Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014"

Transkript

1 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som bilag til denne skrivelse. I forbindelse med generalforsamlingen aflagde bestyrelsen beretning om aktiviteterne i året. Indholdet i beretningen opsummeres i en Powerpoint præsentation, som findes på Foreningens hjemmeside. Medlemmer, der ikke har adgang til Internet og som ønsker beretningen, bedes venligst henvende sig til et medlem af bestyrelsen eller få den via en nabo. Ny Gartner søges. Vores gartner Andreas Sørensen stopper til foråret 2015, efter mange års tro tjeneste. Bestyrelsen skal derfor finde andre til at udføre arbejdet. Hvis man kender en person eller et firma, som kunne være relevant i denne forbindelse, må I gerne kontakte Vibeke Forchammer på mail Bestyrelsen overvejer at opdele opgaverne, så f.eks. græsslåning og det øvrige landskabsarbejde varetages af forskellige personer/firmaer. Støjhandlingsplanen. Vi har nu afholdt endnu et møde med kommunen om de støjproblemer, som mange i foreningen døjer med. Fra kommunen deltog Centerchef Lone Mårtensson, Karl-Åge Juhl Jensen og Niels C. Nordvig. Fra foreningens side deltog Gitte Vincents, Henrik Riedel, Kim Pedersen og Jan Olsen. Vi diskuterede de tre områder, som vi har fremsendt høringssvar om, og fra kommunens side var man meget positiv og velvillig til at hjælpe med løsningsforslag men der er jo desværre ikke sikkerhed for at det bliver ført ud i livet. I sidste ende er det jo en politisk afgørelse 1. Ang. støjdæmpende foranstaltninger på broen over motorvejen. Dette problem er ikke indenfor kommunens ansvarsområde, selvom de allerede har gjort vejdirektoratet opmærksom på det og udtrykt ønske om, at de vil gøre noget ved det. De vil gerne gentage henvendelsen, men har ikke de store forhåbninger om at det vinder gehør. Derfor opfordrer de os til at henvende os til politikerne på Christiansborg, samt til det ansvarlige ministerium og hvem vi kan komme i tanke om, som måtte have indflydelse på dette område. 2. Ang. støjdæmpning på Kollekollevej. Her er der tale om kommunens eget område, og der blev aftalt at teknisk forvaltning fremstiller materiale med forskellige løsningsforslag, som vi så forelægges på et møde i februar De er overbevist om, at vi bliver nødt til at satse på at få udført projektet i flere etaper over måske 3-4 år, da omkostningerne er høje. Flere løsningsmodeller var på tale, og der var åbenhed for, at der måske bliver forskel på de to sider, således at der på Gartnerkrogens side f.eks. kan opføres et støjdæmpende hegn som ved Birkedalshusene, og at der på Tornekrogens/Skolekrogens side kunne opføres et mindre bastant - evt. gennemsigtigt - glashegn. Der kunne også blive tale om, at det bliver opført ved vejkant og ikke ved skel, men kommunen vil som sagt nu arbejde på nogle løsningsforslag, og vi ser meget frem til at blive præsenteret for dem til februar. 1

2 3. Ang. støjvolden langs motorvejen. Fra kommunens side tror man, at det vil blive svært at gennemføre en egentlig forhøjelse, idet der er tale om en del omkostninger i forbindelse med forhøjelse af volden, samt at arealet ikke er kommunens. Da der tilmed er tale om at noget af arealet er fredsskov, er der mange instanser involveret og sandsynligvis en temmelig svær opgave at få gennemført. Den manglende støjvold i skoven mellem Skolekrogen 54 og Skovlinien er der måske en mulighed for at få etableret og der skal derfor tages stilling til følgende 2 muligheder: A: Der kan være tale om at den etableres langs motorvejen fra SK 54 til broen over motorvejen - eller B: Der kan være tale om at den anlægges langs grundene fra SK 54 til Skovlinjen (så de to volde bindes sammen). Der udarbejdes i denne anledning et spørgeskema, som i nær fremtid runddeles til alle beboere på Skolekrogen (fra SK52 til Sk66 og fra Sk93 til Sk117). Fokusområder 2014/15 Bestyrelsen vil på det kommende møde i januar 2015 foretage en vurdering af hvilke emner, der bør nyde størst opmærksomhed fra bestyrelsens side. Disse emner vil blive behørigt behandlet på møderne, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper til behandling af de større emner. Følgende emner vil blive taget op (Rækkefølgen emnerne står i er tilfældig, og er ikke udtryk for prioritering mellem emnerne): a. Forskønnelse af området, såsom i. hegn og hække ii. høje træer iii. beplantning/bevoksning ved skellet iv. tilstødende områder b. Støj fra Kollekollevej c. Støj fra motorvejen d. Støj fra motorvejsbroen e. Trafik f. Vedligeholdelse af legeredskaber mm. g. Involvering af medlemmer. Snerydning Ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, har pligt til at rydde fortov og sti ud for ejendommene samt træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti. I øvrigt kan vi henvise til Løse hunde. Mange hundeejere sætter stor pris på mulighederne for at lufte deres kæledyr i vort område, og bestyrelsen sætter samtidig pris på den måde de passer og bevogter det. Der er dog enkelte, som gerne må vise mere hensyn over for andre beboere. Man skal erindre, at det ikke er tilladt at lade hunden gå uden snor, undtagen INDE i hundeskoven. Man må altså ikke slippe Fido løs på Tyrestensarealet, som tilhører grundejerforeningen og ikke er en del af hundeskoven. Inde i hundeskoven er det som sagt tilladt at lade hunden gå uden snor, FORUDSAT at ejeren har fuldt kontrol over hunden. Det betyder, at hvis andre gæster i skoven beder hundeejeren om at kalde sin hun til sig, SKAL denne gøre det, idet det ikke er alle, der deler hundeejerens glæde over den løsgående hund. 2

3 Hegn, hække og stakitter På generalforsamlingen blev emnet om de levende hegn på vore grunde igen bragt op. Det har været en tilbagevendende diskussion, som i årenes løb har bragt sindene i kog, Bestyrelsen vil også i det kommende år sætte fokus på udseendet i vort område, med henblik på en højnelse af den oplevede kvalitet af kvarteret. Man må gerne drøfte fælles spørgsmål med naboer, det vil sige tal helst med naboen, der er i gang med noget, du synes ikke ser lovligt ud, inden han har etableret hele hegnet eller hækken på eller foran skel.. Vi bringer, på opfordring fra generalforsamlingen, en lille påmindelse om de hegn, som er beskrevet i deklarationen. Baggrunden er at vi (og andre beboere) desværre har konstateret flere steder, hvor hegn, stakitter mm. er sat uden for, er vokset uden for skellet, eller er vokset for højt. Deklarationen siger: Hegn: Såfremt ejeren ønsker at hegne parcellen mod offentlig vej, skal det ske med levende hegn. Hegnsplantningen må støttes af trådhegn, der i så fald ikke må have større højde end 1,2 m. Låger skal indrettes til at åbne indad. Enhver grundejer har pligt til og ret til i sydligt og vestligt skel mod nabogrund at opsætte et tiltalende hegn, der med hensyn til højde og tæthed snarest og mest muligt udelukker indblik fra nabogrundene, og har pligt til altid at holde dette vedlige og i god orden, men er ikke pligtig at klippe den side hæk, som vender mod naboen. Intet hegn mod vej, nabo eller omkring legepladser eller lignende må have en større højde end 1,8O m. Hegn mod vej skal plantes i en afstand af 30 cm fra vejskel. De aspekter af deklarationen, som betyder mest for foreningens medlemmer, er at oplevelsen skal være levende hegn udadtil på en ejendom, at disse ikke vokser ud over skellet, samt overholdelse af højden på 1,80m. Overholdelse af betingelsen om trådhegn på højst 1,2 m vedrører ikke de øvrige medlemmer så meget, hvis oplevelsen er levende hegn, der skjuler et evt fast hegn, således at området fortsat opleves som grønt og ensartet. Bestyrelsen agter ikke at agere politi, da vi ikke har beføjelse til det, idet det er kommunen, der har påtaleretten, så evt. uoverensstemmelser skal løses mellem den enkelte grundejer (som har ansvaret) og kommunen. Når det er sagt, er det selvfølgelig ønskværdigt, at vi taler om tingene INDEN det går i hårdknude, og bestyrelsen henstiller gerne medlemmer til at bringe orden i deres forhold, hvis vi bliver gjort opmærksom på det. Vi opfordrer alle medlemmer til at se på deres hegn, og overveje om de bør gøre en indsats for, enten at dække et fast hegn med beplantning, eller klippe en overvokset hæk ned til 1,80 m. og ind bag skellet. Høje træer Der er nu påbegyndt en fældning og genplantning af træer på fællesarealerne. De alt for høje træer, som stod for tæt på beboeres haver, med risiko for skader i stormvejr, er fældet (eller bliver det). Genplantningen kommer til at ske med træer, som ikke bliver så høje. Der kan være medlemmer, som har træer stående på arealer uden for deres egen grund, og som synes de bliver for høje. Hvis det er tilfældet, opfordrer vi til, at man melder det til bestyrelsen (Vibeke Forchammer), som så vil se på, om det evt. er foreningen, der skal sørge for fældningen. Tilmeld din Der er p.t. registret 222 adresser (heraf har nogle husstande mere end 1 adresse), hvilket vil sige, at vi har en væsentlig del af de 245 husstande i vort register. Bestyrelsen opfordrer igen alle medlemmer, som endnu ikke har registreret en adresse i foreningens register, til i egen interesse at gøre dette via Grundejerforeningens hjemmeside (). Dermed får man tilsendt en 3

4 , når der er nyheder fra Foreningen. Det sker, at der er medlemmer, som ændrer deres adresse, og det vil vi naturligvis meget gerne have at vide, så vi kan ajourføre registret. Også hvis man flytter, vil vi gerne have besked, så adressen kan slettes. Vi vil også gerne minde om, at der på foreningens hjemmeside er en lang række nyttige links, man kan benytte sig af. Gå ind og se på dem og prøv dem af. Indbrud i bebyggelsen Der er til stadighed meldinger om nye indbrud og indbrudsforsøg. Man kan selv gøre noget for at forebygge indbrud. Se blandt andet nyttige links på hjemmesiden i kategorien sikkerhed. Hold et vågent øje på mistænkelige personer og/eller biler i området, og send gerne en SMS til politiet, hvis der er noget, der virker mistænkeligt. Der er mange af beboerne, som er pensionister, og de har i kraft af deres tilstedeværelse i dagtimerne en oplagt mulighed for at spotte mistænkelig adfærd så pensionister - vær årvågne!! Bestyrelsen vil stadig meget gerne have, at I, foruden at melde det til politiet, også meddeler os det, hvis I har været ud for indbrud, indbrudsforsøg, hærværk o.lign. Sociale arrangementer Foreningens medlemmer er selvstændige husstande, og har hver især mange gøremål, men vi mener det er på tide at der gøres noget for at stable sociale arrangementer på benene, gerne med fokus på børn, f.eks.: 1. Fastelavn 2. Sommerfest 3. Sportsdag 4. Sct. Hans 5. Andre forslag? Vi vil opfordre beboere til at melde sig (til Henrik Bak) som frivillige arrangører af et eller flere arrangementer, og foreningen vil så sponsorere arrangementet med et mindre tilskud. Og så ønsker bestyrelsen alle en god jul og et godt nytår Stuart Henney Skolekrogen Formand Henrik Riedel Gartnerkrogen Kommunekontakt, veje, støj, indbrud Henrik Bak Skolekrogen Projekter, trafik Jan Olsen Skolekrogen Næstformand, sekretær, webmaster og rundskrivelser Vibeke Forchammer Skolekrogen Fællesarealer, gartnerkontakt Gitte Nielsen Skolekrogen Kasserer Henning Rostung Tornekrogen Suppleanter: Mads Nygaard Vedel Skolekrogen Carsten Lerche Villadsen Tornekrogen

5 Referat af Generalforsamling Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d i Satellitten, Bymidten, lokale Valg af dirigent Formanden, Stuart Henney bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Henning Rostung som dirigent. Det blev vedtaget med akklamation. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten gav ordet til formanden. 2. Bestyrelsen aflægger beretning Beretningen blev støttet af slides, der blev vist på generalforsamlingen: Kollekolle præsentation.pdf Formanden præsenterede indledningsvis de prioriterede opgaver, som var fastlagt af bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Punkterne ville blive gennemgået af de enkelte ansvarlige for opgaverne, jf. bestyrelsens arbejdsdeling. Herefter gennemgik de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer de punkter, der havde været arbejdet med på de enkelte områder i foreningsåret Formanden rundede beretningen af med at konstatere, at der havde været arbejdet med og nået det planlagte på alle de prioriterede områder. Endelig gennemgik han kort forskellige forhold vedrørende Foreningens drift. Under og efter beretningen fremkom følgende indlæg og kommentarer: Der fremkom en kommentar om, at der er plads til opsætning af en baby-gynge i gyngestativet på den store legeplads. Stuart Henney bekræftede, at det ville den nye bestyrelse se på. N. Lønow, Sk 7, gav sig til kende som den beboer, der er lidt lunken mht. etablering af støjdæmpende hegn på den nordlige side af Kollekollevej. Håber at bestyrelsen vil arbejde for, at der ses på flere alternativer end en mur som ved Birkedalshusene, f.eks. en glasvæg, så der kan komme lys igennem, da flere af husene ligger meget tæt på skel på den side af vejen, og en mur derfor vil komme til at skygge ret meget. Mener i øvrigt, at væggen bør placeres tættere på vejbanen, f.eks. mellem cykelstien og kørebanen, så opnås størst støjdæmpning, og muren behøver så ikke være 3 m høj. H. Riedel sagde, at det er taget il efterretning, og at han vil bringe det op på et møde, man skal have med kommunen så snart som muligt. J. Bilberg, Tk 52, spurgte til fældningen af de store træer på fællesarealerne hvornår der bliver plantet nye? V. Forchhammer svarede, at det bliver der formentlig her i efteråret, og de vil blive af en vis størrelse. O. Bjerregård, Sk 64, omtalte problemet med oversigtsforholdene i andet sving på Skolekrogen (ved indkørsel fra Skovlinien), idet beboerne, som her skal til venstre, ikke kan se trafikken, som kommer fra højre side p.g.a. en høj hæk på hjørnegrunden. H. Bak svarede, at bestyrelsen vil tage det op ved en besigtigelse med folk fra kommunen. N. Lønow, Sk 7, foreslog, at den rapport, som blev udarbejdet med hensyn til Energirenovering, lægges på vores egen hjemmeside, så den er lettere at finde, også fremover. J. Olsen meddelte, at det vil blive gjort. 5

6 H. Rostung, Tk 16, supplerede med at fortælle om sin egen deltagelse i projektet, og at rapporten var beregnet for de, som deltog og betalte herfor, men at kommunen har offentliggjort den. Et medlem spurgte om bestyrelsens indstilling til hegn uden beplantning foran. J. Bilberg, Tk 52, supplerede med, at flere beboere åbenbart ser stort på deklarationen og nævnte som eksempel en bestemt parcel, som p.t er i gang med at etablere hegn tæt ved skellet. Dirigenten påpegede det ønskværdige i, at generalforsamlingen holder sig til de principielle spørgsmål vedrørende servitutterne. S Henney svarede, at vi er klar over, at der er nogle grundejere, som enten tager for let på servitutterne eller ikke helt er klar over, hvad de beskriver. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op på det kommende møde og melde ud, hvad vi agter at gøre ved sagen. I øvrigt er det kommunen, som har påtaleretten over for grundejerne, men det er god skik at tale med de omkringboende og evt. tale med en fra bestyrelsen, inden etablering af hæk/hegn påbegyndes. Dirigenten bemærkede, at der kan være anledning til at gentage tidligere information om emnet. K.J. Simonsen, Lv 96, bemærkede, at de omtalte regler fremgår af foreningens hjemmeside (Ref.: under Værd at vide og Deklaration ). O. Bjerregård, Sk 64, bemærkede, at der er et serviceareal langs vejene på ca. 45 cm, der skal friholdes for hegn og beplantning af hensyn til kabler o.lign. Flere medlemmer udtrykte en positiv holdning til bestyrelsens tanker om at etablere en Facebookgruppe for Foreningens medlemmer. Dirigenten afsluttede debatten med at konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Gitte Nielsen (kasserer) fremlagde kort det reviderede regnskab. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet, så dirigenten konstaterede, det var godkendt enstemmigt. 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Kassereren gennemgik budgettet, som indebar det foreslåede kontingent på 550 kr. for det kommende år. L. Mortensen, Tk 54, revisor, bemærkede, at kontingentet kan blive for lille, da der skal findes en ny gartner. Niels Lønow, Sk 7, mente, at gartnerordningen bør i udbud, så vi får mindst tre tilbud. H. Riedel bemærkede, at den nuværende gartner vil være til rådighed indtil , så vores formue vil kunne dække evt. øgede udgifter indtil næste generalforsamling. S. Henney bemærkede, at næste års budget vil vise, om en kontingentforhøjelse er nødvendig. Det foreslåede kontingent blev vedtaget enstemmigt. 6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. Forslaget om en godtgørelse på op til 800 kr. pr. bestyrelsesmedlem vedtoges enstemmigt. 7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog syv medlemmer i stedet for de hidtidige seks, og forslaget vedtoges enstemmigt. 8. Valg af bestyrelse. Som foreslået af bestyrelsen, jf. indkaldelsen, blev Jan Olsen, Sk 54, og Henrik Riedel, Gk 19, genvalgt og Henrik Bak, Sk 101, samt Henning Rostung, Tk 16, valgt til bestyrelsen med akklamation. 6

7 9. Valg af to suppleanter Mads Nygaard Vedel, Sk 34, og Carsten Lerche Villadsen, Tk 12, blev foreslået som suppleanter. De blev begge valgt med akklamation. 10. Valg af formand. Som formand foreslog bestyrelsen genvalg af Stuart Henney, hvilket blev vedtaget med akklamation. 11. Valg af revisorer. De hidtidige revisorer Leif Mårtensson, Tk 54, og Flemming Kühn Pedersen, Tk 67, blev begge genvalgt med akklamation. 12. Eventuelt. J. Bilberg, Tk 52, bemærkede, at han ikke mener, at den store legeplads er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Han fremhævede en række konkrete forhold, som han ikke fandt i overensstemmelse med reglerne. S. Henney svarede, at bestyrelsen havde den opfattelse, at kommunens ibrugtagningstilladelse omfattede sikkerheden, men at forholdene ville blive vurderet endnu en gang. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Stuart Henney takkede for valget som formand og takkede Henning Rostung for effektiv ledelse af generalforsamlingen. Referent: Dirigent: Formand: Jan Olsen Henning Rostung Stuart Henney 7

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2015

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2015 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2015 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 27. oktober. Referatet

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling 25.10.2016 Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 25.10.2016 i Satellitten, Bymidten, lokale 4. 1. Valg af dirigent. Formanden, Henrik

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken 27. oktober 2015

Velkommen til Generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken 27. oktober 2015 Velkommen til Generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken 27. oktober 2015 Dagsorden (kun beretningen i PowerPoint): 1: Valg af dirigent. 2: Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

GF Potentilvej Generalforsamling tirsdag, d.12.04.2005, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek.

GF Potentilvej Generalforsamling tirsdag, d.12.04.2005, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Generalforsamling 2005 GF Potentilvej Generalforsamling tirsdag, d.12.04.2005, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Repræsentanter for 31 af 35 huse var til stede ca. 61 personer i alt. Tilsendte dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE

GRUNDEJERFORENINGEN MADS'S PLANTAGE Referat af Ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og referent John Norup valgt. Tid: lørdag, den 31. maj 2014, kl. 10. Sted: 2. Formandens beretning Vedligeholdelse af foreningens veje. En af bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 29. OKTOBER 2001. Indbrud

1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 29. OKTOBER 2001. Indbrud Grundejerforeningen December 2001 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 29. OKTOBER 2001 Generalforsamlingen fandt sted i Multisalen på Værløse Bibliotek, 40 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 24. marts 2009.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 24. marts 2009. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 24. marts 2009. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Tjørnehøjskolen, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere