Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere"

Transkript

1 IFS, Interessegruppen For Socialpsykiatrimedarbejdere 18. marts 2015 v/ Louise Brückner Wiwe

2 Kl Louise Generalforsamling Middag Kl Louise

3 Hvad laver jeg her?

4 Det kan vi ikke nå, så jeg håber min vinkel giver mening. Socialpsykiatrimedarbejdere gætter jeg på. Vi ringede og spurgte: Ledere Sosu-hjælpere Sosu-assistenter Pædagoger psykologer Sygeplejersker m.v.

5 Jeg har fungeret i neuropsykologien siden 1991 Blev specialist i (voksen) neuropsykologi i 2000 Blev supervisor i neuropsykologi i 2002 Blev supervisor i psykopatologi i 2006 Blev specialist i psykopatologi i 2013 Har siden 2000 fungeret i retspsykiatrien, halvtids til 2008 Har fra været chefpsykolog på Aleris-Hamlet Har siden juni 2010 haft egen praksis Brückner Praksis, Aarhus Blev i 2014 VISO-leverandør Særinteresser: hjernen Unge, kriminelle, anden etnisk herkomst end dansk, misbrugere sære mennesker Danmarks 1-2% dårligst fungerende mennesker

6 Omlægninger Hjemtagninger Økonomi Borgere og pårørende presses ud over kanten Redefinering af opgaver i botilbud ( revl og krat -institutioner) Massivt misbrugende borgere, der kan ødelægge alt Økonomi Hvor er borgerne henne i alt dette her, hvor er retten til at blive? Sagsbehandlerne sagsbehandleren sagsbehandlerne Økonomi Rehabilitering og recovery, er det ikke det vi hele tiden har gjort? Økonomi Økonomi

7 En glad, men presset mand Bekymret for borgerne Bekymret for alt det der sker Bekymret for de svageste, der ikke kan kæmpe selv Jeg er også bekymret for de svageste, der ikke kan kæmpe selv. Det er vi vel alle, men jeg vil gerne, at vi er det mere kvalificeret.

8 1. Borgerudredninger/beskrivelser der bidrager til overblik og argumentation for tilbuds relevans og nødvendigheden i at sige nej tak 2. Forløbsbeskrivelser fra hjemmeside til indflytning, faldgruber og overvejelser ift. målgruppe 3. Den nye institutions-/bosteds-borgergruppe og hvad man som institution kan bidrage med 4. Overvejelser om rehabilitering og recovery samt øvre grænser herfor

9 Socialpsykiatri, hvad er det?

10 Sociale tilbud der tilbydes indenfor psykiatriens rammer. de sociale tilbud som ydes borgere med sindslidelser, som ikke kan få deres behov opfyldt i de eksisterende tilbud. Socialpsykiatrien blev med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 helt primært en kommunal opgave, idet kommunerne både har myndigheds-, forsynings- og finansierings-ansvaret. Tilbuddene omfatter primært botilbud af forskellig slags, være- og aktivitetssteder, beskyttet beskæftigelse og kontaktpersonordning, og de etableres i henhold til Servicelovens bestemmelser ( ) i lighed med tilbud til andre handicapgrupper. Socialpsykiatriens rolle har traditionelt set været at træde til med tilbud, når psykisk lidelse var blevet en realitet i personens liv og kun i forhold til voksne fra 18 år og opefter. Den primære målgruppe var fra starten borgere med psykiske/psykiatriske lidelser, som ikke uden støtte kunne få hverdagen til at fungere.

11 Socialpsykiatrien blev etableret i starten af 1990 erne. Den opstod i forlængelse af en af-institutionalisering af psykiatrien i slutningen af 1980'erne, der skete for at fremme borgernes inklusion i lokalsamfundet. Det betød, at mange sengepladser blev nedlagt og at socialpsykiatrien blev en realitet i amter og kommuner. Samtidig med, at kommunerne blev inddraget, voksede den politiske opmærksomhed og interesse for området. Det kom blandt andet til udtryk ved en folketingsdagsorden i 1991 om forbedring af sindslidendes levevilkår gennem øget ambulant behandling og flere bo- og omsorgstilbud. Den såkaldte "Storbypulje" blev etableret i 1993 og pengene blev brugt til at etablere tilbud som: væresteder, botilbud og støtte- og kontaktpersonsordninger. Siden er fulgt flere initiativer fra regeringer, ministerier og styrelser. I 1995 var der etableret botilbud i alle regioner. I 1998 blev Serviceloven vedtaget og med denne fulgte tilbud til borgene om individuelle handleplaner. Begyndelsen på socialpsykiatri var på mange måder kendetegnet ved summen af de tilbud, der var til mennesker med sindslidelser, snarere end som et fagområde med udgangspunkt i den enkeltes behov og menneskerettigheder.

12 Omkring år 2000 udfordrede især bruger- og pårørendeorganisationer den gængse forestilling om, at sindslidelser er kroniske. Internationale undersøgelser - primært i forhold til personer med diagnosen skizofreni dokumenterede, at over halvdelen af denne gruppe havde mulighed for at komme sig helt eller delvist af deres sygdom også kaldet recovery. Recovery, som altså dækker over den proces det er at komme sig efter psykisk sygdom, var med til at skabe et paradigmeskift i psykiatrien og i socialpsykiatrien med en øget erkendelse af et behov for en mere systematisk faglig interesse for brugernes/patienternes udviklingspotentialer. Erkendelsen af, at psykiske lidelser ikke længere er kroniske har haft indflydelse på selve tilgangen til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser.

13 Samtidig med, at recoverytilgangen voksede frem, begyndte man også at tale om rehabilitering. Recovery og rehabilitering er en slags yin og yang. Rehabliteringsbegrebet dækker over bedringsprocesser en samarbejdsproces mellem borgeren, pårørende og fagfolk, hvor formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering indebærer et helhedssyn og en koordineret indsats for den enkelte borger. Patricia Degan (1988) skelner mellem rehabilitering og recovery på denne måde: "Recovery er den enkelte brugers egen gennemlevede proces, mens rehabilitering refererer til de værktøjer og støtteforanstaltninger som de professionelle stiller til rådighed. Rehabilitering kan siges at bestå af følgende nøgleelementer: Brugerens egen indsats, planlagte og målrettede processer, tidsafgrænsning, samarbejde og koordination, mindst mulig professionel intervention, selvstændighed og deltagelse.

14 1. januar 2007 kom kommunalreformen. Kommunerne fik nu det fulde ansvar for socialpsykiatrien i forhold til myndighedsudøvelse, forsyning og finansiering. Misbrugs- og hjemløseområdet blev samtidig en kommunal opgave. Kommunalreformen anslår, at regioner og kommuner sammen skal udarbejde sundhedsaftaler, som efterfølgende skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Via sundhedsaftalerne skal det gøres klart, hvordan samarbejdet i regionen skal foregå omkring borgere med sindslidelser. Alle regioner skal desuden udarbejde psykiatriplaner. VISO blev dannet i 2007, med amternes nedlægning. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.

15 Skrevet af Johanne Bratbo (min tidligere chef, formand for psykologforeningen, men hvornår?) Og lidt Jens Mogensen (min nuværende chef i VISO).

16 Rehabilitering kan siges at bestå af følgende nøgleelementer: Brugerens egen indsats, planlagte og målrettede processer, tidsafgrænsning, samarbejde og koordination, mindst mulig professionel intervention, selvstændighed og deltagelse.

17 Hvilke?

18 Jeg har to kæpheste (mindst.) Samarbejdet tager vi før middagen Borgeren tager vi efter middagen

19 Målgruppehysteri (bliver et af årets nye ord) Hvis vi kun vil det publikum vil, vil vi ingenting. Hvis vi vil være noget for alle, bliver vi til sidst ikke noget for nogen. Tilbage til langsomheden! TING TAGER TID (Louise) Flemming Friborg, direktør, Glyptoteket

20 Borger skal placeres ved botilbud. Husk i det følgende at min virkelighed er de virkeligt bøvlede sager og tage det I kan bruge!

21 Rehabilitering kan siges at bestå af følgende nøgleelementer: Brugerens egen indsats, planlagte og målrettede processer, tidsafgrænsning, samarbejde og koordination, mindst mulig professionel intervention, selvstændighed og deltagelse.

22 Når man kan udgangspunkt i sit eget, og spørge ind til specifikke problemstillinger, man står i SELV. FACEBOOK spørgegruppe, var der de virkelig rykkede. Casebaseret undervisning teori flettes med praksis. REDSKABER efterspørges hver gang jeg er ude. Den type borgere, jeg skal klæde andre på til findes der ikke redskaber til. Der er den enkelte medarbejde redskabet og medarbejderne omkring borgeren er dem er udfærdiger BOGEN om borgeren.

23 PÅSTAND: Specialister bliver der stadigt færre af og dem der virkelig kan noget er dyre. PÅSTAND: der er langt mellem de gode beskrivelser Det ville være skønt om tilbud fik en egen stolthed i at blive/være gode til at læse om deres borgere at beskrive deres borgere at skrive om deres borgere At forberede sig på specialisters komme Så ville specialister kunne nå flere, og noget ville løse sig af sig selv, så specialist-magi ikke er nødvendig! Det er helt nødvendigt ift. rehabilitering og recovery.

24 Boksmodellen

25 Hjerne IQ Kognitiv formåen Eventuelle skader på hjernen Opvækst, tilknytningsfigurer og traumer Personlighed Psykiatrisk lidelse Pågående misbrug

26 Baggrund - dispositioner - tidlige år, udvikling - tidlige år, socialt (traumer og netværk) IQ Personlighed Psykiatri Kognition Helbred Misbrug Hvad er min opgave? Kriminalitet

27 Hvad har I adgang til og hvad er vigtigt for Jeres praksis?

28 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet Hvad ved man om familie og pårørende Hvor veluddannede er de? Hvad er deres værdier? Skal kulturel baggrund tænkes ind? Hvilke forventninger er der til borgeren? Hvilke forsvarsmekanismer anvender de?

29 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet Hvad har de i familien? Psykoser Maniodepressive psykose, Skizofreni Affektive tilstande Depression og angst Personlighedsforstyrrelser Udviklingsforstyrrelser Misbrug PTSD hos familiemedlemmer

30 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet Hvad har borgerens hjerne været udsat for? Opvækstvilkår Omsorgssvigt Psykisk Fysisk Seksuelle Traumer Alder ved skade Art (dødsfald, overgreb, brand osv.) Mange skift Flyttet meget Mange skoler Forældres partnere Hvordan har man tacklet kriser

31 Hvor sårbare spædbørn er?

32 Herved indlæres / erhverves: Evne til at knytte sig til andre At kunne indleve sig i andre Udvikle skam og skyldfølelse Koncentrationsevne Normale hæmninger UDVIKLES I 0-3 ÅRS ALDEREN I DEN NORMALE, DAGLIGE MOR/BARN-KONTAKT.

33 Menneskets barn er nødt til at fødes for tidligt, fordi dets hjerne vokser så meget i de første 3 år, at det har 80% af voksenvægten i 3 årsalderen. Men venter moderen så længe med at føde barnet, så det ikke er så sårbart, kan det ikke komme ud, da dets hoved er for stort. Det betyder at barnets nervesystem er ekstremt sårbart og mere afhængigt af nærværende omsorgspersoner end noget andet væsens. Kontakt og berøring er det væsentligste.

34

35

36

37

38

39 En almindeligt fungerende mor vil Skabe et stabilt indfølende og korrekt aflæsende miljø for barnet Søge at få dets opmærksomhed Lege med det Holde om det Tale med det Berolige det Give relevante tilbagemeldinger på dets udbrud (tolke gråd, sult, søvnighed, vrede, glæde osv. korrekt)

40 At have øjenkontakt At have social kontakt At mærke sig selv At aflæse sig selv korrekt Følelsesmæssig og erkendelsesmæssig proportionssans Skelne mellem fantasi og virkelighed (løgnens vugge) Opfatte nuancer og blandede følelser Tryghed og empati At koncentrere sig om andre mennesker i længere tid Følelsesmæssig binding til andre At det kan stole på andre At andre løser problemer/opfylder behov

41 Understimulation giver for lav aktivitet, hvilket fører til at barnet konstant søger selv at skabe aktivitet ved at være hyperaktivitet samtidig med at det ikke kan bremse sine aggressive følelser og impulser. Barnet kopierer moderens mønstre og er hun depressiv med lav aktivitet i venstre frontallap kan det ses afspejlet i barnets hjernemønstre og adfærd.

42 Barndommen varer i generationer

43 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet Borgerens livsforløb Pårørendes bidrag Forsøg på selvstændig livsførelse Institutionstilknytninger Hvad har andre erfaret? Institutionsanamnese Hvad har virket og hvad har ikke virket? Livslinje særligt sårbare perioder?

44 Her skal man dog medtænke at hjernen forud for skaden kan have haft meget forskellige vilkår. Forældres og omsorgspersoners indsats i de tidlige år er afgørende for hjernens formåen.

45 Basis for evne til at fokusere og fastholde opmærksomhed Basis for personligheden Basis for empatiformåen Basis for evne til selvberoligelse Basis for mentaliseringsevne Basis for konsekvensberegning Basis for risikovurdering Basis for alle varianter af psykiske lidelser Basis for mange af de neurologiske og autistiske forstyrrelser (OCD, Tourette, NLD, GUF og GUA)

46 TIDSPUNKT I LIVET ER AFGØRENDE FOR HJERNESKADERS FØLGER. 0-3 år, alle motorveje til frontallapperne tegnes op og de væsentligste bropiller etableres. 3-7 år, relations-sidevejene asfalteres. 7 år til pubertet, der tromles, sættes autoværn op og males hvide striber. pubertet, der ryddes op efter vejarbejdet, alle sideveje, der ikke blev asfalteret sorteres fra, og vejens kvalitet afprøves for alvor. pubertet til færdig hjerne, gid nogen havde lavet de veje ordentligt fra starten års alderen, der gennemføres lidt reparationer af huller, det næste lag asfalt gør vejgrebet bedre. Er det en tysk autobahn, en enkelt Storebæltsbro, smalle brolagte, ensrettede gader eller junglestier med usikkert forløb og usynlige kanter?

47

48 Påstand: Kun når det var helbreds- eller relationstruende. Og du har endda fuldgod hjerne!

49 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ ( harddisc ) Personlighed Psykiatri Kognition Helbred Misbrug Er IQ påvist ved psykolog? Er IQ-profilen meget skæv? Hvad siger dagligdagen? Hvilke mål har I uden testning? Familiens IQ Skolegang Uddannelsesforsøg Erhvervstilknytninger Interesser/hobbies? Kriminalitet

50 Der er mange meninger om hvad intelligens er, og om hvordan man måler den. IQ er den klassiske måde at måle intelligens på. Intelligens: Evnen til effektivt at tilpasse sig sine omgivelser, enten ved at ændre sig, ændre omgivelserne eller finde nye omgivelser.

51 Under IQ 70: Meget lavt IQ 70-90: Lavt IQ : Normalt IQ : Højt IQ 130 og derover: Meget højt (Mensa kræver IQ > 130) ICD-10: normal IQ Inferiør/debil: IQ Let mentalt retarderet: IQ 50-69

52 IQ UDVIST OVER LIVET Baggrund (hvad har de at gøre godt med generelt?) Hvordan har forældre og søskende klaret sig? Hvordan har skolegangen været Specialundervisning? Hvor mange års skolegang Var der fag de holdt af hvorfor, hvorfor ikke? Hvad ville de gerne være? Anden uddannelse, hvordan er det gået? Kørekort Militæret Indlærings situationers krav, hvordan har de honoreret dem? Ansættelser? Fritidsliv (afspejler både intelligens og generelt overskud)?

53 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition ( styreprogrammer ) Helbred Misbrug Kriminalitet Hvad er kognition? Vågenhed/arousal/energi (for lidt/for meget) Sansning/integration Tempo Spændvidde Koncentration/opmærksomhed Indlæring verbalt/visuelt Hukommelse verbalt/visuelt Eksekutivt, eller frontalt Mentalisering/selvvurdering Justering/udvikling

54 Kognition betyder tænkning Kognitive funktioner er tænkningens byggesten Kognitive funktioner omfatter evnen til at sanse, være opmærksom, indlære, huske, bearbejde information og løse problemer De kognitive funktioner kan påvirke af mange forhold Alle mennesker har kognitive styrker og svagheder Kognition er ikke det samme som intelligens, men kognitive vanskeligheder kan hæmme en persons evne til at udnytte sin intelligens. Louise Meldgaard Bruun og Krista Nielsen Straarup

55 Kognitiv vanskelighed Koncentrationsbesvær Opmærksomhedsproblemer Vanskeligheder med igangsætning Nedsat mentalt tempo Symptom oplevet indefra Jeg kan ikke følge med i samtalen. Jeg kan ikke fastholde mig selv i hele mødet. Jeg kan ikke komme i gang med.. Jeg kan ikke gøre det så hurtigt, som det forventes af mig. Symptom oplevet udefra Han hører ikke efter, hvad man siger til ham. Han virker uinteresseret eller negativt indstillet/ Umotiveret. Han har ikke lyst, selvom han selv var med til at bestemme. Han er langsom og doven eller forsøger bevidst at obstruere.

56 Eksekutive vanskeligheder Defineret ved en samling processer, der håndterer, kontrollerer og styrer kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner, især i forbindelse med ny problemløsning. Kolde (dorsolaterale) Ikke affektiv tænkning, arbejdshukommelse, vedvarende opmærksomhed og organisering, strategisk planlægning, målsætning og opfølgning samt kognitiv fleksibilitet. Varme (orbitofrontale) Affektpræget tænkning og omfatter impulsivitet, responshæmning, følelsesmæssig regulering, empatiske tænkning og moralsk dømmekraft, herunder er de bunden i konsekvensberegning og risikovurdering, selvvurdering, social aflæsning og timing samt evne til at mærke skam og skyld.

57 SELV OG ANDEN: At se sig selv udefra og andre indefra Evnen til at opfatte ydre adfærd som udtryk for indre tilstande (f.eks. tanker, følelser, håb, intentioner, drømme) At forstå misforståelser ( er det her rigtigt eller bare min fantasi? )

58 Det indre er lig det ydre : Følelser og tanker er alt for virkelige, det indre har kraft som det ydre ( jeg føler du hader mig, derfor hader du mig) Intolerant over for alternative perspektiver ( jeg ved det er sådan, ingen skal fortælle mig noget andet ), ikke plads til tvivl, mangel på fleksibilitet Generaliseringer, sort-hvid tænkning ( alle mænd er idioter ) Situationelle/fysiske faktorers påvirkning ( det er kommunens skyld, at jeg har det som jeg har det ) Fokus på uforanderlige personlige egenskaber ( dum, doven ) Negative tanker rettet mod selvet er ALT FOR VIRKELIGE

59 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Husk udtrætning Misbrug Kriminalitet Hvad har hjernen været udsat for? Hvor skadet er hjernen? Kromosomfejl Hjerneskade (hvornår?) Udvikling Psykomotorisk (fin og grov) Sproglig udvikling (forstå og tale) Har hjernen nogensinde haft en chance? Misbrug, stress og sygdom under graviditet Misligehold og mishandling Tegn på fejl ved hjernen Feberkramper Absencer Epilepsi Stofskifte Påvirkethed aktuelt Psykosocialt Misbrug Medicin Smerter

60 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Kognition Alle har personlighed Dannet i udveksling med omgivelserne. Husk temperament og socialiseringbehov. Personlighed Helbred Husk at bemærk, hvad de nogensinde har kunnet. Psykiatri Misbrug? Kriminalitet

61 Fortæl din sidemand, hvad du tror andre vil sige om dig, hvis de skal beskrive dig som person.

62 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Trækkene skal forstyrre personen i at fungere Trækkene skal have været der siden tidlig pubertet Trækkene har typisk givet tydelige problemer fra selvstændighed blev mest påkrævet. Præget af umodne forsvarsmekanismer..

63 Personale Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Maibrit X X Kurt Peter* Janne X X X X X Karen X Dorte* X X Benthe Ulla X X X X X

64 Baggrund - dispositioner - tidlige år, udvikling - tidlige år, socialt (traumer og netværk) IQ Personlighed Psykiatri Hvilke diagnoser har I? Hvad er min opgave? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet

65

66 Hvad er misbrug? Husk alle former for misbrug mad, andre, penge, sig selv. Husk summen af misbrug er ofte konstant, men misbruget får over tid, forskellige ansigter.

67 Misbrug er længerevarende afhængighed af stoffer, hvis mængdeindtagelse ikke kan kontrolleres, og som overstiger mængder, der skønnes normale i kulturen. Stofferne giver en beruselse, hvorved misbrugeren kan leve i sin hverdag i en rus og dermed undgå smerter eller at konfrontere personlige og sociale problemer. Når stofindtagelsen giver enten psykiske, fysiske eller sociale komplikationer i hverdagen, kan man tale om overgang fra stofforbrug til stofmisbrug. Sundhedsguiden

68 Dulme-dæmpe. Fremme-forstørre. Hvad som helst, bare det virker - ikke engang relation til sit stof. Hvad var bedst /det foretrukne og hvorfor? Var han for dum til at kunne finde ud af andet så er det måske nemmere at hjælpe ham.

69 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet Kongevejen til personlighed og intellekt/kognition/empati Hvad siger kriminaliteten om IQ og kognition? Hvad siger kriminaliteten om personlighed og empati? Hvad er kriminaliteten tilknyttet/i hvilke sammenhænge opstår den? Hvornår startede det? Hvad har kunnet forhindre/forstærke den?

70 Baggrund dispositioner tidlige år ungdom og voksenliv IQ Personlighed Psykiatri? Kognition Helbred Misbrug Kriminalitet Hvad er din opgave? Simpelt spørgsmål. Svært at svare på. Et spørgsmål der er kilde til megen vrede, primitive forsvarsmekanismer og selvransagelse, hvor livsindstilling og menneskesyn sættes på prøve. Des mere løst det er defineret, des mere professionel er man nødt til at gå til opgaven. Louise Brückner Wiwe

71 Baggrund Overvejelser om rehabilitering og recovery samt øvre grænser herfor IQ Personlighed Psykiatri Kognition Helbred Misbrug Hvad er min opgave? Kriminalitet

72 Overvejelser om rehabilitering og recovery samt øvre grænser herfor Hvis man ikke tager sig god tid her, så svigter man alle involverede.

73

74 Nødvendiggjort justeringer i dit daglige arbejde? Er der noget du vil undersøge nærmere? Er der noget du vil gøre anderledes fremover?

75 Louise Brückner Wiwe

76 Louise Brückner Wiwe

77 Tak

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere