Vestas Code of Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestas Code of Conduct"

Transkript

1 Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02

2 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version være gældende.

3 Indhold Forord Introduktion Interne anliggender Medarbejdere Interessekonflikter Virksomhedsaktiver Dokumentation og rapportering Eksterne partnere Bestikkelse Gaver, repræsentation og forplejning Andres immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder Forretningspartnere Konkurrence Hvidvaskning af penge Miljøet og det omgivende samfund Vestas rolle i samfundet Indeks Introduktion Interne anliggender Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 03

4 Vestas Code of Conduct fastsætter standarder på forskellige områder, som alle Vestas-medarbejdere skal følge for at opretholde Vestas omdømme som en virksomhed med høj integritet og troværdighed. 06 Vestas Code of Conduct

5 Introduktion Introduktion Hvad er Vestas Code of Conduct? Vestas Code of Conduct er et regelsæt for etisk adfærd. Det fastsætter standarder på forskellige områder, som alle Vestas-medarbejdere skal følge for at opretholde Vestas omdømme som en virksomhed med høj integritet og troværdighed. I den henseende angiver det tydeligt, hvad der forventes af medarbejdere og personer, der handler på vegne af Vestas. Med dette i tankerne angiver Vestas Code of Conduct også tydelige standarder for, hvad der er acceptabel adfærd fra Vestas-medarbejdere og personer, der handler på vegne af Vestas. Hvorfor har Vestas brug for et Code of Conduct? Da Vestas er en global virksomhed, har vi medarbejdere fra mange forskellige lande og kulturer med forskellige religiøse overbevisninger og politiske standpunkter. Dette kræver en fælles aftalt etisk praksis og standard. Code of Conduct anviser, hvordan Vestas-medarbejdere skal opføre sig i problematiske situationer eller i moralske dilemmaer, hvor der er behov for støtte og afklaring. Det angiver dermed også rammerne for skønsmæssige beslutninger. Forskellige lande, forskellige love Da Vestas er en international virksomhed, er Vestas-medarbejderne underlagt forskellige lokale love og bestemmelser. Selvom Code of Conduct er gældende og håndhæves i alle lande, hvor Vestas har aktiviteter, er medarbejderne også underlagt de nationale love og bestemmelser i de respektive lande, samt love, der gælder specifikt for den enkeltes nationalitet. Vestas skal overholde lovgivningen i samtlige jurisdiktioner, hvor de har aktiviteter. Der, hvor den lokale lov har højere standarder end Code of Conduct, danner den lokale lovgivning præcedens. Code of Conduct angiver et sæt af minimumsstandarder. Vestas forretningsenheder kan opstille strengere standarder, så længe disse ikke er i strid med Code of Conduct. Interne anliggender Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks I tilfælde af tvivl, skal en medarbejder rådføre sig med ledelsen og/eller Vestas juridiske rådgivere. Medarbejdere kan også se Vestas EthicsLine for yderligere information. Vestas Code of Conduct 07

6 Hvem gælder Code of Conduct for? Alle Vestas-medarbejdere, inklusive bestyrelsesmedlemmer, skal overholde reglerne og kravene i Code of Conduct. Vestas vil støtte medarbejderne i tilegnelse af Code of Conduct gennem undervisning og information. Code of Conduct gælder også for alle, der handler på vegne af Vestas, såsom agenter, konsulenter og andre forretningspartnere. Medarbejdere, der hyrer tredjeparter, er ansvarlige for at rådgive disse om, at det forventes, at de overholder Vestas Code of Conduct. Lederens og supervisorens ansvar Alle Vestas ledere og supervisorer skal agere som rollemodeller for medarbejderstaben ved at leve op til Code of Conduct. Ledere har desuden pligt til at udsprede kendskabet til Code of Conduct samt sikre, at den bliver overholdt blandt de medarbejdere, som refererer til dem. Alle ledere skal støtte medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn ved eller udtrykker bekymring over udførelsen af deres professionelle aktiviteter. Code of Conduct erstatter ikke personligt ansvar eller sund fornuft Code of Conduct angiver standarder og tjener som et værktøj for medarbejderne til at forstå Vestas politikker. Men selvom nogle situationer ikke er dækket af Code of Conduct, fritager det ikke medarbejderne for ansvaret for deres handlinger. Hvis en medarbejder står i et dilemma, der ikke specifikt er beskrevet i Code of Conduct, opfordres han/hun på det kraftigste til at følge disse trin for at tage beslutning om, hvad der skal gøres. 08 Vestas Code of Conduct

7 Introduktion Hvis du er i tvivl, så spørg dig selv: Er det i tråd med Vestas politik og Code of Conduct? Ja Ja Ja Ja Er det lovligt? Nej/ved ikke Nej/ved ikke Ville jeg gladeligt fortælle kollegaer, familie og venner om, hvad jeg gjorde uden at være flov? Ville Vestas stå sig godt, hvis det kom i aviserne? Nej/ved ikke Nej/ved ikke Tænk på, at Vestas er en global virksomhed, og spørg dig selv: Vil det være acceptabelt i en global sammenhæng? Få råd og vejledning fra ledelsen, eller benyt dig af EthicsLine til at stille spørgsmålet. Fortsæt ikke, kontakt den juridiske afdeling for yderligere råd og vejledning. Fortsæt ikke, søg råd og vejledning, hvis det kræves. Fortsæt ikke, søg råd og vejledning, hvis det kræves. Interne anliggender Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Ja Nej/ved ikke Fortsæt ikke, søg råd og vejledning, hvis det kræves. Vestas Code of Conduct 09

8 Hvem kan man kontakte? Hvis Vestas-medarbejdere er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, skal de rådføre sig med ledelsen. Medarbejderne kan også få rådgivning fra den lokale People & Culture-afdeling, juridiske afdeling og afdeling for Corporate Social Responsibility. Hvis en medarbejder er utryg ved at skulle kontakte en af disse afdelinger, kan han/ hun benytte sig af Vestas EthicsLine. Sådan anmeldes et brud på Code of Conduct Vestas-medarbejdere opfordres på det kraftigste til at reagere med det samme, når de står i en situation, der er i strid med Code of Conduct. Medarbejderen skal påpege brud på Code of Conduct til en medarbejder, der har autoritet til at håndtere sagen. Oftest vil sådanne brud skulle anmeldes til lederen. Hvis en medarbejder ikke bryder sig om at gå til sin egen leder, er EthicsLine et muligt alternativ. Se ethicsline-brochuren eller intranettet for yderligere oplysninger. Det er i Vestas interesse, at medarbejderne anmelder brud på Code of Conduct. Derfor tolererer Vestas ikke repressalier mod den, der anmelder overtrædelser af Code of Conduct, uanset om påstanden er begrundet eller ej. Overtrædelser og sanktioner Overtrædelse af Code of Conduct kan resultere i disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse. I de tilfælde, hvor et brud på Code of Conduct er en lovovertrædelse, kan det medføre en straffesag. For Vestas er medarbejdernes sikkerhed et anliggende, der ikke er til diskussion. Da ingen Vestas-medarbejder under nogen omstændigheder må udsætte sig selv for fare, accepteres brud på Code of Conduct i nødsituationer. Q & A Spørgsmål og svar Igennem hele Code of Conduct findes der små Spørgsmål og Svar afsnit. Disse afsnit indeholder de oftest stillede spørgsmål og viser, hvordan en specifik politik kan gøres gældende i rigtige arbejdsomgivelser. Afsnittene erstatter ikke ekspertråd, og de er heller ikke en udtømmende oversigt over de dilemmaer, som politikkerne gælder for. På intranetsiden for afdelingen for Corporate Social Responsibility findes der flere spørgsmål og svar. 010 Vestas Code of Conduct

9 Introduktion Hvis Vestas-medarbejdere er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, skal de rådføre sig med ledelsen. Interne anliggender Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 011 9

10 012 Vestas Code of Conduct

11 Interne anliggender Interne anliggender Medarbejdere Safety first Sikkerhed frem for alt Respekt og retfærdighed Grundlæggende medarbejderrettigheder Ligeværdighed og ligebehandling Chikanefrit arbejdsmiljø Respekt for privatlivet Interessekonflikter Investeringer Nære slægtninge og venner Anden ansættelse og bestyrelsesposter Virksomhedsaktiver Materielle aktiver Adgang til Vestas-tjenester Immaterielle aktiver Dokumentation og rapportering Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 013

12 Medarbejdere En virksomheds fremgang afhænger af medarbejderne. I en specialiseret og hurtigvoksende branche som vores er det afgørende, at en virksomhed kan tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Vestas stræber efter at tiltrække, rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere verden over og bestræber sig på at skabe et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved gensidig tillid, samarbejde og respekt for det enkelte individ. Safety first - Sikkerhed frem for alt For Vestas er medarbejderne den vigtigste ressource til opnåelse af virksomhedens mål, og vi giver sikkerheden højeste prioritet. Vestas mener, at alle medarbejdere har ret til en sikker og tryg arbejdsplads, hvor ingen udsættes for unødig fare. Derfor forpligter Vestas sig til: fortsat at forbedre arbejdssundheden og -sikkerheden at give medarbejderne den uddannelse og de informationer, som de skal bruge til at håndtere farerne inden for deres eget arbejdsområde. Da enhver handling er resultat af en tanke, er det meget vigtigt, at alle medarbejdere er bevidste om, hvad de foretager sig, fordi det er menneskene, der er det vigtigste element i at opretholde en sikker arbejdsplads. Enhver Vestas-medarbejder er derfor forpligtet til: at deltage i den obligatoriske sikkerhedsundervisning kun at påtage sig arbejde, som han/hun er trænet til, er kompetent til og i stand til at udføre at følge Vestas sikkerhedsregler og -procedurer på den pågældende arbejdsplads, herunder brugen af alle relevante standarder og instruktioner at bruge sikre arbejdsmetoder og standse ethvert arbejde, der er potentielt farligt at være med til at sørge for at personer, de arbejder sammen med, kollegaer, leverandører og andre tredjeparter, følger Vestas sikkerhedsregler og -procedurer ikke at påtage sig arbejde, hvor hans/hendes præstation påvirkes af sygdom, alkohol eller andre stoffer, lovlige eller ulovlige, receptpligtige eller ej. Respekt og retfærdighed Vestas anerkender, at alle mennesker er frie og lige i værdighed og rettigheder på arbejdspladsen. Vestas er stærkt dedikeret til menneskerettighederne og medarbejdernes rettigheder, som de er udtrykt i den internationale lov om menneskerettigheder og konventionerne fra ILO - den internationale arbejdsorganisation. i Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din leder, afdelingen for miljø og sikkerhed, People & Culture-afdelingen, afdelingen for Corporate Social Responsibility eller EthicsLine. Q Mine kollegaer og jeg er ved at installere en vindmølle, men vi har ikke kunnet leje den krantype, som vi har fået besked på at bruge. Kranleverandøren har anbefalet en lidt mindre kran, og siger, at den vil passe helt fint til arbejdet. Skal vi leje den? A Nej. Du må aldrig bruge en kran, der ikke passer til specifikationerne fra Vestas, da det kan kompromittere din og dine kollegaers sikkerhed. Stop arbejdet, indtil du kan få fat i den rigtige kran. 014 Vestas Code of Conduct

13 Interne anliggender Grundlæggende medarbejderrettigheder Vestas sikrer: at der ikke bruges tvangsarbejde i dens aktiviteter at der ikke bruges børnearbejde i dens aktiviteter at rammerne for rimelig og retfærdig aflønning, rimelige arbejdstider, sygeorlov og forældreorlov opretholdes at retten til frit valg af fagforbund og til at forhandle overenskomster for Vestasmedarbejdere respekteres i henhold til de love eller den praksis, der gælder i de lande, hvor Vestas har aktiviteter. Ligeværdighed og ligebehandling Vestas er én enhed, og Code of Conduct søger derfor at støtte én fælles kultur. Denne kultur bygger på inklusion og gensidig tillid, og hvor alle, der arbejder for Vestas, behandles lige med værdighed og respekt uanset race, hudfarve, religion, politisk overbevisning, køn, alder, nationalitet, seksuel orientering, civilstand eller handicap eller andre karakteristika, der er beskyttet under national eller lokal lovgivning. Vestas tolererer ingen form for forskelsbehandling. Derfor forpligter Vestas sig til: at lade kvalifikationer være eneste beslutningsgrundlag for alle aspekter i ansættelse, inklusive rekruttering, udvikling og forfremmelse at fremme og opretholde ikke-diskriminerende adfærd på alle sine arbejdspladser. Q Vestas er en dansk virksomhed, og det er en fordel at kunne tale dansk her. Så når jeg ansætter folk, har jeg en tendens til at foretrække danskere eller personer, der taler dansk. Så længe de ellers er velkvalificerede, kan jeg ikke se problemet. A Du må aldrig give nogen en ubetinget fordel i ansættelsesforløbet. Det er Vestas politik at give alle de samme muligheder, uanset nationalitet, race, hudfarve eller sprog. Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 015

14 Chikanefrit arbejdsmiljø Alle Vestas-arbejdspladser skal være karakteriseret ved gensidig tillid og respekt. Derfor tolererer Vestas ikke: sexchikane enhver form for chikane, direkte eller indirekte, fysisk eller psykisk, verbal eller nonverbal enhver form for misbrug af medarbejderne. Respekt for privatlivet Vestas er forpligtet til at respektere hver enkelt medarbejders individualitet, herunder deres privatliv. Vestas vil derfor: kun indsamle eller beholde de personlige medarbejderoplysninger, der er relevante for medarbejderens arbejde i Vestas eller er påkrævet af det pågældende lands lovgivning sørge for, at adgang til personlige oplysninger er begrænset til det personale, der har den relevante autorisation til oplysningerne og et klart forretningsmæssigt behov for dem. Medarbejdere skal tænke på, at Vestas ejer alle s på mailserverne. Vestas har ret til at logge medarbejderes brug af mailsystemet for at: sikre korrekt drift af systemerne kontrollere, at medarbejderne overholder Vestas it-sikkerhedsregler forhindre eller opdage kriminalitet udføre virksomhedens lovlige aktiviteter. Q En af personerne i vores team har en talefejl. Han er en dygtig kollega, men han taler på en mærkelig måde, og der er nogle, der gør nar af ham. Jeg synes, at det er pinligt og dårligt for vores arbejdsmiljø. Hvad skal jeg gøre? i Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din leder, People & Culture-afdelingen, afdelingen for Corporate Social Responsibility eller EthicsLine. A Den adfærd, som du beskriver, skaber tydeligvis et ubehageligt arbejdsmiljø, og det er uacceptabelt. Du har flere muligheder. Du kan prøve at tale med de involverede parter gruppepres kan ofte løse denne slags problemer. Du kan udtrykke dine bekymringer over for din leder eller din People & Culture-afdeling, som er trænet i at håndtere disse problemer, eller du kan bruge EthicsLine. 016 Vestas Code of Conduct

15 Interne anliggender Q Jeg arbejdede sent på kontoret i går aftes. Da jeg gik ud i kafferummet, fandt jeg papirer, der indeholdt personaleog lønoplysninger, på bordet. Jeg mener ikke, at den slags oplysninger skal efterlades, så alle kan se dem, men på den anden side ønsker jeg ikke at skabe problemer for andre. Hvad skal jeg gøre? A Du skal med det samme returnere papirerne til lønkontoret på en sådan måde, at andre ikke kan se oplysningerne. Du skal også informere din leder, eller en anden tilsvarende leder, om dit fund og dine handlinger. Den enkelte Vestas-medarbejder er personligt ansvarlig for at beskytte fortroligheden og privatlivet, og denne situation skal du ikke bare ignorere. Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 017

16 Interessekonflikter Der opstår en interessekonflikt, når en persons forpligtelser og interesser som betroet medarbejder er i strid med hans/hendes private interesser. Selv antydningen af en interessekonflikt kan skade en virksomheds omdømme alvorligt og i sidste ende dens forretning. Det er afgørende for Vestas at føre forretningsaktiviteter i virksomhedens bedste interesse. Vestas forretningspartnere skal vide, at Vestas-medarbejdernes adfærd er baseret på virksomhedens interesser og ikke medarbejderens egne private interesser. Derfor bestræber Vestas sig på at undgå den mindste antydning af interessekonflikt. Når en Vestas-medarbejder står over for en potentiel interessekonflikt, skal han/hun altid indhente godkendelse fra nærmeste leder, inden der foretages yderligere. En interessekonflikt kan antage mange former, så det er den enkelte medarbejders ansvar at bruge sund fornuft i situationer, hvor der kan opstå en interessekonflikt. De efterfølgende afsnit skitserer nogle typiske tilfælde, men de dækker ikke alt. Q Min partner har lige fået en høj stilling hos en af vores hovedleverandører. Vil dette få konsekvenser for mig? A Afhængigt af jeres respektive jobfunktioner kan dette skabe en stor interessekonflikt. Du skal drøfte sagen med din leder, som vil beslutte, hvad der herefter skal ske. 018 Vestas Code of Conduct

17 Investeringer Investeringer, der er foretaget af Vestas-medarbejdere eller deres nære slægtninge i Vestas forretningspartneres eller konkurrenters virksomheder, kan skabe en interessekonflikt. Oftest accepteres det at eje under én procent af aktierne i et børsnoteret firma. Men da selv antydningen af en interessekonflikt kan skabe problemer, skal medarbejderne altid rådføre sig med Investor Relations i Group Communications, inden de foretager investeringer. Handel med Vestas-aktier skal ske i overensstemmelse med Vestas bestemmelser om insiderhandel. Nære slægtninge og venner der kan opstå en interessekonflikt, når medarbejdere skal ansætte, lede eller supervisere nære slægtninge eller venner. Vestas opfordrer medarbejderne til at anbefale en fremtidig medarbejder ved f.eks. at videregive et CV. Men du bør aldrig forsøge at påvirke processen længere end til dette punkt. Hvis en Vestas-medarbejder har nære slægtninge eller venner, der arbejder for en forretningspartner eller konkurrent, kan det skabe en interessekonflikt, da forholdet mellem de to personer kan påvirke forholdet mellem deres respektive virksomheder. Hvis du mener, at der er opstået en interessekonflikt, eller at den vil opstå, skal du med det samme drøfte sagen med din leder. Anden ansættelse og bestyrelsesposter Professionelt engagement i virksomheder uden for Vestas kan udgøre en interessekonflikt. Hvis du har planer om at blive bestyrelsesformand i en virksomhed, hvis forretning på en eller anden måde er knyttet til Vestas aktiviteter, skal du på forhånd have godkendelse af præsidenten for People & Culture. Inden du påtager dig et andet hverv, skal du drøfte det med din leder for at sikre, at der ikke kan opstå en interessekonflikt. Vestas medarbejdere må ikke få ansættelse, herunder yde rådgivning, i virksomheder i samme branche, som Vestas opererer i. i Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din leder, den juridiske afdeling, People & Culture-afdelingen, afdelingen for Corporate Social responsibility eller EthicsLine. Q Jeg er ansvarlig for at hyre et firma, der kan hjælpe os med nogle e-learningløsninger. Jeg har investeret en del penge i et af de firmaer, som vi overvejer at hyre til jobbet. Hvad skal jeg gøre? A Fortæl det til din leder og giv en anden person ansvaret for at hyre en leverandør. Det kan påvirke din bedømmelse, at du har investeret penge i firmaet. Q Jeg er blevet tilbudt en deltidsstilling som energikonsulent i et nystartet firma. Jobbet kræver kun fem timer om ugen, og jeg vil arbejde om aftenen. Kan jeg tage jobbet? A Selvom det ikke vil tage tid fra dit arbejde i Vestas, kan det nye job skabe en interessekonflikt. Det afhænger af arbejdets art og dit nuværende job hos Vestas, så du skal drøfte situationen med din leder. Interne anliggender Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 019

18 Virksomhedsaktiver Virksomhedsaktiver er de værktøjer, som medarbejderne bruger til at opnå virksomhedens mål. De kan være produktet af medarbejderens arbejde, og de kan være materielle eller immaterielle. Misbrug eller tab af virksomhedsaktiver kan skade virksomhedens resultater. Alle Vestas aktiver skal bruges i virksomhedens bedste interesse. Vestas aktiver skal beskyttes og sikres for at undgå tab for virksomheden. Materielle aktiver Materielle aktiver er typisk dem, medarbejderne bruger i deres daglige arbejde i Vestas, såsom bygninger, udstyr, køretøjer og materialer. generelt må Vestas aktiver kun bruges i forretningsøjemed. Men aktiver som f.eks. udstyr til hjemmearbejdspladser - f.eks. bærbare pc er og mobiltelefoner må også bruges til personlige formål i et begrænset omfang. Denne brug skal godkendes af medarbejderens leder. alle Vestas-medarbejdere har ansvaret for at beskytte de aktiver, som de kommer i kontakt med i deres arbejde. 020 Vestas Code of Conduct

19 Adgang til Vestas-tjenester Medarbejdere, der direkte eller indirekte er registrerede ejere af Vestas produkter, skal behandles på samme måde som enhver anden kunde. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver omfatter forretningshemmeligheder, knowhow, forretningsideer og processer. Denne form for immaterielle aktiver er beskyttet af forskellige love, der sikrer, at aktiverne ikke bruges af andre. Sådanne aktiver er oftest ikke offentligt tilgængelige, og Vestas-medarbejdere skal være meget omhyggelige med ikke at afsløre oplysninger til udenforstående. Alle Vestas-medarbejdere skal beskytte de immaterielle rettigheder eller andre fortrolige oplysninger, der tilhører Vestas, og må aldrig afsløre dem for personer uden for virksomheden. de rettigheder og fortrolige oplysninger som hver Vestas-medarbejder modtager direkte eller indirekte i forbindelse med sin ansættelse i eller tilknytning til Vestas, skal medarbejderen opbevare i strengeste fortrolighed og kun bruge til gavn for Vestas. når en medarbejder opretter et skriftligt dokument, der kan identificeres som et forfatterværk, skaber teknologiske fremskridt eller finder en ny løsning på et forretningsproblem, skal han/hun med det samme kontakte den pågældende chef og Vestas IPR-eksperter, hvis arbejdet skal beskyttes gennem et patent, varemærke eller andre juridiske foranstaltninger. Hver enkel medarbejder er ansvarlig for at beskytte de rettigheder og fortrolige oplysninger, som han/hun kommer i besiddelse af. Dette omfatter at sikre, at dokumenter bliver oprettet, håndteret og bortskaffet på en måde, der minimerer risikoen for, at de falder i de forkerte hænder. Medarbejderne skal sikre, at adgangen til arbejdsområder og computere kontrolleres ordentligt. Arbejde på offentlige steder kræver særlig årvågenhed, og fortrolige oplysninger må aldrig drøftes i offentlighed. lejlighedsvis har en medarbejder brug for at dele fortrolige oplysninger med en person, der ikke er ansat i eller af Vestas. Disse situationer kræver særlig forsigtighed. En medarbejder må aldrig afsløre noget uden forudgående tilladelse fra den juridiske afdeling eller medarbejderens leder. i Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din leder, den juridiske afdeling, People & Culture-afdelingen, afdelingen for Corporate Social responsibility eller EthicsLine. Q Jeg skal rejse til udlandet med en kollega til et møde om nogle vindmølletekniske problemer. Vi har ikke haft tid til at studere alle dokumenterne, så vi har besluttet at gøre det på rejsen. Vi skal primært læse papirerne og ikke nødvendigvis tale om indholdet, og desuden har de tekniske problemer været omtalt i pressen. En kollega har fortalt os, at vi ikke må forberede vores møde i fuld offentlighed. Har hun ret? A Din kollega kan have ret. Selvom problemet er kendt for offentligheden, indeholder de nævnte rapporter sandsynligvis oplysninger, som det ikke er i Vestas interesse, at andre kender til. Når man arbejder på offentlige steder, skal man være ekstra forsigtig med ikke at afsløre fortrolige oplysninger. Så længe ingen andre kan se rapporterne eller overhøre jeres samtale, er det dog ikke et problem. Interne anliggender Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 021

20 Dokumentation og rapportering Forretningsbeslutninger om en virksomheds fremtid er baseret på virksomhedens data, dokumentation og rapporter. Derfor er det meget vigtigt, at rapporteringen og dokumentationen er reel, nøjagtig og udtømmende. Ud over at være et lovmæssigt krav, er nøjagtig og sandfærdig rapportering også yderst vigtig for virksomhedens ejere og interessenter generelt. Vestas arbejder hårdt på at være en troværdig virksomhed, så alle virksomhedens data skal nøjagtigt afspejle virkelige transaktioner og hændelser. Dette gælder for alle Vestas data, ikke kun de finansielle. Derfor vil Vestas: sikre, at alle transaktioner er autoriseret korrekt og registreret sandfærdigt og nøjagtigt sikre, at alle regnskaber følger Vestas regler for god regnskabsskik (GAAP), medmindre lokal lovgivning forbyder dette undgå overdrivelser, farverigt sprogbrug, gætteri og nedsættende bemærkninger i virksomhedens bogføring og anden dokumentation udvise finansiel integritet i indsendelse eller godkendelse af udgiftsbilag. Udgifter, der kræver udlæg, skal betales af den højest rangerende medarbejder, der er til stede sikre, at alle dokumenter opbevares sikkert på en sådan måde, at både interne og juridiske krav overholdes. Hvis en medarbejder er bekymret over eller klager over tvivlsomme regnskaber, interne regnskabskontroller, revisionssager eller finansiel rapportering, skal han/hun rådføre sig med nærmeste leder eller Group Finance. Hvis medarbejderen er utryg ved at gøre dette, opfordres han/hun til at sende sagen til EthicsLine. Transaktioner Alle transaktioner foretaget af Vestas skal udføres i virksomhedens bedste interesse og på en sådan måde, at ingen kan betvivle, at Vestas er en ansvarsfuld og sund virksomhed. Medarbejderne skal sørge for, at de kun indgår i transaktioner i overensstemmelse med Vestas regler om delegeret autoritet. i Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din leder, regnskabsafdelingen, afdelingen for miljø og sikkerhed, People & Culture-afdelingen, afdelingen for Corporate Social Responsibility eller EthicsLine. Q I henhold til Vestas finansielle retningslinjer skal en vindmølle være leveret på sit bestemmelsessted, før den kan registreres som et salg. Ti af vores vindmøller er stadig i transit, men min leder har bedt mig om at angive dem som leveret, så vi kan nå vores budget. Er det i orden, at jeg gør det? A Nej. Varerne er ikke kommet frem endnu, så det vil være et klart brud på både vores finansielle retningslinjer og Vestas Code of Conduct. Du skal påpege dette over for din leder. Hvis han eller hun ikke er enig, skal du tage sagen op på et højere niveau eller bruge EthicsLine. 022 Vestas Code of Conduct

21 Interne anliggender Vestas arbejder hårdt på at være en troværdig virksomhed, så alle virksomhedens data skal nøjagtigt afspejle virkelige transaktioner og hændelser. Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct

22 024 Vestas Code of Conduct

23 Eksterne partnere Bestikkelse Facilitation Payments Eksterne partnere Gaver, repræsentation og forplejning 28 Andres immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder Forretningspartnere Konkurrence Market Intelligence Hvidvaskning af penge Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 025

24 Bestikkelse Bestikkelse er at give eller modtage en uretmæssig belønning for at påvirke en embedsmand eller en anden forretningspartners adfærd med henblik på at opnå uretmæssige fordele i en forretningstransaktion. International lovgivning mod korruption og bestikkelse udvides hele tiden. National lovgivning bliver strammet derefter, og bestikkelse er ulovligt i de fleste lande. Desuden indfører et stigende antal lande love for at forbyde bestikkelse, selv når det foregår uden for det pågældende lands grænser. Et brud på enhver af disse love er en alvorlig overtrædelse, der kan resultere i bøder til virksomheden og fængsling af de implicerede parter. En virksomhed er ansvarlig for alle handlinger, der sker på virksomhedens vegne, f.eks. bestikkelse, der betales gennem agenter eller andre mellemled. 026 Vestas Code of Conduct

25 Vestas-medarbejdere må ikke modtage bestikkelse af nogen art. Det er ikke tilladt: at love eller tilbyde bestikkelse i en hvilken som helst form til en lokal eller udenlandsk embedsmand at opfordre til, modtage, love eller tilbyde bestikkelse eller returkommission i forbindelse med Vestas forretning. En Vestas-medarbejder, som er blevet bedt om eller tilbudt bestikkelse, skal øjeblikkelig informere sin leder. Episoden skal anmeldes til den juridiske afdeling og afdelingen for Corporate Social Responsibility. Der findes flere oplysninger om dette, inklusive en indberetningsskabelon på intranettet under afdelingen for Corporate Social Responsibility. Facilitation Payments Facilitation payments er små kontantbetalinger, der har til hensigt at sikre eller fremskynde en rutinemæssig handling fra myndighedernes eller en embedsmands side, som betaleren er lovligt berettiget til uden yderligere betaling. Facilitation payments er forbudt i de fleste lande. Ligesom ved bestikkelse er en virksomhed juridisk ansvarlig for de facilitation payments, som medarbejderne foretager eller forsøger på at foretage. Opfordring til facilitation payments forekommer ofte som en form for afpresning. Vestas tillader ikke facilitation payments. Enhver Vestas-medarbejder, der er blevet bedt om facilitation payments, skal informere sin leder, og episoden skal anmeldes til den juridiske afdeling og afdelingen for Corporate Social Responsibility. Der findes flere oplysninger om dette, inklusive en indberetningsskabelon, på intranettet under afdelingen for Corporate Social Responsibility. i Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din leder, økonomiafdelingen, den juridiske afdeling, People & Culture-afdelingen, afdelingen for Corporate Social Responsibility eller EthicsLine. Q Jeg er blevet anbefalet at bruge en bestemt agent i et andet land, fordi han har ry for at få tingene gjort. Han har bedt om et større honorar, som ifølge mine kollegaer er alle pengene værd. Er det i orden at arbejde med ham? A Nej. Du skal bede om detaljerede oplysninger om, hvad honoraret er til for at sikre, at det har et lovligt forretningsformål. Generelt set skal du altid have undersøgt omstændighederne nøje, inden du indgår aftaler med en agent, da Vestas kan blive holdt juridisk ansvarlig for, hvad agenten gør, f.eks. bruger dine penge til at betale bestikkelse, selvom du ikke er bekendt med hans handlinger. Kun efter en tilfredsstillende detaljeret due diligence kan du indgå aftale med agenten. Eksterne partnere Miljøet og det omgivende samfund Indeks Vestas Code of Conduct 027

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere