Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: Mail: Souschef: Åbningstid:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00"

Transkript

1 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: Mail: Souschef: Åbningstid: Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj 2009 Dato for tilsynsbesøg 2010: 9. juli 2010, Tilstede ved tilsynet: Leder: Steen Noer Forældrerepræsentant: Elisabeth Krak Medarbejderrepræsentant: Henrik Hansen Faglig konsulent: Lene Elleby Pedersen 1

2 Antal Børn i alt: Vuggestue: Børnehave 2009: 26 (30) 2010: 26 Antal personaletimer: Pædagoger 2009: : 87 Medhjælpere/PGU 2009: : 68 Fritidsordning: Andre: Pædagogstudernde 2010: Bemærkninger til personalesituationen: Det bliver økonomisk en hård periode for os når vi skal have en studerende, det faste personale har været nødsaget til at gå ned i tid og rykke rundt på timerne. I forhold til at være uddannelsesinstitution er det for meget med to studerende på en gang, vi har haft en PAU elev og pædagogstuderende samtidigt det er vores hus for lille til. At være vejleder for PAU elverne var i den første praktikperiode usikkert, idet forventningerne ikke var kendte og synliggjort. Dette blev bedre efter deltagelse i PAU vejlederuddannelsen, det er positivt at modtage elever, spændende at de er så forskellige. Som vejleder ville det være en støtte at deltage i et netværk. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse: Beskriv kort personalets sammensætning uddannelsesmæssige baggrund? En pædagog har taget PAU vejlederuddannelsen, Hvilke kurser har personalet deltaget i det sidste år? Udover deltagelse i uddannelsescenterets pædagogiske cafeer har vi ikke været på kurser. Foreligger der en uddannelsesplan for personalet? Nej. Børn med særlige behov: Specialpædagog: 2009: Et barn med muskelsvind, to børn med fokus omkring kontakt og trivsel. Arbejder med sproggruppe i samarbejde med Mona fra PPR. Arbejdet meget med at dele børnene op i mindre grupper omk. forsk temaer. Hver enkelt barns udvikling og trivsel følges ud fra skemaer, i relation til læreplanen. 2010: To drenge tildelt hver 15 timer. De tildelte ressourcer bruges til afklaring i forhold til børnenes vanskeligheder dette sker i samarbejdes med PPR og forældre. 2009: Dreng med muskelsvind 15 timer om ugen (kørestol) kan gå selv usikkert, kan ikke selv komme op. Holdning: Godt for de øvrige børn at opleve en der har særlige behov. 10 timer fra akutpuljen til barn med sprog og adfærdsmæssige problematikker i 2 måneder. 2

3 2010: 2x15 specialpædagogtimer fra specialpædagogisk team. Hvordan tilgodeses børn med særlige behov 2010 jf. virksomhedsplan: Vi samarbejder tværfagligt for at få sparring. Der er et tæt samarbejde med Tale- Hørekonsulenten i forhold til sprog. I dagligdagen er vi opmærksomme i forhold til de enkelte børn, vi reagerer på børnenes signaler. Børnene tages op til dialog på personalemøder, er der noget der undrer os snakker med forældrene. Vi prøver at se det enkelte barn, siger godmorgen hver dag til de enkelte børn og deres forældre, det er vigtigt det enkelte barn ses hver dag, forældre ved tilsynet bekræfter at det gør de, samt at de også gode til at sige farvel og blive fulgt til dørs, der er ingen der får lov til at gå ud af lågen uden der er sagt farvel. Vi forsøger at afslutte dagen på en positiv måde, ved at følge op på eventuelle hændelser børnene har været involveret i løbet af dagen. Børnebakken: Hvad optager jer mest her og nu? Praktiske ting, hytte, madordninger, sponsorlegeplads, APV, hjemmeside. 2010: Hjemmesiden er oppe at køre, vi samarbejder med webmaster. Madordningen er allerede droppet forældrene glade for at give børnene en god madpakke med hjemmefra. Hytten er bygget færdig. Sponsorlegepladsen har vist sig at være problematisk, firmaet vil ikke etablere kun en legeplads på Bornholm, da de skulle have egne maskiner over det ville blive for dyrt, det trak langt ud vi fik ikke et konkret svar. Problemet med tilsyn af legepladser er ved at gå i orden, da der er et firma på Bornholm der har en uddannet legepladsinspektør som kan servicere de private dagtilbud. Hvad bekymrer jer? Økonomien, ændring af overenskomst, mere bureaukrati, om der udstikkes opgaver der ikke følges op økonomisk. 2010: Økonomien, den studerende presser vores økonomi, vi er stadig bekymrede for om vi har nok børn, ved næste vip er der efter vip fyldt op vores gennemsnit ligger mellem 26 og 27 børn. Vi samarbejder med SFO i ydertimerne hvilket er en stor fordel. Hvad vil I fokusere på indtil næste tilsynsbesøg? Få taget en snak i personalegruppen omkring begrebet magtanvendelse. Arbejde med dokumentation. 2010: Magtanvendelse er vi ikke gået videre med. Fysisk og æstetisk miljø: Børnebakken fremtræder bygningsmæssigt i pæn og velholdt stand. I tilknytning til Børnebakken er et landsted, et stort naturområde med dyrehold og naturlegeplads. På landstedet er en bygning med toiletfaciliteter og stue med mulighed for kortere ophold. Bygning af en hytte på landstedt er i gang. Indretningen i Børnebakkens lokaler i byen, er gennemtænkte, børnene er involverede, er med til at vælge. Der tænkes i fleksible løsninger, for at udnytte rummen optimalt. 2010: Lovbundne opgaver: Der er udarbejdet børnemiljøvurdering, som ønskes viderudviklet dette er sat i 3

4 gang i. Der arbejdes målrettet udfra de pædagogiske læreplaner, der dokumenteres på flere forskellige måder og arbejdes med evaluering blandt andet gennem MATRI, evalueringen foretages både blandt personale og forældre. 2010: Det er stadig det samme, med et fast punkt på dagsorden på p-møderne. Sikkerhed og hygiejne: Der skal etableres ny legeplads, projektering og planlægning er i gang. Der er fokus på håndhygiejne, der er procedurere omkring håndvask. Der er tilfredshed med den daglige rengøring. 2010: Efter sommerferien vil vi lave kursus i håndhygiejne med smileys. Politisk målsætning : De tre temaer kost, bevægelse og udelæring er integeret i de pædagogiske æreplaner, opgaverne omkring indførelsen af de obligatoriske madordninger er i fuld gang. 2010: Er en integreret del af læreplanerne. Det psykiske arbejdsmiljø: Der hersker et godt arbejdsmiljø på Børnebakken, personalet er istand til at se på hvilke områder der i forhold til samarbejdes kunne bruges flere ressourcer. Der er engagemenet og involvering i forhold til det pæadgogiske arbejde. Beslutninger tages oftes i fælleskab. Der er udarbejdet APV for det psykiske arbejdsmiljø, udmøntet i konkrete handleplaner som debatteres på personalemøder. 2010: APV lavet sidste år i august, vi har lavet prioriteringer der er blevet fuldt op på og andet i forhold til bygninger der skal følges op på. Brugeroplevet kvalitet: Forældre udtrykker tilfredshed med samarbejdet, de oplever åbenhed og mulighed for dialog og indflydelse. Der er tilfredshed med informationsniveauet. Der er en god bestyrelse som forstår, at benytte sig af hinandens kompetencer. Anbefalinger: Afhold medarbejderudviklingssamtaler. 2010: Det gjorde vi sidste år og skal også i år. Henstillinger: Ingen 2010: Bemærkninger, anbefalinger evt. henstillinger til opsamling 2009: Vi har besøg af dagplejere fra hele øen der kommer og besøger vores landsted. Ved overgang fra dagpleje til børnehave kommer dagplejerne ofte på besøg inden barnets start. 4

5 Ja 2009 Nej 2010 Ja Nej 2011 Ja Nej 2012 Ja Nej 2013 Ja Nej 2009: Indhentes børneattester ved alle ansættelser? 2009: Er der afholdt eller planlagt MUS med medarbejderne? 2009: Er der udarbejdet arbejdspladsvurdering (APV)? 2009: Har I en opdateret hjemmeside? Næsten færdig 2009: Forefindes en fortegnelse over bestyrelse og forældreråd? 2009: Leves der op til princippet om en uddannet pædagog i hele åbningstiden? 2010: Leves der op til princippet om 2 medarbejdere i hele åbningstiden? 2009: Er legepladsen gennemgået af certificeret tilsyn? Ny legeplads etableres 2009: Placeres rengøringsmidler udenfor børnenes rækkevidde? 2009: Placeres skarpe knive udenfor børnenes rækkevidde? 2010: I vuggestuer: Bruges godkendte seler i kryber og barnevogne? 5

6 2009: Forefindes beredskabsplan, herunder brandforhold? 2010: Har I procedure for opfølgning af beredskabsplan? 2010: Har alle medarbejdere grundkursus i livreddende førstehjælp? 2010: Har I opfølgningskurser hvert andet år i livreddende førstehjælp? 2010: Har I procedure ved badning i svømmehal og ved åben strand? Vil indgå i planlægningen Vi bader ikke 2010: Har I regler og procedurer om røgfri miljøer? 2010: Har I procedurer/politik i forhold til børns ophold i solen? 2010: Har I en diplomuddannet vejleder? 2010: Har i en udannet PAU vejleder? 2009: Har I en opdateret børnemiljøvurdering? Kursus i efteråret 2010: Fremgår det af børnemiljøvurderingen, at børnene har været inddraget? 2010: Fremgår det af børnemiljøvurderingen, at forældrebestyrelsen har udtalt sig? 2010: Peger børnemiljøvurderingen på der skal ske ændringer i institutionen? Er endnu ikke fulgt op 6

7 2009: Hænger børnemiljøvurderingen synligt? 2009: Har I en opdateret uddannelsesplan for pædagogstuderende? 2010: Har I beskrevet mål og metoder for de pædagogiske læreplaner? 2010: Arbejdes der med dokumentation og evaluering af læreplanerne? 2010: Er der stillet driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen udfra godkendt børnetal? 2010: Bemærkninger, anbefalinger og evt. henstillinger til ovenstående: Pædagogiske læreplaner: Hver anden måned tages et tema op fra læreplanerne, i august på bestyrelsesmødet tages læreplanerne op til evaluering, der korrigeres eventuelt. Der tages bevidst foto af hverdagen ud fra situationer beskrevet i temaerne fra læreplanerne. Forældrene er meget glade for den daglige dokumentation. Henstillinger: Der skal være en pædagog i den fulde åbningstid: Leder, forældre og medarbejder syntes at når man er presset på økonomien er det spild af ressourcer at have en pædagog til at feje og rydde op sidst på eftermiddagen, hellere bruge pædagogernes faglighed i de spidsbelastede tidspunkter. Om eftermiddagen er der oftest 1-2 børn, dette er opgjort ved tælling. Der skal være to medarbejdere i hele åbningstiden. Legepladsen skal gennemgås af certificeret tilsyn: Leder fortæller at tilsynet er på vej er på plads inden efterårsferien. Der skal etableres en procedure for opfølgning af beredskabsplanen. 7

8 Kommunale mål 2010 og kommende år: A: Iværksætte indsatser rettet mod minimum to af følgende seks risikofaktorer KRAMS: Kost, rygning, alkohol, motion, stress og overvægt, hvor den ene af de to indsatser er rygning. Hvordan vil I opfylde kommunalbestyrelsens tværgående mål? Motion: Den studerende der starter til august har kompetencer inden for idrætsområdet, hvilket vi bevidst vil nyde godt af. På vore pædagogiske dag planlægger vi yderligere aktiviteter i forhold til temaet. Rygning: Deler folder ud fra sundhedsstyrelsen/kræftens bekæmpelse temaet er børn og passiv rygning. Pædagogiske fokusområder 2010: Motion Forældrenes syn på dagtilbuddet: Hvordan fungerer det daglige samarbejde mellem forældre og personalet? Igennem meget åben dialog, personalet er meget imødekommende hvilket bidrager til åbenhed og tryghed. Der er altid tid til dialog hvis vi forældre har behov. De er gode til at fortælle om børnenes dagsforløb, godt at starte og afslutte dagen med dialog, vi ved hvad der foregår med vores børn. Hvor ofte gennemføres forældresamtaler omkring det enkelte barn? Ved barnets opskrivning vises rundt, der er tættere kontakt i starten af barnets børnehaveliv, opstartssamtale efter tre måneder, midtvejssamtale og en samtale for de muligt kommende skolebørn på baggrund af en SPU for de børn hvor forældrene er givet tilladelse. Der køres Trin for Trin forløb for de ældste børn, dette giver os også et billede af børnenes skoleparathed. Derudover samtaler efter behov. Hvor ofte afholdes der brugerbestyrelsesmøder? Ca. hver anden måned. Har I udfordringer i forhold til samarbejdet? Nej. Andet: Nej Opsamling tilsyn 2010: Kortfattet samlet indtryk: Børnebakken er en børnehave hvis fundament bygger på et kristent livssyn. I dagligdagen kommer det til udtryk i en samlingsstund hvor der fortælles fra børnebiblen, samt synges sange med et kristent budskab. Børnebakken har tilknyttet et landsted, hvortil børn og voksne går hver dag. Der er på landstedet dyrehold som børn og voksne i fællesskab passer. Der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderingen. Fra forældreside udtrykkes der tilfredshed med den daglige dialog, informationsniveauet og personalets måde at være sammen med børnene på. 8

9 Anbefalinger: Ingen Henstillinger: Der skal være en pædagog i den fulde åbningstid: Leder, forældre og medarbejder syntes at når man er presset på økonomien er det spild af ressourcer at have en pædagog til at feje og rydde op sidst på eftermiddagen, hellere bruge pædagogernes faglighed i de spidsbelastede tidspunkter. Om eftermiddagen er der oftest 1-2 børn, dette er opgjort ved tælling. Der skal være to medarbejdere i hele åbningstiden. Legepladsen skal gennemgås af certificeret tilsyn: Leder fortæller at tilsynet er på vej er på plads inden efterårsferien. Der skal etableres en procedure for opfølgning af beredskabsplanen. Er der konkrete områder der skal følges op på? Ovenstående henstillinger skal effektueres snarest, opfølgning i september

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere