Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013

2 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug jf. 101 i lov om social service. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der skal udarbejdes en generel kvalitetsstandard, som dækker hele 101-området. Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder, hvis en borger ønsker social behandling for stofmisbrug i kommunen. Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år. Formål, indhold og tilgængelighed Formålet med kvalitetsstandarden er at skabe en større gennemskuelighed for borgerne. Gennemskuelighed for hvad borgerne kan forvente ud fra de politiske beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. Kvalitetsstandarden kan desuden bruges til at fastlægge sagsbehandlingsrutiner og medvirke til tværkommunal erfaringsudveksling samt til at sammenligne ydelsesniveauer og typer af tilbud både indenfor regionerne (Tilbudsportalen) og mellem kommunerne indbyrdes. Endelig rummer kvalitetsstandarden mulighed for at skabe sammenhæng i tilbuddet i forhold til den enkelte borger, herunder eventuelle børn og pårørende, og i forhold til kommunens og evt. andre samarbejdspartneres indsats på området Kvalitetsstandarden vil indeholde en gennemgang af følgende punkter: 1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet. 2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. 3) Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på. 4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes. 5) Visitationsproceduren. 6) Behandlingsgaranti. 7) Muligheden for frit valg. 8) Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner. 9) Hvordan brugerinddragelsen sikres. 10) Reglerne for betaling for kost og logi m.v. 2

3 11) Information om sagsbehandling og klageadgang. 12) Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling. 13) Monitorering af indsatsen. 14) Den fremtidige indsats på området. 15) Kvalitetskrav mm. til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaver efter ) Oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v. i de enkelte tilbud. 17) Informationstilgængelighed Kvalitetsstandardens tilgængelighed Kvalitetsstandarden skal gøres nemt tilgængelig for offentligheden hvilket vil sige, at den som minimum skal være tilgængelig på internettet. Der kan peges på 3 målgrupper for information om tilbud til stofmisbrugere: - Misbrugerne selv aktive misbrugere og misbrugere, der helt eller delvist tidligere har gennemført behandlinger - har forskelligt behov for information om behandlingsform og rammerne for behandlingen. - Deres pårørende. - Samarbejdspartnere intern og eksternt. 1. De opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Lovgivningen, der regulerer den forebyggende indsats, behandlingsindsatsen, efterbehandling og socialopfølgning på disse serviceområder - såvel på det overordnede niveau som på borgerniveau - forudsætter, at der finder et tæt samarbejde sted såvel mellem sektorer, som mellem forvaltninger, fagfolk og regioner. Stofmisbrug I henhold til Serviceloven 101 og 107: samt Sundhedslovens 142, stk. 1, (substitutionsbehandling) - Sørger kommunen for tilbud om behandling af stofmisbrugere inden for den af lovgivningen fastsatte frist på 14 dage. - Sørger kommunen for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, der har behov for behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. For så vidt angår stofmisbrugere har kommunen visitationskompetencen til behandling i sådanne foranstaltninger. 3

4 - Varetager kommunen den lægelige behandling af stofmisbrugere (substitutionsbehandling). I Vejen Kommune varetager Center for Misbrug i Esbjerg stofmisbrugsbehandlingen. Opgaveløsningens bredde i forhold til centrets indsatsområder lader sig kun gengive stikordsmæssigt, netop på grund af de mange variabler i løsningens karakter. - via et ordentligt udredningsarbejde at matche såvel den ambulante som den døgnmæssige behandling til den enkelte persons reelle behandlingsbehov. I forhold til døgnbehandling arbejdes der med forskellige behandlingskoncepter, idet formålet er at få iværksat en konstruktiv personlighedsudvikling, så livet kan leves på en mere hensigtsmæssig måde under hensyn til klientens specifikke problemsæt og udviklingsmuligheder. I forhold til dagbehandling arbejdes ud fra en kognitiv referenceramme med inddragelse af elementer fra det socialpædagogiske felt med henblik på at give borgerne redskaber til at holde sig fri af stoffer i et udviklingsforløb i nærmiljøet. Behandlingen er gruppebaseret med opdeling i forhold til såvel alder som problemkompleks. Endvidere tilbydes individuelle samtaleforløb og pårørendekurser. I forhold til substitutionsbehandling arbejdes der på at medvirke til at give den enkelte borger en kriminalitetsfri tilværelse samt at højne den enkeltes livskvalitet via rådgivende støttesamtaler samt hjælp til evt. særlige foranstaltninger i samarbejde med bopælskommunen. Substitutionsbehandlingen er december 2010 udvidet til også at omfatte behandling med lægeordineret heroin. 2. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling. Generelt er målgruppen socialt og psykisk medtagne personer, unge og voksne med symptomer som stofmisbrug evt. kombineret med kriminalitet. Målgruppen for stoffri behandling er typisk medtagne personer, unge og voksne med symptomer som stofmisbrug og kriminalitet, der ønsker behandling og samtidig har et behandlingsbehov. Målgruppen for substitution er ofte personer med et længerevarende misbrug og afhængighed af opiater, hvor indsatsen med substitution kan understøtte en social plan. 3. Overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på De overordnede mål for indsatsen - Nem og synlig adgang til behandling. - Behandling tilpasset den enkelte. - Sikre en optimal kvalitetsstyring på området. 4

5 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der tilbydes. Vejen Kommunes behandlingstilbud er organisatorisk placeret i sundhed og familieafdelingen, og al behandling er samlet i Center for Misbrug, Esbjerg. Kommunens borgere kan henvende sig direkte til Center for Misbrug. Center for Misbrug er opdelt i en stoffri afdeling som varetager udredning og handleplansarbejde, dag- og døgnbehandling, en ambulant afdeling med klinik til udlevering af substitutionsmidler samt et værested. Center for Misbrug har indgået aftale med en privat udbyder Motivationshuset, der varetager motivationsbehandling. Motivationsbehandling (50 pladser): Borgeren visiteres umiddelbart efter henvendelse i Åben Rådgivning til motivationsbehandling ved Motivationshuset. Her foretages screening for misbrug. Sideløbende med ophold i motivationsbehandling foretages udredning og handleplansarbejde med henblik på at finde relevant behandling efter forløbet i Motivationshuset. Der ligger også i Motivationshusets tilbud en mulighed for en kort afgiftning/stabiliseringsperiode for borgere, som ønsker og har behov for dette. Igennem motivationsbehandlingen forberedes borgeren til det efterfølgende behandlingsforløb (dagbehandling/ døgnbehandling). Døgnbehandling (22 pladser): Ved valget af en konkret foranstaltning lægges der vægt på borgerens egen motivation, da fastholdelse er en nødvendig forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. Opgaven er således at etablere et miljø og en dagligdag, hvor borgeren kommer til at opleve og møde forskellige sider af sig selv. Opfølgningen og samarbejdet omkring og med borgeren varetages af konsulent, der også forestår kontakten til borgeren og behandlingsinstitutionen (privat regi) i forhold til de afstukne handle- og delmål. Afgiftningen sker som et døgntilbud og opholdet - herunder varighed - tilpasses den enkelte. Dagbehandling (55 pladser): Foregår på den selvstændige afdeling Dagcenter for Misbrug. Inden påbegyndelse afholdes en forsamtale med henblik på at afklare, hvordan borgeren bedst hjælpes. Behandlingen kan tilrettelægges, så der tages hensyn til borgere i arbejde eller under uddannelse. Behandlingens længde og indhold varierer, idet der lægges vægt på individuel behandling. Der kræves stoffrihed, hvorfor afgiftning før dagbehandling kan iværksættes. En afgiftning vil typisk vare 2-4 uger og er en døgnforanstaltning. 5

6 Borgerens samlever/ægtefælle eller nærmeste familie tilbydes kort pårørende kursus. Substitutionsbehandling: (370 pladser) Nøgleordet i forhold til den anvendte metode tager sit udgangspunkt i de graduerede målsætninger for tilgangen til borgeren. Der forsøges skabt tryghed, nærhed og handlemuligheder i et kvalitativt samspil mellem borgeren, forskellige aktiveringsprojekter, revalideringsforanstaltninger m.v. Der kan være tale om almindelige jeg-støttende samtaler, der har til formål at genskabe tilliden til offentlige myndigheder, hvor der kan være tale om deciderede terapeutiske samtaleforløb (i grupper eller individuelt), hvor udredning af relevante problemstillinger anvendes i forhold til den lagte handleplan. Tiltagene vil ofte kræve en aktiv medvirken fra andre sektorer i kommunen i forhold til f.eks. aktivering. Esbjerg-modellen Behandlingen, der er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Arrest, Esbjerg Politi, Esbjerg Kommunes Ungdomsbutik, Kriminalforsorgen i Esbjerg samt Center for Misbrug i Ribe Amt, blev indledt i 2002 finansieret af Satspuljemidler. Projektet er et tilbud til kriminelle borgere med misbrug om at deltage i et forbehandlingsprogram under indsættelse i Esbjerg Arrest. Hensigten er at forbedre den enkelte indsattes forudsætninger for stillingtagen til behandling som en del af afsoningen eller ved afslutningen af denne. Den konkrete behandlingsindsats tilrettelægges og udføres af 2 behandlingsmedarbejder fra Center for Misbrug. Forbehandlingsforløbet har en varighed af 8 uger og består af gruppe- og enesamtaler med behandlingsmedarbejderen. Der bliver i forløbet arbejdet med praktiske øvelser. Der vil ligeledes være tale om undervisningsforløb. Under forløbet vil den indsatte løbende blive observeret med hensyn til motivation, ansvarlighed, åbenhed, udvikling m. v. samt andre former for misbrug, idet der samtidig hermed gøres overvejelser i forhold til behandlingstype. Efter de 8 uger bliver der i samarbejde med den indsatte udarbejdet et konkret behandlingstilbud under hensyntagen til den enkeltes situation. Den særlige behandlingsmodel er den 14. november 2008 blevet akkrediteret ved Direktoratet for kriminalforsorgen. Center for Misbrug er blevet leverandør af denne opgave til Kriminalforsorgen. Kontraktens varighed er perioden

7 5. Visitationsproceduren Efter henvendelse i den åbne rådgivning udredes den enkeltes behandlingsbehov og situation, hvorefter der indenfor rammerne af behandlingsgarantien iværksættes en foreløbig handleplan. Den foreløbige handleplan sendes til relevante samarbejdspartnere. 6. Behandlingsgaranti Ifølge lov om social service 101 skal kommunen sørge for tilbud om behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Fristen kan dog fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat tilbud end det, kommunen har visiteret til. 7. Muligheden for frit valg En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. 8. Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Der iværksættes umiddelbart efter henvendelse til centret en udredning indeholdende beskrivelse af borgerens baggrund samt aktuelle situation - herunder inddrages relevante samarbejdsparter - af den sagsstyrende socialrådgiver i samarbejde med brugere. Med baggrund i dialogen mellem brugeren og den sagsstyrende socialrådgiver udarbejdes indenfor 14 dage handleplan for intervention på kort sigt og på lidt længere sigt. Målet er at sikre et godt fagligt grundlag for valg af intervention - herunder at borgeren inddrages aktivt og således støttes i sin motivation for forandring. Inden 14 dage fremsendes foreløbig handleplan til kommunal rådgiver med henblik på koordination og myndighedsbevilling. Handleplanen indgår herefter som styreredskab for behandlingsforløbet og justeres løbende efter behov. 9. Hvordan brugerinddragelsen sikres Borgeren sikres systematisk inddragelse ved deltagelse i udarbejdelse af egen handleplan. Der ud over er der mulighed for generel medinddragelse omkring de forskellige tilbuds indhold bl.a. har den samlede substitutionsbehandling et brugerråd. 10. Reglerne for betaling for kost og logi ved døgnbehandling. Taksten for betaling for kost og logi i 2014 er 70,75 kr. for logi og 79,50 kr. for kost pr. døgn. 7

8 Nedsættelse af betaling følger reglerne herom, dog skal borgeren altid have min. 60 kr. om dagen ~ 1800 kr. pr. måned til personlige fornødenheder. 11. Information om sagsbehandling og klageadgang De afgørelser, som kommunen træffer efter den sociale lovgivning, kan indbringes for det sociale nævn 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling På Center for Misbrug er ansat en bred vifte af faggrupper. Hovedparten består af socialfagligt personale som fx socialrådgivere og pædagoger. Hertil kommer sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, læge. Der samarbejdes på tværs af faggrupper afhængigt af hensigtsmæssigheden for løsningen af den konkrete opgave. Personalet har som fælles udgangspunkt en kognitiv behandlingstilgang, ligesom relevant misbrugsuddannelse er et krav. Misbrugsuddannelsen kan være den regionale misbrugsuddannelse eller moduler på diplomniveau. Det er et overordnet mål for centret, at den samlede organisation geares til en ændret strategi for den stoffrie behandling, hvor intervention i dagregi afløser behandling i døgnregi i flest mulige tilfælde. 13. Monitorering af indsatsen. Med baggrund i det elektroniske journaliseringssystem K-jour og det tilknyttede statistikprogram sikres grundlaget for dels rapportering til Sundhedsstyrelsen registreringssystem for behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet - og dels opfølgningen på behandlingsindsatsen. 14. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet. 1. Nem og synlig adgang til behandling Det er målsætningen, at der skal være hurtig og synlig adgang til behandling og, at behandlings-tilbuddene skal være bredspektrede og differentierede og løbende tilpasses de aktuelle behov. Behandlingstilbud i offentlig og privat regi benyttes på lige fod alt efter det konkrete behandlingsbehov. Stoffri behandling tilbydes borgere med misbrug, der vil i behandling. Forvisitationen skal være målrettet med afklarende/motiverende samtaler og eventuel afgiftning, indtil behandling kan iværksættes. Motivationsbehandling indgår som en del af det stoffri behandlingstilbud. Når Vejen Kommune skal opfylde behandlingsgarantien i forhold til at kunne tilbyde borgere med misbrug et behandlingstilbud inden for fristen på 14 dage, sker dette ved at have en målsætning om nem og synlig adgang til behandling. 8

9 2. Behandling tilpasset den enkelte Det er målet at give den enkelte borger med misbrug et tilbud om behandling, som er tilpasset den enkeltes behov. Målsætningen for behandlingsindsatsen afpasses rimelige og realistiske forventninger i det konkrete tilfælde. Formålet med substitutionsbehandling er at stabilisere farmakologisk, socialt og psykisk. Den medikamentelle behandling skal ledsages af psykosocial behandling. Et aktivitets- og værested vil være en vigtig indsats i forhold til at kunne tilbyde denne målgruppe en psykosocial behandling. 3. Kvalitetsstyring. Der skal på de enkelte områder ske en løbende evaluering af indsatsen. Der er et løbende krav og behov for at kunne dokumentere og få viden om den iværksatte behandlingseffekt. Denne opgave varetages af misbrugskonsulenten. 15. Kvalitetskrav mm. til de private døgnbehandlingstilbud, som Center for Misbrug samarbejder med i løsningen af opgaver efter SL 101. Det overordnede udgangspunkt er, at det enkelte botilbud er godkendt af den stedlige kommune jf. SL. 14 stk. 3 samt at botilbuddet er tilmeldt DANRIS og Tilbudsportalen, således der på kan ses en beskrivelse af behandlingstilbuddet samt hvilke brugergrupper, institutionen retter sig mod, tyngden af brugernes problemkompleks (ASI-index), behandlingslængde og gennemførelsesprocent. Ved Center for Misbrugs vurdering af, hvilke private botilbud der samarbejdes med vægtes: 1. Sammenhæng mellem det udbudte behandlingskoncepts kvalitet og prisniveau. 2. Sammenhæng mellem metodevalg og uddannelsesniveau. 3. Sammenhæng mellem aktiviteter, fysiske rammer og brugergruppe. 4. At der er en personalepolitik, der fremmer en stabil medarbejdergruppe ved ordnede arbejdsforhold, efteruddannelsesmuligheder og faglig støtte gennem supervision. 5. At der tilstræbes tværfaglighed i personalegruppen. Behandlingspersonale med baggrund som tidligere misbrugere fordres mindst 2 års stoffrihed samt supplerende uddannelse. 6. At der er en åben dialog vedrørende alle forhold på botilbuddet, som ses som værende af betydning for behandlingstilbuddet. Inden indgåelse af samarbejdet besøges botilbuddet af et team bestående af socialrådgiver og konsulent med henblik på besigtigelse og udredning af behandlingstilbuddet. Under borgerens behandlingsophold følges forløbet gennem tilsynsbesøg ca. hver 5. uge. Samarbejdet med botilbuddet evalueres en gang årligt. 9

10 Pr. 1. juli 2011 samarbejdes der med: Behandling: Der arbejdes primært med følgende botilbud: a. Elmegården b. Filsø c. Høybygaard d. Kongens Ø e.. Midtgården f. Opbygningsgården Derudover er der følgende samarbejdspartnere, som anvendes i særlige situationer: g. Sydgården h. Alfa-Fredensborg 16. Oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v. i de enkelte tilbud. Der henvises til Tilbudsportalen. 17. Informationstilgængelighed. Kvalitetsstandarden vil i sin fulde ordlyd blive lagt ud på Vejen Kommunes hjemmeside. Revideret nov

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere