UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016"

Transkript

1 UDBUD AF: INDSAMLING AF DAGRENOVATION, RETURPAPIR, BATTERIER OG SMÅT EL-SKROT PÅ BORNHOLM. Bofa, april 2016 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8, 3700 Rønne - Telefon: ,

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvem udbyder 2. Hvad udbydes 3. Kontraktens ikrafttræden og løbetid 4. Forventet tidsplan for udbuddet 5. Definitioner 6. Bofas renovationsordninger 7. Data vedrørende dagrenovation 8. Data vedrørende returpapir 9. Kravspecifikation 10. Økonomi 11. Lovvalg og værneting 12. Myndighedskrav 13. Spørgsmål til udbudsmaterialet og svar 14. Generelle formkrav til tilbuddet 15. Forbehold 16. ESPD 17. Kriterier for valg Bilag til udbudsmaterialet: Tilbudsliste Redigerbar PDF-version af ESPD Udbudsbekendtgørelsen 2

3 1. Hvem udbyder Bornholms Affaldsbehandling (Bofa) Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, Danmark. Tlf.: Hvad udbydes Udbuddet omfatter: Indsamling af dagrenovation fra helårshusstande Indsamling af returpapir fra helårshusstande Indsamling af brugte batterier og småt el-skrot fra helårshusstande Indsamling af dagrenovation fra sommerhusstande Indsamling af returpapir fra sommerhusstande Indsamling af brugte batterier og småt el-skrot fra sommerhusstande, der får afhentet dagrenovation Indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald fra virksomheder. Se desuden pkt. 6 nedenfor for en nærmere beskrivelse af Bofas renovationsordninger. Alle ovenstående aktiviteter udbydes som et offentligt udbud efter reglerne i udbudsloven (lov nr af 15. december 2015). Aktiviteterne omfatter indsamling på hele Bornholm. Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver. Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, idet Bofa for at sikre den letteste administration og den bedste økonomi finder det mest hensigtsmæssigt at indsamling foretages af én entreprenør. 3. Kontraktens ikrafttræden og løbetid Kontrakten træder i kraft pr. 1. januar Kontrakten gælder for en 1-årig periode med udløb den 31. december 2017, hvorefter kontrakten udløber uden opsigelse. Bofa har dog option på forlængelse i op til 2 år. 4. Forventet tidsplan for udbuddet Aktivitet Tidsfrist Afsendelse af udbudsbekendtgørelsen 20/ Frist for Bofas modtagelse af spørgsmål til brug for afgivelse 17/ af tilbud. Spørgsmål efter denne frist vil blive besvaret i det omfang, at Bofa kan nå det inden 6 dage før udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Frist for aflevering af tilbud 26/ kl Evaluering af indkomne tilbud Uge 22 3

4 Meddelelse om tildelingsbeslutning og ikrafttrædelse af Forventet standstill-perioden på 10 dage 20/ Standstill-perioden er udløbet og kontrakten kan underskrives 1/ Entreprisernes opstart 1/ Definitioner Dagrenovation Fraktionen består af en del af den affaldsmængde, der fremkommer i private husstande. Det er hovedsageligt affald, der har været i kontakt med madvarer, som f.eks. emballage, konservesdåser og mælkekartoner. Til dagrenovation hører endvidere stanniol, sod og aske, kød, fisk og engangsbleer m.v. samt forurenet plast og returpapir, der er uegnet til genbrug. Returpapir Fraktionen består af den del af husholdningsaffaldet, som er returpapir, og som er egnet til genanvendelse. Der er hovedsagelig tale om dagblade, pap, distriktsblade, ugeblade og månedsmagasiner, fag- og medlemsblade, adresseløse tryksager, adresserede forsendelser samt telefonbøger. Batterier og småt el-skrot Fraktionen dækker alle former for brugte batterier, som anvendes i en almindelig husholdning. Desuden omfattes småt el-skrot, som er kasseret elektrisk eller elektronisk affald, der kan rummes i en gennemsigtig plastpose med maksimalt 4-liters rumindhold. Blyakkumulatorer fra biler er ikke omfattet. 6. Bofas renovationsordninger På Bornholm er der tvungen indsamling af dagrenovation og returpapir for alle husstande, jf. bekendtgørelse om affald (BEK nr af 18. december 2012 med senere ændringer). Desuden er en række virksomheder tilsluttet afhentning af dagrenovation. Disse virksomheder får i lighed med private husstande afhentet dagrenovation i fast rute. Øvrigt affald fra virksomhederne betragtes som erhvervsaffald og administreres som sådan. Virksomheder, der har dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, kan tilsluttes indsamlingsordningen for private husstande. I ca. 31 uger om året er der ugentlig afhentning af dagrenovation fra sommerhuse. I denne periode er der ligeledes 6 afhentninger af returpapir fra sommerhusstande, såfremt sommerhusstanden er tilmeldt den frivillige ordning herfor. Herudover er der en del helårsafhentninger i sommerhusområderne. For sommerhuse afhentes årets sidste affaldssæk i ugen efter efterårsferien, og der isættes ikke ny sæk. Årets første sæk skal være isat inden påskeugen det pågældende år, dog senest umiddelbart op til 1. april. Antallet af afhentninger kan variere fra år til år afhængigt af hvornår påsken falder, og tilbudsgiver skal tage højde herfor i sit tilbud. 4

5 7. Data vedrørende dagrenovation Afhentning af dagrenovation fordeler sig pr. januar 2016 som følger: Ordning: Antal: Afhentning af en eller flere 110 liters sække hver uge Afhentning af en 110 liters sæk hver 14. dag Ugentlig tømning af en eller flere 660 liters containere Afhentning af en 110 liters sæk i sommerhusstande hver uge i perioden fra ca. 1. april til uge 42 inklusive Afhentning af en 110 liters sæk i sommerhusstande hver uge i perioden fra ca. 1. april til uge 42 inklusive samt 2 sække i perioden ju- 317 ni juli-august Ugentlig tømning af en eller flere 660 liters containere inkl. tømning 655 af frontloader- og vippecontainer i sommerhusstande i perioden ca. 1. april til uge 42 inklusive Ugentlig tømning af 360 liters containere 25 I alt: Bofa gør opmærksom på, at der blev indsamlet ca ton dagrenovation i Bofa har som alternativ til at opsætte 110 liters sække/660 liters containere opsat ca. 11 frontloader-containere samt ca. 11 vippe-containere på øen. Disse hører ligeledes til nærværende entreprise. Prisen herfor skal være indregnet i prisen for 660 liters containere. Bofa gør opmærksom på, at der alene er tale om skønnede mængder, og tallene ovenfor er derfor kun vejledende. Der kan således forekomme ændringer i mængderne i opeller nedgående retning. Bofa er derfor uden ansvar for angivelsen af antal. Entreprenøren skal dog altid kunne modsvare det til enhver tid gældende antal. Afhentningshyppigheden kan løbende ændres og aftales mellem husstanden og Bofa, hvorefter entreprenøren får besked herom. Der er hidtil foretaget ændringer om året. Derudover har der været 100 fritagelser. 8. Data vedrørende returpapir Der er ca tilmeldte adresser til ordningen for returpapir på Bornholm. Disse fordeler sig med ca husstande med en 120 liters eller 140 liters beholder samt ca. 520 stk. 660-liters containere, der typisk hver dækker 5 husstande. Den indsamlede mængde returpapir anslås at være ca tons årligt. Returpapir afhentes i 120 samt 140 liters containere opstillet ved husstanden ved 13 årlige tømninger jævnt fordelt over året. Nogle steder anvendes 660-liters containere på hjul, som typisk udgør indsamlingskapaciteten for 4-6 husstande. Der henvises i øvrigt til fritagelsesmuligheder, jf. Bornholms Regionskommunes til en hver tid gældende Regulativ for husholdningsaffald. 5

6 Ca. 500 sommerhusstande skal have indsamlet returpapir 6 gange i løbet af sommerhalvåret. Da der er tale om en frivillig ordning varierer antallet af tilmeldte sommerhusstande. Entreprenøren skal dog altid kunne modsvare det til enhver tid gældende antal tilmeldte sommerhusstande. Bofa gør opmærksom på, at der alene er tale om skønnede mængder, og tallene ovenfor er derfor kun vejledende. Der kan således forekomme ændringer i mængderne i opeller nedgående retning. Bofa er derfor uden ansvar for angivelsen af antal. 9. Kravspecifikation Afhentning og tømning skal afvikles uden unødig gene for husstanden og dennes omgivelser. Entreprenøren har desuden: Ansvar for, at der ikke opstår forurening til omgivelserne. Pligt til - på begæring - at give fyldestgørende oplysninger om affaldsmængder, - sammensætning og bortskaffelse. Der må ikke træffes særskilte aftaler med husstande, boligselskaber eller andre, der får afhentet dagrenovation og returpapir. Alle eventuelle ønsker om ændring af aftaler, skal aftales med og godkendes af Bofa der er den primære kontakt til borgerne. Det påhviler entreprenøren at holde sig orienteret om lokale forhold af betydning for renovationskørslen. Er de til enhver tid gældende bestemmelser i Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald ikke opfyldt, skal entreprenøren tage et repræsentativt fotografi af det pågældende problem og øjeblikkeligt sende det til Bofa via . Desuden skal entreprenøren udfylde og efterlade en fejlseddel i husstandens postkasse. Såfremt der i entrepriseperioden er adresser med adgangsveje, som efter Bofas vurdering ikke kan udbedres for at leve op til arbejdsmiljøreglerne i henhold til ATanvisninger og lignende, skal afhentning/tømning fra disse adresser foretages med det nødvendige udstyr, således at den enkelte skraldemands gennemsnitlige arbejdsmiljømæssige belastning er acceptabel. Afhentning/tømning fra sådanne adresser skal være indeholdt i tilbudspriserne jf. tilbudslisten. Antallet af adresser med såkaldte problematiske adgangsveje er begrænset, og kan i entrepriseperioden variere i antal og krav til tømningsmateriel. Tilbudsgiver skal således selv gøre sig bekendt med de lokale forhold inden tilbudsgivning. Bofa vil i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes regulativ for husholdningsaffald foranstalte kontakt til borgere i husstande med såkaldte problematiske adgangsveje. Borgeren kan herefter vælge mellem, at i) udbedre forholdene, ii) sætte sæk til skel inden afhentning eller iii) betale et særgebyr som kompensation for den generelle fordyrelse af entreprisen, det måtte koste entreprenøren at anskaffe særligt afhentningsmateriel. 6

7 Under afhentning af sække og tømning af containere samt transport skal det tilstræbes, at der ikke spildes affald. Sker dette, skal entreprenøren straks feje det spildte op og fjerne det. Samme forholdsregler gælder ved aflæsning på Bofas modtagefaciliteter. Krav til indsamling af dagrenovation 9.1 Indsamling Indsamlet dagrenovation skal transporteres til Bofa, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne. I tilfælde af driftsforstyrrelser på affaldsforbrændingsanlægget kan affaldet omdirigeres til midlertidig oplagring på et anvist område på den samme adresse. Dagrenovation kan afleveres på hverdage i tidsrummet mandag til fredag fra kl til Åbningstiderne skal respekteres, og entreprenøren skal være fleksibel overfor eventuel ændring af Bofa s åbningstider gennem entrepriseperioden. Bofas personales anvisninger vedrørende aflæsning på Bofas modtageanlæg skal til enhver tid følges af entreprenøren og dennes personale. Indsamling af dagrenovation skal tilrettelægges således, at indsamling fra den enkelte husstand sker på samme ugedag året igennem. I forbindelse med skæve helligdage skal der foretages ekstrakørsler så tæt som muligt på den pågældende skæve helligdag, således at antal afhentninger overholdes uden unødig gene for borgerne. Sædvanlig afhentningsdag må kun fraviges i forbindelse med skæve helligdage eller force majeure. I alle tilfælde af afvigelse fra sædvanlig afhentningsdag skal entreprenøren skriftligt, og som minimum ved anbringelse af fejlseddel i husstandens postkasse, forud for og senest dagen før fravigelse fra sædvanlig afhentningsdag, orientere de husstande, der berøres heraf. Indsamlingen skal normalt ske på hverdage (ekskl. lørdage) i tidsrummet kl til kl Afvigelse fra dette tidsrum kræver dels en særlig begrundelse og dels en skriftlig accept fra Bofa. For husstande med afhentning hver 14. dag kan entreprenøren vælge i) at husstande med lige numre afhentes i lige uger, ii) at husstande med ulige numre afhentes i ulige uger eller iii) at hustande med afhentning hver 14. dag afhentes i lige uger. Det påhviler entreprenøren at informere husstanden om den valgte ordning. Entreprenøren skal planlægge afhentninger således, at afhentning af dagrenovation i sommerhusområder sker ligeligt fordelt på mandage og tirsdage. Hvis det letter logistikken med afhentning fra sommerhusstande at lave en ulige fordeling mellem mandage og tirsdage skal hovedvægten af afhentningerne ske om mandagen. Med henblik på at begrænse belastningen af veje i beboelsesområder samt for at sikre, at afhentningen foregår til mindst mulig gene for husstandenes beboere, skal der anvendes mindre renovationsvogne, hvor det måtte være nødvendigt, således at der ikke sker skade på veje eller de omkringliggende arealer. 7

8 9.2 Håndtering Dagrenovation afhentes fra husstanden. Entreprenøren afhenter sækken fra det opstillede stativ, sætter en ny udfoldet sæk i stativet, og lukker låg og låger på stativet. Sækken køres på kærre til renovationsvognen. De steder, hvor der anvendes container til dagrenovation, transporteres denne til renovationsvognen og tømmes, hvorefter containeren stilles på samme plads som den blev afhentet og med lågerne lukket. For nogle husstande gælder, at der i forbindelse med kortlægning af arbejdsmiljøet ved afhentning er truffet aftale mellem husstanden og Bofa om, at sækken sættes ud til skel forud for afhentningen. I disse tilfælde skal den tomme sæk så vidt muligt anbringes i sækkestativet. 9.3 Renovationssække og opsamlingsudstyr Bofa anvender generelt 110 liters plastsække. Bofa indkøber renovationssækkene, men det er entreprenøren, der oplagrer disse. Bofa indkøber cirka stk. affaldssække 5-6 gange om året samt ca ekstrasække. Entreprenøren er forpligtet til at opbevare den løbende mængde renovationssække og ekstrasække. De skal opbevares, således at de ikke beskadiges. Entreprenøren skal ved fremsendelse af månedsfakturaen angive i) lagerbeholdningen af renovationssækkene for ultimo måned og ii) den foregående måneds forbrug af renovationssække. De borgere, der får afhentet dagrenovation i plastsække, anskaffer selv stativ, der skal være godkendt af Bofa, jf. det til enhver tid gældende Regulativ for husholdningsaffald i Bornholms Regionskommune. Hvor det er hensigtsmæssigt, eller det måtte ønskes af borgeren, anvendes 660 liters 4- hjulscontainere eller 360 liters 2-hjulscontainere. Entreprenøren skal stille det fornødne antal 660/360 liters containere til rådighed uden ekstra udgift for Bofa. Desuden skal entreprenøren indkøbe og isætte plastforinger af hensyn til de hygiejniske forhold i dagrenovationscontaineren. Entreprenøren har ansvaret for, at de containere, der stilles til rådighed, er i en pæn og forsvarlig stand. Defekte og uhygiejniske containere skal således udskiftes uden meromkostning for Bofa eller borgerne. 9.4 Ekstra renovationssække Til overskydende affald i forbindelse med f.eks. fester, højtider el. lign. udleveres der hvert år 3 ekstrasække, som er specielt mærket med teksten EKSTRA. Entreprenøren skal hvert år inden udgangen af januar måned udlevere 3 af disse ekstrasække til samtlige helårshusstande, der får afhentet dagrenovation. I forbindelse med opsætning af første sæk i sommerhuse skal entreprenøren udlevere 2 ekstrasække. Sækkene skal anbringes i sommerhusets postkasse. Herudover har husstandene mulighed for at tilkøbe denne type ekstrasække efter behov. Entreprenøren køber disse ekstrasække hos Bofa. Entreprenøren videresælger eks- 8

9 trasække til husstandene efter en af Bofa fastsat pris. Det er Bofas erfaring, at der på årsbasis indkøbes ca. 50 ekstrasække af entreprenøren. Entreprenøren skal ved indsamlingen medtage denne type ekstrasække og ikke andet affald - der er placeret ved sækkestativet, eller der hvor sækken, efter aftale mellem Bofa og den enkelte borger, normalt hentes. Alle udgifter i forbindelse med håndtering af alle ekstrasække skal være indeholdt i enhedsprisen 1a i tilbudslisten. Der betales således ikke særskilt for ekstrasække. Krav til indsamling af returpapir 9.5 Indsamling Indsamling skal normalt ske på hverdage (ekskl. lørdage) i tidsrummet kl til kl Indsamlet returpapir skal transporteres til Bofas Genbrugscenter, Vestermarievej 48, 3700 Rønne. Returpapir kan afleveres på hverdage i tidsrummet mandag til torsdag fra kl til 15.00, og om fredagen fra kl til kl Åbningstiderne skal respekteres, og entreprenøren skal tåle eventuelle ændringer af Bofas åbningstider i entrepriseperioden. Hvis entreprenøren har behov for udvidet åbningstider vil dette blive afregnet på timebasis. Bofas personales anvisninger vedrørende aflæsning på Bofas modtageanlæg skal til enhver tid følges af entreprenøren og dennes personale. 9.6 Håndtering Entreprenøren afhenter beholderen ved husstanden, og placerer en tom beholder. Den tomme beholder skal altid efterlades samme sted med samme placering som den fyldte beholder havde ved afhentningen. Låget skal være lukket. Beholderen køres til renovationsvognen, hvor den tømmes. For nogle husstande gælder, at der i forbindelse med kortlægning af arbejdsmiljøet ved afhentning er truffet aftale mellem Bofa og husstanden om, at beholderen sættes ud til skel forud for afhentningen. I disse tilfælde skal den tomme beholder så vidt muligt anbringes på det sted, husstanden normalt opbevarer beholderen. For andre husstande gælder, at de ønsker samme beholder retur efter tømning. Pågældende husstande påfører beholderen husstandens husnummer. Sådanne beholdere skal returneres til husstanden uden ekstra betaling. Beholderen skal anbringes på samme sted som den er afhentet. Bofa kan oplyse, at cirka 5-10 % af husstandene ønsker at den samme beholder returneres. Det oplyste tal er alene udtryk for Bofas skøn og det er således uden ansvar for Bofa. Entreprenøren skal i forbindelse med tømning af beholderen kontrollere, om beholderen er i funktionsmæssig forsvarlig stand. Hvis entreprenøren identificere en defekt 9

10 beholder, skal beholderen udskiftes med en anden funktionsduelig beholder inden for maksimalt 1 uge. Nye beholdere udleveres af Bofa. Defekte beholdere skal returneres til Bofas Genbrugscenter, Vestermarievej 48, 3700 Rønne, hvor nye beholdere ligeledes udleveres. Hidtil er der udskiftet ca. 100 stk. beholdere pr. år. Dette tal kan dog variere i såvel op- som nedgående retning, da det bl.a. afhænger af de nuværende beholderes alder. 9.7 Opsamlingsudstyr Til indsamling af returpapir anvendes 120 liters eller 140 liters plastbeholdere på hjul. Disse beholdere er Bofas ejendom. Hver husstand får stillet en 120 liters eller en 140 liters beholder til rådighed. Hvor det er hensigtsmæssigt, anvendes der i boligblokke 360 liters eller 660 liters 4-hjulscontainere. En 660 liters container svarer typisk til 4-6 boligenheder. Entreprenøren skal stille det fornødne antal 360 og 660 liters containere til rådighed uden ekstra udgift for Bofa. Bofa kan oplyse, at der i dag anvendes 774 stk. 660 liters containere og 43 stk. 360 liters containere. Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at de containere som der stilles til rådighed, er i en pæn og forsvarlig stand. Defekte og uhygiejniske containere skal udskiftes uden omkostning for Bofa. Krav til indsamling af batterier og småt el-skrot 9.8 Indsamlingen Batterier og småt el-skrot indsamles fra husstanden i forbindelse med de ordinære afhentninger af dagrenovation og tømning af beholder til returpapir. Husstandene anbringer brugte batterier og småt el-skrot i en gennemsigtig plastpose, som hænges/lægges på et stativ eller en beholder. De af borgeren benyttede plastposer må maksimalt have et rumindhold på 4 liter. Entreprenøren skal medtage alle almindelige batterier og småt el-skrot fra husstanden. De på indsamlingsvognen benyttede beholdere til opbevaring af indsamlede batterier og småt el-skrot skal være godkendt ifølge ADR-regler og andre gældende normer. De brugte batterier og småt EL-skrot i plastposer afleveres separat af entreprenøren til Bofa på adressen Almegårdsvej 8, 3700 Rønne eller på adressen Vestermarievej 48, 3700 Rønne. Bofa har hidtil indsamlet i alt ca. 4 ton batterier pr. år via indsamlingsordningen samt ca. 1 ton pr. år af småt elektronikskrot. Bofa gør opmærksom på, at den årlige mængde varierer år for år. Mængden er således kun vejledende og kan derfor ændres i såvel opsom nedgående retning. Entreprenøren er dog forpligtet til at opsamle de til enhver tid værende mængder. 10

11 Krav til entreprenør 9.9 Godkendelse af entreprenør Entreprenøren skal inden kontraktens opstart den 1. januar 2017 være registreret som affaldstransportør i affaldsregisteret Indsamlingsmateriel og -køretøjer Entreprenøren anskaffer og vedligeholder for egen regning det til indsamling og transport nødvendige indsamlingsudstyr og indsamlingskøretøjer. Den ansvarlige leder skal kunne kommunikere med indsamlingskøretøjerne, f.eks. via en radioforbindelse eller en mobiltelefon. Entreprenøren er forpligtet til at holde indsamlingskøretøjerne rene således at uhygiejniske forhold ikke forekommer. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at indsætte reservemateriel, såfremt der sker skade på indsamlingskøretøjerne, således at dagrenovation kan indsamles i henhold til aftalen Mandskab Entreprenøren er frit stillet med hensyn til antagelse af sit mandskab, men er ansvarlig for, at disse udviser høflig adfærd under udøvelse af deres arbejde. I det omfang, at der gentagne gange fremsættes en rimelig begrundet klage over en enkelt eller flere af entreprenørens medarbejdere, kan Bofa forlange, at vedkommende flyttes fra den pågældende opgave. Det er forbudt under nogen som helst form at forlange eller modtage betaling eller lignende fra grundejere, udover den af Bofa fastsatte betaling for ekstrasække. Det er forbudt at indsamle affald på indsamlingsruterne fra kilder, der ikke er omfattet af kontrakten, medmindre dette er accepteret skriftligt af Bofa, og klunsning under enhver form er forbudt. Entreprenøren skal drage omsorg for, at mandskabet er vaccineret i henhold til arbejdstilsynets anvisninger. Entreprenørens mandskab skal være iklædt ens arbejdsdragt. Arbejdsdragten skal holdes pæn og ren. Entreprenøren og mandskabet skal kunne forstå, tale og læse dansk. Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos en- 11

12 treprenøren og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Entreprenøren skal ved tidspunkt for kontraktens underskrivelse udpege en ansvarlig, som har tilstrækkelig lokalkendskab til at kunne kommunikere med Bofa pr. telefon eller om opståede problemer Uddannelse Det anvendte mandskab skal have modtaget instruktion/uddannelse om forhold, der er relevante for arbejdets udførelse. Instruktionen/uddannelsen skal som minimum indeholde: Viden om entreprenørens og dermed mandskabets kontraktlige forpligtigelser vedrørende nærværende entreprise. Viden om Bornholms Regionskommunes regulativer gældende for området Viden om den videre behandling af affaldet og krav som dermed er knyttet til håndteringen af affaldet Viden om egne arbejdsmiljøforhold inklusive risici ved affaldshåndteringen Viden om sorteringsregler for det affald, som indsamles Viden om og forståelse for vigtigheden af service overfor borgerne Uddannelseskravet skal være opfyldt senest ved entreprisestart. Nyansatte gennem entrepriseperioden skal ligeledes gennemgå ovenstående uddannelse senest 6 måneder efter deres ansættelse, såfremt de er tilknyttet nærværende entreprise. Tilsyn/administration 9.13 Administration Ved indsamling og transport skal entreprenøren optræde som Bofas repræsentant. Entreprenøren skal derfor være behjælpelig med information overfor borgerne, hvis disse retter henvendelse. Beslutningsdygtig ledelsesrepræsentant skal kunne træffes på telefon fra kl til kl på hverdage af såvel borgere som Bofa Klager/fejl Eventuelle fremkomne klager fra borgere skal behandles på en effektiv, smidig og positiv måde. Ved enhver klage/fejl skal entreprenøren eller dennes mandskab uopsætteligt afhjælpe/udbedre årsagen hertil. Sker reklamationen inden kl skal fejlen udbedres samme dag. Sker reklamationen efter kl skal fejlen senest udbedres inden kl på den efterfølgende arbejdsdag. 12

13 Eventuelle klager fra borgere, som entreprenøren ikke kan imødekomme, skal henvises til Bofa, som kan stille krav om, at entreprenøren skriftligt rapporterer klager/fejl i forbindelse med indsamling/afhentning Overtrædelse af Bornholms Regionkommunes Regulativ for Husholdningsaffald Entreprenøren skal udfylde og efterlade en fejlseddel i husstandens postkasse og samtidig øjeblikkeligt underrette Bofa via , hvis borgeren ikke har overholdt kravene i Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald. Dette gælder alene, hvor der ikke er indgået en konkret aftale mellem Bofa og borgeren om særlige vilkår ved afhentning og tømning. Det er et krav, at en er vedhæftet et fotografi, der dokumentere den manglende overholdelse af regulativet. Fotografiet skal være i en kvalitet, der gør det muligt for Bofa at identificere årsagen til problemet, så Bofa kan anvende det i den videre sagsbehandling med den implicerede borger Kartotek og tømningsplan Indsamling af returpapir og dagrenovation skal ske efter en forud tilrettelagt tømningsplan. Entreprenøren vil få udleveret en fortegnelse over de ejendomme og steder, hvorfra der skal afhentes dagrenovation og tømmes containere til returpapir. Derudover vil entreprenøren løbende modtage meddelelse om eventuelle ændringer som følge af til- og frameldinger. Tømningsplanen skal som hovedregel følges, og må kun fraviges i forbindelse med force majeure. I tilfælde af afvigelse i forhold til tømningsplanen, skal entreprenøren skriftligt, og som minimum ved anbringelse af udfyldt fejlseddel i husstandens postkasse, forud for og senest dagen før fravigelsen fra den planlagte tømningsdag, orientere de husstande, der er berørt af fravigelsen. Alle udgifter til udfærdigelse af tømningsplan skal være indeholdt i enhedsprisen for tømning af 120/140 liters beholdere i tilbudslisten Tømningsplan forud for kontraktens opstart Entreprenøren skal på baggrund af oplysninger om tilmeldte tømningsadresser lave en plan over, hvordan indsamlingen tilrettelægges. Tømningsplanen skal være områdeinddelt, indeholde tømningstidspunkterne fordelt på ugedage m.v. Tømningsplanen skal forelægges til Bofas godkendelse forud for kontraktperiodens start den 1. januar Tømningsplan for kommende kalenderår Entreprenøren skal udarbejde forslag til tømningsplan for det kommende kalenderår. Tømningsplanen for dagrenovation og returpapir skal tage højde for det til enhver tid af Bofa bestemte årlige antal tømninger. 13

14 Tømningsplanen skal være Bofa i hænde inden den 1. oktober det pågældende år, og Bofa skal godkende tømningsplanen inden den 1. december i det pågældende år. Entreprenøren skal endvidere udfærdige en elektronisk tømningskalender, som offentliggøres på entreprenørens hjemmeside Vedligeholdelse og ændringer af tømningsplanen Det påhviler entreprenøren at vedligeholde tømningsplanen i henhold til meddelte ændringer. Desuden skal entreprenøren vedligeholde tømningsplanen for så vidt angår ejendomme og steder, hvor der er truffet særlig aftale med husstande for at tilgodese arbejdsmiljøet ved afhentning. Entreprenøren skal, hvis der sker væsentlige ændringer i planen, meddele Bofa dette, og om fornødent udarbejde en ny tømningsplan. Den ajourførte tømningsplan skal udleveres til Bofa på forlangende Ejendomsret og tilbagelevering af kartoteker Kartotekerne tilhører Bofa, og skal tilbageleveres ved kontraktens ophør uanset årsagen hertil Øvrige forpligtigelser Såfremt entreprenøren eller dennes medarbejdere konstaterer, at husstande, der i henhold til de gældende regulativer er forpligtet til at være omfattet af indsamlingsordningen for dagrenovation og tømning af container til returpapir, ikke er tilmeldt, skal der indgives meddelelse herom til Bofa Misligholdelse I det omfang, at entreprenøren ikke sørger for indsamling i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet, er ydelsen mangelfuld, og der foreligger misligholdelse. Det udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten, hvis: Entreprenøren ikke efterkommer offentlige påbud, Entreprenøren erklæres insolvent eller konkurs, Entreprenøren undlader at udbedre påtalte fejl og mangler ved indsamlingen, Entreprenøren ikke overholder arbejdsklausulen, Entreprenøren indsamler affald, der ikke er omfattet af kontrakten, Entreprenøren anvender uegnede renovationsvogne til indsamling i beboelsesområderne, og Entreprenøren uretmæssigt modtager betaling eller lignende fra grundejere for medtagelse af ekstrasække mv. Bofa er altid berettiget til at ophæve kontrakten, hvis entreprenøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Bofa er endvidere berettiget til at ophæve kontrakten, hvos leverandøren gentagne gange misligholder sine forpligtelser. 14

15 Bofa skal give entreprenøren skriftlig meddelelse herom, hvis kontrakten ophæves Erstatning Kontraktens parter er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningsbeløb er forfaldne til betaling straks efter påkrav Forsikring Entreprenøren skal holde transportmateriel og andet materiel, der er nødvendigt for at varetage opgaven, behørigt forsikret. Det påhviler desuden entreprenøren at drage omsorg for ansvars- og ulykkesforsikring af de ansatte Force majeure Såvel Bofa som entreprenøren kan påberåbe sig force majeure, hvis forholdet er omfattet af dansk rets almindelige definition på force majeure. Force majeure kan kun påberåbes i det tidsrum, hvor force majeure situationen er gældende. Entreprenøren er forpligtet til at skriftligt at give Bofa meddelelse, hvis forholdet skal påberåbes. Ved force majeure, såsom kraftigt snefald eller andre objektivt set opsættende vejrligsforhold, skal entreprenøren sørge for, at indsamlingen sker med færrest mulige ændringer i forhold til retningslinjerne i udbudsmaterialet. Har entreprenøren måttet springe en afhentning over grundet force majeure, er han pligtig til at etablere opsamlingssteder for dagrenovation i de 14 byer på Bornholm med over 400 indbyggere. Såvel Bofa som entreprenøren er dog berettiget til at ophæve Kontrakten, hvis én af parterne i en periode på 30 sammenhængende dage ikke kan opfylde sine forpligtelser grundet force majeure Overdragelse af kontrakten Entreprenøren er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage sine forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand uden forudgående skriftlig samtykke fra Bofa Ændring af vilkår Der kan forekomme ændringer i antallet af sække og containere samt fordelingen af beholdertyper og størrelser, mens ændringer i modtagebetingelser kan medføre en ændret indsamlingsform eller en anden indretning af indsamlingsvogne. I sådanne situationer skal entreprenøren være indstillet på at imødekomme driftsmæssige og indretningsmæssige ændringer. 15

16 10. Økonomi 10.1 Afregning Bofa er forpligtet til at betale entreprenøren vederlag for indsamling af dagrenovation og tømning af beholder til returpapir på grundlag af den aftalte pris, jf. tilbudslisten. Afregning for indsamling af dagrenovation og tømning af beholder til returpapir, sker på grundlag af antallet af afhentninger/tømninger. Betaling sker månedsvis bagud den 6. hverdag i måneden, idet entreprenøren fremsender faktura med opgørelse over antal afhentninger og tømninger på den første hverdag i måneden. Hvad angår afregning for indsamling af ekstrasække jf. pkt. 9.4 samt indsamling af batterier og småt EL-skrot, jf. pkt. 9.8, skal disse ydelser være indeholdt uanset antal og mængde i prisen for indsamling af dagrenovation/returpapir. Der vil således ikke blive ydet separat betaling for afhentning af ekstrasække eller batterier og småt ELskrot. Entreprenøren er forpligtet til at medtage ændringer i antallet af renovationsenheder til gældende enhedspriser. Ændringer medtages fra den første i førstkommende måned efter det tidspunkt, hvor de er meddelt entreprenøren. Entreprenøren er forpligtet til at meddele Bofa herom, hvis entreprenøren modtager betaling for afhentning af dagrenovation eller tømning af container til returpapir i et omfang, som ikke svarer til de faktiske forhold Indeksregulering Vederlaget indeksreguleres på basis af Danmarks Statistiks Omkostningsindex for dagrenovationskørsel, som dækker regulering af omkostninger til såvel materiel som mandskab. Første regulering foretages den 1. januar 2018 og baseres på forskellen mellem basisindekstallet, som er indekstallet for 3. kvartal 2016, og indekstal for 3. kvartal Efterfølgende reguleres enhedspriserne hvert år pr. 1. januar baseret på forskellen mellem basisindekstallet og indekstal for 3. kvartal det foregående år. Entreprenøren skal senest den 1. december hvert år fremsende reguleringsindeks, beregninger og en liste over regulerede enhedspriser til Bofa Garantistillelse Entreprenøren er forpligtet til at stille en anfordringsgaranti på 10 % af den estimerede årsentreprise (ekskl. moms) som sikkerhed for de forpligtelser entreprenøren kontraktligt påtager sig. Bofa kan hæve den fulde anfordringsgaranti uden rettergang. Garantien stilles i et af Bofa anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab og skal dække eventuel misligholdelse af forpligtelser i forbindelse med den til entreprenøren overdragne opgave vedrørende indsamling af dagrenovation og tømning af beholdere til returpapir samt indsamling af batterier og småt el-skrot. 16

17 11. Lovvalg og værneting Kontrakten er undergivet dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte føre til, at Kontrakten er undergivet et andet lands retsregler. Ethvert spørgsmål om forståelsen af Kontrakten, herunder indhold, omfang, ophør, fortolkning, udfyldning eller opfyldelse skal så vidt muligt søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Kan mindelig overenskomst ikke opnås, afgøres konflikter endeligt og bindende ved voldgift og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole. Hvor intet andet er anført, anvendes reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af i alt 3 voldgiftsdommere. Den part, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele den anden part, at denne ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, de søgsmålsgrunde der påberåbes, samt hvem parten har valgt som voldgiftsdommer. Den anden part skal inden 30 dage efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem vedkommende har valgt som voldgiftsdommer samt angive sin påstand og sine indsigelser. Overskrides fristen, udpeges denne parts voldgiftsdommer af præsidenten for Østre Landsret. Senest 30 dage efter, at de blev udpeget, udpeger de to første voldgiftsdommere den tredje voldgiftsdommer (formanden) som skal være jurist. Overskrides fristen, udpeges den tredje voldgiftsdommer (formanden) af præsidenten for Østre Landsret. Parterne forpligter sig til at deponere et af voldgiftsretten fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentligt tilgængelig. Voldgiftssagen finder sted i Rønne. Voldgiftssagens sprog er dansk. 12. Myndighedskrav Entreprenøren er forpligtet til at overholde gældende lovgivning og myndighedsforskrifter. Arbejdet skal således bl.a. udføres i overensstemmelse med: Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr af 18. december 2012 Bornholms Regionskommunes gældende Regulativ for husholdningsaffald Entreprenøren er endvidere forpligtet til at være i besiddelse af tilladelse til vejtransport af det pågældende materiel. 17

18 13. Spørgsmål til udbudsmaterialet og svar Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt på dansk til: Kontaktperson: Miljøchef Cæsar Funch Jensen adresse: Ved fremsendelse af spørgsmål bedes følgende angivet i emnefeltet: Udbud indsamling af dagrenovation, returpapir og batterier og småt EL-skrot spørgsmål. Spørgsmål modtaget senest den 17. maj 2016 vil blive besvaret senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter den 17. maj 2016 vil blive besvaret i det omfang Bofa kan nå at besvare spørgsmålene senest 6 dage før tilbudsfristen. Det anbefales at spørgsmål vedrørende kontraktuelle forhold fremsendes så tidligt som muligt. Senest 6 dage før tilbudsfristen vil alle spørgsmål og svar samt eventuelle supplerende oplysninger blive offentliggjort på i anonymiseret form. Alle spørgsmål og svar samt eventuelle supplerende oplysninger vil indgå som en del af udbudsmaterialet. 14. Generelle formkrav til tilbuddet 14.1 Antal tilbud Hver tilbudsgiver kan afgive 1 tilbud. Der kan ikke afgives alternative tilbud Tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde: En fuldstændig udfyldt tilbudsliste En fuldstændig udfyldt papirform af ESPD en, jf. kravene herfor i pkt. 16 nedenfor 14.3 Adresse og tilbudsfrist Tilbuddet skal fremsendes eller afleveres til: Bornholms Affaldsbehandling Att.: Cæsar Funch Jensen Almegårdsvej Rønne Danmark 18

19 Tilbuddet bedes afleveret i: 1 underskrevet original med alle bilag 1 fysisk kopi med alle bilag 1 USB-nøgle med en kopi af tilbuddet i elektronisk form, der kan læses ved hjælp af MS Office eller Adobe Acrobat Det samlede tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket: Tilbud på indsamling af dagrenovation, returpapir og batterier og småt el-skrot. Tilbud skal være afleveret senest torsdag den 26. maj 2016 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud kommer rettidigt frem. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud Sprog Tilbud skal udformes på dansk Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud indtil den 30. september Øvrige forhold Tilbudsgiver kan ikke forlange tilbud tilbageleveret fra Bofa. Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen påhviler tilbudsgiver og er Bofa uvedkommende. Der ydes således ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. 15. Forbehold Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer en betydelig risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Bofa er berettiget til at afvise ethvert tilbud, der indeholder forbehold. Bofa er dog forpligtet til at afvise ethvert tilbud, der indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre forbehold, der ikke af Bofa kan prissættes med den fornødne sikkerhed. Såfremt tilbudsgiver identificerer formuleringer i udbudsmaterialet, der gør, at tilbudsgiver ikke ser sig i stand til at afgive tilbud uden forbehold, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål, jf. proceduren herfor i pkt. 13. Bofa vil herefter forholde sig til de anførte forhold. I det omfang, at tilbudsgiver tager forbehold skal det angives ved at udfylde pkt. 5 i tilbudslisten. 19

20 16. Udfyldelse af ESPD 16.1 Generelt Bofa er opmærksom på de tekniske udfordringer, der er forbundet med udfyldelsen af ESPD en. I det tilfælde, at tilbudsgiver ikke har kendskab til de tekniske udfordringer relateret til udfyldelsen af ESPD en kan Bofa bl.a. oplyse, at der bl.a. er en begrænsning for, hvor meget tekst tilbudsgiver kan indsætte i de enkelte tekstrubrikker. I det omfang, at tilbudsgiver har brug for at angive flere oplysninger end hvad rubrikken i PDF-versionen af ESPD en tillader, opfordrer Bofa til, at tilbudsgiver angiver bilagsnummeret i den relevante rubrik i ESPD en således, at det står klart for Bofa, hvis oplysningerne findes i et bilag til tilbuddet Aflevering af ESPD Entreprenøren skal udfylde og vedlægge ESPD en i en udskrevet version sammen med tilbuddet. Den udfyldte papirudgave af ESPD en skal endvidere lægges på USB-nøglen sammen med det øvrige tilbud. Dette kan bl.a. gøres ved at udskrive og indscanne den udfyldte ESPD, hvorefter filen lægges ind på USB-nøglen Vejledning til udfyldes af ESPD en Tilbudsgiver skal udfylde de dele af ESPD en, som fremgår straks nedenfor. Følgende felter i ESPD ens del II skal udfyldes: Del II A ( oplysninger om den økonomiske aktør ) Del II B ( oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter ) Del II C ( Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet ) Følgende felter i ESPD ens del III skal udfyldes: Del III A ( grunde vedrørende straffedomme ) Del III B ( grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger ) Del III C( grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ) Følgende felter i ESPD ens del IV skal udfyldes: Del IV B 1a (tilbudsgiver skal oplyse årsomsætning for det seneste reviderede og afsluttede regnskabsår) Del IV B 4 (tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for det seneste reviderede og afsluttede regnskabsår) Del IV C 1b (tilbudsgiver skal oplyse mindst én reference for udførelse af en lignende indsamlingsopgave) 20

21 Bofa gør særligt opmærksom på, at følgende dele af ESPD en ikke skal udfyldes af tilbudsgiver: Del II D ( oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på ) Del IV ( samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier ) For en nærmere beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver skal udfylde ESPD en henviser Bofa til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, som kan hentes på: 20eESPD/Det%20faelles%20europaeiske%20udbudsdokument.pdf Tilbudsgiver bør afsætte god tid til udarbejdelse af ESPD en Udelukkelsesgrunde Udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens 135, stk. 1-3, 136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6 finder anvendelse under nærværende udbud. Bofa bemærker for en god ordens skyld: i. at angivelsen af udelukkelsesgrunde i ESPD en følger systematikken i udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU), hvorfor ordlyden i ESPD en ikke er enslydende med ordlyden i udbudsloven, og ii. at udelukkelsesgrunden i ESPD en del III B kun omfatter den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens 135, stk. 3 (gæld over DKK ), da den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 7 (gæld under DKK ) ikke finder anvendelse i nærværende udbud. Tilbudsgiver skal dermed kun angive, hvis denne har gæld over DKK Krav til økonomisk og finansiel kapacitet Bofa stiller krav om, at tilbudsgiver har: En omsætning på mindst DKK i det senest afsluttede regnskabsår, og En egenkapital på mindst DKK i det senest afsluttede regnskabsår Krav til teknisk og faglig kapacitet Bofa stiller krav om, at tilbudsgiver har: Mindst én reference, der dokumenterer udførelse af en lignende indsamlingsopgave inden for de seneste tre år Tilbudsafgivelse som sammenslutning/konsortium Såfremt flere entreprenører afgiver tilbud i forening, fx som et konsortium, skal de krævede oplysninger og den krævede dokumentation vedlægges for hvert enkelt deltager i sammenslutningen/konsortiet. Herudover skal der udpeges og angives såvel en økonomisk som juridisk ansvarlig hovedentreprenør i sammenslutningen/konsortiet. 21

22 16.5 Tilbudsgivere, der baserer sig på udnyttelse af andre enheders kapacitet Såfremt tilbudsgiver baserer sig på udnyttelsen af andre enheders kapacitet for at kunne opfylde de af Bofa opstillede mindstekrav i pkt og ovenfor, skal der vedlægges en særkilt ESPD for hver af de pågældende enheder. Denne ESPD skal indeholde følgende oplysninger: Del II A ( oplysninger om den økonomiske aktør ) Del II B ( oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter ) Del III A ( grunde vedrørende straffedomme ) Del III B ( grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger ) Del III C ( grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ) Herudover skal del IV B 1a, del IV B 4 og/eller del IV C 1b i ESPD en udfyldes, når det har betydning for om tilbudsgiver opfylder mindstekravene angivet i pkt og ovenfor. ESPD en skal være underskrevet af den pågældende enhed. Tilbudsgiver skal desuden godtgøre, at tilbudsgiver råder over den nødvendige formåen, hvilket bl.a. kan ske ved at tilbudsgiver fremlægger en støtteerklæring, som viser, at der rådes over den pågældende enheds kapacitet (fx referencer). 17. Kriterier for valg 17.1 Tildelingskriterium Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet Underkriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret på grundlag af følgende underkriterier med den angivne vægtning: Pris % Miljøforhold ved transportdelen 5-15 % Kvalitetssikring 5-15 % Uddannelse og arbejdsmiljø 5-15 % 17.3 Beskrivelse af underkriterierne Pris(60-80 %) Evaluering af underkriteriet Pris sker på baggrund af den samlede evalueringspris for indsamling af dagrenovation, returpapir, batterier og småt el-skrot angivet i pkt. 1.3 i tilbudslisten. 22

23 Tilbudslisten reflekterer Bofas forventninger til antal tømninger pr. år. Tilbudsgiver skal anvende og udfylde tilbudslisten, der er vedlagt udbudsmaterialet Miljøforhold ved transportdelen (5-15 %) Til brug for evalueringen af underkriteriet Miljøforhold ved transportdelen vil Bofa foretage en samlet evaluering af de evalueringsparametre, der er gennemgået nedenfor. Ved vurderingen af tilbuddet vil der først og fremmest blive lagt vægt på klima- og miljøvenligheden af de anvendte indsamlingskøretøjer, herunder bl.a. de Euro-normer der tilbydes. Vurderingen af klimavenligheden vil blive baseret på indsamlingskøretøjernes udslip af CO2 og Bofa tillægger det generelt positiv vægt i evalueringen, hvis der tilbydes miljøvenlige indsamlingskøretøjer såsom fx gasdrevne biler, eldrevne biler eller lignende. Bofa vil endvidere tillægge det positiv vægt i evalueringen, hvis Tilbudsgiver har konkrete miljøtiltag, som knytter sig til andre forhold end indsamlingskøretøjerne. Det kunne fx være minimering af brændstofforbrug mv. Til brug for evalueringen af underkriteriet skal tilbudsgiver oplyse om ovenstående forhold ved at udfylde de relevante afsnit i pkt. 2 i tilbudslisten Kvalitetssikring (5-15 %) Til brug for evalueringen af underkriteriet Kvalitetssikring vil Bofa foretage en samlet evaluering af de evalueringsparametre, der er gennemgået nedenfor. Ved vurderingen af tilbuddet vil Bofa lægge vægt på tilbudsgivers tilbudte indsamlings- og opsamlingsmateriel, herunder de tilbudte 660-liters containere, plastforinger mv. I det omfang, at det tilbudte materiel ikke anvendes fra kontraktens opstart, er Tilbudsgiver forpligtet til at oplyse om dette samt angive begrundelsen herfor. Eventuelt andet materiel, der anvendes i overgangsperioden, skal beskrives og vil indgå i evalueringen af tilbuddet. Bofa lægger desuden vægt på tilbudsgivers konkrete forholdsregler i relation til indsamling omkring skæve helligdage, herunder hvorledes tilbudsgiver vil tilrettelægge ekstrakørsler så tæt på de skæve helligdage som muligt. Afslutningsvist vil det indgå i evalueringen af tilbuddet, hvilket kvalitetssikringssystem tilbudsgiver har, herunder hvilke parametre kvalitetssikringssystemet kan måle på. Til brug for evalueringen af underkriteriet skal tilbudsgiver oplyse om ovenstående forhold ved at udfylde de relevante afsnit i pkt. 3 i tilbudslisten Uddannelse og arbejdsmiljø (5-15 %) Til brug for evalueringen af underkriteriet Uddannelse og arbejdsmiljø vil Bofa foretage en samlet evaluering af de evalueringsparametre, der er gennemgået nedenfor. 23

24 Bofa ønsker generelt at minimere arbejdsmiljøbelastningen i forbindelse med indsamlingen under nærværende opgave. I vurderingen af tilbuddet vil Bofa derfor lægge vægt på, hvordan tilbudsgiver sikrer et godt arbejdsmiljø for skraldemændene, herunder særligt i relation til indsamling fra adresser med problematiske adgangsforhold således, at der hele tiden sikres et acceptabelt arbejdsmiljø for skraldemændene. I vurderingen af tilbuddet vil Bofa endvidere inddrage tilbudsgivers beskrivelse af de konkrete uddannelser, der tilbydes lederne og personalet. Vurderingen vil også omfatte en vurdering af tilbudsgivers interne arbejdsrutiner, der skal sikre et godt arbejdsmiljø, herunder om tilbudsgiver har en eventuel certificeret arbejdsmiljøordning. Til brug for evalueringen af underkriteriet skal tilbudsgiver oplyse om ovenstående forhold ved at udfylde de relevante afsnit i pkt. 4 i tilbudslisten Evalueringsmetode Evaluering af Pris Der evalueres på den samlede pris, der fremgår af pkt. 1.3 i tilbudslisten. Prisen udgøres af følgende delpriser: Pkt. 1.1a i tilbudslisten Pkt. 1.1b i tilbudslisten Pkt. 1.1c i tilbudslisten Pkt. 1.2d i tilbudslisten Pkt. 1.2e i tilbudslisten Underkriteriet Pris vil blive tildelt point ud fra følgende model: Bofa vil anvende en lineær pointmodel, hvor det konditionsmæssige tilbud med den laveste pris tildeles 10 point, som er det maksimale antal point, og en pris, der er 100 % højere end den laveste pris tildeles 0 point. Pointmodellen er skitseret i eksempel 1 nedenfor. 24

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal] Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

INDLEJE PRIVATE PARKERINGSPLADSER. Jura. Njalsgade 13, 2 Postboks 457 2300 København S. Telefon 2330 6597. E-mail AW3R@tmf.kk.dk

INDLEJE PRIVATE PARKERINGSPLADSER. Jura. Njalsgade 13, 2 Postboks 457 2300 København S. Telefon 2330 6597. E-mail AW3R@tmf.kk.dk INDLEJE AF PRIVATE PARKERINGSPLADSER Jura Njalsgade 13, 2 Postboks 457 2300 København S Telefon 2330 6597 E-mail AW3R@tmf.kk.dk EAN nummer 5798009493149 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11.

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11. Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering Side 1 af 11. Indledning Trafikstyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17816-2016:text:da:html Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere