Socialmedicinsk journal (til brug i klinikken og i kommunen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialmedicinsk journal (til brug i klinikken og i kommunen)"

Transkript

1 Socialmedicinsk journal (til brug i klinikken og i kommunen) SSS 1. Socialmedicinsk journal (til brug i klinikken) -Rehabilitering: Indsats, der sigter mod at genoprette pt's fysiske, kognitive og psykiske funktionsevne med størst mulig selvoplevet livskvalitet. Eksempler er hjerte-, KOL- og neurorehabilitering. - Lagkagen : Rehabilitering sker i et samspil mellem lagkagen : Sygdom(me) <--> funktionsevne <--> det sociale I samtalen med patienten (journaloptagelsen) tages udgangspunkt i pt's sygdom. Når afklaring og overblik herover er skabt, vurderes funktionsevne og -niveau. Endlig afklaring af det sociale, ikke mindst i forhold til og forlængelse af det funktionelle niveau. Ond cirkel: Sygdom nedsat funktionsevne nedsat socialt niveau mere sygdom (osv.) Denne onde cirkel skal vendes til en positivt gående spiral: Øget funktionsniveau raskere øget socialt niveau og velvære øget funktionsniveau (osv.) -Handleplan/ordinationes: I forlængelse af journaloptagelsen, der danner grundlag for en vurdering og opsamling af pt's ressourcer, skal der i konklusionen/resuméet fremgå en handleplan/ordinationes: A. Sygdom B. Funktionsevnen B1. Fysisk B2. Kognitivt (intellektuelt) B3. Psykisk (emotionelt, mentalt) C. Det sociale A. Sygdom *Somatisk: Fractura colli femoris, apoplexia cerebri, polyneuropati, reumatisk sygdom, sansetab, medfødt defekt osv somatisk/fysisk dysfunktion *Psykisk/kognitivt: Demens, delirium, depression, apoplexia cerebri, alkohol- og medicinmisbrug psykisk/kognitiv dysfunktion *Vigtige funktioner: -Balance -Styrke (især ældre) -Bevægelighed -Kondition (især yngre) B1. Fysisk funktionsevne

2 -Udholdenhed *Tiltag: -Fysio- og ergoterapi -Bandagist -Neuropsykolog -Diætist -Hjælpemidler (kørestol, rollator, stok, gangstativ, andet) -Genoptræningsplan (i hospitalssammenhæng (specialiseret) og i kommunalt regi) (se bilag C)) *Tests af den fysiske funktionsevne: -Mobilitet (ganghastighed og trappegangshastighed) *Ligge og vende sig liggende *Sidde på sengekant (trunkal stabilitet) *Forflytninger *Standfunktion *Gang med gangramme (talerstol) *Gang med rollator eller gangbuk *Gang med en eller to albuestokke *Gang uden brug af gangredskab - Timed up and go -Bergs balanceskala -Smerte (visuel, analog skala, VAS 1-10) -HAQ (Health Assessment Questionnaire til vurdering af funktionsniveau og sygdomsaktivitet (se bilag A)) -DAS (Disease Activity Score) -Ledvurdering (ømhed og hævelse) -BAS (spørgeskema til ptt med mb. Bechterew og andre spondylære artritter (inflammatoriske tarmsygdomme, reaktive artritter, uklassificerbare artritter, pyrofosfatartritter) med henblik på at vurdere sygdomsaktiviteten (se bilag B)) -Lequesne, WOMAC, qualiost og smertegrad (til vurdering af funktionsniveau af ryg, artrose og osteoporose) B2. Kognitiv funktionsevne *De eksekutive funktioner: Samlebetegnelse for den overordnede styring og kontrol af en række kognitive processer og adfærd -Opmærksomhed -Perception -Orientering -Tænkning -Erkendelse -Hukommelse -Planlægning -Styring og kontrol af handlinger og adfærd -Sprog -Intellekt *Tests af den kognitive funktionsevne: -MMSE (Mini-Mental State Examination, testning af den aktuelle, kognitive funktionsevne, siger ikke noget om eventuel demens, individuelt mål (se bilag D))

3 -Urskivetest (undersøgelse af de eksekutive funktioner) -ADASCOG -CAMCOG (ergoterapi, en del af CAMDEX) -ACE (Addenbrooke's Cognitive Examination) -Neuropsykologisk undersøgelse B3. Psykiske funktionsevne *Tests af den psykiske funktionsevne: -GDS (Geriatric Depression Scale (se bilag E)) -Hamilton -MADRS (Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale) B1, B2 og B3. De fysiske, kognitive og psykiske funktionsevner *Tests af de fysiske, kognitive og psykiske funktionsevner: -ADL (Activity of Daily Living) *B-ADL (peronlig hygiejne, på- og afklædning, mobilitet, spisning og kontinensforhold) *I-ADL (administrere økonomi og medicin, anvende telefon og fjernbetjening, indkøb, madlavning, offentlige transportmidler) C. Det sociale *Sociale tiltag (tilknytning til arbejdsmarkedet): -Sygemelding -Handlingsplan (ressourceprofil) -Journalkopi -Statusattest -Specifik/generel helbredsattest -Speciallægeerklæring -Intervention -Arbejdsprøvning -Paragraf 56-erklæring (særlig aftale mellem arbejdsgiver og arbejder ifm. kronisk sygdom) -Revalidering -Flexjob -Helbredsbetinget førtidspension *Sociale tiltag på sygehuset (inden udskrivelsen): -Tværfaglig konference (typisk sengeafdelingens personale x 2 ugl. mellem læge, sygeplejerske, sosu, fysio- og ergoterapi) -Hjemmeplejekoference (tværsektoriel, afholdes på hospitalet mhp planlægning af fremtiden og udskrivelsen, hvor personale fra både hospital og kommune deltager) -Hjemmebesøg (tværsektoriel, foretages i pt's hjem mhp at afdække behov for boligændringer, hvor pt, personale fra hospital og kommunen deltager) *Sociale tiltag efter udskrivelsen: -Handicapvenlig bolig (ældrebolig) -Plejehjem (plejebolig) -Aflastningsophold -Rehabiliterings-, genoptrænings- og observationsophold -Dagcenter, daghjem -Hjemmepleje (hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske)

4 *Sociale tiltag i hjemmet: -Hjælpemidler (kørestol, rollator, stok, gangstativ, bækkenstol, sengebord, gangredskaber, hospitalsseng, selvslukkende komfur) -Fjernelse af dørtrin -Boligændringer (greb, gelænder) -Baderum (toiletforhøjer, skridsikkert underlag, badebænk) -Køkken (køkkenstol og -redskaber) -Madservice -Tøjvaskordning -Indkøbsordning -Nødkald -Besøgsven -Tilskudsordninger (transport, tandpleje, fodpleje, medicinkort, vederlagsfri fysioterapi) Tests *Krav til tests: -Validitet -Reproducerbarhed -Intraobservatørvariation -Interobservatørvariation -Acceptabel for pt og undersøger -Ikke for tidskrævende -Anvendeligt format med et sprogbrug, der er tilpasset pt og undersøger -Kendt af alle faggrupper i det tværfaglige team *Fordele og ulemper: -Noget deskriptivt gøres kvantitativt (målbart) -Forenkler og forsimpler -Tab af indhold, navnlig nuancer *Journaldisposition: -Subjektivt -Objektivt -Diagnoser (på latin) -Konklusion/resumé (3 lagkagestykker ) -Handleplan/ordinationes (3 lagkagestykker ) -Mål (til vurdering af pt) Lægelige ansvarsområde *Eksempel: -Subjektivt: *Indledning: 85-årig kvinde overflyttes fra ortopædkirurgisk afdeling her til genoptræning efter højresidig collum femoris-fraktur. *Allergi: *Dispositioner: *Tidligere: *Ekspositioner: *Aktuelt: Inddrag funktionsevnen før og nu.

5 *Øvrige organsystemer: *Medicin: *Misbrug: *Socialt: Uddyb! -Objektivt: *Generelt indtryk, akut, kronisk påvirket, farver, smerter, ET, AT, kognitiv og psykisk funktionsevne. T, BT, p, sat og RF. *Med fokus på den/de aktuelle problemstillinger uddybes det observerede, fysiske funktionsniveau. -Diagnoser (på latin): -Konklusion/resumé: *(Sygdom): 85-årig kvinde kendt med type 2-DM, hypertension og KOL overflyttes fra ortopædkirurgisk afdeling til genoptræning efter hø. collum femoris-fraktur. *(Funktionsevne): Hidtil været mobiliseret med en alm. stok. Anvender aktuelt gangramme og personstøtte. Har været delirøs på kirurgisk afdeling, men er nu i bedring kognitivt. Skulle habituelt være kognitivt velfungerende. *(Det sociale): Klaret sig som aleneboende i eget hjem med hjælp til rengøring hver 14. dag. -Plan/ordinationes: *(Sygdom): *(Funktionsevne): *(Det sociale): Rp: Parakliniske undersøgelser Rp: Fysioterapi til mobilisering Rp: Ergoterapi til MMSE- og ADL-vurdering Rp: Kontakt til datter og hjemmepleje (habituelle funktionsniveau) Rp: Medicin -Mål: *Udskrivelse til eget hjem med øget hjemmehjælp via muligvis et kommunalt genoptræningstilbud. Forventes at kunne genvinde sit tidligere funktionsniveau. *Anden anskuelse af rehabiliteringen: Sygdommen Funktionsevnen Socialt Før Efter Fremover (mål) *Bilag: -A: HAG-skema -B: BAS-skema -C: Genoptræningsplan -D: MMSE-skema -E: GDS-skema 2. Socialmedicinsk journal (til brug i kommunen)

6 *Kort resumé: *Kort præsentation af problemet (personlige data og det socialmedicinske sagsindhold) *Oversigt over de foreliggende sagsakter *Anamnese: *Allergi *Tidligere sygdomme og indlæggelser *Aktuelle helbredsproblemer, herunder patientens egen vurdering af funktionsevnen *Øvrige organsystemer *Misbrug (medicin, alkohol, tobak og stoffer) *Social anamnese: *Opvækstforhold *Skolegang *Erhvervsuddannelse *Erhvervsanamnese *Familieforhold *Netværk *Belastninger *Boligforhold *Økonomi *Tidligere socialmedicinske foranstaltninger *Motivation for socialmedicinske foranstaltninger *Objektiv undersøgelse: *Almindelig, objektiv undersøgelse *Objektiv vurdering af funktionsevnen *Kognitiv funktion *Emotionel funktion *Fysisk funktion *Danne sig indtryk af personligheden *Konklusion: *Diagnose *Vurdering af funktionsevnen (børn, unge, voksne, ældre) *Behov for supplerende sociale eller helbredsmæssige oplysninger *Den socialmedicinske handleplan, virkemidler, mål (ideelle, kritiske og realistiske (lovhjemmel)). 3. Journalskrivning i socialmedicin (til brug i kommunen og i klinikken) og rehabilitering På klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering indgår journalskrivning som en vigtig del af undervisningen. I journalen redegøres for en problemstilling med et lægefagligt perspektiv, og derfor skrives den efter dispositionen for en almindelig lægejournal. Ligesom i al anden lægefaglig journalskrivning afpasses indholdet den konkrete problemstilling. *Formålet: -Med en lægefaglig systematik at sammenfatte relevant viden om patientens problemstilling. Læseren af journalen skal hurtigt og ubesværet kunne overskue og finde rundt i journalen. -At skabe et vidensgrundlag, træffe beslutninger og foretage handlinger på.

7 *Journalen består af tre hovedafsnit: -Anamnese -Objektive undersøgelse -Konklusion *Funktionsevne: Funktionsevnen er et centralt begreb i den socialmedicinske og rehabiliteringsfaglige sygehistorie. Der skal altid foreligge en beskrivelse af funktionsevnen i en journal, som omhandler en socialmedicinsk og rehabiliteringsfaglig problemstilling. Funktionsevnen måles i forhold til en række praksisbegreber, som er specifikke for den konkrete problemstilling. F.eks. måles praksisbegrebet uarbejdsdygtighed på patienten, der er på sygedagpenge og skal have foretaget en vurdering i forbindelse med sagsbehandlerens opfølgning af sagen. I forbindelse med børnesager vurderes både forældreevnen, forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet og barnets udvikling. I sager, hvor det drejer sig om ældre patienter, benyttes mange forskellige praksisbegreber som f.eks. balance, mobilitet og ADL (activities of daily living). Der indsamles oplysninger om funktionsevnen både under anamnesen og som en del af den objektive undersøgelse. Hvis der er foretaget en arbejdsprøvning, bør der foreligge en beskrivelse i de medfølgende akter. Funktionsevnen beskrives også i tid. Under anamnesen udspørges patienten om funktionsevnen før og efter sygdommens debut. Hvis der foreligger divergerende oplysninger om funktionsevnen, eksempelvis fordi patienten og dennes pårørende vurderer forskelligt, er det vigtigt, at lægen forholder sig til denne divergens i konklusionen. Som et supplement til patientens og de pårørendes oplysninger kan der også indhentes oplysninger fra tredjeperson (f.eks. en hjemmehjælp). I forbindelse med den objektive undersøgelse foretager lægen forskellige tests med henblik på at vurdere den aktuelle funktionsevne. Funktionsevnen inddrages i vurderingen af den socialmedicinske prognose og rehabiliteringspotentialet. *Den socialmedicinke konklusion og handleplan: Det hører med til den socialmedicinske konklusion, at lægen giver et bud på patientens diagnose(r). Lider patienten af flere sygdomme, bør lægen gøre sig nogle overvejelser over, hvilke sygdomme der især reducerer funktionsevnen. Konklusionen skal altid indeholde lægens samlede skøn over funktionsevnen. I den praktiske virkelighed er det ikke lægens opgave at komme med forslag til sociale ydelser over for patienten. Det kan rent faktisk ende med at skade patienten, hvis han fejlagtigt har fået det indtryk, at lægen afgør omfanget af hjælpen fra det offentlige. Det er alene sagsbehandleren, der har ret og pligt til at træffe beslutninger om social indsats.

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Neuropsykologisk Klinik APS

Neuropsykologisk Klinik APS Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser i kommunalt regi Neuropsykologisk Klinik APS Den neuropsykologiske undersøgelse i kommunalt regi Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere