer der kommer år efter år, er jeg lidt forundret over, at det ikke bare en gang imellem er muligt, at ramme en dag hvor også der kommer nogle nye ansigter med i hæren. Jeg personligt føler nok en smule træthed over, at der er så mange der udebliver. Samtidig mener jeg, at medlemmernes gennemsnitsalder i Grundejerforeningen Tunehøj sikkert ikke er faldende tværtom. Jeg tror faktisk, at vi må betragte os, selvom vi ikke gerne indrømmer det, som vi bor i et sølvbryllupskvarter.. På det sidste ser vi da også, at nogle af de nye tilflyttere der har købt hus her i området ofte kommer fra et større hus med en tilsvarende stor have og ønsker måske nu, med færre personer i husstanden, at få et mindre hus og have. Årsagen til at købe hus netop i vort område kan selvfølgelig være mange bl.a. at det er gode huse med spændende indretningsmuligheder og at man måske har et ønske om at bo i Tune. Men jeg er overbevist om, at en medvirkende årsag er også vore gode og pæne fællesarealer. Det med havestørrelsen så kan der blive tid til andre aktiviteter og/eller at tidsforbruget på det tvungne havearbejde bliver mindre. Den stigende gennemsnitsalder (i og med at fraflytningen fra området er lille) ser jeg også betyder, at det antal medlemmer der vil deltage i forårsrengøringsdag grundet bl.a. alder, helbred og andre aktiviteter på sigt vil blive mindre. Det vil hen ad vejen sikkert få problemer for os, også hvis samtidig en del af førnævnte soldater føler sig en smule til grin med at skulle stå for en stor del af forårsrengøringen når så mange glimre ved deres fravær. Jeg føler mig i hvert fald i øjeblikket lidt til grin. Det nemmeste ville jo være, at få fremmede til at ordne fællesarealet inkl. Den årlige rengøring, - og så bare betale sig fra det. Men jeg ved ikke i hvilket prisleje en sådan fornøjelse vil ligge på. I øvrigt mener jeg at der bør være en valgmulighed om man ønsker at betale sig fra det eller deltage i fællesskabet og få en hyggelig dag ud af det. 8

9 Jeg har derfor et forslag som jeg tror bringer lidt mere balance i tingene: Jeg vil gerne foreslå, at kontingentet bliver forhøjet med øremærket min. 500,- kr. pr. husstand gerne ½ års kontingent. Beløbet skal indbetales før rengøringsdagen afholdelse ved en separat opkrævning (eksempelvis inden 1. februar). Kort tid efter den årlige forårsrengøring tilbagebetales beløbet hvis der min. Ydes af 1 person/pr. husstand 4 timers aktiv deltagelse i rengøringen. Det er kun personer over 18 år som udløser tilbagebetalingen. Det betyder samtidig at hvis en husstand er forhindret i eller ikke ser sig i stand til at stille med en person, så vil det indbetalte beløb gå direkte til den øremærkede konto. (Det skal heller ikke være således, at hvis der er en husstand der stiller to eller flere deltagere, skal der udbetales et større beløb end der er indbetalt). Det betyder samtidig, at hvis ikke der er nogle medlemmer der deltager i den årlige rengøringsdag, bør det beløb der opkræves til foreningen og dermed indkasseres være stort (derfor min. 500,- kr. eller bedre ½ årskontingent) at grundejerforeningen kan gå og leje et firma eller personer uden for foreningen til at udføre jobbet. Det betyder videre, at de medlemmer der er forhindret på den ene eller anden måde, med rolig samvittighed kan tilbringe dagen andet steds. Rengøringen da vil finde sted under en eller anden form og i en eller anden grad af andre personer. Hvis der mod forventning skulle komme penge i kassen er det er meget vigtigt for mig, at beløbet bliver øremærket og holdes udenfor for foreningens øvrige aktiviteter. Ligeledes mener jeg, at hvis der ad åre skulle komme penge på kontoen, skal disse gå til ekstraordinære vedligeholdelser af fællesarealerne (og kun fællesarealerne) og ikke indgå i foreningens udgifter dvs. ej heller til snerydning eller asfaltering af stier. Jeg vil derfor prøve at formulere mit forslag således: Jeg vil gerne foreslå: At der som et ekstra kontingent (inden eksempelvis 1. februar) opkræves min. 500,- kr. eller ½ års kontingent pr. husstand til den årlige rengøringsdag. Beløbet skal øremærkes udelukkende til vedligeholdelse af fællesarealerne. Beløbet (de 500,- kr. eller ½ års kontingent) kan kun frigøres til husstanden (uden nogle fradrag) ved min. 1 person (over 18 år) deltagelse i 4 timer på selve dagen. Samtidig forpligtiger bestyrelsen sig til inden den 1. februar (og gerne før) at oplyse på hvilken dato den årlige rengøringsdag finder sted og det uden for konfirmationsdage/forlænget weekender med helligdage osv. Efter husstandens deltagelse i rengøringsdagen skal det indbetalte beløb tilbagebetales og det senest 14 dage. Hvis ingen medlemmer deltager på dagen tilfalder beløbet den øremærkede konto i Tunehøj grundejerforening. Det evt. indkomne beløb må ikke anvendes/disponeres til andre formål end vedligeholdelse / reetablering af fællesarealerne. Jeg håber ikke, at det nogensinde bliver nødvendigt, at vi skal leje et firma eller personer til at foretage vor årlige rengøring af fællesarealerne, samtidig med at jeg ønsker at fællesarealerne også i fremtiden forbliver i en fin stand. Videre står jeg gerne til rådighed hvis bestyrelsen ønsker at jeg skal uddybe mine tanker omkring mit forslag. Med venlig hilsen Mogens Christoffersen 9

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere