Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014"

Transkript

1 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som bilag til denne skrivelse. I forbindelse med generalforsamlingen aflagde bestyrelsen beretning om aktiviteterne i året. Indholdet i beretningen opsummeres i en Powerpoint præsentation, som findes på Foreningens hjemmeside. Medlemmer, der ikke har adgang til Internet og som ønsker beretningen, bedes venligst henvende sig til et medlem af bestyrelsen eller få den via en nabo. Ny Gartner søges. Vores gartner Andreas Sørensen stopper til foråret 2015, efter mange års tro tjeneste. Bestyrelsen skal derfor finde andre til at udføre arbejdet. Hvis man kender en person eller et firma, som kunne være relevant i denne forbindelse, må I gerne kontakte Vibeke Forchammer på mail Bestyrelsen overvejer at opdele opgaverne, så f.eks. græsslåning og det øvrige landskabsarbejde varetages af forskellige personer/firmaer. Støjhandlingsplanen. Vi har nu afholdt endnu et møde med kommunen om de støjproblemer, som mange i foreningen døjer med. Fra kommunen deltog Centerchef Lone Mårtensson, Karl-Åge Juhl Jensen og Niels C. Nordvig. Fra foreningens side deltog Gitte Vincents, Henrik Riedel, Kim Pedersen og Jan Olsen. Vi diskuterede de tre områder, som vi har fremsendt høringssvar om, og fra kommunens side var man meget positiv og velvillig til at hjælpe med løsningsforslag men der er jo desværre ikke sikkerhed for at det bliver ført ud i livet. I sidste ende er det jo en politisk afgørelse 1. Ang. støjdæmpende foranstaltninger på broen over motorvejen. Dette problem er ikke indenfor kommunens ansvarsområde, selvom de allerede har gjort vejdirektoratet opmærksom på det og udtrykt ønske om, at de vil gøre noget ved det. De vil gerne gentage henvendelsen, men har ikke de store forhåbninger om at det vinder gehør. Derfor opfordrer de os til at henvende os til politikerne på Christiansborg, samt til det ansvarlige ministerium og hvem vi kan komme i tanke om, som måtte have indflydelse på dette område. 2. Ang. støjdæmpning på Kollekollevej. Her er der tale om kommunens eget område, og der blev aftalt at teknisk forvaltning fremstiller materiale med forskellige løsningsforslag, som vi så forelægges på et møde i februar De er overbevist om, at vi bliver nødt til at satse på at få udført projektet i flere etaper over måske 3-4 år, da omkostningerne er høje. Flere løsningsmodeller var på tale, og der var åbenhed for, at der måske bliver forskel på de to sider, således at der på Gartnerkrogens side f.eks. kan opføres et støjdæmpende hegn som ved Birkedalshusene, og at der på Tornekrogens/Skolekrogens side kunne opføres et mindre bastant - evt. gennemsigtigt - glashegn. Der kunne også blive tale om, at det bliver opført ved vejkant og ikke ved skel, men kommunen vil som sagt nu arbejde på nogle løsningsforslag, og vi ser meget frem til at blive præsenteret for dem til februar. 1

2 3. Ang. støjvolden langs motorvejen. Fra kommunens side tror man, at det vil blive svært at gennemføre en egentlig forhøjelse, idet der er tale om en del omkostninger i forbindelse med forhøjelse af volden, samt at arealet ikke er kommunens. Da der tilmed er tale om at noget af arealet er fredsskov, er der mange instanser involveret og sandsynligvis en temmelig svær opgave at få gennemført. Den manglende støjvold i skoven mellem Skolekrogen 54 og Skovlinien er der måske en mulighed for at få etableret og der skal derfor tages stilling til følgende 2 muligheder: A: Der kan være tale om at den etableres langs motorvejen fra SK 54 til broen over motorvejen - eller B: Der kan være tale om at den anlægges langs grundene fra SK 54 til Skovlinjen (så de to volde bindes sammen). Der udarbejdes i denne anledning et spørgeskema, som i nær fremtid runddeles til alle beboere på Skolekrogen (fra SK52 til Sk66 og fra Sk93 til Sk117). Fokusområder 2014/15 Bestyrelsen vil på det kommende møde i januar 2015 foretage en vurdering af hvilke emner, der bør nyde størst opmærksomhed fra bestyrelsens side. Disse emner vil blive behørigt behandlet på møderne, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper til behandling af de større emner. Følgende emner vil blive taget op (Rækkefølgen emnerne står i er tilfældig, og er ikke udtryk for prioritering mellem emnerne): a. Forskønnelse af området, såsom i. hegn og hække ii. høje træer iii. beplantning/bevoksning ved skellet iv. tilstødende områder b. Støj fra Kollekollevej c. Støj fra motorvejen d. Støj fra motorvejsbroen e. Trafik f. Vedligeholdelse af legeredskaber mm. g. Involvering af medlemmer. Snerydning Ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, har pligt til at rydde fortov og sti ud for ejendommene samt træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti. I øvrigt kan vi henvise til Løse hunde. Mange hundeejere sætter stor pris på mulighederne for at lufte deres kæledyr i vort område, og bestyrelsen sætter samtidig pris på den måde de passer og bevogter det. Der er dog enkelte, som gerne må vise mere hensyn over for andre beboere. Man skal erindre, at det ikke er tilladt at lade hunden gå uden snor, undtagen INDE i hundeskoven. Man må altså ikke slippe Fido løs på Tyrestensarealet, som tilhører grundejerforeningen og ikke er en del af hundeskoven. Inde i hundeskoven er det som sagt tilladt at lade hunden gå uden snor, FORUDSAT at ejeren har fuldt kontrol over hunden. Det betyder, at hvis andre gæster i skoven beder hundeejeren om at kalde sin hun til sig, SKAL denne gøre det, idet det ikke er alle, der deler hundeejerens glæde over den løsgående hund. 2

3 Hegn, hække og stakitter På generalforsamlingen blev emnet om de levende hegn på vore grunde igen bragt op. Det har været en tilbagevendende diskussion, som i årenes løb har bragt sindene i kog, Bestyrelsen vil også i det kommende år sætte fokus på udseendet i vort område, med henblik på en højnelse af den oplevede kvalitet af kvarteret. Man må gerne drøfte fælles spørgsmål med naboer, det vil sige tal helst med naboen, der er i gang med noget, du synes ikke ser lovligt ud, inden han har etableret hele hegnet eller hækken på eller foran skel.. Vi bringer, på opfordring fra generalforsamlingen, en lille påmindelse om de hegn, som er beskrevet i deklarationen. Baggrunden er at vi (og andre beboere) desværre har konstateret flere steder, hvor hegn, stakitter mm. er sat uden for, er vokset uden for skellet, eller er vokset for højt. Deklarationen siger: Hegn: Såfremt ejeren ønsker at hegne parcellen mod offentlig vej, skal det ske med levende hegn. Hegnsplantningen må støttes af trådhegn, der i så fald ikke må have større højde end 1,2 m. Låger skal indrettes til at åbne indad. Enhver grundejer har pligt til og ret til i sydligt og vestligt skel mod nabogrund at opsætte et tiltalende hegn, der med hensyn til højde og tæthed snarest og mest muligt udelukker indblik fra nabogrundene, og har pligt til altid at holde dette vedlige og i god orden, men er ikke pligtig at klippe den side hæk, som vender mod naboen. Intet hegn mod vej, nabo eller omkring legepladser eller lignende må have en større højde end 1,8O m. Hegn mod vej skal plantes i en afstand af 30 cm fra vejskel. De aspekter af deklarationen, som betyder mest for foreningens medlemmer, er at oplevelsen skal være levende hegn udadtil på en ejendom, at disse ikke vokser ud over skellet, samt overholdelse af højden på 1,80m. Overholdelse af betingelsen om trådhegn på højst 1,2 m vedrører ikke de øvrige medlemmer så meget, hvis oplevelsen er levende hegn, der skjuler et evt fast hegn, således at området fortsat opleves som grønt og ensartet. Bestyrelsen agter ikke at agere politi, da vi ikke har beføjelse til det, idet det er kommunen, der har påtaleretten, så evt. uoverensstemmelser skal løses mellem den enkelte grundejer (som har ansvaret) og kommunen. Når det er sagt, er det selvfølgelig ønskværdigt, at vi taler om tingene INDEN det går i hårdknude, og bestyrelsen henstiller gerne medlemmer til at bringe orden i deres forhold, hvis vi bliver gjort opmærksom på det. Vi opfordrer alle medlemmer til at se på deres hegn, og overveje om de bør gøre en indsats for, enten at dække et fast hegn med beplantning, eller klippe en overvokset hæk ned til 1,80 m. og ind bag skellet. Høje træer Der er nu påbegyndt en fældning og genplantning af træer på fællesarealerne. De alt for høje træer, som stod for tæt på beboeres haver, med risiko for skader i stormvejr, er fældet (eller bliver det). Genplantningen kommer til at ske med træer, som ikke bliver så høje. Der kan være medlemmer, som har træer stående på arealer uden for deres egen grund, og som synes de bliver for høje. Hvis det er tilfældet, opfordrer vi til, at man melder det til bestyrelsen (Vibeke Forchammer), som så vil se på, om det evt. er foreningen, der skal sørge for fældningen. Tilmeld din Der er p.t. registret 222 adresser (heraf har nogle husstande mere end 1 adresse), hvilket vil sige, at vi har en væsentlig del af de 245 husstande i vort register. Bestyrelsen opfordrer igen alle medlemmer, som endnu ikke har registreret en adresse i foreningens register, til i egen interesse at gøre dette via Grundejerforeningens hjemmeside (). Dermed får man tilsendt en 3

4 , når der er nyheder fra Foreningen. Det sker, at der er medlemmer, som ændrer deres adresse, og det vil vi naturligvis meget gerne have at vide, så vi kan ajourføre registret. Også hvis man flytter, vil vi gerne have besked, så adressen kan slettes. Vi vil også gerne minde om, at der på foreningens hjemmeside er en lang række nyttige links, man kan benytte sig af. Gå ind og se på dem og prøv dem af. Indbrud i bebyggelsen Der er til stadighed meldinger om nye indbrud og indbrudsforsøg. Man kan selv gøre noget for at forebygge indbrud. Se blandt andet nyttige links på hjemmesiden i kategorien sikkerhed. Hold et vågent øje på mistænkelige personer og/eller biler i området, og send gerne en SMS til politiet, hvis der er noget, der virker mistænkeligt. Der er mange af beboerne, som er pensionister, og de har i kraft af deres tilstedeværelse i dagtimerne en oplagt mulighed for at spotte mistænkelig adfærd så pensionister - vær årvågne!! Bestyrelsen vil stadig meget gerne have, at I, foruden at melde det til politiet, også meddeler os det, hvis I har været ud for indbrud, indbrudsforsøg, hærværk o.lign. Sociale arrangementer Foreningens medlemmer er selvstændige husstande, og har hver især mange gøremål, men vi mener det er på tide at der gøres noget for at stable sociale arrangementer på benene, gerne med fokus på børn, f.eks.: 1. Fastelavn 2. Sommerfest 3. Sportsdag 4. Sct. Hans 5. Andre forslag? Vi vil opfordre beboere til at melde sig (til Henrik Bak) som frivillige arrangører af et eller flere arrangementer, og foreningen vil så sponsorere arrangementet med et mindre tilskud. Og så ønsker bestyrelsen alle en god jul og et godt nytår Stuart Henney Skolekrogen Formand Henrik Riedel Gartnerkrogen Kommunekontakt, veje, støj, indbrud Henrik Bak Skolekrogen Projekter, trafik Jan Olsen Skolekrogen Næstformand, sekretær, webmaster og rundskrivelser Vibeke Forchammer Skolekrogen Fællesarealer, gartnerkontakt Gitte Nielsen Skolekrogen Kasserer Henning Rostung Tornekrogen Suppleanter: Mads Nygaard Vedel Skolekrogen Carsten Lerche Villadsen Tornekrogen

5 Referat af Generalforsamling Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d i Satellitten, Bymidten, lokale Valg af dirigent Formanden, Stuart Henney bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Henning Rostung som dirigent. Det blev vedtaget med akklamation. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten gav ordet til formanden. 2. Bestyrelsen aflægger beretning Beretningen blev støttet af slides, der blev vist på generalforsamlingen: Kollekolle præsentation.pdf Formanden præsenterede indledningsvis de prioriterede opgaver, som var fastlagt af bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Punkterne ville blive gennemgået af de enkelte ansvarlige for opgaverne, jf. bestyrelsens arbejdsdeling. Herefter gennemgik de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer de punkter, der havde været arbejdet med på de enkelte områder i foreningsåret Formanden rundede beretningen af med at konstatere, at der havde været arbejdet med og nået det planlagte på alle de prioriterede områder. Endelig gennemgik han kort forskellige forhold vedrørende Foreningens drift. Under og efter beretningen fremkom følgende indlæg og kommentarer: Der fremkom en kommentar om, at der er plads til opsætning af en baby-gynge i gyngestativet på den store legeplads. Stuart Henney bekræftede, at det ville den nye bestyrelse se på. N. Lønow, Sk 7, gav sig til kende som den beboer, der er lidt lunken mht. etablering af støjdæmpende hegn på den nordlige side af Kollekollevej. Håber at bestyrelsen vil arbejde for, at der ses på flere alternativer end en mur som ved Birkedalshusene, f.eks. en glasvæg, så der kan komme lys igennem, da flere af husene ligger meget tæt på skel på den side af vejen, og en mur derfor vil komme til at skygge ret meget. Mener i øvrigt, at væggen bør placeres tættere på vejbanen, f.eks. mellem cykelstien og kørebanen, så opnås størst støjdæmpning, og muren behøver så ikke være 3 m høj. H. Riedel sagde, at det er taget il efterretning, og at han vil bringe det op på et møde, man skal have med kommunen så snart som muligt. J. Bilberg, Tk 52, spurgte til fældningen af de store træer på fællesarealerne hvornår der bliver plantet nye? V. Forchhammer svarede, at det bliver der formentlig her i efteråret, og de vil blive af en vis størrelse. O. Bjerregård, Sk 64, omtalte problemet med oversigtsforholdene i andet sving på Skolekrogen (ved indkørsel fra Skovlinien), idet beboerne, som her skal til venstre, ikke kan se trafikken, som kommer fra højre side p.g.a. en høj hæk på hjørnegrunden. H. Bak svarede, at bestyrelsen vil tage det op ved en besigtigelse med folk fra kommunen. N. Lønow, Sk 7, foreslog, at den rapport, som blev udarbejdet med hensyn til Energirenovering, lægges på vores egen hjemmeside, så den er lettere at finde, også fremover. J. Olsen meddelte, at det vil blive gjort. 5

6 H. Rostung, Tk 16, supplerede med at fortælle om sin egen deltagelse i projektet, og at rapporten var beregnet for de, som deltog og betalte herfor, men at kommunen har offentliggjort den. Et medlem spurgte om bestyrelsens indstilling til hegn uden beplantning foran. J. Bilberg, Tk 52, supplerede med, at flere beboere åbenbart ser stort på deklarationen og nævnte som eksempel en bestemt parcel, som p.t er i gang med at etablere hegn tæt ved skellet. Dirigenten påpegede det ønskværdige i, at generalforsamlingen holder sig til de principielle spørgsmål vedrørende servitutterne. S Henney svarede, at vi er klar over, at der er nogle grundejere, som enten tager for let på servitutterne eller ikke helt er klar over, hvad de beskriver. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på det kommende møde og melde ud, hvad vi agter at gøre ved sagen. I øvrigt er det kommunen, som har påtaleretten over for grundejerne, men det er god skik at tale med de omkringboende og evt. tale med en fra bestyrelsen, inden etablering af hæk/hegn påbegyndes. Dirigenten bemærkede, at der kan være anledning til at gentage tidligere information om emnet. K.J. Simonsen, Lv 96, bemærkede, at de omtalte regler fremgår af foreningens hjemmeside (Ref.: under Værd at vide og Deklaration ). O. Bjerregård, Sk 64, bemærkede, at der er et serviceareal langs vejene på ca. 45 cm, der skal friholdes for hegn og beplantning af hensyn til kabler o.lign. Flere medlemmer udtrykte en positiv holdning til bestyrelsens tanker om at etablere en Facebookgruppe for Foreningens medlemmer. Dirigenten afsluttede debatten med at konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Gitte Nielsen (kasserer) fremlagde kort det reviderede regnskab. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet, så dirigenten konstaterede, det var godkendt enstemmigt. 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Kassereren gennemgik budgettet, som indebar det foreslåede kontingent på 550 kr. for det kommende år. L. Mortensen, Tk 54, revisor, bemærkede, at kontingentet kan blive for lille, da der skal findes en ny gartner. Niels Lønow, Sk 7, mente, at gartnerordningen bør i udbud, så vi får mindst tre tilbud. H. Riedel bemærkede, at den nuværende gartner vil være til rådighed indtil , så vores formue vil kunne dække evt. øgede udgifter indtil næste generalforsamling. S. Henney bemærkede, at næste års budget vil vise, om en kontingentforhøjelse er nødvendig. Det foreslåede kontingent blev vedtaget enstemmigt. 6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. Forslaget om en godtgørelse på op til 800 kr. pr. bestyrelsesmedlem vedtoges enstemmigt. 7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog syv medlemmer i stedet for de hidtidige seks, og forslaget vedtoges enstemmigt. 8. Valg af bestyrelse. Som foreslået af bestyrelsen, jf. indkaldelsen, blev Jan Olsen, Sk 54, og Henrik Riedel, Gk 19, genvalgt og Henrik Bak, Sk 101, samt Henning Rostung, Tk 16, valgt til bestyrelsen med akklamation. 6

7 9. Valg af to suppleanter Mads Nygaard Vedel, Sk 34, og Carsten Lerche Villadsen, Tk 12, blev foreslået som suppleanter. De blev begge valgt med akklamation. 10. Valg af formand. Som formand foreslog bestyrelsen genvalg af Stuart Henney, hvilket blev vedtaget med akklamation. 11. Valg af revisorer. De hidtidige revisorer Leif Mårtensson, Tk 54, og Flemming Kühn Pedersen, Tk 67, blev begge genvalgt med akklamation. 12. Eventuelt. J. Bilberg, Tk 52, bemærkede, at han ikke mener, at den store legeplads er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Han fremhævede en række konkrete forhold, som han ikke fandt i overensstemmelse med reglerne. S. Henney svarede, at bestyrelsen havde den opfattelse, at kommunens ibrugtagningstilladelse omfattede sikkerheden, men at forholdene ville blive vurderet endnu en gang. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Stuart Henney takkede for valget som formand og takkede Henning Rostung for effektiv ledelse af generalforsamlingen. Referent: Dirigent: Formand: Jan Olsen Henning Rostung Stuart Henney 7

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere