Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014"

Transkript

1 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som bilag til denne skrivelse. I forbindelse med generalforsamlingen aflagde bestyrelsen beretning om aktiviteterne i året. Indholdet i beretningen opsummeres i en Powerpoint præsentation, som findes på Foreningens hjemmeside. Medlemmer, der ikke har adgang til Internet og som ønsker beretningen, bedes venligst henvende sig til et medlem af bestyrelsen eller få den via en nabo. Ny Gartner søges. Vores gartner Andreas Sørensen stopper til foråret 2015, efter mange års tro tjeneste. Bestyrelsen skal derfor finde andre til at udføre arbejdet. Hvis man kender en person eller et firma, som kunne være relevant i denne forbindelse, må I gerne kontakte Vibeke Forchammer på mail Bestyrelsen overvejer at opdele opgaverne, så f.eks. græsslåning og det øvrige landskabsarbejde varetages af forskellige personer/firmaer. Støjhandlingsplanen. Vi har nu afholdt endnu et møde med kommunen om de støjproblemer, som mange i foreningen døjer med. Fra kommunen deltog Centerchef Lone Mårtensson, Karl-Åge Juhl Jensen og Niels C. Nordvig. Fra foreningens side deltog Gitte Vincents, Henrik Riedel, Kim Pedersen og Jan Olsen. Vi diskuterede de tre områder, som vi har fremsendt høringssvar om, og fra kommunens side var man meget positiv og velvillig til at hjælpe med løsningsforslag men der er jo desværre ikke sikkerhed for at det bliver ført ud i livet. I sidste ende er det jo en politisk afgørelse 1. Ang. støjdæmpende foranstaltninger på broen over motorvejen. Dette problem er ikke indenfor kommunens ansvarsområde, selvom de allerede har gjort vejdirektoratet opmærksom på det og udtrykt ønske om, at de vil gøre noget ved det. De vil gerne gentage henvendelsen, men har ikke de store forhåbninger om at det vinder gehør. Derfor opfordrer de os til at henvende os til politikerne på Christiansborg, samt til det ansvarlige ministerium og hvem vi kan komme i tanke om, som måtte have indflydelse på dette område. 2. Ang. støjdæmpning på Kollekollevej. Her er der tale om kommunens eget område, og der blev aftalt at teknisk forvaltning fremstiller materiale med forskellige løsningsforslag, som vi så forelægges på et møde i februar De er overbevist om, at vi bliver nødt til at satse på at få udført projektet i flere etaper over måske 3-4 år, da omkostningerne er høje. Flere løsningsmodeller var på tale, og der var åbenhed for, at der måske bliver forskel på de to sider, således at der på Gartnerkrogens side f.eks. kan opføres et støjdæmpende hegn som ved Birkedalshusene, og at der på Tornekrogens/Skolekrogens side kunne opføres et mindre bastant - evt. gennemsigtigt - glashegn. Der kunne også blive tale om, at det bliver opført ved vejkant og ikke ved skel, men kommunen vil som sagt nu arbejde på nogle løsningsforslag, og vi ser meget frem til at blive præsenteret for dem til februar. 1

2 3. Ang. støjvolden langs motorvejen. Fra kommunens side tror man, at det vil blive svært at gennemføre en egentlig forhøjelse, idet der er tale om en del omkostninger i forbindelse med forhøjelse af volden, samt at arealet ikke er kommunens. Da der tilmed er tale om at noget af arealet er fredsskov, er der mange instanser involveret og sandsynligvis en temmelig svær opgave at få gennemført. Den manglende støjvold i skoven mellem Skolekrogen 54 og Skovlinien er der måske en mulighed for at få etableret og der skal derfor tages stilling til følgende 2 muligheder: A: Der kan være tale om at den etableres langs motorvejen fra SK 54 til broen over motorvejen - eller B: Der kan være tale om at den anlægges langs grundene fra SK 54 til Skovlinjen (så de to volde bindes sammen). Der udarbejdes i denne anledning et spørgeskema, som i nær fremtid runddeles til alle beboere på Skolekrogen (fra SK52 til Sk66 og fra Sk93 til Sk117). Fokusområder 2014/15 Bestyrelsen vil på det kommende møde i januar 2015 foretage en vurdering af hvilke emner, der bør nyde størst opmærksomhed fra bestyrelsens side. Disse emner vil blive behørigt behandlet på møderne, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper til behandling af de større emner. Følgende emner vil blive taget op (Rækkefølgen emnerne står i er tilfældig, og er ikke udtryk for prioritering mellem emnerne): a. Forskønnelse af området, såsom i. hegn og hække ii. høje træer iii. beplantning/bevoksning ved skellet iv. tilstødende områder b. Støj fra Kollekollevej c. Støj fra motorvejen d. Støj fra motorvejsbroen e. Trafik f. Vedligeholdelse af legeredskaber mm. g. Involvering af medlemmer. Snerydning Ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, har pligt til at rydde fortov og sti ud for ejendommene samt træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti. I øvrigt kan vi henvise til Løse hunde. Mange hundeejere sætter stor pris på mulighederne for at lufte deres kæledyr i vort område, og bestyrelsen sætter samtidig pris på den måde de passer og bevogter det. Der er dog enkelte, som gerne må vise mere hensyn over for andre beboere. Man skal erindre, at det ikke er tilladt at lade hunden gå uden snor, undtagen INDE i hundeskoven. Man må altså ikke slippe Fido løs på Tyrestensarealet, som tilhører grundejerforeningen og ikke er en del af hundeskoven. Inde i hundeskoven er det som sagt tilladt at lade hunden gå uden snor, FORUDSAT at ejeren har fuldt kontrol over hunden. Det betyder, at hvis andre gæster i skoven beder hundeejeren om at kalde sin hun til sig, SKAL denne gøre det, idet det ikke er alle, der deler hundeejerens glæde over den løsgående hund. 2

3 Hegn, hække og stakitter På generalforsamlingen blev emnet om de levende hegn på vore grunde igen bragt op. Det har været en tilbagevendende diskussion, som i årenes løb har bragt sindene i kog, Bestyrelsen vil også i det kommende år sætte fokus på udseendet i vort område, med henblik på en højnelse af den oplevede kvalitet af kvarteret. Man må gerne drøfte fælles spørgsmål med naboer, det vil sige tal helst med naboen, der er i gang med noget, du synes ikke ser lovligt ud, inden han har etableret hele hegnet eller hækken på eller foran skel.. Vi bringer, på opfordring fra generalforsamlingen, en lille påmindelse om de hegn, som er beskrevet i deklarationen. Baggrunden er at vi (og andre beboere) desværre har konstateret flere steder, hvor hegn, stakitter mm. er sat uden for, er vokset uden for skellet, eller er vokset for højt. Deklarationen siger: Hegn: Såfremt ejeren ønsker at hegne parcellen mod offentlig vej, skal det ske med levende hegn. Hegnsplantningen må støttes af trådhegn, der i så fald ikke må have større højde end 1,2 m. Låger skal indrettes til at åbne indad. Enhver grundejer har pligt til og ret til i sydligt og vestligt skel mod nabogrund at opsætte et tiltalende hegn, der med hensyn til højde og tæthed snarest og mest muligt udelukker indblik fra nabogrundene, og har pligt til altid at holde dette vedlige og i god orden, men er ikke pligtig at klippe den side hæk, som vender mod naboen. Intet hegn mod vej, nabo eller omkring legepladser eller lignende må have en større højde end 1,8O m. Hegn mod vej skal plantes i en afstand af 30 cm fra vejskel. De aspekter af deklarationen, som betyder mest for foreningens medlemmer, er at oplevelsen skal være levende hegn udadtil på en ejendom, at disse ikke vokser ud over skellet, samt overholdelse af højden på 1,80m. Overholdelse af betingelsen om trådhegn på højst 1,2 m vedrører ikke de øvrige medlemmer så meget, hvis oplevelsen er levende hegn, der skjuler et evt fast hegn, således at området fortsat opleves som grønt og ensartet. Bestyrelsen agter ikke at agere politi, da vi ikke har beføjelse til det, idet det er kommunen, der har påtaleretten, så evt. uoverensstemmelser skal løses mellem den enkelte grundejer (som har ansvaret) og kommunen. Når det er sagt, er det selvfølgelig ønskværdigt, at vi taler om tingene INDEN det går i hårdknude, og bestyrelsen henstiller gerne medlemmer til at bringe orden i deres forhold, hvis vi bliver gjort opmærksom på det. Vi opfordrer alle medlemmer til at se på deres hegn, og overveje om de bør gøre en indsats for, enten at dække et fast hegn med beplantning, eller klippe en overvokset hæk ned til 1,80 m. og ind bag skellet. Høje træer Der er nu påbegyndt en fældning og genplantning af træer på fællesarealerne. De alt for høje træer, som stod for tæt på beboeres haver, med risiko for skader i stormvejr, er fældet (eller bliver det). Genplantningen kommer til at ske med træer, som ikke bliver så høje. Der kan være medlemmer, som har træer stående på arealer uden for deres egen grund, og som synes de bliver for høje. Hvis det er tilfældet, opfordrer vi til, at man melder det til bestyrelsen (Vibeke Forchammer), som så vil se på, om det evt. er foreningen, der skal sørge for fældningen. Tilmeld din Der er p.t. registret 222 adresser (heraf har nogle husstande mere end 1 adresse), hvilket vil sige, at vi har en væsentlig del af de 245 husstande i vort register. Bestyrelsen opfordrer igen alle medlemmer, som endnu ikke har registreret en adresse i foreningens register, til i egen interesse at gøre dette via Grundejerforeningens hjemmeside (). Dermed får man tilsendt en 3

4 , når der er nyheder fra Foreningen. Det sker, at der er medlemmer, som ændrer deres adresse, og det vil vi naturligvis meget gerne have at vide, så vi kan ajourføre registret. Også hvis man flytter, vil vi gerne have besked, så adressen kan slettes. Vi vil også gerne minde om, at der på foreningens hjemmeside er en lang række nyttige links, man kan benytte sig af. Gå ind og se på dem og prøv dem af. Indbrud i bebyggelsen Der er til stadighed meldinger om nye indbrud og indbrudsforsøg. Man kan selv gøre noget for at forebygge indbrud. Se blandt andet nyttige links på hjemmesiden i kategorien sikkerhed. Hold et vågent øje på mistænkelige personer og/eller biler i området, og send gerne en SMS til politiet, hvis der er noget, der virker mistænkeligt. Der er mange af beboerne, som er pensionister, og de har i kraft af deres tilstedeværelse i dagtimerne en oplagt mulighed for at spotte mistænkelig adfærd så pensionister - vær årvågne!! Bestyrelsen vil stadig meget gerne have, at I, foruden at melde det til politiet, også meddeler os det, hvis I har været ud for indbrud, indbrudsforsøg, hærværk o.lign. Sociale arrangementer Foreningens medlemmer er selvstændige husstande, og har hver især mange gøremål, men vi mener det er på tide at der gøres noget for at stable sociale arrangementer på benene, gerne med fokus på børn, f.eks.: 1. Fastelavn 2. Sommerfest 3. Sportsdag 4. Sct. Hans 5. Andre forslag? Vi vil opfordre beboere til at melde sig (til Henrik Bak) som frivillige arrangører af et eller flere arrangementer, og foreningen vil så sponsorere arrangementet med et mindre tilskud. Og så ønsker bestyrelsen alle en god jul og et godt nytår Stuart Henney Skolekrogen Formand Henrik Riedel Gartnerkrogen Kommunekontakt, veje, støj, indbrud Henrik Bak Skolekrogen Projekter, trafik Jan Olsen Skolekrogen Næstformand, sekretær, webmaster og rundskrivelser Vibeke Forchammer Skolekrogen Fællesarealer, gartnerkontakt Gitte Nielsen Skolekrogen Kasserer Henning Rostung Tornekrogen Suppleanter: Mads Nygaard Vedel Skolekrogen Carsten Lerche Villadsen Tornekrogen

5 Referat af Generalforsamling Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d i Satellitten, Bymidten, lokale Valg af dirigent Formanden, Stuart Henney bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Henning Rostung som dirigent. Det blev vedtaget med akklamation. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten gav ordet til formanden. 2. Bestyrelsen aflægger beretning Beretningen blev støttet af slides, der blev vist på generalforsamlingen: Kollekolle præsentation.pdf Formanden præsenterede indledningsvis de prioriterede opgaver, som var fastlagt af bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Punkterne ville blive gennemgået af de enkelte ansvarlige for opgaverne, jf. bestyrelsens arbejdsdeling. Herefter gennemgik de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer de punkter, der havde været arbejdet med på de enkelte områder i foreningsåret Formanden rundede beretningen af med at konstatere, at der havde været arbejdet med og nået det planlagte på alle de prioriterede områder. Endelig gennemgik han kort forskellige forhold vedrørende Foreningens drift. Under og efter beretningen fremkom følgende indlæg og kommentarer: Der fremkom en kommentar om, at der er plads til opsætning af en baby-gynge i gyngestativet på den store legeplads. Stuart Henney bekræftede, at det ville den nye bestyrelse se på. N. Lønow, Sk 7, gav sig til kende som den beboer, der er lidt lunken mht. etablering af støjdæmpende hegn på den nordlige side af Kollekollevej. Håber at bestyrelsen vil arbejde for, at der ses på flere alternativer end en mur som ved Birkedalshusene, f.eks. en glasvæg, så der kan komme lys igennem, da flere af husene ligger meget tæt på skel på den side af vejen, og en mur derfor vil komme til at skygge ret meget. Mener i øvrigt, at væggen bør placeres tættere på vejbanen, f.eks. mellem cykelstien og kørebanen, så opnås størst støjdæmpning, og muren behøver så ikke være 3 m høj. H. Riedel sagde, at det er taget il efterretning, og at han vil bringe det op på et møde, man skal have med kommunen så snart som muligt. J. Bilberg, Tk 52, spurgte til fældningen af de store træer på fællesarealerne hvornår der bliver plantet nye? V. Forchhammer svarede, at det bliver der formentlig her i efteråret, og de vil blive af en vis størrelse. O. Bjerregård, Sk 64, omtalte problemet med oversigtsforholdene i andet sving på Skolekrogen (ved indkørsel fra Skovlinien), idet beboerne, som her skal til venstre, ikke kan se trafikken, som kommer fra højre side p.g.a. en høj hæk på hjørnegrunden. H. Bak svarede, at bestyrelsen vil tage det op ved en besigtigelse med folk fra kommunen. N. Lønow, Sk 7, foreslog, at den rapport, som blev udarbejdet med hensyn til Energirenovering, lægges på vores egen hjemmeside, så den er lettere at finde, også fremover. J. Olsen meddelte, at det vil blive gjort. 5

6 H. Rostung, Tk 16, supplerede med at fortælle om sin egen deltagelse i projektet, og at rapporten var beregnet for de, som deltog og betalte herfor, men at kommunen har offentliggjort den. Et medlem spurgte om bestyrelsens indstilling til hegn uden beplantning foran. J. Bilberg, Tk 52, supplerede med, at flere beboere åbenbart ser stort på deklarationen og nævnte som eksempel en bestemt parcel, som p.t er i gang med at etablere hegn tæt ved skellet. Dirigenten påpegede det ønskværdige i, at generalforsamlingen holder sig til de principielle spørgsmål vedrørende servitutterne. S Henney svarede, at vi er klar over, at der er nogle grundejere, som enten tager for let på servitutterne eller ikke helt er klar over, hvad de beskriver. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på det kommende møde og melde ud, hvad vi agter at gøre ved sagen. I øvrigt er det kommunen, som har påtaleretten over for grundejerne, men det er god skik at tale med de omkringboende og evt. tale med en fra bestyrelsen, inden etablering af hæk/hegn påbegyndes. Dirigenten bemærkede, at der kan være anledning til at gentage tidligere information om emnet. K.J. Simonsen, Lv 96, bemærkede, at de omtalte regler fremgår af foreningens hjemmeside (Ref.: under Værd at vide og Deklaration ). O. Bjerregård, Sk 64, bemærkede, at der er et serviceareal langs vejene på ca. 45 cm, der skal friholdes for hegn og beplantning af hensyn til kabler o.lign. Flere medlemmer udtrykte en positiv holdning til bestyrelsens tanker om at etablere en Facebookgruppe for Foreningens medlemmer. Dirigenten afsluttede debatten med at konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Gitte Nielsen (kasserer) fremlagde kort det reviderede regnskab. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet, så dirigenten konstaterede, det var godkendt enstemmigt. 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Kassereren gennemgik budgettet, som indebar det foreslåede kontingent på 550 kr. for det kommende år. L. Mortensen, Tk 54, revisor, bemærkede, at kontingentet kan blive for lille, da der skal findes en ny gartner. Niels Lønow, Sk 7, mente, at gartnerordningen bør i udbud, så vi får mindst tre tilbud. H. Riedel bemærkede, at den nuværende gartner vil være til rådighed indtil , så vores formue vil kunne dække evt. øgede udgifter indtil næste generalforsamling. S. Henney bemærkede, at næste års budget vil vise, om en kontingentforhøjelse er nødvendig. Det foreslåede kontingent blev vedtaget enstemmigt. 6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. Forslaget om en godtgørelse på op til 800 kr. pr. bestyrelsesmedlem vedtoges enstemmigt. 7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog syv medlemmer i stedet for de hidtidige seks, og forslaget vedtoges enstemmigt. 8. Valg af bestyrelse. Som foreslået af bestyrelsen, jf. indkaldelsen, blev Jan Olsen, Sk 54, og Henrik Riedel, Gk 19, genvalgt og Henrik Bak, Sk 101, samt Henning Rostung, Tk 16, valgt til bestyrelsen med akklamation. 6

7 9. Valg af to suppleanter Mads Nygaard Vedel, Sk 34, og Carsten Lerche Villadsen, Tk 12, blev foreslået som suppleanter. De blev begge valgt med akklamation. 10. Valg af formand. Som formand foreslog bestyrelsen genvalg af Stuart Henney, hvilket blev vedtaget med akklamation. 11. Valg af revisorer. De hidtidige revisorer Leif Mårtensson, Tk 54, og Flemming Kühn Pedersen, Tk 67, blev begge genvalgt med akklamation. 12. Eventuelt. J. Bilberg, Tk 52, bemærkede, at han ikke mener, at den store legeplads er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Han fremhævede en række konkrete forhold, som han ikke fandt i overensstemmelse med reglerne. S. Henney svarede, at bestyrelsen havde den opfattelse, at kommunens ibrugtagningstilladelse omfattede sikkerheden, men at forholdene ville blive vurderet endnu en gang. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Stuart Henney takkede for valget som formand og takkede Henning Rostung for effektiv ledelse af generalforsamlingen. Referent: Dirigent: Formand: Jan Olsen Henning Rostung Stuart Henney 7

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 29. OKTOBER 2001. Indbrud

1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 29. OKTOBER 2001. Indbrud Grundejerforeningen December 2001 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 29. OKTOBER 2001 Generalforsamlingen fandt sted i Multisalen på Værløse Bibliotek, 40 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Vasegården

Grundejerforeningen Vasegården Grundejerforeningen Vasegården Dato for møde: 18. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 19.30 Sted: Solrød Bibliotek lok. 25 A + 25 B Ansvarlig: Bestyrelsen Referat udarbejdet af: Bjarni Raj Mortensen (10) Fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2004 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 28. OKTOBER 2004

Grundejerforeningen December 2004 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 28. OKTOBER 2004 Grundejerforeningen December 2004 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 28. OKTOBER 2004 Generalforsamlingen fandt sted i Multisalen på Værløse Bibliotek, 13 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere