GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLlNGSREFERAT"

Transkript

1 Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal K0benhavn K Tlf Ejendomsadministrationen: Fax Telefontid hverdage Giro Telefax CVR Nr GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Ar 2010, torsdag den 18. marts kl afholdtes ordincer generalforsamling i AlB Memtmestergarden. Generalforsamlingen afholdtes i Kulturhus Bispebjerg Nord Vest, Tomsgardsvej 35, 2400 K0benhavn NV. Til stede var: Endvidere deltog: 28 andelshavere, heraf 9 ved fuldmagt. Advokat Nicolai Gi0desen fra administrationen. Der foretoges f01gende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 3. ForelCEggelse af arsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskab. 4. ForelCEggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel CEndring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. a) Bestyrelsen stiller forslag om renovering af legeplads. b) Bestyrelsen stiller forslag om maling af vinduer. c) Bestyrelsen stiller forslag om vedtcegtscendring. 6. Valg af formand for bestyrelsen. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Foreningens formand Nana Daugaard b0d velkommen. Ad dagsordenens punkt 1. - Valg af dirigent og referent. Til dirigent valgtes Nicolai Gi0desen, som efter foresp0rgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2 Advokat, IDoderet for Hojesteret Generalforsamlingen godkendte enstemmigt at fortscette, selvom mindre end 1/5 var m0dt Samtidig valgtes Nicolai Gi0desen til referent Ad dagsordenens punkt 2. - Godkendelse af bestyrelsens beretning. Bestyrelsesmedlem, Mads Lykke Nielsen gennemgik den udsendte bestyrelsesberetning, som herefter enstemmigt blev godkendt. Ad dagsordenens punkt 3. - Forelceggelse af regnskab og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af arsregnskabet. Nicolai Gi0desen gennemgik arsregnskabet for 2009 i hovedposter, Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet udviste et overskud f0r afdrag og afskrivninger pa kr ,- og efter afskrivninger og afdrag, bl.a. afdrag pa kreditforeningslanene pa kr ,- udviste regnskabet herefter et likviditetsmcessigt underskud pa kr ,- Andelsvcerdien var pa grundlag af en valuarvurdering af faldet en smule fra 76,33 til 75,27, svarende til kr ,54. I 0vrigt bemcerkede Nicolai Gi0desen, at foreningen havde en star formue og god 0konomi. Herefter blev arsregnskabet enstemmigt godkendt Ad dagsordenens punkt 4. - Forelceggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel cendring af boligafgiften. Nicolai Gi0desen gennemgik budgettet for 2010, som indebar ucendret boligafgift i forhold til de nuvcerende betalinger, idet boligafgiften, som besluttet pa en tidligere generalfarsamling, var steget 5% fra Prioritetsydelserne blev dr0ftet, bl.a. sp0rgsmalet om betaling af afdrag. En af de tilstedevcerende fandt, at det var fornuftigt at betale afdrag pa prioritetsgcelden og andre tilkendegav, at det ikke var n0dvendigt, og at det ikke nyttede at bringe gcelden ned og andelsvcerdien op, da det i forvejen var svcert at scelge andelslejligheder til fuld pris. Derimod var det vigtigt at holde boligafgiften i ro og pa et tidspunkt at lcegge kreditforeningslanene over i en lcengere rente. Bestyrelsen forudsattes saledes bemyndiget til at konvertere de 2 kreditforeningslan, nar bestyrelsen i samrad med administrationen sk0nnende det fornuftigt. Med disse bemcerkninger blev budgettet enstemmigt godkendt.

3 Advokat. m0deret fo r H0jesteret Ad dagsordenens punkt 5. - Indkomne forslag. Fra bestyrelsen forela f01gende 3 forslag: A. Bestyrelsen stiller forslag om renovering af legeplads. Nana Daugaard fremlagde forslaget om renovering af legeplads til ca. kr , Flere til bud ville blive indhentet, og det var hensigten at placere den mellem blok A og B. Endvidere forela forslag fra Anita Juhl om reklamefinansiering af en legeplads. "Reklamelegeplads, der er gratis for beboerforeningen i stedet for at selv at betale." Bestyrelsen havde regnet ud, at 7 ars betaling af service til det firma, som skulle foresta indretning af den reklamefinansierede legeplads, ville koste foreningen ca. kr ,- og derfor var det maske ikke nogen god ide. Andre af de tilstedevrerende tilkendegav, at bestyrelsen burde overveje andre tilbud og maske fa selve driften finansieret af reklamer. Bestyrelsen havde ogsa drelftet sp0rgsmalet om gavlreklamer, men det var nok ikke muligt, da der var vindue i den ene side af gavlen. Generalforsamlingen tilkendegav ved en vejledende afstemning med 8 stemmer for, at reklamer var en god ide, idet 3 tilkendegav at det var en darlig ide. Herefter besluttede generalforsamlingen med aile stemmer for, undtagen 2 imod, at bemyndige bestyrelsen til at etablere legepladsen, saledes som foreslaet af bestyrelsen inden for en ramme pa ca. kr , En af de tilstedevrerende opfordrede bestyrelsen til at antage en legepladskonsulent. B. Bestyrelsen stiller forslag om maling af vinduer. Bestyrelsen oplyste, at der var tale om en samlet maleristandsrettelse af vinduerne, idet vinduerne strengt taget burde males hvert 5 ar. Mads Lykke Nielsen oplyste, at bestyrelsen sam men med administrationens byggetekniske afdeling havde indhentet 3 tilbud, som la mellem kr. 1,2 og 1,9 million ink!. moms og omkostninger. En af de tilstedevrerende fandt, at de vinduer han havde kendskab til, ikke trrengte til maleristandsrettelse, men bestyrelsesmedlem, Dorit Petersen oplyste, at hun havde vreret med rundt og se nogle af vinduerne som trrengte, isrer mod Tomsgardsvej. Muligvis kunne handvrerkerne n0jes med at bruge lift, men det lavestbydende firma havde selv stillads, som de kunne udnytte. En anden af de tilstedevrerende henstillede, at vinduerne og deres glideskinner blev smurt.

4 Advokat, m0deret for H0jesteret Satremt handvcerkerne benyttede stillads burde det kombineres med tyverisikring. Oorit Petersen bekrceftede pa forespl2lrgsel, at vinduerne ville fa samme farve som hidtil. Herefter blev bestyrelsens forslag enstemmigt godkendt. C. Fra bestyrelsen forela forslag om cendring af vedtcegternes 3: Til vedtcegternes 3, 1. punktum, der er salydende: "Som medlem kan optages enhver, der beb~r, eller som med bestyrelsens godkendelse samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i ejendommen." tilf0jes: "... eller som har overtaget lejligheden pa tvangsauktion, idet auktionskl2lber er forpligtet til at viderescelge lejligheden inden 6 maneder fra overtagelsen, satremt auktionsk0ber ikke selv flytter ind i lejligheden, jfr. under aile omstcendigheder vedtcegternes 15." Nicolai Gi0desen henviste til en landsretsdom, som forhindrede en bank i at k0be en pantsat andelslejlighed pa tvangsauktion og oplyste, at han havde anbefalet vedtcegtscendringen, da det ville lette andelshavernes belimingsmulighed og salgsmulighed, idet bankerne saledes kunne paregne at fa lov til at overtage en pantsat andelslejlighed og derefter viderescelge den. Forslaget blev enstemmigt godkendt, men da forslaget krcevede kvalificeret flertal og 2/3 af medlemmerne ikke var reprcesenteret pa generalforsamlingen, kunne forslaget fl2lrst vedtages endeligt pa en ny generalforsarnling med 2/3 af de fremml2ldte, uanset hvor fa der ml2ldte. Forslag fra bestyrelsen om at hundetoilet nedlcegges var udsendt: Oorit Petersen oplyste, at hundetoilettet ikke blev brugt, og at pladsen bedre kunne bruges til f.eks. et abent knallertskur, som dog kun kunne blive 3 x 2 meter. Sp0rgsmalet blev indgaende drl2lftet, idet andre mente at der var mere behov for et barnevognsskur eller cykelskur, ligesom knallerterne evt. kunne parkere pa MC p pladsen eller ved gavlene ud mod Ml2lntmestervej. Oet blev prceciseret, at knallerter ikke ma genere i garden, men at det ville vcere vanskeligt og dyrt at opscette en port ind til garden, og at medlemmerne var velkomne til at fremscette et forslag herom pa en senere generalforsamling. Oorit Petersen opfordrede beboerne til at ringe til politiet, hvis de konstaterede mistcenksom adfcerd pa ejendommen, ligesom der burde ryddes op i beholdningen af cykler, som ville blive fjernet pa bestyrelsens foranledning, nar bestyrelsen pa et tidspunkt havde opsat eller udsendt et varsel herom. Pa foranledning af Nana Oaugaard besluttede generalforsamlingen at nedlcegge hundetoilettet og overlade til bestyrelsen at finde en Il2lsning med stl2lrst muligt skur

5 Advokat. ffi0de ret for H0jesteret og mulighed for knallertparkering, hvilket aile stemte for, undtagen 1 som stemte hverken for eller imod. Ad dagsordenens punkt 6. - Valg af formand for bestyrelsen. Til formand for bestyrelsen genvalgtes enstemmigt: Nana Daugaard, Memtmestervej 36, 2. tv. (2 ar) Ad dagsordenens punkt 7. - Valg af medlemmer til bestyrelsen. Til bestyrelsen genvalgtes og valgtes enstemmigt: Michael Kristensen, Tomsgardsvej 2, 3. tv. (2 ar) Leah Bentzen, Tomsgardsvej 16, 2. tv. (2 ar) Herudover bestar bestyrelsen af: Dorit Petersen, Tomsgardsvej 16, 2. tho Mads Lykke Nielsen, Tomsgardsvej 20, 3. th o Ad dagsordenens punkt 8. - Valg af 2 suppleanter. Til henholdsvis 1. og 2. suppleant genvalgtes enstemmigt: Signe Vind, Memtmestervej 32, 2. th o Jesper 0sterbye, M0ntmestervej 38, 1. tv. Ad dagsordenens punkt 9. - Valg af revisor. Til revisor genvalgtes enstemmigt: BOO (tidligere RSMPlus) Statsautoriseret Revisionsaktiesselskab Havneholmen K0benhavn V Ad dagsordenens punkt Eventuelt. En af de tilstedevcerende patalte at Clorius malerne var sat ovenpa de gamle malere, og at det sa grimt ud. Nana Oaugaard oplyste, at sp0rgsmalet skulle behandles pa nceste bestyrelsesm0de og opfordrede generelt beboerne til at sende til bestyrelsen med foresp0rgsler, kritik og gode ideer, og ellers kunne henvendelserne afleveres skriftligt til vicevcerten. Nar beboere henvendte sig ville de fa oplyst datoen for nceste bestyrelsesm0de.

6 Advokat, moderet for Hojesteret Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for dens store arbejde og bestyrelsen mindede om den faste kontortid 1. tirsdag i hver maned fra kl og henviste i 0vrigt til foreningens hjemmeside Generalforsamlingen blev hcevet kl d "\ Rjgent Som formand: Nicolai Gi0desen NG/hj

GENERALFORSAMLlNGSREFERA T

GENERALFORSAMLlNGSREFERA T Ar 2002, mandag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinaer generalforsamling i Andelsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirken, Magevej 33, 2400 KI2Jbenhavn NV. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere