Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen pegede på Mogens Brønnum, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og fortsatte derefter dagsordenen. Valg af referent. Nette Kornerup, Løvkærparken 79, påtog sig hvervet. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand Peter Neustrup Jensen fremlagde bestyrelsens beretning (Hele beretningen kan læses på side 6 og 7) Formanden takkede for det store fremmøde (43 personer) Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Vedr. Storskrald. Johannes Frederiksen, Nordgårdsvej 79, spurgte om hvad aftalen var med kommunen. Herunder lægges bl.a. affald på bestemte pladser? Det nye regulativ siger jo, at vi alle kan sætte storskrald udenfor vores hæk. Kan vi ikke begynde på det nu i henhold til regulativet? Bestyrelsen svarede at aftalen er at man på Tunehøj og parcelhusene på Nordgårdsvej samler stor-skrald på de dertil anviste steder, mens det i rækkehusene hentes på matriklen. Karl Olsson, Nordgårdsvej 1 var utilfreds med manglende oprydning ved rækkehusene på Nord-gårdsvej. Bestyrelsen svarede, at der var en del problemer med afhentningen af aviser. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen. Vedr. levende hegn. Skov Nielsen spurgte om reglerne ved levende hegn. Hvad siger hegnsloven? Hvor høj må hækken være? Hvor tæt på bebyggelsen? Mente at nogle træer er for høje. Mener man skal have lov til at lave træhegn. Johnny Nielsen Løvkærparken 21, så gerne, at vi fraveg at kræve levende hegn i skal. Bestyrelsen svarede at det er den eksisterende hegnslov, der gælder. Der vil altid være forskellige holdninger til hvordan et træhegn skal se ud. Derudover kender man deklarationerne når man køber hus i området. Steen Sjøholm, Nordgårdsvej 97 mente, at deklarationerne er en skærpelse af hegnsloven. Henviste i øvrigt til den i beretningen omtale boldbane som ikke er nogen boldbane, og mente at der skal henvises til arealerne ved hallen. 1

2 Nette Kornerup, Løvkærparken 79 efterlyser fleksibilitet og legalisering i stedet fort kriminalisering m.h.t. hegn ved rækkehusene. Peter Neustrup Jensen, Tunehøj 32 svarede, at hun kunne have ret i antagelsen, og at det også er tilladt at have dyrhegn. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning. 3. Reviderede regnskab Kasserer Bernt Freiberg gennemgik det reviderede regnskab. Carsten Wulff, Løvkærparken 33 spurgte, om beløbet under punktet renter & gebyr var strafporto og renter? Han mente at gebyret burde nedsættes i henhold til loven om gebyrer til offentlige myndigheder. Bernt svarede, at det ikke gælder for foreninger. Steen Sjøholm, Nordgårdsvej 97 spurgte om man var tegnet forsikring i tilfælde af en ulykke i forbindelse med oprydningen på arealerne, for personer som arbejdede for grundejerforeningen og hvis en person falder på stisystemet. Bernt svarede at der var tegnet en ulykkesforsikring som i ovennævnte tilfælde. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Da referenten Nette Kornerup selv havde forslag anmodede om, at en anden overtog dette arbejde. Winnie Jensen, Tunehøj 32 overtog jobbet under dette punkt. Bestyrelsens forslag til ændring af 13 (afstemningen udskudt til den ekstraordinære generalforsamling). Formanden meddelte, at bestyrelsen ønskede ændringen gennemført, fordi man indenfor de sidste par år havde måtte sige farvel til to formænd midt i deres valgperiode. Det ville være nemmere for bestyrelsen hvis den kunne konstituere sig selv. Karl Olsen, Nordgårdsvej 1, mente at det er vanskeligt at ændre vedtægten. Mente at generalforsamlingen skal vælge formand og kasserer. Andet ville være parlamentarisk ukorrekt. Dorthe Pedersen, Tunehøj 16 syntes det var en god idé at bestyrelsen konstituerede sig slev og havde fuld tillid hertil. Forslaget gik herefter videre til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Steen Sjølund, Nordgårdsvej 97 ville vide hvor lang tid bestyrelsen skulle have til konstituere sig. Elsebeth Jørgensen svarede at det ville ske på førstkommende bestyrelsesmøde. Mogens Christoffersen, Løvkærparken 55 havde indsendt et forslag vedr. den årlige forårsrengøring Hele beretningen kan læses på side 8 og 9 2

3 Mogens Christoffersen ønskede ikke at uddybe forslaget yderligere. Der blev spurgt om bestyrelsens stillingtagen til forslaget. Bernt sagde, at ud over at det kunne blive et problem at administrere en sådan ordning, havde bestyrelsen ikke noget imod forslaget, hvis medlemmerne kunne godtage dette. Thomas Larsen, Nordgårdsvej 49, mente ikke at det var lovligt at gøre dette. Nette Kornerup, Løvkærparken 79 mente at der altid nydere og ydere. Hvordan har man tænkt sig at afregne med de personer som arbejder på områderne i løbet af året?. Det er der ikke nævnt noget om i Mogens Christoffersens forslag. Karl Olsen. Nordgårdsvej 1 forstår godt forslaget, men der er ingen weekender i foråret uden konfir-mationer, hvorfor det kan være svært at finde en ledig søndag hvor alle kan. Mogens Christoffersen foreslog at der udnævnes nogle områdeansvarlige som kan kontrollere, om folk har gjort deres pligt. Henrik Sandersen, Løvkærparken 57, var flyttet til området for at undgå at lave en masse havearbej-de. Ville gerne betale sig fra forårsrengøringen. Johnny Nielsen, Løvkærparken 21 mente, at de der ikke møder op til forårsrengøringen snyder sig selv. Man hygger sig med sine naboer. Ole Jørgensen, Tunehøj 20 opfordrede til at man stemte imod det indkomne forslag. Mente ikke man kunne straffe medlemmer der måske havde været med i forårsrengøringen i mange år og måske ikke kunne en enkelt gang. Thomas, Løvkærparken 49 mente, at ordningen kunne administreres ved, at man lagde et girokort i postkassen. Mange ville så betale. Steen Persson, Nordgårdsvej 85 var ikke fortaler for at tage betaling. De var betænkeligt med penge ind og ud af kassen. Foreslog i stedet at det fortsatte som hidtil og derudover opkrævede 200 kr. i ekstra kontingent. Nette Kornerup, Løvkærparken 79 fremlagde et modforslag til afvikling af forårsrengøringen, som godt nok ikke kan vedtages her og nu da, det er ikke fremsendt inden generalforsamlingen. Forslaget går ud på: o Dato for afviklingen af forårsrengøringen oplyses i oktober eller november. o Grundejerforeningens areal opdeles i 12 områdenr. o Bestyrelsen udarbejder liste over hvert område påført opgaver. o Ved fravær på rengøringsdagen booker man en opgave, som man udfører inden rengøringsdagen. Sandersen, Løvkærparken 57 syntes, at det var kedeligt med alle disse dårlige kommentarer, når man tænker på, at man selv var med til at etablere hele udstykningen fra starten af. 3

4 Nordgårdsvej 79 spurgte om bestyrelsen nogensinde havde fået et tilbud på oprydning på området. Bernt Freiberg svarede, at vi for et par år siden undersøgte dette, og det ville koste omkring kr. Mogens Christoffersen ville gerne fastholde sit forslag. Og det blev efterfølgende sat til afstemning. Bestyrelsen takkede for den gode debat der havde været i forbindelse med det indkomne forslag. De mente der var kommet en masse ideer på bordet. Der var 68 stemmeberettiget til stede. Bestyrelsen havde modtaget 2 fuldmagter. Det vil sige at der i alt var 72 stemmer. Der var udpeget to stemmetællere. Jens Nielsen og Ole Jørgensen. Der var 14 stemmer for forslaget og 38 stemmer imod forslaget, hvorfor forslaget blev forkastet. 5. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent og gebyr. Bernt Freiberg gennemgik budgettet. Leif Madsen, Løvkærparken 7 spurgte, hvad punktet miljø dækker. Bernt Freiberg meddelte, at det var brændstof til maskiner og fortæring til forårsrengøringen samt bortkørsel af affald fra forårsrengøringen. Steen Sjøholm, Nordgårdsvej 97 spurgte, hvad der ville ske, hvis formuen blev halveret. Ville kontingentet så kunne nedsættes? Bernt blev ham svar skyldig. Carsten Wulff, Løvkærparken 33 spurgte, om der måtte samles til bunke. Hertil svarede Bernt at det gjorde foreningen heller ikke. Budgettet blev herefter vedtaget med stort flertal. Kontingent og gebyr fortsætter uændret. 6. Valg bestyrelsesmedlemmer. Elsebeth Jørgensen blev valgt til formand Bernt Freiberg blev valgt til kasserer. Knud Rasmussen og Marianne Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter. Henning Bech blev valgt til 1. suppleant og René Vandal Madsen blev valgt til 2. suppleant. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant John Hornbøll blev valgt til revisor. Steen Sjøholm blev valgt til revisorsuppleant. 4

5 9. Eventuelt Steen Sjøholm Nordgårdsvej 97 mente at der er problemer med støjen far skateboardbanen. Foreslår at bestyrelsen arbejder på at få den nedlagt. Winnie Jensen, Tunehøj 32 sagde, at skateboardbanen bruges af lokale børn i dagtimerne derfor bør den bevares. Elsebeth Jørgensen meddelte, at der var forslag om at der skulle etableres en legeplads på det grønne område mellem Tunehøj og hallen. Foreslår at bestyrelsen henvender sig til idrætsforeningen og kommunen. Undre sig over manglende oplysninger og efterlyser nabohøring herom. Steen Sjøholm foreslår, at bestyrelsen er med i planlægningsgruppen. Knud Rasmussen ønsker at få gendannet et festudvalg. Efterlyser medlemmer til udvalget. Elsebeth Jørgensen efterlyser indlæg i Budbringeren eksempelvis om store oprydningsdag. Herunder også positive historier, så det ikke altid kun er negative emner. Johnny Nielsen påtaler tonen i Budbringeren. Synes, der er for meget brok og for mange løftede pegefingre. Carsten Wulff spørger til den selvlavede trappe i hjørnet ved Løvkærparken. Svar: Beboerne har lavet den. Trappen har fjernet problemet med knallertkørsel. Steen Sjøholm spurgte til forsikringsdækning ved uheld på trappen i hjørnet ved Løvkærparken. Svar: Trappen er etableret udenom bestyrelsen, og bestyrelsen vil derfor ikke tage ansvaret for trappen. Angående fartdæmpende foranstaltninger på Villershøjvej. Knud Rasmussen har talt med kommunen, Park og Vej, om såvel skiltning som den høje fart. Kommunen foreslår etablering af en byport. Budgettet til vejarbejde i 2001 er brugt. Knud kontakter kommunen straks i det nye år for, at holde dem fast på fartdæmpende foranstaltninger. Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i han formandsperiode, for det store fremmøde til generalforsamlingen, indkomne forslag og de mange gode ideer til forårsrengøringen og beklager den lidt rå tone mellem medlemmerne under debatten. Generalforsamlingen hermed slut. Nette Kornerup/Winnie Jensen Referenter Mogens Brønnum Dirigent 5

6 Bestyrelsens beretning: År 2001 Velkommen: Først og fremmest vil jeg byde velkommen, og takke for (det store) fremmøde(t). også tak til kolleger i bestyrelsen, som frivilligt har arbejdet med, at vedligeholde og forbedre området TUNEHØJ. Tak skal I have 1: Bladet: Et af de områder der har været præget af engagement, er bladet, som i maj måned skiftede navn til BUDBRINGEREN meddelelse og nyheder til og fra medlemmer af grundejerforeningen. Vi har da også modtaget et par indlæg et par! bl.a. hængte formanden et par beboer ud i bladet (jeg skulle have udtalt mig lidt flatterende om disse beboere) og det fik ÈN beboer til at komme med et langt om manglende sammenhold, bestyrelsens renselsesproces, pudsning af glorien o.s.v. (mere om dette senere) men trods alt et indlæg noget vi har efterlyst længe. 2: Affaldsplan: Dette for alle så vedkommende spørgsmål har været oppe på alle de generalforsamlinger, jeg kan huske. Det er nok, fordi det er meget værd for os alle at kunne komme af med alt det, vi ikke skal eller kan bruge. Det er blot synd, at så få kan gøre det surt for så mange, Vi har en ordning, som er let at bruge, og som alligevel misbruges (her tænker jeg mest på Tunehøj og Nordgårdsvej s parceller) Men hensyn til skrald, såvel STORT som SMÅT, så har Greve Byråd, som alle sikkert er bekendt med, vedtaget at følge Affald 21 (regeringens affaldsplan), som er startet i år og som skal udvikles henover en 12 års periode. Denne affaldsplan, som nu er på sit andet år, går her den 1. december 2001 ind i en ny udvikling (hvis man kan kalde det udvikling), idet vi i forrige uge, har modtaget Affald & Genbrug 1. december 2001 til 31. december Heri der står bl.a. andet at læse at fra 1. december bliver dagrenovationen og storskrald kun afhentet hver anden fredag. Kommunen har dog beklaget i en annonce i SYDKYSTEN, at der ingen ændring sker for dagrenovationen. 3: Hegn: Dette emne er måske nok lidt varmt, idet der, ved flere lejligheder er blevet diskuteret og debatteret om rettigheden af, at nogle beboere overtræder loven ved at nedtage deres levende hegn. Dette emne tog vi fat på ved generalforsamlingen for 3 år siden. Intet er endnu sket fra grundejernes side bortset fra nogle enkelte parceller. Vi har skrevet, svaret og talt med kommunen,. Meget lidt er sket indtil nu. Vi har ringe forståelse for, at de berørte beboere prøver at forhale og derved udskyde beslutningen ved at mistænkeliggøre generalforsamlingsbeslutningen. Det, der undre os mere er, at de, der har beslutningsmyndigheden i dette spørgsmål, nemlig Greve Kommune, også prøver at skubbe en evt. beslutning ud i det uvisse. Vi vil imidlertid fastholde kommunen på de tinglyste klausuler der er på området. 4: Grønne områder: På dette område er der i det forløbne år sket en del vedligeholdelse, nyplantning, bortskaffelse o.s.v. Vi har bl.a. på grund af den fugtige/varme sommer måtte slå plænerne 2 gange ekstra. 6

7 Vi havde den 29. april (lidt før vi plejer) vores årlige oprydningsdag. Det forløb sådan som sådan én plejer ca. 30 % af beboerne bakker os op resten er enten væk eller (desværre) ligeglade. Det resulterede i et par debatindlæg til BUDBRIMNGEREN, som gav lidt kolorit på det næste nummer af bladet samt et forslag, som fremsættes her på denne generalforsamling. Vi har i år også set på fællesarealernes store plæne (den mellem Løvkærparken og resten af beboelsen), og vi vil i det nye år skulle til at se på alle kloakdæksler i området idet området falder og brøndene derved stikker op. Vi har i år også haft en del graveri på vores område. Forårsaget af branden på Tune Skole sprang et vandrør ved indkørslen til Tunehøj. Herefter besluttede vandværket at skifte alle de gamle rør på området. Dette har givet bedre vandforsyning (tryk på hanerne) til beboerne. Knud Rasmussen har desuden talt med kommunen om at få fjernet det skilt, der står Villershøjvej og som tager udsynet for den kørende trafik. 5: Legepladser: Eller måske skulle jeg sige legeplads, da der jo kun er den ved boldbanen, som eksisterer nu. Vi har nemlig fået fjernet og beplantet den gamle ved Nordgårdsvej. Der har derudover ikke i år været de store ting der rykker på denne front men i 2002 vil legepladsen (den der er tilbage) få et ansigtsløft, og dette vil ske i samråd med børnene. Søren blev en dag, hvor han var ved at fjerne ukrudt på legepladsen, passet op af nogle børn som ytrede ønske om at være med til at renovere deres legeplads. Søren vil derfor udstikke nogle rammer for dette arbejde og tale med alle (børn) i området, som har ønsker, og som vil være med. Hvor dejligt med nogle konstruktive forslag og især samarbejdsforslag blot ironisk, at det skal komme fra børnene! 6: Fest: Har der ikke været meget af med undtagelse af beboernes eget initiativ med en fest rund omkring på området. Og der er allerede taget initiativ til en ny fest på Tunehøj til næste år. Men, hvor er initiativet, for en samlet fest blevet af? Er der slet ingen der kan sætte en festkomite på benene så vi kan få et ordentligt brag af en fælles fest? 7: Diverse: Det er kommet os for øre, at; 1.: Kommunen har bevilget kr ,00 til tegning af en ny legeplads på det øverste af hallens parkeringsområde. 2.: der er lokale kræfter som arbejder med, at få opført ældreboliger på den tomme grund vest for Nordgårdsvej altså brakmarken. Her til slut vil jeg gerne takke alle de beboere der går forrest det er det, der får bestyrelsens arbejde til at hænge sammen. Til alle andre vil jeg blot sige se nu at få vist lidt engagement på gensyn. Forsat go generalforsamling Peter Neustrup Jensen 7

8 Forslag til behandling og vedtagelse på Grundejerforeningen Tunehøj s Generalforsamling den 27. november 2001 Nyskrevet i henhold til UDKAST af Indsendt af: Mogens Christoffersen Løvkærparken 55 Bevæggrund og baggrund for forslaget: Vi har den 29. april 2001 lige netop overstået vor årlige forårsrengøring. Desværre var vejret ikke lige med os i år i hvert fald først på dagen. Senere klarede vejret op og det blev helt fint. Jeg synes, at vi fik udrettet en del og der var mange der deltog i oprydningen deriblandt en hel del af Tordenskjolds Soldater. Og der er lige netop disse soldater det drejer sig om. De stiller op år efter år, - og er dermed grundstammen i dagens arbejde. De øvrige beboere, som måske nok burde deltage, var af den ene eller anden grund forhindret og dermed fraværende. De har andre, og sikkert vigtigere ting for som de var nød til at deltage i. Det har jeg fuld forståelse for, at man er forhindret. Nu tilbage til Tordenskjolds Soldater. Jeg føler, at i og med det er næste de samme personer der kommer år efter år, er jeg lidt forundret over, at det ikke bare en gang imellem er muligt, at ramme en dag hvor også der kommer nogle nye ansigter med i hæren. Jeg personligt føler nok en smule træthed over, at der er så mange der udebliver. Samtidig mener jeg, at medlemmernes gennemsnitsalder i Grundejerforeningen Tunehøj sikkert ikke er faldende tværtom. Jeg tror faktisk, at vi må betragte os, selvom vi ikke gerne indrømmer det, som vi bor i et sølvbryllupskvarter.. På det sidste ser vi da også, at nogle af de nye tilflyttere der har købt hus her i området ofte kommer fra et større hus med en tilsvarende stor have og ønsker måske nu, med færre personer i husstanden, at få et mindre hus og have. Årsagen til at købe hus netop i vort område kan selvfølgelig være mange bl.a. at det er gode huse med spændende indretningsmuligheder og at man måske har et ønske om at bo i Tune. Men jeg er overbevist om, at en medvirkende årsag er også vore gode og pæne fællesarealer. Det med havestørrelsen så kan der blive tid til andre aktiviteter og/eller at tidsforbruget på det tvungne havearbejde bliver mindre. Den stigende gennemsnitsalder (i og med at fraflytningen fra området er lille) ser jeg også betyder, at det antal medlemmer der vil deltage i forårsrengøringsdag grundet bl.a. alder, helbred og andre aktiviteter på sigt vil blive mindre. Det vil hen ad vejen sikkert få problemer for os, også hvis samtidig en del af førnævnte soldater føler sig en smule til grin med at skulle stå for en stor del af forårsrengøringen når så mange glimre ved deres fravær. Jeg føler mig i hvert fald i øjeblikket lidt til grin. Det nemmeste ville jo være, at få fremmede til at ordne fællesarealet inkl. Den årlige rengøring, - og så bare betale sig fra det. Men jeg ved ikke i hvilket prisleje en sådan fornøjelse vil ligge på. I øvrigt mener jeg at der bør være en valgmulighed om man ønsker at betale sig fra det eller deltage i fællesskabet og få en hyggelig dag ud af det. 8

9 Jeg har derfor et forslag som jeg tror bringer lidt mere balance i tingene: Jeg vil gerne foreslå, at kontingentet bliver forhøjet med øremærket min. 500,- kr. pr. husstand gerne ½ års kontingent. Beløbet skal indbetales før rengøringsdagen afholdelse ved en separat opkrævning (eksempelvis inden 1. februar). Kort tid efter den årlige forårsrengøring tilbagebetales beløbet hvis der min. Ydes af 1 person/pr. husstand 4 timers aktiv deltagelse i rengøringen. Det er kun personer over 18 år som udløser tilbagebetalingen. Det betyder samtidig at hvis en husstand er forhindret i eller ikke ser sig i stand til at stille med en person, så vil det indbetalte beløb gå direkte til den øremærkede konto. (Det skal heller ikke være således, at hvis der er en husstand der stiller to eller flere deltagere, skal der udbetales et større beløb end der er indbetalt). Det betyder samtidig, at hvis ikke der er nogle medlemmer der deltager i den årlige rengøringsdag, bør det beløb der opkræves til foreningen og dermed indkasseres være stort (derfor min. 500,- kr. eller bedre ½ årskontingent) at grundejerforeningen kan gå og leje et firma eller personer uden for foreningen til at udføre jobbet. Det betyder videre, at de medlemmer der er forhindret på den ene eller anden måde, med rolig samvittighed kan tilbringe dagen andet steds. Rengøringen da vil finde sted under en eller anden form og i en eller anden grad af andre personer. Hvis der mod forventning skulle komme penge i kassen er det er meget vigtigt for mig, at beløbet bliver øremærket og holdes udenfor for foreningens øvrige aktiviteter. Ligeledes mener jeg, at hvis der ad åre skulle komme penge på kontoen, skal disse gå til ekstraordinære vedligeholdelser af fællesarealerne (og kun fællesarealerne) og ikke indgå i foreningens udgifter dvs. ej heller til snerydning eller asfaltering af stier. Jeg vil derfor prøve at formulere mit forslag således: Jeg vil gerne foreslå: At der som et ekstra kontingent (inden eksempelvis 1. februar) opkræves min. 500,- kr. eller ½ års kontingent pr. husstand til den årlige rengøringsdag. Beløbet skal øremærkes udelukkende til vedligeholdelse af fællesarealerne. Beløbet (de 500,- kr. eller ½ års kontingent) kan kun frigøres til husstanden (uden nogle fradrag) ved min. 1 person (over 18 år) deltagelse i 4 timer på selve dagen. Samtidig forpligtiger bestyrelsen sig til inden den 1. februar (og gerne før) at oplyse på hvilken dato den årlige rengøringsdag finder sted og det uden for konfirmationsdage/forlænget weekender med helligdage osv. Efter husstandens deltagelse i rengøringsdagen skal det indbetalte beløb tilbagebetales og det senest 14 dage. Hvis ingen medlemmer deltager på dagen tilfalder beløbet den øremærkede konto i Tunehøj grundejerforening. Det evt. indkomne beløb må ikke anvendes/disponeres til andre formål end vedligeholdelse / reetablering af fællesarealerne. Jeg håber ikke, at det nogensinde bliver nødvendigt, at vi skal leje et firma eller personer til at foretage vor årlige rengøring af fællesarealerne, samtidig med at jeg ønsker at fællesarealerne også i fremtiden forbliver i en fin stand. Videre står jeg gerne til rådighed hvis bestyrelsen ønsker at jeg skal uddybe mine tanker omkring mit forslag. Med venlig hilsen Mogens Christoffersen 9

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøj s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2000

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøj s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2000 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøj s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2000 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter straks gik til første

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 24. november 1998.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 24. november 1998. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 24. november 1998. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 27. november 2014 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Formand Jan Mørup bød velkommen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 25. november 1997

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 25. november 1997 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 25. november 1997 1. Valg af dirigent. Mogens Brønnum blev valgt indkaldelsen godkendt. Undertegnede Anne Madsen referent. 2. Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile

Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile Vedtægter for Grundejerforeningen Aldershvile 1. Navn og område Grundejerforeningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN ALDERSHVILE". Foreningens område omfatter parceller udstykket på 133 matrikelnumre.; 2333-2341,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere