Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 38

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Misbrugscenter Djursland Hovedgaden Rønde Tlf.: Hjemmeside: 101 (dagbehandlingstilbud til voksne) 12 til 18 år (misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af andre rusmidler) Pladser i alt: til 100 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikkeordineret afhængighedsskabende lægemiddel) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Camilla Rebekka Rask (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet under hensyntagen til borgernes aktuelle misbrugsbehandlingsbehov og forudsætninger i øvrigt, søger at stimulere borgerne udvikling og læring gennem understøttelse af deres deltagelse i Side 2 af 38

3 *Samlet vurdering: uddannelse, beskæftigelse, arbejdstræning, fleksjob, eller aktivitets- og beskæftigelsestilbud i takt med at misbruget stabiliseres, reduceres eller bringes til ophør. 60% af borgere i behandling er på kontakthjælp, arbejdsløse eller modtager en førtidspension. Misbrugscenteret har et tæt samarbejde med det kommunale jobcenter. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland med udgangspunkt i borgerens misbrugsbehandlingsbehov og psykosociale funktionsniveau i øvrigt, tilrettelægger et behandlingsforløb, som understøtter borgerens mulighed for at leve et selvstændigt liv i og udenfor misbrugsmiljøet i overensstemmelse med borgernes egne ønsker. Det er tillige Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet gennem tilbud om pårørendesamtaler understøtter borgernes kontakt til og samspil med familie og netværk. Det er socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk anvender og omsætter metoder i behandlingen, som fører til positive resultater for borgerne. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse og ser det som en forudsætning for et vellykket behandlingsforløb samt at Misbrugscenter Djursland understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel gennem en række interne sundhedstilbud og et organiseret samarbejde med eksterne tilbud og parter. Det er Socialtilsynet vurdering, at en anerkendende og konfliktopløsende tilgang bidrager til at sikre, at der ikke forekommer magtanvendelser og at vold og trusler sjældent forekommer. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland bør have en procedure for forebyggelse af seksuelle overgreb mellem medarbejdere og borgere. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrucenterets daglige drift varetages kompetent; borgerne tilbydes tilstrækkelig kontakt gennem individualiserede samtaleforløb og personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt. Medarbejdere og ledelse modtager ekstern supervision og indgår i faglige netværk. Medarbejderne besidder relevante Side 3 af 38

4 socialfaglige, sundhedsfaglige og psykologfaglige kompetencer, der i kombination med efteruddannelser indenfor de kognitive, systemiske og psykodynamiske behandlingsformer er i stand til at tilbyde borgerne misbrugsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov, selvom den lokale forankring kan kollidere med borgernes ønske om anonymitet. Centret tilbyder samtaler i borgernes hjem. Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Se den samlede vurdering. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema CV og uddannelsesbeviser for leder Straffeattest leder Opgørelse over medarbejderkompetencer Liste med aktuelle brugere Personalefordeling på div. Ydelser Liste over succeskriterier i forhold til borgeren, opgaveløsningen, kollegaer, ledelsen Forløbsskema unge med misbrug Supplerende forløbsskema for borgere med forældreforpligtelser Side 4 af 38

5 Forløbsskema for behandling af stofmisbrug Voldspolitik på Misbrugscenter Djursland Kvalitetsstandarder Misbrugscenter Djursland Forløbsskema- behandling af stofmisbrug Ydelseskatalog Misbrugscenter Djursland Strakspåbud fra Arbejdstilsynet Handleplan i forhold til strakspåbud APV handleplaner og 2013/14 Eksempel på Skaderapport uden fravær Observation Interview To eksempler på behandlingsplaner med tilhørende journalnotater Tilsynet fik en rundvisning på Misbrugscenter Djursland. Leder: Dorthe Malling Medarbejdere: Frank, psykolog Morit, pædagog og psykoterapeut Inger, psykolog Medarbejderne blev interviewet i et fælles interview. Brugere: Esther Peder Side 5 af 38

6 Holger Frederik Tilsynet havde samtaler med brugerne individuelt. Interviewkilder Ingen pårørende havde ønsket at tale med tilsynet. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 6 af 38

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde Camilla Rebekka Rask Trine Kjærgaard Birkemose Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tilsyn med henblik på regodkendelse. Side 7 af 38

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 38

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet under hensyntagen til borgernes aktuelle misbrugsbehandlingsbehov og forudsætninger i øvrigt, søger at stimulere borgerne udvikling og læring gennem understøttelse af deres deltagelse i uddannelse, beskæftigelse, arbejdstræning, fleksjob, eller aktivitetsog beskæftigelsestilbud i takt med at misbruget stabiliseres, reduceres eller bringes til ophør. 60% af borgere i behandling er på kontakthjælp, arbejdsløse eller modtager en førtidspension. Misbrugscenteret har et tæt samarbejde med det kommunale jobcenter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynets vurdering, at Rusmiddelcentret støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse i takt med at misbruget reduceres og bringes til ophør. Side 9 af 38

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Det er socialtilsynets vurdering, at Rusmiddelcenter Djursland i et tæt samarbejde og under hensyntagen til borgerens behandlingsbehov i forhold til misbruget arbejder med mål for beskæftigelse og uddannelse. Målene fremgår ikke af de to stikprøveudvalgte behandlingsplaner, men af journalnotater og forløbsskemaer. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Leder: Lederen oplyser, at der er et koordineret samarbejde med jobcentret hver tredje måned. Ved visitation af nye borgere screenes disse for uddannelse og beskæftigelsestilknytning og Misbrugscentret inddrager andre myndigheder i samarbejdet herom. For de unge under 18 år indledes samarbejde med UU-vejledere og produktionsskolerne. Mange er ikke i job eller uddannelse, når de kommer. Der sættes først fokus og mål for reduktion eller afvikling af misbruget. Herefter samarbejdes med relevante myndigheder i forbindelse beskæftigelse og uddannelse. Lederen vurderer, at det er nemmere at indgå et samarbejde med jobcentret om mål for borgernes uddannelse eller beskæftigelsestilknytning efter indførslen af den nye kontanthjælpsreform. Dokumenter: Socialtilsynet ser to eksempler på to initiale behandlingsplaner, hvor blandt andet borgerens uddannelsesgrad og nuværende og tidligere beskæftigelsestilknytning er beskrevet. I begge planer er der ikke opstillet kortsigtede og langsigtede mål for beskæftigelse og uddannelse. Planer tager derimod udgangspunkt i borgernes egne formulerede ønsker til misbrugsbehandlingen, som løbende genforhandles og revideres, hvilke fremgår af de stilprøveudvalgte journalnotater og forløbsskemaer, som tilsynet havde adgang til. Indikator 01.b: Borgerne er i 2 (i lav grad Ca.40 % af klienterne i stofbehandling er i uddannelse, deltager i et beskæftigelses- eller Side 10 af 38

11 undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud aktivitetstilbud, er i arbejde eller er i flexjob eller arbejdstræning. Den resterende del er på overførselsindkomster i form af kontakthjælp, førtidspension og arbejdsløshedsunderstøttelse. Indikatoren vurderes i lav grad opfyldt. Lederen oplyser følgende: 9 % a borgerne er i fuld beskæftigelse, 5,5 % af borgerne er i Fleksjobs eller arbejdstræning. 5,5% er i beskæftigelsestilbud eller aktivitetstilbud: 20 % af borgerne er i uddannelse (herunder STU- forløb). 60% af borgerne er arbejdsløse, på kontanthjælp eller modtager førtidspension. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Tilsynet talte med 4 borgere, hvoraf den ene var voksenlærling, den anden modtog førtidspension, den tredje var i et uddannelsesforløb og den fjerde borger var i arbejde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland med udgangspunkt i borgernes misbrugsbehandlingsbehov og psykosociale funktionsniveau i øvrigt, tilrettelægger et behandlingsforløb, som understøtter borgernes mulighed for at leve et selvstændigt liv i og udenfor misbrugsmiljøet i overensstemmelse med borgernes egne ønsker. Det er tillige Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet gennem tilbud om pårørendesamtaler understøtter borgernes kontakt til og samspil med familie og netværk. Side 11 af 38

12 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland tilrettelægger individualiserede behandlingsforløb med udgangspunkt i borgernes misbrug og sociale belastning i øvrigt, og i takt med behandlingen opstiller mål for den fremadrettede behandling, som både adresserer misbruget og styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dokumentation for mål og opfølgning fremgår løbende af journalnotater og forløbsskemaer. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Leder: Lederen oplyser at mange af borgerne, som henvender sig oplever sig ensomme, hvorfor der sættes fokus på at etablere meningsfulde netværk, fx til et værested. Der kan tilbydes ledsagelse til første møde. I det omfang borgeren ønsker det, inddrages pårørende eller partnere. Dokumenter: I de 2 stikprøveudvalgte behandlingsplaner, ses at både borgernes henvendelsesgrundlag, behandlingshistorik og borgerne belastningsgrad kortlægges indenfor en række områder. Områderne er familiemæssige og sociale relationer, uddannelse og beskæftigelse, indtægtskilde, misbrug, kriminalitet, fysiske helbred samt psykiatrisk og psykologisk status. Borgernes egne formulerede ønsker til misbrugsbehandlingen fremgår, fx 1) undgå afsoning for at kunne passe på mine tre hunde. 2) tænke mere på mig selv 3) Måske prøve at blive stoffri for at kunne blive gravid 4) få psykiatrisk hjælp, måske piller. Opfølgning og revision på målene fremgår ikke eksplicit af behandlingsplanen, men løbende drøftelse af motivation og meningsfulde mål for behandlingen fremgår af de tilknyttede journalnotater. Side 12 af 38

13 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad Borgere: Tilsynet talte med fire borgere, som alle tilkendegav, at de samtaleforløb de indgår i har bidraget til, at de er blevet bragt videre enten forhold til en stabilisering, reduktion eller et endeligt ophør af stoffer. De tilkendegiver alle, at de er i stand til at leve et selvstændigt liv, herunder at deltage i uddannelse og beskæftigelse og/eller har fået afviklet gæld og bearbejdet traumer og personlige forhold, som tidligere har forhindret dem i at leve det liv, de ønskede. Samtlige fire borgere giver udtryk for at de i samarbejde med deres behandler har arbejdet med mål, som har bidraget til udvikling af deres selvstændighed og sociale kompetencer. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne, i et varierende omfang afhængigt af misbrugets karakter og omfang, indgår i relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Indikatoren vurderes i middel grad opfyldt. Leder: Lederen oplyser, at Rusmiddelcenteret forsøger at understøtte borgernes mulighed for at etablere sociale relationer, fælleskaber og netværk udenfor misbrugsmiljøet, fx gennem ledsagelse til relevante tilbud og et tæt samarbejde med borgernes bostøtte, hvis de er tildelt en sådan. Borgere: De fire borgere, som tilsynet talte med, fortæller blandt andet at de har fået hjælp til at indgå i sociale fællesskaber uden at misbruge. Dokumenter: I de to strikprøveudvalgte behandlingsplaner, som tilsynet har gennemgået fremgår det, at borgernes familiemæssige og sociale relationer kortlægges, hvilket danner baggrund for tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen, herunder borgernes ønsker til hjælp om deltagelse i sociale relationer og fællesskaber udenfor misbrugsmiljøet. Side 13 af 38

14 Borgere: De fire borgere, som tilsynet talte med, fortæller blandt andet at de har fået hjælp til at indgå i sociale fællesskaber uden at misbruge. Tilbud: Misbrugscenter Djursland Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad Dokumenter: I de to strikprøveudvalgte behandlingsplaner, som tilsynet har gennemgået fremgår det, at borgernes familiemæssige og sociale relationer kortlægges, hvilket danner baggrund for tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen, herunder borgernes ønsker til hjælp om deltagelse i sociale relationer og fællesskaber udenfor misbrugsmiljøet. Det er Socialtilsynets vurdering, at pårørendesamarbejdet tilrettelægges under hensyntagen til borgernes selvbestemmelsesret og ønsker. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Leder: Lederen oplyser, at de borgere, som har pårørende og pårørende, som ønsker at medvirke i behandlingen, kan tilbydes samtaler sammen med borgeren. Pårørende, som ønsker råd og vejledning i forhold til rusmiddelbrug, kan også kontakte centeret. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Borgerne: En af de borgere, som tilsynet talte med, fortalte at hendes ægtefælles havde medvirket ved samtaler og møder med behandler fra misbrugscenteret. Flere af samtalerne var foregået i borgerens eget hjem. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Det er socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk anvender og omsætter metoder i behandlingen, som fører til positive resultater for borgerne. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland bør have en procedure for forebyggelse af seksuelle overgreb mellem medarbejdere og borgere. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse og ser det som en forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. Det er Socialtilsynets vurdering at Misbrugscenter Side 14 af 38

15 Djursland understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel både gennem en række interne sundhedstilbud og et organiseret samarbejde med eksterne tilbud og parter. Det er Socialtilsynet vurdering, at en anerkendende og konfliktopløsende tilgang bidrager til at sikre, at der ikke forekommer magtanvendelser. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i videst muligt omfang forebygger vold og trusler og har procedurer herfor. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk anvender og omsætter metoder i behandlingen, som fører til positive resultater for borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Det er Socialtilsynets vurdering, at Rusmiddelcenter Norddjurs anvender faglige tilgange og metoder i form af kognitiv misbrugsbehandling (herunder tilbagefaldsbehandling, psykoedukation og social færdighedstræning), den systemiske og narrative tilgang samt psykodynamisk tilgang. Anvendelse af metoderne afstemmes i overensstemmelse med borgerne behandlingsbehov og vurderes som relevante i forhold til centrets målsætning og målgruppe. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Side 15 af 38

16 Leder: Misbrugscenter Djursland tilbyder ambulant behandling til stofmisbrugere over og under 18 år. Der er ca. 70 borgere over 18 år i behandling for et stofmisbrug og 10 borgere under 18 år i behandling. Ca borgere vurderes at have en dobbeltdiagnose, og for de brugere fortages en misbrugspsykiatrisk vurdering og borgerne tilknyttes centrets dobbeltdiagnoseteam. De fleste borgere har et misbrug af hash og centralstimulerende stoffer. Ca. 30 borgere, med et tidligere aktivt opioidmisbrug, er i tillæg til den psykosociale behandling i substitutionsbehandling, som ordineres af centrets læge. Målsætningen for behandlingen er, at reducere borgerens misbrug eller bringe misbruget til ophør i et tæt samarbejde med borgerne og ofte i et tæt samarbejde med (lokal) psykiatrien, forvaltningen, kriminalforsorgen osv. Der lægges vægt på at anvende en bred vifte af metoder og tilgange til behandlingen, og Misbrugscenter Djursland anvender kognitiv misbrugsbehandling (herunder tilbagefaldsbehandling, psykoedukation, socialfærdighedstræning), den systemiske og narrative tilgang og psykodynamiske tilgang. Lederen vurderer at anvendelse af flere metoder åbner muligheden for at anskue borgerenes behandlingsbehov udfra forskellige perspektiver. Der lægges vægt på at italesætte og koordinere de mangfoldige metodiske perspektiver til gavn for den behandling, som borgerne modtager. Medarbejderne: Medarbejderne giver en række eksempler på teknikker og tilgange til behandlingen med udgangspunkt i forskellige metodiske tilgange og giver udtryk for at italesættelse af flerfoldigheden i brug af metoder er en forudsætning for en virksom tværfaglig vidensdeling, refleksion og hensigtsmæssigt match mellem behandler og borger. Interne behandlingskonferencer, audit og ekstern supervision vurderes ligeledes som en væsentlig forudsætning for, at metoderne lever og udvikles i praksis til gavn for borgerne. Side 16 af 38

17 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland i nogen grad dokumenterer resultater i konkrete og klare mål for indsatsen. Der arbejdes ikke med en systematisk opfølgning af behandlingsplanen, men der dokumenteres løbende i borgernes journal i forhold til mål for indsatsen, ligesom indsatsen evalueres på interne konferencer, forløbsskemaer, audits og supervisioner. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Leder: Samtlige borgere udredes via 2 samtaler indenfor de første 14.dage, jf. behandlingsgarantien. I forbindelse med udredningen udformes den initiale behandlingsplan, hvor borgernes egen formulerede mål til behandlingen fremgår. På baggrund af den initale behandlingsplan tildeles borgerne en behandler. Mål for behandlingen dokumenters løbende i jorunalen og i forløbsskemaer, hvor mål og delmål fremgår. Målene i journalen vurderes af lederen, som mere styrende for behandlingen end behandlingsplanen, som beskrives som ikke så dynmanisk og bærer præg af at den er lavet tidligt i behandlingsforløbet. Misbrugscentret har arbejdet med VUM, som ikke vurderes som anvendeligt. Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes til SIB (Sundhedsstyrelsens register for stofmisbrugere i behandling) og VBGS (Europe ASI Behandlingsgaranti) Medarbejder: Borgernes behandlingsplan drøftes og revideres løbende på behandlingskonferencerne med henblik på at synliggøre, hvad der skaber bevægelse i behandlingsprocessen for den enkelte borger. Medarbejdere tilkendegiver at de kunne blive endnu bedre til systematisk at dokumentere resultater opnået i behandlingen, med henblik på at opnå viden om hvad der er særligt virksomt. Dokumenter: Se dokumentgennemgang under indikator 2a. Side 17 af 38

18 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscentret i middelgrad grad dokumenterer opnåede behandlingsresultater for borgere i forhold til den plan, tilbuddet opstiller som følge af deres myndighedsopgave på området. Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at Centret har aktiviteter i gang for at imødekomme behovet for resultatdokumentation. Leder: Rusmiddelcentret varetager myndighedsopgaven i forhold til de borgere, som modtager misbrugsbehandling i Syddjurs, og der er ikke udviklet en tydelig og ensartet praksis i forhold til at dokumentere indsatsen i forhold de individuelle mål, som opstilles for borgere i behandling (se indikator 3b). På forespørgsel fra samarbejdsparter, fx familieafdelingen, udformes et statusnotat eller en psykologisk udtalelse. Aktuelt gør Misbrugscenter Djursland overvejelser om, hvordan der kan udvikles en praksis, som kan møde behovet for intern resultatdokumentation. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse og ser det som en forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. Side 18 af 38

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt under hele behandlingsforløbet på Misbrugscenter Djursland. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Leder: Lederen tilkendegiver, at det er en grundlæggende præmis og forudsætning, at borgerne bliver hørt, anerkendt og respekteret, såfremt borgerne skal kunne fastholdes i behandlingsforløbet, hvilket ses som et absolut succeskriterium. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgere: De borgere, som tilsynet talte med, gav udtryk for at føle sig hørt, anerkendt og respekteret under hele behandlingsforløbet, både i forbindelse med aftalte behandlingssamtaler og når de møder uanmeldt op på centeret med et akut hjælpebehov. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne sikres indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv gennem hele behandlingsforløbet. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Medarbejdere: Behandlingsoplægget og forløbet afstemmes i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov, ligesom de anvendte metoder understøtter en undersøgelse af, hvad der giver mening for den enkelte borger at beskæftige sig med i behandlingen, samt hvilke personlige strategier der kan medvirke til, at borgeren kan reducere eller bringe stofmisbruget til ophør. Borgere: De borgere, som tilsynet taler med, giver udtryk for at de har indflydelse på samtlige af de beslutninger, som har været styrende for behandlingen. Side 19 af 38

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering at Misbrugscenter Djursland understøtter borgerenes fysiske og mentale sundhed og trivsel både gennem en række interne sundhedstilbud og et organiseret samarbejde med eksterne tilbud og parter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad Det Socialtilsynets vurdering, at borgerne trives på tilbuddet. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Leder og medarbejdere: Leder og medarbejdere tilkendegiver, at de tilstræber at fremme borgernes trivsel gennem en inddragende, anerkendende kommunikationsstil, samt et tilgængeligt og fleksibelt tilbud, som borgere synes er attraktivt. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til 4 (i høj grad Borgerne: De borgere som tilsynet talte med giver samstemmende udtryk for at de modtager professionel hjælp. En nævner, at behandlerne er gode til at stå ved siden af uden at pege fingre, behandlerne lytter og åbner nye sider i mit liv. En anden nævner, at det er altid muligt at få en snak og en kop kaffe- de er altid åbne og imødekommende og helt vildt fleksible og ikke omklamrede, men lyttende og respektfulde. En tredje nævner, at han har fået god rådgivning og kastet lyst på nogle af sine destruktive mønstre. En fjerde nævner, at han har været meget tilfreds med behandlingen- har fået ordnet gæld, kigget på traumer og personlige forhold og stabiliseret sit misbrug. Det er Socialtilsynets vurdering, at Misbrugscenter Djursland, støtter borgerne i adgangen til interne som eksterne relevante sundhedsydelser. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Side 20 af 38

21 relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad Leder: Lederen oplyser at borgerne, med udgangspunkt i en individuel vurdering, støttes i adgangen til relevante sundhedsydelser. Rusmiddelcentret har et sundhedstilbud til screening og vaccination for borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. Derudover tilbydes borgere i substitutionsbehandling et sundhedscheck en gang årligt. Der er et tæt samarbejde med borgernes praktiserende læge. Der kan tillige ydes en svangerskabsforebyggende indsats samt kost og motionsvejledning. Det er Socialtilsynets vurdering at Misbrugscenter Djursland i sin behandlingsindsats har en række sundhedstilbud, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Leder: Lederen oplyser at mange af deres borgere foruden et misbrug tillige har en psykiatrisk lidelse. Misbrugscentret har en fast tilknyttet psykiater, der efter anmodning fra behandlerne kan foretage en misbrugspsykiatrisk vurdering. Der er ansat to sygeplejerske og en psykolog som udgør Misbrugscentrets dobbeltdiagnoseteam. Vurderingen bruges i tilrettelæggelsen af behandlingen og til at inddrage andre tilbud eller eksterne parter, fx lokalpsykiatrien, øvrige enheder i kommunen og egen læge. Opioidbrugere kan tilbydes substitutionsbehandling, ved Rusmiddelcentrets læge, som kommer en gang ugentligt. Der er tilknyttet en sygeplejerske, som kommer to gange ugentligt. Dokumentation: Tilsynet har gennemgået Misbrugscentrets nuværende kvalitetsstandard, hvor sundhedstilbuddene er beskrevet. Kvalitetsstandarden er under revision i henhold til seneste lovændring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 21 af 38

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere