Ungebehandlingen Sofiehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungebehandlingen Sofiehuset"

Transkript

1 Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag Målgruppebeskrivelse Metode og redskaber UngMap ASI Den Motiverende Samtale Koncept Lovgrundlag Visitation Udredning og behandling Udredning Behandling... 5

2 1 Værdigrundlag Unge ser ofte rusmidler som en løsning snarere end et problem. Vi vil hjælpe de unge med at finde en anden løsning end rusmidler. Vi fokuserer først og fremmest på de unges samlede situation. I Ungebehandlingen Sofiehuset betragter vi først og fremmest de unge som unge snarere end som misbrugere. Vi er opmærksomme på, at de unges motivation for forandring altid er ambivalent. Vores udgangspunkt er, at behandlingen bør være baseret på et ønske om forandring og på en god relation. Vi vil hele tiden have fokus på, om behandlingen giver mening for den unge, og der vil løbende være forventningsafstemning med udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt for den unge. 2 Målgruppebeskrivelse Målgruppen for Ungebehandlingen Sofiehuset er unge i alderen år, som er karakteriseret ved ofte at have komplekse vanskeligheder herunder alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder ud over deres misbrug. Målgruppen har et bekymrende forbrug af rusmidler, som påvirker deres adfærd og muligheder for at udvikle sig, være aktive i deres liv, indgå i sociale relationer, være i gang med uddannelse og/eller beskæftigelse. Forbruget af rusmidler skal derfor overskygge de udfordringer, der normalt er forbundet med at være ung, og forbruget skal ligeledes være udtryk for mere end almindelig eksperimenterende ungdomsadfærd. Målgruppen er ofte karakteriseret ved en eller flere risikofaktorer: Er ikke lærings- og uddannelsesmodtagelige Lider under social isolation Er ude i kriminalitet eller er kriminalitetstruede Omgås andre socialt udsatte unge, ofte i misbrugsmiljø Har eller er på vej til at udvikle psykiatriske problemstillinger Har vendt op og ned på dag og nat Lider af søvnbesvær Er ophørt med at dyrke fritidsinteresser Kommer fra problematiske familieforhold Kommer fra svært socialt belastede forhold 3 Metode og redskaber Ungebehandlingen Sofiehuset arbejder ud fra evidensbaserede teorier og metoder. I behandlingsforløbet bruges Den Motiverende Samtale, fremskudt indsats, UngMap eller ASI, ligesom vi arbejder ud fra en kognitiv og systemisk forståelsesramme. Den systemiske tilgang understøtter en forståelse af, hvordan den unges livsstil påvirker og er påvirket af omgivelserne. Den kognitive metode handler om at understøtte den unges egne refleksioner og handler om at ændre handlemønstre hos den unge. 1

3 3.1 UngMap Ved indskrivningen udfyldes UngMaps kortlægningsskema for dem under 18 år, og der optages en generel social anamnese. UngMap er et redskab, som bidrager til kvalitetssikringen i behandlingen af unge med rusmiddelproblemer. UngMap bruges som: Et udredningsværktøj Opfølgning i behandlingsprocessen Afslutningsværktøj UngMap sikrer: En helhedsorienteret udredning At behandleren kommer omkring centrale ungdomstemaer, som kan have betydning/relation til den unges rusmiddelbrug At behandleren fra begyndelsen kan spotte særlige områder, hvor den unge har særlige vanskeligheder At behandleren kan vurdere ændringer og udvikling i den unges behandling 3.2 ASI ASI benyttes til unge over 18 år og bruges til at udrede den unges situation og giver et overblik over, hvilke problemstillinger hos den unge, der skal arbejdes videre med. Integreret i skemaet er der nogle markører, der viser hvilke unge der efterfølgende skal udtages til KLs basisscreening. 3.3 Den Motiverende Samtale I forbindelse med udredningen og behandlingen bruges Den Motiverende Samtale (MI), der er en evidensbaseret samtaleteknik til at skabe afklaring og motivation i forhold til ændring af adfærd eller livsstil. Grundtanken i Den Motiverende Samtale (MI) er: At finde ressourcer til forandring hos den unge selv (indre motivation) At tage udgangspunkt i den unges egne holdninger, overvejelser og præferencer At undgå konfrontation og modstand i samtalen At arbejde med ambivalens for at kunne påbegynde en forandringsproces At anerkende den unges ret til selvbestemmelse At starte tanker om, at forandring er mulig 4 Koncept 4.1 Lovgrundlag For unge under 18 år udføres behandlingen i Sofiehuset i henhold til Servicelovens 52, stk. 3, 3. Da målgruppen er unge med et massivt misbrug, visiteres de efter Servicelovens 101, stk. 3. Det vurderes således, at den unge under 18 år har et så massivt og skadende stofmisbrug, og at en hurtig indsats er 2

4 påkrævet af hensyn til den unges fysiske og psykiske helbred. Derfor vil der blive iværksat behandling inden for 14 dage, og behandlingen påbegyndes også uden en foreliggende 50-undersøgelse i henhold til Servicelovens 52, stk. 2. Der er ligeledes mulighed for op til 5 anonyme rådgivende samtaler jf. Servicelovens 10. De unge over 18 år i stofmisbrug, behandles i henhold til Servicelovens 101, stk. 1, og indenfor en behandlingsgaranti på 14 dage fra første henvendelse jf. Servicelovens 101, stk. 2. Unge med alkoholafhængighed behandles efter Sundhedslovens 141. Der skal tilbydes et behandlingsforløb indenfor 14 dage fra første henvendelse jf. Servicelovens 141, stk Visitation Som ung i Holbæk Kommune kan man henvende sig gratis i Ungebehandlingen Sofiehuset. Unge med anden betalingskommune end Holbæk, indhentes der et betalingstilsagn på. Der er ikke krav om henvisning fra andre instanser. Forældre og professionelle kan henvende sig med en bekymring for en ung, ligesom den unge selv kan tage kontakt. Første samtale med den unge er en visitationssamtale hvor vi kommer ind på: Baggrund for henvendelse Den unges forbrug af rusmidler Den unges ressourcer Den unges øvrige problemer Den unges livssituation Under mødet vil der blive orienteret om: At der er behandlingsgaranti. Det vil sige, at man som ung, vil være garanteret en samtale med ungebehandlingen inden for 14 dage. Behandlingen bliver påbegyndt hvis den unge er i målgruppen, og der er indhentet samtykke fra den unge og forældremyndighedsindehaveren, hvis den unge er under 18 år. Behandlingens mål, indhold, hyppighed og varighed. Der vil være forventningsafstemning, hvor vi taler med den unge om, hvad hun/han kan forvente, og hvad vi forventer af den unge. Hele forløbet med udredning og behandling kræver forældrenes samtykke såfremt den unge er under 18 år. Det er dog muligt at få op til 5 anonyme rådgivningssamtaler. Unge i Holbæk Kommune kan henvende sig gratis. Unge fra andre kommuner skal give samtykke til, at der indhentes betalingstilsagn fra deres betalingskommune. 3

5 4.3 Udredning og behandling Nedenstående er et eksempel på, hvordan et behandlingsforløb kan være bygget op. Tidslinje over en ungs typiske forløb i Ungebehandlingen Sofiehuset Visitation Udredning anonyme samtaler eller Behandling baseret på MI samt en systemisk og kognitiv forståelsesramme 1-2 samtaler 1-8 samtaler Opstartsfase måned Mellemfase måned Afsluttende fase måned Afdækning af den unges: Baggrund for henvendelse Forbrug af rusmidler Ressourcer Øvrige problemer Livssituation UngMap eller ASI Evt KLs basisscreening MI-samtaler Stof- og alkohol edukation Håndtering misbrug af Netværksanalyse Hjemmebesøg UngMap bruges til opfølgning af og Evaluering og evt. forlængelse af behandling. UngMap og ASI bruges til afslutning Tilbagefaldsforebyggelse Inddragelse samarbejdspartnere familie Udskrivningsmøde Der orienteres om: Behandlingens mål, indhold og varighed Behandlingsgaranti Inddragelse af forældre og samarbejdspartnere Inddragelse samarbejdspartnere familie af og Forventningsafstemning Generel information om tilbuddet 4

6 4.3.1 Udredning Der tilbydes op til 5 anonyme rådgivende samtaler, såfremt en ung ikke er interesseret i at blive indskrevet fra starten. I disse samtaler afklares det, hvorvidt der er behov for et videre behandlingsforløb. Hvis den unge skal indskrives i et behandlingsforløb, skal der indhentes samtykke fra den unge og forældremyndighedsindehaveren, hvis den unge er under 18 år. Hvis den unge er gravid, bliver hun henvist til Familieambulatoriet. Unge der har behov for substitutionsbehandling, bliver viderevisiteret til Rådgivningscentret Behandling Der udarbejdes en individuel målsætning sammen med den unge, og denne målsætning bliver løbende evalueret. Se indholdet i behandlingen i tidslinjen ovenfor. Der arbejdes bevidst med 95 % strategien og sigtes målrettet mod, at de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette gøres bl.a. ved at der er etableret fremskudt behandling på de fleste ungdomsuddannelser, produktionsskoler, 10-klasses centret, Jobcentret, VUC og Heltidsundervisningen. Der arbejdes under hele behandlingsforløbet med andre tværfaglige instanser, når dette er relevant for behandlingen, herunder psykiatrien i Region Sjælland. Vi har et øget fokus på familieorienteret behandling, og der spørges systematisk til familierelationer i visitationssamtalen. Såfremt det er relevant, tilbydes der familiesamtaler med en familiebehandler sammen med den primære behandler. Unge under 15 år kan tilbydes behandling, men med Familiecenteret som hovedaktør og som del af en familierettet indsats. Behandlingen er inspireret af Center For Rusmiddelforsknings ni anbefalinger for god ungebehandling. 1 De ni anbefalinger er følgende: 1. Udredning og behandlingsmatchning: et behandlingsprogram bør udføre en omfattende udredning af klienten. Heri bør indgå udredning af psykiatriske, psykologiske og medicinske problemer samt indlæringsvanskeligheder. Ad 1) Ungebehandlingen anvender UngMap eller ASI og samtaler i udredningsfasen til at få et helhedsorienteret billede af den unge. Den fysiske sundhedstilstand vurderes efter behov. 2. En omfattende, integreret behandlingstilgang: behandlingsprogrammets delelementer bør omfatte alle aspekter af den unges liv. Ad 2) Vi har fokus på alle aspekter af de unges liv, som beskrevet i ovenstående. 3. Familieinvolvering i behandlingen: forældrene/familien bør involveres i den unges behandling. 1 Publikation: Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser. 5

7 Ad 3) Systematisk afdækning af familierelationer og inddragelse af disse hvor det findes relevant. 4. Et udviklingsmæssigt relevant behandlingsprogram: aktiviteter og materialer bør afspejle de udviklingsmæssige særtræk ved unge. Ad 4) Vi tilrettelægger behandlingen, således at vi understøtter de unges normale udvikling, og mødes gerne med den unge udenfor kontoret, således at vi får et større kendskab til deres hverdag. Der tilbydes fremskudt behandling. 5. Engagering og fastholdelse af teenagere i behandlingen: I behandlingsprogrammet bør opbygges et tillidsvækkende klima mellem den unge og behandleren/behandlerne. Ad 5) Vi anvender Den Motiverende Samtale/relationsbaseret behandling. Den unges subjektive meningsfuldhed er i fokus for at bevare den unge i behandling. 6. Kvalificeret personale: Behandlerne bør være uddannede og trænede i unges udvikling, sameksisterende mentale forstyrrelser samt misbrugs- og afhængighedsproblematikker. Ad 6) Ved ansættelse af medarbejdere er der fokus på relevant grunduddannelse samt faglig erfaring. Desuden prioriteres efteruddannelse i Center for Misbrug og Forsorg. 7. Køns- og kulturspecifikke kompetencer: behandlingsprogrammet bør være rettet imod specifikke behov hos drenge henholdsvis piger, såvel som kulturelt betingede behov blandt forskellige minoritetsgrupper. Ad 7) Vi er opmærksomme på at finde den rigtige match, både ud fra et personligt, kønsmæssigt og kulturspecifikt behov. 8. Kontinuerlig behandling: behandlingsprogrammet bør omfatte tilbagefaldsforebyggende behandling, efterbehandlingsplaner, videre henvisning til lokale (kommunale) ressourcer samt opfølgning. Ad 8) Der bliver løbende under behandlingen fokuseret på tilbagefaldsstrategier. Vi hjælper de unge til at finde et erfaringsberedskab, som de kan drage nytte af, når de senere i livet bliver konfronteret med vanskelige situationer. Vi er opmærksomme på samarbejdspartnere og det omfattende tilbudskatalog til unge, der findes i kommunen. 9. Dokumentation og evaluering: I behandlingsprogrammet behøves stram evaluering med henblik på måling af succes, målretning af ressourcerne og forbedring af behandlingsindsatsen. Ad 9) Behandlingskonceptet evalueres med ledelsen hvert år. Alle behandlingsforløb er forskellige, men varer typisk imellem ½-1½ år. Forløbet afsluttes i samarbejde med den unge, når behandlingsplanen med målsætningen er opnået, og den unge har en livsstil der bærer præg af mere almindelig ungdomsadfærd. 6

8 Vi er bevidste om at vi er en del af Holbæk Kommunes Sundhedspolitik, hvor det overordnede mål er at skabe duelige voksne. Behandlingen dokumenteres ved EKJ, som pt. er i Bosted, og senere vil foregå i KMD. April

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere