Bostøtteteamet Hjernecenter Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bostøtteteamet Hjernecenter Syd"

Transkript

1 Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Bostøtte for unge med psykosociale vanskeligheder. Vi omstiller os ud fra efterspørgsel.

2

3 Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd. Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd, yder 85 støtte primært i visiteret borgers eget hjem og med afsæt i den enkelte borgers pædagogiske plan og bestilling af borgerens sagsbehandler i myndighedsafdelingen. Derudover arbejdes ud fra Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder. Ved ændringer af serviceniveau gøres dette efter dialog og accept af sagsbehandler. I forbindelse med visitation af nye borgere afholdes et indledende møde med borgeren. På dette møde aftales mål og relevante fokusområder og disse indskrives i et målsætningsskema som udleveres til borgeren efterfølgende. Der laves løbende opfølgning på målsætningsskemaet i samarbejde ml. borger og dennes kontaktperson. 1 x årligt afholdes statusmøde for borgere der modtager bostøtte. Her inviteres sagsbehandler og efter aftale med borgeren også dennes pårørende. På mødet drøftes status og fremadrettede mål. Centerets kerneopgave er at muliggøre mestring af eget liv.. Der arbejdes omkring mestring og udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer. Fokusområder i støtten er udvikling af kompenserende strategier og sker altid i et aktivt samarbejde ml. borger og medarbejder. Udover støtte i egne boliger, har Bostøtteteamet 3 udredningslejligheder i Tinglev, hvor man kan bo ca. 1 år.

4 Eksempler på støtteopgaver. Støtte til at skabe overblik og struktur i hverdagen. Motiverende støtte omkring afvikling af misbrug. Motivation, støtte og ledsagelse til at indgå aktivt i behandlingsforløb Udarbejdelse af ugeskema/månedsskemaer. Den pædagogiske indsats forsøges opbygget, omkring en forudsigelig og skemalagt hverdag. Skemalægningen er med til at skabe sammenhæng og helhed i hverdagen. Støtte til at skabe ro og en følelse af sikkerhed. Støtte omkring sundhedsrelateret aktiviteter. Støtte omkring uddannelses og arbejdssituation. Støtte omkring opbygning og vedligeholdelse af netværk. At vedligeholde og udvikle færdigheder via træningsprogrammer. Støtte omkring planlægning og træning af rengøring, madlavning og indkøb, oprydning, tøjvask, post og økonomi. Støtte omkring kontakt til offentlige myndigheder. Støtte omkring familiesituation. Pårørendesamarbejde. Arbejde omkring erkendelse af livssituationen. Motiverende samtaler. Støtteopgaverne er altid afhængig af visitation fra myndighedsafdelingen i Kommunen.

5 Bostøtteteam 1 Målgruppen er voksne mennesker med erhvervet hjerneskade, der har behov for pædagogisk støtte i eget hjem. Følgerne efter målgruppens hjerneskader er (blodprop, hjerneblødning, trafikuheld, operation, progredierende lidelser eks. sclerose og lignende).skadefølger kan være problemer med hukommelsen, koncentrationsevne, initiativ, planlægning og struktur i hverdagen. Støtten forbedrer livsbetingelserne. Støtten kan omfatte både fysisk, psykiske, sociale og praktiske områder. Kerneopgaven er at muliggøre mestring af eget liv igennem kompenserende metoder til at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets opgaver. Den enkeltes motivation og samarbejde er forudsætningen for at støtten lykkedes og defineret mål opnås. Støtten er helhedsorienteret og tager afsæt i borgernes tidligere erfaringer. Den præmorbide hjerne og livet inden skaden, skadens lokalisation og omfang, fysiske og neurologiske symptomer, aktuel mestringsevne, læringsstrategier, kognitiv profil og personlighed. Via kendskab til ovenstående tilrettelægges støtten af den enkelte borger. Cafe I Tinglev er etableret en cafe hvor der for flere borgere er tilbud om deltagelse i ugentlige tværgående aktiviteter. Typisk indhold i cafeen på Sønderskovvej 25 i Tinglev er: Sundhedsaktiviteter, motion, gymnastik, mindfulness og nada. Kognitive spil. IT-støtte. Madlavning og bagning. Kreativ værksted. Dialoggrupper. Musik.

6 Bostøtteteam 2 Målgruppen er primært unge mennesker over 18 år, med udtalte adfærdsvanskeligheder, suppleret med eks. dobbelt diagnoser, ADHD, borderline, skizofreni, misbrug, udfordrende adfærd og domme for kriminalitet, misbrug og eller vold. Kerneopgaven er at muliggøre mestring af eget liv igennem kompenserende metoder til at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets opgaver.via kendskab til den unges forskellige problematikker, tilrettelægges en helhedsorienteret støtte. Den enkeltes motivation og samarbejde er forudsætningen for at støtten lykkedes og de defineret mål opnås. Omdrejningspunktet i arbejdet er at støtte den unge, i at tage ansvar for sin adfærd og lære ham eller hende, at reflektere over egne handlinger Så den enkelte efterhånden kan få øje på nye handlemuligheder. De unge har som regel indledningsvis brug for meget ydre styring af medarbejderne. Medarbejderne har blik for den unges potentiale og arbejder på at udvikle den unges indre ro og egenkontrol.i takt med udviklingen slækker vi på den ydre styring med henblik på højere indre styring af den unge gennem modning og personlig udvikling. Den unge får støtte relateret til behovsomsorg Dette er vigtig, for at sikrer eksisterende væsentlige behov som mad, personlig hygiejne, nærhed og samhørighed hos den unge. Den unge får støtte relateret til Udviklingsomsorg er vigtige og bidrager til at den enkelte udvikler sig hensigtsmæssigt socialt, emotionelt, kognitivt, motorisk og fysisk. I forhold til flere borgere med psykiatriske lidelser eller misbrugsproblematikker, foregår der et tæt samarbejde med eksterne behandlingstilbud. Borgerne får ved opstart tildelt et kontaktteam. Disse hjælper med udarbejdelse af en individuelt ugentlig bostøtte, arbejde og aktivitetsplan. Mobil beskæftigelsestilbud og eftermiddags/aftenaktiviteter for borgere tilknyttet bostøtte 2. Som en væsentlig forudsætning for en vellykket rehabiliteringsproces, forventes at flere af de unge deltager aktivt både under bostøtte i hjemmet samt i det mobile beskæftigelsestilbud eller STU-forløb og i fælles eftermiddag og aftenaktiviteter. Typiske opgaver i mobilbeskæftigelsestilbud: Pedel og havearbejde i og udenfor Hjernecenter Syds rammer. Brændekløvning. Rengøring. Kontorhjælp. Pakkearbejde.

7 Udeliv. Teamdage med fiskeri, overlevelsestur mv. I arbejdet støttes og udredes den unge i forhold til egen kunnen og eventuelle potentialer. Den unge trænes i,at være på en arbejdsplads med alt hvad dertil hører Typisk indhold i fælles eftermiddag og aftenaktiviteter: Sundhedsaktiviteter, motion, mindfulness og nada. Kognitive spil. IT-støtte. Madlavning Fiskeri. Kreativ værksted. Dialoggrupper. Gocart. Overlevelsesture. Musik. De planlagte aktiviteter og arbejdsopgaver, benyttes som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. Der er ofte tale om fysiske aktiviteter, hvor den unge får brugt en god portion energi. Vi bruger aktiviteterne og arbejdsopgaver til blandt andet at udfordre den unge, men ikke mindst at give den unge en succesoplevelser i forhold til egen formåen. Aktiviteterne vil altid tage udgangspunkt i den unges interesser og ressourcer.

8 Faglige tilgange, værdier og metoder Hjernecenter Syd arbejder rehabiliterende på et højt fagligt niveau i relation til alle borgere tilknyttet centeret. Målet for den enkelte borger er at opnå så højt et funktionsniveau og så stor uafhængighed som muligt. I bostøtteteamet foregår arbejdet primært i borgeren private hjem. Dette fordrer en høj grad af etik. Der arbejdes værdibaseret, med fokus på nærvær og på skabelse af værdifulde ligeværdige relationer. Den enkelte vil uanset adfærd, mødes med rummelighed, anerkendelse, tillid og respekt, der er af stor betydning for den enkeltes selvværd og selvtillid. Den enkelte mødes med udgangspunkt i - At alle handler ud fra bedste hensigt og ud fra det, der i situationen giver mening. I arbejdet med at finde det rette pædagogiske værktøj i relation til borgerne udviser medarbejderne nysgerrighed for at forstå mønstrer og sammenhænge i måden borgeren tænker og handler på, både i relation til sig selv, i forhold til andre tilknyttede borgere, i forhold til medarbejderne og i forhold til det system, som de befinder sig i. Der arbejder målrettet med afsæt i neuropædagogikken som fælles referenceramme og udfra centerets værdigrundlag. Arbejdet tilrettelægges med afsæt i en neurofaglig forståelsesramme. Medarbejdere har supplerende viden, kompetencer og erfaring indenfor arbejdet med unge med psykosociale vanskeligheder. Læring er centralt i neuropædagogikken i forhold til, at den enkelte borger gerne skal opnå så høj en grad af livsduelighed og uafhængighed som muligt, da dette er to fundamentale tilværelseskvaliteter. Med udgangspunkt i borgeren, dennes hjerneskade, skadesfølger, vanskeligheder, og ressourcer udøves helhedsorienteret rehabilitering. Fundamentet for neuropædagogik er et samspil mellem: Viden om hjernens opbygning, udvikling og funktion. Viden om mulighederne i hjernens plasticitet og kompleksitet. Viden om pædagogik og læreprocesser Neuropsykologi og kognitiv psykologi. Praksiserfaringer.

9

10 Supplerende metoder Mindfulness: Får den enkelte til at slappe af og stresse ned. Ny dansk forskning viser at meditation skaber forandringer i de fundamentale dele af hjernen - i hjernestammen og frontallapperne. Meditation og åndedrætsøvelser giver roligere hjerterytme og åndedræt samt bevirker at mængden af stresshormonet falder i kroppen. Kognitiv terapi: I forhold til borgere med psykiatrisk overbygning udover funktionsnedsættelsen tilbydes kognitiv terapi med afsæt i at krop og sind er interaktive dele af samme system Motiverende samvær og narrative metoder: I forhold til borgere med en jeg-svag personlighedsstruktur benyttes metoden motiverende samvær, som et aktivt pædagogisk værktøj. Den motiverende samtale rammesættes, afhængig af behov og skaber rum for fokuseret både tale og lyttetid uden forstyrrelser. Samtalerne er af væsentlig betydning for den unges psykiske trivsel. Den unge får i dialogen mulighed, for at tale om de ting der fylder i den enkelte og dialog om mulige fremadrettet handlinger. De narrative metoder tager udgangspunkt i situationer fra det virkelige liv, hvor fortællingerne opleves gennem sanser og følelser. Det at fortælle om sine tanker og følelser kan i sig selv virke afklarende og lettende, og når man deler sine oplevelser med andre i fortællingens form, åbner det ofte nye muligheder og nyt håb for fremtiden. Vidensbank: Medarbejdere fungerer som rollemodeller for borgere tilknyttet bostøtten, både relateret til sprog, påklædning, adfærd m.m. Medarbejderne er personlige og faglige kompetente og fastholder gennem praksis og efteruddannelse, supervision og coaching et konstant højt fagligt niveau. Medarbejdere i bostøtteteamet samarbejder løbende med centerets udviklingsafdeling - neuropsykolog, terapeut og udviklings-konsulenter. Bostøtteråd: I både team 1 og 2 er der etableret bruger-råd blandt visiteret borgere. Der afholdes 4 årlige møder. Visitation: Sker gennem kontakt til sagsbehandler i Kommunen. Hvorefter Hjernecenter Syd kontaktes af myndighedsafdelingen.

11

12 Kontaktnumre, adresser og telefonnumre: Centerleder Hjernecenter Syd: Dorthe Friedrichsen Mobil: Afdelingsleder bostøtte: Berit K. Juhl Mobil: Multihuset Bostøtte 1 Sønderskovvej Tinglev Mobil: Merianvænget Bostøtte 2: Merianvænget Tinglev (Bedst kontaktbar og ) Beskæftigelsen bostøtte (kontaktbar i hverdage i tidsrummet kl. 8-15) For yderligere informationer se

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere